Rhesonativ 625 Iu/ml

Kód 0088353 ( )
Registrační číslo 59/ 134/06-C
Název RHESONATIV 625 IU/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0088363 INJ SOL 10X2ML Injekční roztok, Injekce
0088353 INJ SOL 1X1ML Injekční roztok, Injekce
0088354 INJ SOL 1X2ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak RHESONATIV 625 IU/ML

1/5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls12298/2006, sukls49174/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok

Lidský imunoglobulin anti-D

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Rhesonativ a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rhesonativ užívat

3.

Jak se Rhesonativ užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat přípravek Rhesonativ

6.

Další informace

1

CO JE RHESONATIV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rhesonativ je imunoglobulin a obsahuje protilátky proti Rhesus (Rh) faktoru. Jestliže žena, která nemá v červených krvinkách Rhesus faktor (je Rh-negativní) otěhotní, a její nenarozené dítěRhesus faktor má (je Rh pozitivní), pak je její obranný imunitní systém podněcován k vytváření protilátek proti Rhesus faktoru. Tyto protilátky mohou poškodit její nenarozené dítě, zvláště ve druhém a dalších těhotenstvích.

Rhesonativ zabraňuje imunizaci Rh-negativní ženy v průběhu těhotenství a porodu, a tím předchází poškození nenarozeného dítěte.

Rhesonativ se používá u žen s negativním Rh faktorem v těchto případech:

2/5

Anti-D preventivní terapie pro Rh-negativní těhotné ženy

Porod dítěte s Rh pozitivním faktorem

Potrat/hrozící potrat (spontánní potrat/hrozící spontánní potrat)

Mimoděložní těhotenství, vznik určitých útvarů v děloze (mola), příp. krvácení krve nenarozeného dítěte do běžně odděleného krevního oběhu matky nebo smrt nenarozeného dítěte v pokročilém těhotenství.

Invazivní procedury během těhotenství, např. odběr plodové vody stříkačkou (tj. amniocentéza), odběr krve nenarozeného dítěte z pupeční žíly, biopsie či gynekologické manipulační postupy, tj. postupy pro ruční otočení dítěte k dosažení správné polohy v děloze, příp. poranění břicha, chirurgická léčba nenarozeného dítěte v děloze.

Rhesonativ může být také používán u Rh-negativních jedinců, kteří neúmyslně dostali transfúzi Rh-pozitivní krve.

2

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RHESONATIV UŽÍVAT

Neužívejte Rhesonativ:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á)) na lidský normální imunoglobulin nebo na kteroukoli další složku přípravku Rhesonativ.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhesonativ je zapotřebí:

Když máte jakékoli další onemocnění, řekněte o tom Vašemu lékaři.

Rhesonativ není určen k použití ani u Rh(D) pozitivních jedinců ani u jedinců již imunizovaných vůči Rh(D) antigenu.

Skutečné hypersenzitivní reakce (alergické reakce) jsou ojedinělé, ale mohou se vyskytnout.

V případě podezření na alergii nebo vážnou alergickou reakci (anafylatický šok) byste měli okamžitě informovat lékaře nebo sestru. Symptomy mohou být např. závrať, bušení srdce, pokles krevního tlaku, obtížné dýchání a polykání, tlak na hrudi, svědění, generalizovaná kopřivka (kopřivka), otok tváře, jazyka nebo hrdla, kolaps a vyrážka. Všechny tyto stavy vyžadují okamžitou léčbu.

Virová bezpečnost

Jsou-li léky vyráběny z lidské plazmy či krve, jsou učiněna opatření, která brání přenosu infekce na pacienty. K těmto opatřením patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby byli vyloučeni ti, kteří představují riziko přenesení infekce, a testování jednotlivých odběrů a poolů plazmy na známky virů nebo infekcí. Výrobci těchto přípravků také začleňují do zpracování krve či plazmy kroky, pomocí nichž mohou být viry inaktivovány nebo odstraněny. I přes tato opatření nelze při podávání léků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit možnost přenesení infekce. Toto se týká i všech neznámých nebo nově objevených virů nebo dalších typů infekce.

