Quetiapine Orion 100 Mg Potahované Tablety

Kód 0137194 ( )
Registrační číslo 68/ 220/07-C
Název QUETIAPINE ORION 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ORION PHARMA A/S, KVISTGARD, Finsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0105132 POR TBL FLM 10X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137195 POR TBL FLM 10X6X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0105131 POR TBL FLM 3X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137194 POR TBL FLM 6X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0137196 POR TBL FLM 9X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPINE ORION 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls56007/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Quetiapine Orion 25 mg potahované tablety

Quetiapine Orion 100 mg potahované tablety Quetiapine Orion 200 mg potahované tablety Quetiapine Orion 300 mg potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je Quetiapine Orion a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Orion užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapine Orion užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Quetiapine Orion uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Quetiapine Orion a k čemu se používá

Přípravek Quetiapine Orion obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Přípravek Quetiapine Orion lze použít k léčbě: - bipolární deprese: můžete cítit smutek. Charakteristické pro toto onemocnění je deprese, pocit viny, ztráta energie, ztráta chuti k jídlu a poruchy spánku. - mánie: můžete cítit vzrušení, radost, neklid, nadšení, být přehnaně aktivní, nebo mít špatný úsudek, zahrnující, že můžete být agresivní nebo vyvolávat hádky. - schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věci, které nejsou skutečné, můžete věřit věcem, které nejsou pravda nebo můžete být neobvykle podezřívavý/á, úzkostný/á, zmatený/á, můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo být skleslý/á. Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě přípravkem Quetiapine Orion, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Orion užívat

Neužívejte Quetiapine Orion

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku

Quetiapine Orion (uvedenou v bodě 6. Další informace).

jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

- některé léky na HIV

- azolová léčiva (k léčbě plísňových infekcí)

- erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí)

2

- nefazodon (k léčbě deprese).

Neužívejte přípravek Quetiapine Orion, pokud se Vás některý z uvedených stavů týká. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo lékárníka dříve než začnete přípravek Quetiapine Orion užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Quetiapine Orion se poraďte se svým lékařem jestliže: - Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl problémy se srdcem, například problémy se srdečním rytmem, nebo užíváte léky, které ovlivňují činnost srdce. - máte nízký krevní tlak - jste měl/a mozkovou cévní příhodu, zvláště pokud jste staršího věku - trpíte onemocněním jater - jste měl/a záchvat křečí v minulosti - máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, lékař Vám může v průběhu léčby přípravkem Quetiapine Orion kontrolovat hladinu krevního cukru. - máte nízkou hladinu bílých krvinek nebo jste ji měl/a v minulosti (která byla nebo nebyla způsobena užíváním léků) - jste starší pacient(ka) a trpíte demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud ano, přípravek Quetiapine Orion byste neměl/a užívat, protože patří do skupiny léčiv, které u starších pacientů s demencí zvyšují riziko mozkové mrtvice, v některých případech smrti. - se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou následující potíže: - kombinace příznaků jako je vysoká horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení nebo změna vědomí (porucha nazývaná maligní neuroleptický syndrom). V tomto případě může být nutná okamžitá lékařská pomoc. - nekontrolované pohyby, zvláště tváře a jazyka - závratě nebo značná ospalost. Mohou zvýšit riziko pádu u starších pacientů. - křeče - dlouho trvající a bolestivá erekce (priapismus). Tyto problémy může vyvolat tento typ léku. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Údaje získané z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. U pacientů užívajících přípravek Quetiapine Orion bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. Další léčivé přípravky a přípravek Quetiapine Orion Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, protože může dojít k ovlivnění jejich účinku. To se týká i přípravků rostlinného původu a léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3

Neužívejte Quetiapine Orion pokud již užíváte kterýkoliv z následujících léků: - léky na HIV - azolová léčiva (k léčbě plísňových infekcí) - erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí) - nefazodon (k léčbě deprese). Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoliv z následujících léků: - k léčbě epilepsie (např. fenytoin nebo karbamazepin) - léky k léčbě vysokého krevního tlaku - barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání) - thioridazin (jiný antipsychotický lék). - léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí). Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře. Nezapomeňte informovat lékaře o užívání přípravku Quetiapine Orion při Vašich budoucích návštěvách. Přípravek Quetiapine Orion s jídlem a pitím a alkoholem Quetiapine Orion je možné užívat s jídlem nebo bez jídla. Buďte opatrní na množství alkoholu, který pijete. Kombinovaný účinek přípravku Quetiapine Orion a alkoholu může způsobit ospalost. Při užívání přípravku Quetiapine Orion nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může účinnost přípravku ovlivnit. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla byste během těhotenství přípravek Quetiapine Orion užívat bez porady s Vaším lékařem. U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapine Orion v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Přípravek Quetiapine Orion se nemá užívat při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Quetiapine Orion může způsobit ospalost. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete přesně znát Vaši reakci na podávané léčivo. Přípravek Quetiapine Orion obsahuje laktosu. Ve 100 mg tabletě je 20,7 mg, ve 200 mg tabletě 41,4 mg a ve 300 mg tabletě 62,1 mg laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

Jak se přípravek Quetiapine Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám určí zahajovací dávku. Udržovací denní dávka bude záviset na druhu onemocnění a individuálních léčebných potřebách a obvykle se pohybuje mezi 150 mg a 800 mg.

4

- Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo 2x denně, to závisí na druhu onemocnění. - Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. - Tablety můžete užívat s jídlem i bez jídla. - Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Quetiapine Orion. Může ovlivnit účinek přípravku. - Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe. O přerušení léčby rozhodne vždy lékař. Pacienti s porušenou funkcí jater Pokud máte problémy s játry, Váš lékař Vám dávku přípravku může změnit. Starší pacienti Pokud jste starší, Váš lékař Vám dávku přípravku může změnit. Děti a dospívající do 18 let Přípravek Quetiapine Orion není pro děti a dospívající do 18 let doporučen. Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapine Orion, než jste měl/a Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Quetiapine Orion než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalý/á, mít závratě a nenormální srdeční rytmus. Ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici. Přípravek Quetiapine Orion vezměte s sebou. Jestliže jste zapomněl/a užít Quetiapine Orion Pokud zapomenete užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Jestliže téměř nastal čas na další dávku, vyčkejte do této doby a užijte až další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Quetiapine Orion Jestliže náhle přerušíte užívání přípravku Quetiapine Orion, mohou se u Vás vyskytnout příznaky jako nespavost, pocit nevolnosti, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 pacienta z 10): -

závratě (mohou způsobit pád), bolest hlavy, sucho v ústech

-

ospalost (může vymizet při pokračování léčby) (může vést k pádu)

