Reneos 1 Mg

Kód 0160465 ( )
Registrační číslo 18/ 194/11-C
Název RENEOS 1 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0160465 POR TBL NOB 1000X1MG Tableta, Perorální podání
0160459 POR TBL NOB 120X1MG I Tableta, Perorální podání
0160460 POR TBL NOB 120X1MG II Tableta, Perorální podání
0160462 POR TBL NOB 270X1MG I Tableta, Perorální podání
0160461 POR TBL NOB 270X1MG II Tableta, Perorální podání
0160455 POR TBL NOB 30X1MG I Tableta, Perorální podání
0160456 POR TBL NOB 30X1MG II Tableta, Perorální podání
0160463 POR TBL NOB 360X1MG I Tableta, Perorální podání
0160464 POR TBL NOB 360X1MG II Tableta, Perorální podání
0160458 POR TBL NOB 90X1MG I Tableta, Perorální podání
0160457 POR TBL NOB 90X1MG II Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RENEOS 1 MG

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls219978/2009, sukls219979/2009, sukls219980/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Reneos 0,5 mg

Reneos 1 mg Reneos 2 mg

tablety

Repaglinidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. – Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. – Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Reneos a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Reneos užívat 3. Jak se přípravek Reneos užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Reneos uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK RENEOS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Reneos je perorální antidiabetikum obsahující repaglinid, které pomáhá slinivce břišní produkovat více inzulínu a tím snižovat hladinu krevního cukru (glukózy). Diabetes 2. typu je onemocnění, kdy slinivka břišní nevytváří dostatek inzulínu pro úpravu hladiny cukru v krvi nebo kdy tělo nereaguje normálně na inzulín, který produkuje (dříve známé jako non-inzulín dependentní diabetes mellitus (diabetes nezávislý na inzulínu) nebo jako diabetes začínající v dospělosti). Reneos se používá ke kompenzaci diabetu 2. typu jako doplněk k dietě a ke cvičení: léčba je obvykle zahajována v případě, kdy samotnou dietou, cvičením a snížením hmotnosti nelze dosáhnout kompenzace (nebo snížení) hladiny cukru v krvi. Reneos lze také užívat v kombinaci s metforminem, dalším lékem na léčbu diabetu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RENEOS UŽÍVAT Neužívejte přípravek Reneos: • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na repaglinid nebo na kteroukoli další složku přípravku Reneos; • jestliže máte diabetes 1. typu (inzulín-dependentní diabetes); • jestliže je kyselost vnitřního prostředí zvýšená (diabetická ketoacidóza); • jestliže máte závažné onemocnění jater;

1/7

• jestliže užíváte gemfibrozil (lék používaný ke snížení zvýšené hladiny tuků v krvi). Pokud se něco z výše uvedeného vztahuje na Vás, oznamte to svému lékaři a přípravek Reneos neužívejte. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Reneos je zapotřebí • jestliže máte potíže s játry. Užívání přípravku Reneos není doporučeno pro pacienty se středně závažným onemocněním jater. Přípravek Reneos byste neměli užívat, pokud trpíte závažným onemocněním jater (viz bod Neužívejte přípravek Reneos). • jestliže máte potíže s ledvinami. Přípravek Reneos by měl být v takovém případě užíván s opatrností. • jestliže se máte podrobit velké operaci, nebo jste v poslední době prodělali závažné onemocnění nebo infekci. V takových případech může dojít k tomu, že přípravek nebude hladinu cukru v krvi dostatečně upravovat. • je-li Vám méně než 18 nebo více než 75 let, užívání přípravku Reneos není doporučeno, protože jeho podávání v těchto věkových skupinách nebylo studováno. Pokud pro Vás cokoliv z uvedeného platí, oznamte to svému lékaři. Přípravek Reneos pro Vás nemusí být vhodnou léčbou. Poraďte se s lékařem. Jestliže dostanete hypoglykémii Hypoglykemii (termín pro hypoglykemickou reakci a související příznaky nízké hladiny cukru v krvi) můžete dostat, je-li vaše hladina krevního cukru příliš nízká. K tomu může dojít: • pokud užijete příliš mnoho přípravku Reneos, • jestliže cvičíte více než obvykle, • jestliže užíváte jiné léky či trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz další části bodu 2 Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete přípravek Reneos užívat). Varovné příznaky hypoglykémie se mohou objevit náhle a mohou zahrnovat: studený pot, chladnou bledou pokožku, bolest hlavy, rychlý srdeční tep, pocity nevolnosti, pocit velkého hladu, dočasné změny vidění, ospalost, neobvyklou únavu a slabost, nervozitu nebo třes, pocit úzkosti, pocit zmatenosti, potíže s koncentrací. Pokud máte nízkou hladinu cukru v krvi nebo pokud zaznamenáte nástup hypoglykémie: snězte glukózové tablety nebo přesnídávku s vysokým obsahem cukrů či vypijte nápoj s vysokým obsahem cukrů, poté odpočívejte. Poté co příznaky hypoglykémie ustoupí, nebo se hladina glukózy v krvi stabilizuje, pokračujte v léčbě přípravkem Reneos. Řekněte lidem, že máte diabetes a že pokud omdlíte (upadnete do bezvědomí) v důsledku hypoglykémie, musí vás položit na bok a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Nesmějí vám dávat najíst ani napít. Mohli byste se zadusit. • Pokud těžká hypoglykémie není léčena, může způsobit poškození mozku (dočasné nebo trvalé) nebo dokonce smrt. • Máte-li hypoglykémii, při níž omdlíte, nebo míváte velké množství hypoglykémií, pohovořte si se svým lékařem. Možná bude potřeba upravit množství přípravku Reneos, jídla nebo tělesného cvičení. Jestliže se Vaše hladina krevního cukru příliš zvýší Hladina cukru v krvi se může nadměrně zvýšit (hyperglykémie). K tomu může dojít: • jestliže užíváte příliš málo přípravku Reneos, • jestliže trpíte infekcí nebo horečkou, • jestliže jíte více než obvykle, • jestliže cvičíte méně než obvykle. Varovné příznaky hyperglykémie se objevují postupně. Zahrnují: častější močení, pocit žízně, suchou kůži a sucho v ústech. Oznamte to svému lékaři. Možná bude třeba upravit množství přípravku Reneos, jídla nebo cvičení.

