Rhefluin

Kód 0076380 ( )
Registrační číslo 58/1022/94-C
Název RHEFLUIN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076380 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RHEFLUIN

1/6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26654/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RHEFLUIN

tablety

Amiloridum hydrochloridum

Hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to I tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Rhefluin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rhefluin užívat

3.

Jak se přípravek Rhefluin užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5 Jak

přípravek Rhefluin uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Rhefluin obsahuje jako léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid. Amiloridová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících léků); amilorid je také slabým diuretikem (lék podporující močení). Hydrochlorothiazidová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny diuretik. Lékař Vám předepsal přípravek Rhefluin s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. Přípravek Rhefluin se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění) nebo k léčbě ascitu (hromadění vody v břišní dutině) a otoků v důsledku cirhózy (onemocnění jater). 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rhefluin

– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrochlorothiazid nebo amilorid nebo na

kteroukoli další složku přípravku Rhefluin,

– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si

nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře),

– jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi, – jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi, – trpíte anurií, akutním selháním ledvin, těžkou progredující chorobou ledvin a diabetickou

nefropatií.

2/6

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhefluin je zapotřebí - jestliže se u Vás během léčby přípravkem Rhefluin vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi, - jestliže trpíte onemocněním srdce a plic , - jestliže trpíte onemocněním jater, - jestliže trpíte onemocněním ledvin, - jestliže trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů, - jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi, - jestliže máte dnu, - jestliže máte lupus erythematodes, - jestliže se léčíte jiným diuretikem (léky podporujícími močení). V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví. Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu. Použití u dětí Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku Rhefluin) u dětí nebylo hodnoceno, a proto se nedoporučuje. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Lithium (lék na určité duševní nemoci) – jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku Rhefluin sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity lithia. Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) – u některých pacientů může podávání nesteroidních protizánětlivých léků omezit diuretické, natriuretické a antihypertenzivní účinky diuretik. Současné podávání nesteroidních antirevmatik a draslík šetřících léků, včetně amiloridu, může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů. Doplňky draslíku - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), antagonisté receptorů pro angiotenzin II - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem Rhefluin. Cyklosporin nebo takrolimus – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Digoxin – amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na digoxin. Digitalisové glykosidy – hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním koncentrací draslíku v séru. Alkohol, barbituráty nebo narkotika – může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze. Antidiabetika (perorální léky a inzulín) – může být nutná úprava dávky antidiabetika. Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) – přídatný účinek. Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) – zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).

3/6

Presorické aminy (např. adrenalin) – možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik, aby zabránila jejich použití. Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) – možnost zvýšené reaktivity na svalová relaxancia. Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) – byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií Pryskyřice cholestyramin a kolestipol – absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % (kolestipol). Lékové interakce, interakce s laboratorními testy – vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek. Užívání přípravku Rhefluin s jídlem a pitím Přípravek Rhefluin může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Těhotenství a kojení Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Užívání během těhotenství  Užívání přípravku Rhefluin těhotnými ženami je kontraindikováno.  Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby

přípravkem Rhefluin, aby mohl zvážit jiný způsob léčby.

Užívání kojícími matkami

 Hydrochlorothiazidová složka přípravku Rhefluin se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud

kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Rhefluin Tento lék obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. O vhodné dávce rozhodne ošetřující lékař na základě Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě jiné léky. Tablety se většinou zapíjejí vodou. Užívejte přípravek Rhefluin každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat v užívání přípravku Rhefluin tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka. Hypertenze Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně nebo v dílčích dávkách.

4/6

Otoky Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení. Cirhóza s ascitem a otoky Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení. Jestliže jste užil(a) více přípravku Rhefluin, než jste měl(a) V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rhefluin Přípravek Rhefluin byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, neberte už žádnou dávku navíc a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rhefluin Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Rhefluin způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívaní přípravku Rhefluin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Časté (u 1-10 ze 100 léčených): nechutenství, nespavost, nervozita, bolest hlavy, závratě,

pocit brnění nebo mravenčení na kůži (parestezie), strnulost, ospalost, pocit závratě nebo “točení” (vertigo), poruchy srdečního rytmu, dušnost, nevolnost, průjem, bolest břicha, vyrážka, svědění, bolest dolních končetin, slabost, únava, malátnost

Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených): změněná chuť, zvláštní chuť, návaly horka, náhlý

pokles krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, případně sedu (ortostatická hypotenze), zvracení, zácpa, nadýmání, pocit plnosti v břiše, škytavka, sucho v ústech, žízeň

Vzácné (u 1-10 z 10 000 léčených): duševní zmatenost, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy

vidění, svalové křeče, porucha funkce ledvin včetně selhání funkce ledvin, impotence

Není známo (nelze z dostupných údajů určit): těžká celková alergická reakce (anafylaktická

reakce), dehydratace, iontová nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, deprese, tachykardie, angina pectoris, zduření nosní sliznice se zhoršeným dýcháním nosem, krvácení do trávícího traktu, pocení, bolest zad, bolest kloubů, pálivá a řezavá bolest při močení, noční močení, inkontinence, bolest na hrudi, zvýšená hladina draslíku v krvi, toxicita digitalisu

Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku Rhefluin: Amilorid

Vzácné (u 1-10 z 10 000 léčených): třes, bušení srdce, kašel, vypadávání vlasů, časté močení  Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): snížené libido (izolované případy),

onemocnění mozku (encefalopatie), ospalost (izolované případy), poruchy trávení, sucho v ústech, žloutenka (izolované případy), časté močení, křeče močového měchýře (izolované případy), u jednoho pacienta s částečnou blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční blokády

Není známo (nelze z dostupných údajů určit): snížený počet červených krvinek (anémie) a

bílých krvinek (neutropenie), zvonění nebo hučení v uších, aktivace již přítomného peptického

5/6

vředu, bolest šíje, krku a/nebo ramen, bolesti končetin, abnormální jaterní funkce, zvýšený nitrooční tlak

Hydrochlorothiazid

Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených): snížená hladina draslíku v krvi, přítomnost cukru

(glukosy) v moči

Časté (u 1-10 ze 100 léčených): snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina kyseliny

močové v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi, křeče, podráždění žaludku

Méně časté (u 1- 10 z 1000 léčených): snížený počet bílých krvinek, přechodná porucha

zrakové ostrosti, žluté vidění, dechová tíseň včetně zánětu plicní tkáně, zánět slinivky, zvýšená citlivost na světlo, kopřivka, mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic či vnitřních orgánů (purpura), zánět ledvin, horečka

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): snížený počet červených krvinek (anémie),

snížený počet bílých krvinek (agranulocytóza), zánět cév (jednotlivé případy), otok plic, těžká porucha kůže (toxická epidermální nekrolýza)

Není známo (nelze z dostupných údajů určit): zánět slinné žlázy (sialoadenitida), neklid,

žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to bezodkladně svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK

PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek Rhefluin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek Rhefluin obsahuje - Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg, což odpovídá

amiloridum hydrochloridum 5,0 mg a hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, amylopektin, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Rhefluin vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: Kulaté, ploché, nažloutlé až bílé tablety, bez zápachu, se zkosenou hranou a půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. Velikost balení: 30 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

6/6

Výrobce Zentiva, k.s., Praha, Česká republika Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.2.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/11

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26654/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

RHEFLUIN tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku RHEFLUIN obsahuje 5,68 mg amiloridi hydrochloridum dihydricum, což odpovídá 5,0 mg amiloridum hydrochloridum a 50 mg hydrochlorothiazidum. Pomocné látky: obsahuje 78,83 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Tableta. Popis přípravku: Kulaté, ploché, nažloutlé až bílé tablety, bez zápachu, se zkosenou hranou a půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Hypertenze I když RHEFLUIN snižuje krevní tlak, zabraňuje nadměrné ztrátě draslíku u pacientů, užívajících lék delší dobu. Otoky kardiálního původu Pozitivní účinek přípravku RHEFLUIN na draslíkovou bilanci může být obzvláště důležitý u pacientů se srdečním onemocněním, užívajících digitalis. Cirhóza jater s ascitem a otoky RHEFLUIN obvykle zajišťuje dostatečnou diurézu se sníženým úbytkem draslíku a se sníženým rizikem metabolické alkalózy při vyváženější struktuře elektrolytů v séru. 4.2

Dávkování a způsob podání

Hypertenze Obvyklá dávka je 1 tableta denně. RHEFLUIN lze užívat samostatně nebo jako přídatný přípravek k jiným antihypertenzivům, jako jsou centrálně působící přípravky a beta-blokátory. Pokud se RHEFLUIN užívá současně s dalšími antihypertenzivy, dávka antihypertenziv se sníží. Poté se obě dávky upraví. Otoky kardiálního původu Zahajovací dávka: 1 tableta denně. Dávku lze v případě potřeby zvýšit, nesmí však být vyšší než 2 tablety denně. Jakmile se dosáhne počáteční diurézy, je nutno pokusit se o snížení dávky k udržovací léčbě. Udržovací terapii lze provádět přerušovaně.

