Re-186-Mm-1

Kód 0030970 ( )
Registrační číslo 88/ 099/01-C
Název RE-186-MM-1
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace CIS bio international, Gif-sur-Yvette Cedex, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0030970 INJ SUS 1X185MB/ML EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0030971 INJ SUS 1X370MB/ML EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0043849 INJ SUS 1X37MB/ML EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0030973 INJ SUS 1X740MB/ML EXP:D Injekční suspenze, Injekce
0030972 INJ SUS 1X555MB/ML EXP:D Injekční suspenze, Injekce

nahoru

Příbalový létak RE-186-MM-1


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NÁZEV PŘÍPRAVKU

RE-186-MM-1

Rhenium-186Re sulfide in colloidal suspension for local injection.

Sirník rhenistý-186Re v koloidní suspenzi pro lokální injekční aplikaci.

složení Kvalitativní a kvantitativní

Rhenii-186Re sulfidum colloidale …………………………. 148 až 370 MBq/ml k datu kalibrace

Acidum ascorbicum ………………………………………… 7 mg/ml

Gelatina ……………………………………………………… q.s. ad 1 lahvička

Aqua pro injectione …………………………………………… q.s. ad 1 lahvička

Produkt neobsahuje protimikrobní přísady.

Rhenium-186Re emituje --záření (maximální energie: 939,4 keV, intenzita: 21,5 % a 1076,6 keV, intenzita: 71,6 %) a γ-záření nízké intenzity (energie: 137,15 keV, intenzita: 9,4 %). Poločas přeměny radionuklidu je 3,7 dne. Rhenium-186Re se přeměňuje --emisí na stabilní osmium-186Os (92 %) a záchytem elektronů na stabilní wolfram-186Wo (8 %). Sirník rhenistý-186Re se dodává jako koloidní suspenze, ve které je obsaženo nejméně 95 % částic s velikostí větší než 50 nm.

Druh obalu

Skleněná bezbarvá lahvička Ph. Eur., typ I, o objemu 15 ml, uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

Léková forma

Koloidní suspenze v lahvičce pro opakovaný odběr, určená pro místní (intraartikulární) injekční aplikaci.

Farmakoterapeutická skupina

Radiofarmakum k terapeutickému užití.

V10 AX05

Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

CIS bio international

B.P.32 - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie

Název a adresa výrobce

CIS bio international

B.P.32 - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie

FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Po intraartikulární injekci micely koloidního rhenia stabilizované želatinou difundují k synoviu, kde se zachycují. Synoviální membrána vykazuje schopnost koloidy na svém povrchu fixovat. Micely koloidního rhenia-186Re vytvářejí skupiny mikroskopických radioaktivních zdrojů ionizujícího záření, které selektivně ozařují synovium. Shora uvedená terapeutická aktivita je spojená s účinkem záření - působícím v nitru synoviální membrány. Maximální dráha doletu emitovaných částic ionizujícího záření - ve tkáni synoviální membrány je průměrně 3 mm.

FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI

Rhenium-186Re ve shora uvedeném radiofarmaku se nachází v koloidální suspenzi, která umožňuje nejen jeho biodegradaci, ale i jeho rychlý transport a absorpci na povrch synovia. Koloidní roztok obsahuje malou koncentraci rozpustného komplexu, pod 1 %. Koloidní forma přípravku podporuje tvorbu fagocytózy rhenia-186Re, čímž dochází k jeho koncentraci na povrchu synoviální membrány. Rhenium-186Re jako zdroj ionizujícího --záření způsobuje pozvolnou fibrózu synoviální membrány, a tím dochází k hojivému procesu tkáně. Koloidní forma také snižuje riziko migrace radiofarmaka mimo kloub. Riziko migrace se dále může minimalizovat a hojivý proces urychlit současným podáváním kortikosteroidů a imobilizaci léčeného kloubu po dobu 3 dnů.

PŘEDKLINICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU

Vzhledem k tomu, že přípravek není určen pro kontinuální nebo pravidelné podávání, nebyly provedeny studie mutagenity/karcinogenity ani reprodukční funkce.

