Remodulin 2,5 Mg/ml

Kód 0020613 ( )
Registrační číslo 83/ 341/05-C
Název REMODULIN 2,5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD., Chertsey, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0020613 INF SOL 1X20ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak REMODULIN 2,5 MG/ML

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94842/2011 a příloha ke sp.zn.sukls111687/2010, sukls10821/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

REMODULIN 1 mg/ml, infuzní roztok

REMODULIN 2,5 mg/ml, infuzní roztok

REMODULIN 5 mg/ml, infuzní roztok

REMODULIN 10 mg/ml, infuzní roztok

(treprostinilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Remodulin a k čemu se užívá.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remodulin používat3. Jak se Remodulin používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Remodulin uchovávat6. Další informace

1.CO JE REMODULIN A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Co je RemodulinLéčivou látkou přípravku Remodulin je treprostinilum.Treprostinilum patří do skupiny léčivých přípravků, které působí podobným způsobem jako přírodně se vyskytující prostacykliny. Prostacykliny jsou látky podobné hormonům, které snižují krevní tlak uvolňováním krevních cév, způsobují jejich rozšíření, což usnadňuje průtok krve. Prostacykliny mohou rovněž bránit tvorbě krevních sraženin.

K čemu se Remodulin užíváRemodulin se užívá k léčbě idiopatické nebo dědičné pulmonální arteriální hypertenze (PAH), při které máte v cévách mezi srdcem a plícemi příliš vysoký krevní tlak, což způsobuje dušnost, závratě, únavu, mdloby, bušení srdce a abnormální srdeční tep, suchý kašel, bolest na hrudi a otok kotníků nebo nohou.

Remodulin se zpočátku podává jako kontinuální subkutánní (podkožní) infuze. Někteří pacienti to možná nebudou schopni snášet kvůli bolesti a otoku v místě vpichu. Ošetřující lékař rozhodne, zda-li lze namísto toho Remodulin podávat kontinuální intravenózní (nitrožilní) infuzí. To vyžaduje zavedení centrální žilní hadičky (katétru), která se obvykle umístí do oblasti krku, hrudníku nebo třísel.

Jak Remodulin působíRemodulin snižuje krevní tlak v plicní tepně tím, že zlepšuje průtok krve a snižuje srdeční činnost. Usnadnění průtoku krve vede ke zlepšení zásobování organizmu kyslíkem a snižuje srdeční námahu, což způsobuje jeho efektivnější funkci. Remodulin zlepšuje symptomy související s PAH a schopnost vykonávat fyzickou námahu u pacientů, jejichž rozsah fyzické aktivity je omezen.

2

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE REMODULIN POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Remodulin-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na treprostinil nebo na kteroukoliv další složku přípravku Remodulin,

-

jestliže u Vás bylo diagnostikováno onemocnění nazývané „plicní venookluzivní choroba“. Je to onemocnění, při kterém dochází k otoku a ucpání cév, které vedou krev plícemi, s následným zvýšením tlaku v cévách mezi srdcem a plícemi,

-

jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním,

-

jestliže máte srdeční potíže, například:

infarkt myokardu (srdeční infarkt) v uplynulých šesti měsících,

závažnější poruchy srdečního rytmu,

závažné koronární srdeční onemocnění či nestabilní anginu pectoris,

diagnostikovanou srdeční vadu, jako například vadu srdeční chlopně, která způsobuje nedostatečný výkon Vašeho srdce,

jakékoliv srdeční onemocnění, které není léčeno nebo přísně sledováno lékařem,

- jestliže u Vás existuje specifické riziko krvácení – trpíte například žaludečními vředy, máte

nějaké poranění nebo se u Vás objevují jiné projevy krvácení.

-

jestliže jste v uplynulých 3 měsících prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo jakoukoli jinou příhodu s přerušením krevního zásobování mozku.

Zvláštní opatrnost při už

ívání přípravku Remodulin je zapotřebí

Dříve než začnete přípravek Remodulin užívat, informujte svého lékaře:-

jestliže trpíte jaterním onemocněním

-

jestliže trpíte onemocněním ledvin

-

jestliže jste z lékařského hlediska obézní (BMI vyšší než 30 kg/m

2)

-

jestliže trpíte infekcí způsobenou virem humánní imunodeficience (HIV)

-

jestliže máte vysoký krevní tlak v jaterních žilách (portální hypertenze)

-

jestliže máte vrozenou srdeční vadu, která nepříznivě ovlivňuje průtok krve srdcem

-

jestliže užíváte dietu s nízkým obsahem sodíku.

Během léčby přípravkem Remodulin informujte svého lékaře:-

jestliže Vám klesá krevní tlak (hypotenze)

-

jestliže máte náhlé dýchací obtíže nebo úporný kašel (což může souviset s městnáním v plicích, astmatem nebo jiným onemocněním), ihned se obraťte na svého lékaře,

-

jestliže trpíte nadměrným krvácením, protože treprostinil může zvyšovat riziko krvácení tím, že brání srážení krve

-

jestliže se u Vás objeví horečka v průběhu intravenózního podávání přípravku Remodulin nebo pokud bude místo podání intravenózní infuze červené, oteklé a/nebo bolestivé na dotyk, mohlo by to být známkou infekce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obraťte na svého lékaře, jestliže užíváte:-

léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku (antihypertenziva nebo jiná vazodilatancia)

-

léky používané ke zvýšení vylučování moče (diuretika) včetně furosemidu

-

léky, proti krevní srážlivosti (antikoagulancia), jako jsou warfarin, heparin nebo přípravky založené na oxidu dusnatém

-

jakékoliv nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (např. aspirin, ibuprofen)

3

Těhotenství a kojeníRemodulin se nedoporučuje, pokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná. O použití rozhodne Váš lékař, pokud to bude považovat za nezbytné. Bezpečnost tohoto léčivého přípravku během těhotenství nebyla stanovena.

Užívání přípravku Remodulin se během kojení nedoporučuje, pokud to Váš lékař nepovažuje zanutné. Není známo, zda tento přípravek přechází do mateřského mléka.

Během léčby přípravkem Remodulin se doporučuje používat antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůRemodulin může vyvolávat nízký krevní tlak se závratěmi nebo mdlobami. V takovém případě neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje a požádejte o radu svého lékaře .

Důležité informace o některých složkách přípravku

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud máte dietu s kontrolovaným přísunem sodíku. Lékař musí vzít v úvahu, že Remodulin obsahuje až 58,6 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.

3.

JAK SE REMODULIN POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Remodulin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nebudete jistý(á), obraťte se na svého lékaře.

Remodulin se podává kontinuální infuzí buď:

-

subkutánně (pod kůži) malou hadičkou (kanylou), která je zavedena pod kůži na břiše nebo na stehně, nebo

-

intravenózně hadičkou (katétrem), která se obvykle umístí do oblasti krku, hrudníku nebo třísel.

V obou případech Remodulin se podává hadičkami pomocí přenosné pumpy.

Předtím, než opustíte nemocnici či kliniku, Vám lékař sdělí, jak přípravek Remodulin připravovat a jakou rychlostí by Remodulin měl být pomocí pumpy dávkován. Je zapotřebí, aby Vás informoval o správném použití pumpy a o tom, co máte udělat, když se pumpa zastaví. Budete také informován(a) na koho se obrátit v případě, že budete potřebovat neodkladnou péči.

Proplachování infuzní linky během připojení může způsobit náhodné předávkování.

Remodulin se ředí pouze v případě intravenózní podání:Pouze pro intravenózní podání: Roztok přípravku Remodulin smíte ředit pouze sterilní vodou pro injekci, nebo 0,9% roztokem chloridu sodného (předá Vám jej lékař), pokud bude přípravek podáván jako kontinuální intravenózní infuze.

Dospělí pacientiRemodulin se dodává jako 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml nebo 10 mg/ml infuzní roztok. Lékař Vám stanoví vhodnou infuzní rychlost a vhodnou dávku.

Pacienti s nadváhouPokud máte nadváhu (vážíte o 30 % nebo více než je Vaše ideální tělesná hmotnost), lékař vám určí počáteční a udržovací dávky na základě Vaší tělesné hmotnosti. Viz rovněž bod 2, „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Remodulin je zapotřebí".