-

příznaky z přerušení léčby (příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem

Quetiapine Orion) - nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů. -

přibývání na váze

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10): -

zrychlená tepová frekvence

-

pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep

5

-

ucpaný nos

-

zácpa, bolest žaludku (poruchy trávení)

-

pocit slabosti, mdloby (může vést k pádu)

-

otékání paží a nohou

-

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu)

-

zvýšená hladina cukru v krvi

-

rozmazané vidění

-

neobvyklé svalové pohyby jako jsou obtíže při rozhýbávání, třes, pocit neklidu nebo svalová

ztuhlost bez doprovodné bolesti -

neobvyklé sny a noční můry

-

zvýšená chuť k jídlu

-

podrážděnost

-

poruchy řeči a vyjadřování

-

sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

-

dušnost

-

zvracení (především u starších pacientů)

-

horečka

Méně časté nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta ze 100): -

křeče

-

alergická reakce, která může zahrnovat vyrážku, otoky kůže, otoky v okolí úst

-

nepříjemné pocity v nohou (syndrom neklidných nohou)

-

obtížné polykání

-

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka

-

sexuální dysfunkce

-

zhoršení již existující cukrovky

-

změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení QT intervalu)

Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 1 000): -

současně probíhající horečnatý stav, pocení, svalová ztuhlost, značná ospalost nebo mdloba

(porucha označovaná jako neuroleptický maligní syndrom) -

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)

-

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus)

-

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)

-

poruchy menstruace

-

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. -

chůze, přijímání potravy nebo další činnosti prováděné ve spánku

-

pokles tělesné teploty (hypotermie)

-

zánět slinivky břišní

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10 000): -

závažná vyrážka, pupínky nebo červené skvrny na kůži

-

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a

rozvojem šoku -

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém)

-

nepřiměřená tvorba hormonu, který kontroluje objem moči

-

rozklad svalové tkáně a bolest svalů (rhabdomyolýza)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) -

kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)

-

závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako je horečka, puchýře na kůži a olupování kůže

(toxická epidermální nekrolýza) Skupina léků, kam patří také přípravek Quetiapine Orion, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a někdy i smrtelné.

6

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků. To zahrnuje změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo krevního cukru, změny hladiny hormonů štítné žlázy v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů, snížené hladiny některých typů krvinek, snížení počtu červených krvinek, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech), snížení hladiny sodíku v krvi a zvýšení hormonu prolaktinu v krvi, které může ve vzácných případech vést k:

- zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka. - nepravidelným měsíčkům u žen.

Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve. Další nežádooucí účinky u dětí a dospívajících U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících: Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 pacienta z 10): - vzestup krevního tlaku Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících: Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 pacienta z 10): - vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup prolaktinu může vzácně vyvolat:

u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka u děvčat nepravidelnou menstruaci, nebo její absenci

- zvýšená chuť k jídlu - neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při rozhýbávání svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti. 5.

Jak přípravek Quetiapine Orion uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co Quetiapine Orion obsahuje Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin). Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 200 mg nebo 300 mg (ve formě fumarátu). Pomocnými látkami v jádře 25 mg tablety jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, povidon (K 30) a magnesium-stearát. Pomocnými látkami v jádře 100 mg, 200 mg a 300 mg tablety jsou: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon (K 30), magnesium-stearát. Pomocnými látkami v potahové vrstvě 25 mg a 100 mg tablety: potahová soustava Opadry II (částečně

7

hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastek, oxid titaničitý (E171) a oxidy železa (E172)). Pomocnými látkami v potahové vrstvě 200 mg a 300 mg tablety: potahová soustava Opadry II (částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastek a oxid titaničitý (E171)). Jak Quetiapine Orion vypadá a co obsahuje toto balení Quetiapine Orion 25 mg: hnědá až tmavě růžová, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 6 mm. Quetiapine Orion 100 mg: světle žlutá, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 8 mm. Quetiapine Orion 200 mg: bílá, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 11 mm. Quetiapine Orion 300 mg: bílá, podlouhlá, konvexní, potahovaná tableta, o délce 19 mm. Tablety jsou baleny v blistrech umístěných v papírové krabičce. Velikosti balení: Quetiapine Orion 25 mg: 6, 10, 30, 60 (6 x 10 tablet nebo 10 x 6 tablet) a 100 tablet Quetiapine Orion 100 mg, 200 mg a 300 mg: 30, 60 (6 x 10 tablet nebo 10 x 6 tablet), 90 a 100 tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko Výrobce Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko Orion Corporation, Orion Pharma Tengströminkatu 8 FI-20360 Turku Finsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls56007/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Orion 25 mg potahované tablety Quetiapine Orion 100 mg potahované tablety Quetiapine Orion 200 mg potahované tablety Quetiapine Orion 300 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

25 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě fumarátu). 100 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě fumarátu). 200 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě fumarátu). 300 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě fumarátu). Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy (20,7 mg v 100 mg tabletách a 41,4 mg v 200 mg tabletách, 62,1 mg v 300 mg tabletách). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Quetiapine Orion 25 mg: hnědá až tmavorůžová, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 6 mm. Quetiapine Orion 100 mg: světle žlutá, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 8 mm. Quetiapine Orion 200 mg: bílá, kulatá, konvexní, potahovaná tableta, o průměru 11 mm. Quetiapine Orion 300 mg: bílá, podlouhlá, konvexní, potahovaná tableta, o délce 19 mm. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární afektivní poruchou Léčba depresivních epizod u bipolární afektivní poruchy Prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda

odpovídala na léčbu kvetiapinem

4.2 Dávkování a způsob podání Pro každou indikaci existují různá dávkovací schémata. Je proto třeba zajistit, aby pacienti dostali jasnou informaci o správném dávkování pro svou indikaci. Quetiapine Orion může být užíván během jídla nebo nezávisle na jídle. Dospělí Při léčbě schizofrenie: Quetiapine Orion by měl být užíván 2x denně: celková denní dávka pro první 4 dny léčby je:

2

1.den

50 mg

2.den

100 mg

3.den

200 mg

4.den

300 mg

Od 4.dne má být dávka titrována, až do dosažení účinné dávky, obvykle v rozsahu 300 až 450 mg/den. V závislosti na individuální klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta se dávka může upravit v rozmezí 150 až 750 mg/den. Při léčbě manických epizod provázejících bipolární poruchy: Quetiapin Orion by měl být užíván 2x denně: celková denní dávka pro první 4 dny léčby je: 1.den

100 mg

2.den

200 mg

3.den

300 mg

4.den

400 mg

Další úprava dávky až na 800 mg denně do 6. dne má probíhat v přírůstcích nepřesahujících 200 mg denně. Dávku je možné upravit v závislosti na individuální klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta, dávka může kolísat v rozmezí 200 až 800 mg na den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg za den. Při léčbě depresivních epizod u bipolárních poruch: Quetiapin Orion by měl být užíván 1x denně před spaním. Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je: 1.den

50 mg

2.den

100 mg

3.den

200 mg

4.den

300 mg

Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických studiích nebyl při srovnání skupiny užívající 600 mg a 300 mg pozorován žádný přídatný účinek (viz bod 5.1). Jednotliví pacienti mohou mít prospěch z léčby 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg by měly být nasazovány lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou bipolární poruchy. U jednotlivých pacientů lze v případě špatné snášenlivosti podle výsledků klinických studií uvažovat o snížení dávky až na minimum 200 mg. Při prevence rekurence bipolární poruchy: Při prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 mg až 800 mg denně, užívaná 2x denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka. Starší pacienti Stejně jako u jiných antipsychotik a antidepresiv, je třeba kvetiapin podávat starším pacientům se zvýšenou opatrností, zejména při úvodním stanovení dávky. V závislosti na individuální klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta může být rychlost titrace dávky kvetiapinu pomalejší, a denní terapeutická dávka nižší než u mladších pacientů. Střední hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších pacientů ve srovnání s mladšími nižší o 30-50%. Účinnost a bezpečnost nebyly ověřeny u pacientů nad 65 let s depresivními epizodami při bipolární poruše. Děti a dospívající Vzhledem k nedostatečným údajům u této věkové skupiny není kvetiapin doporučen pro děti a dospívající do 18 let. Dostupná data z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedena

3

v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2 Poškození ledvin U pacientů s poškozením ledvin není třeba upravovat dávku. Poškození jater Kvetiapin se rozsáhle metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání kvetiapinu pacientům se známým poškozením funkcí jater, zejména při úvodním stanovení dávky. Pacienti se známým poškozením funkcí jater by měli začínat dávkou 25 mg/den. V závislosti na individuální klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta se může dávkování zvyšovat o přírůstky ve výši 25 až 50 mg/den, než se dosáhne účinné dávky. 4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV proteáz, azolová

antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon je kontraindikováno (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vzhledem k tomu že je kvetiapin indikován k léčbě několika indikací, měl by být jeho bezpečnostní profil posuzován s ohledem na diagnózu jednotlivého pacienta a podávanou dávku. Děti a dospívající (10 – 17 let) Kvetiapin se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku, vzhledem k nedostatku údajů, které by použití v této věkové skupině ospravedlňovaly. Klinické studie ukázaly, že kromě známého bezpečnostního profilu u dospělých (viz bod 4.8) se některé nežádoucí účinky vyskytly s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení prolaktinu v séru, extrapyramidové symptomy) a byl také identifikován jeden, který se doposud ve studiích na dospělých pacientech neprojevil (zvýšení krevního tlaku). U dětí a dospívajících byly také pozorovány změny ve funkci štítné žlázy. Kromě toho nebyly studovány dlouhodobé (po dobu delší než 26 týdnů) bezpečnostní dopady léčby na růst a dospívání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám. V placebem-kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících pacientů léčených pro schizofrenii a bipolární mánií (viz bod 4.8) bylo podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) . Sebevraždy / sebevražedné myšlenky a klinické zhoršení Deprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným výskytem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevražd (sebevražedné příhody). Riziko přetrvává dokud nedojte k významnému ústupu příznaků. Protože během prvních několika týdnů léčby nemusí nastat zlepšení stavu, je třeba pacienty pečlivě sledovat, dokud takové zlepšení nenastane. Klinická zkušenost se všemi druhy terapie deprese je, že se riziko sebevraždy zvyšuje v časných stádiích zotavení. Navíc je třeba, aby lékaři zvážili možné riziko sebevražedných příhod po náhlém přerušení léčby kvetiapinem, vzhledem ke známým rizikovým faktorům léčeného onemocnění. Také další psychiatrické stavy, na které se kvetiapin předepisuje, mohou být doprovázeny zvýšeným rizikem příhod spojených se sebevraždami. Tyto stavy mohou kromě toho být komorbidní s depresivní poruchou. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými poruchami se proto musí dodržovat stejná opatření jako při léčbě pacientů s depresivní poruchou. U pacientů, kteří mají v anamnéze příhody spojené se sebevraždami, či kteří mají před zahájením

4

léčby významný sklon k sebevražedným představám, existuje vyšší riziko myšlenek na sebevraždu a pokusů o sebevraždu, a proto musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy ve srovnání s placebem. Pacienti, zvláště ti se zvýšeným rizikem, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a v době, kdy se mění dávky. Pacienti (a jejich pečovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledování zaměřené na jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se takové symptomy objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo vyšší riziko příhod souvisejících se sebevraždou pozorováno u mladých dospělých (mladších 25 let) léčených kvetiapinem (3,0 %) ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (0,0 %). Extrapyramidové symptomy V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů, byl kvetiapin u pacientů léčených z důvodu vážných depresivních epizod u bipolární poruchy spojen se zvýšeným výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz body 4.8 a 5.1). Užívání kvetiapinu bylo spojeno s rozvojem akatizie charakterizované subjektivně nepříjemným nebo stresujícím neklidem a potřebou pohybu často doprovázenou neschopností v klidu sedět nebo stát. Nejčastěji k tomu dochází během prvních několika týdnů léčby. U pacientů, u kterých se rozvinou tyto symptomy, může být zvyšování dávky škodlivé. Tardivní dyskineze Tarditivní dyskinéze je syndrom potenciálně ireverzibilních nechtěných dyskinetických pohybů, který se může vyvinout u pacientů léčených antipsychotiky, včetně kvetiapinu. Pokud se objeví známky nebo příznaky tardivní dyskineze, je třeba dávku kvetiapinu snížit nebo léčbu přerušit. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8). Ospalost a závratě Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích u pacientů s bipolární depresí byly tyto příznaky obvykle pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Léčba kvetiapinem je spojena s projevy ortostatické hypotenze a s tím spojenými závratěmi (viz bod 4.8) které se, podobně jako ospalost, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Tyto okolnosti mohou zvýšit výskyt náhodných poranění v důsledku pádu, zvláště u starší populace. Z tohoto důvodu by měli být pacienti poučeni, aby byli opatrní, dokud nebudou přesně znát potenciální vliv léčby na svůj organismus. Kardiovaskulární onemocnění Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Quetiapine Orion pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy, predisponujícími k hypotenzi. Quetiapine Orion může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména během úvodního zvyšování dávky, proto by se v takovém případě mělo uvažovat o snížení dávky nebo pomalejší titraci. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měl být uvážen režim pomalejší titrace. Záchvaty