DOZIMETRICKÉ ÚDAJE

Radiační dávky byly vyhodnoceny pomocí MIRD konceptu pro rhenium-186Re. Některé hodnoty „S“ byly získány na základě měření u člověka, vyhodnocením prostřednictvím měření γ-kompotenty (137,15 keV) záření. Ostatní data byla získána na základě orgánové distribuce v potkanech. Po intraartikulárním vpravení aktivity 70 MBq koloidní suspenze rhenia-186Re přechází malé množství z celkové aktivity aplikované do kloubního pouzdra do krve, kde absorbovaná dávka na aplikovanou aktivitu dosahuje hodnoty cca 0,342 mGy/MBq. Vyhodnocovaná efektivní dávka odpovídá 2,3 mSv/MBq. Po intraartikulární injekci může být na celotělovém scintigramu viditelný pouze stín v oblasti jater (RES). V některých případech se zobrazí i regioální lymfatické uzliny, ve kterých bylo za 24 hodin po podání radiofarmaka zjištěno 1,1 ± 0,8 % a při hrubých patologických změnách synovia maximálně 4,4 ± 5,1 % celkové aplikované aktivity.

INDIKACE

Léčba revmatických mono- nebo oligoartritid středně velkých kloubů (zápěstí, loket, kotník, rameno a kyčel), zvláště revmatických polyartritid.

Léčba hemofilické artropatie.

Léčba chronické artropatie spojené s kalcifikací kloubní chrupavky.

NEZBYTNÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM

Kontraindikace

Aplikace koloidní suspenze sirníku rhenistého-186Re je kontraindikována:

 • u těhotných nebo kojících žen

 • u dětí během období růstu kostí a u mladých osob ve fertilním věku

 • u septické artritidy a u ruptury synoviální cysty.

Kontraindikovaná je též současná intraartikulární injekce kortikosteroidu v mikrokrystalické formě, tj. s depotním účinkem (jako je např. triamcinolon hexaacetonid), pro nebezpečí zánětlivé reakce vlivem hypovaskularizace s následnou nekrózou hlavice kloubu (např. femuru).

Zvláštní upozornění

Příprava injekce a aplikace injekčního roztoku do kloubního pouzdra musí být provedeny za přísných aseptických podmínek. Dodávání, skladování, práce a aplikace radiofarmak obsahujících zdroje ionizačního záření, v tomto případě rhenia-186Re ve formě koloidní suspenze, jsou vázány na povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), a to na základě ustanovení § 9, odst. 1 písm. i zák. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Při podávání radiofarmak je zvláště nutné přihlédnutí k povinnostem a ustanovením vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, a to zejména ve smyslu ustanovení § 34 cit. vyhlášky: Podrobnosti podmínek lékařského ozáření, které přímo stanoví podmínky, za kterých je možné na základě lékařské indikace používat zdrojů ionizujícího záření.

Interakce

Žádné interakce s orálně nebo parenterálně podávanými jinými léčivy pozorovány ani hlášeny.

Těhotenství a kojení

Aplikace koloidní suspenze sirníku rhenistého-186Re je přísně kontraindikována v těhotenství. Před podáním radiofarmaka ženě v reprodukčním věku je nezbytné ověřit, zda není těhotná. Při opoždění menstruace má být pacientka považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. Je-li nezbytné podat radioaktivní léčivo ženě, která může být těhotná, vždy je nutné se o tom přesvědčit. V pozitivním případě se musí zvažovat alternativní vhodná terapie, bez použití radionuklidů. Je-li toto léčení u žen v reprodukčním věku nezbytné, doporučuje se před léčbou radiofarmakem používat kontraceptiva, a pokračovat v podávání i několik měsíců po aplikaci radiofarmaka s delším poločasem rozpadu. Před podáním radioaktivního léku matce, která kojí, má lékař určit, zda terapii neodložit do doby, až matka kojit přestane.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů nebyl doposud popsán ani hlášen.

Inkompatibility

Nejsou známy.

NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Způsob a metoda podání

Dávkování

Podávaná aktivita se musí přizpůsobit podle typu léčeného kloubu:

 • 70 MBq pro zápěstí, loket, kotník a rameno

 • 110 MBq pro kyčel.

Může se provádět několik synoviortéz různých kloubů současně, nebo následně po sobě s tím, že celkově podaná aktivita u téhož pacienta nepřesáhne hodnotu 555 MBq. Při recidivě onemocnění se před opakováním aplikace rhenia-186Re do stejného kloubu vyžaduje interval 6 měsíců.

Způsob podání

Injikuje se přísně intraartikulárně podle směrnic pro artrografii.