Cirhóza jater s ascitem a otoky Léčba se zahajuje malou dávkou přípravku RHEFLUIN (1 tableta jednou denně). V případě potřeby lze dávku postupně zvyšovat až do účinné diurézy. Dávka nesmí být vyšší než dvě tablety denně. Udržovací dávky mohou být nižší než dávky potřebné k zahájení diurézy; proto je nutno poté, co se pacientova tělesná hmotnost stabilizovala, pokusit se o snížení denní dávky. Postupné snižování tělesné hmotnosti pacientů s cirhózou je obzvláště důležité pro omezení vzniku nežádoucích reakcí v souvislosti s terapií diuretiky. 4.3 Kontraindikace

Hyperkalémie (definována jako > 5,5 mmol/l)

Jiná antikaliuretická terapie

Suplementace draslíku (viz Zvláštní upozornění)

Renální nedostatečnost (anurie, akutní selhání ledvin, těžké progredující onemocnění ledvin a diabetická nefropatie) (viz také Zvláštní upozornění)

Přecitlivělost vůči jakékoli složce tohoto přípravku nebo jiných léků na bázi sulfonamidů

(Viz též body 4.6 Těhotenství a kojení, těhotenství, kojící matky a 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Použití u dětí) 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Hyperkalémie (koncentrace draslíku v séru > 5,5 mmol/l) byla pozorována u pacientů užívajících amilorid HCl buď samotný nebo současně s jinými diuretiky. Hyperkalémie byla zjišťována obzvláště u starších jedinců a u hospitalizovaných pacientů s cirhózou jater nebo s otoky srdce při známém postižení ledvin, kteří jsou těžce nemocní, nebo absolvují intenzivní terapii diuretiky. Tyto pacienty je nutno pozorně sledovat z hlediska možných klinických, laboratorních a elektrokardiografických (EKG) důkazů hyperkalémie. U této skupiny pacientů bylo hlášeno několik případů úmrtí. Kromě těžkých a/nebo refrakterních případů hypokalémie se nesmí při podávání přípravku RHEFLUIN používat suplementace draslíku ve formě léku nebo stravy s vysokým obsahem draslíku. V případě suplementace draslíku se doporučuje pozorné sledování koncentrací draslíku v séru. Pokud by se u pacientů užívajících RHEFLUIN objevila hyperkalémie, je nutno lék okamžitě vysadit a případně přijmout opatření ke snížení hladin draslíku v plazmě. Porucha renální funkce Při poklesu clearance kreatininu pod hodnotu 30 ml/min jsou thiazidová diuretika neúčinná. Pacienti se zvýšenou hodnotou dusíku močoviny v krvi (blood urea nitrogen, BUN) nad 30 mg/100 ml, s koncentracemi kreatininu v séru nad 1,5 mg/100 ml, nebo s celkovými hodnotami močoviny v krvi nad 60 mg/100 ml, popřípadě pacienti s diabetes mellitus nesmí užívat RHEFLUIN bez pečlivého, častého sledování sérových elektrolytů a hodnoty BUN. Zadržování draslíku při poruše renální funkce se dále zintenzivňuje přidáním antikaliuretika a může vést k rychlému rozvoji hyperkalémie. Nerovnováha elektrolytů I když se pravděpodobnost dysbalance elektrolytů při užívání přípravku RHEFLUIN snižuje, je nutno pozorně kontrolovat případné známky dysbalance tekutin a elektrolytů, tedy hyponatrémii, hypochloremickou alkalózu, hypokalémii a hypomagnezémii. Stanovování hodnot elektrolytů v séru a moči je obzvláště důležité, pokud pacient nadměrně zvrací nebo dostává tekutiny parenterálně. Mezi varovné známky nebo symptomy nerovnováhy tekutin a elektrolytů patří: sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, zmatenost, bolesti svalů nebo křeče, svalová únava, hypotenze, oligurie, tachykardie, a poruchy trávení jako je nevolnost a zvracení.

