Quetrop 300 Mg Potahované Tablety

Kód 0142859 ( )
Registrační číslo 68/ 072/10-C
Název QUETROP 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0142858 POR TBL FLM 60X300MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0142859 POR TBL FLM 90X300MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETROP 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls16178/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

QUETROP 25 mg potahované tablety

QUETROP 100 mg potahované tabletyQUETROP 150 mg potahované tabletyQUETROP 200 mg potahované tabletyQUETROP 300 mg potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je QUETROP a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete QUETROP užívat

3.

Jak se QUETROP užívá

4.

Možné vedlejší účinky

5

Jak QUETROP uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE QUETROP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

QUETROP patří mezi skupinu léků zvaných antipsychotika. Tyto léky pomáhají zlepšit příznaky některých typů duševních onemocnění, jako jsou:

Halucinace (slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a děsivé myšlenky, změny v chování, pocity osamění a zmatku. Toto jsou příznaky onemocnění známého jako schizofrenie.

Ovlivnění Vaší nálady tak, že máte mimořádně dobrou náladu nebo jste vzrušen/a. Můžete zjistit, že potřebujete méně spánku než obvykle. Možná budete také více sdílný/á a budete mít soutěživé myšlenky nebo nápady. Můžete se cítit také podrážděnější než obvykle. Toto jsou příznaky onemocnění známého jako bipolární mánie.

Ovlivnění Vaší nálady tak, že pociťujete stále smutek. Můžete zjistit, že pociťujete depresi, cítíte se vinen/na, máte nedostatek energie, ztrácíte chuť k jídlu a/nebo nemůžete spát. Toto jsou příznaky onemocnění známého jako bipolární deprese.

Možná zjistíte, že Vám pomůže, když řeknete příteli/kyni nebo příbuzné/mu, že trpíte uvedenými příznaky, a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohl byste je také požádat, aby Vám řekli, zda se Vaše příznaky zhoršují, nebo zda se obávají jakýchkoli dalších změn ve Vašem chování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE QUETROP UŽÍVAT

Neužívejte QUETROP a informujte svého lékaře:

jestliže jste někdy měl/a alergickou reakci na léčivou látku kvetiapin nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku (Seznam složek viz oddíl 6).

jestliže užíváte kterýkoli z následujících léků, protože tyto léky mohou zesílit účinek přípravku QUETROP (viz též „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“):

-

léky na HIV (inhibitory HIV proteázy, jako jsou ininavir a nelfinavir);

-

léky na plísňové infekce, např. ketokonazol;

-

erytromycin nebo klaritromycin (antibiotika);

-

nefazodon (lék proti depresi).

Jestliže se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte QUETROP. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat QUETROP.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku QUETROP je zapotřebí:

QUETROP nesmějí užívat starší osoby trpící demencí (trvalý úbytek duševních funkcí a schopností). Důvod je takový, že skupina léků, mezi něž QUETROP patří, může u starších lidí zvýšit riziko mrtvice, nebo v některých případech riziko úmrtí.

Než začnete užívat tento lék, informujte lékaře:

jestliže máte problémy se srdcem (nebo problémy se srdcem v rodinné anamnéze) nebo nízký krevní tlak, nebo jste prodělal/a mrtvici;

jestliže máte problémy s játry;

jestliže jste měl/a někdy epileptický záchvat;

jestliže víte, že jste měl/a v minulosti málo bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo být způsobeno jinými léky);

jestliže trpíte cukrovkou nebo je u Vás zvýšené riziko onemocnění cukrovkou. Jestliže ano, lékař Vám možná při užívání přípravku QUETROP bude kontrolovat hladinu cukru v krvi (Viz též „Možné vedlejší účinky“);

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorboukrevních sraženin v cévách.

Řekněte, prosím, lékaři, jestliže pociťujete tyto příznaky:

vysoká teplota (horečka), ztuhlé svaly, pocity zmatenosti;

neovladatelné pohyby, hlavně obličeje a jazyka;

pocit těžké ospalosti

Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léku.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, mohou se u Vás vyskytnout myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. Tyto myšlenky mohou být častější, když se začínáte poprvé léčit, neboť všem těmto lékům trvá nějakou dobu, než začnou působit, zpravidla dva týdny nebo někdy i déle. Tyto myšlenky mohu zesílit i tehdy, když přestanete náhle lék užívat. Pravděpodobně se budete častěji takto cítit, jste-li dospělý v mladém věku. Údaje z klinických studií ukázaly, že zvýšené riziko myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedného chování je u dospělých lidí mladších 25 let trpících depresí.

Jestliže se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte lékaře nebo jděte ihned rovnou do nemocnice. Možná zjistíte, že Vám pomůže, když řeknete blízké/mu příteli/kyni nebo příbuzné/mu, že trpíte depresí, a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohl byste je také požádat, aby Vám řekli, zda se Vám deprese zhoršuje, nebo zda se obávají dalších změn ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte QUETROP, jestliže právě užíváte kterýkoli z následujících léků:

léky na HIV (inhibitory HIV proteázy, jako jsou ininavir a nelfinavir) (viz též „Neužívejte“);

léky na plísňové infekce (jako je ketokonazol (viz též „Neužívejte“);

erytromycin nebo klaritromycin (antibiotika) na bakteriální infekce (viz též „Neužívejte“);

nefazodon (lék proti depresi) (viz též „Neužívejte“)

Sdělte Vašemu lékaři, užíváte-li v současné době kterýkoli z následujících léků:

léky na epilepsii (jako jsou fenytoin nebo karbamazepin);

léky na vysoký krevní tlak;

léky na úzkost nebo depresi

thioridazin (jiný antipsychotický lék)

Než přestanete užívat kterýkoli z Vašich léků, sdělte to nejdříve svému lékaři.