3/5

Používaná opatření jsou považována za účinná pro viry s obalem, jako je např. virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B, virus hepatitidy C a pro virus bez obalu hepatitidy A.

Přijatá opatření mohou mít omezené účinky proti virům bez obalu, např. parvoviru B19.

Imunoglobuliny nebyly spojovány s infekcemi hepatitidy A ani parvoviru B19, pravděpodobně proto, že protilátky proti těmto infekcím, které jsou obsaženy v tomto přípravku, jsou ochranné.

Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky přípravku Rhesonativ název a číslo šarže přípravku, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,.

Rhesonativ může zeslabit účinek vakcin jako např. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Po léčbě přípravkem Rhesonativ by měly uplynout tři měsíce, než budete očkováni některou z těchto vakcin. Je proto důležité, aby lékař provádějící očkování věděl o tom, že jste, nebo jste byl(a) léčen(a) přípravkem Rhesonativ.

Pokud je Vám odebírána krev na vyšetření, informujte Vašeho lékaře, že dostáváte imunoglobulin, poněvadž tato léčba může ovlivnit výsledky.

Těhotenství a kojení:

Rhesonativ je určen pro použití v těhotenství

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Nebyl pozorován žádný vliv na schopost řídit nebo obsluhovat stoje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rhesonativ

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce (5ml), tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3

JAK SE RHESONATIV UŽÍVÁ

Váš lékař rozhodne jestli Rhesonativ potřebujete, a v jaké dávce. Rhesonativ je podáván v intramuskulární injekci zdravotnickým personálem.

4

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Rhesonativ nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V místě injekce může dojít k místním reakcím jako je bolest a citlivost.

4/5

Méně časté (více než 1 ze 1 000 ale méně než 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, teplota, nevolnost, třes, reakce v místě vpichu

Vzácné (více než 1 z 10 000 ale méně než 1 z 1 000 pacientů): hypersenzivita (alergické reakce), bušení srdce, snížení krevního tlaku, nauzea, zvracení, bolest v kloubu, kožní reakce

Velmi vzácné ( méně než 1 z 10 000 pacientů): ): prudké alergické reakce včetně dechové nedostatečnosti a anafylatického šoku.

Pokud pociťujete některý ze symptomů anafylatické reakce jako nevolnost, zvracení, , žaludeční křeče, kašel, obtížné dýchání a polykání, zmodrání pokožky, bušení srdce, pokles krevního tlaku, otok tváře, jazyka nebo hrdla, kolaps nebo bolest na hrudi, kontaktujte okamžitě svého lékaře, protože všechny tyto stavy vyžadují okamžitou léčbu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

5

JAK PŘÍPRAVEK RHESONATIV UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte ampulky v krabičce aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Rhesonativ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na ampulce a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

DALŠÍ INFORMACE

Co Rhesonativ obsahuje

Léčivou látkou je Immunoglobulinum humanum anti-D.

l mililitr obsahuje 625 IU (125 µg) immunoglobulinum anti-D humanum.

2 ml ampulka obsahuje 1250 IU (250 µg) lidského imunoglobulinu anti-D.

Obsah lidské bílkoviny je 165 mg/ml, z níž je nejméně 95% imunoglobulinu G.

Ostatní pomocné látky jsou glycin, chlorid sodný, octan sodný a voda na injekci.

Jak Rhesonativ vypadá a co obsahuje toto balení

Rhesonativ je injekční roztok. Čirý nebo slabě opalescentní a nažloutlý až světle hnědě zbarvený roztok.. Rhesonativ je k dispozici jako roztok v ampulce o obsahu 1 ml a 2 ml (sklo typu I).Velikost balení: 1 x 1 ml, 1 x 2 ml a 10 x 2 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5/5

Držitel rozhodnutí o registraci

Octapharma (IP)LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

Výrobce

Octapharma ABSE-112 75 StokholmŠvédsko

Datum poslední revize textu : 30.6.2006

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím má být přípravek uchováván při pokojové nebo tělesné teplotě .

Roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní a nažloutlý až světle hnědě zbarvený. Nepoužívejte roztok, je-li zakalený nebo obsahuje částice nebo usazeniny.

Obsah otevřené ampulky by měl být okamžitě spotřebován a všechny zbytky roztoku by měly být zlikvidovány v lékárně.

Rhesonativ by měl být podáván injekčně do svalu a neměl by být podáván intravenózně.

Při poruchách srážlivosti krve, kdy je kontraindikováno intramuskulární podávání do svalu, může být Rhesonativ na základě lékařského předpisu aplikován subkutánně není-li k dispozici žádný přípravek pro intravenózní podávání. Po aplikaci by měl být na místo vpichu pečlivě přitisknut obklad.

Je-li vyžadováno podání velké celkové dávky (> 2 ml u dětí a > 5 ml u dospělých), je třeba ji rozdělit do několika menších dávek aplikovaných do různých míst.

Rhesonativ nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok.

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Lidský anti-D imunoglobulin.1 ml obsahujeImmunoglobulinum humanum anti-D 625 IU (125 µg)Obsah lidské bílkoviny

165 mg

z toho imunoglobulinu G nejméně

95 %

Obsah IgA nepřesahuje 0.05% celkového obsahu bílkoviny.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý nebo slabě opalescentní a slabě nažloutlý až světle hnědý roztok.

4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence Rh(D) izoimunizace u Rh(D) negativních žen.

Prenatální profylaxe

Plánovaná prenatální profylaxe

Prenatální profylaxe po komplikacích v těhotenství včetně následujících případů: Potrat/hrozící potrat, ektopické těhotenství nebo hydatiformní mola, intrauterinní smrt plodu (IUFD),transplacentární krvácení v důsledku předporodního krvácení, amniocentézy, biopsie choria, porodnických nápravných zákroků, např. zevního obratu, invazivních zásahů, kordocentézy, tupého úrazu břicha nebo léčebného zásahu u plodu.

Postnatální profylaxe

Porod Rh (D) pozitivního dítěte (D, D

weak, Dpartial)

Léčba Rh(D) negativních osob po transfúzi inkompatibilní Rh(D) pozitivní krve nebo jiných produktů obsahujících červené krvinky např. koncentrátu krevních destiček.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Rhesonativ je třeba aplikovat intramuskulárně.

Je-li vyžadováno podání velkých celkových dávek (> 2 ml pro děti nebo >5 ml), doporučuje se podávat je v několika dílčích dávkách aplikovaných injekčně na různých místech.

V případě poruch krvácivosti při kterých jsou intramuskulární injekce kontraindikovány, je možné podat Rhesonativ subkutánně, není-li k dispozici žádný přípravek pro nitrožilní podávání. Místo injekce je třeba pečlivě stlačit obvazem.

Dávkování

Dávka anti-D imunoglobulinu se určí podle úrovně vystavení Rh(D) pozitivním červeným krvinkám a na základě znalosti, že 0,5ml balení Rh(D) pozitivních červených krvinek nebo 1 ml Rh(D) pozitivní krve se neutralizuje přibližně 10 mikrogramy (50 IU) anti-D imunoglobulinu.

Na základě klinických studií provedených s Rhesonativem se doporučují následující dávky.

Prevence Rh(D) izoimunizace u Rh(D) negativních žen.

Prenatální profylaxe: Podle všeobecných doporučení se v současné době podávají

dávky v rozmezí 50–330 mikrogramů neboli 250–1650 IU. Podrobnosti o konkrétní studii naleznete v části 5.1.

Plánovaná prenatální profylaxe:

Jedna dávka (např. 250 g nebo1250 IU) ve 28. až 30. týdnu těhotenství nebo dvě dávky ve 28. a 34. týdnu.

