Retin-A 0,05%

Kód 0015388 ( )
Registrační číslo 46/ 173/77-C
Název RETIN-A 0,05%
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015388 DRM CRM 1X30GM Krém, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak RETIN-A 0,05%

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls78218/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Retin-A 0,05 %, krém

Tretinoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Retin-A a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Retin-A používat

3.

Jak se Retin-A používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Retin-A uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE RETIN-A A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Retin-A je určen k léčbě akné (acne vulgaris), „uhrovitosti“.Komedony (uhry) vznikají v důsledku zvýšené tvorby některých buněk v zúžené části vývodu mazové žlázy. Tím dochází k ucpávání vývodu a hromadění mazu za takto vzniklou překážkou, která je působením krému Retin-A uvolňována.Otevřené komedony (tzv. „černé“) se při léčbě přípravkem Retin-A posunují bez zánětlivých projevů k povrchu kůže.Uzavřené komedony (tzv. „bílé“) se buď mění v otevřené, nebo přeměňují v pupínky nebo puchýřky hojící se bez jizev, jakmile se účinkem krému Retin-A uvolní ucpaný vývod.Krém Retin-A zabraňuje rovněž tvorbě nových komedonů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RETIN-A POUŽÍVAT

Nepoužívejte Retin-A-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tretinoin nebo na kteroukoli další složku přípravku Retin-A.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Retin-A je zapotřebí-

aby se Retin-A nedostal do úst, nosu nebo nepřišel do styku s očima, očními víčky a sliznicemi. Pokud se tak stane, zasažené místo důkladně opláchněte vodou.

Léčené oblasti chraňte před sluncem a zdroji ultrafialového záření (opalování na slunci nebo v soláriu), zamezíte tak podráždění kůže. Toto opatření se týká zejména všech, kteří jsou díky

svému povolání vystavováni slunci delší dobu nebo osob s vrozenou přecitlivělostí ke slunečnímu záření. Pokud nelze pobyt na slunci vyloučit, doporučuje se na postižených místech používat krémy na opalování a ochranný oděv.V případě, že došlo ke spálení pokožky sluncem, je třebazačít s léčbou krémem Retin-A až po úplném odeznění zánětlivých projevů.

Extrémní počasí, např. vítr, chlad a nízká vlhkost vzduchu, mohou být dráždivé pro pleť léčenou krémem Retin-A a mohou způsobovat její vysušování.

Během léčby přípravkem Retin-A je možné odstraňovat ochlupení jako obvykle (např. vytrháváním, elektrodepilací, depilací), avšak nikoli večer před aplikací krému Retin-A, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky.

Prostředky k trvalé ondulaci, přípravky na bázi vosků, parfemovaná mýdla a parfemované šampony někdy dráždí i normální pokožku. Je zapotřebí zamezit kontaktu těchto přípravků s postiženými oblastmi, které jsou léčeny krémem Retin-A.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Opatrnosti je zapotřebí při současném používání krému Retin-A s přípravky, které mají abrazivnínebo vysušující účinek, s odmašťovacími pleťovými vodami a pleťovými mléky s vysokým obsahem alkoholu, při používání pěn do koupele, pleťových masek, parfemovaných pleťových krémů, parfemovaných mýdel, šamponů, líčidel,kosmetických přípravků s obsahem citrusů, prostředků k trvalé ondulaci, přípravků na bázi vosků.

Zvláštní opatrnost je nutná v případě souběžné léčby přípravky, které mohou způsobit odlupování kůže, s přípravky obsahujícími benzoylperoxid, síru, resorcinol nebo salicylovou kyselinu.

Při předchozí léčbě těmito přípravky nebo používání těchto kosmetických prostředků je nezbytné s léčbou krémem Retin-A vyčkat do úplného zotavení kůže.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.O používání přípravku Retin-A v těhotenství a období kojení rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůRetin-A neovlivňje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Retin-ARetin-A obsahuje sterylalkohol, který může způsobit místní podráždění kůže (např. kožní dermatitidu).

3.

JAK SE RETIN-A POUŽÍVÁ

Vždy používejte Retin-A přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Retin-A mohou používat dospělí i mladiství.