2/7

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Přípravek Reneos můžete užívat s metforminem, což je další lék na léčbu diabetu, pokud Vám jej lékař předepíše. Pokud užíváte gemfibrozil (lék na snížení vysoké hladiny tuků v krvi), neměli byste přípravek Reneos užívat. Odpověď Vašeho organismu na přípravek Reneos se může změnit, užíváte-li další léky a to zejména tyto: • Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) (užívané k léčbě depresí), • Betablokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění), • ACE inhibitory (užívané k léčbě srdečních onemocnění), • Salicyláty (např. aspirin), • Oktreotid (užívaný k léčbě rakoviny), • Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) (typ léků proti bolesti), • Steroidy (anabolické steroidy a kortikosteroidy – užívané k léčbě chudokrevnosti nebo k léčbě

zánětů),

• Hormonální antikoncepci (užívaná ke kontrole početí), • Thiazidy (diuretika), • Danazol (užívaný k léčbě cyst v prsech a k léčbě endometriózy), • Hormony štítné žlázy (užívané k léčbě nízkých hladin těchto hormonů), • Sympatomimetika (užívaná k léčbě astmatu), • Klarithromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika), • Itrakonazol, ketokonazol (antimykotika), • Gemfibrozil (užívaný k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi), • Cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému), • Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (užívané k léčbě epilepsie), • Třezalku tečkovanou (bylinný přípravek). Prosím informujte svého lékaře, pokud jste některý z těchto léků nebo některý z léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, v nedávné době užívali či se jej chystáte užívat. Užívání přípravku Reneos s jídlem a pitím Přípravek Reneos užívejte před hlavními jídly. Alkohol může změnit schopnost přípravku Reneos snižovat hladinu cukru v krvi. Dávejte pozor na příznaky hypoglykémie. Těhotenství a kojení Přípravek Reneos neužívejte, jste-li těhotná nebo těhotenství plánujete. Pokud otěhotníte nebo těhotenství plánujete během léčby, navštivte lékaře, jakmile to bude možné. Přípravek Reneos neužívejte, jestliže kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna, pokud máte příliš nízkou nebo vysokou hladinu cukru v krvi. Mějte na paměti, že byste mohli ohrozit sebe nebo ostatní. Zeptejte se, prosím, svého lékaře, zda můžete řídit auto, pokud:

• máte časté hypoglykémie, • máte slabé nebo žádné vnímání varovných známek hypoglykémie.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RENEOS UŽÍVÁ Lékař Vám určí dávku.

3/7

Normální počáteční dávka je 0,5 mg (což odpovídá 1 tabletě přípravku Reneos 0,5 mg) před každým hlavním jídlem. Tablety zapijte sklenicí vody a to bezprostředně před jídlem či během maximálně 30 minut před každým hlavním jídlem. Přípravek Reneos je dostupný v různých silách. Individuální úprava na potřebné vyšší udržovací dávky může být provedena tabletami s obsahem 1 mg nebo 2 mg repaglinidu. • Lékař vám může upravit dávku až na 4 mg (což odpovídá 4 tabletám přípravku Reneos 1 mg nebo 2 tabletám přípravku Reneos 2 mg), jež má být užita bezprostředně či maximálně 30 minut před každým hlavním jídlem. • Nejvyšší doporučená denní dávka je 16 mg, což odpovídá 8 tabletám přípravku Reneos 2 mg. Neužívejte větší dávky přípravku Reneos, než jaké Vám doporučil lékař. Vždy užívejte přípravek Reneos přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Reneos, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, hladina cukru v krvi se může příliš snížit, což může vést k hypoglykémii. Pro informaci, co je hypoglykémie a jak ji léčit, si, prosím, přečtěte bod Jestliže dostanete hypoglykémii. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Reneos Pokud vynecháte dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Reneos Uvědomte si, že požadovaného výsledku nebude dosaženo, pokud přestanete přípravek Reneos užívat. Váš diabetes se může zhoršit. Pokud je nutná jakákoliv změna ve Vaší léčbě, kontaktujte nejdříve svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Reneos, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Reneos nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Možné nežádoucí účinky Časté (mohou se projevit u 1 pacienta z 10) • Hypoglykémie (viz Jestliže dostanete hypoglykémii). Riziko hypoglykémie se může zvýšit, pokud

užíváte další léky.