5

V kontrolovaných klinických studiích nebyl rozdíl v incidenci záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Nejsou dostupné žádné údaje o výskytu záchvatů u pacientů s anamnézou epilepsie. Stejně jako u jiných antipsychotik se při léčbě pacientů se záchvaty v anamnéze doporučuje opatrnost (viz bod 4.8). Maligní neuroleptický syndrom Maligní neuroleptický syndrom je spojován s antipsychotickou léčbou, včetně léčby kvetiapinem (viz bod 4.8). Jeho klinické manifestace zahrnují hypertermii, změny mentálního stavu, svalovou rigiditu, autonomní nestabilitu a zvýšenou hodnotu kreatinfosfokinázy. V takových případech je třeba léčbu přípravkem Quetiapine Orion přerušit a zahájit odpovídající léčbu. Těžká neutropenie Během klinických studií s kvetiapinem byly méně často hlášeny případy těžké neutropenie (počet neutrofilů 0,5 x 109/ l). Většina případů těžké neutropenie se objevila několik měsíců po zahájení terapie kvetiapinem. Nebyla prokázána zjevná závislost na dávce. Podle postmarketingových zkušeností po vysazení kvetiapinu leukopenie a/nebo neutropenie vymizí. Možné rizikové faktory pro neutropenii zahrnují dříve zjištěný snížený počet bílých krvinek a výskyt lékem indukované neutropenie v anamnéze. U pacientů s počtem neutrofilů 1,0 x 109/ l by mělo být podávání kvetiapinu přerušeno. Zároveň je nutno tyto pacienty sledovat, pro možný výskyt příznaků infekce, a monitorovat počet neutrofilů, dokud nebude počet neutrofilů nad 1,5 x 109/ l (Viz bod 5.1). Interakce Viz také bod 4.5. Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů jako je karbamazepin nebo fenytoin podstatně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem. U pacientů léčených induktory jaterních enzymů lze léčbu kvetiapinem zahájit pouze v případě, že lékař považuje předpokládaný přínos léčby kvetiapinem za převyšující případná rizika vysazení induktoru jaterních enzymů. Je důležité aby jakákoliv změna induktoru byla postupná a v případě nutnosti byl nahrazen neinduktorem (např. natrium-valproátem). Hmotnost U pacientů léčených kvetiapinem byl hlášen váhový přírůstek, ten musí být kontrolován a ovlivňován ve shodě s užívanými klinickými pokyny při léčbě antipsychotiky (viz body 4.8 a 5.1). Hyperglykémie Ve vzácných případech byla hlášena hyperglykemie a/nebo exacerbace preexistujícího diabetu, spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl nejprve hlášen přírůstek hmotnosti, který může být predisponujícím faktorem. Je třeba vhodná klinická kontrola ve shodě s užívanými pokyny při léčbě antipsychotiky. Pacienti léčení jakýmkoli antipsychotikem, včetně kvetiapinu, musejí být kontrolování z hlediska výskytu příznaků hyperglykémie (např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo rizikovými faktory pro diabetes musejí být pravidelně kontrolováni kvůli zhoršení glykemické kontroly. Hmotnost je třeba kontrolovat pravidelně. Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladiny triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a pokles HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů by měly být léčeny klinicky vhodným způsobem. Metabolické riziko Vzhledem ke změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech pozorovaným v klinických studiích může u pacientů (včetně těch s normálními hodnotami na počátku léčby) dojít ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit klinicky vhodným způsobem (viz bod 4.8).

6

Prodloužení QT intervalu V klinickém hodnocení a během užívání v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. V rámci postmarketingového sledování byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Stejně jako u jiných antipsychotik je třeba postupovat s opatrností, je-li kvetiapin předepisován u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním či u pacientů s prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také třeba při předepisování kvetiapinu s léky, známými tím, že zvyšují QTc interval, nebo současně s neuroleptiky, zejména u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu, s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, hypokalémií a hypomagnezémií (viz bod 4.5). Akutní symptomy z vysazení Po náhlém vysazení kvetiapinu byly popsány akutní symptomy z vysazení zahrnující nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Proto se doporučuje postupné vysazování po dobu nejméně 1 – 2 týdnů (viz bod 4.8). Starší pacienti s psychózou související s demencí Kvetiapin není schválen k léčbě psychózy související s demencí. V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních u populace s demencí bylo při použití některých atypických antipsychotik pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus pro toto zvýšené riziko není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody. Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo hlášeno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko úmrtí. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem u stejné populace pacientů (n=710; průměrný věk: 83 let; rozmezí: 56-99 let) však byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5 % ve srovnání s 3,2 % u skupiny s placebem. Pacienti v těchto klinických hodnoceních zemřeli z různých příčin, které byly konzistentní s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí. Dysfagie Dysfagie (viz bod 4.8) byla hlášena při použití kvetiapinu. Kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie. Žilní tromboembolismus (VTE) V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Quetiapine Orion tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Pankreatitida V klinických studiích a během postmarketingového sledování byla hlášena pankreatitida, ale příčinný vztah nebyl prokázán. V postmarketingových hlášeních bylo mnoho pacientů s faktory souvisejícími s pankreatitidou, jako zvýšení hladiny triglyceridů (viz bod 4.4 Lipidy), žlučové kameny a konzumace alkoholu. Další informace Informace o kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem při léčbě akutních středně těžkých a těžkých manických epizod jsou omezené; kombinovaná terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu léčby. Tablety přípravku Quetiapine Orion 100 mg, 200 mg a 300 mg obsahují monohydrát laktosy (viz bod