Obvykle se Retin-A nanáší jednou denně před spaním v odpovídajícím množství, které lehce pokryje všechna postižená místa.

Před léčbou krémem Retin-A je třeba postižená místa důkladně omýt vodou a neparfemovaným mýdlem. Postižená místa se nemají mýt častěji než dvakrát denně.Po umytí má být kůže jemně a úplně osušena, nikoli drhnutím. Před aplikací krému Retin-A je třeba léčené oblasti ponechat nejméně 20 - 30 minut oschnout.Poté se přípravek lehce nanáší na postižená místa pomocí gázových, vatových tamponů nebo čistých konečků prstů.

V průběhu léčby krémem Retin-A se mohou dostavit v ošetřených místech pocity tepla nebo mírného pálení. Na začátku léčby (1. až 5. týden) se může objevit slabé zčervenání kůže. Dojde-li k příliš výraznému podráždění, lze po poradě s lékařem prodloužit odstup mezi dávkami. Během prvních týdnů léčby se může akné i zhoršit, což je způsobeno účinkem přípravku na hluboké komedony, dříve skryté v hlubších vrstvách kůže.

K docílení žádaného dlouhodobého léčebného účinku je doporučována delší než šestitýdenní léčba. Úspěch léčebné kúry závisí ve značné míře rovněž na schopnosti nemocného přesně dodržovat doporučený postup.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Retin-A, než jste měl(a)Nadměrné nanášení krému může způsobit výrazné zarudnutí a odlupování pokožky. V tomto případě ukončete používání krému Retin-A a poraďte se s lékařem.

Při náhodném požití přípravku je zapotřebí výplach žaludku, vyvolání zvracení a případná podpůrná léčba. V tomto případě vyhledejte neprodleně lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Retin-A nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých citlivých jedinců se může během léčby objevit bolest hlavy, podráždění kůže, bolest kůže, zánětlivé onemocnění kůže (dermatitida), suchá kůže, pálení, štípání, horkost, zarudnutí, svědění, odlupování kůže, vyrážka, ztluštění a rohovatění kůže. Vzácně se mohou vyskytnout otoky, citlivost kůže na sluneční záření, puchýře a strupy, změna pigmentu kůže. V případě, že se krém dostane nedopatřením do očí, může dojít k podráždění očí a otokům.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK RETIN-A UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřené tubě.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Retin-A nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za “Použitelné do (EXP):”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nepoužívejte Retin-A, pokud si všimnete jakýchkoli známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Retin-A obsahuje

-

Léčivou látkou je tretinoinum 0,50 mg v 1 g krému.

-

Pomocnými látkami jsou makrogol-2000-stearát, stearylalkohol, kyselina stearová 95%, isopropyl-myristát, butylhydroxytoluen E321, kyselina sorbová E200, xanthanová klovatina, čištěná voda.

Jak Retin-A vypadá a co obsahuje toto balení

Retin-A je jemný homogenní nažloutlý krém se slabým zápachem po vosku.Balení obsahuje 1 hliníkovou tubu s 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.7.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls78218/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

RETIN-A 0,05 %krém

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Retin-A 0,05 %: tretinoinum 0,50 mg v l gPomocné látky: stearylalkohol, butylhydroxytoluen E321, kyselina sorbová E 200Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

KrémPopis přípravku: jemný, nažloutlý krém se slabým zápachem po vosku, homogenní

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Retin-A je určen k topické léčbě acne vulgaris.

4.2

Dávkování a způsob podání

DospělíRetin-A se aplikuje jednou denně před spaním v odpovídajícím množství, které lehce pokryje všechnapostižená místa. Před léčbou krémem Retin-A je třeba postižené oblasti důkladně omýt vodou a neparfemovaným mýdlem. Postižená místa se nemají mýt častěji než dvakrát denně. Po umytí má být kůže jemně a úplně osušena, nikoli drhnutím. Před aplikací krému Retin-A je třeba nechat léčené oblasti nejméně 20 až 30 minut oschnout.