Prenatální profylaxe po komplikacích v těhotenství:

Jedna dávka (např.125 g nebo 625 IU do 12. týdne těhotenství) (e.g. 250 g nebo 1250 IUpo 12. týdnu těhotenství)se podá co nejdříve během 72 hodin a v případě potřeby opakovaně v 6–12týdenních intervalech v průběhu těhotenství.

Po amniocentéze chorionické biopsii se podá jedna dávka(např. 250g nebo1250 IU).

Postnatální profylaxe: Podle všeobecných doporučení se v současné době podávají dávky v rozmezí 100–300 mikrogramů neboli 500–1500 IU. Podrobnosti o konkrétní studii naleznete v části 5.1. V případě podání nižší dávky (100 mikrogramů nebo 500 UI) je třeba zjistit rozsah fetomaternálního krvácení.

Standardní dávka: 1250 IU (250 g).

Při užití po porodu je třeba matce podat přípravek co nejdříve během 72 hodin po porodu Rh pozitivního (D, D

weak, Dpartial) dítěte. Přípravek je nutno podat co nejdříve i

v případě, že od porodu již uplynulo více než 72 hodin.

Poporodní dávku je nutné podat, i když byla podána prenatální profylaxe, a dokonce i v případě, kdy lze prokázat zbytkovou aktivitu prenatální profylaxe v séru matky.

Pokud existuje obava z rozsáhlého fetomaternálního krvácení (> 4 ml (0,7 % – 0,8 % žen)), např. v případě anémie plodu/novorozence nebo intrauterinní smrti plodu, určí se jeho rozsah pomocí vhodné metody, např. Kleihauer-Betkeovým testem ke zjištění fetálního hemoglobinu nebo průtokovou cytometrií, která specificky identifikuje Rh(D) pozitivní buňky. Další dávky anti-D imunoglobulinu se podávají adekvátně (10 mikrogramů neboli 50 IU na 0,5 ml červených krvinek plodu).

Inkompatibilní transfúze červených krvinek

Doporučená dávka je 20 mikrogramů (100 IU) anti-D imunoglobulinu na 2 ml transfundované Rh(D) pozitivní krve nebo na 1 ml koncentrátu červených krvinek. Vhodná dávka se určí v konzultaci s odborníkem na transfúzi krve. Následné testy na Rh(D) pozitivní červené krvinky se provádí každých 48 hodin a další anti-D imunoglobulin se podává až do odstranění všech Rh(D) pozitivních červených krvinek z krevního oběhu. Maximální dávka 3000 mikrogramů (15000 IU) je dostatečná v případě rozsáhlejších inkompatibilních transfúzí, bez ohledu na to, zda je transfundovaný objem větší než 300 ml Rh(D) pozitivních červených krvinek.

4.3

Doporučuje se užití alternativního intravenózního přípravku, jelikož tak

se okamžitě dosáhne adekvátních hladin v plazmě. Není-li k dispozici žádný intravenózní přípravek, podává se v průběhu několika dní vyšší dávka intramuskulárně.Kontraindikace

Hypersenzitivita na účinnou látku nebo na kteroukoli ze složek přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Neinjikujte tento produkt intravenózně (riziko šoku). Injekce se podávají intramuskulárně; před podáním injekce je třeba opatrně vytáhnout píst stříkačky, aby se ověřilo, že nedošlo k napíchnutí cévy.

V případě použití po porodu po porodu je Rhesonativ určen pro podání matce. Nesmí být podáván novorozenému dítěti.

Tento přípravek není určen k použití ani u Rh(D) pozitivních jedinců ani u jedinců již imunizovaných vůči Rh(D) antigenu.

Pacienti by měli být sledováni nejméně 20 minut po podání přípravku a nejméně jednu hodinu po neúmyslné intravenózní injekci.

Vzácně může anti-D imunoglobulin vyvolat pokles krevního tlaku s anafylatickým šokem, dokonce u pacientů, kteří předchozí léčbu lidským imunoglobulinem snášeli.