2/11

Hypokalémie se může objevit při podávávání hydrochlorothiazidu stejně jako jakéhokoli jiného silného diuretika, zvláště při rychlé diuréze, po delší terapii, nebo při těžké cirhóze. Hypokalémie může senzibilizovat nebo dále zhoršovat odpověď srdce na toxické účinky digitalisu (např. zvýšená dráždivost komor). Diuretiky indukovaná hyponatrémie je obvykle mírná a asymptomatická. U malého počtu pacientů se může hyponatrémie stát těžkou a symptomatickou. Tito pacienti potřebují okamžité ošetření a příslušnou léčbu. Thiazidy mohou snižovat vylučování vápníku močí. Thiazidy mohou způsobovat intermitentní a mírné zvyšování kalcia v séru bez známých poruch metabolizmu kalcia. Před vyšetřením funkce příštitných tělísek je nutno thiazidy vysadit. Azotémie Azotémii lze urychlit nebo zvýšit podáním chlorothiazidu. U pacientů s poruchou renální funkce se mohou rozvinout kumulativní účinky léku. Pokud se při léčbě onemocnění ledvin začne zvyšovat azotémie a oligurie, je nutno diuretikum vysadit. Onemocnění jater U pacientů s poruchou hepatální funkce nebo s progredujícím onemocněním jater je nutno thiazidy užívat opatrně, protože menší změny bilance tekutin a elektrolytů mohou urychlit nástup jaterního komatu. Metabolické U některých pacientů léčených thiazidy může dojít k rozvoji hyperurikémie nebo se může urychlit rozvoj dny. Terapie thiazidy může narušit glukózovou toleranci. Může vzniknout potřeba úpravy dávek antidiabetik, včetně inzulínu. Zvýšení koncentrací cholesterolu a triglyceridů může souviset s terapií thiazidovými diuretiky. K omezení rizika hyperkalémie u diabetiků nebo pacientů s podezřením na přítomnost diabetu je nutno před zahájením léčby přípravkem RHEFLUIN zjistit stav renálních funkcí. Minimálně tři dny před vyšetřením glukózové tolerance je třeba vysadit terapii přípravkem RHEFLUIN. Antikaliuretickou terapii je nutno zahajovat velmi opatrně u těžce nemocných pacientů, u nichž může dojít k rozvoji respirační nebo metabolické acidózy, jako jsou pacienti s kardiopulmonálním onemocněním a pacienti s nedostatečně kompenzovaným diabetem. Posuny v acidobázické rovnováze mění rovnováhu extracelulárního/intracelulárního draslíku, a rozvoj acidózy může souviset s rychlým vzestupem koncentrací draslíku v séru. Reakce přecitlivělosti Při použití thiazidů byla popsána možnost exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematodes. Použití u dětí Použití amiloridu HCl u dětí nebylo hodnoceno; proto se nedoporučuje pacientům této věkové skupiny RHEFLUIN podávat. Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmějí tento přípravek užívat. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání může docházet k interakci následujících léků:

