Quetiapine Lupin 150 Mg Potahované Tablety

Kód 0177889 ( )
Registrační číslo 68/ 421/12-C
Název QUETIAPINE LUPIN 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Lupin (Europe) Ltd., Knutsford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0177887 POR TBL FLM 10X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177893 POR TBL FLM 100X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177888 POR TBL FLM 20X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177889 POR TBL FLM 30X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177890 POR TBL FLM 50X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177891 POR TBL FLM 60X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177892 POR TBL FLM 90X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPINE LUPIN 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls231799-803/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Quetiapine Lupin 25 mg potahované tablety

Quetiapine Lupin 100 mg potahované tabletyQuetiapine Lupin 150 mg potahované tabletyQuetiapine Lupin 200 mg potahované tabletyQuetiapine Lupin 300 mg potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:1.

Co je přípravek Quetiapine Lupin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Lupin užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapine Lupin užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Quetiapine Lupin uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Quetiapine Lupin a k čemu se používá

Přípravek Quetiapine Lupin obsahuje látku zvanou quetiapinum (quetiapin). Ta patří do lékové skupiny zvané antipsychotika. Přípravek Quetiapine Lupin může být použit při léčbě závažných onemocnění, jako je:

Schizofrenie: při které můžete slyšet nebo vidět věci, které tam nejsou, věřit tomu, co není pravdivé nebo můžete být neobvykle podezíraví, úzkostliví, zmatení, provinilí, nervózní nebo můžete mít deprese.

Mánie: můžete se cítit velmi vzrušeně, šťastně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně, či mít špatný úsudek včetně agresivního nebo rušivého chování.

Bipolární deprese: při které máte pocit smutku. Můžete se cítit v depresi, mít pocit viny, postrádat energii, ztratit chuť k jídlu nebo nemůžete spát.

Váš lékař může pokračovat v předepisování tohoto přípravku, i když se cítíte lépe.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Lupin užívat

Neužívejte přípravek Quetiapine Lupin, jestliže:

Jste alergický(á) na quetiapin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě6).

Pokud užíváte jakékoli z následujících léků:

-

léky na HIV,

-

azolové léky (pro léčbu plísňových onemocnění),

-

erytromycin nebo klaritromycin (pro léčbu infekcí),

-

nefazodone (pro léčbu deprese).

Pokud pro Vás platí výše uvedené, neužívejte tyto tablety. Pokud si nejste jistí, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím těchto tablet.

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Quetiapine Lupin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře, pokud:

Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny má nebo měl srdeční obtíže, například obtíže se srdečním rytmem, nebo pokud užíváte jakékoli léky, které mohou mít vliv na Váš srdeční tep.

Máte nízký krevní tlak.

Jste prodělal(a) mozkovou mrtvici, obzvláště pokud jste starší.

Máte problémy s játry.

Jste někdy prodělal(a) záchvat.

Víte, že jste v minulosti měl(a) nízký počet bílých krvinek (který mohl, ale nemusel, být způsoben jinými léky).

Máte diabetes (cukrovku) nebo u Vás hrozí riziko onemocnění diabetem. Pokud ano, musí Váš lékař při užívání tohoto přípravku kontrolovat hladinu cukru v krvi.

Jste starší osoba trpící demencí (ztráta mozkové funkce). Pokud ano, neměli byste tento přípravek užívat, protože patří do lékové skupiny, která u starších osob trpících demencí může zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo v některých případech i riziko smrti.

Vy, nebo kdokoli další ve Vaší rodině, má anamnézu krevních sraženin. Tyto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se po užití tablet tohoto přípravku objeví cokoli z následujícího:

Kombinaci horečky, těžkého ztuhnutí svalů, pocení nebo snížené úrovně vědomí (porucha zvaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutné okamžité lékařské ošetření.

Nekontrolovatelné pohyby, hlavně Vašeho obličeje nebo jazyka.

Závrať nebo závažný pocit ospalosti. To může způsobit zvýšené riziko náhodných poranění (pádů) u starších pacientů.

Záchvaty (křeče).

Dlouhodobá bolestivá erekce (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léčiva.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší depresePokud máte deprese, můžete mít někdy myšlenky na poranění nebo zabití sebe sama. Ty se mohou zhoršovat při zahájení léčby antidepresivy, protože je u všech těchto léků delší nástup účinků, obvykle asi dva týdny, ale někdy i více. Pokud náhle přestanete užívat Vaše léky, mohou se tyto myšlenky zhoršit také. Pokud jste mladou dospělou osobou, je větší pravděpodobnost, že budete takovéto myšlenky mít. Informace z klinických hodnocení ukázaly zvýšené riziko suicidálních myšlenek anebo sebevražedného chování u mladých dospělých osob ve věku do 25 let, trpících depresemi.

Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na poranění nebo zabití sebe sama, obraťte se kdykoli na Vašeho lékaře nebo běžte rovnou do nemocnice. Můžete zjistit, že Vám pomůže, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že trpíte depresí a požádáte je, aby si přečetli tyto informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud budou mít dojem, že se Vaše deprese zhoršují nebo pokud budou mít obavy ze změn ve Vašem chování.

U pacientů užívajících tento přípravek byl zjištěn nárůst hmotnosti. Společně se svým lékařem byste měli pravidelně kontrolovat Vaši hmotnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, protože mohou ovlivnit působení tohoto přípravku. To zahrnuje léky, které kupujete bez předpisu, včetně bylinných léků.

Neužívejte tento přípravek, pokud užíváte jakékoli z následujících léků:

jakékoli léky na HIV,

azolové léky (pro léčbu plísňových onemocnění),

erytromycin nebo klaritromycin (pro léčbu infekcí),

nefazodone (pro léčbu deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:-

Léky na epilepsii (např. fenytoin nebo karbamazepin).

-

Léky na vysoký krevní tlak.

-

Barbituráty (pro potíže s nespavostí).

-

Thioridazin (další antipsychotikum).

-

Léky, které mohou mít vliv na Váš srdeční tep, například léky, které mohou způsobit elektrolytovou nerovnováhu (nízká hladina draslíku nebo hořčíku), jako například diuretika(„odvodňovací tablety“) nebo určitá antibiotika (léky pro léčbu infekcí).

Dříve, než přestanete užívat jakýkoli lék, se prosím poraďte se svým lékařem.

Užívání přípravku Quetiapine Lupin s jídlem, pitím a alkoholem-

Přípravek Quetiapine Lupin může být užíván s jídlem nebo nalačno.

-

Alkohol konzumujte s opatrností. Kvůli kombinovanému efektu tohoto přípravku a alkoholu se můžete cítit ospalý(á).

-

V průběhu léčby těmito tabletami nepijte grapefruitovou šťávu. Může ovlivnit působení léku.

Těhotenství, kojení a fertilitaPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste o tom nehovořila se svým lékařem, nesmíte tento přípravek užívat v průběhu těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly název přípravku v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Pokud kojíte, neměla byste tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůVaše tablety u Vás mohou vyvolat ospalost. Neřiďte ani neobsluhujte žádné zařízení nebo stroje dokud nebude jasné, jaký vliv na Vás tablety mají.