Starší pacientiLékař Vám stanoví rychlost infuze a vhodnou dávku.

4

Děti a mladiství K dispozici jsou omezené údaje o použití u dětí a mladistvých.

Úprava dávkyRychlost infuze lze snižovat nebo zvyšovat pod lékařským dohledem.

Cílem úpravy rychlosti infuze je určit efektivní udržovací rychlost, která zlepšuje příznaky PAH, ale minimalizuje jakékoliv nežádoucí účinky.

Pokud se vám příznaky opakují častěji, potřebujete si odpočinout nebo jste upoutáni na lůžko či křeslo nebo Vám jakákoliv fyzická aktivita způsobuje obtíže, případně se Vaše příznaky projevují, i když jste v klidu, nezvyšujte si dávku bez porady s lékařem. Remodulin již nemusí na léčbu Vašeho onemocnění dostačovat a bude možná nutná další léčba.

Jak lze zabránit infekcím krevního řečiště během léčby intravenózním přípravkem Remodulin?Jako u každé dlouhodobé intravenózní léčby i zde je riziko zavlečení infekcí do krevního řečiště. Lékař Vás naučí, jak tomu zabránit.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Remodulin, než jste měl(a)Jestliže se nešťastnou náhodou přípravkem Remodulin předávkujete, může se objevit nevolnost, zvracení, průjem, nízký krevní tlak (závratě, točení hlavy nebo omdlévání), návaly horka spojené se zrudnutím kůže a/nebo bolesti hlavy.

Pokud bude jakýkoliv z těchto účinků závažný, spojte se okamžitě se svým lékařem či nemocnicí. Lékař může infuzi snížit nebo přerušit, dokud příznaky nezmizí. Infuzní roztok přípravku Remodulin lze poté opakovaně zavést na úrovni dávky doporučené Vaším lékařem.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Remodulin Vždy užívejte přípravek Remodulin podle pokynů svého lékaře. Neukončujte používání přípravku Remodulin, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Rychlé vysazení nebo náhlé snížení dávky přípravku Remodulin mohou způsobit návrat plicní arteriální hypertenze s rychlým a závažným zhoršením Vašeho zdravotního stavu.

Máte-li jakékoliv další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Remodulin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři .

Velmi časté nežádoucí účinky (více než 1 pacient z 10)

rozšíření cév se zarudnutím kůže

 bolest či napětí v okolí místa vpichu 

změna barvy kůže nebo vznik modřiny v okolí místa vpichu

krvácení

bolesti hlavy

kožní vyrážky

nausea

průjem

bolest čelisti

5

Časté nežádoucí účinky (více než 1 pacient ze 100)

závratě

omámení nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku

svědění nebo zarudnutí kůže

otoky chodidel, kotníků, nohou nebo zadržování tekutin

různá krvácení, jako jsou krvácení z nosu, vykašlávání krve, krev v moči, krvácení z dásní, krev ve stolici

Jiné možné nežádoucí účinky

infekce v místě vpichu

absces v místě vpichu

pokles krevních destiček (trombocytopenie)

krvácení v místě vpichu

bolest kostí

kožní vyrážka se změnou barvy nebo vyvýšené hrbolky

infekce tkáně pod kůží (celulitida)

Další nežádoucí účinky spojené intravenózní cestou podání

zánět žil (tromboflebitida)

bakteriální infekce krevního řečiště (bakteriémie) (viz bod 3)

septikémie (závažná bakteriální krevní infekce)

5.

JAK PŘÍPRAVEK REMODULIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Remodulin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a na injekční lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Remodulin, pokud je obal poškozen nebo barva přípravku změněna, případně má jiné známky zhoršení kvality.

Injekční lahvička přípravku Remodulin se musí spotřebovat nebo zlikvidovat během 30 dnů po prvním otevření.

Během kontinuální subkutánní infuze se musí jednorázová zásoba (zásobník s lékem) neředěného přípravku Remodulin spotřebovat do 72 hodin.

Během kontinuální intravenózní infuze se musí jednorázová zásoba (zásobník s lékem) ředěného přípravku Remodulin spotřebovat do 24 hodin.

Jakýkoliv nespotřebovaný naředěný roztok je nutné zlikvidovat.

Pokyny k užívání naleznete v bodě 3 „JAK SE REMODULIN UŽÍVÁ“.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Remodulin obsahuje

Léčivou látkou je treprostinilum 1 mg/ml/ 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou:Dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, metakresol a voda na injekci.

Jak Remodulin vypadá a co obsahuje toto balení

Remodulin je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok, který je dodáván v 20ml průhledné skleněné injekční lahvičce uzavřené pryžovou zátkou a víčkem s barevným kódem:

Remodulin 1 mg/ml infuzní roztok má pryžovou zátku se žlutým víčkem.

Remodulin 2,5 mg/ml infuzní roztok má pryžovou zátku s modrým víčkem.

Remodulin 5 mg/ml infuzní roztok má pryžovou zátku se zeleným víčkem.

Remodulin 10 mg/ml infuzní roztok má pryžovou zátku s červeným víčkem.

Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce

UNITED THERAPEUTICS EUROPE, LTD.

EXEL

Unither House

Middleton Close,

Curfew Bell Road

Banbury

Chertsey

OXFORDSHIRE

KT16 9FG

OX16 4RS

VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ BRITÁNIE

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 6.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94842/2011 a příloha ke sp.zn.sukls111687/2010, sukls10821/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

REMODULIN 2,5 mg/ml

Infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml infuzního roztoku obsahuje 2,5 mg treprostinilum jako treprostinilum natricum

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 50 mg treprostinilum (sodná sůl, která se vytváří in situ během výroby konečného přípravku).

Pomocné látkySodík: 55,2 mg v 20ml injekční lahvičce

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

(k subkutánnímu nebo intravenóznímu podání)

Čirý bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Léčba idiopatické a dědičné plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení snášenlivosti vůči tělesné námaze a příznaků choroby u pacientů klasifikovaných podle New York Heart Association (NYHA) jakofunkční III. třída.

4.2.

Dávkování a způsob podání

REMODULIN se podává kontinuální podkožní nebo intravenózní infuzí. Kvůli rizikům spojeným s chronickým zavedením centrálních žilních katétrů, včetně závažných infekcí krevního řečiště, se upřednostňuje jako cesta podání subkutánní infuze (neředěná) a kontinuální intravenózní infuze by měla být vyhrazena pro pacienty stabilizované subkutánní infuzí treprostinilu, pro ty, kteří subkutánní cestu nesnáší, a dále pro ty, u nichž lze tato rizika považovat za přijatelná.

Léčbu mohou zahájit a kontrolovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze.

U dospělých:

Zahájení léčby u pacientů poprvé léčených prostacyklinem:

Léčbu je třeba zahájit pod přísným lékařským dohledem v lékařském zařízení schopném poskytovat intenzívní péči.

Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min. Pokud pacient tuto počáteční dávku špatně snáší, je třeba rychlost infuze snížit na 0,625 ng/kg/min.

Úpravy dávkování:

Rychlost infuze je třeba zvyšovat pod lékařským dohledem o 1,25 ng/kg/min. týdně po dobu prvních čtyř týdnů léčby a potom o 2,5 ng/kg/min. týdně.

Dávku je třeba upravit na individuální bázi a pod lékařským dohledem, aby se dosáhlo udržovací dávky, při které se příznaky zlepšují a kterou pacient snáší.

Účinnost v průběhu 12týdenních sledování se zachovala jen tehdy, byla-li dávka zvyšována průměrně 3-4x měsíčně. Cílem dlouhodobé úpravy dávkování je stanovení takové dávky, při které se příznaky PAH zlepší a zároveň se minimalizují nadměrné farmakologické účinky přípravku REMODULIN.

Nežádoucí účinky, jako je zrudnutí, bolest hlavy, hypotenze, nauzea, zvracení a průjem, obecně závisejí na podávané dávce treprostinilu. Při pokračující léčbě mohou vymizet, ale v případě, že přetrvávají nebo jsou pro pacienta nesnesitelné, lze rychlost infúze snížit, aby se omezila jejich intenzita.