Po aplikaci krému Retin-A se mohou na ošetřených místech dostavit pocity tepla nebo přechodnéhopálení. Pokud je Retin-A aplikován dle doporučení, může působit nepatrné zarudnutí kůže podobné slabému opálení při slunění. V případech, kdy je nutné přechodně ukončit léčbu nebo snížit frekvenci aplikace, může být léčba obnovena nebo frekvence aplikace znovu zvýšena za situace, kdy bude pacient schopen léčbu tolerovat.

Nadměrná aplikace krému Retin-A nepřináší rychlejší nebo významnější výsledky. Mohou se naopak dostavit výrazné zarudnutí, odlupování pokožky nebo jiné obtíže. Pokud dojde k nadměrné aplikaci nedopatřením nebo z přílišné horlivosti, je zapotřebí na několik dní Retin-A vysadit a teprve poté obnovit léčbu.

Terapeutický účinek je možné pozorovat po dvou až třech týdnech léčby, avšak k definitivnímu zjevnému zlepšení může být zapotřebí déle než šesti týdnů. Během prvních týdnů léčby může dojít

k exacerbaci zánětlivých lézí. Je to způsobeno účinkem na hluboké dříve skryté léze a není to důvodem k ukončení léčby. Jakmile se dostaví uspokojivá léčebná odezva, je možné udržovat toto zlepšení při nižší frekvenci aplikací.

Pacienti léčení krémem Retin-A mohou používat kosmetické a hydratační prostředky, avšak před aplikací krému Retin-A je nutné postižená místa důkladně očistit (viz bod 4.4).

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Místní podrážděníZahájení léčby nebo léčba krémem Retin-A se nedoporučuje v případě přítomnosti známek podráždění kůže (např. zarudnutí, odlupování pokožky, svědění, spálení při slunění atd.). Léčbu je možno znovu zahájit až po odeznění těchto příznaků.

U některých zvláště citlivých osob může Retin-A vyvolat závažné místní zarudnutí, otok, svědění, zahřátí, pálení nebo palčivou bolest, tvorbu puchýřů, krust a/nebo odlupování pokožky v místě aplikace. Pokud dochází k takovémuto stupni podráždění, pacient by měl být instruován, buď aby snížil frekvenci aplikace nebo aplikaci dočasně ukončil.

Byly popsány případy závažného podráždění ekzematózní pokožky tretinoinem, a proto by u těchto pacientů měl být tretinoin používán s nejvyšší opatrností. Pokud nastane závažné nebo přetrvávající podráždění, pacientovi má být doporučeno ukončit aplikaci krému Retin-A úplně a v případě nutnosti navštívit lékaře.

K minimalizaci možnosti průvodního podráždění kůže je zapotřebí zamezit kontaktu s očima, očními víčky, nosními otvory, ústy, mukózními membránami nebo dalšími místy, která není zapotřebí léčit.

Extrémní počasí, např. vítr, chlad a nízká vlhkost vzduchu, mohou být iritující pro pleť léčenou krémem Retin-A a mohou způsobovat její vysušování.

Pacienti mohou odstraňovat ochlupení jako obvykle (např. vytrháváním, elektrodepilací, depilací), avšak nikoli večer před aplikací krému Retin-A, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky.

Prostředky k trvalé ondulaci, přípravky na bázi vosků, parfemovaná mýdla a parfemované šampony někdy dráždí i normální pokožku. Je zapotřebí zamezit kontaktu těchto přípravků s postiženými oblastmi, které jsou léčeny krémem Retin-A.

SluněníVystavení slunečnímu záření, včetně ultrafialových zářičů, může vyvolat další podráždění.V průběhu léčby tretinoinem by proto měla být expozice vyloučena nebo minimalizována. Pacientůmvystaveným slunečnímu záření by mělo být doporučeno nepoužívat přípravek, dokud nedojde k úplnému zotavení kůže z důvodu možného závažného podráždění citlivé pokožky. Pacienti, kteří mohou být vystaveni slunečnímu záření z profesních důvodů a pacienti s vrozenou citlivostí ke slunečnímu záření, by měli být léčeni se zvláštní opatrností.