Vliv na testování moči na přítomnost drogPokud je u Vás prováděno testování moči na přítomnost drog, může užívání tohoto přípravku připoužití některých metod testování způsobit pozitivní nález na metadon a určité léky na deprese zvané tricyklická antidepresiva (TCA) i v případě, že metadon nebo TCA neužíváte. Pokud k tomu dojde, může být provedeno detailnější testování.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quetiapine Lupin

Tento přípravek obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám Váš lékař nebo lékárník řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.

3.

Jak se přípravek Quetiapine Lupin užívá

Přípravek užívejte vždy tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař stanoví úvodní dávku. Udržovací dávka (denní dávka) bude záviset na Vaší nemoci a potřebách, obvykle však bude mezi 150 mg až 800 mg.

-

Přípravek se užívá podle Vaší choroby jednou denně, před spaním nebo dvakrát denně.

-

Spolkněte Vaše tablety celé a zapijte je vodou.

-

Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.

-

V průběhu léčby těmito tabletami nepijte grapefruitovou šťávu. Může ovlivnit působení léku.

-

Nepřerušujte užívání svých tablet, i když se cítíte dobře, pokud Vám neřekne Váš lékař jinak.

Jaterní problémyPokud máte jaterní problémy, může Váš lékař upravit Vaši dávku.

Starší lidéPokud jste starší osobou, může Váš lékař upravit Vaši dávku.

Děti a dospívající do 18 let věkuPřípravek Quetiapine Lupin by neměly užívat děti a dospívající do 18 let věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Lupin, než byste měl(a)Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Lupin, než Vám předepsal Váš lékař, můžete cítit ospalost, mít závratě a abnormální srdeční tep. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte si sebou své balení přípravku Quetiapine Lupin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Quetiapine LupinPokud zapomenete užít dávku, vezměte si ji co nejdříve si vzpomenete. Pokud je téměř čas užít další dávku, počkejte do té doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapine LupinDříve, než přestanete užívat jakýkoli Váš lék, poraďte se se svým lékařem.

Pokud náhle ukončíte užívání tohoto přípravku, může se Vám špatně spát (nespavost), může vám být nevolno (nauzea) nebo u Vás může dojít k bolestem hlavy, průjmu, zvracení, závratím či podrážděnosti. Váš lékař Vám před vysazením léčby může doporučit postupné snižování dávky.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů):

Závratě (může způsobit pády), bolesti hlavy, sucho v ústech.

Ospalost (při delším užívání přípravku může odeznít) (může způsobit pády).

Příznaky z vysazení (příznaky, ke kterým dochází po vysazení tohoto přípravku), včetně nespavosti, nevolnosti, bolestí hlavy, průjmu, zvracení, závratí a podrážděnosti. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu alespoň 1 až 2 týdnů.

Zvyšování tělesné hmotnosti.

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):

Rychlý srdeční puls.

Pocity bušení srdce, rychlého nebo přeskakujícího tepu.

Ucpaný nos.

Zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení).

Pocit slabosti, mdloba (může způsobit pády).

Otok horních a dolních končetin.

Nízký krevní tlak při vstávání. Může vést k pocitům závratí nebo mdlobám (může způsobit pády).

Zvýšení hladiny cukru v krvi.

Rozmazané vidění.

Abnormální svalový pohyb. Zahrnuje obtíže při zahájení pohybů svalů, třes, pocit neklidu nebo bezbolestnou svalovou tuhost.

Abnormální sny a noční můry.

Pocit většího hladu.

Pocit podrážděnosti.

Poruchy řeči a jazyka.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese.

Dušnost.

Zvracení (hlavně u starších osob).

Horečka.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100):-

Záchvaty nebo křeče.

-

Alergické reakce, které mohou zahrnovat tvorbu podlitin, otoky kůže a otoky okolo úst.

-

Nepříjemné pocity v dolních končetinách (zvané také syndrom neklidných nohou).

-

Potíže s polykáním.

-

Nekontrolovatelné pohyby, hlavně Vašeho obličeje nebo jazyka.

-

Sexuální dysfunkce.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000):-

Kombinace vysoké teploty (horečka), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velké ospalosti nebo mdlob (porucha zvaná „neuroleptický maligní syndrom“).

-

Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka).

-

Zánět jater (hepatitida).

-

Dlouhodobá bolestivá erekce (priapismus).

-

Otok prsou a neočekávaná tvorba mateřského mléka (galaktorea).

-

Menstruační poruchy.

-

Krevní sraženiny v žilách, obzvláště nohou (příznaky zahrnují otoky, bolesti a zarudnutí nohou), které mohou procházet krevními cévami do plic, kde mohou způsobit bolesti hrudníku a obtížné dýchání. Pokud zpozorujete kterékoli z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

-

Chůze, mluvení, jedení nebo jiné činnosti prováděné zatímco spíte.

-

Snížení tělesné teploty (hypotermie).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000):-

Zhoršení již existujícího diabetu (cukrovky).

-

Závažné vyrážky, puchýře nebo rudé skvrny na kůži.

-

Těžká alergická reakce (zvaná anafylaxe) způsobující obtížné dýchání nebo šok.

-

Rychlé otoky kůže, obvykle okolo očí, rtů a hrdla (angioedém).

-

Nepřiměřená sekrece hormonu kontrolujícího množství moči.

-

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Léková třída, ke které patří přípravek Quetiapine Lupin, může způsobit problémy se srdečním rytmem. Toto může být závažné a v těžkých případech smrtelné.

Některé nežádoucí účinky jsou zjistitelné pouze po provedení krevních testů. Mezi ně patří změny v množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi, změny v množství hormonů štítné žlázy ve vaší krvi, zvýšení jaterních enzymů, snížení množství určitého druhu krvinek, snížení množství červených krvinek, zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy (látka ve svalech), snížení množství sodíku v krvi a zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi.

Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést:-

U mužů a žen k otokům prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka.

-

U žen ke ztrátě menstruace nebo k nepravidelné menstruaci.

Váš lékař Vás může občas požádat o provedené krevních testů.

Děti a dospívajícíStejné nežádoucí účinky popsané u dospělých je třeba předpokládat u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinky byly zjištěny pouze u dětí a dospívajících:Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů):-

Zvýšený krevní tlak.

Následující nežádoucí účinky byly zjištěny častěji u dětí a dospívajících:Velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů):-

Zvýšené množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést:

o U chlapců a dívek k otokům prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka.o U dívek ke ztrátě menstruace nebo k nepravidelné menstruaci.

-

Zvýšená chuť k jídlu.

-

Abnormální svalový pohyb. Zahrnuje obtíže při zahájení pohybů svalů, třes, pocit neklidu nebo bezbolestnou svalovou tuhost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek Quetiapine Lupin uchovávat

Uchovávejte tento lék mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Uchovávejte při teplotách do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zjistíte, že je obal poškozený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapine Lupin obsahuje-

Léčivou látkou je quetiapinum. Tyto tablety obsahují 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras).

-

Dalšími složkami jsou: Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát.

-

Tablety jsou potahované a potah tablety obsahuje následující:

-

Quetiapine Lupin 25mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

-

Quetiapine Lupin 100 mg a 150 mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol a žlutý oxid železitý (E172).

-

Quetiapine Lupin 200 mg a 300 mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol.

