Rextol 5 Mcg/ml

Kód 0171083 ( )
Registrační číslo 56/ 538/11-C
Název REXTOL 5 MCG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Rafarm, S.A., Athens, Řecko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171083 INJ SOL 1X1ML/5RG Injekční roztok, Injekce
0171079 INJ SOL 1X1ML/5RG Injekční roztok, Injekce
0171085 INJ SOL 1X2ML/10RG Injekční roztok, Injekce
0171081 INJ SOL 1X2ML/10RG Injekční roztok, Injekce
0171084 INJ SOL 5X1ML/5RG Injekční roztok, Injekce
0171080 INJ SOL 5X1ML/5RG Injekční roztok, Injekce
0171082 INJ SOL 5X2ML/10RG Injekční roztok, Injekce
0171086 INJ SOL 5X2ML/10RG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak REXTOL 5 MCG/ML

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls143835-6/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rextol 5 mcg/ml, injekční roztokRextol 2 mcg/ml, injekční roztok

Paricalcitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Rextol a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rextol užívat 3. Jak se přípravek Rextol užívá 4. Možné nežádoucí účinky5 Jak přípravek Rextol uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK REXTOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Rextol je parikalcitol. Parikalcitol je syntetická (uměle vyrobená) forma aktivovaného vitaminu D. U zdravých lidí se aktivovaná forma vitamínu D tvoří v ledvinách, ale u osob, které trpí selháváním ledvin, je tvorba aktivovaného vitamínu snížena, což může způsobovat nízké hladiny vápníku a vysoké hladiny hormonu příštítných tělísek v krvi. Parikalcitol nahrazuje aktivovanou formu vitamínu D tvořenou v lidském těle.

Rextol se používá k prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu (vysoké hladiny parathyroidního hormonu, které nepříznivě ovlivňují kosti) u hemodialyzovaných pacientů se selháváním ledvin. Pokud trpíte sekundárním hyperparathyroidismem, můžete mít následující obtíže:

pocit slabosti a únavy

snížená chuť k jídlu

pocit nevolnosti nebo zvracení

bolest v kostech nebo bolest svalů

časté močení

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REXTOL UŽÍVAT

Přípravek Rextol by Vám neměl být podán

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na parikalcitol nebo na kteroukoli další složku přípravku Rextol (viz bod 6)- jestliže máte v krvi velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitamínu D. Váš lékař Vám bude sledovat hladiny těchto látek v krvi a bude Vám moci říct, zda se Vás tyto stavy týkají.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rextol je zapotřebí

- Před zahájením léčby je důležité snížit množství fosforu ve Vaší stravě. Příklady potravin s vysokou hladinou fosforu zahrnují čaj, sodovou vodu, pivo, sýr, mléko, smetanu, ryby, kuřecí nebo hovězí játra, fazole, hrášek, cereálie, oříšky a obilniny.- K ovlivnění hladin fosforu mohou být zapotřebí léky, vázající fosfát, které zabraňují vstřebávání fosforu z potravy, kterou požíváte.- Pokud užíváte fosfát vázající léky na bázi vápníku, může Vám Váš lékař upravit jejich dávku.- Váš lékař Vám bude provádět krevní testy, aby mohl sledoval průběh Vaší léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době , a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Rextol nebo častěji způsobovat nežádoucí účinky. Je obzvláště důležité oznámit Vašemu lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčiv:- k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinkové záněty nebo moučnivka (např. ketokonazol).- k léčbě srdce nebo krevního tlaku (např. digoxin a diuretika, neboli močopudné léky).- obsahující hořčík (např. některé druhy léčiv, užívaných k léčbě zažívacích obtíží, nazývané antacida, jako např. křemičitan hořečnatý).- obsahující hliník (např. vazače fosfátů, jako např. hydroxid hlinitý).

Požádejte o radu svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku Rextol s jídlem a pitím

Přípravek Rextol může být užíván spolu s jídlem nebo nalačno. Je velmi důležité dodržovat dietu, kterou Vám doporučil lékař, aby Vaše léčba byla co nejúčinnější a vyvarovali jste závažných nežádoucích účinků. Neužívejte žádné další doplňky/vitamíny (např. s kalciem, vitamínem D), pokud Vám je nedoporučí Váš lékař.

Těhotenství a kojení

Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo chcete otěhotnět, ještě před užitím přípravku Rextol.