Pokud dojde k reakci alergického nebo anafylaktického typu, je třeba okamžitě přerušit podávání preparátu.

Pravé reakce z přecitlivělosti jsou vzácné, může však dojít k alergické reakci na Anti-D imunoglobulin. Pacienty je třeba informovat o časných příznacích přecitlivělosti zahrnujících kopřivku, a to i generalizovanou, tlak na hrudníku, sípot, hypotenzi a anafylaxi. Léčba závisí na povaze a závažnosti nežádoucího účinku. V případě šoku je třeba dodržovat běžné lékařské normy jeho léčby.

Rhesonativ obsahuje malé množství IgA. Ačkoliv byl anti-D imunoglobulin úspěšně používán k léčbě vybraných jedinců s deficiencí IgA, musí ošetřující lékař zvážit prospěšnost této léčby a potenciálního rizika reakce z přecitlivělosti. Jedinci s nedostatkem

IgA mají potenciál ke vzniku IgA protilátek a anafylaktických reakcí po podání krevních složek obsahujících IgA.

Vzhledem k riziku hemolytické reakce je třeba sledovat klinicky a stanovením biologických parametrů při inkompatibilní transfúzi pacienty, kteří dostávají velmi vysoké dávky anti-D imunoglobulinu.

Standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících následkem použití lékových výrobků připravených z lidské krve či plazmy zahrnují výběr dárců, screening jednotlivých odběrů a poolů plazmy na specifické markery infekce a efektivní kroky při výrobě zaměřené na deaktivaci a odstranění virů. I přes tato opatření nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit přenesení původců infekce. Toto se týká i neznámých či nově objevených virů a dalších patogenů.

Přijatá opatření jsou považována za efektivní pro viry s obalem, např. HIV, HBV a HCV, a pro virus bez obalu HAV.

Přijatá opatření mohou mít omezené účinky proti virům bez obalu, např. parvoviru B19.

Existuje opakovaná klinická zkušenost, že s imunoglobuliny se nepřenáší hepatitida A či parvovirus B19, a lze předpokládat, že obsah protilátek přispívá podstatným způsobem k obraně proti virům.

Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky Rhesonativu pacientovi název výrobku a číslo šarže, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích a mohl být vysledován vztah mezi pacientem a šarží produktu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v l dávce (5 ml) t.j. v podstatě je bez sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vakciny se živými oslabenými viry

Aktivní imunizace vakcinami se živými viry (např. spalničky, příušnice nebo zarděnky) by neměla být provedena dříve, než tři měsíce po posledním podání anti-D imunoglobulinu, poněvadž účinnost vakciny připravené ze živých virů může být snížena.

Jestliže je třeba podat anti-D imunoglobulin dva až čtyři týdny po vakcinaci živým virem, pak může být účinnost takové vakcinace snížena.

Interference se sérologickým testováním

Po injekci imunoglobulinu může mít přechodný vzestup různých pasivně přenesených protilátek za následek falešně pozitivní výsledky serologického testování.

Pasivní přenos protilátek na antigeny erytrocytů, např. A, B, D, může interferovat s některými sérologickými testy na protilátky červených krvinek, například antiglobulinovým testem (Coombsův test), zvláště u Rh(D) pozitivních novorozenců, jejichž matky obdržely prenatální profylaxi.

4.6

Těhotenství a kojení

Rhesonativ je určen pro použití v těhotenství.

4.7

Účinky na schopost řídit a obsluhovat stroje

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V místě injekce může být pozorována bolestivost a citlivost; tomu je možné zabránit rozdělením aplikace větších dávek do několika míst.

Občas dojde k horečce, nevolnosti, bolesti hlavy, kožním reakcím a mrazení. Ve vzácných případech bylo referováno o nauzei, zvracení, hypotenzi, tachykardii a reakcích alergického nebo anafylaktického typu včetně dušnosti a šoku, a to dokonce i tehdy, když pacient nevykazoval známky přecitlivělosti při předchozím podání.