3/11

Lithium – obecně se nesmí spolu s diuretiky podávat. Diuretika snižují renální clearance lithia s přídatným vysokým rizikem toxicity lithia. Před použitím přípravků obsahujících lithium si přečtěte příbalovou informaci daného léku. Nesteroidní protizánětlivé léky – nesteroidní protizánětlivé léky, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory) mohou snižovat účinky antihypertenziv, včetně diuretických, natriuretických a antihypertenzních účinků diuretik. U některých pacientů s oslabenou funkcí ledvin (např. starší pacienti nebo pacienti s deplecí objemu, včetně pacientů léčených diuretiky) léčených nesteroidními protizánětlivými léky, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, může vést podávání antagonistů receptoru angiotensinu II nebo ACE inhibitorů k dalšímu zhoršení renálních funkcí, včetně možného selhání ledvin. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní. Proto je nutno tuto kombinaci pacientům s oslabenou funkcí ledvin podávat s opatrností. Současné podávání nesteroidních protizánětlivých léků a kalium šetřících diuretik, včetně hydrochloridu amiloridu, může navodit hypokalémii, zejména u starších pacientů. Proto pokud se hydrochlorid amiloridu používá spolu s nesteroidními protizánětlivými léky, je nutno pečlivě sledovat hladiny draslíku v séru. Amilorid HCl Kromě těžkých a/nebo refrakterních případů hypokalémie se nesmí při podávání přípravku RHEFLUIN používat suplementace draslíku ve formě léku nebo stravy s vysokým obsahem draslíku, případně náhrad obsahujících soli draslíku. RHEFLUIN se nesmí podávat současně s dalšími draslík šetřícími diuretiky.Riziko hyperkalémie se může zvýšit při současném podávání amiloridu HCl s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu, antagonistou receptorů pro angiotenzin II, cyklosporinem nebo takrolimem. Pokud je tedy kvůli prokázané hypokalémii indikováno současné podávání těchto léků, je třeba jich používat opatrně a často sledovat koncentrace draslíku v séru. Vzhledem k účinku amiloridu na clearance digoxinu existuje možnost změněné odpovědi na digoxin. Hydrochlorothiazid Alkohol, barbituráty nebo narkotika – může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze. Antidiabetika (perorální léky a inzulín) – může být nutná úprava dávky antidiabetika. Další antihypertenziva – přídatný účinek. Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii diuretiky. Kortikosteroidy, ACTH – zintenzívněná deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie. Presorické aminy (např. adrenalin) – možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik, aby zabránila jejich použití. Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) – možnost zvýšené reaktivity na svalová relaxancia. Digitalisové glykosidy – thiazidová diuretika mohou zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním koncentrací draslíku v séru. Perorální antikoagulancia – byla vyslovena domněnka, že thiazidy mohou antagonizovat účinek perorálních antikoagulancií

4/11

Pryskyřice cholestyramin a kolestipol – absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na hydrochlorothiazid a snižují jejich absorpci z gastrointestinálního traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % (kolestipol). Lékové interakce, interakce s laboratorními testy – vzhledem k jejich účinkům na metabolismus vápníku mohou thiazidy interferovat s vyšetřením funkce příštitných tělísek (viz Zvláštní upozornění). 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Rutinní užívání diuretik u jinak zdravých těhotných žen s mírnými otoky nebo bez nich je kontraindikováno a vystavuje matku a plod zbytečnému nebezpečí. Diuretika nemohou zabránit rozvoji toxémie při těhotenství a k dispozici nejsou žádné uspokojivé důkazy o tom, že by mohly být při léčbě toxémie užitečné. Thiazidy prostupují placentální bariérou a objevují se v pupečníkové krvi. Proto použití přípravku RHEFLUIN během těhotenství nebo při předpokládaném těhotenství vyžaduje, aby se zvážil přínos léku vzhledem k možnému nebezpečí pro plod. Mezi tato nebezpečí patří žloutenka plodu nebo novorozence, trombocytopenie a případně další nežádoucí účinky, které se vyskytly u dospělých. Kojící matky Thiazidy se objevují v mateřském mléku. Není známo, zda se amilorid HCl vylučuje do lidského mléka, proto musí pacientka – pokud je užívání léku považováno za nezbytně nutné – přestat kojit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost pacienta soustředit se a rychle reagovat a tudíž i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. 4.8 Nežádoucí

účinky

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky RHEFLUINU rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (

1/100 až <1/10);

méně časté (

1/1 000 až <1/100); vzácné (1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit): MedDRA třídy orgánových systémů Frekvence

Nežádoucí

účinek

Poruchy imunitního systému

není známo

anafylaktická reakce

časté anorexie

Poruchy metabolismu a výživy

není známo

dehydratace, elektrolytová nerovnováha, dna, hyponatremie, symptomatická hyponatremie(viz bod 4.4)

časté nespavost,

nervozita

vzácné duševní

zmatenost

Psychiatrické poruchy

není známo

deprese

časté bolest

hlavy,

závratě,

parestezie,strnulost, ospalost

méně časté změněná chuť, zvláštní

chuť

Poruchy nervového systému

vzácné synkopa

Poruchy oka

vzácné

poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

časté vertigo

5/11

časté arytmie

Srdeční poruchy

není známo

tachykardie, angina pectoris

Cévní poruchy

méně časté

návaly horka, ortostatická hypotenze

časté dyspnoe

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

není známo

nazální kongesce

časté nausea,

průjem, bolest

břicha

méně časté

zvracení, zácpa, flatulence, pocit plnosti v břiše, škytavka, sucho v ústech

Gastrointestinální poruchy

není známo

krvácení do gastrointestinálního traktu

časté vyrážka,

pruritus

Poruchy kůže a podkožní tkáně

není známo

diaforéza

časté

bolest dolních končetin

vzácné svalové

křeče

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

není známo

bolest zad, bolest kloubů

vzácné

dysfunkce ledvin včetně renálního selhání

Poruchy ledvin a močových cest

není známo

dysurie, nokturie, inkontinence

Poruchy reprodukčního systému a prsu

vzácné

impotence

časté slabost,

únava,

malátnost

méně časté žízeň

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

není známo

bolesti na hrudi

Vyšetření

není známo

zvýšené koncentrace draslíku v séru (>5,5mmol/l)