Neexistují dostatečné údaje o užívání přípravku Rextol těhotnými ženami. Potenciální riziko pro člověka není známé, proto by se měl být Rextol používán pouze v nezbytných případech.

Není známo, zda parikalcitol proniká do mateřského mléka. Pokud kojíte, sdělte to Vašemu lékaři, který rozhodne, zda je léčba pro Vás nezbytná.

Požádejte o radu svého lékaře, nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rextol u Vás může vyvolat pocit závrati nebo zmatenosti. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud nezjistíte, jak Vás tento léčivý přípravek ovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rextol

Tento léčivý přípravek obsahuje 11 % v/v etanolu (alkoholu), což v jedné dávce odpovídá 2ml piva, 1 ml vína. To může uškodit osobám, majícím sklony k alkoholismu. Danou skutečnost je třeba také

zvážit u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin populace jako například pacientů s onemocněním jater nebo epilepsií.

3. JAK SE REXTOL UŽÍVÁ

Dávku vypočítá Váš lékař. Dávky se u různých pacientů liší. Váš lékař použije výsledky Vašich laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou dávku. Jakmile začnete přípravek Rextol užívat, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na Vaši reakci na léčbu.

Způsob podání Přípravek Rextol Vám bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrou intravenózně (do žíly injekční jehlou) v průběhu Vaší léčby na dialyzačním přístroji. Přípravek Rextol Vám nebude podáván častěji, nežli každý druhý den.

Použití u dětí

Neexistují žádné informace o použití parikalcitolu u dětí mladších než 5 let a jsou pouze omezené zkušenosti s použitím u dětí starších 5ti let. Váš lékař rozhodne, zda je léčba nezbytná.

Jestliže jste užila(a) více přípravku Rextol než jste měl(a)Příliš vysoké dávky přípravku Rextol mohou vést k vysokým hladinám vápníku v krvi, které si mohou vyžádat léčbu. Příznaky, které se mohou objevit brzy po užití příliš vysoké dávky přípravku Rextol zahrnují:- pocit slabosti a/nebo ospalosti- bolesti hlavy- pocit nevolnosti nebo zvracení - sucho v ústech, zácpu- bolesti ve svalech nebo kostech- neobvyklou chuť v ústech.Příznaky, které se mohou vyvinout až po delším době užívání příliš vysoké dávky přípravku Rextol zahrnují: - ztrátu chuti k jídlu- ospalost- úbytek hmotnosti- bolavé oči- výtok z nosu- svědění kůže- pocity horka a zimnice- ztrátu sexuální energie- kruté bolesti břicha - ledvinové kameny- Váš krevní tlak může kolísat a můžete začít vnímat vlastní srdeční rytmus (palpitace).Přípravek Rextol obsahuje pomocnou látku propylenglykol. V souvislosti s vysokými dávkami propylenglykolu byly, pouze vzácně, hlášeny případy jeho toxických nežádoucích účinků, nejsou však očekávány u pacientů, kterým je podáván při napojení na hemodialyzační přístroj, protože propylenglykol je z krve dialýzou odstraňován.Nicméně Váš lékař Vám bude kontrolovat hladiny látek v krvi a pokud zaznamenáte některý z výše uvedených účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Obdobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rextol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku Rextol byly pozorovány různé typy alergických reakcí. Důležité: pokud zaznamenáte kterýkoliv z níže popsaných nežádoucích účinků, měli byste neprodleně kontaktovat Vašeho lékaře/sestru:- dušnost, - obtížné dýchání nebo polykání- sípání- vyrážka, svědění kůže (včetně kopřivky), - otoky obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla.

Oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků:

Nejčastější nežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 100 pacientů) jsou:- bolesti hlavy- neobvyklá chuť v ústech- svědění kůže- nízké hladiny parathyroidního hormonu- vysoké hladiny vápníku (pocit nevolnosti nebo zvracení, zácpa nebo zmatenost) či fosforu v krvi (pravděpodobně bez příznaků, ale může se zvyšovat pravděpodobnost zlomení kostí)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 1000 pacientů) jsou:- alergické reakce (jako dušnost, sípání, vyrážka, svědění nebo otékání tváře a rtů); svědivé puchýře;