Pokud nelze pobyt na slunci vyloučit, doporučuje se na postižených místech používat krémy na opalování a ochranný oděv.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Následující léky nebo přípravky by měly být užívány s opatrností z důvodů možných interakcí s tretinoinem. Před zahájením léčby krémem Retin-A je doporučeno ponechat odeznít účinky těchto látek:

souběžnou lokální medikaci

přípravky obsahující benzoylperoxid, síru, resorcinol nebo kyselinu salicylovou;

toaletní potřeby, které mají abrazivní, vysušující nebo deskvamační účinek, včetně mýdel,

šamponů, kosmetiky a přípravků s vysokým obsahem alkoholu, adstrigencií, aromatickýchlátek nebo citrusů.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíTopická aplikace tretinoinu nevykázala teratogenitu u laboratorních potkanů Wistar a králíků v dávkách 1 000 a 320násobku topické dávky pro člověka za předpokladu, že dospělému s hmotností 50 kg je topicky aplikováno 250 mg 1% krému Retin-A. V těchto topických dávkách se však projevilo opoždění osifikace některých kostí u králíků. U laboratorních potkanů bylo v závislosti na dávce zjištěno zmnožení žeber. Tyto změny byly zhodnoceny jako odchylky od normálního vývoje. Změny osifikace se obvykle spontánně upravují po odstavení mláďat.

Byly hlášeny jednotlivé případy porodních defektů u dětí narozených ženám, které během těhotenství používaly topicky aplikovaný tretinoin. Adekvátní a spolehlivé prospektivní studie nebyly dosud u těhotných žen provedeny a teratogenní hladina tretinoinu v krvi není známa. Retrospektivní kohortová studie u dětí narozených ženám, které během prvního trimestru těhotenství používaly topicky aplikovaný tretinoin, však neprokázala zvýšení výskytu porodních defektů ve srovnání s dětmi narozenými ženám ze stejné kohorty, které topicky aplikovaný tretinoin nepoužívaly. Topicky aplikovaný tretinoin může být v těhotenství používán pouze tehdy, pokud očekávaný terapeutický přínos převýší potenciální riziko pro plod (viz bod 5.3).

[Bylo prokázáno, že perorálně podávaný tretinoin v dávkách 2 000, resp. 500násobku topické dávky pro člověka vykazuje u laboratorních potkanů teratogenní, resp. fetotoxické účinky.]

KojeníÚdaje o vylučování tretinoinu do mateřského mléka nejsou dosud známy. Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho látek je do mateřského mléka vylučováno, je však při léčbě kojících žen zapotřebí zvýšené opatrnosti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost tretinoinu topických lékových forem včetně přípravku Retin-A byla hodnocena u 4160 pacientů, kteří se účastnili 23 klinických studií, včetně 4 otevřených a 19 dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií. Těchto 23 klinických studií hodnotilo bezpečnost tretinoinu u mužů a žen ve věku 10 až 79 let s poškozenou kůží nebo s acne vulgaris.

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů léčených tretinoinem z 19 dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v Tabulce 1.Frekvence nežádoucích účinků řazeny dle následující konvence:Velmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Méně časté

1/1 000 až <1/100

Vzácné

1/10 000 až <1/1 000

Velmi vzácné

<1/10 000, včetně izolovaných hlášení.

Nežádoucí účinekFrekvence

Třída orgánového systému

Méně časté(≥ 1/1000 až <1/100)

Vzácné(≥ 1/10 000 až <1/1000)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

a

Poruchy oka

Podráždění oka

a

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Hyperkeratóza

a

Podráždění kůže

a

Bolest kůže

a

Erytém

a

PruritusPapulózní exantém

a

Vyrážka

a

Dermatitida

a

Suchá kůže

a

Odlupování kůže

a

Otok obličeje

a

Puchýře

a

Odbarvení kůže

a

Hyperpigmentace kůže

a

Hypopigmentace kůže

a

Pocity pálení kůže

a

Strup

b

Fotosenzitivita

a

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pocit horka

a

a Frekvence nežádoucího účinku získaná z klinických nebo epidemiologických studií

b Nežádoucí účinek strup nebyl pozorován v klinických studiích a frekvence byla stanovena za použití „pravidla tří“, jak je popsáno v SPC pokynu z roku 2009. 4160 pacientů vystavených v klinických a epidemiologických studiích děleno 3 (frekvence = 1/1387).