Poranění, otravy a procedurální komplikace

není známo

toxicita digitalisu

Další nežádoucí účinky v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku RHEFLUIN: Amilorid MedDRA třídy orgánových systémů Frekvence

Nežádoucí

účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

není známo

aplastická anémie, neutropenie

Psychiatrické poruchy

velmi vzácné

libido snížené (izolované případy)

vzácné třes

Poruchy nervového systému

velmi vzácné

encefalopatie, somnolence ( izolované případy)

Poruchy ucha a labyrintu

není známo

tinnitus

vzácné palpitace

Srdeční poruchy

velmi vzácné

u jednoho pacienta s částečnou blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční blokády

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vzácné

kašel

velmi vzácné

dyspepsie, sucho v ústech

Gastrointestinální poruchy

není známo

aktivace již přítomného peptického vředu

Poruchy jater a žlučových cest

velmi vzácné

žloutenka (izolované případy)

6/11

Poruchy kůže a podkožní tkáně vzácné

alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

není známo

bolest šíje/krku/ramen, bolesti končetin

vzácné

časté močení

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné

polyurie, křeče močového měchýře (izolované případy)

Vyšetření

není známo

abnormální jaterní funkce, nitroooční tlak zvýšený

Hydrochlorthiazid MedDRA třídy orgánových systémů Frekvence

Nežádoucí

účinek

Infekce a infestace

není známo

sialoadenitida

časté trombocytopenie méně časté leukopenie

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné

hemolytická anémie,aplastická anémie, agranulocytóza

velmi časté hypokalemie

Poruchy metabolismu a výživy

časté hyperurikemie,

hyperglykemie

Psychiatrické poruchy

není známo

neklid

Poruchy oka

méně časté přechodná porucha zrakové

ostrosti, xantopsie

Cévní poruchy

velmi vzácné

nekrotizující angiitida (vasculární, kutánní vasculitida)-jednotlivé případy

méně časté respirační tíseň včetně

pneumonitidy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

velmi vzácné

edém plic

časté křeče, podráždění žaludku

Gastrointestinální poruchy

méně časté pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

není známo

intrahepatální cholestatická žloutenka

méně časté fotosenzitivita,

kopřivka,

purpura

Poruchy kůže a podkožní tkáně

velmi vzácné

toxická epidermální nekrolýza

velmi časté glykosurie

Poruchy ledvin a močových cest

méně časté intersticiální

nefritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace méně časté horečka 4.9 Předávkování Údaje o předávkování u lidí nejsou k dispozici. Není známo, zda je lék dialyzovatelný. Nejpravděpodobnějšími známkami a symptomy, které lze očekávat při předávkování, jsou dehydratace a nerovnováha elektrolytů. Mezi varovné známky nebo symptomy dysbalance tekutin a elektrolytů patří: sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, záchvaty, zmatenost, bolesti svalů nebo křeče, svalová únava, hypotenze, oligurie, tachykardie a poruchy trávení jako je nevolnost a zvracení.