- krevní infekce, snížení počtu červených krvinek (chudokrevnost – pocit slabosti, dušnost, bledost); snížení počtu bílých krvinek (větší pravděpodobnost onemocnění infekcemi); nateklé uzliny na krku, v podpaždích a/nebo tříslech; prodloužení doby krvácení (krev se nesráží tak rychle);

- srdeční příhoda (infarkt); mozková mrtvice; bolesti na hrudi; nepravidelný/rychlý srdeční tep; nízký krevní tlak; vysoký krevní tlak

- kóma (stav hlubokého bezvědomí, během kterého osoba není schopna reagovat na okolí)

- neobvyklá únava, slabost; závratě; omdlévání

- bolesti v místě injekčního vpichu;

- zápal plic (plicní infekce); tekutina na plicích; astma (sípání, kašel, obtížné dýchání)

- bolesti v krku; rýma; horečka; chřipka; příznaky podobné chřipce; zarudnutí oka (svědění/šupinatá víčka); zvýšený nitrooční tlak; bolesti v uchu; krvácení z nosu

- nervové záškuby/tiky; zmatenost, která může být někdy i závažná (delirium); rozrušení (pocit neklidu, úzkosti); nervozita; poruchy osobnosti (pocity odcizení);

- brnění nebo znecitlivění; snížené dotekové vnímání; potíže se spaním; noční pocení; svalové křeče v rukou a nohou, i v průběhu spánku;

- sucho v ústech; žíznivost; nevolnosti; potíže s polykáním; zvracení; ztráta chuti k jídlu; ztráta hmotnosti; pálení žáhy; průjem a bolesti v žaludku; zácpa: krvácení z konečníku;

- obtíže s dosažením erekce; karcinom prsu; infekce v pochvě;

- bolesti na prsou; bolesti zad; bolesti svalů/kloubů; pocit těžkosti způsobený celkovým otokem nebo

lokalizovanými otoky kotníků, nohou a lýtek (edém); neobvyklý způsob chůze;

- vypadávání vlasů/chlupů; nadměrný růst vlasů/ochlupení;

- zvýšení jaterních enzymů; vysoké hladiny parathyroidních hormonů; vysoké hladiny draslíku v krvi;nízké hladiny vápníku v krvi.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu:- otoky na obličeji, rtech, v ústech, jazyka nebo hrdla které mohou způsobit obtíže s polykáním nebo dýcháním; svědění kůže (kopřivka). Krvácení do žaludku. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.- krvácení ze zažívacího traktu.Je možné, že nebudete moci posoudit, zdali se u vás některé z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytují, dokud Vás na ně neupozorní Váš lékař.Pokud se kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK REXTOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Rextol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedezé na krabičce a ampuli nebo lékovce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Rextol by měl být čirý, bezvarvý. Nepouživejte, pokud je roztok zabarvený nebo obsahuje částice.

Přípravek Rextol by měl být použit ihned po jeho otevření.

Nepoužívejte přípravek Rextol, pokud si všimnete částeček v roztoku nebo změny zbarvení.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE.

Co přípravek Rextol obsahuje- Léčivou látkou je paricalcitolum. Jeden ml roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.Jeden ml roztoku obsahuje 2 mikrogramy paricalcitolum.

- Pomocnými látkami jsou: ethanol (alkohol), propylenglykol a voda na injekci.

Jak přípravek Rextol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Rextol injekční roztok je čirý a bezbarvý roztok bez viditelných částeček.

Rextol 5 mcg/ml injekční roztokDodáván v baleních obsahujících:1ml ampule o obsahu 5 mikrogramů/ml

2ml ampule o obsahu 10 mikrogramůnebo1 ml lahvička o obsahu 5 mikrogramů/ml2 ml lahvička o obsahu 10 mikrogramů

Rextol 2 mcg/ml injekční roztokDodáván v baleních obsahujících:1ml ampule o obsahu 2 mikrogramů/mlnebo1 ml lahvička o obsahu 2 mikrogramů/ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: RAFARM S.A. 12, Korinthou street 154 51 Neo Psihico AtényŘecko

VýrobceRAFARM S.A.AtényŘecko

Tento přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Portugalsko

REXTOL

Česká republika

REXTOL

Dánsko

Paricalcitol Alternova

Španělsko

REXTOL

Finsko

Paricalcitol Alternova injektioneste, liuos

Řecko

REXTOL

Slovenská republika REXTOL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :

7.12.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Rextol 2 mcg/ml a 5 mcg/ml, injekční roztokPříprava roztoku pro injekciRextol 2 mcg/ml a 5 mcg/ml, injekční roztok je určen pouze k jednorázovému užití. Tak jako u všech léčivých přípravků, určených k injekčnímu podání, měl by být rozpuštěný roztok před podáním prohlédnut kvůli možné přítomnosti částeček či změny zabarvení.