Jak přípravek Quetiapine Lupin potahované tablety vypadá a co obsahuje toto baleníQuetiapine Lupin 25 mg potahované tablety jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „25“ na jedné straně a hladké na straně druhé.Quetiapine Lupin 100 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „100“ na jedné straně a hladké na straně druhé.Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „150“ na jedné straně a hladké na straně druhé.Quetiapine Lupin 200 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „200“ na jedné straně a hladké na straně druhé.Quetiapine Lupin 300 mg potahované tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s vyražením „300“ na jedné straně a bez označení na straně druhé.

Přípravek Quetiapine Lupin 25 mg potahované tablety je k dispozici v baleních po 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách.Přípravek Quetiapine Lupin 100 mg, 150 mg, 200 mg a 300 mg potahované tablety je k dispozici v baleních po 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lupin (Evropa) LimitedVictoria CourtBexton RoadKnutsfordCheshireWA16 0PF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EHP pod následujícími názvy:

Česká republika: Quetiapine Lupin 25 mg potahované tablety, Quetiapine Lupin 100 mg potahované tablety, Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety, Quetiapine Lupin 200 mg potahované tablety a Quetiapine Lupin 300 mg potahované tabletyNěmecko: Quetiapin-Hormosan 25 mg Filmtabletten, Quetiapin-Hormosan 100 mg Filmtabletten, Quetiapin-Hormosan 150 mg Filmtabletten, Quetiapin-Hormosan 200 mg Filmtabletten a Quetiapin-Hormosan 300 mg FilmtablettenMaďarsko: Quetiapine Lupin 25 mg filmtabletta, Quetiapine Lupin 100 mg filmtabletta, Quetiapine Lupin 150 mg filmtabletta, Quetiapine Lupin 200 mg filmtabletta a Quetiapine Lupin 300 mg filmtablettaItálie: Quetiapine Lupin 25 mg compresse rivestite con film, Quetiapine Lupin 100 mg compresse rivestite con film, Quetiapine Lupin 150 mg compresse rivestite con film, Quetiapine Lupin 200 mg compresse rivestite con film a Quetiapine Lupin 300 mg compresse rivestite con filmŠpanělsko: Quetiapine Lupin 25 mg comprimidos recubiertos con película, Quetiapine Lupin 100 mg comprimidos recubiertos con película, Quetiapine Lupin 150 mg comprimidos recubiertos con película, Quetiapine Lupin 200 mg comprimidos recubiertos con película a Quetiapine Lupin 300 mg comprimidos recubiertos con películaPolsko: Quetiapine LupinPortugalsko: Quetiapine Lupin 25 mg comprimidos revestidos por película, Quetiapine Lupin 100 mg comprimidos revestidos por película, Quetiapine Lupin 150 mg comprimidos revestidos por película, Quetiapine Lupin 200 mg comprimidos revestidos por película a Quetiapine Lupin 300 mg comprimidos revestidos por películaVelká Británie: Quetiapine 25 mg Film-coated Tablets, Quetiapine 100 mg Film-coated Tablets, Quetiapine 150 mg Film-coated Tablets, Quetiapine 200 mg Film-coated Tablets a Quetiapine 300 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.6.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls231801/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1 NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety

2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě 172.68 mg quetiapini fumaras).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 115.32 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3 LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „150“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Quetiapine Lupin je indikovaný pro:

léčbu schizofrenie,

léčbu bipolárních poruch včetně:

o léčby středně těžkých až těžkých manických epizod provázejících bipolární

poruchy,

o léčby těžkých depresivních epizod provázejících bipolární poruchy,

o prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manické a

depresivní epizody reagovaly na léčbu quetiapinem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Pro jednotlivé indikace existují různá dávkování. Také je nutné zajistit, aby pacienti na základě svého stavu obdrželi jasné pokyny týkající se vhodného dávkování.

Dávkování

Dospělí:

Léčba schizofrenie

Při léčbě schizofrenie by se měl přípravek Quetiapine Lupin potahované tablety podávat dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od 4. dne by měla být dávka titrována až k obvyklé účinné dávce pohybující se v rozsahu 300 až 450 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta lze dávku upravit v rozsahu 150 až 750 mg denně.

Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod provázejících bipolární poruchy

Při léčbě manických epizod provázejících bipolární poruchy by měl být přípravek Quetiapine Lupin podáván dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Další úprava dávky až na 800 mg denně do 6. dne musí probíhat v přírůstcích nepřesahujících 200 mg denně.

Dávku lze v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta upravit v rozsahu 200 až 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozsahu 400 až 800 mg denně.

Léčba depresivních epizod provázejících bipolární poruchy

Přípravek Quetiapine Lupine potahované tablety by se měl podávat jednou denně před spaním. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. Při klinických hodnoceních nebyl u skupiny 600 mg ve srovnání se skupinou 300 mg prokázán žádný další prospěch (viz bod 5.1). Jednotliví pacienti však mohou mít z dávky 600 mg prospěch. O dávkování vyšším než 300 mg musí rozhodnout lékaři se zkušenostmi v léčbě bipolárních poruch. Klinická hodnocení prokázala, že v případě pochybností o snášenlivosti lze u jednotlivých pacientů uvažovat o snížení dávky na minimum 200 mg.

Při prevenci recidivy spojené s bipolární poruchou

Pro prevenci recidivy manických, smíšených nebo depresivních a smíšených epizod bipolární poruchy by léčba pacientů, kteří reagovali na quetiapin v akutní fázi bipolární poruchy, měla pokračovat stejnou dávkou přípravku. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta může být dávka upravena v rozmezí 300 až 800 mg/den podávaných dvakrát denně. Je důležité, aby pro udržovací terapii byla použita nejnižší účinná dávka.

Starší lidé:

Stejně jako při podávání ostatních antipsychotik starším lidem je při léčbě přípravkem Quetiapine Lupin třeba zvýšené opatrnosti, zejména v úvodních fázích léčby. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta by měla být titrace dávky pomalejší a denní terapeutické dávky nižší než u mladších pacientů. Střední hodnota plazmatické clearance quetiapinu je u starších osob v porovnání s mladšími snížena o 30 - 50 %.

Účinnost a bezpečnost nebyla u pacientů nad 65 let s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy hodnocena.Děti a adolescenti:

Nedoporučuje se podávat přípravek Quetiapine Lupine dětem a adolescentům do 18 let věku, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové skupiny. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických hodnocení jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Poškození funkce jater:

Quetiapin je ve velké míře metabolizován v játrech. Proto je při podávání přípravku Quetiapine Lupin třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodním stanovení dávky. Pacienti se známým poškozením funkce jater by měli začít s dávkou 25 mg denně. Dávku je třeba zvyšovat o 25 mg až 50 mg denně, až se dosáhne účinné dávky, v závislosti na klinické odpovědi a toleranci individuálního pacienta.

Způsob podávání

Přípravek Quetiapine Lupin může být podáván s jídlem nebo nalačno.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek viz bod 6.1.

Kontraindikováno je souběžné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon. (Viz také bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu, že přípravek Quetiapine Lupin má několik indikací, je nutné vzít v úvahu bezpečnostní profil s ohledem na individuální diagnózu každého pacienta a podávanou dávku.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Nedoporučuje se podávat quetiapine dětem a adolescentům do 18 let, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové skupiny. Klinická hodnocení ukázala, že spolu se známými bezpečnostními profily identifikovanými u dospělých (viz bod 4.8), nastaly určité nežádoucí účinky u dětí a adolescentů ve srovnání s dospělými častěji (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hladiny prolaktinu v séru, extrapyramidové příznaky). Byl také identifikován jeden nežádoucí účinek, který dříve nebyl při hodnocení prováděných u dospělých zaznamenán (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly také pozorovány změny v testech funkce štítné žlázy.