7

2). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vzhledem k primárním účinkům kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba kvetiapin používat s opatrností v kombinaci s jinými centrálně působícími léčivými přípravky a alkoholem. Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně zodpovědný za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus kvetiapinu. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s CYP3A4 inhibitorem ketokonazolem 5 až 8-násobné zvýšení AUC kvetiapinu. Na základě tohoto zjištění je současné užívání kvetiapinu a CYP3A4 inhibitorů kontraindikováno. Také se nedoporučuje během léčby kvetiapinem pít grapefruitovou šťávu. V klinické studii s opakovanými dávkami zaměřené na stanovení farmakokinetiky kvetiapinu, který byl podávaný před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), současné podávání karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až na 13% systémové dostupnosti samotného kvetiapinu; ačkoliv u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce mohou být plazmatické koncentrace nižší, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (jiným induktorem mikrosomálních enzymů) způsobilo značné zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 450%. U pacientů léčených induktory jaterních enzymů lze léčbu kvetiapinem zahájit pouze v případě, že lékař považuje předpokládaný přínos léčby kvetiapinem za převyšující případná rizika vysazení induktoru jaterních enzymů. Je důležité aby jakákoliv změna induktoru byla postupná a v případě nutnosti byl nahrazen neinduktorem (např. natrium-valproátem) (viz bod 4.4). Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání s antidepresivy imipraminem (známý CYP2D6 inhibitor) nebo fluoxetinem (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6). Farmakokinetika kvetiapinu se při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem signifikantně nezměnila. Současné podávání kvetiapinu a thioridazinu způsobilo zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 70%. Po společném podávání s cimetidinem se farmakokinetika kvetiapinu nezměnila. Farmakokinetika lithia se nezměnila při současném podávání s kvetiapinem. Farmakokinetika natrium-valproátu ani kvetiapinu se během současného podávání v klinicky relevantním rozsahu nezměnila. Retrospektivní studie u dětí a dospívajících užívajících valproát, kvetiapin nebo obě léčivé látky prokázala zvýšený výskyt leukopenie a neutropenie u skupiny užívající kombinaci léčivých látek ve srovnání s monoterapií. Formální studie interakcí s běžně užívanými kardiovaskulárními léčivými přípravky nebyly provedeny. Opatrnost je třeba při podávání kvetiapinu s přípravky, které prodlužují QT interval či s přípravky vyvolávající elektrolytovou dysbalanci. U pacientů užívajících kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky enzymatické imunoeseje pro stanovení metadonu a tricyklických antidepresiv. Je doporučeno potvrzení diskutabilních výsledků

8

imunoeseje vhodnou chromatografickou technikou. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost a účinnost kvetiapinu během těhotenství nebyla dosud prokázána. Studie na zvířatech dosud nenaznačily škodlivost, ačkoliv možné účinky na zrak plodu nebyly prozkoumány. Proto lze Quetiapine Orion podávat v těhotenství pouze pokud se očekávaný prospěch vyrovná potenciálním rizikům. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Quetiapine Orion), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni (viz bod 4.8). Kojení Byly publikovány zprávy o vylučování kvetiapinu do mateřského mléka, ačkoli rozsah exkrece nebyl shodný. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby se během užívání přípravku Quetiapine Orion vyvarovaly kojení. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k jeho primárním účinkům na centrální nervový systém, může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující duševní bdělost. Pacientům je proto třeba doporučit, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou somnolence, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Stejně jako u jiných antipsychotik byly s kvetiapinem spojovány zvýšení hmotnosti, synkopa, maligní neuroleptický syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém. Incidence nežádoucích účinků spojených s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následující tabulce ve formátu, který doporučil Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group, 1995). Frekvence nežádoucích účinků je definována za použití následujících pravidel: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1 000, <1/100), vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10,000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Pokles hemoglobinu23

Leukopenie1,27, pokles počtu neutrofilů, zvýšení počtu eosinofilů28

Trombocytopenie, anémie, pokles počtu destiček14

Agranulocytoza29

Neutropenie1

Poruchy imunitního

Hypersensitivita (včetně kožních

Anafylaktické reakce6

9

systému

alergických reakcí)

Endokrinní poruchy

Hyperprolaktinemie16, pokles celkového T4

25, pokles volného T4

25,

pokles celkového T3

25, zvýšení TSH 25

Pokles volného T3

25, hypo-

thyroidismus22

Abnormální sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení hladin sérových triglyceridů11,

31, zvýšení celkového cholesterolu (především LDL)12, 31, pokles HDL cholesterolu 18,

31, přírůstek váhy9, 31

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hladiny glukosy na hyper-glykemické hodnoty7, 31

Hyponatremie20, diabetes mellitus1, 5, 6

Metabolický syndrom30

Psychiatrické poruchy

Abnormální sny a noční můry, sebevražedné představy a chování21

Somnambulismus a související reakce jako chůze ve spánku, přijímání potravy ve spánku

Poruchy nervového systému

Závratě4, 17, somnolence2,17, bolesti hlavy

Synkopa4,17 extra-pyramidové příznaky1,22, dysartrie

Záchvat1 Syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze1,6

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy

Tachykardie4, palpitace24

Prodloužení QT intervalu1, 13, 19

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze4, 17

Žilní trombo-embolismus1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Rýma, dyspnoe24

Gastrointestinální poruchy

Sucho v ústech

Zácpa, dyspepsie, zvracení26

Dysfagie8

Pankreatitida1

10

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšení hladin gamma-GT3

Žloutenka6, hepatitida

Poruchy kůže a podkoží

Angioedém6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Rhabdomyolýza

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Sexuální dysfunkce

Priapismus, galaktorea, zduření prsů, menstruační poruchy

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Příznaky z vysazení1,10

Mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, pyrexie

Maligní neuroleptický syndrom1, hypotermie

Vyšetření

Zvýšení hladiny kreatinfosfo-kinázy v krvi15

(1) Viz bod 4.4. (2) Může se objevit somnolence, obvykle během prvních dvou týdnů léčby, a zpravidla vymizí s pokračujícím podáváním kvetiapinu. (3) U některých pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno asymptomatické zvýšení (změna