Doporučený postup:

 • místní znecitlivění kloubu 1% nebo 2% roztokem xylocainu

 • drenáž kloubní tekutiny

 • intraartikulární injekce suspenze koloidního rhenia-186Re

 • injekce kortikosteroidu (např. hydrokortison acetát nebo prednisolon acetát), stejnou vstupní cestou do kloubu

 • před vytažením se obsah jehly promyje fyziologickým roztokem nebo roztokem kortikosteroidu, aby se předešlo refluxu z kloubu a nekróze kůže způsobené radiací rheniem-186Re

 • aby se zamezilo rozšíření radiofarmaka mimo kloub, provede se ihned po aplikaci fixace kloubu dlahami (paže), nebo upoutání na lůžko (noha) na dobu 3 dnů.

Návod k použití

Injekce sirníku rhenistého-186Re je sterilní, bezpyrogenní, koloidní suspenze s hodnotou pH mezi 3,5 až 5,5 s objemovou aktivitou v rozmezí 148 MBq/ml až 370 MBq/ml k referenčnímu datu udanému na štítku (datum kalibrace). Musí se dbát opatření týkajících se sterility a radiační ochrany (viz vyhlášku SÚJB č. 184/1997). Lahvičku je nutné skladovat v olověném stínění. Před použitím zkontrolovat balení, pH a aktivitu. Lahvičku nikdy neotevírat. Injekce se po opatrném promísení obsahu lahvičky (netřepat), po dezinfekci zátky a za přísně aseptických podmínek natahuje propíchnutím zátky, za použití sterilní jednorázové stříkačky s jehlou. Podání radiofarmak představuje riziko pro ostatní osoby jak z hlediska radiace, tak i kontaminace stopami moči, zvratků ap. V souladu s vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb. je nutné dodržovat všechny požadavky na zajištění radiační ochrany.

Předávkování

V případě předávkování není možné adsorbovanou dávku, vzhledem k velmi pozvolnému odbourávání aplikované sloučeniny, a tedy i jejímu pozvolnému vylučování radiofarmaka z organizmu, ovlivnit.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při aplikaci radiofarmaka pro lokální ozáření vnitřní výstelky kloubu, na kterou je léčba koloidní suspenzí sirníku rhenistého-186Re zaměřena, je nutné podat jen nezbytnou aktivitu potřebnou k dosažení požadovaného účinku, aby došlo k co nejnižší zátěži pacienta a ozáření ostatních tkání. Ve všech případech aplikace zdrojů ionizujícího záření má lékař uvážit, zda výsledek terapie je vyšší než riziko z ozáření pacienta, které při lokální terapii rheniem-186Re je minimální. Ionizující záření může teoreticky u malého procenta populace vyprovokovat neoplastická onemocnění a/nebo způsobit v některých případech dědičné vady.

Často pozorované vedlejší účinky po podání rhenia-186Re při léčbě synovia:

 • nahnědlá pigmentace pokožky v místě injekce, zřídka infiltrace do lokálních svalů (adduktorů) s následnými sklerotickými změnami u 1 % případů

 • edémy předloktí po radioterapii synovia zápěstí u 1,4 % případů.

Po léčení synovia koloidální suspenzí sirníku rhenistého-186Re byly u několika jedinců pozorovány chromozomální aberace v lymfocytech, a to v daleko menším rozsahu, než byly zjištěny u pacientů, kterým byla provedena terapie štítné žlázy radiojodem-131I. Pro aktivity podávaného rhenia-186Re v rozsahu 60 MBq až 200 MBq byla prokázána tvorba dicentrických a prstencových chromozomů menší než 0,11 %.

DOBA POUŽITELNOSTI

10 dnů od data výroby. Datum použitelnosti je uvedeno na štítku lahvičky.

Vzhledem k tomu, že přípravek neobsahuje konzervační přísady, je nutné všechny odběry jednotlivých dávek z lahvičky provádět za přísných aseptických podmínek.

Všechny jednotlivě odebrané dávky z lahvičky uchovávejte v chladničce (+ 2 °C až + 8 °C).

Uchovávání

Uchovávejte v původním obalu při teplotě + 15 °C až + 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Po odebrání první dávky uchovávejte v chladničce (+ 2 °C až + 8°C).

Radiofarmakum se dopravuje a skladuje v původním obalu při teplotě v rozmezí + 15 °C až + 25°C.

DATUM REVIZE TEXTU

7.11.2007

DISTRIBUTOR

SOLUPHARM s.r.o.