4.9

Předávkování

Retin-A je určen pouze k topickému použití. Nadměrná aplikace krému Retin-A nepřináší rychlejší nebo významnější výsledky. Mohou se naopak dostavit výrazné zarudnutí, odlupování pokožky nebo jiné obtíže. Perorální požití většího množství krému Retin-A může vyvolat stejné nežádoucí účinky jako předávkování perorálně podávaným vitaminem A (např. pruritus, suchá kůže, artralgie, anorexie, zvracení). Při náhodném požití přípravku lze bezprostředně provést výplach žaludku nebo vyvolat zvracení. Všechna další léčba by měla být podpůrná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky proti akné pro kožní podání, retinoidy ke kožnímu podání proti akné, tretinoinATC kód: D10A D01

Přesný mechanismus účinku není dosud znám, současná úroveň znalostí potvrzuje, že účinek tretinoinu při léčbě akné spočívá v jeho schopnosti ovlivňovat abnormální folikulární keratinizaci. Komedony akné se formují ve folikulech s výrazně keratinizovanými epiteliálními buňkami. Nahromadění keratinizovaného materiálu ve folikulech způsobuje tvorbu komedonů. Tretinoin podporuje rozvolnění zrohovatělých buněk a zvyšuje uvolnění zrohovatělých buněk z folikulu. Zvýšením mitotické aktivity folikulárního epitelu zvyšuje tretinoin také rychlost obnovy ztenčených volně adherujících korneocytů. Tímto způsobem tretinoin zabraňuje tvorbě mikrokomedonu, prekurzoru léze acne vulgaris.

Tretinoin dále ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk kůže. Tyto účinky jsou zprostředkovány interakcí tretinoinu s nukleárními proteiny, receptory kyseliny retinové. Aktivace těchto nukleárních receptorů způsobuje změny genové exprese, což má za následek úpravu abnormálních buněčných pochodů. Přesný mechanismus, kterým tretinoinem indukované změny genové exprese regulují kožní funkce, není znám.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceTretinoin je endogenním metabolitem vitamínu A. Při topické aplikaci krému Retin-A dochází k minimální absorpci tretinoinu, který penetruje pouze do epidermis a dermis. Perkutánní absorpce radioaktivně značeného tretinoinu byla neměnná v kumulativní exkreci v moči a stolici u zdravých mužů a žen po jednorázové a/nebo opakované denní aplikaci 0,5%, 0,1% nebo 0,5% tretinoinu krému nebo 0,01% tretinoinu gelu v dávkách 100 mg, 150 mg nebo 500 mg. Průměrná perkutánní absorpce je v rozmezí 1,0 - 3,1 %. Endogenní systémové koncentrace tretinoinu i jeho metabolitů 13-cis-retinové kyseliny (izotretinoinu), všech 4-oxo-retinových kyselin a 13-cis-4-oxo-retinové kyseliny zůstaly po opakovaných denních aplikacích nezměněny.

DistribucePřibližně 80% tretinoinu zůstává po aplikaci na povrchu kůže, kdežto penetrace do stratum corneum a vlasových folikulů je vehikulum dependentní. Po počáteční difuzi do stratum corneum, která se projeví během několika minut, další difuze do epidermis a dermis je daleko pomalejší.

MetabolismusLokálně aplikovaný tretinoin je metabolizován CYO2S1 a CYP26. Jeho metabolité jsou 13-cis-retinové kyseliny, všech 4-oxo-retinových kyselin a 13-cis-4-oxo-retinové kyseliny.

VylučováníPo aplikaci radioaktivně značeného tretinoinu ve formě emolientia nebo krému je možno pozorovatprvních 48 hodin vylučování v moči, zatímco radioaktivita byla vyloučena 7 dní po aplikaci předevšímstolicí. V průměru 1 – 1,5% radioaktivity bylo vylučováno v moči a méně než 1% bylo vylučováno ve stolici.

