Quetiapine Arrow 25 Mg

Kód 0138708 ( )
Registrační číslo 68/ 073/10-C
Název QUETIAPINE ARROW 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Arrow Generics Limited, Stevenage, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0138698 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138707 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138699 POR TBL FLM 14X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138700 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138701 POR TBL FLM 28X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138702 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138703 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138704 POR TBL FLM 56X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138708 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138697 POR TBL FLM 6X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138705 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0138706 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPINE ARROW 25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls238571/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapine Arrow 25 mg

Quetiapine Arrow 100 mgQuetiapine Arrow 150 mgQuetiapine Arrow 200 mgQuetiapine Arrow 300 mg

potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte tosvému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Quetiapine Arrow a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Arrow užívat3. Jak se přípravek Quetiapine Arrow používá.4. Možné nežádoucí účinky5 Jak přípravek Quetiapine Arrow uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPINE ARROW A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quetiapine Arrow obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří mezi léčiva nazývaná antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky některých duševních nemocí projevujících se jako:- halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Tyto příznaky se vyskytují při schizofrenii.-změny nálady, kdy se cítíte velmi nabuzeně nebo vzrušeně, máte pocit, že nepotřebujete tolik spát, jste hovornější, s překotnými myšlenkami či nápady. Současně můžete mít pocit neobvyklé podrážděnosti. Tyto příznaky se vyskytují při bipolární mánii.- změny nálady, kdy máte pocit smutku, pocit deprese, či viny, úplná ztráta vnitřní energie, ztráta chuti k jídlu či neschopnost usnout. Tyto příznaky se vyskytují při bipolární depresi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPINE ARROW UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapine Arrow:- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku přípravku (viz bod 6. Další informace)- jestliže užíváte některá další léčiva (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky):

-

k léčbě infekce HIV (AIDS),

-

k léčbě plísňových infekcí, např. ketokonazol a itrakonazol

-

antibiotika erytromycin a klarithromycin,

-

nefazodon k léčbě deprese.

Neužívejte přípravek Quetiapine Arrow, pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká. Pokud si nejste jisti, poraďte se před užitím přípravku s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapine Arrow je zapotřebí:

Kvetiapin nemají užívat starší pacienti s demencí (stařecká demence projevující se úbytkem duševních schopností). Kvetiapin a jiná léčiva této skupiny mohou zvýšit riziko výskytu mozkové mrtvice, někdy i smrti u starších pacientů s demencí.

Dříve než začnete přípravek užívat, informujte lékaře o následujících zdravotních problémech:- Vy nebo někdo z Vaší rodiny máte problémy se srdcem, např. poruchy srdečního rytmu (arytmie).- máte nízký krevní tlak.- měli jste mozkovou mrtvici, zvláště pokud jste staršího věku.- trpíte onemocněním jater.- měli jste záchvat křečí v minulosti.- máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Lékař může kontrolovat hladinu glukózy v krvi v průběhu léčby kvetiapinem.- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.- měli jste v minulosti zjištěné nízké hladiny bílých krvinek (může, ale také nemusí, být vyvoláno užíváním jiných léčiv)

Oznamte svému lékaři, pokud v průběhu léčby zaznamenáte:- vysokou teplotu (horečku), ztuhlé svaly nebo se cítíte zmateni.- nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.- pocity výrazné ospalosti.Tyto příznaky mohou být vyvolány přípravkem Quetiapine Arrow a podobnými léčivy.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchyJestliže máte depresi, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat přípravek Quetiapine Arrow, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít, jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u mladých dospělých do 25 let s depresí.

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyNezapomeňte informovat Vašeho lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste nedávno užíval(a), včetně léků bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léčiv, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění jejich účinku.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

- na epilepsii (fenytoin nebo karbamazepin)

- k léčbě vysokého krevního tlaku, jako hydrochlorothiazid

- barbituráty (k léčbě problémů se spaním)

- thioridazin (jiný antipsychotický lék)

- léky ovlivňující centrální nervový systém.