Azurová 2153/20, 621 00 Brno

Telefon: +420 543 217 639

+420 543 217 640

Fax: +420 543 217 641

E-mail: solupharm@solupharm.cz

Web: www.solupharm.cz

1


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJ* O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RE-186-MM-1

(Rhenium-186Re sulfide in colloidal suspension for local injection.)

(Sirník rhenistý-186Re v koloidní suspenzi pro lokální injekční aplikaci.)

 1. KVALITATIVNÍ i KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 lahvička obsahuje Rhenii-186Re sulfidum colloidale 148 až 370 MBq/ml k datu kalibrace

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Produkt neobsahuje protimikrobní přísady.

Rhenium-186Re emituje --záření (maximální energie: 939,4 keV, intenzita: 21,5 % a 1076,6 keV, intenzita: 71,6 %) a γ-záření nízké intenzity (energie: 137,15 keV, intenzita: 9,4 %). Poločas přeměny radionuklidu je 3,7 dne. Rhenium-186Re se přeměňuje --emisí na stabilní osmium-186Os (92 %) a záchytem elektronů na stabilní wolfram-186Wo (8 %). Sirník rhenistý-186Re se dodává jako koloidní suspenze, ve které je obsaženo nejméně 95 % částic s velikostí větší než 50 nm.

 1. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze. Hnědá koloidní suspenze.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikace

 • Léčba revmatických mono- nebo oligoartritid středně velkých kloubů (zápěstí, loket, kotník, rameno a kyčel), zvláště revmatických polyartritid.

 • Léčba hemofilické artropatie.

 • Léčba chronické artropatie spojené s kalcifikací kloubní chrupavky.

  1. Dávkování a způsob podání

  Dávkování

  Podávaná aktivita se přizpůsobuje typu a velikosti léčeného kloubu:

  • 70 MBq pro zápěstí, loket, kotník a rameno

  • 110 MBq pro kyčel.

  Může se provádět několik synoviortéz souběžně, nebo následně po sobě s tím, že celkově podaná aktivita pacientovi nepřesáhne 555 MBq. Při recidivě onemocnění se před opakováním aplikace rhenia-186Re do stejného kloubu vyžaduje interval 6 měsíců.

  Způsob podání

  Injikuje se přísně intraartikulárně podle směrnic pro artrografii.

  Doporučený postup:

  • místní znecitlivění kloubu 1% nebo 2% roztokem xylocainu

  • drenáž kloubní tekutiny

  • intraartikulární injekce suspenze koloidního rhenia-186Re

  • injekce kortikosteroidu (např. hydrokortison acetát nebo prednisolon acetát), stejnou vstupní cestou do kloubu

  • před vytažením se jehla promyje fyziologickým roztokem nebo roztokem kortikosteroidu, aby se předešlo refluxu z kloubu a nekróze kůže způsobené radiací rheniem-186Re.

  Aby se zamezilo rozšíření radiofarmaka mimo kloub, provede se ihned po aplikaci fixace kloubu dlahami (paže), nebo upoutání na lůžko (noha) na dobu 3 dnů.

   1. Kontraindikace

  Hypersensitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku.

  Aplikace koloidní suspenze sirníku rhenistého-186Re je kontraindikována:

  • u těhotných nebo kojících žen

  • u dětí během období růstu kostí a u mladých osob ve fertilním věku

  • u septické artritidy a u ruptury synoviální cysty.

  Kontraindikovaná je též současná intraartikulární injekce kortikosteroidu v mikrokrystalické formě, tj. s depotním účinkem (jako je např. triamcinolon hexaacetonid), pro nebezpečí zánětlivé reakce vlivem hypovaskularizace s následnou nekrózou hlavice kloubu (např. femuru).

   1. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

  Příprava injekce a aplikace injekčního roztoku do kloubního pouzdra musí být provedeny za přísných aseptických podmínek. Dodávání, skladování, práce a aplikace radiofarmak obsahujících zdroje ionizačního záření, v tomto případě rhenia-186Re ve formě koloidní suspenze, jsou vázány na povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), a to na základě ustanovení zák. č. 18/1997 Sb., O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon). Při podávání radiofarmak je zvláště nutné přihlédnout k povinnostem a ustanovením vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., O požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanove podrobností podmínek lékařského ozáření, které přímo stanoví podmínky, za kterých je možné na základě lékařské indikace používat zdrojů ionizujícího záření.