Užívání přípravku QUETROP s jídlem a pitím

Grapefruit může zvýšit koncentraci kvetiapinu v krvi. Proto byste neměl/a jíst grapefruity nebo pít grapefruitovou šťávu.

Kombinace kvetiapinu a alkoholu může způsobit, že se cítíte ospalý/á. Při užívání přípravku QUETROP byste měl/a požívat alkohol střídmě a v malém množství.

QUETROP tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, nebo se pokoušíte otěhotnět, nebo jestliže kojíte, oznamte to svému lékaři dříve, než začnete užívat QUETROP. Bez porady s lékařem byste během těhotenství neměla QUETROP užívat.U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetrop v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.QUETROP byste neměla užívat, jestliže kojíte.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Tablety léku mohou způsobit, že se cítíte ospalý/á. Dokud nebudete znát, jak na Vás lék působí, neměl/a byste řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku QUETROP:

Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

3.

JAK SE QUETROP UŽÍVÁ

QUETROP užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař rozhodne o tom, jak velké počáteční dávky budete užívat. Počáteční dávky závisejí na druhu onemocnění.

Počáteční dávky jsou obvykle buď- 50 mg první den, 100 mg druhý den, 200 mg třetí den a 300 mg čtvrtý dennebo- 100 mg první den, 200 mg druhý den, 300 mg třetí den a 400 mg čtvrtý den

Poté Vám lékař řekne, kolik tablet denně budete užívat.

Dávka může být mezi 150 mg a 800 mg každý den. To závisí na druhu onemocnění a na Vaší potřebě.

Tablety budete užívat jednou denně před spaním, nebo dvakrát denně, podle druhu Vašeho onemocnění.

Tablety polykejte celé a zapíjejte vodou. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

QUETROP tablety jsou dostupné v pěti rozdílných silách, každá síla je odlišena barvou nebo tvarem tablet. Barva užívaných tablet se může čas od času měnit podle dávky, kterou Vám určil lékař.

Starší pacientiPokud jste starší osoba, Váš lékař možná rozhodne, že budete užívat nižší dávku.

Děti a dospívající do 18 letPřípravek QUETROP by neměl být používán dětmi a dospívajícími mladšími 18 let.

Pacienti mající problémy s játryMáte-li problémy s játry, lékař možná rozhodne, že budete užívat nižší dávku.

Jestliže jste užil/a více QUETROPu, než jste měl/a:

Jestliže jste užil/a více než předepsanou dávku, ihned se obraťte na lékaře nebo vyhledejte pomoc v nejbližší nemocnici. Mezi příznaky předávkování patří ospalost, závratě, mdloby, nízký krevní tlak a rychlý srdeční tep.

Jestliže jste zapomněl/a užít QUETROP:

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je to již téměř v době, kdybyste měl/a užít další dávku, vyčkejte do obvyklé doby.Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat QUETROP:

Bez pokynu lékaře nepřestávejte užívat tablety, dokonce i když se cítíte lépe.Jestliže přestanete náhle užívat tablety QUETROP, nebudete možná moci spát (nespavost), budete mít pocit nevolnosti s nutkáním na zvracení (nauzea), nebo se u Vás může vyskytnout bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vám doporučí snižovat dávku postupně až do úplného vysazení léku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i QUETROP nežádoucí vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat QUETROP a ihned vyhledejte lékaře nebo nejbližší nemocnici, protože potřebujete okamžitou lékařskou pomoc:

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):

záchvaty epilepsie (viz také „Zvláštní opatrnosti je třeba“)

alergické reakce, které se mohou projevit vyvýšenými pupeny, otoky kůže a v okolí úst.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000):

kombinace horečky, přetrvávající bolesti v krku nebo vředů v ústech, rychlejší dýchání, pocení, ztuhlost svalů, pocit velké ospalosti nebo mdloby (viz také „Zvláštní opatrnosti je třeba“).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):

závažná alergická reakce (zvaná anafylaxe), která se může projevit dýchacími obtížemi nebo šokem.

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, domníváte-li se, že máte kterýkoli z těchto příznaků nebo jakékoli jiné obtíže při užívání přípravku QUETROP:

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):

závratě (mohou vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech

ospalost (při dalším užívání QUETROP tablet časem zmizí) (může vést k pádům)

příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytují, když přestanete užívat QUETROP, a mezi které patří neschopnost usnout (nespavost), nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost)

přibývání na váze

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10):

rychlý srdeční tep

ucpaný nos

žaludeční nevolnost (trávicí potíže), zácpa

pocit slabosti, mdloby (mohou vést k pádům)

otoky rukou nebo nohou

nízký krevní tlak při vstávání. To může způsobit závratě nebo mdloby (může vést k pádům)

zvýšené hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění

neobvyklé pohyby svalů. Sem patří potíže udělat svalový pohyb, třes, pocit neklidu nebo svalové ztuhlosti bez bolesti.

abnormální sny a noční můry

zvýšená chuť k jídlu

pocit podráždění

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):

nepříjemné pocity v nohou (zvané syndrom neklidných nohou)

potíže s polykáním

poruchy řeči

neovladatelné pohyby, převážně obličeje nebo jazyka

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000):

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)

dlouhotrvající bolestivá erekce (priapismus)

otoky prsou a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutídolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi adýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskoupomoc.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)

zhoršení stávající cukrovky

zánět jater (hepatitida)

závažná kožní vyrážka, puchýře nebo rudé skvrny na kůži

rychlé otékání kůže, obvykle v okolí očí, rtů a krku (angioedém)

Třída léků, mezi něž patří QUETROP, může způsobovat problémy se srdečním tepem, které mohou být závažné a v některých případech vést k úmrtí.

Některé nežádoucí účinky je možné zpozorovat pouze tehdy, provedou-li se zkoušky krve. Mezi tyto patří zvýšená množství jistých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi, poklesy počtu určitých typů krvinek a zvýšení množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu může ve vzácných případech mít následující účinky:

Mužům a ženám mohou otékat prsní žlázy a může se neočekávaně tvořit mléko.