- léky, které mohou způsobit jisté srdeční poruchy, jako jsou:

o jiná antipsychotika užívaná k léčbě psychických porucho léky na nepravidelný srdeční tep třídy IA a IIIo antibiotika na bakteriální infekceo léky na malárii.

- léky, které ovlivňují jaterní enzymy, jako jsou:

o rifampicin, lék na tuberkulózu a jiné infekceo barbituráty, léky na nespavost.

Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků.

Užívání přípravku Quetiapine Arrow s jídlem a pitím- Quetiapine Arrow můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo.- Buďte opatrní na pití alkoholu. Kombinovaný vliv přípravku Quetiapine Arrow a alkoholu může způsobit ospalost.- Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku Quetiapine Arrow, a proto ji nepijte.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Quetiapine Arrow užívat. Bez předchozí porady s Vaším lékařem neužívejte přípravek Quetiapine Arrow v průběhu těhotenství. Neužívejte Quetiapine Arrow v době kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapine Arrow v posledním trimestru (poslední třiměsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkolivz těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPokud se po užití přípravku Quetiapine Arrow cítíte ospalí, neřiďte motorová vozidla ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Poraďte se se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quetiapine ArrowPřípravek Quetiapine Arrow obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

Quetiapine Arrow 25 mg obsahuje barviva oranžovou žluť (E110) a červeň Allura (E129), která mohou způsobit alergickou reakci.

Quetiapine Arrow 150 mg obsahuje barvivo červeň Allura (E129), které může způsobit alergickou reakci.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPINE ARROW UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quetiapine Arrow přesně podle rady lékaře. Pokud si nejste zcela jist(a), vždy se raději obraťte na lékaře či lékárníka o radu.

- Tablety užívejte jednou denně na noc nebo dvakrát denně podle charakteru Vaší nemoci.- Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.- Tablety užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla.

- Nepijte grapefruitovou šťávu, když užíváte přípravek Quetiapine Arrow. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku.

DospělíSchizofrenieObvyklá zahajovací dávka je 50 mg denně. Během prvních 4 dnů léčby budete užívat zvyšující se množství tablet. Po 4. dnu léčby Vám může být dávka ještě zvýšena, to záleží na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne kolik tablet musíte každý den užívat. Obvyklá účinná dávka je mezi 300 a 450 mg denně. Maximální denní dávka je 750 mg denně.

Manické epizody při bipolární mániiObvyklá zahajovací dávka je 100 mg denně. Během prvních 4 dnů léčby budete užívat zvyšující se množství tablet. Po 4. dnu léčby Vám může být dávka ještě zvýšena, to záleží na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne kolik tablet musíte každý den užívat. Obvyklá účinná dávka je mezi 400 a 800 mg denně. Maximální denní dávka je 800 mg denně.

Depresivní epizody při bipolární mániiObvyklá zahajovací dávka je 50 mg denně. Během prvních 4 dnů léčby budete užívat zvyšující se množství tablet. Doporučená denní dávka je 300 mg. Tablety užívejte jednou denně před spaním.Váš lékař Vám řekne kolik tablet musíte každý den užívat.

Děti a dospívající do 18 let nesmějí přípravek Quetiapine Arrow užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Arrow, než jste měl(a)Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než vám předepsal lékař, můžete pociťovat následující příznaky:- útlum a ospalost, - rychlý srdeční tep a nízký krevní tlak.

Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou přípravek Quetiapine Arrow se všemi zbývajícími tabletami.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapine ArrowVezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nikdy neužívejte dávku dvojnásobnou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapine ArrowNepřestávejte užívat přípravek Quetiapine Arrow bez porady s lékařem, a to ani tehdy, jestliže se cítíte lépe. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Quetiapine Arrow, mohou se vyskytnout abstinenční příznaky jako je nevolnost, zvracení a nespavost.