   1. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

  Žádné interakce s orálně nebo parenterálně podávanými jinými léčivy pozorovány ani hlášeny.

   1. Těhotenství a kojení

  Aplikace koloidní suspenze sirníku rhenistého-186Re je přísně kontraindikována v těhotenství. Před podáním radiofarmaka ženě v reprodukčním věku je nezbytné ověřit, zda není těhotná. Při opoždění menstruace má být pacientka považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. Je-li nezbytné podat radioaktivní léčivo ženě, která může být těhotná, vždy je nutné se o tom přesvědčit. V pozitivním případě se musí zvažovat alternativní vhodná terapie, bez použití radionuklidů. Je-li toto léčení u žen v reprodukčním věku nezbytné, doporučuje se před léčbou radiofarmakem podávat kontraceptiva, a pokračovat v podávání i několik měsíců po aplikaci radiofarmaka s delším poločasem rozpadu. Před podáním radioaktivního léku matce, která kojí, má lékař určit, zda terapii neodložit do doby, až matka přestane kojit.

   1. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  Vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů nebyl doposud pozorován ani hlášen.

   1. Nežádoucí účinky

  Při aplikaci radiofarmaka pro lokální ozáření vnitřní výstelky kloubu, na kterou je léčba koloidní suspenzí rhenia-186Re zaměřena, je nutné podat jen nezbytnou aktivitu potřebnou k dosažení požadovaného účinku, aby došlo k co nejnižší zátěži pacienta a ozáření ostatních tkání. Ve všech případech aplikace zdrojů ionizujícího záření má lékař uvážit, zda výsledek terapie je vyšší než riziko z ozáření pacienta, které při lokální terapii rheniem-186Re je minimální. Ionizující záření může teoreticky u malého procenta populace vyprovokovat neoplastická onemocnění a/nebo způsobit v některých případech dědičné vady.

  Často pozorované vedlejší účinky po podání rhenia-186Re při léčbě synovia:

  • nahnědlá pigmentace pokožky v místě injekce, zřídka infiltrace do lokálních svalů (adduktorů) s následnými sklerotickými změnami u 1 % případů

  • edémy předloktí po radioterapii synovia zápěstí u 1,4 % případů.

  Po léčení synovia koloidální suspenzí sirníku rhenistého-186Re byly u několika jedinců pozorovány chromozomální aberace v lymfocytech, a to v daleko menším rozsahu, než byly zjištěny u pacientů, kterým byla provedena terapie štítné žlázy radiojodem-131I. Pro aktivity podávaného rhenia-186Re v rozsahu 60 MBq až 200 MBq byla prokázána tvorba dicentrických a prstencových chromozomů menší než 0,11 %.

   1. Předávkování

  V případě předávkování není možné absorbovanou dávku, vzhledem k velmi pozvolnému odbourávání aplikované sloučeniny, a tedy i jejímu pozvolnému vylučování z organizmu, ovlivnit.

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

   1. Farmakodynamické vlastnosti

  ATC kód: V10AX05

  Radiofarmakum pro terapeutické použití.

  Terapeutická aktivita je spojena s účinkem dvou energií (939,4 a 1076,6 keV) ionizujícího záření - na synoviální membránu. Maximální dráha emitovaných částic záření - ve tkáni synoviální membrány je průměrně 3 mm.

   1. Farmakokinetické vlastnosti

  Rhenium-186Re se používá ve formě biodegradovatelného koloidního roztoku s obsahem rozpustného komplexu pod 1 %. Koloidní forma přípravku podporuje fagocytózu rhenia-186Re, čímž dochází k jeho koncentraci na povrchu synoviální membrány.Rhenium-186Re jako zdroj ionizujícího --záření způsobuje pozvolnou fibrózu synoviální membrány, a tím dochází k procesu hojení tkáně. Fyzikální forma koloidní suspenze rhenia-186Re snižuje riziko migrace radiofarmaka mimo kloub, do kterého byl aplikován. Riziko migrace se dále může minimalizovat, a hojivý proces urychlit, současným podáváním kortikosteroidů a imobilizací léčeného kloubu po dobu 3 dnů.

   1. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

  LD50 sirníku rhenistého podávaného intravenózní injekcí je 2,4 mg/kg myší. Vzhledem k tomu, že koloidní suspenze rhenia-186Re je určena k přísné intraartikulární aplikaci a není určena pro kontinuální nebo pravidelně se opakující podávání, nebylo nutné provést studie mutagenity, karcinogenity ani reprodukční funkce.