Dlouhodobé bezpečnostní dopady léčby quetiapinem na růst a zrání nebyly studovány po 26. týdnu. Dlouhodobé dopady na kognitivní a behaviorální vývoj nejsou známy.

Při placebem kontrolovaných klinických hodnoceních dětí a adolescentů léčených quetiapinem byl quetiapin ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro schizofrenii a bipolární mánii spojován se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) (viz bod 4.8).

Sebevražda / suicidální myšlenky nebo klinické zhoršení:

Deprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, sebepoškození a sebevraždy (události související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává do významné remise. Vzhledem k tomu, že ke zlepšení nemusí dojít v prvních několika týdnech nebo delší době léčby, měli by být pacienti důkladně monitorováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Je všeobecnou klinickou zkušeností, že se riziko sebevraždy může zvyšovat v časných stádiích zotavování.

Z důvodu známých rizikových faktorů léčené choroby by lékaři měli také zvažovat možná rizika sebevražedných příhod po náhlém ukončení léčby quetiapinem.Se zvýšeným rizikem událostí souvisejících se sebevraždou mohou být také spojeny další psychiatrické stavy, na které je quetiapin předepisován. Tyto stavy mohou být také komorbidní s těžkými depresivními epizodami. Stejná preventivní opatření jaká je třeba zajistit při léčbě pacientů s těžkými depresivními epizodami tedy musí být dodržována i při léčbě pacientů trpících jinými psychiatrickými poruchami.O pacientech s anamnézou událostí souvisejících se sebevraždou nebo těch, kteří vykazují významný stupeň suicidálních myšlenek před zahájením léčby, je známo, že jsou vystaveni zvýšenému riziku suicidálních představ nebo pokusů o sebevraždu a měli by být podrobeni důkladnému monitorování v průběhu léčby. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických hodnocení antidepresiv u dospělých pacientů s psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko suicidálního chování při podávání antidepresiv ve srovnání s placebem u pacientů mladších než 25 let.

Důkladná kontrola pacientů a zejména těch, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku, by měla doprovázet lékovou terapii, zejména na začátku léčby a po změnách dávky. Pacienti (a poskytovatelé péče) by měli být upozorněni na potřebu monitorování jakéhokoliv klinického zhoršení, suicidálního chování nebo myšlenek a neobvyklých změn v chování a na potřebu okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se tyto příznaky vyskytnou.

U krátkodobých placebem kontrolovaných klinických hodnocení pacientů s těžkými depresivními epizodami spojenými s bipolární poruchou bylo u mladých pacientů (mladších než 25 let) léčených quetiapinem oproti placebu pozorováno zvýšené riziko sebevražedných příhod (3,0 %, vs. 0 %).

Extrapyramidové příznakyPři placebem kontrolovaných klinických hodnoceních dospělých pacientů byl quetiapin u léčby pacientů s těžkými depresivními epizodami spojenými s bipolární poruchou oproti placebu spojován se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) (viz bod 4.8 a 5.1).

Použití quetiapinu bylo spojováno se vznikem akathisie, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo znepokojivým neklidem a potřebou častého pohybu, často

doprovázené neschopností klidně sedět nebo stát. K tomu nejčastěji dojde v prvních několika týdnech léčby. U pacientů, u kterých dojde ke vzniku takovýchto příznaků, může být zvýšení dávky škodlivé.

Tardivní dyskineze:

Pokud se objeví příznaky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo přerušení léčby quetiapinem. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo objevit také až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Ospalost a závratě:Léčba quetiapinem byla spojena s ospalostí a obdobnými symptomy, jako je sedace (viz bod 4.8). Při klinických hodnoceních léčby pacientů s bipolární depresí se tyto symptomy objevily obvykle v prvních 3 dnech léčby a intenzita byla převážně mírná až středně těžká.Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti mohou po dobu minimálně 2 týdnů od začátku ospalosti nebo do zlepšení symptomů vyžadovat častější kontakt. Lze také uvažovat o přerušení léčby.Léčba quetiapinem byla spojená s ortostatickou hypotenzí a závratěmi (viz bod 4.8), které obvykle začínají, stejně jako ospalost, v úvodní fázi titrace dávky. To může obzvláště u starších pacientů způsobit zvýšený výskyt náhodných poranění (pádů). Pacientům je tedy nutné doporučit zvýšenou opatrnost do doby, než se seznámí s potencionálními účinky přípravku.

Kardiovaskulární:

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání quetiapinu pacientům se známými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy, které mohou zvyšovat náchylnost pacienta k rozvoji hypotenze. Quetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodním zvyšování dávky. Pokud se tak stane, je třeba titrovat dávku pozvolněji nebo dávku snížit. U pacientů se skrytým kardiovaskulárním onemocněním musí být použit pomalejší titrační režim.

Záchvaty:

V kontrolovaných klinických hodnoceních nebyl rozdíl v incidenci záchvatů u pacientů léčených quetiapinem nebo placebem. Nejsou k dispozici žádná data o incidenci u pacientů s anamnézou křečových stavů. Stejně jako u jiných antipsychotik je doporučena opatrnost při léčbě pacientů se záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Maligní neuroleptický syndrom:

Maligní neuroleptický syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně léčby quetiapinem (viz bod 4.8). Mezi jeho klinické příznaky patří hypertermie, změna duševního stavu, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu quetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Těžká neutropenie:V klinických hodnoceních s quetiapinem byl méně často hlášen výskyt těžké neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

9/l). Většina případů těžké neutropenie se

objevila v průběhu prvních několika měsíců léčby quetiapinem. Nebyla pozorována

zjevná souvislost s dávkou. Na základě zkušeností po uvedení na trh se leukopenie anebo neutropenie upravila po ukončení léčby quetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: preexistující nízký počet bílých krvinek a poléková neutropenie v anamnéze. Léčbu quetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů <1,0 x 10

9/l. Pacienty je třeba sledovat s ohledem na příznaky

infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10

9/l (viz bod 5.1).

Interakce

Viz také bod 4.5.

Současné užívání quetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může podstatně snížit plazmatické koncentrace quetiapinu, což může ovlivnit účinnost léčby quetiapinem. Pokud pacienti užívají induktory jaterních enzymů, musí lékař před zahájením léčby zvážit, zda předpokládaný prospěch léčby quetiapinem převáží možná rizika vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li potřeba, aby byly nahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný).

Hmotnost

U pacientů léčených quetiapinem bylo hlášeno zvýšení hmotnosti. Toto je nutné monitorovat a řešit klinicky vhodnými způsoby, v souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby (viz bod 4.8 a 5.1).

Hyperglykémie

Ve vzácných případech byla hlášena hyperglykémie anebo exacerbace již existujícího diabetu, občas spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně několika smrtelných případů (viz bod 4.8). V některých případech bylo hlášeno předchozí zvýšení hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno vhodné klinické monitorování. Pacienti léčení jakýmkoli antipsychotickým přípravkem včetně quetiapinu by měli být sledováni s ohledem na příznaky hyperglykémie (polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo s faktory rizikovými pro diabetes mellitus by měli být pravidelně sledováni z hlediska možného zhoršení kontroly glykémie. Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

LipidyV klinických hodnoceních s quetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit klinicky vhodným způsobem.