Váš lékař Vám řekne, jakým způsobem léčbu postupně ukončovat.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapine Arrow nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):

závratě, bolest hlavy, sucho v ústech.

ospalost (může ustoupit při pokračování léčby přípravkem Quetiapine Arrow).

zvýšené hladiny tuků nazývaných triglyceridy a celkový cholesterol (především LDL

cholesterol) v krvi.

nežádoucí účinky při náhlém přerušení léčby: nespavost, pocit nucení na zvracení, bolest

hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.Tyto nežádoucí účinky obvykle odeznívají asi 1 týden po podání poslední dávky přípravku.

zvýšení tělesné hmotnosti, především v prvních týdnech léčby.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů)

zrychlená tepová frekvence.

ucpaný nos.

zácpa, podrážděný žaludek (trávicí obtíže).

pocit slabosti, mdloby

pokles celkového počtu bílých krvinek. Může se objevit po ukončení léčby. Pokles je

přechodný a nezávažný.

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak, zejména při vstávání z polohy vsedě/vleže, pocit závratě nebo mdloby.

zvýšené hladiny cukru v krvi.

neostré vidění.

neobvyklé svalové pohyby. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svaly, třes, pocit

neklidu nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

přechodné zvýšení hladiny jaterních enzymů nazývaných ALT a AST v krvi.

pokles počtu krvinek nazývaných neutrofilní granulocyty.

zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi. To může ve vzácných případech způsobit:

o otok prsů u mužů a žen a neočekávanou tvorbu mlékao prodloužení menstruačních period nebo nepravidelné periody

abnormální sny a noční můry.

zvýšená chuť k jídlu.

pocit podráždění.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů)

zvýšení počtu krvinek nazývaných eosinofilní granulocyty.

snížení počtu krevních tělísek nazývaných trombocyty a destičky.

křeče nebo záchvaty křečí.

alergické reakce, které mohou zahrnovat vyrážku s pupínky, otoky kůže a otoky v okolí úst.

dočasně zvýšená hladina jaterních enzymů nazývaných gamma-GT v krvi

nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

poruchy řeči a vyjadřování.

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů)

vysoká teplota (horečka), přetrvávající vřídky v ústech nebo hrdle, zrychlené dýchání, pocení,

svalová ztuhlost, pocit velké ospalosti až mdloba.

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).

přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).

zvýšená hladina enzymu kreatinfosfokinázy v krvi.

otok prsní žlázy a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů)

zhoršení cukrovky (diabetes mellitus).

nekontrolovatelné pohyby, zejména v obličeji a jazyka.

zánět jater (hepatitida).

těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.

anafylaktická reakce (těžká alergická reakce) doprovázená dýchacími obtížemi nebo šokem.

rychle vznikající otoky kůže, nejčastěji kolem očí, rtů a hrdla (angioedém).

Také byly hlášeny:

malý pokles krevních hladin hormonů vytvářených ve štítné žláze

srdeční zástava, poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech

mohou vést ke smrti pacienta.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují u celé skupiny léků nazývaných antipsychotika, ne pouze u kvetiapinu.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPINE ARROW UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Quetiapine Arrow nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quetiapine Arrow obsahujeQuetiapine Arrow obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (jako quetiapini fumaras)

Pomocné látky:Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, monohydrát laktosy a magnesium-stearát

Potah tablety:25 mg: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastek, oranžová žluť (E110), červeň Allura (E129) a indigokarmín (E132).

100 mg: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastek a žlutý oxid železitý (E172)

150 mg: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastek, žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132) a červeň Allura (E129)

200 mg a 300 mg: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol a mastek

Jak přípravek Quetiapine Arrow vypadá a co obsahuje toto baleníPotahované tablety.25 mg: broskvově zbarvené kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ na jedné straně a „

” na druhé.

100 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „100“ na jedné straně a „

na druhé.150 mg: světle žluté kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „150“ na jedné straně a „

” na druhé.