• Bolest žaludku • Průjem. Vzácné (mohou se projevit u 1 pacienta z 1000) • Akutní koronární syndrom (který však nemusí mít žádnou souvislost s tímto lékem). Velmi vzácné (mohou se projevit u 1 pacienta z 10 000) • Alergie (jako otoky, dýchací potíže, rychlý srdeční tep, pocit závratí, pocení, což mohou být příznaky

anafylaktické reakce). Okamžitě kontaktujte lékaře.

• Zvracení. • Zácpa. • Poruchy vidění. • Závažné problémy s játry, abnormální funkce jater, zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi.

4/7

Frekvence výskytu není známa • Hypoglykemické kóma nebo bezvědomí (velmi závažné hypoglykemické reakce – viz Jestliže

dostanete hypoglykémii). Okamžitě kontaktujte lékaře

• Přecitlivělost (jako vyrážka, svědění kůže, zarudnutí kůže, otoky kůže) • Pocity nevolnosti (nausea). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK PŘÍPRAVEK RENEOS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Reneos 0,5 mg: Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al) Uchovávejte léčivý přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Obal blistr (PVC/PVDC-Al): Uchovávejte léčivý přípravek při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. HDPE lahvička: Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Reneos 1 mg a 2 mg: Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Reneos nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Reneos obsahuje Léčivou látkou je repaglinid. Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 1 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 2 mg repaglinidum.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý , kukuřičný škrob, draselná sůl polakrilinu, povidon 30, glycerol 85%, magnesium-stearát, meglumin, poloxamer 407, oxid titaničitý (E171) - jen u Reneos 0,5 mg, žlutý oxid železitý (E172) - jen u Reneos 1 mg, červený oxid železitý (E172) - jen u Reneos 2 mg.

5/7

Jak přípravek Reneos vypadá a co obsahuje toto balení Tablety Reneos 0,5 mg jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách. Tablety Reneos 1 mg jsou žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách. Tablety Reneos 2 mg jsou růžové, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al nebo PVC/PVDC-Al): Velikost balení: 30, 90, 120, 270, 360 tablet. HDPE lahvička: Velikost balení: 1000 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Zentiva, k.s., Praha, Česká republika Výrobce Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning, Německo Aegis Ltd., 17, Athinon Str., Ergates, Industrial Area, 2643 Nicosia (Lefkosia), Kypr Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy: Německo: Reneos 0.5 mg tabletten Reneos 1 mg tabletten Reneos 2 mg tabletten Česká republika: Reneos 0,5 mg tablety Reneos 1 mg tablety Reneos 2 mg tablety Estonsko: Reneos 0,5 mg Reneos 1 mg Reneos 2 mg Lotyšsko: Reneos 0,5 mg tabletes Reneos 1 mg tabletes Reneos 2 mg tabletes

6/7

7/7

Rumunsko: Reneos 0,5 mg,comprimate Reneos 1 mg, comprimate Reneos 2 mg, comprimate Slovenská republika: Reneos 0,5 mg tablety Reneos 1 mg tablety Reneos 2 mg tablety Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.3.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122962/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Reneos 0,5 mgReneos 1 mgReneos 2 mgtablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum.Jedna tableta obsahuje 1 mg repaglinidum.Jedna tableta obsahuje 2 mg repaglinidum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Reneos 0,5 mg jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách.Reneos 1 mg jsou žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách.Reneos 2 mg jsou růžové, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a hladké na obou stranách.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Repaglinid je indikován u pacientů s diabetem 2. typu (non-inzulín-dependentní diabetes mellitus: NIDDM), u nichž dieta, redukce hmotnosti a cvičení nestačí k úpravě hladin krevního cukru.Repaglinid je indikován u pacientů s diabetem 2. typu také v kombinaci s metforminem, pokud samotný metformin hladinu krevního cukru dostatečně neupravil.

Léčbu zahajujeme jako doplněk diety a cvičení, aby bylo dosaženo snížení hladin krevního cukru v závislosti na jídle.

4.2 Dávkování a způsob podání

Repaglinid se užívá před jídlem a titruje se individuálně, tak aby bylo dosaženo optimální kontroly glykémie. Kromě obvyklého monitorování hladiny cukru v krvi a/nebo v moči, které si provádí sám pacient, musí provádět lékař periodické kontroly, kterými stanoví minimální účinnou dávku pro pacienta. Při monitorování odpovědi pacienta na terapii se také hodnotí hladina glykosylovaného hemoglobinu. Periodické monitorování je nutné pro stanovení nedostatečného snížení hladiny krevního cukru při maximální doporučené dávce (tzv. primární selhání) a pro určení ztráty odpovědi (adekvátní snížení hladiny krevního cukru) po počátečním období účinnosti (tzv. sekundární selhání).