Metabolické riziko

Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glukózy v krvi (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických hodnoceních může dojít u jednotlivých pacientů ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit klinicky vhodným způsobem (viz bod 4.8).

Prodloužení intervalu QT

V klinickém hodnocení a užívání v souladu se SPC nebyl quetiapin spojován s trvalým prodloužením absolutní hodnoty intervalu QT. V rámci sledování po uvedení na trh byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití quetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je potřebná opatrnost při předepisování quetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu QT. Stejná opatrnost je potřebná při předpisu quetiapinu s léčivy, které prodlužují QT interval anebo se současně podávanými neuroleptiky, zvláště u starších lidí, dále při předpisu pacientům s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, hypertrofií myokardu, hypokalémií nebo hypomagnesemií (viz bod 4.5).

Vysazení

Při náhlém ukončení léčby quetiapinem byly pozorovány příznaky z vysazení, jako jsou nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu alespoň 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti s psychózou související s demencí

Quetiapin nebyl schválen pro léčbu psychóz souvisejících s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních u pacientů s demencí bylo pozorováno 3násobně zvýšené riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků u některých atypických antipsychotik. Mechanismus vzniku tohoto zvýšenéhorizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit u jiných antipsychotik a jiných populací pacientů. Quetiapin je třeba používat opatrně u pacientů s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu.

Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají zvýšené riziko smrti ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou 10týdenních placebem kontrolovaných klinických hodnoceních s quetiapinem a se stejnou populací pacientů (n = 710, průměrný věk: 83 let, rozmezí: 56 99 let) však byla incidence mortality ve skupině léčené quetiapinem 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto hodnoceních umírali z různých důvodů obvyklých v této populace. Výsledky těchto hodnocení nezakládají příčinný vztah mezi léčbou quetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Dysfagie

Dysfagie (viz bod 4.8) byla hlášena při použití quetiapinu. Quetiapin je třeba používat opatrně u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolie

Při použití antipsychotických léčiv byly hlášeny případy žilní tromboembolie. Vzhledem k tomu, že pacienti léčení antipsychotiky často trpí získanými rizikovými faktory žilní tromboembolie, musí být před a v průběhu léčby quetiapinem identifikovány všechny rizikové faktory a provedena preventivní opatření.

Další informace

Existují pouze omezené údaje o současném použití quetiapinu a divalproexu nebo lithia v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod. Kombinovaná léčba je však dobře tolerována (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje poukazují na aditivní účinek ve 3. týdnu léčby.

LaktózaPřípravek Quetiapine Lupin potahované tablety obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými hereditárními problémy, jako jsou intolerance galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorbce, by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku quetiapinu na centrální nervový systém je třeba dbát opatrnosti při jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně odpovědný za metabolizmus quetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání quetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC pro quetiapin. Na základě tohoto zjištění je současné použití quetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikováno. Nedoporučuje se také užívat quetiapine spolu s grapefruitovou šťávou.V klinickém farmakokinetickém hodnocení s opakovanými dávkami quetiapinu před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) vedlo současné podávání karbamazepinu k významnému zvýšení clearance quetiapinu. Tato zvýšená clearance snížila systémovou dostupnost quetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou - AUC) průměrně až na 13 % ve srovnání s quetiapinem samotným. U některých pacientů bylo snížení ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací quetiapinu a ovlivnění účinnosti léčby. Současné podávání quetiapinu a fenytoinu (další induktor mikrosomálních enzymů) vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o přibližně 450 %. Pokud pacienti užívají induktory jaterních enzymů, musí lékař před započetím léčby zvážit, zda předpokládaný prospěch léčby quetiapinem převáží možná rizika vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li potřeba, aby byly nahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antidepresiv imipraminu (známý inhibitor CYP 2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antipsychotik risperidonu nebo haloperidolu. Současné podávání quetiapinu a thioridazinu vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o přibližně 70 %.

Farmakokinetika quetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu.

Farmakokinetika lithia se nemění při současném podávání quetiapinu.

Při současném podávání valproátu sodného a quetiapinu nedochází ke klinicky významné změně farmakokinetiky ani jednoho z léčiv. Retrospektivní studie dětí a adolescentů užívajících valproát, quetiapin nebo oba léky, zjistily vyšší incidence leukopenie a neutropenie u skupin užívajících obě léčiva oproti skupinám s jedním léčivem.

Formální interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivy nebyly provedeny.

Opatrnosti je třeba v případech, kdy se quetiapine podává současně s léčivy, u kterých je známo, že mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QTc interval.

Byly hlášeny nesprávné pozitivní výsledky enzymatické imunoanalýzy metadonu a tricyklických antidepresiv u pacientů užívajících quetiapin. Doporučuje se kontrola sporných výsledků imunoanalýz pomocí vhodné chromatografické techniky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost a účinnost podávání quetiapinu těhotným ženám nebyla dosud stanovena. Dosud nejsou žádné poznatky o nežádoucích účincích z testů na zvířatech, možný vliv na oči plodu nebyl dosud zkoumán. Quetiapin lze proto v těhotenství použít pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl quetiapin podáván v průběhu těhotenství, u novorozenců se projevovaly symptomy z vysazení léčby.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně quetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Není známo, do jaké míry se quetiapine vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojícím ženám doporučuje přerušit při užívání quetiapinu kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může quetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující mentální pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani neobsluhovali stroje do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost k výše uvedenému.

4.8

Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání quetiapinu patří ospalost, závratě, suchost v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik došlo i při podávání quetiapinu ke zvýšení tělesné hmotnosti, synkopám, malignímu neuroleptickému syndromu, leukopenii, neutropenii a perifernímu otoku.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou quetiapinem je uveden v tabulce níže podle doporučení Rady pro mezinárodní organizace lékařské vědy (Council for International Organizations of Medical Sciences – CIOMS III Working Group; 1995).

Frekvence nežádoucích účinků je hodnocena dle následujících pravidel: Velmi časté (≥1/10); časté (≥ 1/100, <1/10); méně časté (≥1/1000, <1/100); vzácné (≥1/10000, <1/1000); velmi vzácné (< 1/10000).Poruchy krve a lymfatického systémuČasté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eosinofilie, trombocytopenie, anémie

Vzácné:

Agranulocytóza

27

Není známo:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systémuMéně časté:

Přecitlivělost

Velmi vzácné: Anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchyČasté:

Hyperprolaktinémie

16, snížení celkového T4 25, snížení volného T4 25, snížení

celkového T3

25, zvýšení v TSH25

Méně časté:

Snížení volného T3

25, hypotyreóza22

Velmi vzácné: Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživyČasté:

Zvýšená chuť k jídlu

Méně časté:

Hyponatremie

20

Velmi vzácné: Diabetes mellitus

1, 5, 6

Psychiatrické poruchyČasté:

Vzácné:

Abnormální sny a noční můry, sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování

21

Náměsíčnost a s ním spojené činnosti jako je mluvení ze spaní a poruchy příjmu potravy spojené se spaním

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Závratě

4, 17, ospalost2, 17, bolesti hlavy

Časté:

Synkopa

4, 17, extrapyramidové příznaky1, 22, dysartrie

Méně časté:

Záchvaty

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze1, 6

Srdeční poruchyČasté:

Tachykardie

4, palpitace24

Poruchy okaČasté:

Rozmazané vidění

Cévní poruchyČasté:

Ortostatická hypotenze

4, 17

Vzácné:

Žilní tromboembolie

1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté:

Rinitida, dušnost

24

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Sucho v ústech

Časté:

Zácpa, dyspepsie, zvracení

26

Méně časté:

Dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Žloutenka

6, hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi vzácné: Angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné: Rhabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté:

Sexuální dysfunkce

Vzácné:

Priapismus, galaktorea, otok prsu, poruchy menstruace

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Není známo:

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté:

Symptomy z vysazení (ukončení) léčby

1, 10

Časté:

Mírná astenie, periferní otok, podrážděnost, horečka

Vzácné:

Maligní neuroleptický syndrom

1, hypotermie

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšená hladina trygliceridu v séru

11, zvýšený celkový cholesterol

(obzvláště LDL cholesterol)

12, snížení HDL cholesterolu18, zvýšení

tělesné hmotnosti

9, snížení hemoglobinu23

Časté:

Zvýšená hladina sérových transamináz (ALT, AST)

3, snížený počet neutrofilů,

glukóza v krvi zvýšená na hyperglykemickou úroveň

7

Méně časté:

Zvýšení hladin gama-GT

3, snížený počet krevních destiček14, prodloužení QT1,

13, 19

Vzácné:

Zvýšení krevní kreatinfosfokinázy

15

(1) Viz bod 4.4.

(2) Může se objevit ospalost, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším užívání quetiapinu.

(3) U některých pacientů léčených quetiapinem bylo zjištěno asymptomatické zvýšení sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-GT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v léčbě quetiapinem.

(4) Quetiapin může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa1adrenergních receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou, zejména při úvodní titraci dávky. (Viz bod 4.4).

(5) Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

(6) Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze na základě údajů po uvedení na trh.

(7) Alespoň jednou naměřená hladina glukosy v krvi nalačno  126 mg/dl ( 7,0 mmol/l) nebo hladina glukosy v krvi po jídle  200 mg/dl ( 11,1 mmol/l).

(8) Zvýšený výskyt dysfagie při podávání quetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických hodnoceních bipolární deprese.

(9) Založeno na zvýšení tělesné hmotnosti o >7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.

(10) Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány u akutních, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních v monoterapie, které posuzovaly symptomy vysazení léčby: nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Případy těchto reakcí se obvykle do 1 týdne po vysazení léku výrazně snížily.

(11) Triglyceridy  200 mg/dl ( 2,258 mmol/l) (pacienti ve věku  18 let) nebo 150 mg/dl (1,694 mmol/l) (pacienti ve věku < 18 let) naměřené alespoň jednou.

(12) Cholesterol  240 mg/dl ( 6,2064 mmol/l) (pacienti ve věku  18 let) nebo 200 mg/dl ( 5,172 mmol/l) (pacienti ve věku < 18 let) naměřené alespoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o  30 mg/dl ( 0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, kteří měli tento nárůst, byla 41,7 mg/dl ( 1,07 mmol/l).

(13) Viz níže uvedený text.

(14) Krevní destičky  100 x 10

9 /l naměřené alespoň jednou.

(15)

Na základě hlášení zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy nesouvisející

s neuroleptickým maligním syndromem, získaných v rámci klinických studií.

(16) Hladiny prolaktinu (u pacientů >18 let): > 20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 30 μg/l (> 1304,34 pmol/l) u žen, naměřené kdykoli.

(17) Může vést k pádům.

(18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žen, naměřené kdykoli.

(19) Výskyt pacientů, kteří mají QTc posun od <450 ms do ≥ 450 ms s ≥ 30 ms nárůstem. V placebem kontrolovaných studiích s quetiapinem byly průměrná výše změny a počet pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobné mezi quetiapinem a placebem.

(20) Posun od >132 mmol/l na  132 mmol/l naměřené alespoň jednou.

(21) V průběhu léčby quetiapinem a krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy sebevražedných představ a sebevražedného chování (viz bod 4.4 a 5.1).

(22) Viz bod 5.1.

(23) Snížení hemoglobinu na  13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužů a  12 g/dl (7,45 mmol/l) u žen se objevilo alespoň v jednom případu u 11 % pacientů léčených quetiapinem ve všech hodnoceních včetně otevřených prodloužených hodnoceních. U těchto pacientů bylo kdykoli průměrné maximální snížení hemoglobinu -1,50 g/dl.

(24) Tato hlášení se často objevovala při tachykardii, závratích, ortostatické hypotenzianebo při základní srdeční či respirační chorobě.

(25) Založeno na posunu z normální výchozí hodnoty k potencionálně klinicky významné hodnotě ve všech hodnoceních kdykoli po výchozím stavu. Posuny v celkovém T4, volném T4, celkovém T3 a volném T3 jsou definovány jako <0,8 x dolní hranice normy (pmol/l) a posun v TSH je >5 mIU/l kdykoli.

(26) Založeno na zvýšeném výskytu zvracení u starších pacientů (≥65 let).

(27) U neutrofilů posun z výchozí hodnoty ≥1,5 x 10

9/l na <0.5 x 109/l kdykoli

v průběhu léčby.

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlené smrti, zástavy srdce a torsades de pointes byly hlášeny při použití neuroleptik a jsou považovány za efekt této skupiny léčiv.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Stejné nežádoucí účinky popsané u dospělých je třeba předpokládat u dětí a adolescentů. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků je hodnocena dle následujících pravidel: Velmi časté (>1/10); časté (> 1/100, <1/10); méně časté (>1/1,000, <1/100); vzácné (>1/10000, <1/1000); velmi vzácné (< 1/10000).Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšení u prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové příznaky

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

(1) Hladiny prolaktinu (u pacientů <18 let): >20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; >26 μg/l (> 1130,428 pmol/l) u žen, naměřené kdykoli. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladiny prolaktinu >100 μg/l.

(2) Na základě posunů nad klinicky významné hodnoty (převzato podle kritérií „National Institutes of Health“) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoli v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických hodnocení u dětí a adolescentů.

(3) Viz bod 5.1.

(4) Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými projevy ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Obecně hlášené příznaky vyplývaly ze zhoršení známých farmakologických účinků léčiva, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Bylo hlášeno úmrtí v rámci klinického hodnocení po akutním předávkování dávkou 13,6 g quetiapinu. V rámci sledování po uvedení na trh byl hlášen smrtelný případ předávkování samotným quetiapinem v dávce 6 g. Bylo však hlášeno i přežití pacienta po akutním předávkování až 30 g quetiapinu. V období po uvedení na trh byly hlášeny případy předávkování samotným quetiapinem s následkem smrti nebo komatu. Dále byly také hlášeny následující případy předávkování quetiapinem v monoterapii: Prodloužení intervalu QT, záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, respirační deprese, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost. Pacienti s existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko rozvoje nežádoucích projevů po předávkování. (Viz bod 4.4: Kardiovaskulární).