200 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „200“ na jedné straně a „

” na druhé.

300 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „300“ na jedné straně a „

” na druhé.

Velikost balení: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 potahovaných tablet zabalených v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Arrow Generics Limited, Stevenage, Hertfordshire, Velká Británie

VýrobceArrow Pharm (Malta) Limited62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000Malta

Juta Pharma GmbHGutenbergstrasse 13, 24941, FlensburgNěmecko

Selamine Limited T/A Arrow Generics LimitedUnit 4, Willsborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Dublin 17Irsko

Medicofarma S.A.ul. Kozienicka 97, 26-600 RadomPolsko

AKMON Pharmaceutical Industries LLCIndustrijska cesta 1J, 1290 GrosupljeSlovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Belgie

Quetiapine Arrow Generics 25, 100, 150, 200 a 300 mg filmomhulde tabletten

Kypr

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg Film-coated tablets

Česká republika

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Německo

Quetiapin-Q 25, 100, 150, 200 a 300 mg Filmtabletten

Dánsko

Quetiapin Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Finsko

Quetiapin Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Maďarsko

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Irsko

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg Film-coated Tablets

Itálie

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Malta

Quetiapine 25, 100, 150, 200 a 300 mg Film-coated Tablets

Norsko

Quetiapin Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Nizozemsko

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Polsko

Quetiapine Arrow

Portugalsko

Quetiapina arrowblue

Slovinsko

Kvetiapin Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Quetiapine Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Španělsko

Quetiapina Arrow 25, 100, 150 200, 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG.

Švédsko

Quetiapin Arrow 25, 100, 150, 200 a 300 mg

Velká Británie

Quetiapine 25, 100, 150, 200 a 300 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls238571/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Arrow 25 mgQuetiapine Arrow 100 mgQuetiapine Arrow 150 mgQuetiapine Arrow 200 mgQuetiapine Arrow 300 mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

25 mg:1 potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (jako quetiapini fumaras)Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 4,91 mg laktosy, 0,045 mg oranžové žluti (E110), a 0,014 mg červeně Allura (E129)

100 mg:1 potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (jako quetiapini fumaras)Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 19,67 mg laktosy

150 mg:1 potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (jako quetiapini fumaras)Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 29,50 mg laktosy, 0,001 mg červeně Allura (E129)

200 mg:1 potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras)Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 39,33 mg laktosy

300 mg:1 potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (jako quetiapini fumaras)Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje 59,00 mg laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

25 mg: broskvově zbarvené kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ na jedné straně a „

” na druhé.

100 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „100“ na jedné straně a „

na druhé.

150 mg: světle žluté kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „150“ na jedné straně a „

” na druhé.

200 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „200“ na jedné straně a „

” na druhé.

300 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety označené „QT“ nad „300“ na jedné straně a „

” na druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie.Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Léčba závažných depresivních epizod u bipolární poruchy.

Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podání

Quetiapine Arrow může být užíván během jídla nebo nezávisle na jídle.

DospělíLéčba schizofrenieKvetiapin by měl být užíván 2x denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).Od čtvrtého dne by mělo být dávkování přípravku titrováno do obvyklé účinné dávky 300 až 450 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta lze dávku upravit v rozmezí 150 až 750 mg denně.

Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchuKvetiapin by měl být užíván 2x denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávkování je možné dále upravovat od 6.dne až na 800 mg denně, přírůstky by však neměly být vyšší než 200 mg denně. Dávku lze v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta upravit v rozmezí 200 až 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg denně.