V průběhu pozdních fází klinických studií činily dosažené střední dávky po 12 měsících 26/ng/kg/min., po 24 měsících činily 36 ng/kg/min. a po 48 měsících činily 42 ng/kg/min.

U pacientů s obezitou (vážících o ≥ 30 % víc než je ideální tělesná hmotnost) by měla počáteční dávka a její následné zvyšování vycházet z ideální tělesné hmotnosti.

Náhlé vysazení či prudké význačné snížení dávky přípravku Remodulin může způsobit opětovné probuzení pulmonální arteriální hypertenze. Proto se doporučuje vyhnout se přerušení terapie přípravkem Remodulin a infuzi znovu zahájit co nejdříve po náhlém snížení či přerušení dávky způsobeném nehodou. Optimální strategii opakovaného zahájení infuze přípravkem Remodulin musí stanovit kvalifikovaný zdravotnický personál případ od případu. Ve většině případů, po přerušení na několik hodin, lze opakované zahájení infuze přípravku Remodulin provést při stejné rychlosti dávkování; přerušení na delší období však mohou vyžadovat opakovanou titraci dávky přípravku Remodulin.

U starších pacientů:

Klinické studie přípravku REMODULIN nezahrnovaly dostatečný počet pacientů starších 65 let, aby bylo možné určit, zda reagují jinak než mladší pacienti. Při populační farmakokinetické (PK) analýze se plazmatická clearance treprostinilu snížila o 20 %. Obecně platí, že volba dávky pro staršího pacienta by měla být obezřetná a měla by odrážet častější výskyt snížené funkce jater, ledvin a srdce, případně současnou chorobu nebo léčbu jiným lékem.

U dětí a mladistvých:

U pacientů mladších 18 let existuje jen málo údajů. Dostupné klinické studie nezjistily, zda se účinnost a bezpečnost doporučovaného dávkování pro dospělé vztahuje i na děti a mladistvé.

U rizikové populace

Zhoršení funkce jaterU mírného až středního snížení jaterní funkce odpovídajícího třídám A a B podle Child-Pugha vzrůstají plazmatické hladiny treprostinilu (plocha pod křivkou závislosti koncentrace v plazmě na času; AUC)o 260% a o 510%. U osob s mírným až středním snížením jaterní funkce byla plazmatická clearance treprostinilu snížena až o 80%. Pokud jsou tedy léčeni pacienti se zhoršenou jaterní funkcí je třeba opatrnosti, poněvadž u nich existuje riziko zvýšeného působení treptostinilu na organismus, které může snížit jeho snášenlivost a mít za následek zvýšený výskyt nežádoucích účinků závislých na výši dávky.

Počáteční dávka přípravku REMODULIN by se měla snížit na 0,625 ng/kg/min. a postupné zvyšování dávky by se mělo provádět pečlivě.

Postižení ledvin

Jelikož u pacientů s postižením ledvin nebyly provedeny žádné klinické studie, nejsou pro pacienty s postižením ledvin stanovena žádná léčebná doporučení. Jelikož se treprostinil a jeho metabolity vylučují převážně močí je při léčení pacientů se sníženou funkcí ledvin nutná opatrnost, aby se zabránilo škodlivým důsledkům možného vystavení systému vysokým dávkám tohoto přípravku.

Metoda přechodu na léčbu nitrožilním epoprostenolem

Pokud je nutný přechod na nitrožilní epoprostenol, je třeba fázi přechodu provádět pod přísným lékařským dohledem. Jako vodítko může být užitečné následující navrhované schéma přechodu léčby. Infuze treprostinilu je třeba nejprve pomalu snižovat o 2,5 ng/kg/min. Nejméně 1 hodinu po nové dávce treprostinilu lze zahájit léčbu epoprostenolem v maximální dávce 2 ng/kg/min. Dávku treprostinilu je pak třeba snižovat v intervalech trvajících nejméně 2 hodiny, a současně se postupně zvyšuje dávka epoprostenolu při zachování počáteční dávky po dobu nejméně jedné hodiny.

Způsoby podání:

Podání kontinuální subkutánní infuzí

REMODULIN se podává kontinuální podkožní infuzí pomocí podkožního katétru s použitím ambulantní infuzní pumpy.

Aby nedošlo k eventuelnímu přerušení přísunu léku je třeba, aby měl pacient připravenou náhradní infuzní pumpu a podkožní infuzní soupravu, pro případ, že by u používané pumpy nebo soupravy došlo k závadě.

Ambulantní infuzní pumpa použitá pro podávání neředěného přípravku REMODULIN subkutánně musí být:

1) malá a lehká,

2) schopná upravovat rychlost infuze cca o 0,002 ml/hod.,

3) vybavená zařízením signalizujícím přerušení dodávky léku, vybitou baterii a poplach při chybě v programu a selhání motoru,

4) přesná v rozmezí +/- 6 % naprogramované rychlosti podávání,

5) poháněná přetlakem (nepřetržitým nebo pulzačním).

Nádržka musí být z PVC, polypropylenu nebo skla.

Pacienti musí být řádně proškoleni v používání a programování pumpy a v připojení a údržbě infuzní soupravy.

Proplachování infuzní hadičky, která je připojená k pacientovi, může vést k náhodnému předávkování.

Rychlosti infuze  (v ml/hod.) se vypočtou podle následujícího vzorce:

 (ml/hod.) = D (ng/kg/min.) x W (kg) x [0.00006/koncentrace přípravku REMODULIN (mg/ml)]

D = předepsaná dávka vyjádřená v ng/kg/min.

W = tělesná hmotnost pacienta vyjádřená v kg

REMODULIN je dodáván v koncentracích 1; 2,5; 5 a 10 mg/ml.

Pro podkožní infuzi je REMODULIN dodáván bez dalšího naředění při vypočtené rychlosti podkožní infuze (ml/h) na základě dávky (ng/kg/min), hmotnosti pacienta (kg) a síly injekční lahvičky (mg/ml) použitého přípravku

REMODULIN. Jedna nádržka (injekční stříkačka) neředěného přípravku

REMODULIN může být podávána až po dobu 72 hodin při 37 °C. Rychlost podkožní infúze se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

Rychlost podkožní infuze =

Dávka

(ng/kg/min)

X

Hmotnost

(kg)

X

0,00006*

(ml/h)

Síla přípravku REMODULIN v injekční lahvičce

(mg/ml)

* Konverzní faktor 0,00006 = 60 min/hodina x 0,000001 mg/ng

Příklady výpočtů podkožní infuze jsou následující:

Příklad 1:

U osoby o hmotnosti 60 kg při doporučené výchozí dávce 1,25 ng/kg/min při použití síly injekční lahvičky přípravku REMODULIN 1 mg/ml by se infuzní rychlost vypočítala následovně:

Rychlost podkožní infuze =

1,25

ng/kg/min X

60 kg

X

0,00006

= 0,005

(ml/h)

1 (mg/ml)

(ml/h)

Příklad 2:

U osoby o hmotnosti 65 kg při doporučené výchozí dávce 40 ng/kg/min při použití síly injekční lahvičky přípravku REMODULIN 5 mg/ml by se infuzní rychlost vypočítala následovně:

Rychlost podkožní infuze =

40

ng/kg/min X

65 kg

X

0,00006

= 0,031

(ml/h)

5 (mg/ml)

(ml/h)

Tab. 1 uvádí rychlosti pro podkožní infuzi přípravku REMODULIN 2,5 mg/ml u pacientů s různou tělesnou hmotností, odpovídající dávkám až do 42,5 ng/kg/min.