U žen může vynechávat menstruace nebo být nepravidelná.

Váš lékař Vás čas od času pošle na vyšetření krve.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících se také mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 pacientů)

Zvýšení krevního tlaku

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 pacientů)

 Zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných

případech vést k následujícímu:

o u chlapců a děvčat ke zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mlékao u děvčat k vynechání měsíčků nebo nepravidelným měsíčkům

 Zvýšená chuť k jídlu Abnormální pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo

svalovou ztuhlost bez bolesti.

Nemějte obavy po přečtení tohoto seznamu možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás vyskytnout ani jeden z nich.

Jestliže některý vedlejší účinek bude závažný nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK QUETROP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co QUETROP obsahuje:

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta obsahuje quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras) 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg a 300 mg .

Dalšími složkami přípravku jsou:- Jádro tablety: povidon K30 (E1201), mikrokrystalická celulosa (E460), dihydrát hydrogen-

fosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ C), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572).

- Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), monohydrát laktosy, makrogol 3350, triacetin,

oxid titaničitý (E171).Tablety 25 mg navíc obsahují červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E172).Tablety 100 mg a 150 mg navíc obsahují žlutý oxid železitý (E172).

Jak QUETROP vypadá a co obsahuje toto balení:

QUETROP 25 mg je růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 100 mg je žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 150 mg je krémově zbarvená, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 200 mg je bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 300 mg je bílá, podlouhlá potahovaná tableta, s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety jsou baleny v blistrech vložených do papírové krabičky.Jedna krabička tablet 25 mg obsahuje 30 tablet.Jedna krabička tablet 100 mg nebo 150 mg obsahuje 30, 60 nebo 90 tablet.Jedna krabička tablet 200 mg nebo 300 mg obsahuje 60 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Polpharma S.A., 19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Polsko.

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských zemích Evropského společenství pod následujícími názvy:

Nizozemsko

QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Bulharsko

SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Česká republika

QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg potahované tablety

Estonsko

SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Maďarsko

Frequet 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Litva

SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg plévele dengtos tabletės

Lotyšsko

SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Polsko

VORTA

Portugalsko

Quetiapina Glenmark 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Rumunsko

QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg

Slovenská republika QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla schválena: 3.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls16178/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

QUETROP 25 mg potahované tabletyQUETROP 100 mg potahované tabletyQUETROP 150 mg potahované tabletyQUETROP 200 mg potahované tabletyQUETROP 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras) v jedné 25 mg potahované tabletě.

Quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras) v jedné 100 mg potahované tabletě.Quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras) v jedné 150 mg potahované tabletě.Quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras) v jedné 200 mg potahované tabletě.Quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras) v jedné 300 mg potahované tabletě.

Pomocné látky:Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje 0,30 mg laktosy.

Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje 1,20 mg laktosy.Jedna 150 mg potahovaná tableta obsahuje 1,80 mg laktosy.Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje 2,39 mg laktosy.Jedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje 3,59 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.QUETROP 25 mg je růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 100 mg je žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 150 mg je krémově zbarvená, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 200 mg je bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.QUETROP 300 mg je bílá, podlouhlá potahovaná tableta, s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Léčba schizofrenie

-

Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod při bipolární poruše

-

Léčba depresivních epizod při bipolární poruše

4.2

Dávkování a způsob podání

QUETROP může být podáván s jídlem nebo bez jídla.

Léčba schizofrenie:QUETROP má být podáván dvakrát denně. Celkové denní dávky v prvních čtyřech dnech terapie jsou 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).Po čtvrtém dni má být dávka titrována na účinnou dávku v obvyklém rozmezí 300 až 450 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u pacienta může být dávka individuálně upravována v rozmezí 150 až 750 mg denně.

Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární poruchou:QUETROP má být podáván dvakrát denně. Celkové denní dávky v prvních čtyřech dnech terapie jsou 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Další zyšování dávek až do výše 800 mg denně do 6. dne by nemělo být větší než po 200 mg denně.V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u individuálního pacienta může být dávka upravována v rozmezí 200 až 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg denně.

Léčba depresivních epizod při bipolární poruše:Kvetiapin by měl být podáván jednou denně před spaním. Celkové denní dávky pro první čtyři dny léčby jsou 50 mg kvetiapinu (1. den), 100 mg kvetiapinu (2. den), 200 mg kvetiapinu (3. den) a 300 mg kvetiapinu (4. den). Doporučenou denní dávkou je 300 mg kvetiapinu.V klinických studiích nebyl pozorován vyšší prospěch u skupiny subjektů, jimž byla podávána dávka 600 mg v porovnání se skupinou, jež dostávala 300 mg (viz bod 5.1). Je možné, že individuálním pacientům bude prospěšná dávka 600 mg. S dávkami vyššími než 300 mg kvetiapinu by měl zahajovat léčbu lékař se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy. Výsledky klinických studií naznačují, že v případě problémů se snášenlivostí lze uvažovat o snížení dávky o minimálně 200 mg.

Léčbu depresivních epizod při bipolární poruše by měli provádět lékaři se zkušenostmi s léčením bipolárních poruch.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů:Starší pacienti:QUETROP, podobně jako jiná antipsychotika, by měl být u starších pacientů podáván s opatrností, zejména v počáteční fázi léčby. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u individuálního pacienta může být nezbytné, aby rychlost titrace dávky byla pomalejší a denní terapeutická dávka nižší než dávka podávaná mladším pacientům. U starších pacintů se zjistilo, že střední plazmatická clearance kvetiapinu je snížena o 30 – 50 % v porovnání s mladšími pacienty.

U pacientů nad 65 let trpících depresivními epizodami při bipolární poruše nebyla účinnost a bezpečnost hodnocena.