KompatibilitaPropylenglykol interaguje s heparinem a neutralizuje jeho účinek. Přípravek Rextol, injekční roztok obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol a musí být podáván jiným injekčním portem než heparin.Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky.

Uchovávání a doba použitelnosti Parenterální léčivé přípravky by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány z důvodu možné přítomnosti částeček nebo změn zabarvení. Roztok je čirý a bezbarvý.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti tohoto léčivého přípravku je 2 roky.

Dávkování a způsob podáníPřípravek Rextol, injekční roztok je podáván žilním katetrem při hemodialýze.Dospělí1) Úvodní dávka by měla být vypočítána na základě výchozích hladin parathyreoidálního hormonu (PTH):Úvodní dávka parikalcitolu se vypočte dle následujícího vzorce:Úvodní dávka (mikrogramy) = výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

8

NEBO

= výchozí hladina výchozího PTH v pg/ml

80

a podá jako intravenózní (IV) bolus, ne častěji než každý druhý den kdykoliv během dialýzy.Maximální dávka, jejíž bezpečnost potvrdily klinické studie, je 40 mg.

2) Titrační dávka:V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiuselhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty u neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového součinu Ca x P nad 5,2 mmol

2 /l2 (65 mg2/dl2), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkem Rextol

přerušit do doby, než dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu, a to nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na léčbu.

V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované doporučení dávkování(Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)Hladina iPTH ve vztahu k výchozím hodnotám

Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4 μg

Snížení o < 30%Snížení o > 30%, < 60%

Beze změn

Snížení o > 60%

Snížení o 2 až 4 μg

iPTH < 15,9 pmol/1 (150 pg/ml)


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls143835-6/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rextol 5 mcg/mlRextol 2 mcg/mlinjekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rextol 5 mcg/ml1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.2 ml injekčního roztoku obsahují 10 mikrogramů paricalcitolum.Rextol 2 mcg/ml1 ml injekčního roztoku obsahuje 2 mikrogramy paricalcitolum.

Pomocné látky: bezvodý etanol (11% v/v, 0,110 ml/1ml) a propylenglykol.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztokČirý a bezbarvý vodný roztok bez viditelných částic

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Parikalcitol je indikován k prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin.

4.2

Dávkování a způsob podání

Rextol injekční roztok je podáván žilním katetrem během hemodialýzy.Dospělí1) Úvodní dávka se vypočítá podle výchozích hladin parathormonu (PTH):Úvodní dávka parikalcitolu se vypočítá podle vzorce:Úvodní dávka (mikrogramy) = výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

8

nebo

= výchozí hladina intaktního PTH v pg/ml

80

a podá se intravenózním (i.v.) bolusem ne častěji než obden kdykoliv během dialýzy.

V klinických studiích byla maximální bezpečně podaná dávka až 40 μg.

2) Titrační dávka:

V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiu selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty u neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového součinu Ca x P nad 5,2 mmol

2/l2 (65 mg2/dl2), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkem Rextol

přerušit do doby, než dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu, a to nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na léčbu. V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované doporučení dávkování (Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)Hladina iPTH ve vztahu k výchozím hodnotám

Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4 μg

Snížení o < 30%Snížení o > 30%, < 60%

Beze změn

Snížení o > 60%

Snížení o 2 až 4 μg

iPTH < 15,9 pmol/1 (150 pg/ml)

Jakmile je určena dávka, je nutné stanovovat hladiny kalcia a fosfátů v séru nejméně v měsíčních intervalech. Stanovení intaktního PTH v séru se doporučuje každé 3 měsíce. Během úpravy dávky parikalcitolu může být potřebné provádět častější laboratorní vyšetření.

Poškození jaterKoncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním postižením jsou obdobné jako u zdravých osob. U této populace pacientů není zapotřebí provádět úpravu dávky. U pacientů s těžkým jaterním postižením nejsou žádné zkušenosti s dávkováním.