Léčba depresivních epizod u bipolární poruchKvetiapin by měl být užíván 1x denně před spaním, aby byla snížena možnost sedace během dne.Celková denní dávka v prvních 4 dnech léčby je 50 mg (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V závislosti na odpovědi pacienta může být kvetiapin titrován až do dávky 600 mg denně. Antidepresivní účinek byl prokázán při dávkách 300 mg a 600 mg/den, ale při krátkodobé léčbě (viz bod 5.1.) nebyl prokázán další benefit u skupiny užívající dávku 600 mg ve srovnání se skupinou užívající 300 mg. Klinické studie prokázaly, že vzhledem ke snášenlivosti by mělo být u jednotlivých pacientů uvažováno o snížení dávky až na minimum 200 mg. Při léčbě depresivních epizod u bipolární poruchy by měla být léčba předepsána lékařem se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy.

Starší pacientiStejně jako u ostatních antipsychotik by měl být kvetiapin u starších osob používán s opatrností, zejména v průběhu úvodního dávkovacího období. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta může být nutné titrovat dávku u starších pacientů pomaleji než u mladších a terapeutická dávka může být nižší. U starších pacientů může poklesnout průměrná plazmatická clearance kvetiapinu o 30-50 %.

Účinnost a bezpečnost nebyly ověřeny u pacientů nad 65 let s depresivními epizodami při bipolární poruše.

Děti a mladistvíBezpečnost a účinnost kvetiapinu u dětí a mladistvých nebyly stanoveny.

Poškození ledvinU pacientů s poškozenými ledvinami není nutná úprava dávkování.

Poškození jaterKvetiapin je intenzivně metabolizován v játrech a proto je potřeba opatrnosti u pacientů s jaterním poškozením, zvláště na počátku léčby.

Doporučená úvodní dávka je 25 mg denně, měla by být zvyšována denně, s přírůstky 25 až 50 mg, až na účinnou dávku v závislosti na klinické odpovědi a individuální snášenlivosti pacienta.

4.3. Kontraindikace

- Hypersenzitivita na kvetiapin nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku.- Konkomitantní podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy, azolová antimykotika, erythromycin, klaritromycin a nefazodon (viz také bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevraždy / sebevražedné myšlenky a klinické zhoršeníDeprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným výskytem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevražd (sebevražedné projevy). Riziko přetrvává, dokud nedojte k významnému ústupu příznaků. Protože během prvních několika týdnů léčby nemusí nastat zlepšení stavu, je třeba pacienty během této doby pečlivě sledovat. Klinická zkušenost se všemi druhy terapie deprese je, že se riziko sebevraždy zvyšuje v časných stádiích zotavení.V klinických studiích s pacienty se závažnými depresivními epizodami u bipolární poruchy bylo sledováno zvýšené riziko sebevražedných projevů u mladých dospělých pacientů do 25 let léčených kvetiapinem ve srovnání se skupinou léčenou placebem (3% a 0%).

OspalostLéčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí byly tyto příznaky pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Kardiovaskulární onemocněníKvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy predisponujícími k hypotenzi. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména v průběhu období titrace úvodní dávky. Pokud k tomu dojde, musí se uvažovat o snížení dávky nebo pomalejší titraci.

Epileptické záchvatyV kontrolovaných klinických hodnoceních nebyl rozdíl v incidenci epileptických záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik, je doporučena opatrnost u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnese (viz bod 4.8.).

Tardivní dyskinezePokud se vyskytnou známky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo vysazení kvetiapinu (viz bod 4.8.).

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou včetně kvetiapinu (viz bod 4.8.). Klinické manifestace zahrnují hypertermii, změněný psychický stav, svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšenou kreatinfosfokinázu. V těchto případech je třeba kvetiapin vysadit a zahájit odpovídající léčebný postup.

Těžká neutropenieBěhem klinických studií s kvetiapinem byly méně často hlášeny případy těžké neutropenie (počet neutrofilů 0,5 X 10

9/ l). Většina případů těžké neutropenie se objevila až několik měsíců po zahájení

terapie kvetiapinem. Nebyla prokázána zjevná závislost na dávce.Podle postmarketingových zkušeností po vysazení kvetiapinu leukopenie a/nebo neutropenie vymizí. Možné rizikové faktory pro neutropenii zahrnují dříve zjištěný snížený počet bílých krvinek a výskyt lékem indukované neutropenie v anamnéze.U pacientů s počtem neutrofilů 1,0 X 10

9/ l by mělo být podávání kvetiapinu přerušeno. Zároveň je

nutno tyto pacienty sledovat pro možný výskyt příznaků infekce a monitorovat počet neutrofilů, dokud nebude počet neutrofilů nad 1,5 X 10

9/ l. (Viz bod 5.1).