2

Krátkodobé podávání repaglinidu může být vhodné v období přechodné ztráty kontroly u pacientů s diabetem 2.typu, kteří jsou obvykle dobře kompenzováni dietou.Repaglinid se užívá před hlavními jídly (tzn. preprandiálně).

Dávky se obvykle užívají 15 minut před jídlem, ale čas podání může být v rozmezí od bezprostředně před jídlem až po 30 minut před jídlem (t.j. preprandiálně při 2, 3 nebo 4 jídlech denně). Pokud pacient jídlo vynechá (nebo přidá jídlo navíc), měl by být poučen, aby dávku pro toto jídlo vypustil (nebo doplnil).

V případě konkomitantního užívání s jinými léčivými látkami se velikost dávky stanovuje dle informací v bodech 4.4 a 4.5.

Počáteční dávkaDávkování určí lékař dle potřeb pacienta. Doporučená počáteční dávka je 0,5 mg. Úprava dávky by se měla provést až po uplynutí 1-2 týdnů podle glykemické odpovědi na stanovenou léčbu. U pacientů převáděných z jiného perorálního antidiabetika je doporučená počáteční dávka 1 mg.

Udržovací dávkaNejvyšší doporučená jednotlivá dávka je 4 mg užívaná před hlavním jídlem.Nejvyšší celková denní dávka by neměla překročit 16 mg.

Specifické skupiny pacientůRepaglinid se primárně vylučuje žlučí a jeho vylučování tedy neovlivňují poruchy ledvin. 8 % jedné dávky repaglinidu se vylučuje ledvinami a celková plasmatická clearance přípravku se u osob s poškozením ledvin snižuje. Jelikož diabetici s poškozením ledvin mají zvýšenou inzulínovou sensitivitu, je třeba při titraci dávky u těchto pacientů postupovat opatrně.

U pacientů nad 75 let ani u pacientů s jaterní insuficiencí nebyly provedeny žádné klinické studie (vizbod 4.4).

Podávání repaglinidu není doporučeno u dětí mladších 18ti let z důvodů nedostatku dat týkajících se bezpečnosti a/nebo účinnosti.

U oslabených nebo podvyživených pacientů by měla být počáteční a udržovací dávka konzervativní adalší úpravy dávek je třeba provést velmi pečlivě, aby nedošlo k hypoglykemickým reakcím.

Pacienti užívající jiná perorální antidiabetika (PAD)Pacienty lze z jiných perorálních antidiabetik převést přímo na repaglinid. Nicméně mezi repaglinidema jinými perorálními antidiabetiky neexistuje přesný dávkovací poměr. Doporučená nejvyšší počátečnídávka u pacientů převáděných na repaglinid je 1 mg před hlavními jídly.

Repaglinid lze užívat v kombinaci s metforminem, pokud samotný metformin dostatečně neupravuje hladinu krevního cukru. V tomto případě by mělo být dávkování metforminu zachováno a současně by měl být podáván repaglinid. Počáteční dávka repaglinidu je 0,5 mg před každým hlavním jídlem; dávka se upravuje podle glykemické odpovědi jako při monoterapii.

4.3 Kontraindikace

• Hypersenzitivita na repaglinid nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Reneos.• Diabetes 1. typu (Inzulín-dependentní diabetes mellitus: IDDM), C-peptid negativní.• Diabetická ketoacidóza, s komatem nebo bez komatu.• Závažné poškození jaterních funkcí.• Souběžné užívání gemfibrozilu (viz bod 4.5).

3

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

ObecněRepaglinid by měl být předepisován pouze v případě, že nebylo dosaženo dostatečné úpravy glykemie a příznaky diabetu přetrvávají navzdory adekvátní dietě, cvičení a redukci hmotnosti.

Repaglinid, podobně jako jiné látky ovlivňující sekreci inzulínu, může způsobit hypoglykémii.

Hypoglykemizující účinek perorálních antidiabetik u mnoha pacientů časem slábne. Toto může býtzpůsobeno zhoršením závažnosti diabetu nebo snížením odpovědi na přípravek. Tento jev se nazývá sekundární selhání, které se odlišuje od primárního selhání, kdy je lék neúčinný u určitého pacienta při prvním podání. Dříve než u pacienta klasifikujeme sekundární selhání, je třeba posoudit úpravu dávkya dodržování diety a cvičení.

Repaglinid působí krátkodobě přes specifické vazebné místo beta-buněk. Použití repaglinidu v případě sekundárního selhání odpovědi na podávání látek ovlivňujících sekreci inzulínu nebylo v klinických studiích sledováno. Nebyly provedeny studie zaměřené na kombinaci repaglinidu a jiných látek ovlivňujících sekreci inzulínu a akarbózy.

Byly provedeny studie kombinované léčby s inzulínem NPH (Neutral Protamine Hagedorn) či s thiazolidindiony. Je však třeba stanovit poměr prospěšnosti a rizika ve srovnání s jinými kombinovanými terapiemi.