11

z normální hodnoty až na trojnásobek ULN kdykoli) sérových transamináz (ALT, AST) nebo hladin gamma-GT. Toto zvýšení bylo obvykle reverzibilní při pokračování v léčbě. (4) Stejně jako jiná antipsychotika s aktivitou blokující alfa 1 adrenergní receptory může kvetiapin často vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů synkopou, zejména během úvodní titrace dávky (viz bod 4.4). (5) Během léčby kvetiapinem byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace preexistujícího diabetu. (6) Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze na základě údajů z postmarketingového sledování. (7) Hladina glukosy nalačno ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mg/dl) nebo při příjmu potravy ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl) nejméně v jednom případě. (8) Zvýšený výskyt dysfagie při léčbě kvetiapinem ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích u pacientů s bipolární depresí. (9) Vychází z > 7% zvýšení hmotnosti. Objevuje se především v prvních týdnech léčby. (10) Následující příznaky z vysazení byly pozorovány nejčastěji v akutních placebem kontrolovaných monoterapeutických klinických studiích, které hodnotily příznaky z vysazení: nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí výrazně poklesl po 1 týdnu po přerušení léčby. (11) Triglyceridy ≥ 2,258 mmol/l (≥ 200 mg/dl) (pacienti ≥ 18 let) a ≥ 1,694 mmol/l (≥ 150 mg/dl) (pacienti < 18 let) alespoň v jednom případě. (12) cholesterol ≥ 6,2064 mmol/l (≥ 240 mg/dl) (pacienti ≥ 18 let) a ≥ 5,172 mmol/l (≥ 200 mg/dl) (pacienti < 18 let) alespoň v jednom případě. Zvýšení LDL cholesterolu ≥ 0,769 mmol/l (≥ 30 mg/dl) bylo pozorováno velmi často. Průměrná změna u pacientů se zvýšením byla ≥ 1,07 mmol/l (≥ 41,7 mg/dl). (13) Viz níže. (14) Destičky ≤ 100 x 109 /l alespoň v jednom případě. (15) Stanoveno na základě hlášení nežádoucích účinků v klinických studiích - zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy nesouvisející s neuroleptickým maligním syndromem. (16) Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 869,56 pmol/l (> 20 µg/l) u mužů a > 1 304,34 pmol/l (> 30 µg/l) u žen naměřené kdykoliv. (17) Může způsobit pády. (18) HDL cholesterol: < 1,025 mmol/l (< 40 mg/dl) u mužů a < 1,282 mmol/l (< 50 mg/dl) u žen naměřené kdykoliv. (19) Výskyt pacientů s prodloužením QTc intervalu z < 450 ms na ≥ 450 ms se ≥ 30 ms zvýšením. V placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem byla průměrná změna a výskyt pacientů s prodloužením na klinicky významné úrovni stejná ve skupině s pacebem i kvetiapinem. (20) Změna z > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l alespoň v jednom případě.

12

(21) Případy sebevražedných myšlenek a chování byly hlášeny během léčby kvetiapinem nebo časně po jejím ukončení (viz body 4.4 a 5.1). (22) Viz bod 5.1. (23) Pokles hemoglobinu na ≤ 130 g/dl (≤ 8,07 mmol/l) u mužů, ≤ 120 g/dl (≤ 7,45 mmol/l) u žen, alespoň jedenkrát, se vyskytl u 11% pacientů léčených kvetiapinem ve všech studiích, včetně otevřených. U těchto pacientů byl průměrný maximální pokles hemoglobinu v jakémkoli čase 15 g/dl. (24) Tato hlášení často souvisejí s tachykardií, závratí, ortostatickou hypotenzí a/nebo současným srdečním/respiračním onemocněním. (25) Na základě změny z normálních hodnot na potenciálně klinicky významné hodnoty kdykoli, ve všech studiích. Změna celkového T4, volného T4, celkového T3 a volného T3 jsou definovány jako < 0,8 x LLN (pmol/l) a změna TSH jako > 5 mIU/l kdykoli. (26) Založeno na zvýšené míře zvracení u starších pacientů (≥ 65 let). (27) Na základě změny z normálních hodnot na potenciálně klinicky významné hodnoty kdykoli, ve všech studiích. Změna bílých krvinek (WBC) je definována jako ≤ 3 x 109 buněk/l kdykoli. (28) Na základě změny z normálních hodnot na potenciálně klinicky významné hodnoty kdykoli, ve všech studiích. Změna eosinofilů je definována jako > 1 x 109 buněk/l kdykoli. (29) Změna neutrofilů z ≥ 1,5 x 109 buněk/l na < 0,5 x 109 buněk/l kdykoli během léčby. (30) Na základě hlášení nežádoucího účinku metabolického syndromu v klinických studiích s kvetiapinem. (31) U některých pacientů bylo v klinických studiích pozorováno zhoršení více než jednoho metabolického faktoru, mezi které patří hmotnost, hladina krevní glukosy a lipidů (viz bod 4.4). Případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlého nevysvětlitelného úmrtí, srdeční zástavy a torsade de pointes byl hlášeny při užívání neuroleptik a jsou považovány za nežádoucí účinky skupiny. Děti a dospívající (10 – 17 let) U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých. Nežádoucí příhody jsou definovány následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100), <1/10), méně časté (≥1/1 000, <1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: zvýšená chuť k jídlu Vyšetření Velmi časté: zvýšená hladina prolaktinu1, zvýšení krevního tlaku2 Poruchy nervového systému Velmi časté: extrapyramidové příznaky3 Celkové poruchy a reakce

13

Časté: podrážděnost4 (1) Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 869,56 pmol/l (> 20 µg/l) u mužů; > 1130,428 pmol/l (>

26 µg/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu > 100 µg/l.

(2) Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National

Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících.