   1. Dozimetrické údaje

  Radiační dávky byly vyhodnoceny pomocí MIRD konceptu pro rhenium-186Re. Některé hodnoty „S“ byly získány na základě měření u člověka, vyhodnocením prostřednictvím měření γ-kompotenty (137,15 keV) záření. Ostatní data byla získána na základě orgánové distribuce v potkanech. Po intraartikulárním vpravení aktivity 70 MBq koloidní suspenze rhenia-186Re přechází malé množství z celkové aktivity aplikované do kloubního pouzdra do krve, kde absorbovaná dávka na aplikovanou aktivitu dosahuje hodnoty cca 0,342 mGy/MBq. Vyhodnocovaná efektivní dávka odpovídá 2,3 mSv/MBq. Po intraartikulární injekci může být na celotělovém scintigramu viditelný pouze stín v oblasti jater (RES). V některých případech se zobrazí i regioální lymfatické uzliny, ve kterých bylo za 24 hodin po podání radiofarmaka zjištěno 1,1 ± 0,8 % a při hrubých patologických změnách synovia maximálně 4,4 ± 5,1 % celkové aplikované aktivity.

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

   1. Seznam pomocných látek

  Kyselina askorbová

  Želatina

  Voda na injekci

   1. Inkompatibility

  Nejsou dosud známy.

   1. Doba použitelnosti

  10 dnů od data výroby. Datum použitelnosti je uvedeno na štítku lahvičky.

  Vzhledem k tomu, že přípravek neobsahuje konzervační přísady, je nutné všechny odběry jednotlivých dávek z lahvičky provádět za přísných aseptických podmínek. Doporučuje se všechny jednotlivě odebrané dávky z lahvičky, pokud možno, aplikovat ve stejném dni. Lahvičku s částečně odebraným radiofarmakem uchovávejte při teplotě +2oC až + 8 oC.

   1. Zvláštní opatření pro uchovávání

  Uchovávejte v původním obalu při teplotě +15 °C až + 25°C.

  Po odebrání první dávky a nespotřebováním celého obsahu lahvičku uchovávejte v chladničce (+2 °C až + 8°C).

  Radiofarmakum sirník rhenistý-186Re se dopravuje a skladuje v původním obalu při teplotě +15 °C až + 25 oC .

   1. Druh obalu a velikost balení

  Bezbarvá skleněná lahvička o objemu 15ml (Ph. Eur., typ I), uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou.

  37 MBq; 185 MBq; 370 MBq; 555 MBq; 740 MBq/lahvička

  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

   1. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

  Injekce sirníku rhenistého-186Re je sterilní, bezpyrogenní, koloidní suspenze s hodnotou pH mezi 3,5 až 5,5 o objemové aktivitě v rozmezí 148 MBq/ml až 370 MBq/ml k referenčnímu datu udanému na štítku (datum kalibrace). Musí se dbát opatření týkajících se sterility a radiační ochrany dané vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Lahvičku je nutné skladovat v olověném stínění. Před použitím zkontrolovat balení, aktivitu. Lahvičku nikdy neotevírat.

  Injekce se z lahvičky vytahuje po dezinfekci zátky propíchnutím zátky, a to za přísně aseptických podmínek, za použití sterilní jednorázové stříkačky s jehlou. Podání radiofarmak představuje riziko pro ostatní osoby jak z hlediska radiace, tak i kontaminace stopami moči, zvratků apod. V souladu s vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů O požadavcích na zajištění radiační ochrany, musí být dodrženy všechny požadavky na zajištění radiační ochrany.

  Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky radiační ochrany.

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

  CIS bio international

  B.P.32 - 91192 GIF-SUR-YVETTE, Francie

  1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(a)

  88/099/01-C

  1. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / prodloužení registrace

  7.3.2001/ 30.8.2006

  1. DATUM REVIZE TEXTU

  7.11.2007

  1. DISTRIBUTOR

  SOLUPHARM s.r.o.

  Azurová 2153/20, 621 00 Brno

  Telefon: +420 543 217 639

  +420 543 217 640

  Telefax: +420 543 217 641

  E-mail: solupharm@solupharm.cz

  Web: www.solupharm.cz

  1/4


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.