Pediatrická populaceLze předpokládat, že farmakokinetika tretinoinu topických forem a vzájemných lékových interakcí s tretinoinem topickými formami bude podobná těm, jaká je u dospělých jedinců. Ve 12 týdenní studiiléčby tretioninem gelem u 20mladistvých se středně až závažnou formou akné, nebyly ve 12. týdnu periodě léčby získány plazmatické vzorky obsahující kvantitativní hodnoty tretinoinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Všeobecná toxicita

V předklinických studiích bezpečnosti nebyly při jednotlivých dávkách až 2 500 mg/kg podávaných perorálně u laboratorních potkanů pozorovány akutní příznaky toxicity .

Subchronická studie (28denní) u králíků a chronická studie (91týdenní) u myší, kterým byl topicky aplikován tretinoin, vyvolaly typické změny spojené s použitím retinoidů zahrnující alopecii, odlupování kůže, edém, ochablý kožní tonus, zarudnutí, krusty, ulceraci, epidermální hyperplazii a akantózu. Většina formulací obsahujících tretinoin působila mírně až středně dráždivě na kůži myší a králíků, na oči králíků působila dráždivě jen mírně nebo vůbec. U morčat jako senzibilizátor nepůsobila.

KarcinogenitaVe studii životnosti u CD-1 myší nevykazoval topicky aplikovaný tretinoin karcinogenní potenciál.

Studie u bezsrstých albinických myší ukazují, že tretinoin může akcelerovat potenciál karcinogenního záření ze solárního simulátoru. V dalších studiích, u mírně pigmentovaných bezsrstých myší, kterým byl aplikován tretinoin a které byly vystaveny působení karcinogenních dávek UVB záření, byly výskyt i rychlost rozvoje kožních tumorů sníženy. Vzhledem k signifikantně rozdílným experimentálním podmínkám není možné přímé porovnání výsledků uvedených studií, a třebaže význam výsledků těchto studií pro člověka není jasný, pacienti by měli omezit pobyt na slunci na minimum.

MutagenitaTretinoin není mutagenní za použití myšího mikronukleárního testu in vivo. Mutagenní potenciál tretinoinu byl vyhodnocován také pomocí Amesova testu, rovněž s negativním výsledkem.

Reprodukce / TeratogenitaPerorálně podávaný tretinoin během těhotenství vyvolává v závislosti na dávce a stupni vývoje fetální anomálie několika druhů. V segmentu II perorální a dermatologické studie teratologie u potkanůWistar byly pozorovány fetální malformace po perorální dávce tretinoinu 10mg/kg, kde jeden plodv každém 3.vrhu vykazoval rozštěpy patra. Po perorální nebo dermatologické aplikaci tretinoninu v dávce 1, 2,5 nebo 5 mg/kg nebyly zaznamenány fetální malformace. Perorální a kožní aplikacetretinoinu v dávce > 2,5 mg/kg vykazovala zvýšený výskyt plodů se skeletálními změnami (vyšší u perorálních), např. degenerovaná žebra. Skeletální změny během léčby nejsou kategorizovány teratogenním výsledkem, ale jako segmentové embryonální změny a nejsou slučitelné s normálnímvývojem. Přestože perorální tretinoin vyvolává vyšší incidenci fetálních defektů než dermální tretinoin, souhrnné fetální nerozpoznatelné hodnoty účinků po každé dávce jsou 1mg/kg. Zjištění v těchto dvou výše uvedených studiích jsou konzistentní s výsledky, které byly hlášeny v dřívějších studiích.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

makrogol-2000-stearát, stearylalkohol, kyselina stearová 95%, isopropyl-myristát, butylhydroxytoluenE321

, kyselina sorbová E 200, xanthanová klovatina, čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřené tubě.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou, zaslepená, polyethylenový šroubovací uzávěr, papírová krabička.Velikost balení: 30 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

46/173/77-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17. 6. 1977 / 4.8.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20.7.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Retin-A 0,05 %tretinoinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Tretinoinum 0,50 mg v 1 g krému.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Makrogol-2000-stearát, stearylalkohol, kyselina stearová 95%, isopropyl-myristát, butylhydroxytoluen, kyselina sorbová, xanthanová klovatina, čištěná voda.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Krém30 g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/173/77-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

retin a 0,05 %

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TUBA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Retin-A 0,05 %tretinoinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

kožní podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 g

6.

JINÉ

Tretinoinum 0,50 mg v 1 g krému.Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě.Janssen-Cilag

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.