7/11

Dehydrataci a dysbalanci elektrolytů lze léčit zavedenými postupy. Terapii přípravkem RHEFLUIN je nutno vysadit a pacienta pozorně sledovat. Není k dispozici žádné konkrétní antidotum. Je nutno vyvolat zvracení nebo provést výplach žaludku. Léčba je symptomatická a podpůrná. Pokud dojde k rozvoji hyperkalémie, je třeba podniknout aktivní opatření ke snížení koncentrace draslíku v séru. 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hydrochlorothiazid a draslík-šetřící prostředky ATC kód: C03EA01 RHEFLUIN (hydrochlorothiazid a amilorid HCl, MSD) je diuretikum/antihypertenzivum spojující v sobě silný natriuretický účinek hydrochlorothiazidu s draslík šetřícími vlastnostmi amiloridu HCl. Hydrochlorothiazid Hydrochlorothiazid zasahuje do mechanismu reabsorpce elektrolytů v distálních renálních tubulech. Tato látka zvyšuje vylučování sodíku a chloridu v přibližně ekvivalentním množství. Natriuréza může být doprovázena jistým úbytkem draslíku a bikarbonátů. Může dojít ke snížení vylučování vápníku močí. Není známo, jak thiazidy hypertenzi regulují. Hydrochlorothiazid obvykle normální krevní tlak neovlivňuje. I když je tato látka převážně saluretikem, in vitro studie prokázaly, že má inhibiční účinek karbonanhydrázy, který se zdá být pro mechanismus renálních tubulů poměrně specifický. Nezdá se, že by se koncentrovala v erytrocytech nebo v mozku v takových množstvích, aby ovlivnila účinek karbonanhydrázy v těchto tkáních. Amilorid Amilorid HCl zasahuje do mechanismu účastnícího se výměny sodíku za draslík v distálních stočených tubulech a sběrných kanálcích nefronů. Zvýšené vylučování sodíku a pokles vylučování iontů draslíku a vodíku je indukováno i bez aldosteronu, což nasvědčuje přímému účinku léku v tubulech. Vylučování sodíku se zvyšuje se střední intenzitou, přičemž vylučování chloridu se s pokračující léčbou nemusí změnit nebo se zvyšuje pozvolna. Tento účinek může snížit riziko hypochloremické alkalózy, které je u některých saluretik. Účinek na elektrolyty se zvyšuje při jednorázových dávkách amilorid hydrochloridu až do výše přibližně 15 mg. Bylo zjištěno, že amilorid podávaný spolu s hydrochlorothiazidem má za následek nižší vylučování hořčíku močí než při použití samotných thiazidových nebo kličkových diuretik. Hydrochlorothiazid/amilorid Mírný diuretický a antihypertenzivní účinek amiloridu HCl je aditivní k natriuretickému, diuretickému a antihypertenzivnímu účinku thiazidu při omezení úbytku draslíku a bikarbonátu na minimum a zmenšení pravděpodobnosti vzniku acidobazické nerovnováhy. Při podávání perorálních saluretik může dojít k depleci draslíku nebo rozvoji metabolické alkalózy, případně k obojímu. Kombinace amiloridu HCl, látky, která účinně zasahuje do výměny sodíkových iontů za draslík, s hydrochlorothiazidem snižuje nadměrnou ztrátu draslíku nebo ji zabrání a odstraňuje potřebu perorální suplementace draslíku. I když amilorid HCl, podávaný samostatně, zvyšuje vylučování sodíku při potlačovaném vylučování draslíku, může u některých pacientů kombinace amiloridu/hydrochlorothiazidu zvýšit vylučování sodíku nad hodnotu předpokládaného přídatného účinku. Vzhledem k protichůdným účinkům těchto dvou látek na vylučování iontů vodíku je vznik acidobazické nerovnováhy méně pravděpodobný.