(3) Viz 5.1. (4) Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí

a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9 Předávkování Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po předávkování 13,6 g kvetiapinu a v postmarketingovém sledování při dávce jen 6 g samotného kvetiapinu. Naproti tomu bylo hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V postmarketingovém sledování byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem, následované komatem nebo smrtí. Navíc byly při předávkování samotným kvetiapinem hlášeny následující účinky: prodloužení QT intervalu, záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, útlum dýchání, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost. Pacienti s dříve diagnostikovaným závažným srdečným onemocněním mají větší riziko vlivu předávkování (viz bod 4.4. Kardiovaskulární onemocnění). Obecně byly pozorované příznaky výsledkem vystupňování známých farmakologických účinků přípravku, např. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze. Léčba předávkování Neexistuje specifické antidotum pro kvetiapin. V případě závažných příznaků je třeba zvážit možnost spolupůsobení několika léků a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, zajištění a udržování průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné oxygenace a ventilace a monitorování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv nebyla při předávkování dosud studována prevence absorpce, při závažné otravě může být výplach žaludku (při bezvědomí po intubaci) indikován a pokud možno proveden do jedné hodiny po požití kvetiapinu. Je třeba zvážit podání aktivního uhlí spolu s laxativem. Při předávkování kvetiapinem musí být refraktorní hypotenze vhodně léčena, např. intravenózním podáním tekutin a/nebo sympatomimetickými léky. Adrenalin a dopamin nesmějí být podány, jelikož beta stimulace může v kombinaci s kvetiapinem indukovanou alfa blokádou zhoršit hypotenzi. Pacient musí být pod přísným lékařským dohledem a až do uzdravení je třeba pokračovat v jeho monitorování. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Diazepiny, oxazepiny a thiazepiny, ATC kód: N05AH04 Mechanismus účinku Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v plasmě člověka, norkvetiapin reagují s širokou škálou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a norkvetiapin

14

projevují zvýšenou afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům v mozku. Tato kombinace receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2- receptorům pravděpodobně přispívá k antipsychotickým vlastnostem a nízkému riziku extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) kvetiapinu. Navíc, norkvetiapin má vysokou afinitu k přenašečům noradrenalinu (NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1- receptorům, a nižší afinitu k adrenergním α2- receptorům a 5-HT1A serotoninovým receptorům. Kvetiapin nemá patrnou afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům. Farmakodynamické účinky Kvetiapin je účinný v testech na antipsychotický účinek, jako je podmíněná vyhýbavá odpověď. Také blokuje účinek dopaminových agonistů, měřený buď behaviorálně nebo elektrofyziologicky a zvyšuje koncentrace dopaminových metabolitů a neurochemický index blokády D2- receptorů. V preklinických testech predikce EPS, je kvetiapin jiný než standardní antipsychotika a má atypický profil. Kvetiapin po dlouhodobém podávání nezpůsobuje supersensitivitu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin způsobuje jen slabou katalepsii v dávkách účinných při blokování dopaminových D2- receptorů. Kvetiapin následkem dlouhodobého podávání projevuje selektivní účinek na limbický systém tím, že tvoří depolarizační blokádu mesolimbických, ale ne nigrostriatálních neuronů obsahujících dopamin. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní vykazuje kvetiapin minimální dystonické riziko (viz bod 4.8). Klinická účinnost Schizofrenie Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií, užívajících různé dávky kvetiapinu nebyly zjištěny rozdíly v incidenci EPS, nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených kvetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky kvetiapinu v rozsahu 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst incidence EPS nebo současného užívání anticholinergik. Dlouhodobá účinnost kvetiapinu v prevenci relapsů schizofrenie nebyla v zaslepených klinických studiích ověřena. V otevřených studiích u pacientů se schizofrenií byl kvetiapin účinný v udržování klinického zlepšení během kontinuální léčby u pacientů, kteří vykazovali odpověď na počáteční léčbu, a tak se dá předpokládat jistá dlouhodobá účinnost. Bipolární porucha Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích, hodnotících dávky kvetiapinu až do 800 mg/den, používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo divalproexem, nebyly nalezeny rozdíly v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými kvetiapinem a placebem. Ve dvou studiích kvetiapinu, používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod, vykazoval kvetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici data z dlouhodobých studií účinnosti kvetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o současném užívání kvetiapinu s divalproexem nebo lithiem v léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Průměrná střední dávka kvetiapinu za poslední týden byla u respondérů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondérů užívalo dávku v rozmezí 400 - 800 mg/den. Ve 4 klinických studiích trvajících 8 týdnů u pacientů se středně závažnými až závažnými depresivními epizodami u bipolární poruchy I a II byly výsledky léčby kvetiapinem v dávce 300 mg a

15

600 mg významně lepší než při podávání placeba v relevantních závěrečných parametrech: průměrné zlepšení MADRS a nejméně 50% zlepšení celkového skóre MADRS od základních hodnot. Nebyl zjištěn rozdíl v účinku mezi pacienty užívajícími 300 mg a 600 mg kvetiapinu. V pokračovací fázi ve dvou z těchto studií při dlouhodobé léčbě byl kvetiapin v dávce 300 mg a 600 mg účinný ve srovnání s placebem s ohledem na depresivní příznaky, ale ne na příznaky manické. Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence a hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byla kombinace s kvetiapinem účinnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem. Jedna dlouhodobá studie (až 2 roky léčby) hodnotila prevenci rekurence (recidiv) u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami. Kvetiapin byl oproti záměně za placebo účinnější v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91(22,5 %), ve skupině s placebem 208 (51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). U pacientů, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem, při srovnání pokračování léčby kvetiapinem ve srovnání s převedením na lithium, výsledky ukazují, že převod na lithium nevede k prodloužení doby do rekurence příhody. Klinické studie prokázaly, že kvetiapin je účinný, podává-li se dvakrát denně, přestože kvetiapin má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie, využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která určila, že u kvetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2- receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny. Klinická bezpečnost V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích schizofrenie a bipolární mánie byla úhrnná incidence extrapyramidových symptomů obdobná jako u placeba (schizofrenie: kvetiapin 7,8 % vs. placebo 8,0 %; bipolární porucha: kvetiapin 11,2 % vs. placebo 11,4 %). Vyšší míra extrapyramidových příznaků byla u pacientů léčených kvetiapinem v porovnání s placebem pozorována v krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích depresivní nemoci (MDD) a bipolární deprese. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích bipolární deprese činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 8,9 % u kvetiapinu ve srovnání s 3,8 % u placeba. V krátkodobých placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích depresivní nemoci činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 5,4 % u kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním ve srovnání s 3,2 % u placeba. V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické studii u starších pacientů s depresivní nemocí činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 9,0 % u kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a 2,3 % u placeba. U bipolární deprese i depresivní nemoci nepřesáhla incidence individuálních nežádoucích účinků (např. akatizie, extrapyramidová porucha, tremor, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) v žádné léčebné skupině 4 %. V krátkodobých (od 3 do 8 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích s fixní dávkou (50 mg/den až 800 mg/den) činil průměrný váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem od 0,8 kg u dávky 50 mg denně do 1,4 kg u dávky 600 mg denně (u dávky 800 mg denně byl váhový přírůstek nižší) ve srovnání s přírůstkem o 0,2 kg u pacientů užívajících placebo. Podíl kvetiapinem léčených pacientů s váhovým přírůstkem ≥ 7 % tělesné hmotnosti se pohyboval od 5,3 % u dávky 50 mg denně až do 15,5 % u dávky 400 mg denně (u dávek 600 a 800 mg denně byly váhové přírůstky nižší) v porovnání s 3,7 % u pacientů užívajících placebo. V dlouhodobějších studiích prevence relapsu byla otevřená část studií (od 4 do 36 týdnů), během které byli pacienti léčeni kvetiapinem, následována částí, v níž byli pacienti randomizováni do