Pediatrická populace Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí do 5 let věku. Údaje o podávání dětem, které jsou v současnosti dostupné, jsou popsány bod 5.1.

Geriatrická populaceU pacientů ve věku 65 let a starších jsou jenom omezené zkušenosti s užíváním parikalcitolu během klinických studií fáze III. V těchto studiích nebyl pozorován žádný celkový rozdíl v účinnosti nebo bezpečnosti mezi pacienty ve věku 65 a staršími a pacienty mladšími.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.Intoxikace vitaminem DHyperkalcemie

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Nadměrná suprese parathormonu může mít za následek zvýšení hladin kalcia v séru a může vést k metabolickému kostnímu onemocnění. Pro dosažení řádných fyziologických výsledků je nutné

monitorování pacienta a individuální titrace dávky.

Pokud dojde k rozvoji klinicky významné hyperkalcémie u pacientů užívajících vazače fosfátů na bázi vápníku, je vhodné dávku kalciového vazače fosfátů snížit nebo jeho podávání přerušit.

Toxicita digitalisu je potencována hyperkalcemií jakékoliv příčiny, proto je při podávání digitalisu souběžně s parikalcitolem nutná opatrnost (viz bod 4.5).

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání parikalcitolu spolu s ketokonazolem (viz bod 4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje 11% v/v etanolu (alkoholu). Každá dávka může obsahovat až 1,3 g etanolu. Etanol je škodlivý u pacientů s alkoholismem.Obsah ethanolu je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly s parikalcitolem v injekční formě provedeny. Nicméně interakční studie zaměřená na současné užívání ketokonazolu a parikalcitolu byla provedena u lékové formy tobolek.

Fosfát nebo léčivé přípravky příbuzné vitaminu D se nesmí podávat společně s parikalcitolem vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P.

Vysoké dávky přípravků s obsahem kalcia nebo thiazidová diuretika mohou zvyšovat riziko hyperkalcémie.

Přípravky s obsahem hliníku (např. antacida, léky vázající fosfáty) se nesmí dlouhodobě podávat s léčivými přípravky s obsahem vitaminu D, protože se mohou vyskytovat zvýšené hladiny hliníku v krvi a může dojít k hliníkové kostní toxicitě.

Přípravky s obsahem hořčíku (např. antacida) se nesmí používat současně s přípravky s obsahem vitaminu D, protože se může vyskytnout hypermagnezémie.

Ketokonazol je známý nespecifický inhibitor několika enzymů cytochromu P450. Dostupné údaje ze zkoumání in vitro a in vivo naznačují, že ketokonazol může reagovat s enzymy, které jsou odpovědné za metabolismus parikalcitolu a jiných analogů vitaminu D. Pokud je parikalcitol podáván s ketokonazolem, je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4). U zdravých jedinců byl sledován vliv opakovaného podání ketokonazolu, podávaného v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 5 dní na farmakokinetiku parikalcitolu ve formě tobolek. V přítomnosti ketokonazolu byla Cmax parikalcitolu ovlivněna jen minimálně, zato AUC0-∞ se přibližně zdvojnásobila. Průměrný poločas parikalcitolu v přítomnosti ketokonazolu byl 17,0 hodin, v porovnání s 9,8 hodinami, kdy byl parikalcitol podáván samostatně. Výsledky této studie naznačují, že po perorálním podáním parikalcitolu pravděpodobně není maximální zvýšení AUC∞ parikalcitolu, pramenící z jeho interakce s ketokonazolem, větší, než přibližně dvojnásobné.

Toxicita digitalisu je znásobena při hyperkalcémii jakéhokoliv původu, proto je třeba opatrnosti, je-li digitalis předepsán současně s parikalcitolem (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:Neexistují adekvátní údaje o použití parikalcitolu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko při použití u lidí není známo. Z tohoto důvodu by přípravek Rextol neměl být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není zcela nezbytně nutné.

Kojení: Studie na zvířatech ukázaly, že parikalcitol nebo jeho metabolity jsou v malém množství vylučovány do mateřského mléka. Při rozhodování, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu parikalcitolem, je třeba vzít v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby parikalcitolem pro ženu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Parikalcitolem bylo ve fázi II/III/IV klinických studií léčeno přibližně 600 pacientů. Celkově hlásilo nežádoucí účinky 6% pacientů léčených parikalcitolem.