Tab. 1

Nastavení rychlosti infuze u podkožní pumpy (v ml/hod.) pro REMODULIN

při koncentraci treprostinilu 2,5 mg/ml

Hmotnost pacienta (v kg)

Dávka (ng/kg/min.) 25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

5

0,003

0,004

0,004

0,005

0,005

0,006

0,007

0,007

0,008

0,008

0,009

0,010

0,010

0,011

0,011

0,012

6,25

0,004

0,005

0,005

0,006

0,007

0,008

0,008

0,009

0,010

0,011

0,011

0,012

0,013

0,014

0,014

0,015

7,5

0,005

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

0,013

0,014

0,014

0,015

0,016

0,017

0,018

8,75

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

10

0,006

0,007

0,008

0,010

0,011

0,012

0,013

0,014

0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

0,022

0,023

0,024

11,25

0,007

0,008

0,009

0,011

0,012

0,014

0,015

0,016

0,018

0,019

0,020

0,022

0,023

0,024

0,026

0,027

12,5

0,008

0,009

0,011

0,012

0,014

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,024

0,026

0,027

0,029

0,030

13,75

0,008

0,010

0,012

0,013

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,026

0,028

0,030

0,031

0,033

15

0,009

0,011

0,013

0,014

0,016

0,018

0,020

0,022

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,032

0,034

0,036

16,25

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

17,5

0,011

0,013

0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,040

0,042

18,75

0,011

0,014

0,016

0,018

0,020

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,045

20

0,012

0,014

0,017

0,019

0,022

0,024

0,026

0,029

0,031

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

21,25

0,013

0,015

0,018

0,020

0,023

0,026

0,028

0,031

0,033

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

0,051

22,5

0,014

0,016

0,019

0,022

0,024

0,027

0,030

0,032

0,035

0,038

0,041

0,043

0,046

0,049

0,051

0,054

23,75

0,014

0,017

0,020

0,023

0,026

0,029

0,031

0,034

0,037

0,040

0,043

0,046

0,048

0,051

0,054

0,057

25

0,015

0,018

0,021

0,024

0,027

0,030

0,033

0,036

0,039

0,042

0,045

0,048

0,051

0,054

0,057

0,060

27,5

0,017

0,020

0,023

0,026

0,030

0,033

0,036

0,040

0,043

0,046

0,050

0,053

0,056

0,059

0,063

0,066

30

0,018

0,022

0,025

0,029

0,032

0,036

0,040

0,043

0,047

0,050

0,054

0,058

0,061

0,065

0,068

0,072

32,5

0,020

0,023

0,027

0,031

0,035

0,039

0,043

0,047

0,051

0,055

0,059

0,062

0,066

0,070

0,074

0,078

35

0,021

0,025

0,029

0,034

0,038

0,042

0,046

0,050

0,055

0,059

0,063

0,067

0,071

0,076

0,080

0,084

37,5

0,023

0,027

0,032

0,036

0,041

0,045

0,050

0,054

0,059

0,063

0,068

0,072

0,077

0,081

0,086

0,090

40

0,024

0,029

0,034

0,038

0,043

0,048

0,053

0,058

0,062

0,067

0,072

0,077

0,082

0,086

0,091

0,096

42,5

0,026

0,031

0,036

0,041

0,046

0,051

0,056

0,061

0,066

0,071

0,077

0,082

0,087

0,092

0,097

0,102

Stínovaná políčka označují nejvyšší rychlosti infuze prováděné jednou injekční stříkačkou vyměňovanou po třech dnech

Podání kontinuální intravenózní infuzí

Přípravek Remodulin se podává kontinuální intravenózní infuzí pomocí centrálního žilního katétru s použitím ambulantní infuzní pumpy. Lze jej rovněž podávat dočasně periferní žilní kanylou, nejlépe umístěnou do velké žíly. Použití periferní infuze na více než několik hodin může být spojeno se zvýšenými rizikem tromboflebitidy (viz bod 4.8).

Aby nedošlo k eventuelním přerušením přísunu léku, je třeba, aby měl pacient připravenou náhradní infuzní pumpu a infuzní soupravu pro případ, že by u zařízení sloužícímu k podání léčiva došlo k závadě.

Z obecného pohledu musí být ambulantní infuzní pumpa použitá pro podávání ředěného přípravku Remodulin intravenózně:

1) malá a lehká, 2) schopná upravovat rychlost infuze cca o 0,05 ml/hod. Typické průtoky by se pohybovaly od 0,4 ml do 2 ml za hodinu, 3) vybavená zařízením signalizujícím přerušení/zastavení dodávky léku, vybitou baterii a poplach při chybě v programu a selhání motoru,4) přesná v rozmezí +/- 6 % hodinové dávky nebo lepší, 5) poháněná přetlakem. Nádržka by měla být vyrobena z polyvinylchloridu, polypropylénu nebo skla.

Přípravek Remodulin je zapotřebí naředit buď sterilní vodou na injekci nebo 0,9% (hmotnostní %) roztokem chloridu sodného na injekci a podává se intravenózně kontinuální infuzí přes chirurgicky zavedený voperovaný centrální žilní katétr nebo dočasně přes kanylu zavedenou do periferní žíly pomocí infuzní pumpy konstruované pro intravenózní podání léků.

Při použití vhodné infuzní pumpy a nádržky je nejprve zapotřebí vybrat předem určenou rychlost intravenózní infuze, která umožní dosáhnout žádané infuzní doby. Maximální doba trvání pro používání ředěného přípravku Remodulin by neměla překročit 24 hodin (viz bod 6.3).

Typické nádržky systému intravenózní infuze mají objemy 20, 50 nebo 100 ml. Po stanovení požadované rychlosti intravenózní infuze (ml/h) a dávky pacienta (ng/kg/min) a hmotnosti lze vypočítat koncentraci naředěného intravenózního přípravku remodulin s použitím následujícího vzorce:

Krok 1

Koncentrace ředěného přípravku Remodulin =

Dávka

(ng/kg/min) X

Hmotnost

(kg)

X 0,00006*

(mg/ml)

Rychlost intravenózní infuze

(ml/h)

Množství potřebného přípravku Remodulin k přípravě koncentrace ředěného intravenózního přípravku Remodulin pro danou velikost nádržky lze poté vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Krok 2

Množství

přípravku

Remodulin

(ml)

=

Koncentrace

ředěného přípravku

Remodulin

(mg/ml)

x

Celkový objem roztoku

ředěného roztoku Remodulin v

nádržce

(ml)

Síla přípravku

Remodulin

v injekční lahvičce

(mg/ml)

Vypočítané množství přípravku Remodulin se poté přidá do nádržky s dostatečným objemem ředidla (sterilní vody na injekci nebo 0,9% roztok chloridu sodného na injekci) pro dosažení požadovaného celkového objemu v nádržce.

Příklady výpočtů pro intravenózní infuzi jsou následující:

Příklad 3:

Koncentrace roztoku ředěného intravenózního přípravku Remodulin pro osobu o hmotnosti 60 kg v dávce 5 ng/kg/min při předem stanovené rychlosti intravenózní infuze 1 ml/h a nádržce 50 ml by se vypočítala následovně:

Krok 1

Koncentrace

ředěného

intravenózního

přípravku

Remodulin

(mg/ml)

=

5 ng/kg/min

x

60 kg

x

0,00006

= 0,018 mg/ml

(18 000 ng/ml)

1 ml/h

Množství přípravku Remodulin (použití injekční lahvičky se silou 1 mg/ml) potřebné pro celkovou koncentraci ředěného přípravku Remodulin 0,018 mg/ml a celkový objem 50 ml se vypočítá následovně:

Krok 2

Množství přípravku

Remodulin

(ml)

=

0,018 mg/ml

x 50 ml = 0,9 ml

1 mg/ml

Koncentrace ředěného intravenózního přípravku Remodulin pro osobu uvedenou v příkladě 3 by se tak připravila přidáním 0,9 ml 1 mg/ml přípravku Remodulin do vhodné nádržky společně s dostatečným objemem diluentu pro dosažení celkového objemu 50 ml v nádržce. Průtok pumpy pro tento příklad bude nastaven na 1 ml/h.