Informace o virologické bezpečnosti jsou v bodu 4.4.

Velmi časté

(>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1,000,<1/100); vzácné

(>1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze odhadnout).Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

Poruchy imunitního systému

hypersesivitaanafylaktický šok

VzácnéVelmi vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

Méně časté

Srdeční poruchy

tachykardie

Vzácné

Cévní poruchy

hypotenze

Vzácné

Gastrointestinální poruchy

nauzeazvracení

VzácnéVzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

alergická dermatitida

Vzácné

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

arthralgie

Vzácné

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

pyrexie,

nevolnost

mrazeníreakce v místě vpichu

Méně častéMéně častéMéně častéMéně časté

4.9

Předávkování

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se předávkování. Vzhledem k riziku hemolytické reakce je třeba sledovat klinicky a stanovením biologických parametrů pacienty po inkompatibilní transfúzi, kteří dostávají nadměrné dávky anti-D imunoglobulinu.

U ostatních Rh(D) negativních osob by předávkování nemělo vést k častějším nebo závažnějším nežádoucím účinkům, než po normální dávce.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunitní séra a imunoglobuliny: anti-D (Rh) imunoglobulin.

ATC kód: J06B B01.

Anti-D imunoglobulin obsahuje specifické protilátky (IgG) proti D(Rh) antigenu lidských erytrocytů.

Během těhotenství a zvláště v průběhu porodu se fetální červené krvinky mohou dostat do krevního oběhu matky. Pokud je žena Rh(D) negativní a plod Rh(D) pozitivní, může se žena stát imunizovanou vůči Rh(D) antigenu a produkovat anti-Rh(D) protilátky, které projdou placentou a mohou způsobit hemolytickou nemoc u novorozence. Pokud je matce dostatečně brzy po vystavení červeným krvinkám Rh(D) pozitivního plodu podána přiměřená dávka anti-D imunoglobulinu, zabrání pasivní imunizace anti-D imunoglobulinem Rh(D) izoimunizaci ve více než 99 % případů.

Mechanismus, kterým anti-D imunoglobulin potlačuje izoimunizaci vůči Rh(D) pozitivním červeným krvinkám není znám. Potlačení může souviset s odstraněním červených krvinek z krevního oběhu před dosažením imunokompetentních míst nebo může být způsobeno komplexnějším mechanismem zahrnujícím rozpoznání cizího antigenu a indikaci antigenu příslušnými buňkami na příslušných místech v přítomnosti nebo nepřítomnosti protilátek.

Studie u pacientů s poporodní profylaxí (studie 1–6) a u pacientů s prenatální profylaxí (studie 7)

Klinické testy s Rhesonativem se uskutečnily s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku. V následující tabulce je uveden přehled nejvýznamnějších výsledků přepočtených na účinnost:

ID studie Indikace,

počet subjektů

Rh faktormatka/dítě

Výskyt anti-D protilátek

Doba sledování

1

PPP, n=1 937

negativní/pozitivní

0,4 %

6 měsíců

2

PPP, n=2 117

PPP, n=723

negativní/pozitivní

další pozitivní dítě

0,1 %

0,7 %

4–6 měsíců;

při dalším těhotenství nebo porodu

3

PPP, n=917

negativní/pozitivní

0,3 %

6 měsíců

4

PPP, n=665

negativní/pozitivní

0,2 %

6 měsíců

5

PPP, n=608

PNP*, n=103

negativní/pozitivní

0,3 %

0 %

6–8 měsíců

8 měsíců

6

PPP, n=475

negativní/pozitivní

0 %

b.z.

7

PNP* a PPP,

n=529

negativní/pozitivní

0,4 %

8 měsíců

PPP: poporodní profylaxe; PNP: prenatální profylaxe; b.z.: bez záznamu

* 6–8 týdnů před očekávaným datem porodu

Z této studie lze odůvodněně vyvodit, že léčba Rhesonativem poskytuje účinnou anti-D profylaxi.