Děti a dospívající:U dětí a dospívajících nebyla účinnost a bezpečnost kvetiapinu hodnocena. Nedoporučuje se podávat kvetiapindětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4,8; 5.1 a 5.2.

Pacienti s poškozením ledvin:U pacientů s poškozením ledvin není nutné upravovat dávkování.

Pacienti s poškozením jater:Kvetiapin je rozsáhle metabolizován v játrech. Proto by měl být přípravek QUETROP podáván s opatrností pacientům se známým poškozením jater, a to zvláště v průběhu počáteční fáze léčby. Pacienti se známým poškozením jater by měli zahájit léčbu podáním 25 mg denně. S přihlédnutím ke klinické odpovědi a snášenlivosti u individuálního pacienta má být dávka zvyšována každý den o 25 – 50 mg denně, dokud se nedosáhne účinné dávky.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Současné podávání inhibitorů isoenzymu cytochromu P 450 3A4, jako jsou inhibitory HIV proteázy, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon, je kontraindikováno (viz též bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Děti a mladiství (10 až 17 let)

Nedoporučuje se podávat kvetiapin dětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí data podporující použití u této

věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku,

identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy). Jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Nebyla studována dlouhodobá bezpečnost podávání, tj. delší než 26týdenní vliv léčby na růst a vyzrávání.

Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a mladistvým se schizofrenií a bipolární poruchou v placebem kontrolovaných

klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Sebevražda/myšlenky na sebevraždu nebo zhoršení klinického stavu:Při bipolárních poruchách je deprese spojena se zvýšeným rizikem výskytu myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a sebevraždy (příhod souvisejících se sebevraždou). Toto riziko přetrvává do doby, než nastane významný ústup příznaků. Jelikož ke zlepšení pravděpodobně nedojde během prvních několika týdnů léčby nebo delšího období, je třeba pacienty pečlivě sledovat, dokud k takovému zlepšení nedojde. Je obecnou klinickou zkušeností, že riziko sebevraždy se v počátečních fázích uzdravování může zvýšit.

V klínických studiích prováděných s pacienty s bipolární poruchou trpícími významnými depresivními epizodami bylo pozorováno zvýšené riziko příhod souvisejících se sebevraždou u mladých dospělých pacientů do 25 let věku, jimž byl podáván kvetiapin (3,0 %) ve srovnání se skupinou léčenou placebem (0 %).

Kromě tohoto musí lékaři brát v úvahu potenciální riziko výskytu příhod spojených se sebevraždou po náhlém vysazení léčby kvetiapinem v důsledku známých rizikových faktorů léčeného onemocnění.

Spavost:Léčba kvetiapinem je doprovázena spavostí a příbuznými příznaky, jako je sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích léčby pacientů s bipolární depresí byl nástup těchto příznaků pozorován během prvních 3 dnů léčby a příznaky byly převážně mírné až středně závažné intenzity. Pacienti s bipolární depresí, u nichž se dostavuje spavost se závažnou intenzitou, mohou vyžadovat častý kontakt minimálně po dobu 2 týdnů od nástupu příznaků spavosti, nebo dokud se příznaky nezlepší. V těchto případech se může ukázat nezbytným přerušení léčby.

Kardiovaskulární onemocnění:Pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním, nebo jiným onemocněním s predispozicí k hypotenzi by měl být QUETROP podáván s opatrností. Kvetiapin může vyvolat ortostatiockou hypotenzi, zejména během počáteční fáze titrace dávky. Pokud k tomu dojde, je třeba zvážit snížení dávky nebo pozvolnější titraci dávek.

Epileptické záchvatyV kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci epileptických záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje opatrnost při podávání pacientům s epileptickými záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Extrapyramidové symptomy:V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů byl výskyt EPS vyšší u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin ve srovnání s placebem u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy (viz bod 4.8).

Tardivní dyskineze:Pokud se objeví známky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo vysazení přípravku QUETROP. Příznaky tardivní dyskineze se po přerušení léčby mohou zhoršit nebo se dokonce objevit (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom:Výskyt neuroleptického maligního syndromu je dáván do souvislosti s podáváním antipsychotik, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Klinická manifestace zahrnuje hypertermii, změněný mentální stav, svalovou

ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšení hladiny kreatinfosfokinasy. V těchto případech je třeba přípravek QUETROP vysadit a zahájit podávání adekvátní medikace.

Závažná neutropenie:V klinických studiích s kvetiapinem byla méně často hlášena závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5×10

9/l). Většina případů závažné neutropenie se vyskytla během několika prvních měsíců léčby. Nezdá se,

že by tyto příznaky souvisely s podanou dávkou. Během postmarketinkového sledování bylo zjištěno, že příznaky leukopenie a/nebo neutropenie vymizely po skončení léčby kvetiapinem. Mezi možné rizikové faktory pro neutropenii patří preexistující nízký počet bílých krvinek (WBC) a léky indukovaná neutropeniev anamnéze. Podávání přípavku QUETROP by mělo být přerušeno u pacientů s počtem neutrofilů <1,0×10

9/l.

U pacientů je třeba sledovat známky a příznaky infekce a sledovat počet neutrofilů (dokud nepřesáhne hodnotu1,5 x 10

9/l) (viz bod 5.1).

Interakce:Viz též bod 4.5.Současné použití kvetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin,podstatně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie kvetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba kvetiapinem zahájena pouze tehdy, rozhodne-li lékař, že prospěch léčby kvetiapinem převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný).

Hyperglykémie:V průběhu léčby kvetiapinem byla hlášena hyperglykemie nebo exacerbace preexistujícího diabetu. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory rozvoje diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování (viz také bod 4.8).

Lipidy:V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkovéhocholesterolu (viz bod 4.8). Zvýšené hladiny lipidů by měly být léčeny s přihlédnutím ke klinickému stavu.