LipidyV klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladiny triglyceridů a cholesterolu (viz bod 4.8). Navýšení hladiny lipidů by mělo být zvládnutelné příslušnými klinickými postupy.

Extrapyramidové symptomyV placebem kontrolovaných klinických studiích bylo u pacientů léčených pro závažné depresivní epizody u bipolární poruchy užívání kvetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových motorických příznaků (EPS) ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (viz bod 4.8).

Interakce Viz také bod 4.5.

Současné použití kvetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů jako je karbamazepin nebo fenytoin značně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie kvetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba kvetiapinem zahájena pouze tehdy, uváží-li lékař, že prospěch léčby kvetiapinem převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný).

HyperglykemieVe velmi vzácných případech byla v průběhu léčby kvetiapinem hlášena hyperglykemie nebo exacerbace preexistujícího diabetu. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory rozvoje diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování (viz také bod 4.8).

Žilní tromboembolismus (VTE)V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Quetiapine Arrow tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Prodloužení QT intervaluV klinických hodnoceních a při použití v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením hodnot u absolutních QT intervalů. Při předávkování však bylo prodloužení QT intervalu pozorováno (viz bod 4.9). Jako u jiných antipsychotik, kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním či u pacientů s prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze. Při

podávání kvetiapinu souběžně s léčivy, které QTc interval prodlužují, a současně s neuroleptiky, je třeba postupovat s opatrností, zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu, a dále u pacientů s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnezemií (viz bod 4.5).

Akutní reakce z vysazeníPo náhlém vysazení kvetiapinu byly popsány akutní symptomy z vysazení zahrnující nespavost, nauzeu, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Proto se doporučuje postupné vysazování po dobu nejméně 1 – 2 týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti s psychózou související s demencíKvetiapin není schválen k léčbě pacientů s psychózou související s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus pro toto zvýšené riziko není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody.

Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo hlášeno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko úmrtí. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem u stejné populace pacientů (n=710; průměrný věk: 83 roků; rozmezí: 56-99 roků) však byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5 % ve srovnání s 3,2 % u skupiny s placebem. Pacienti v těchto klinických hodnoceních zemřeli z různých příčin, které byly konzistentní s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Další informaceData o kvetiapinu v kombinaci s valproátem sodným nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod jsou omezená; kombinační terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu. Ve druhé studii nebyl prokázán aditivní účinek v šestém týdnu. Pro období po šestém týdnu nejsou o kombinaci dostupné žádné údaje.

DalšíTento přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

Quetiapine Arrow 25 mg obsahuje barviva oranžovou žluť (E110) a červeň Allura (E129), která mohou způsobit alergickou reakci.

Quetiapine Arrow 150 mg obsahuje barvivo červeň Allura (E129), které může způsobit alergickou reakci.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervovou soustavu je třeba zvláštní opatrnosti při podávání kvetiapinu v kombinaci s jinými léky působícími na CNS a s alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je v prvé řadě odpovědný za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo konkomitantní podávání kvetiapinu (dávkování s 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, pěti až osminásobné zvýšení AUC kvetiapinu. Na základě tohoto je konkomitantní použití kvetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grepovou šťávou.