Příklad 4:Koncentrace roztoku ředěného intravenózního přípravku Remodulin pro osobu o hmotnosti 75 kg v dávce 30 ng/kg/min při předem stanovené rychlosti intravenózní infuze 2 ml/h a nádržce 100 ml by se vypočítala následovně:

Krok 1

Koncentrace

ředěného

intravenózního

přípravku

Remodulin

(mg/ml)

=

30 ng/kg/min

x

75 kg

x

0,00006

= 0,0675 mg/ml

(67 500 ng/ml)

2 ml/h

Množství přípravku Remodulin (při použití injekční lahvičky o síle 2,5 mg) potřebného k dosažení celkové koncentrace ředěného přípravku Remodulin 0,0675 mg/ml a celkového objemu 100 ml se vypočítá následovně:

Krok 2

Množství přípravku

Remodulin

(ml)

=

0,0675 mg/ml

x 100 ml = 2,7 ml

2,5 mg/ml

Koncentrace ředěného intravenózního přípravku Remodulin pro osobu uvedenou v příkladě 4 by se tak připravila přidáním 2,7 ml 2,5 mg/ml přípravku Remodulin do vhodné nádržky společně s vhodným objemem diluentu pro dosažení celkového objemu 100 ml v nádržce. Průtok pumpy by v tomto případě byl nastaven na 2 ml/h.

Tabulka 2 slouží jako vodítko pro přípravek Remodulin 2,5 mg/ml, pokud jde o objem (ml) přípravku Remodulin, který se má ředit do nádržek 20 ml, 50 ml nebo 100 ml (rychlost infuze 0,4, 1 nebo 2 ml/h v jednotlivých případech) u pacientů s různou tělesnou hmotností odpovídající dávkám až do 42,5 ng/kg/min.

Tabulka 2

Objem (ml) přípravku Remodulin 2,5 mg/ml, který se má ředit do zásobníků nebo injekčních stříkaček20 ml (rychlost infuze 0,4 ml/h), 50 ml (rychlost infuze 1 ml/h), zásobník 100 ml (rychlost infuze 2 ml/h)

Dávka(ng/kg/min)

Hmotnost pacienta (kg)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

5

0,150

0,180

0,210

0,240

0,270

0,300

0,330

0,360

0,390

0,420

0,450

0,480

0,510

0,540

0,570

0,60

6,25

0,188

0,225

0,263

0,300

0,338

0,375

0,413

0,450

0,488

0,525

0,563

0,600

0,638

0,675

0,7125

0,75

7,5

0,225

0,270

0,315

0,360

0,405

0,450

0,495

0,540

0,585

0,630

0,675

0,720

0,765

0,810

0,855

0,900

8,75

0,263

0,315

0,368

0,420

0,473

0,525

0,578

0,630

0,683

0,735

0,788

0,840

0,893

0,945

0,998

1,050

10

0,300

0,360

0,420

0,480

0,540

0,600

0,660

0,720

0,780

0,840

0,900

0,960

1,020

1,080

1,140

1,200

11,25

0,334

0,405

0,473

0,540

0,608

0,675

0,743

0,810

0,878

0,945

1,013

1,080

1,148

1,215

1,283

1,350

12,5

0,375

0,450

0,525

0,600

0,675

0,750

0,825

0,900

0,975

1,050

1,125

1,200

1,275

1,350

1,425

1,500

13,75

0,413

0,495

0,578

0,660

0,743

0,825

0,908

0,990

1,073

1,155

1,238

1,320

1,403

1,485

1,568

1,650

15

0,450

0,540

0,630

0,720

0,810

0,900

0,990

1,080

1,170

1,260

1,350

1,440

1,530

1,620

1,710

1,800

16,25

0,488

0,585

0,683

0,780

0,878

0,975

1,073

1,170

1,268

1,365

1,463

1,560

1,658

1,755

1,853

1,950

17,5

0,525

0,630

0,735

0,840

0,945

1,050

1,155

1,260

1,365

1,470

1,575

1,680

1,785

1,890

1,995

2,100

18,75

0,563

0,675

0,788

0,900

1,013

1,125

1,238

1,350

1,463

1,575

1,688

1,800

1,913

2,025

2,138

2,250

20

0,600

0,720

0,840

0,960

1,080

1,200

1,320

1,440

1,560

1,680

1,800

1,920

2,040

2,160

2,280

2,400

21,25

0,638

0,765

0,893

1,020

1,148

1,275

1,403

1,530

1,658

1,785

1,913

2,040

2,168

2,295

2,423

2,550

22,5

0,675

0,810

0,945

1,080

1,215

1,350

1,485

1,620

1,755

1,890

2,025

2,160

2,295

2,430

2,565

2,700

23,75

0,713

0,855

0,998

1,140

1,283

1,425

1,568

1,710

1,853

1,995

2,138

2,280

2,423

2,565

2,708

2,850

25

0,750

0,900

1,050

1,200

1,350

1,500

1,650

1,800

1,950

2,100

2,250

2,400

2,550

2,700

2,850

3,000

27,5

0,825

0,990

1,155

1,320

1,485

1,650

1,815

1,980

2,145

2,310

2,475

2,640

2,805

2,970

3,135

3,300

30

0,900

1,080

1,260

1,440

1,620

1,800

1,980

2,160

2,340

2,520

2,700

2,880

3,060

3,240

3,420

3,600

32,5

0,975

1,170

1,365

1,560

1,755

1,950

2,145

2,340

2,535

2,730

2,925

3,120

3,315

3,510

3,705

3,900

35

1,050

1,260

1,470

1,680

1,890

2,100

2,310

2,520

2,730

2,940

3,150

3,360

3,570

3,780

3,990

4,200

37,5

1,125

1,350

1,575

1,800

2,025

2,250

2,475

2,700

2,925

3,150

3,375

3,600

3,825

4,050

4,275

4,500

40

1,200

1,440

1,680

1,920

2,160

2,400

2,640

2,880

3,120

3,360

3,600

3,840

4,080

4,320

4,560

4,800

42,5

1,275

1,530

1,785

2,040

2,295

2,550

2,805

3,060

3,315

3,570

3,825

4,080

4,335

4,590

4,845

5,100

Školení pro pacienty dostávající kontinuální intravenózní infuzi

Klinický tým odpovídající za terapii musí zajistit, aby byl pacient dokonale vyškolen a plně kompetentní k používání zvoleného infuzního zařízení. Období osobně vydávaných pokynů a dohledu by mělo pokračovat, dokud se nebude mít za to, že je pacient způsobilý infuze vyměňovat, měnit průtoky/dávky podle pokynů a schopen řešit běžné alarmy zařízení. Pacienti musí být vyškoleni ve správném aseptickém postupu při přípravě nádržky pro infuzi přípravku Remodulin a při plnění hadiček a spojek pro dávkováníinfuze. Pacienti musí mít k dispozici písemný návod, buď od výrobce pumpy, nebo konkrétně připravené poučení od předepisujícího lékaře. Mělo by to zahrnovat požadované činnosti při normálním podávání léčiva, radu, jak řešit ucpání a jiné alarmy pumpy, a podrobnosti o tom, na koho se obrátit v případě neodkladného zásahu.

Minimalizace rizika infekcí krevního řečiště souvisejících s použitím katétru

Zvláštní pozornost se musí věnovat následujícím pokynům, které pomáhají minimalizovat riziko infekcí krevního řečiště souvisejících s použitím katétru u pacientů, kteří dostávají přípravek Remodulin intravenózní infuzí (viz bod 4.4). Tento návod je v souladu s aktuálními pokyny nejlepší praxe pro prevenci infekcí krevního řečiště souvisejících s použitím katétru a zahrnuje následující opatření:

Obecné zásady

-

použití centrálního žilního katétru s manžetou vedeného podkožním tunelem (CVC) s minimálním

počtem portů.

-

využití technik se sterilní bariérou při zavádění CVC

-

správná hygiena rukou a aseptická technika při zavádění a vyjímání katétru, při vstupu do něj,

jeho opravě nebo při kontrole místa zavedení katétru a/nebo jeho zakrytí obvazem.

-

místo zavedení katétru by mělo být překryto sterilní gázu (vyměňovat jednou za dva dny) nebo

sterilním průhledným polopropustným obvazem (vyměňovat nejméně jednou za sedm dnů)

-

obvaz je nutno vyměňovat při jakémkoliv navlhnutí, uvolnění či znečištění nebo po vyšetření

místa.

-

nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy, protože mohou propagovat kvasinkové

infekce a bakterie s antimikrobiální rezistencí.

Doba používání ředěného roztoku přípravku Remodulin

-

Maximální doba použití ředěného přípravku by neměla překročit 24 hodin

Použití 0,2mikrometrového filtru ve vedení

-

Mezi infuzní hadičku a hrdlo katétru se musí vložit 0,2 mikrometrový filtr a každých 24 hodin se

musí vyměňovat v době výměny infuzní nádržky.