Kombinovaná léčba s metforminem je spojena se zvýšeným rizikem hypoglykémie. V případě, že je pacient stabilizovaný na perorálním antidiabetiku vystaven stresovým situacím, jako je horečka, úraz, infekce nebo operace, může dojít ke ztrátě kontroly hladin krevního cukru. V takovém případě může být nezbytné léčbu repaglinidem přerušit a k léčbě použít dočasně inzulín.

Užívání repaglinidu může být spojeno se zvýšenou incidencí akutního koronárního syndromu(například infarktu myokardu) (viz body 4.8 a 5.1).

Konkomitantní léčbaPacientům léčeným přípravky, které mají vliv na metabolismus repaglinidu, by repaglinid měl být podáván s opatrností, nebo by neměl být podáván vůbec (viz bod 4.5). Pokud je konkomitantní léčba nutná, měla by být pečlivě sledována hladina glukózy v krvi a měl by být prováděn důkladný klinický monitoring.

Specifické skupiny pacientůU pacientů s poruchou jaterních funkcí nebyly provedeny klinické studie. Dále nebyly provedeny klinické studie u dětí a dospívajících mladších 18 let a u pacientů starších 75 let. Proto u těchto skupin pacientů není léčba repaglinidem doporučena.

Pečlivá titrace dávky je doporučována u oslabených či podvyživených pacientů. Počáteční a udržovacídávky by měly být konzervativní (viz bod 4.2).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U velkého množství léků je znám vliv na metabolismus repaglinidu. Proto by lékař měl vzít v úvahumožné interakce:

Údaje in vitro ukazují, že repaglinid je metabolizován převážně CYP2C8, ale také CYP3A4. Klinické údaje získané u zdravých dobrovolníků podporují roli CYP2C8 jako nejdůležitějšího enzymuúčastnícího se metabolismu repaglinidu a méně důležitou roli CYP3A4. Avšak relativní přínosCYP3A4 může být větší, je-li CYP2C8 inhibován. Proto užitím přípravků, které ovlivňují tyto enzymycytochromu P-450, a to buď cestou inhibice nebo indukce, mohou být metabolismus a tím i clearance

4

repaglinidu změněny. Speciální pozornosti je třeba, jestliže jsou s repaglinidem podávány obainhibitory CYP2C8 a CYP3A4 současně.

Na základě in vitro údajů se zdá, že repaglinid je substrátem pro aktivní vychytávání játry (organický aniontový transportní protein OATP1B1). Léky, které inhibují OATP1B1, mohou mít rovněž potenciálzvyšovat koncentraci repaglinidu v plazmě, jak bylo ukázáno pro cyklosporin (viz níže).

Následující látky mohou zvyšovat a/nebo prodlužovat hypoglykemizující účinek repaglinidu:Gemfibrozil, klarithromycin, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, cyklosporin, jiná perorální antidiabetika, inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), neselektivní betablokátory, ACE inhibitory, salicyláty, NSAID, oktreotid, alkohol a anabolické steroidy.

Současné podávání gemfibrozilu (600 mg 2x denně), inhibitoru CYP2C8, a repaglinidu (jednotlivá dávka 0,25 mg) vedlo u zdravých dobrovolníků k 8,1 násobnému zvýšení AUC repaglinidu a 2,4 násobnému zvýšení Cmax . Biologický poločas se prodloužil z 1,3 hod na 3,7 hod, což v důsledku může zvýšit a prodloužit hypoglykemizující účinek repaglinidu. Plazmatická koncentrace repaglinidu po 7 hodinách se účinkem gemfibrozilu zvýšila 28,6 násobně. Konkomitantní léčba repaglinidem a gemfibrozilem je kontraindikována (viz bod 4.3).

Současné podání trimetoprimu (160 mg 2x denně), středně silného inhibitoru CYP2C8, a repaglinidu (jednotlivá dávka 0,25 mg) zvyšovalo AUC repaglinidu (1,6 násobně), Cmax (1,4 násobně) a t½(1,2 násobně) se statisticky nevýznamnými účinky na hladinu glukózy v krvi. Tento nedostatek farmakodynamického účinku byl pozorován u dávek repaglinidu nižších než terapeutických. Protože bezpečnostní profil této kombinace nebyl stanoven pro dávky vyšší než 0,25 mg repaglinidu a 320 mg trimetoprimu, neměla by být konkomitantní léčba používána. Pakliže je konkomitantní léčba nutná, měla by být pečlivě sledována hladina glukózy v krvi a měl by být prováděn důkladný klinický monitoring (viz bod 4.4).