Metabolické riziko:Vzhledem ke změnám hmotnosti, změnám hladiny krevní glukosy (viz Hyperglykémie) a lipidů pozorovaným při klinických studiích, je v individuálních případech pravděpodobné zhoršení profilu metabolického rizika, které by mělo být řešeno s ohledem na klinický stav pacienta (viz také bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu:V klinických hodnoceních a při použití v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. Během postmarketinkového sledování bylo prodloužení QT intervalu hlášeno při podávání kvetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8) i při předávkování (viz bod 4.9). Stejně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti při předepisování kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo prodlouženým QT intervalem v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také třeba, pokud je kvetiapin předepisován s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, nebo současně s neuroleptikypacientům s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalemií nebo hypomagnezemií, a zvláště pak starším osobám (viz bod 4.5).

Příznaky z vysazení:Po náhlém vysazení kvetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení – insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu nejméně jednoho až dvou týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti trpící psychózou související s demencí:QUETROP není schválen k léčbě pacientů trpících psychózou související s demencí.V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus pro toto zvýšené riziko není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. QUETROP by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody.

Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo zjištěno, že u starších pacientů trpících psychózou související s demencí se zvyšuje riziko úmrtí ve srovnání s placebovou skupinou. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích léčby kvetiapinem provedené se stejnou populací pacientů (n=710; průměrný věk: 83 roků; rozmezí: 56-99 roků) byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5 %, zatímco u pacientů léčených placebem byla tato incidence 3,2 %. Pacienti v těchto klinických hodnoceních zemřeli z různých příčin, které byly shodné s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Dysfagie:Při léčbě kvetiapinem byla pozorována dysfagie (viz bod 4.8). Pacientům s rizikem aspirační pneumonie by měl být kvetiapin podáván s opatrností.

Žilní tromboembolismusV souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE).Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktorypro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem QUETROP tyto rizikové faktory rozpoznány anásledně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Další informace:Údaje o kvetiapinu podávaném v kombinaci s valproátem sodným nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod jsou omezené; kombinační terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu.

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervovou soustavu je třeba zvláštní opatrnosti při podávání přípravku QUETROP v kombinaci s jinými léky působícími na CNS a s alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je v prvé řadě odpovědný za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaného cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky vyvolalo současnépodávání kvetiapinu (v dávce 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, pěti až osminásobné zvýšení hodnoty AUC pro kvetiapin. Z tohoto důvodu je současné podávání kvetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se během léčby kvetiapinem nedoporučuje konzumovat grapefruitovou šťávu.

V klinickém hodnocení léčby opakovaně podávanými dávkami za účelem stanovení farmakokinetiky kvetiapinu podávaného před léčbou a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů)bylo zjištěno, že současné podávání karbamazepinu významně zvyšuje clearance kvetiapinu. Toto zvýšeníclearance snížilo systémovou expozici kvetiapinem (měřeno jako AUC) na průměrnou hodnotu 13 % systémové expozice při podávání kvetiapinu samotného, i když u některých pacientů byl pozorován účinekvětší. V důsledku této interakce se mohou vyskytnout nižší plazmatické koncentrace, které mohou ovlivnit účinnost léčby přípravkem QUETROP. Souběžné podávání kvetiapinu s fenytoinem (dalším induktorem mikrosomálních enzymů) vedlo ke značnému zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 450%. U pacientů dostávajících induktory jaterních enzymů se smí léčba přípravkem QUETROP zahájit pouze za předpokladu, že prospěch léčby tímto přípravkem převáží riziko z přerušení léčby induktorem jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna dávky induktoru byla postupná, a pokud je to nutné, aby lék byl nahrazen jiným, který jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný) (viz také bod 4.4).

Při současném užívání antidepresiva imipraminu (známý inhibitor isoenzymu CYP2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor isoenzymů CYP3A4 a CYP2D6) se nezměnily významně farmakokinetické vlastnostikvetiapinu.

Farmakokinetika kvetiapinu se významně nezměnila při současném užívání antipsychotik risperidonu nebo haloperidolu. Současné užívání kvetiapinu s thioridazinem vyvolalo zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 70 %.

Při současném užívání cimetidinu se farmakokinetické vlastnosti kvetiapinu nezměnily.

Farmakokinetika lithia se při současném užívání kvetiapinu nezměnila.

Při současném užívání valproátu sodného a kvetiapinu se jejich farmakokinetické vlastnosti nezměnily v klinicky významné míře.

S léky běžně užívanými při kardiovaskulárních onemocněních nebyly žádné formální interakční studie prováděny.

Opatrnosti je třeba, pokud je kvetiapin podáván současně s léky, které jsou známy tím, že způsobují elektrolytovou nerovnováhu nebo zvyšují QT interval.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost kvetiapinu při podávání v průběhu těhotenství nebyla stanovena. Zkoušky na zvířatech dosud neodhalily žádné škodlivé účinky, avšak nebyl dosud testován vliv na zrak plodu. Kvetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný prospěch léčby převáží nad potenciálními riziky.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravkuQuetrop), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Není známo, v jakém rozsahu je kvetiapin vylučován do mateřského mléka. Kojící ženy by proto měly být při léčbě přípravkem QUETROP upozorněny, aby se vyvarovaly kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek QUETROP má závažný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Vzhledem ke svým primárním účinkům na centrální nervový systém může mít kvetiapin vliv na činnosti, které vyžadují duševní pozornost. Proto musí být pacienti varováni, aby neřídili ani neobsluhovali stroje do té doby, než se projeví individuální vliv léčby.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při podávání kvetiapinu jsou ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.Podobně jako u jiných antipsychotik, podávání kvetiapinu bývá doprovázeno zvýšením hmotnosti, synkopou, neuroleptickým maligním syndromem, leukopenií, neutropenií a periferním edémem.

Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou kvetiapinem je uveden níže podle systému doporučeného organizací Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Velmi

časté

(≥ 1/10)

Časté(≥

1/100 až

< 1/10)

Méně

časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné(≥ 1/10 000 až< 1/1 000)

Velmi

vzácné

(< 1/10 000)

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

leukopenie

1

eozinofilie,trombocytopenie

neutropenie

1

žilní tromboembolismus

Poruchy imunitního systému

přecitlivělost

anafylaktické reakce

6

Endokrinní poruchy

hyperprolakti-nemie

16

Poruchy metabolismu a výživy

zvýšená

chuť

k jídlu

diabetes mellitus

1,5,6

Psychiatrické poruchy

neobvyklé sny a noční můry

Poruchy nervového

závratě

4,17

spavost

2,17

synkopa

4,17

extrapyrami-

epileptický záchvat

1,

systému

bolest hlavy

dové symptomy

1,13

syndrom neklidných nohou, dysartrie, tardivní dyskinéze

1,6

Srdeční poruchy

tachykardie

4

Poruchy oka

nejasné vidění

Cévní poruchy

ortostatická hypotenze

4,17

Respirační, hrudní

a

mediastinální poruchy

rinitida

Gastrointesti-nální poruchy

sucho v ústech

zácpa, dyspepsie

dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cest

žloutenka

6

hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáně

angioedém

6,

Stevensův-Johnsonůvsyndrom

6

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

priapismus, galaktorea

Celkové poruchy

a

reakce v místě podání

příznakyz vysazení

1,10

mírná astenie, periferní edém, podrážděnost

neuroleptický maligní syndrom

1

Vyšetření

zvýšené hladiny triglyceridů v séru

11,

zvýšené hladiny celkového cholesterolu (převážně LDL-cholesterolu)

1, 2

snížení hladin HDL-cholesterolu

18,

zvýšení hmotnosti

9

zvýšené hladiny sérových transaminas(ALT,

AST)

3,

snížený

počet

neutrofilů, hladiny krevníglukosy zvýšené k

hodnotám

hyperglykémie

7

zvýšení hladin -GT

3, snížený

počet krevních destiček

14,

prodlouženíQT

1,13,19

zvýšení hladiny kreatinfosfo-kinasy

15

(1) Viz bod 4.4.(2) Obvykle během prvních dvou týdnů léčby se může vyskytnout spavost, při pokračování léčby přípravkem QUETROP zpravidla ustoupí.(3) U některých pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, bylo pozorováno asymptomatické zvýšení hladin sérových transaminas (ALT, AST) nebo -GT. Tato zvýšení byla při pokračující terapii kvetiapinem obvykle reverzibilní.(4) Kvetiapin může, stejně jako jiná antipsychotika, která blokují 1-adrenergní receptory, často vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů synkopu, zejména během období titrace úvodní dávky (viz bod 4.4).(5) Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

(6) Výpočet frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků vychází pouze z postmarketinkových údajů.(7) Glukosa v krvi nalačno 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) nebo glukóza v krvi po jídle 200mg/dl (≥11,1 mmol/l) přinejmenším v jednom případě.(8) Zvýšení rychlosti dysfagie při podávání kvetiapinu v porovnání s placebem bylo pozorováno poouze při klinických studiích léčby bipolární deprese.(9) Na základě zvýšení hmotnosti o více než 7 % oproti výchozí hodnotě. Vyskytuje se převážně během ranýchfází léčby u dospělých.(10) Následující symptomy z vysazení byly nejčastěji pozorovány v akutních, placebem kontrolovaných klinických studiích s jedním lékem, které hodnotily příznaky z vysazení: insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Po 1 týdnu po vysazení výskyt těchto reakcí významně poklesl.(11) Triglyceridy ≥200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 let) nebo ≥150 mg/dl ( ≥1,694 mmol/l) (pacienti <

18let) přinejmenším v jednom případě.

(12) Cholesterol ≥240 mg/dl (6,2064 mmol/l) (pacienti ≥18 let) nebo ≥200mg/dl (≥5,172mmol/l) (pacienti <

18let) přinejmenším v jednom případě. Zvýšení hladin LDL-cholesterolu o  30 mg/dl (0,769 mmol/l) bylo

pozorováno velmi často. Střední hodnota změny mezi pacienty, u kterých bylo toto zvýšení pozorováno, byla 41,7 mg/dl (1,07 mmol/l).(13) Viz níže(14) Krevní destičky 100×10

9/l alespoň v jednom případě.

(15) Na základě hlášení nežádoucích příhod z klinických studií, zvýšení hladiny kreatinfosfokinasy nesouvisející s neuroleptickým maligním syndromem.(16) Hladiny prolaktinu (u pacientů ve věku nad 18 let): pokaždé >20 g/l (>869,56 pmol/l) u mužů a >30 g/l (>1304,34 pmol/l) u žen.(17) Může vést k pádům.(18) Hladiny HDL-cholesterolu pokaždé <40 mg/dL (1,025 mmol/l) u mužů, <50 mg/dL (1,282 mmol/l) u žen.(19) Incidence u pacientů, kteří měli posun QTc od <450 msec do 450 msec se zvýšením o 30 msec. V placebem kontrolovaných studiích léčby kvetiapinem bylo zjištěno, že průměrná změna a incidence pacientů,kteří měli posun klinicky významný, jsou podobné ve skupině s kvetiapinem i s placebem.

Případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlého nejasného úmrtí, zástavy srdce a torsade de pointes byly hlášeny při užívání neuroleptik a jsou považovány za účinky celé skupiny.

Při krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích léčby pacientů se schizofrenií a bipolární mánií bylo zjištěno, že kumulativní incidence extrapyramidových příznaků byla podobná jako ve skupině léčené placebem (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo; bipolární mánie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo). Při krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích léčby bipolární deprese bylo zjištěno, že kumulativní incidence extrapyramidových příznaků je 8,9 % u skupiny s kvetiapinem oproti 3,8 % ve skupině s placebem, ačkoli incidence individuálních nežádoucích příhod (např. akatizie, extrapyramidová porucha, tremor, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolné svalové stahy, psychomotorická hyperaktivita a ztuhlost svalů) byly obecně nízké a nepřesahovaly 4 % ani v jedné léčené skupině.