Dvě další doporučení, která jsou potenciálně důležitá pro prevenci vodou přenášených gramnegativních infekcí, se týkají ošetřování hrdla katétru. Jde o následující:

Použití systému uzavřeného hrdla s dělicí přepážkou

-

Použití systému uzavřeného hrdla (lépe s dělicí přepážkou než zařízení s mechanickým ventilem)

zajistí, že lumen katétru bude utěsněn při každém odpojení infuzního systému. Tím se zabrání riziku expozice mikrobiální kontaminaci.

-

Zařízení s uzavřeným hrdlem a dělicí přepážkou je nutné vyměňovat jednou za 7 dní.

Infuzní systém s propojkami s uzávěrem luer

Riziko kontaminace gramnegativními organismy přenášenými vodou se pravděpodobně zvýší, pokud je propojka s uzávěrem luer vlhká v době výměny buď infuzní linky, nebo uzavřeného hrda. Proto:

-

Infuzní systém v místě připojení k hrdlu katétru by se neměl v roztoku plavat ani být do něj

ponořen.

-

V okamžiku výměny zařízení s uzavřeným hrdlem by v závitech propojky uzávěru luer neměla

být viditelná žádná voda.

-

Infuzní linka by se měla odpojovat od zařízení s uzavřeným hrdlem pouze jednou za 24 hodiny

v době výměny.

4.3.

Kontraindikace

Známá přecitlivělost na treprostinil nebo na kteroukoli z pomocných látek. .

Plicní hypertenze související s venookluzní chorobou.

Městnavá srdeční selhání vyvolaná těžkou poruchou levé srdeční komory.

Těžké postižení jater (Child-Pugh, třída C).

Aktivní gastrointestinální vřed, nitrolební krvácení, poranění či jiné stavy krvácení.

Vrozené nebo získané chlopenní vady s klinicky relevantní dysfunkcí myokardu , která nesouvisí s plicní hypertenzí.

Těžká koronární srdeční choroba nebo nestabilní angína; infarkt myokardu v uplynulých šesti měsících; dekompenzované selhání srdce, nebylo-li pod přísným lékařským dohledem; těžké arytmie, cerebrovaskulární příhody (např. přechodná ischemická ataka, mrtvice) v uplynulých třech měsících.

4.4.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Při rozhodování o zahájení léčby přípravkem REMODULIN je třeba uvážit vysokou pravděpodobnost, že kontinuální infuze bude třeba podávat po dlouhé období. Proto je nutné pečlivě posoudit pacientovu schopnost snášet dlouhodobě zavedený katétr a být za něj a za infuzní soupravu zodpovědný.

Treprostinil je silně účinný plicní a systémový vazodilatátor. U subjektů s nízkým systémovým arteriálním tlakem může léčba treprostinilem zvýšit nebezpečí systémové hypotenze. Léčba se nedoporučuje u pacientů se systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mm Hg.

Je vhodné sledovat systémový krevní tlak a srdeční frekvenci při všech změnách dávkování a instruovat pacienta, aby zastavil infuzi, pokud dojde k příznakům hypotenze, nebo pokud je zjištěn krevní tlak 85 mm Hg nebo nižší.

Náhlé ukončení nebo významné snížení dávky přípravku REMODULIN může způsobit návrat arteriální plicní hypertense (viz bod 4.2).

Pokud vznikne u pacienta v průběhu léčby přípravkem REMODULIN plicní edém, je třeba uvážit

možnost současného plicního okluzivního venózního onemocnění.Léčbu je třeba ukončit.

Obézní pacienti (BMI nad 30 kg/m

2) vylučují treprostinil pomaleji.

Prospěšnost podkožní léčby přípravkem REMODULIN u pacientů s těžší plicní arteriální hypertenzí (NYHA funkční třídy IV) dosud nebyla stanovena.

Poměr účinnosti a bezpečnosti REMODULINu nebyl dosud studován u plicní arteriální hypertenze spojené s levopravým srdečním shuntem, portální hypertenzí nebo infekcí HIV.

Pacientům s postižením jater a ledvin musí být dávka stanovena opatrně (viz bod 4.2).

Jelikož se treprostinil a jeho metabolity vylučují převážně močí, doporučuje se při léčbě pacientů s postižením ledvin opatrnost, aby se zabránilo škodlivým následkům spojených s možným zvýšením systémového postižení (viz bod 4.2).

Opatrností je třeba v situacích, kdy může treprostinil zvýšit krvácení tím, že inhibuje agregaci destiček.

20 ml injekční lahvička s přípravkem REMODULIN 2,5 mg/ml obsahuje 55,2 mg sodíku. To je třeba mít na paměti u pacientů s kontrolovanou sodíkovou dietou.

Nežádoucí příhody připisované systému intravenózního dávkování léčiva:

Infekce krevního řečiště a sepse spojené s centrálním žilním katétrem byly hlášeny u pacientů dostávajících přípravek Remodulin intravenózní infuzí. Tato rizika lze připsat systému dávkování léku. Centrum pro kontrolu nemocí provedlo retrospektivní průzkum sedmi center ve Spojených státech, která používala intravenózní přípravek Remodulin k léčbě PAH, přičemž byla zjištěna míra incidence pro infekce krevního řečiště související s katétrem v počtu 1,10 příhod na 1000 dnů používání katétru. Kliničtí lékaři by měli vzít v úvahu rozsah gramnegativních a grampozitivních organismů, které mohou infikovat pacienty s dlouhodobými centrálními žilními katétry; proto je kontinuální subkutánní infuze neředěného přípravku Remodulin upřednostňovaným režimem podání.

Klinický tým odpovědný za léčbu musí zajistit, že pacient bude plně vyškolen a způsobilí k použití zvoleného infuzního zařízení (viz bod 4.2).

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace , které je nutno uvážit:

+ Diuretika, antihypertonika či jiné vazodilatátory

Současné podávání přípravku REMODULIN s diuretiky, antihypertoniky či jinými vazodilatátory zvyšuje nebezpečí systemické hypotenze.

+ Inhibitory shlukování krevních destiček včetně NSAID a antikoagulancií

Treprostinil může potlačit funkce krevních destiček. Současné podávání přípravku REMODULIN s inhibitory shlukování krevních destiček včetně NSAID, donory oxidu dusnatého nebo antikoagulanciimůže zvýšit nebezpečí krvácení. Sledování pacientů užívajících současně antikoagulancia je třeba v souladu s konvenčními doporučeními pro lékařskou praxi pečlivě dodržovat. Současnému podávání jiných inhibitorů krevních destiček je třeba se vyvarovat u pacientů, kteří berou antikoagulancia. Kontinuální podkožní infúze treprostinilu neměla žádný účinek na farmakodynamiku a farmakokinetiku jednotlivé dávky (25 mg) warfarinu. Nejsou k dispozici žádné údaje o potenciálních interakcích, jež by

vedly ke zvýšenému riziku krvácení v případě, že je treprostinil předepsán současně s donory oxidu dusnatého.

+FurosemidPlazmatická clearance treprostinilu může být lehce snížena u pacientů léčených furosemidem. Tato interakce je patrně způsobena některými metabolickými vlastnostmi společnými pro oba přípravky (glukurokonjugace karboxylové skupiny).

4.6 Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNemáme k dispozici žádné adekvátní údaje týkající se podávání treprostinilu v těhotenství. Pokud se týče vlivu na březost, jsou dosažitelné studie na zvířatech nedostatečné (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Remodulin by měl být podáván v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch pro matku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Ženy ve fertilním obdobíV průběhu podávání přípravku REMODULIN je doporučeno používání antikoncepce.

Kojení

Není známo, zda se treprostinil vylučuje mateřským mlékem. Kojící ženy, kterým je podáván REMODULIN, by měly přestat kojit.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Zahájení léčby nebo přizpůsobování dávky může být doprovázeno nežádoucími účinky, jako např. symptomatická systémová hypotenze nebo závrať. To může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8.