Léčba předávkování

Neexistuje žádné specifické antidotum pro quetiapin. V případě závažných příznaků je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečného přísunu kyslíku a ventilace, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze při těžké otravě indikovat výplach žaludku a pokud je to možné, provést jej do jedné hodiny po požití. Může být zváženo podání aktivního uhlí.V případě předávkování quetiapinem by měla být refrakterní hypotenze léčena přiměřenými opatřeními, jako například nitrožilním podáním tekutin anebo sympatomimetik. Vzhledem k tomu, že beta stimulace může zhoršit hypotenzi v alfa blokádě vyvolané quetiapinem, je třeba se vyhnout použití přípravků s epinefrinem a dopaminem.

Důkladný lékařský dohled a monitorování musí pokračovat až do úplného zotavení pacienta.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika

Terapeutická klasifikace N05A H04

Mechanismus účinku

Quetiapin je atypické antipsychotikum. Quetiapin a norquetiapin, aktivní metabolit quetiapinu v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Quetiapin a norquetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Kombinace receptorového antagonismu se zvýšenou selektivitou k 5HT2 ve srovnání s D2 receptory pravděpodobně přispívá ke klinickým antipsychotickým účinkům a nízkému vlivu quetiapinu na rozvoj extrapyramidových nežádoucích účinků oproti běžným antipsychotikům. Norquetiapin má též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči („norepinephrine transporter“ – NET). Quetiapin a norquetiapin mají také vysokou afinitu k histaminergním a adrenergním α1- receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Quetiapin má zanedbatelnou afinitu k muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky

Quetiapin je aktivní ve zkouškách antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněná vyhýbavá reakce. Potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních nebo elektrofyziologických měření a zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidového syndromu není quetiapine stejný jako typická antipsychotika, a má profil antipsychotika atypického. Po dlouhodobém podávání quetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Quetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neurony Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní, vykazuje quetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí (viz bod 4.8).

Klinická účinnostSchizofrenie:

Ve třech klinických, placebem kontrolovaných studiích u pacientů se schizofrenií s různou dávkou quetiapinu nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS, nebo souběžného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu fixními dávkami quetiapinu v rozmezí 75 - 750 mg/den neprokázala nárůst EPS nebo současného užívání anticholinergik.Dlouhodobá účinnost tablet quetiapinu s okamžitým uvolňováním v prevenci relapsů schizofrenie nebyla ověřena zaslepenými klinickými studiemi. V nezaslepených studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při udržování klinického zlepšení během souběžné léčby u pacientů, kteří vykazovali iniciální odpověď na léčbu a naznačoval tak určitou dlouhodobou účinnost.

Bipolární porucha

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky quetiapinu do 800 mg/den pro léčbu středně těžké až těžké manické epizody, dvě

v monoterapii a dvě jako kombinovaná terapie s lithiem nebo divalproexem, nebyly přítomny žádné rozdíly mezi quetiapinem a placebem v incidenci EPS nebo souběžném použití anticholinergik.

V léčbě středně těžké až těžké manické epizody vykazoval quetiapin ve dvou studiích monoterapie lepší účinnost než placebo na snížení manických příznaků ve 3 a 12 týdnu. Neexistují žádné údaje z dlouhodobých studií, které by prokázaly účinnost quetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Existují pouze omezené údaje o současném použití quetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod po 3 a 6 týdnu. Kombinovaná léčba je však dobře tolerována. Údaje ukazují aditivní účinek ve 3 týdnu. Druhá studie neukázala aditivní účinek v 6 týdnu.

Průměrná střední dávka quetiapinu v posledním týdnu u respondérů byla asi 600 mg/den a asi 85% respondérů bylo v dávkovém rozsahu 400 až 800 mg/den.

Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl quetiapin v tabletách s okamžitým uvolňováním v dávkách 300 a 600 mg významně účinnější než placebo z hlediska relevantních výsledných parametrů: průměrného zlepšení skóre MADRS a odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. Nebyl pozorován rozdíl v účinnosti mezi pacienty, kteří dostávali 300 mg a pacienty, kteří dostávali 600 mg.

V pokračujících fázích ve dvou z těchto klinických studií bylo prokázáno, že dlouhodobá léčba pacientů, kteří reagovali na podávání tablet quetiapinu s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg nebo 600 mg, byla ve srovnání s placebem účinnější z hlediska vlivu na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy.

Dvě studie prevence relapsu hodnotily účinek quetiapinu v kombinaci se stabilizátory nálady a to u pacientů s mánií, depresí nebo se smíšenou poruchou. Kombinace s quetiapinem byla účinnější než podávání samotných stabilizátorů nálady ve smyslu prodloužení času mezi relapsy jakéhokoliv typu epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Quetiapin byl podáván dvakrát denně v celkových dávkách 400 až 800 mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

V jedné dlouhodobé studii (do 2 let léčby) hodnotící prevenci recidivy u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou byl quetiapin lepší než placebo z hlediska prodlužování času do recidivy jakékoliv změny nálady (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s poruchou nálady byl 91 (22,5 %) ve skupině s quetiapinem, 208 (51,5 %) ve skupině s placebem, resp. 95 (26,1 %) ve skupině s léčbou lithiem. U pacientů, kteří reagovali na quetiapin, když bylo porovnáno pokračování v léčbě quetiapinem s přechodem na lithium, ukázaly výsledky, že přechod na lithium se nezdá být spojený s prodlouženímčasu do recidivy poruchy nálady.

Klinické studie prokázaly, že quetiapin je účinný u schizofrenie a mánie při dávkování dvakrát denně, přestože má farmakokinetický poločas asi 7 hodin. Tento

fakt podpořily i výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která prokázala, že quetiapin zablokuje receptory pro 5HT2 a D2 až na 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyla hodnocena.

Klinická bezpečnost

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byla agregovaná incidence extrapyramidových příznaků podobná placebu (schizofrenie: 7,8% pro quetiapin a 8,0% pro placebo; bipolární mánie: 11,2% pro quetiapin a 11,4% pro placebo). Vyšší výskyt extrapyramidových příznaků byl pozorován u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s pacienty léčenými placebem v krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u maniodepresivní poruchy a bipolární deprese. V krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích bipolární deprese byla kumulativní incidence extrapyramidových příznaků 8,9% pro quetiapin ve srovnání s 3,8% pro placebo. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích monoterapie u těžké depresivní poruchy byla kumulativní incidence extrapyramidových příznaků 5,4 % pro quetiapin tablety s prodlouženým uvolňováním a 3,2% pro placebo. V krátkodobé, placebem kontrolované klinické studii monoterapie u starších pacientů s těžkou depresivní poruchou byla kumulativní incidence extrapyramidových příznaků 9,0% pro quetiapin tablety s prodlouženým uvolňováním a 2,3% pro placebo. U bipolární deprese a těžké depresivní poruchy nepřekročila incidence jednotlivých nežádoucích událostí (např. akatizie, extrapyramidové poruchy, tremoru, dyskineze, dystonie, neklidu, mimovolních svalových kontrakcí, psychomotorickéhyperaktivity a svalové rigidity) 4% v jakékoliv léčebné skupině.

V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích fixní dávky (50 mg/den až 800 mg/den) (v rozmezí od 3 do 8 týdnů) byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti u pacientů léčených quetiapinem od 0,8 kg pro denní dávku 50 mg do 1,4 kg pro denní dávku 600 mg (s nižším nárůstem hmotnosti pro denní dávku 800 mg) ve srovnání s 0,2 kg u pacientů léčených placebem. Procento pacientů léčených quetiapinem, kteří přibrali ≥7% tělesné hmotnosti se pohybovalo od 5,3% pro denní dávku 50 mg po 15,5% pro denní dávku 400 mg (s nižším nárůstem pro denní dávky 600 a 800 mg), ve srovnání s 3,7% pro pacienty léčené placebem.