16

skupiny kvetiapinu nebo placeba. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem 2,56 kg během otevřené fáze a 3,22 kg ve 48. týdnu po randomizaci. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů užívajících placebo 2,39 kg během otevřené fáze a 0,89 kg ve 48. týdnu po randomizaci. V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulární nežádoucích účinků na 100 pacientoroků ve skupině kvetiapinu vyšší než u pacientů užívajících placebo. V placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích u pacientů s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l, činila incidence alespoň jednoho záchytu počtu neutrofilů < 1,5 x 109/l u pacientů léčených kvetiapinem 1,9 %, ve srovnání s 1,3 % u skupiny placeba. Výskyt změny počtu na > 0,5 - < 1,0 x 109 byl stejný (0,2 %) u pacientů léčených kvetiapinem i placebem. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolované otevřené s aktivním komparátorem; s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l) byla incidence alespoň jednoho záchytu změny počtu neutrofilů na < 1,5 x 109/l u pacientů léčených kvetiapinem 2,9 % a u změna počtu na< 0,5 x 109/l byla incidence 0,21 %. Léčba kvetiapinem byla spojena s poklesem hladin hormonů štítné žlázy, závislým na dávce. Výskyt změn TSH byl 3,2 % u kvetiapinu a 2,7 % u placeba. Výskyt reciproční, potenciálně klinicky významné změny u T3 nebo T4 a TSH byl v klinických studiích vzácný a sledované změny hladin štítné žlázy nebyly spojeny s klinicky symptomatickým hypothyroidismem. Snížení celkového a volného T4 bylo maximální během prvních 6 týdnů léčby kvetiapinem, bez dalšího poklesu během dlouhodobé léčby. U 2/3 případů bylo ukončení léčby spojeno s reverzním účinkem na celkový a volný T4, bez ohledu na délku léčby. Katarakta/opacita oční čočky V klinické studii hodnotící kataraktogenní potenciál kvetiapinu (200-800 mg/den) v porovnání s risperidonem (2-8 mg) u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, činil poměr pacientů se zvýšenou opacitou čočky po alespoň 21měsíční expozici 4% u kvetiapinu ve srovnání s 10% u risperidonu. Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). Z obou studií byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) s přírůstky po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách. Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo. Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) - 8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou (800 mg/den), kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥ 30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie. Nejsou k dispozici data o přetrvávání účinku či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

17

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8). Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie u dospívajících (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskineze) nepřesáhl 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií schizofrenie a bipolární mánie byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %. Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Po perorálním podání se kvetiapin dobře absorbuje a rozsáhle metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není výrazně ovlivněna užitím s jídlem. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu v ustáleném stavu jsou 35 % ve srovnání s kvetiapinem. Kvetiapin a norkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Distribuce v organizmu Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Biotransformace Kvetiapin je extenzivně metabolizován v játrech. Po podání radioaktivně značeného kvetiapinu bylo v moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě. Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. Norkvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4. Přibližně 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu druhého léku zprostředkovaného cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak

18

ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P450. Eliminace z organismu Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a norkvetiapinu asi 12 hodin. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu norkvetiapinu je vylučována močí z méně než 5 %. Zvláštní populace Pohlaví Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen. Starší pacienti Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let. Pacienti s poškozenou funkcí ledvin U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Pacienti s poškozenou funkcí jater Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je extenzivně metabolizován v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů může být nutné snížit dávku (viz bod 4.2). Děti a dospívající (10 až 17 let) Farmakokinetické údaje byly získány od 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V řadě in vitro a in vivo studiích genotoxicity nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které dosud ještě nebyly potvrzeny dlouhodobými klinickými studiemi: U potkanů byla pozorována depozice pigmentu ve štítné žláze; u opic rodu cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a pokles počtu červených a bílých krvinek; a u psů byla nalezena opacita čočky a katarakta (katarakta/opacita oční čočky viz bod 5.1). Vzhledem k těmto zjištěním je nutné porovnat prospěch léčby kvetiapinem s možnými bezpečnostními riziky pro pacienta. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: 25 mg tablety

19

Mikrokrystalická celulosa Sodná sůl kroskarmelosy Povidon (K 30) Magnesium-stearát. 100 mg, 200 mg a 300 mg tablety Mikrokrystalická celulosa Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Monohydrát laktosy Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Povidon (K 30) Magnesium-stearát. Potahová vrstva: 25 mg a 100 mg tablety Potahová soustava Opadry II (částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastek, oxid titaničitý (E171) a oxidy železa (E172)). 200 mg a 300 mg tablety Potahová soustava Opadry II (částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastek a oxid titaničitý (E171)). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti Quetiapine Orion 25 mg, 100 mg a 200 mg potahované tablety: 3 roky Quetiapine Orion 300 mg potahované tablety: 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a obsah balení PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička Obsah krabičky

Stripy/blistry

6 tablet

1 strip se 6 tabletami (25 mg)

10 tablet

1 strip s 10 tabletami (25 mg)

30 tablet

3 stripy s 10 tabletami (25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg)

60 tablet

6 stripů s 10 tabletami (25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg)

60 tablet

10 stripů s 6 tabletami (25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg)

90 tablet

9 stripů s 10 tabletami (100 mg, 200 mg, 300 mg)

100 tablet

10 stripů s 10 tabletami (25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

20

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapine Orion 25 mg potahované tablety: 68/219/07-C Quetiapine Orion 100 mg potahované tablety: 68/220/07-C Quetiapine Orion 200 mg potahované tablety: 68/221/07-C Quetiapine Orion 300 mg potahované tablety: 68/729/09-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25 mg, 100 mg, 200 mg: 4.4.2007 300 mg: 29.10.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 31.8.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.