Nejčastější nežádoucí reakcí související s léčbou parikalcitolem byla hyperkalcemie u 4,7% pacientů. Hyperkalcemie je závislá na nadměrném snížení hladiny PTH a lze ji minimalizovat správnou titrací dávky.

Klinické a laboratorní nežádoucí účinky, jejichž výskyt v souvislosti s parikalcitolem je přinejmenším možný, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů MedDRA, upřednostňovaného názvu a frekvence. Jsou používány tyto kategorie četnosti: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (nelzez dostupných údajů určit).

Třídy orgánových systémů

Preferované označení

Četnost

Infekce a infestace

Sepse, pneumonie, infekce , faryngitida, vaginální infekce, chřipka

Méně časté

Novotvary benigní, maligní a nespecifikované (včetně cyst a polypů)

Karcinom prsu

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie, leukopenie, lymfadenopatie

Méně časté

Hypersensitivita

Méně časté

Poruchy imunitního systému

Angioedém, laryngální edém, urtikarie

Není známo

Hypoparathyrodismus

Časté

Endokrinní poruchy

Hyperparathyrodismus

Méně časté

Hyperkalcémie, Hyperfosfatémie

Časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperkalémie, hypokalcémie, anorexie,

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Stavy zmatenosti, delirium, depersonalizace, agitace, insomnie,

Méně časté

nervozita

Bolest hlavy, dysgeusie,

Časté

Poruchy nervového systému

kóma, cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka, synkopa, myoklonus, hypestezie, parestezie, závratě

Méně časté

Poruchy oka

Glaukom, konjunktivitida

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy ucha

Méně časté

Srdeční poruchy

Srdeční zástava, arytmie, flutter

Méně časté

Cévní poruchy

Hypertenze, hypotenze

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Plicní edém, astma, dyspnoe, epistaxe, kašel

Méně časté

Krvácení z rekta, kolitida, průjem, gastritida, dyspepsie, dysfagie, bolesti břicha, zácpa, nausea, zvracení, sucho v ústech,gastrointestinální obtíže

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

gastrointestinální krvácení

Není známo

Pruritus

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Bulózní dermatitida, alopecie, hirsutismus, vyrážka, hyperhidróza

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, ztuhlost kloubů bodání ve svalech, myalgie

Méně časté

Poruchy reprodukčního systému a poruchy prsů

Bolesti prsou, erektilní dysfunkce

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Poruchy chůze, periferní edém, bolest, bolest v místě injekčního vpichu, horečnaté stavy, bolest na hrudi, celkové zhoršení stavu astenie, malátnost, žízeň

Méně časté

Vyšetření

Prodloužená doba krvácivosti, zvýšení aspartataminotransferázy, abnormality v laboratorních výsledcích, úbytek hmotnosti

Méně časté

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Předávkování parikalcitolem může vést k hyperkalcemii.

V případě předávkování je třeba příznaky a symptomy hyperkalcémie (hladiny sérového kalcia) monitorovat a hlásit lékaři. Je třeba zahájit vhodnou léčbu.

Parikalcitol není při dialýze významně eliminován. Léčba pacientů s klinicky významnou hyperkalcémií zahrnuje okamžitou redukci dávek nebo přerušení léčby parikalcitolem a dále dietu s nízkým obsahem kalcia, vysazení kalciových suplementů, zvýšení pohybové aktivity pacienta, pozorné sledování vodních či elektrolytových dysbalancí, analýzu kardiografických abnormalit (především u pacientů užívajících digitalis) a hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu s využitím dialyzátu bez obsahu kalcia, jak je doporučováno.

Rextol injekční roztok obsahuje pomocnou látku propylenglykol 39% v/v. Byly hlášeny ojedinělé případy toxických účinků spojených s podáváním vyšších dávek propylenglykolu jako je deprese CNS, hemolýza a laktátová acidóza. Ačkoli se při podávání parikalcitolu tyto účinky neočekávají, jelikož je propylenglykol eliminován během dialýzy, je nutné vzít v úvahu riziko toxického účinku v případě předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparathyreoidální léčiva - ATC kód: H05BX02