Studie dlouhodobé prevence relapsu měly nezaslepené období (v rozsahu od 4 do 36 týdnů), během něhož byli pacienti léčeni quetiapinem s následným randomizovaným obdobím vysazení, při němž byli pacienti randomizováni pro quetiapin nebo placebo. Pro pacienty, kteří byli randomizováni pro quetiapin, byl průměrný nárůst hmotnostiběhem nezaslepené fáze 2,56 kg a do 48. týdne randomizačního období byl průměrný přírůstek hmotnosti 3,22 kg ve srovnání s nezaslepeným výchozím stavem. Pro pacienty, kteří byli randomizováni pro placebo, byl průměrný přírůstek hmotnosti během nezaslepené fáze 2,39 kg a do 48. týdne randomizačního období byl průměrný přírůstek hmotnosti 0,89 kg ve srovnání s nezaslepeným výchozím stavem.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyla incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacient-roků vyšší u pacientů léčených quetiapinem než u pacientů léčených placebem.

V všech krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích monoterapie pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5x10

9/l se alespoň jednou vyskytl

posun k počtu neutrofilů <1,5 x10

9/l u 1,9 % pacientů na quetiapinu ve srovnání s

1,3% pacientů léčených placebem. Incidence posunu na >0,5-<1,0 x 10

9/l byla stejná

(0,2%) u pacientů léčených quetiapinem jako u pacientů léčených placebem. Ve všech placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5x10

9/l se vyskytlo

alespoň jedno měření posunu počtu neutrofilů na <1,5x10

9/l u 2,9 % pacientů a na <

0,5 x 10

9/l u 0,21% pacientů léčených quetiapinem.

Léčba quetiapinem byla spojena s poklesem hladin hormonů štítné žlázy závislé na dávce. Incidence posunů hladin TSH byla 3,5% pro quetiapin versus 2,7% pro placebo. Incidence recipročního potenciálně klinicky významného posunu hladin T3 nebo T4 a TSH v těchto studiích byla vzácná a pozorované změny hladin hormonů štítné žlázy nebyly spojeny s klinicky symptomatickou hypotyreózou.

Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních šesti týdnů léčby quetiapinem, bez žádné další redukce během dlouhodobé léčby. Pro asi 2/3 všech případů bylo snížení léčby quetiapinem spojeno se zrušením vlivu na celkový a volný T4, bez ohledu na trvání léčby.

Katarakta a zákaly oční čočky

V klinické studii hodnotící kataraktogenní potenciál quetiapinu (200 – 800 mg/den) proti resperidonu (2 – 8 mg) u pacientů se schizofrénií nebo schizoafektivní poruchou, procento pacientů se zvýšeným stupněm zákalu čočky nebylo vyšší u quetiapinu (4 %) ve srovnání s risperidonem (10%) pro pacienty s alespoň 21 měsíční expozicí.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Účinnost a bezpečnost quetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byly vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na quetiapin. Léčba quetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro quetiapin v dávce 400 mg/den a -6,56 pro quetiapin v dávce 600 mg/den. Podíl pacientů reagujících na léčbu (zlepšení YMRS 50 %) byl 64 % pro quetiapin v dávce 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) -8,16 pro quetiapin v dávce 400 mg/den a -9,29 pro quetiapin v dávce 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou (800 mg/den) quetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o  30 %

oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci relapsu v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s quetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8)

Extrapyramidové příznaky

V krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie adolescentů (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro quetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskineze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii dětí a adolescentů (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro quetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studii schizofrenie a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti

V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících quetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo  7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty "Body Mass Index" (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených quetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu

V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných událostí 1,4 % (2/147) pro quetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných událostí 1,0% (2/193) pro quetiapin a 0% pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Quetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost quetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem.Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norquetiapinu v ustáleném stavu dosahují 35 % koncentrací quetiapinu.

Quetiapin a norquetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku.

Distribuce

Quetiapin je přibližně z 83% vázán na proteiny plasmy.

Metabolismus

Quetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Po podání radioaktivně značeného quetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Testy in vitro prokázaly, že hlavním enzymem, který se podílí nacytochromem P450 zprostředkovaném metabolismu quetiapinu je CYP3A4. Norquetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Asi 73 % radioaktivity se vyloučí močí a 21 % stolicí.

Quetiapin a několik metabolitů quetiapinu (včetně norquetiapinu) jsou in vitro slabými inhibitory enzymů lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4.Inhibice cytochromu in vitro byla pozorována pouze v koncentracích asi 5 až 50 krát vyšších než jsou koncentrace naměřené po podání 300 až 800 mg/den člověku. Na základě těchto výsledků in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání quetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné inhibici metabolické kapacity cytochromu P450 pro jiná léčiva. Ze studií na zvířatech je zřejmé, že quetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. Ve specificky zaměřené interakční studii u psychotických pacientů však nebyla pozorována zvýšená aktivita cytochromu P450 po podání quetiapinu.

Eliminace

Poločas eliminace quetiapinu a norquetiapinu je asi 7, resp. 12 hodin. Průměrně je < 5 % molární frakce dávky vylučováno do moči jako volný quetiapin a aktivní metabolit lidské plazmy norquetiapin.

Zvláštní populace

Pohlaví

Kinetika quetiapinu se neliší mezi muži a ženami.

Starší lidé

Průměrná clearance quetiapinu u starších osob je asi 30 až 50% nižší než u dospělých ve věku 18 až 65 let.

Poškození ledvin

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m

2) je

průměrná plazmatická clearance quetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců.

Poškození jater

Průměrná plazmatická clearance quetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza). Vzhledem k tomu, že se quetiapin intenzivně metabolizuje v játrech, očekávají se u populace s jaterní poruchou zvýšené plazmatické hladiny. U těchto pacientů může být nutné upravit dávku (viz bod 4.2).

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 mladistvých, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg quetiapinu dvakrát denně V rovnovážném stavu bylydávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky quetiapinu u dětí a adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norquetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat při klinicky relevantních dávkách byly nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém výzkumu:

U potkanů byla pozorována pigmentová depozita štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena katarakta a zákal oční čočky. (informace o kataraktách/zákalu oční čočky viz bod 5.1).

Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu léčby quetiapinem a možného bezpečnostního rizika pro pacienta.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Povidon

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

6.5

Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou baleny v blistrech z PVC/PVDC /Al Blistry jsou baleny do krabiček.

Tablety jsou k dispozici v balení po 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lupin (Evropa) Ltd

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire, WA16 0PF

Velká Británie

8 REGISTRAČNÍ ČÍSLO

68/421/12-C

9 DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.6.2012

10 DATUM REVIZE TEXTU

20.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety

Quetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také monohydrát laktosy (viz příbalová informace pro další informace).

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 potahovaných tablet20 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Používejte pouze tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM EXSPIRACE

Exp: měsíc/rok

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lupin (Europe) LimitedVictoria Court,Bexton RoadKnutsfordCheshireWA16 0PFVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

68/421/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

TEXT NA BLISTRU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety Quetiapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lupin (Europe) Limited

3. DATUM EXSPIRACE

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.