Studie transfúze Rh inkompatibilních krevních komponent

Studie 8 hodnotí účinnost Rhesonativu u 21 Rh negativních dobrovolníků, kteří byli injikováni Rh positivními, ABO kompatibilními fetálními červenými krvinkami v množství odpovídajícím 10 ml (1 případ), 25 ml (10 případů) a 50 ml (10 případů) pupečníkové krve. O dva až tři dny později bylo podáno intramuskulárně 260 mg Rhesonativu. Po šesti měsících (v 1 případě po 9 měsících) od zahájení experimentu nebyl u žádného jedince nalezen sérologický důkaz Rh izoimunizace. Po šesti měsících až 2,5 letech 8 subjektů ze skupiny „25 ml“ a všech 10 subjektů ze skupiny „50 ml“ obdrželo 5 ml Rh pozitivní, ABO kompatibilní pupečníkové krve. Po 2 až 3 dnech bylo injikováno 260, resp. 333 mg Rhesonativu. Po dalších 6 měsících (v jednom případě po 8 měsících) nebyly u žádného subjektu detekovány Rh protilátky.

Z výsledků tohoto experimentu vyplynulo, že Rh profylaxe se dosáhne pomocí 10 mg anti-D imunoglobulinu na 1 ml fetální krve. Pokud jde o Rh izoimunizaci s ohledem na fetomaternální krvácení na konci těhotenství, zjistilo se, že dávka 260 mg Rhesonativu zabrání sérologicky detekované Rh izoimunizaci minimálně u 998 z 1000 Rh negativních matek.

Farmakokinetická studie s Rhesonativem

Základní farmakokinetika a přeměna Rhesonativu byla zjišťována u patnácti RH negativních těhotných žen, kterým byl podán Rhesonativ intramuskulárně ve 28. týdnu těhotenství. Osmi ženám byly podány dávky 125 g a sedmi 250 g. Malé dávky byly podány třem Rh negativním ženám, které nebyly těhotné.

Biologický poločas anti-D IgG po intramuskulárním injekčním podání125 g odpovídal u těchto žen údajům uváděným v literatuře (viz kapitola 5.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přibližně za 20 minut po nitrosvalové injekci se v krvi objeví první měřitelné hladiny protilátek. Nejvyšší hladiny v séru lze obvykle zjistit o dva až tři dny později.

Poločas v krvi jedinců s normálními hladinami IgG je tři až čtyři týdny. Tento poločas se může u jednotlivých pacientů lišit.

IgG a komplexy IgG jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné neklinické bezpečnostní údaje týkající se lidského anti-D imunoglobulinu.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

GlycinChlorid sodný

Octan sodnýVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být smícháván s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Obsah otevřené ampulky je třeba použít okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte ampulky v krabičce aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

1 ml a 2 ml roztoku v ampulce (typ I sklo).Velikost balení: 1 x 1 ml, 1 x 2 ml a 10 x 2 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím je třeba přípravek zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní a nažloutlý až světle hnědě zbarvený.Nepoužívejte roztoky, které jsou zkalené nebo obsahují usazeniny.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP)LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

59/134/06-C

9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

05.04.2006 / 01.01.2007

10 DATUM REVIZE TEXTU

30.6.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUSekundární balení (karton) pro ampulky o obsahu 1 ml a 2ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok.Lidský anti-D imunoglobulin

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:Immunoglobulinum humanum anti-D

625 IU (125 µg)

Obsah lidské bílkoviny

165 mg

z toho imunoglobulinu G nejméně

95 %

625 IU v 1 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycin, chlorid sodný, octan sodný, voda na injekciViz informace v příbalové informaci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok1 x 1 ml roztoku v ampulce 1 x 2 ml roztoku v ampulce10 x 2 ml roztoku v ampulce

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intramuskulárni podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Obsah otevřené ampulky musí být okamžitě spotřebován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).Uchovávejte ampulky v krabičce aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP)Limited

The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

59/134/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se –odůvodnění přijato.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.