Mechanismus účinku:Parikalcitol je syntetický, biologicky aktivní analog vitaminu D kalcitriolu s úpravou na postranním řetězci (D2) a kruhu A (19-nor), který umožňuje aktivaci selektivního receptoru vitaminu D (VDR). Parikalcitol selektivně zvyšuje aktivaci VDR v příštítných tělíscích, aniž by zvyšoval VDR ve střevě a je méně účinný na kostní resorpci. Parikalcitol rovněž zvyšuje regulaci receptoru citlivého na kalcium (CaSR) v příštítných tělíscích. Výsledkem této regulace je snížení hladin parathormonu (PTH) parikalcitolem inhibicí proliferace příštítných tělísek a snížením syntézy a sekrece PTH s minimálním dopadem na hladiny kalcia a fosforu. Parikalcitol může účinkovat přímo na kostní buňky s cílem zachovat kostní objem a zlepšit mineralizační povrchy. Úprava patologických hladin PTH s normalizací homeostázy kalcia a fosforu může zabránit vzniku metabolického kostního onemocnění při chronickém renálním onemocnění nebo ho léčit.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost parikalcitolu byla zkoumána ve 12-týdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s 29 pediatrickými pacienty ve věku 5-19 let v posledním stadiu onemocnění ledvin na dialýze. Šest nejmladších pacientů léčených parikalcitolem bylo ve věku 5-12 let. Dávkování bylo odvozeno z výchozích hladin intaktního PTH (iPTH). Počáteční dávkování při hodnotách iPTH pod 500 pg/ml činilo 0,04 mikrogramů/kg parikalcitolu 3x týdně a při hodnotách iPTH ≥ 500 pg/ml činilo dávkování 0,08 mikrogramů/kg 3x týdně. Dávky přípravku byly zvyšovány po přírůstcích 0,04 mikrogramů/kg v závislosti na sérových hladinách iPTH, vápníku a poměru Ca x P v séru. Studii dokončilo 67% pacientů, léčených parikalcitolem a 14% pacientů, léčených placebem. Ve skupině léčené parikalcitolem byly u 60% pacientů zaznamenány 2 po sobě jdoucí poklesy hladin iPTH o 30% oproti výchozím hladinám iPTH, ve srovnání s 21% pacientů ve skupině léčené placebem. 71% pacientů ze skupiny léčené placebem léčbu přerušilo z důvodu excesívní elevace hladin iPTH. Jak skupině léčené parikalcitolem, tak i ve skupině, léčené placebem, se nevyskytl žádný případ rozvoje hyperkalcémie. Údaje o podávání pacientům mladším než 5 let nejsou k dispozici.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

DistribuceFarmakokinetika parikalcitolu byla studována u pacientů s chronickou renální insuficiencí (ChRI), u kterých byla nutná hemodialýza. Parikalcitol se podává jako intravenózní bolus. Za dvě hodiny po podání dávek v rozmezí od 0,04 do 0,24 μg/kg koncentrace parikalcitolu výrazně poklesly a poté klesaly logaritmicko-lineárně s průměrným poločasem asi 15 hodin. Při opakovaném podání parikalcitolu nebyla pozorována jeho akumulace.

VylučováníV klinické studii u zdravých osob se plazmatická radioaktivita po jednorázovém intravenózním podání 0,16 μg/kg bolusové dávky

3H-parikalcitolu (n=4) přičítala mateřské látce. Parikalcitol byl vylučován

primárně hepatobiliárně, protože 74% podané radioaktivní dávky bylo vylučováno stolicí a pouze 16% bylo zjištěno v moči.

MetabolismusV moči a ve stolici bylo detekováno několik neznámých metabolitů, přičemž v moči nebyl detekován žádný parikalcitol. Nebyla prováděna charakterizace a identifikace těchto metabolitů. Tyto metabolity představovaly dohromady 51% radioaktivity v moči a 59% radioaktivity ve stolici. Plazmatická vazba parikalcitolu na bílkoviny in vitro byla velmi výrazná (>99,9%) a nesaturovatelná v koncentračním rozmezí 1-100 ng/ml.

Farmakokinetická charakteristika parikalcitolu u pacientů s ChRI (dávka 0,24 μg/kg)

Parametr

Ν

Hodnoty (průměr ± SD)

Cmax ( 5 minut po bolusu)

6

1850±664 (pg/ml)

AUC0-∞

5

27382 ± 8230 (pg hr/ml)

CL

5

0,72 ± 0,24 (l/hod.)