V klinickém hodnocení u pacientů s opakovanými dávkami pro stanovení farmakokinetiky kvetiapinu podávaného před léčbou a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) zvýšilo současné podávání karbamazepinu signifikantně clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou dostupnost kvetiapinu (měřeno jako AUC) na průměrně 13 % dostupnosti při podávání kvetiapinu samotného, ačkoli u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce se mohou vyskytnout nižší plazmatické koncentrace, a účinnost kvetiapinu může být ovlivněna.Souběžné podávání kvetiapinu s dalším mikrosomálním induktorem enzymů – fenytoinem – také vedlo ke zvýšení clearance kvetiapinu o přibližně 450%. Pacienti léčení induktory jaterních enzymů smí být léčeni kvetiapinem pouze za předpokladu, že prospěch této léčby převáží riziko z přerušení léčby induktorem jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna v léčbě induktory jaterních enzymů byla postupná. Pokud je to nutné, lék může být nahrazen jiným, který jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný, viz bod 4.4.).

Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně změněna při současném užívání antidepresiva imipraminu (známý CYP2D6 inhibitor) a fluoxetinu (známý CYP3A4 a CYP2D6 inhibitor).

Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně změněna při současném užívání antipsychotika risperidonu a haloperidolu. Přesto současné užívání s thioridazinem vyvolalo zvýšení plazmatické clearance kvetiapinu o přibližně 70%.

Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně změněna při současném užívání s cimetidinem.

Farmakokinetika lithia nebyla významně změněna při současném užívání s kvetiapinem.

Farmakokinetika valproátu sodného a kvetiapinu nebyla klinicky významně změněna při současném užívání.

S léky běžně užívanými při kardiovaskulárních onemocněních nebyly žádné interakční studie prováděny.

Opatrnost je třeba při podávání kvetiapinu s přípravky, které vyvolávají elektrolytovou dysbalanci nebo prodlužují QT interval.

4.6 Těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost a účinnost kvetiapinu při podávání v průběhu těhotenství nebyla stanovena (viz bod 5.3). Zkoušky na zvířatech dosud neodhalily žádný teratogenní účinek, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Kvetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad jejími možnými riziky. Při podávání kvetiapinu v průběhu těhotenství se u novorozenců vyskytovaly příznaky z vysazení.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Quetiapine Arrow), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

KojeníNení známo, jestli je kvetiapin vylučován do mateřského mléka či nikoliv. Kojící ženy by proto měly být informovány, aby se vyvarovaly kojení, pokud užívají kvetiapin.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým účinkům na centrální nervový systém může kvetiapin snižovat pozornost. Proto musí být pacienti varováni, aby neřídili ani neovládali stroje do té doby, než se projeví jejich individuální odpověď na léčbu.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při podávání kvetiapinu jsou ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik souviselo s podáváním kvetiapinu zvýšení hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém.

Nežádoucí příhody pozorované u kvetiapinu jsou tříděny podle tělesných systémů a jsou uvedeny níže v pořadí (CIOMS III, 1995):velmi časté (≥ 1/10); časté: (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Poruchy krve a lymfatického systémučasté: leukopenie

1

méně časté: eosinofilie, trombocytopenienení známo: neutropenie

1

Poruchy imunitního systémuméně časté: hypersenzitivitavelmi vzácné: anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchyčasté: hyperprolaktinémie

16

Poruchy metabolismu a výživyčasté: zvýšená chuť k jídluvelmi vzácné: diabetes mellitus

1, 5, 6

Psychiatrické poruchyčasté: abnormální sny a noční můry

Poruchy nervového systémuvelmi časté: závratě

4, 17, somnolence 2, 17, bolest hlavy

časté: synkopa

4, 17, extrapyramidové příznaky 1, 13

méně časté: epileptický záchvat

1, syndrom neklidných nohou, dysatrie

velmi vzácné: tardivní dyskineze

6

Srdeční poruchyčasté: tachykardie

4

Poruchy okačasté: rozmazané vidění

Cévní poruchyčasté: ortostatická hypotenze

4, 17

neznámé: Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyčasté: rinitida

Gastrointestinální poruchyvelmi časté: sucho v ústech, časté: zácpa, dyspepsie.méně časté: dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestvzácné: žloutenka

6

velmi vzácné: hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožívelmi vzácné: angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom 6

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímnení známo: syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6.)