Nežádoucí účinky

Kromě lokálního působení vyplývajícího z podávání přípravku REMODULIN podkožní infuzí, jako je bolest a reakce v místě infuze, se nežádoucí účinky přípravku REMODULIN vztahují k farmakologickým vlastnostem prostacyklinů.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže (velmi časté >10 %, časté >1 – 10 %) vycházejí z údajů klinických zkoušek při podkožním podání.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolesti hlavy

Časté: závrať

Srdeční poruchy

Velmi časté: vazodilatace

Časté: hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: průjem, nauzea

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté: vyrážka

Časté: svědění

Poruchy pohybového systému, pojivové tkáně a kostí

Velmi časté: bolest čelisti

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Velmi časté: bolest v místě infuze, reakce v místě infuze, krvácení nebo hematom

Časté: otok

Jak se dalo očekávat u této skupiny pacientů, z nichž velká část užívala antikoagulancia, krvácení se vyskytovalo často. Vzhledem ke svému vlivu na agregaci destiček může Remodulin zvyšovat riziko krvácení. V kontrolovaných klinických sledováních byl pozorován zvýšený výskyt epistaxe a gastrointestinálního krvácení (včetně krvácení z konečníku, z dásní a melény). Vyskytly se rovněž případy hemoptýzy, hematemeze a hematurie, ale docházelo k nim stejně často, nebo dokonce méně často, než v placebové skupině.

Příhody pozorované během klinické praxe

Kromě nežádoucích účinků hlášených z klinických hodnocení byly během používání přípravku REMODULIN po schválení pozorovány následující příhody. Protože jde o dobrovolná hlášení u populace neznámé velikosti, nelze provést odhady frekvence výskytu. Tromboflebitida spojená s periferní intravenózní infuzí, infekce krevního řečiště spojená s centrálním žilním katétrem, sepse, bakteriémie, infekce v místě podání infúze, tvorba podkožních abscesů v místě podání infúze, trombocytopénie, krvácení v místě podání infúze a bolest kostí.

Dále byly občas hlášeny generalizované vyrážky, někdy makulární nebo papulární povahy, a celulitida.

4.9.

Předávkování

Příznaky předávkování přípravkem REMODULIN jsou obdobné jako účinky, které mohou omezit zvyšování dávky; zahrnují zarudnutí, bolest hlavy, hypotenzi, nauzeu, zvracení a průjem. Pacienti, kteří pociťují příznaky předávkování, musí okamžitě omezit nebo vysadit svou dávku treprostinilu podle závažnosti příznaků, dokud příznaky předávkování nevymizí. Dávkování by se mělo znovu zahájit s opatrností a pod lékařskou kontrolou, a pacienti by měli být pečlivě sledováni, zda se nežádoucí příznaky znovu neprojeví.

Není známo žádné antidotum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: INHIBITORY SHLUKOVÁNÍ KREVNÍCH DESTIČEK S VÝJIMKOU HEPARINUATC kód: B01A C21

Mechanismus působení: Treprostinil je prostacyklinový analog.

Má přímý vazodilatační účinek na plicní a systémový arteriální oběh a potlačuje shlukování krevních destiček.

U zvířat vazodilatační účinky snižují oboustrannou komorovou zátěž a zvyšují minutový a systolický objem. Účinek treprostinilu na srdeční frekvenci u zvířat se mění podle dávky. Žádné významné účinky na přenos nervových impulsů nebyly pozorovány.

Údaje o účinnosti u dospělých osob s plicní arteriální hypertenzí:

Studie s podkožně podávaným přípravkem REMODULIN

U osob se stabilní plicní arteriální hypertenzí byly provedeny dvě randomizované, dvojitě slepé klinické studie třídy III, ve kterých byl ve srovnání s placebem podáván kontinuální podkožní infuzí REMODULIN (treprostinil) osobám se stabilní plicní arteriální hypertenzí. Do dvou zkoušek bylo zahrnuto celkem 469 osob: 270 s idiopatickou nebo dědičnou plicní arteriální hypertenzí (skupina s treprostinilem = 134 pacientů; skupina s placebem = 136 pacientů), 90 pacientů s plicní arteriální hypertenzí spojenou s chorobou pojivové tkáně (většinou se sklerodermií) (skupina s treprostinilem = 41 pacientů; skupina s placebem = 49 pacientů) a 109 pacientů s plicní arteriální hypertenzí spojenou s vrozenou srdeční vadou na podkladě levo-pravého zkratu (treprostinil = 58 pacientů; placebo = 51 pacientů). Na počátku byla průměrná délka při testu šestiminutovou chůzí 326 metrů ± 5 ve skupině, která dostávala treprostinil podkožní infuzí, a 327 metrů ± 6 ve skupině, která dostávala placebo. Dávka obou porovnávaných léčeb se během studie postupně zvyšovala podle příznaků plicní arteriální hypertenze a klinické snášenlivosti. Střední dávka dosažená po 12 týdnech činila 9,3 ng/kg/min. ve skupině s treprostinilem a 19,1 ng/kg/min. ve skupině s placebem. Po 12 týdnech léčby činila střední odchylka u testu 6minutové chůze ve srovnání s výchozí hodnotou, vypočtenou z globální populace v obou zkouškách, -2 metry ± 6,61 metrů u pacientů, kteří dostávali treprostinil, a –21,8 metrů ± 6,18 metrů u skupiny s placebem. Tyto výsledky odrážejí střední účinek léčby stanovený šestiminutovou zkušební chůzí na 19,7 metru (p = 0,0064) v porovnání s placebem u globální populace z obou zkoušek. Střední změny v porovnání s výchozími hodnotami u hemodynamických parametrů (střední tlak v plicnici (PAPm)), tlaku v pravé síni (RAP), plicního cévního odporu (PVR), srdečního indexu (CI) a nasycení žilním kyslíkem (SvO2), ukázaly, že REMODULIN je lepší než placebo. Zlepšení známek a příznaků plicní hypertenze (synkopa, závrať, bolest na hrudi, únava a dušnost) bylo statisticky významné (p<0,0001). Kromě toho se zlepšilo i hodnocení dušnosti/únavy a Borgovo bodování dušnosti u pacientů léčených přípravkem REMODULIN po 12 týdnech (p<0,0001). Analýza kombinovaného kritéria, které zahrnuje zlepšení schopnosti tělesné námahy (šestiminutový test chůze) po 12 týdnech nejméně o 10 % v porovnání s výchozí hodnotou, zlepšení po 12 týdnech alespoň o jednu NYHA třídu v porovnání s výchozí hodnotou, a nepřítomnost zhoršení plicní hypertenze spolu s nepřítomností úmrtí hlášených před 12. týdnem u globální populace v obou studiích, ukázala, že počet subjektů reagujících na treprostinil je 15,9 % (37/233), zatímco ve skupině s placebem reagovaly 3,4 % (8/236) subjektů. Analýza podskupiny globální populace prokázala statisticky významný účinek léčby přípravkem REMODULIN v porovnání s placebem při testu šestiminutovou chůzí u dílčí populace subjektů s idiopatickou nebo dědičnou plicní arteriální hypertenzí (p=0,043), nikoli však v dílčí populaci subjektů s plicní arteriální hypertenzí spojenou se sklerodermií nebo vrozenou kardiopatií.

Konečný výsledek (tj. změna vzdálenosti, kterou pacient ušel za 6 minut po 12 týdnech léčby) byl menší, než ten, který byl zjištěn v průběhu historických sledování účinku bosentanu, iloprostu a epoprostenolu.

Nebyla provedena žádná studie přímo srovnávající intravenózní infuzi přípravku Remodulin a epoprostenolu.

Neexistují žádné údaje z klinických studií provedených s aktivním komparátorem u pacientů s PAH.

Žádná specifická studie nebyla provedena u dětí s PAH.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

U lidí je dosaženo rovnovážné plasmatické koncentrace za 15-18 hodin po zahájení buď podkožní, nebo intravenózní infuze treprostinilu. Rovnovážná plasmatická koncentrace u treptostinilu je závislá na dávce při rychlostech infúze od 2,5 až do 125 ng/kg/min.

U podkožního a intravenózního podání přípravku REMODULIN byla prokázána bioekvivalence v ustáleném stavu při dávce 10 ng/kg/min.