Rifampicin, silný induktor CYP3A4, avšak rovněž CYP2C8, působí jako induktor i inhibitor metabolismu repaglinidu. 7 dní léčby samotným rifampicinem (600 mg), následováno současným podáváním repaglinidu (jednotlivá dávka 4 mg) sedmého dne, má za následek 50ti procentní snížení AUC (kombinovaný vliv indukce a inhibice). Je-li repaglinid podán 24 hodin po poslední dávce rifampicinu, bylo pozorováno 80ti procentní snížení AUC repaglinidu (vliv samotné indukce). Konkomitantní podávání rifampicinu a repaglinidu může proto vyvolat potřebu úpravy dávky repaglinidu, která by měla být založena na pečlivém monitorování koncentrací glukózy v krvi jak při zahájení podávání rifampicinu (akutní inhibice), tak při následné léčbě (kombinace inhibice a indukce), při vysazení léčby rifampicinem (samotná indukce) a ještě přibližně 2 týdny po vysazení léčby rifampicinem, kdy se již induktivní účinek rifampicinu neprojevuje. Není možné vyloučit, že ostatní induktory jako např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, třezalka tečkovaná mohou mít podobný vliv.

U zdravých jedinců byl sledován vliv ketokonazolu, modelového zástupce silných a kompetitivních inhibitorů CYP3A4, na farmakokinetiku repaglinidu. Současné podání 200 mg ketokonazolu zvýšilo AUC a Cmax repaglinidu 1,2 násobně, přičemž profily koncentrací glukózy v krvi se při souběžném podání přípravků změnily o méně než 8 % (jednotlivá dávka repaglinidu činila 4 mg). Současné podání 100 mg intrakonazolu, inhibitoru CYP3A4, ve studii u zdravých dobrovolníků vedlo k 1,4 násobnému zvýšení AUC. U zdravých dobrovolníků nebyl pozorován významný vliv na hladinu krevního cukru. V interakční studii se zdravými dobrovolníky se při současném podávání repaglinidu a 250 mg klaritromycinu (silný inhibitor mechanismu CYP3A4) lehce zvýšilo AUC repaglinidu 1,4 násobně a Cmax 1,7 násobně a zvýšil se průměrný přírůstek AUC sérového inzulinu 1,5 násobně a maximální koncentrace 1,6 násobně. Přesný mechanismus interakce však není znám.

Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšilo současné podávání repaglinidu (jednorázová dávka0,25 mg) a cyklosporinu (opakovaná dávka po 100 mg) AUC a Cmax repaglinidu přibližně 2,5 násobněrespektive 1,8 násobně. Vzhledem k tomu, že interakce nebyla prokazována s dávkami repaglinidu

5

vyššími než 0,25 mg, repaglinid by neměl být současně s cyklosporinem podáván. Pokud je podánítéto kombinace nevyhnutelné, je nutné pečlivé klinické sledování i monitoring glukózy v krvi (viz bod4.4).Betablokátory mohou zakrývat příznaky hypoglykémie.

Současné podávání cimetidinu, nifedipinu, estrogenu nebo simvastatinu spolu s repaglinidem, cobyCYP3A4 substrátů, nemění významně farmakokinetické parametry repaglinidu.

Při podávání zdravým dobrovolníkům bylo zjištěno, že repaglinid nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku digoxinu, theofylinu nebo warfarinu v ustáleném stavu. Proto není třeba upravovat dávkování těchto látek při jejich současném podávání s repaglinidem.

Látky, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek repaglinidu:Perorální kontraceptiva, rifampicin, barbituráty, karbamazepin, thiazidy, kortikosteroidy, danazol, tyroidální hormony a sympatomimetika.

Pokud jsou výše uvedené léky podávány nebo naopak vysazeny z léčby pacienta užívajícíhorepaglinid, je třeba sledovat pacienta obzvlášť pečlivě kvůli změnám hladiny krevního cukru.

Je-li repaglinid užíván spolu s jinými léky, které se jako repaglinid vylučují převážně žlučí, je třeba vzít v úvahu možné interakce.

4.6 Těhotenství a kojení

U těhotných a kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie. Proto nelze vyhodnotit bezpečnost podávání repaglinidu u těhotných žen. Dosud nebyla ve studiích na zvířatech prokázána teratogenita repaglinidu. U plodů a novorozených mláďat potkanů, exponovaných v posledním stadiu březosti a v období laktace vysokým dávkám repaglinidu, byla pozorována embryotoxicita a abnormální vývoj končetin. Repaglinid lze prokázat v mléce pokusných zvířat. Proto je třeba vyvarovat se jeho použití v těhotenství a při kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienta je nutné informovat o tom, že musí učinit preventivní opatření, aby se vyhnul hypoglykémii během řízení. Je to důležité zvláště pro pacienty, kteří mají slabé nebo žádné vnímání varovných známek hypoglykemie nebo mají hypoglykemické příhody velmi často. Vhodnost řízení vozidel by měla být za těchto okolností zvážena.

4.8 Nežádoucí účinky

Ze zkušeností s repaglinidem a jinými hypoglykemiky byly pozorovány následující nežádoucí příhody. Frekvence výskytu jsou definovány takto: Časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systémuVelmi vzácné: alergie.Generalizované hypersenzitivní reakce (např. anafylaktická reakce) nebo imunologické reakce jako vaskulitida.