Léčba kvetiapinem byla spojena s malým, na dávce závislým, snížením hladin hormonů štítné žlázy, zvláště celkového T4 a volného T4. Pokles celkového a volného T4 byl nejvyšší během prvních 2-4 týdnů léčby kvetiapinem, bez dalšího snížení v průběhu dlouhodobé léčby. Téměř ve všech případech bylo ukončení léčby kvetiapinem spojeno s vymizením těchto účinků na hladiny celkového T4 a volného T4, a to bez ohledu na dobu trvání léčby. Pouze po vyšších dávkách byla pozorována menší snížení u celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG byly nezměněny a obecně reciproční zvýšení TSH nebylo pozorováno. Nic nenaznačovalo, že kvetiapin způsobuje klinicky významnou hypotyreózu.

Děti a mladiství do (10-17let)

U dětí a mladistvých je třeba předpokládat stejné nažádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10,000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10,000).

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšení hladin prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): >20 ug/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 ug/l (>1130,428 pmol/l) u žen

naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 ug/l.

2. Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”)

nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a adolescentů.

3. Viz bod 5.1.4. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a

adolescent spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Smrt byla hlášena v klinickém hodnocení po akutním předávkování 13,6 gramu a v postmarketinkové studii v dávce jen 6 gramů samotného kvetiapinu. Nicméně bylo hlášeno přežití po akutním předávkování až 30 gramů. V postmarketinkovém sledování byla velmi vzácná hlášení předávkování samotným kvetiapinem s následným úmrtím, kómatem nebo prodloužením QT intervalu.

Hlášené známky a symptomy obecně odpovídaly vystupňování známých farmakologických účinků přípravku, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

U pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním je vyšší riziko účinků předávkování (viz bod 4.4).

Pro kvetiapin není k dispozici žádné specifické antidotum. V případě vážných příznaků je třeba vždy vzít v úvahu možnost současné intoxikace několika léky a doporučují se postupy intenzivní péče, včetně zajištění a udržování dýchání, zabezpečení adekvátního přísunu kyslíku a ventilace, a monitorování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoli nejsou k dispozici údaje o prevenci absorpce při předávkování, může být uvažováno o gastrické laváži (u bezvědomého pacienta po intubaci) a podání aktivního uhlí v kombinaci s laxativem.

Pečlivý lékařský dohled a monitorování musí pokračovat až do úplného vyléčení pacienta.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika; diazepiny, oxazepiny a thiazepinyATC kód: N05A H04

Mechanismus účinku

Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, N-desalkyl-kvetiapin (norkvetiapin), reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N-desalkyl-kvetiapin (norkvetiapin) vykazují afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům v mozku. Klinické antipsychotické vlastnosti a slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) kvetiapinuoproti typickým antipsychotikám jsou připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2- receptorům. Kromě toho N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin) má vysokou afinitu k transportéru pro noradrenalin (NET). Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin) mají takévysokou afinitu k histaminovým a 1 - adrenergním receptorům a nižší afinitu k 2 - adrenergním a 5HT1A

serotoninovým receptorům. Kvetiapin nemá významnější afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky

Kvetiapin je účinný v testech antipsychotické aktivity, jako je podmíněná úniková odpověď. Blokuje také účinek dopaminových agonistů, měřeno buď podle chování nebo elektrofyziologicky, a zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, neurochemický index blokády D2-receptorů.

V preklinických testech predikce EPS, je kvetiapin odlišný od standardních antipsychotik a má atypický profil. Kvetiapin po dlouhodobém podávání nezpůsobuje supersensitivitu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin vyvolává jen slabou katalepsii v dávkách účinných na blokádu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin při dlouhodobém podávání projevuje selektivní účinek na limbický systém tím, že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoli nigrostriatálních neuronů obsahujících dopamin. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní vykazuje kvetiapin minimální dystonické riziko (viz bod 4.8).

Klinická účinnost

Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií, užívajících různé dávky kvetiapinu nebyly mezi skupinami pacientů léčených kvetiapinem a placebem zjištěny rozdíly ani v incidenci EPS, ani v potřebě současného podávání anticholinergik. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky kvetiapinu v rozsahu 75-750 mg/den neprokázala nárůst incidence EPS nebo potřeby současného užívání anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky kvetiapinu až do 800 mg/den používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny namonoterapii a 2 na kombinovanou léčbu s lithiem nebo valproátem sodným, nebyly mezi skupinami subjektů léčenými kvetiapinem a placebem nalezeny rozdíly v incidenci EPS nebo potřebě současného užívání anticholinergik.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů trpících psychózou spojenou s demencí nebyla incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacientů/rok ve skupině pacientů léčených kvetiapinem vyšší než ve skupině pacientů léčených placebem.

Ve dvou studiích kvetiapinu, používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod, vykazoval kvetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Data z dlouhodobých studií účinnosti kvetiapinu při prevenci následných manických nebo depresivních epizod nejsou k dispozici. Údaje o současném podávání kvetiapinu s valproátem sodným nebo lithiem při léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Průměrná nejčastější dávka kvetiapinu za poslední týden byla u respondentů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondentů užívalo dávku v rozmezí 400 až 800 mg/den.

Ve čtyřech klinických studiích s dobou trvání 8 týdnů, provedených na pacientech se středně závažnými až závažnými depresivními epizodami při bipolárních poruchách typu I a II bylo prokázáno, že účinky Quetinapine IR v dávkách 300 mg a 600 mg jsou významně vyšší než ve skupině subjektů léčených placebem, měřeno relevantními endpointy: průměrné zlepšení MADRS a odpověď definovaná jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozím hodnotám. Mezi subjekty dostávajícími dávku 300 mg a 600 mg Quetinapine IR nebyly zjištěny rozdíly ve velikosti účinku.