Střední zdánlivý poločas eliminace po podkožním podání se pohyboval od 1,32 do 1,42 hod. po infuzích v trvání nad 6 hodin, činil 4,61 hod. po infúzích v trvání nad 72 hodin a 2,93 hod. po infúzích v trvání alespoň tři týdny. Střední objem distribuce u treprostinilu se pohyboval od 1,11 do 1,22 l/kg, a plasmatická clearance se pohybovala od 586,2 do 646,9 ml/kg/hod. Clearance je nižší u obézních osob (BMI > 30 kg/m

2).

Při studii provedené se zdravými dobrovolníky s použitím [

14C] radioaktivního treprostinilu bylo v období

224 hodin získáno 78,6 %, resp. 13,4 % podkožní radioaktivní dávky v moči a stolici. Nebyl nalezen ani jeden významný metabolit. Pět metabolitů bylo zjištěno v moči, v rozmezí od 10,2 % do 15,5 % podané dávky. Těchto pět metabolitů tvořilo celkem 64,4 %. Tři jsou produkty oxidace postranního řetězce 3-hydroxyloctylu, jedním je glukurokonjugovaný derivát (glukuronid treprostinilu) a jeden není identifikovaný. Pouze 3,7 % dávky se získalo v moči jako nezměněný původní lék.

Při sedmidenní chronické farmakokinetické studii 14 zdravých dobrovolníků s dávkami přípravku REMODULIN od 2,5 do 15 ng/kg/min. podávanými podkožní infuzí dosáhly rovnovážné koncentrace plasmy u treprostinilu dvakrát maximální úrovně (v 1.00 a 10.00 hod.) a dvakrát minimální úrovně (v 7.00 a 16.00 hod.). Maximální koncentrace byly cca o 20 až 30 % vyšší než minimální koncentrace.

Studie in vitro neprokázala žádný inhibiční potenciál treprostinilu na isoenzymy lidského hepatického mikrosomálního cytochromu P450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A).

Navíc podání treprostinilu nemělo žádné indukující působení na hepatický mikrosomální protein, celkový obsah cytochromu (CYP) P450 ani na aktivitu isoenzymů CYP1A, CYP2B a CYP3A.

Studie interakce léku byly provedeny se zdravými dobrovolníky s použitím paracetamolu (4 g/denně) a warfarinu (25 mg/denně). Tyto studie neprokázaly klinicky významný účinek na farmakokinetiku treprostinilu. Studie provedená s warfarinem nezjistila žádnou zjevnou farmakodynamickou ani farmakokinetickou interakci mezi treprostinilem a warfarinem.

Speciální populace

Selhání jater:

U pacientů s portopulmonární hypertenzí a mírným (n=4) nebo středně závažnýj (n=5) selháním jater měl REMODULIN při podkožní dávce 10 ng/kg/min. po dobu 150 minut AUC 0-24 h, který byl zvýšený o 260 %, resp. 510 % ve srovnání se zdravými subjekty. Clearance u pacientů se selháním jater se snížila až o 80 % ve srovnání se zdravými dospělými (viz bod 4.2).

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při 13- a 26týdenních studiích kontinuální podkožní infúze sodné soli treprostinilu vyvolaly reakce v místě infúze u potkanů a psů (otok/erytém, zduřeniny, bolest/citlivost na dotek). Prudké klinické účinky (hypoaktivita, zvracení, řídká stolice a otok v místě infúze) a smrt (spojená s intestinální intususcepcí a vyhřeznutím konečníku) byly pozorovány u psů, kterým bylo podáno ≥300 ng/kg/min. U těchto zvířat byly naměřeny střední úrovně plasmového treprostinilu v ustáleném stavu 7,85 ng/ml. Plasmatické hladiny tohoto řádu lze dosáhnout u lidí léčených infuzemi přípravku REMODULIN při > 50 ng/kg/min.

Jelikož nebylo prokázáno trvale dostatečné působení treprostinilu v jakékoli dávce testované při reprodukčních studiích u potkanů, mohou být tyto studie nedostatečné ke zjištění možného vlivu na fertilitu a na prenatální i postnatální vývoj.

Nebyly provedeny žádné dlouhodobé studie na zvířatech, které by vyhodnotily karcinogenní potenciál treprostinilu. In vitro a in vivo studie mutagenity neprokázaly, že by treprostinil měl jakýkoli mutagenní nebo klastogenní účinek.

Lze shrnout, že předklinické údaje neukazují žádné nebezpečí pro člověka na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity opakovaných dávek, genotoxicity a reprodukční toxicity. .

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Dihydrát natrium-citrátu, kyselina chlorovodíková, metakresol, hydroxid sodný, chlorid sodný, voda na injekci.

6.2.

Inkompatibility

Jelikož chybí studie kompatibility, neměl by se tento léčivý přípravek mísit s jinými léčivými přípravkys výjimkou sterilní vody na injekci nebo 0,9% (hmotnostních) roztoku chloridu sodného na injekci (viz bod 6.6).

6.3.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti léčivého přípravku v originálním balení: 3 roky

Doba použitelnosti injekční lahvičky po prvním otevření: 30 dnů

Doba použitelnosti během použití při kontinuálním subkutánním podání

Chemická a fyzikální stabilita při použití jediné nádržky (injekční stříkačky) neředěného přípravku Remodulin podávaného subkutánně byla prokázána až po dobu 72 hodin při 37°C. Uživatel odpovídá za jiné doby a podmínky při použití.

Doba použití při kontinuálním intravenózním podání

Chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita při použití jediné nádržky (injekční stříkačky) ředěného přípravku Remodulin podávaného intravenózní infuzí byla prokázána až po dobu 48 hodin při 37°C při koncentracích nejméně 0,004 mg/ml v polyvinylchloridu, polypropylénu a skle. Pro minimalizaci rizika infekcí krevního řečiště by maximální doba používání ředěného přípravku Remodulin neměla překročit 24 hodin. Uživatel odpovídá za jiné doby a podmínky při použití.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání (viz bod 6.3 pro doby a podmínky uchovávání při použití).

6.5.

Druh obalu a velikost balení

20 ml injekční lahvička z čirého skla typu I uzavřená pryžovou zátkou a opatřená modrým (barevně kódovaným) uzávěrem; jedna injekční lahvička v krabičce.

6.6.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Přípravek Remodulin je nutné používat neředěný, pokud se podává kontinuální subkutánní infuzí (viz bod 4.2).

Roztok přípravku Remodulin je třeba naředit sterilní vodou na injekci nebo 0,9% (hmotnostních) roztoku chloridu sodného na injekci, pokud se podává kontinuální intravenózní infuzí (viz bod 4.2).

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD.Unither HouseCurfew Bell RoadChertseyKT16 9FGVELKÁ BRITÁNIE

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

83/341/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.9.2005 / 21.4.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Remodulin 2,5 mg/ml, infuzní roztok

treprostinilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml infuzního roztoku obsahuje 2,5 mg treprostinilum (jako treprostinilum natricum)

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 50 mg treprostinilum jako treprostinilum natricum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

Rovněž obsahuje (jako pomocné látky): dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou, metakresol a vodu na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok.

20 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K subkutánnímu nebo kontinuálnímu intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: {MM/RRRR}

Spotřebujte do 30 dnů od prvního otevření.

Během kontinuální subkutánní infuze se musí jednorázová zásoba (zásobník s lékem) neředěného přípravku Remodulin spotřebovat do 72 hodin.

Během kontinuální intravenózní infuze se musí jednorázová zásoba (zásobník s lékem) ředěného přípravku Remodulin spotřebovat do 24 hodin.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:United Therapeutics Europe Ltd.Unither HouseCurfew Bell RoadChertseyKT16 9FGVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

83/341/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ NA INJEKČNÍ LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Remodulin 2,5 mg/ml, infuzní roztok

treprostinilum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

K subkutánnímu nebo kontinuálnímu intravenóznímu podání.

3.

POUŽITELNOST

EXP: {MM/RRRR}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 50 mg treprostinilum jako treprostinilum natricum.

20 ml

6.

JINÉ

Držitel rozhodnutí o registraci: United Therapeutics Europe Ltd.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.