Poruchy metabolismu a výživyČasté: hypoglykémie.Není známo: hypoglykemické koma a hypoglykemické bezvědomí.Po užití repaglinidu se mohou objevit hypoglykemické reakce, podobně jako u ostatních hypoglykemik. Tyto reakce jsou většinou mírné a snadno zvládnutelné podáním sacharidů. Pokud jsou

6

závažné a vyžadují cizí pomoc pacientovi, je nutné podat infuzi glukózy. Výskyt těchto reakcí záleží, podobně jako při každé diabetické terapii, na individuálních faktorech, jako jsou dietní návyky, dávkování, cvičení a stres (viz bod 4.4). Interakce s jinými léky mohou zvyšovat riziko hypoglykémie (viz bod 4.5). Během sledování po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených repaglinidem v kombinaci s metforminem nebo thiazolidindionem hlášeny případy hypoglykémie.

Gastrointestinální poruchyČasté: bolest břicha a průjem.Velmi vzácné : zvracení a zácpa.Není známo: nevolnost.V klinických studiích byly hlášeny gastrointestinální potíže jako bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení a zácpa. Frekvence a závažnost těchto symptomů se nelišila od příznaků pozorovaných u jiných perorálních antidiabetik.

Poruchy kůže a podkožní tkáněNení známo: přecitlivělost.Kožní hypersenzitivní reakce se mohou projevit zarudnutím kůže, svěděním, vyrážkou a kopřivkou. Není třeba se obávat zkřížené přecitlivělosti s léky obsahujícími sulfonylureu, protože jejich chemickástruktura je odlišná.

Poruchy okaVelmi vzácné: poruchy vidění.Je známo, že kolísání hladiny cukru v krvi, zvláště na začátku léčby, vede k přechodným poruchám zraku. Tyto poruchy byly hlášeny pouze v několika případech na začátku léčby repaglinidem. Žádný z těchto případů nevedl v klinických studiích k přerušení léčby repaglinidem.

Srdeční poruchyVzácné: Kardiovaskulární onemocnění.Diabetes 2. typu je spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. V jedné epidemiologické studii byl ve skupině užívající repaglinid hlášen zvýšený výskyt akutního koronárního syndromu. Příčinný vztah však zůstává nejistý (viz body 4.4 a 5.1).

Poruchy jater a žlučových cestVelmi vzácné : abnormální jaterní funkce.Ve velmi vzácných případech byly hlášeny závažné jaterní dysfunkce. Příčinná souvislost s repaglinidem však nebyla prokázána.Velmi vzácné: zvýšení hladiny jaterních enzymů.Během léčby repaglinidem byly hlášeny izolované případy zvýšení hladiny jaterních enzymů. Většinou šlo o mírné a přechodné zvýšení a jen velmi málo pacientů přerušilo léčbu z důvodu zvýšení hladiny jaterních enzymů.

4.9 Předávkování

Repaglinid byl podáván v dávkách zvyšujících se po týdnu od 4 do 20 mg čtyřikrát denně po dobu 6 týdnů. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící proti jeho bezpečnosti. Zatímco prevencíhypoglykemie v této studii byl zvýšený příjem kalorií, relativní předávkování může vést ke zvýšenémuhypoglykemizujícímu účinku repaglinidu s vývojem symptomů hypoglykemie (závrať, pocení, třes,bolesti hlavy atd.). Pokud se tyto symptomy objeví, je třeba adekvátně upravit hladinu cukru v krvi(perorálním podáním sacharidů). Těžší hypoglykemie se záchvatem, ztrátou vědomí a komatem byměly být léčeny intravenózním podáním glukózy.

7

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: derivát kyseliny karbamoylmethylbenzoové, ATC kód: A10B X02.

Repaglinid je nové krátkodobě působící perorální antidiabetikum. Repaglinid rychle snižuje hladinu cukru v krvi stimulací uvolňování inzulínu z pankreatu. Účinek je závislý na fungujících beta-buňkách v ostrůvcích pankreatu.Repaglinid uzavírá draslíkové ATP-dependentní kanály v membráně beta-buněk cílovým proteinem,který se liší od jiných antidiabetik. Tím depolarizuje beta-buňky a vede k otevření kalciových kanálů.Vzniklý zvýšený přívod kalcia indukuje sekreci inzulinu z beta-buněk.