8/11

Bylo zjištěno, že RHEFLUIN, protože obsahuje amilorid, má za následek nižší vylučování hořčíku močí než při použití samotných thiazidových nebo kličkových diuretik. 5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Hydrochlorothiazid K nástupu diuretického účinku po perorálním podání hydrochlorothiazidu dochází během 2 hodin a maximální účinek se dostavuje přibližně po 4 hodinách. Diuretický účinek trvá přibližně 6 až 12 hodin. Plazmatický poločas hydrochlorothiazidu je 5,6 až 14,8 hodin, kdy lze plazmatické koncentrace sledovat po dobu minimálně 24 hodin. Hydrochlorothiazid se nebiotransformuje, ale je rychle vylučován ledvinami. Nejméně 61 % perorální dávky se vyloučí v nezměněné podobě do 24 hodin. Hydrochlorothiazid prostupuje placentální, ne však hematoencefalickou bariérou, a vylučuje se do mateřského mléka. Amilorid Amilorid obvykle začíná působit do 2 hodin po perorálním podání dávky. Jeho účinek na vylučování elektrolytů dosahuje maxima mezi 6. a 10. hodinou a trvá přibližně 24 hodin. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy do 3–4 hodin a plazmatický poločas se pohybuje mezi 6 až 9 hodinami. Absorpce amiloridu je minimálně 50 %, mírně se snižuje při současném podání s jídlem, a není závislá na dávce. Amilorid HCl se nebiotransformuje v játrech, ale vylučuje se v nezměněné podobě ledvinami. Z 20mg dávky amiloridu HCl se přibližně 50 % vyloučí močí a 40 % stolicí do 72hodin. Protože se amilorid HCl nebiotransformuje v játrech, nepředpokládá se hromadění léku u pacientů s hepatální dysfunkcí, k jeho hromadění však může při případném rozvoji hepatorenálního syndromu dojít. Hydrochlorothiazid/amilorid RHEFLUIN obvykle začíná působit do 2 hodin po podání. Jeho diuretické a natriuretické účinky dosahují maxima přibližně po 4 hodinách a aktivitu lze detekovat po dobu přibližně 24 hodin. Diuretický účinek léku však přetrvává přibližně po dobu pouhých 12 hodin. Biologická dostupnost amiloridu a hydrochlorothiazidu z tablet RHEFLUINu představuje přibližně 85 % jejich biologické dostupnosti po současném podání tablet amiloridu HCl a hydrochlorothiazidu. Mezi samostatně podanými tabletami nebo kombinovanými tabletami 5 mg amiloridu HCl/50 mg hydrochlorothiazidu nebyly z hlediska saluretických nebo diuretických účinků pozorovány žádné statisticky významné rozdíly. Poločas amiloridu HCl a hydrochlorothiazidu při podání kombinované tablety RHEFLUIN se významně nelišil od poločasu amiloridu HCl ani hydrochlorothiazidu, užitých současně jako samostatné tablety. Procento dávky vyloučené v nezměněné podobě močí během 72 hodin po dávkách přípravku RHEFLUIN, podaných za podmínek nalačno i po jídle dosáhlo v průměru 42 % u amiloridu a 52 % u hydrochlorothiazidu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Hodnota LD50 perorálně podaného kombinovaného léku je 189 mg/kg u myších samiček a 422 mg/kg

u samiček potkanů. Amilorid HCl Hodnota LD50 perorálně podaného amiloridu HCl (vypočítaného jako báze) je 56 mg/kg u myší a 36

až 85 mg/kg u potkanů v závislosti na kmenu.

9/11

Při podávání amiloridu HCl myším v dávkách až 10 mg/kg/den (což je 25násobek maximální denní dávky pro člověka) po dobu 92 týdnů nebyl zjištěn žádný důkaz tumorigenního účinku. Amilorid HCl byl také podáván po dobu 104 týdnů potkaním samečkům I samičkám v dávkách 6 až 8mg/kg/den (což je 15 až 20násobek maximální denní dávky pro člověka) bez důkazů karcinogenity. Amilorid HCl nevykazoval žádnou mutagenní aktivitu urůzných kmenů Salmonella typhimurium bez aktivačního systému savčích mikrosomů (Amesův test) I s tímto systémem. Hydrochlorothiazid Hodnota LD50 perorálně podaného hydrochlorothiazidu je vyšší než 10,0 g/kg u myší I potkanů.

Dvouroční studie krmení myší a potkanů nezjistily žádné důkazy karcinogenního potenciálu hydrochlorothiazidu u myších samiček (v dávkách přibližně až 600 mg/kg/den) ani u potkaních samečků i samiček (v dávkách přibližně až 100 mg/kg/den). Tyto studie však přinesly jednoznačné důkazy o hepatokarcinogenitě u myších samečků. Hydrochlorothiazid neměl žádné nežádoucí účinky na plodnost myší ani potkanů obou pohlaví ve studiích, jimž byly tyto živočišné kmeny vystaveny, prostřednictvím stravy, dávkám až 100 mg/kg (myši) a 4 mg/kg (potkani) před početím a po celou dobu gestace. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, amylopektin, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba

použitelnosti

3 roky 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 30 tablet 6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

10/11

11/11

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 58/1022/94-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10.1994 / 22.12. 2010 10. DATUM

REVIZE

TEXTU

23.2.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHEFLUIN

tablety

Amiloridum hydrochloridum/Hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg (odpovídá amiloridum hydrochloridum 5 mg) a hydrochlorothiazidum 50 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 58/1022/94-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Rhefluin

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHEFLUIN

tablety

Amiloridum hydrochloridum/Hydrochlorothiazidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.