V pokračující fázi u dvou z těchto klinických studií bylo ukázáno, že dlouhodobá léčba pacientů odpovídajících na Quetiapine IR 300 nebo 600 mg je, v porovnání s placebovou skupinou, účinná na symptomy deprese, ale nikoli na symptomy mánie.

Ve dvou studiích, které hodnotily účinnost kvetiapinu v kombinaci se stabilizátory nálady při prevenci recidivy u pacientů s manickými, depresivními a smíšenými epizodami, se kombinace kvetiapinu se stabilizátory nálady ukázala jako účinnější než monotrapie samotnými stabilizátory nálady na prodloužení doby do recidivy kterékoli náladové epizody (manické, smíšené, depresivní). Při této studii byl kvetiapin podáván dvakrát denně

v celkové dávce 400 až 800 mg denně v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Klinické studie prokázaly, že kvetiapin je účinný, podává-li se dvakrát denně, přestože má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie, využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), pomocí níž bylo identifikováno, že u kvetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2-receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny.

Dlouhodobá účinnost kvetiapinu na prevenci relapsů nebyla v zaslepených klinických studiích ověřena. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl kvetiapin účinný na udržování klinického zlepšení během pokračující léčby u pacientů, u nichž se projevila odpověď na počáteční léčbu, což naznačuje možnost dlouhodobé účinnosti.

V placebem kontrolované klinické studii při užití monoterapie u pacientů se základním počtem neutrofilů ≥1,5×10

9/l, incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu neutrofilů <1,5×109/l byla 1,72 % u pacientů

léčených kvetiapinem ve srovnání s 0,73 % u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (kontrolovaných placebem, otevřených, s aktivním komparátorem; pacienti s výchozím počtem neutrofilů ≥1,5×10

9/l), incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu neutrofilů <0,5×109/l byla 0,21 % u pacientů

léčených kvetiapinem a 0 % u pacientů léčených placebem, a incidence ≥0,5 až <1,0×10

9/l byla 0,75 % u

pacientů léčených kvetiapinem a 0,11 % u pacientů léčených placebem.

Děti a

adolescenti

(10-17 let)

Účinnost a bezpečnost přípravku kvetiapin byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byly vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (manie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou (800mg/den) kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak uschizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s přípravkem kvetiapin dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomy

V krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u adolescentů (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt

jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisia, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhla 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a adolescentů (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií na schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti

V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10 17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu

V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se kvetiapin dobře absorbuje a rozsáhle metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není výrazně ovlivněna podáním s jídlem. Kvetiapin se přibližně z 83% váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu (norkvetiapinu) v ustáleném stavu jsou 35 % ve srovnání s kvetiapinem. Poločas eliminace kvetiapinu je 7 hodin a N-desalkylkvetiapinu(norkvetiapinu) 12 hodin.

Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin) mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je přibližně o 30-50% nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min/1,73 m

2) je střední plazmatická

clearance kvetiapinu asi o 25% nižší, ale individuální hodnoty clearance jsou v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu(norkvetiapinu) v lidské plazmě je z méně než 5% vylučována v moči.

Kvetiapin se extenzivně metabolizuje v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt méně než 5% původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. Střední plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25% u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholová cirhóza). Jelikož je kvetiapin extenzivně metabolizován v játrech, dá se očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u populace pacientů s poškozením jaterní funkce. U těchto pacientů je nutné upravit dávku (viz bod 4.2).

Při zkoumání in vitro se zjistilo, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za metabolismus kvetiapinu, zprostředkovaný cytochromem P450. N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin) se primárně tvoří a eliminuje prostřednictvím CYP3A4.

Při pokusech in vitro byly kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkylkvetiapinu známého také jako

norkvetiapin) shledány slabými inhibitory isoenzymů lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. Inhibice CYP in vitro je pozorována pouze v koncentracích asi 5 - 50krát vyšších než jsou pozorované u člověka při dávce v rozmezí 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků pokusů in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léků vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Ze studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. Nicméně ve specifické interakční studii u psychotických pacientů po podání kvetiapinu nebyl nalezen vzestup aktivity cytochromu P450.

Děti a adolescenti do 18 let

Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10 12 let a 12 mladistvých, kteří byli na udržovací léčbě

400 kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V řadě studií genotoxicity in vitro a in vivo nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které dosud ještě nebyly potvrzeny dlouhodobými klinickými studiemi:U potkanů byla pozorována depozice pigmentu ve štítné žláze; u opic rodu Cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a pokles počtu červených a bílých krvinek. U psů byla nalezena opacita čočky a katarakta. Pokud se vezmou v úvahu tato zjištění, je nutné zvážit prospěch léčby kvetiapinem oproti bezpečnostním rizikům pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Povidon K30 (E1201), mikrokrystalická celulosa (E460), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná

sůl karboxymethylškrobu (typ C), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:Hypromelosa (E464), monohydrát laktosy, makrogol 3350, triacetin, oxid titaničitý (E171).

Tablety 25 mg navíc obsahují červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E172).Tablety 100 mg a 150 mg navíc obsahují žlutý oxid železitý (E172).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Neprůhledné blistry PVC/Al s 10 tabletami v papírové krabičce.

Velikost balení:25 mg: 30 tablet100 mg a 150 mg: 30, 60 a 90 tablet200 mg a 300 mg: 60 a 90 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

QUETROP 25 mg potahované tablety: 68/068/10-CQUETROP 100 mg potahované tablety: 68/069/10-CQUETROP 150 mg potahované tablety: 68/070/10-CQUETROP 200 mg potahované tablety: 68/071/10-CQUETROP 300 mg potahované tablety: 68/072/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.1.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3.3.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.