U pacientů s diabetem 2. typu se inzulinotropní odpověď na jídlo dostavila do 30 minut po podání perorální dávky repaglinidu. Tím vzniká hypoglykemizující účinek během jídla. Zvýšená hladina inzulinu netrvala déle než v době expozice jídlem. Plazmatická hladina repaglinidu rychle klesla a nízké plazmatické koncentrace léku byly u pacientů s diabetem 2. typu pozorovány 4 hodiny po podání.Pokles hladiny krevního cukru závislý na dávce byl prokázán u pacientů s diabetem 2. typu při podání repaglinidu v dávkách od 0,5 do 4 mg.Výsledky klinické studie ukázaly, že optimální je podávání repaglinidu v závislosti na hlavních jídlech (preprandiální dávkování). Dávky jsou obvykle podávány v průběhu 15 minut před jídlem, lze je však podat v rozmezí těsně před jídlem až do 30 minut před jídlem.Jedna epidemiologická studie vykazovala zvýšené riziko akutního koronárního syndromu u pacientů léčených repaglinidem ve srovnání s pacienty léčenými sulfonylureou (viz body 4.4 a 4.8).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Repaglinid se rychle vstřebává z trávicího ústrojí, což vede k rychlému zvýšení plazmatickékoncentrace léku. Maximální plazmatická hladina nastává do jedné hodiny po podání.Po dosažení maxima plazmatická hladina rychle klesá a repaglinid je vyloučen během 4-6 hodin.Plazmatický poločas vylučování je přibližně 1 hodina.Farmakokinetika repaglinidu je charakterizována průměrnou absolutní biologickou dostupností 63 %(CV 11 %), malým distribučním objemem, 30 l (shodným s distribucí v intracelulární tekutině) arychlou eliminací z krve.V klinických studiích byla zjištěna velká interindividuální variabilita plazmatických koncentracírepaglinidu (60 %). Intraindividuální variabilita je malá až střední (35 %) a jelikož se repaglinid titrujepodle klinické odpovědi, účinnost není interindividuální variabilitou ovlivněna.Expozice repaglinidu je zvýšená u pacientů s poškozením jater a u starších pacientů s diabetem 2. typu. AUC (SD) po expozici jednorázové dávce 2 mg (4 mg u pacientů s jaterní insuficiencí) byla 31,4 ng/ml x hod (28,3) u zdravých dobrovolníků, 304,9 ng/ml x hod (228,0) u pacientů s jaterníinsuficiencí a 117,9 ng/ml x hod (83,8) u starších pacientů s diabetem 2. typu.Po 5denní léčbě repaglinidem (2 mg 3x denně) u pacientů se závažným poškozením renálních funkcí(clearance kreatininu: 20-39 ml/min) se ukázalo signifikantní 2násobné zvýšení expozice (AUC) apoločas vylučování (t1/2) v porovnání s jedinci s normální renální funkcí.

Repaglinid se u lidí ve značné míře váže na plazmatické bílkoviny (víc než 98 %).

Mezi podáním repaglinidu 0, 15 nebo 30 minut před jídlem nebo nalačno nebyly pozorovány žádnéklinicky významné rozdíly ve farmakokinetice repaglinidu.

Repaglinid je téměř úplně metabolizován a nebyly identifikovány žádné metabolity s klinickyvýznamným hypoglykemizujícím účinkem.

8

Repaglinid a jeho metabolity jsou vylučovány primárně žlučí. Malá frakce (méně než 8 %) podanédávky se objeví v moči, primárně jako metabolity. Méně než 1 % původního léku se dostává do stolice.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosaHydrogenfosforečnan vápenatý Kukuřičný škrobDraselná sůl polakrilinuPovidon 30Glycerol 85%Magnesium-stearátMegluminPoloxamer 407Oxid titaničitý (E171) (jen u Reneos 0,5 mg)Žlutý oxid železitý (E172) (jen u Reneos 1 mg)Červený oxid železitý (E172) (jen u Reneos 2 mg)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

HDPE lahvička po prvním otevření:6 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Reneos 0,5 mg:

Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al) Uchovávejte léčivý přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Obal blistr (PVC/PVDC-Al):Uchovávejte léčivý přípravek při teplotě do 30 °C.Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

HDPE lahvička:Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

9

Reneos 1 mg a 2 mg:Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al nebo PVC/PVDC-Al) obsahuje 30, 90, 120, 270 nebo 360 tablet.Obal lahvička (HDPE) obsahuje 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reneos 0,5 mg: 18/193/11-CReneos 1 mg: 18/194/11-CReneos 2 mg: 18/195/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.3.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

11.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Reneos 0,5 mg Reneos 1 mg Reneos 2 mg tablety Repaglinidum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 1 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 2 mg repaglinidum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al nebo PVC/PVDC-Al): 30 tablet 90 tablet 120 tablet 270 tablet 360 tablet HDPE lahvička: 1000 tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do:

1

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Reneos 0,5 mg: Obal blistr (OPA-Al-PVC/Al) Uchovávejte léčivý přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Obal blistr (PVC/PVDC-Al): Uchovávejte léčivý přípravek při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. HDPE lahvička: Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Reneos 1 mg a 2 mg: Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zentiva, k.s., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 18/193/11-C Reg. číslo: 18/194/11-C Reg. číslo: 18/195/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Reneos 0,5 mg Reneos 1 mg Reneos 2 mg

2

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Reneos 0,5 mg Reneos 1 mg Reneos 2 mg tablety Repaglinidum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 1 mg repaglinidum. Jedna tableta obsahuje 2 mg repaglinidum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1000 tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Reneos 0,5 mg: Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Reneos 1 mg a 2 mg: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

3

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zentiva, k.s., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 18/193/11-C Reg. číslo: 18/194/11-C Reg. číslo: 18/195/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

4

5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR (OPA-Al-PVC/Al nebo PVC/PVDC-Al) 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Reneos 0,5 mg Reneos 1 mg Reneos 2 mg tablety Repaglinidum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.