Vss

5

6 ± 2 (l)

Speciální populace

Pohlaví, rasa a věk: U dospělých sledovaných pacientů nebyly pozorovány žádné farmakokinetické rozdíly z hlediska věku nebo pohlaví. Nebyly zjištěny farmakokinetické rozdíly z hlediska rasy.

Poškození jater: Koncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater jsou obdobné jako u zdravých osob. U těchto pacientů není tedy zapotřebí žádná úprava dávek. U pacientů s těžkým poškozením jater nejsou s léčbou parikalcitolem žádné zkušenosti.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Charakteristické nálezy u studií toxicity s opakovanými dávkami u hlodavců a psů se obecně připisovaly kalcemické aktivitě parikalcitolu. K účinkům nejednoznačně souvisejícím s hyperkalcemií patřilo snížení počtu leukocytů a atrofie thymu u psů a změny hodnot APTT (zvýšení u psů a snížení u potkanů). Změny bílého krevního obrazu nebyly pozorovány v klinických studiích s parikalcitolem.

Parikalcitol neovlivňoval fertilitu u potkanů a nebyly zjištěny důkazy jeho teratogenní aktivity u potkanů nebo králíků. Vysoké dávky jiných přípravků s vitaminem D podávaných během březosti u zvířat vedly k teratogenezi. Bylo prokázáno, že parikalcitol při podání v dávkách toxických pro matku ovlivňuje životaschopnost plodů a podporuje významný vzestup perinatální a postnatální mortality novorozených potkanů.

V souboru analýz genotoxicity in vitro a in vivo nebyl zjištěn genotoxický potenciál parikalcitolu.

Studie kancerogenity u hlodavců neukázaly na žádná speciální rizika při používání u lidí.Podávané dávky parikalcitolu nebo jeho systémová expozice byly mírně vyšší než terapeutické dávky nebo systémová expozice parikalcitolu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bezvodý etanol (11% v/v)propylenglykolvoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

Mezi propylenglykolem a heparinem dochází k interakci, přičemž se neutralizuje účinek heparinu. Rextol injekční roztok obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol, a proto se má podávat jiným injekčním portem než heparin.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.Po otevření ihned spotřebujte.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Ampule z čirého skla typu I s objemovou kapacitou 2 ml.Lahvička z čirého skla typu I s objemovou kapacitou 3 ml uzavřená zátkou (brombutylová pryž potažená látkou Flurotec) a zajištěná ochrannou hliníkovou čepičkou s flipp-off uzávěrem.

Typy balení přípravku Rextol jsou:

Rextol 5 mcg/ml, injekční roztok:Balení obsahující 1 ampuli po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 5 ampulí po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 1 ampuli po 2 ml injekčního roztokuBalení obsahující 5 ampulí po 2 ml injekčního roztokuBalení obsahující 1 lahvičku po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 5 lahviček po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 1 lahvičku po 2 ml injekčního roztokuBalení obsahující 5 lahviček po 2 ml injekčního roztoku

Rextol 2 mcg/ml, injekční roztok:Balení obsahující 1 ampuli po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 5 ampulí po 1 ml injekčního roztokuBalení obsahující 1 lahvičku po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 lahviček po 1 ml injekčního roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Parenterální léčivé přípravky je zapotřebí před podáním vizuálně zkontrolovat na obsah cizorodých látek a změnu barvy. Roztok je čirý a bezbarvý.Pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAFARM S.A. 12, Korinthou street 154 51 Neo Psihico AtényŘecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Rextol 2mcg/ml : 56/537/11-CRextol 5mcg/ml: 56/538/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.12.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7.12.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rextol 5 mcg/mlinjekční roztokparicalcitolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.2 ml injekčního roztoku obsahují 10 mikrogramů paricalcitolum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: etanol, propylenglykol, voda na injekce

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok

1 ampule (1 ml)5 ampulí (1ml)1 lahvička (1ml)5 lahviček (1ml)

1 ampule (2 ml)5 ampulí (2ml)1 lahvička (2ml)5 lahviček (2ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po otevření ihned spotřebujte.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAFARM S.A. 12, Korinthou street 154 51 Neo Psihico AtényŘecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

56/538/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{ampule/lahvička}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rextol 5 mcg/mlinjekční roztokparicalcitolum Intravenózní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 mcg/1 ml10 mcg/2 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.