Poruchy reprodukčního systému a poruchy prsůvzácné: priapismus, galaktorea

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podánívelmi časté: příznaky z vysazení

1, 10

časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnostvzácné: neuroleptický maligní syndrom

1

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindevelmi časté: zvýšení hladin triglyceridů v séru

11, zvýšení celkového cholesterolu (především LDL

cholesterolu)

12, zvýšení hmotnosti 9

časté: zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)

3, snížení počtu neutrofilů, zvýšení hladiny glukosy

v krvi až na hyperglykemické hodnoty

7

méně časté: zvýšení hladin gama-glutamyltransferázy

3, snížení hladin krevních destiček 14

vzácné: zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

15

1 Viz bod 4.4.2 Obvykle během prvních dvou týdnů léčby se může vyskytnout somnolence, která zpravidla při dalším podávání kvetiapnu ustoupí.3 U některých pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, bylo pozorováno asymptomatické zvýšení hladin sérových aminotransferáz (ALT, AST) nebo gama-glutamyltransferázy. Tato zvýšení byla s pokračující terapií kvetiapinem obvykle reverzibilní.4 Kvetiapin může, stejně jako jiná antipsychotika, která blokují α1-adrenergní receptory, vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů se synkopami, zejména během období titrace úvodní dávky. (Viz bod 4.4).5 Během léčby kvetiapinem byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.6 Odhad výskytu těchto nežádoucích účinků je založen na „postmarketinkové“ databázi.7 Hladina glukosy při hladovění ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) nebo při příjmu potravy ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) nejméně v jednom případě.8 Zvýšený výskyt dysfagie při léčbě kvetiapinem ve srovnání s placebem byl sledován pouze v klinických studiích u pacientů s bipolární depresí.9 Vychází ze 7 % zvýšení tělesné hmotnosti. Objevuje se především v prvních týdnech léčby.10 Následující příznaky z vysazení byly pozorovány nejčastěji v akutních placebem kontrolovaných

monoterapeutických klinických studiích, které hodnotily příznaky z vysazení: nespavost, nevolnost,bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí výrazně poklesl po 1 týdnu po přerušení léčby. 11 Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) alespoň v jednom případě12 Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) alespoň v jednom případě13 Viz níže.14 Počet destiček ≤ 100 x 10

9 / l alespoň v jednom případě.

15 Vychází z hlášených nežádoucích účinků v klinických studiích, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi nebylo spojeno s neuroleptickým maligním syndromem.16 Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 g/l ( > 869,56 pmol/l) u mužů a > 30 g/l (> 1 304,34 pmol/l) u žen, kdykoli.17 Mohou způsobit pád.

Při podání neuroleptik byly popsány případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční zástava a torsades de pointes. Tyto účinky jsou tzv. „class“ efekt neuroleptik.

V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s bipolární depresí byl celkový výskyt extrapyramidových příznaků 8,9% u kvetiapinu a 3,8% u placeba, ačkoliv výskyt individuálních nežádoucích účinků (např. akatisie, extrapyramidová porucha, třes, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byl většinou nízký a nepřesáhl 4% u obou skupin pacientů. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií a bipolární mánií byl celkový výskyt extrapyramidových příznaků ve skupině s kvetiapinem podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8% u kvetiapinu a 8,0% u placeba, bipolární mánie: 11,2% u kvetiapinu a 11,4% u placeba).

Léčba kvetiapinem byla spojena s malým, na dávce závislým, snížením hladin hormonů štítné žlázy, zvláště celkového T4 a volného T4. Pokles byl nejvyšší během prvních 2 až 4 týdnů léčby kvetiapinem, bez dalšího snížení v průběhu dlouhodobé léčby. Téměř ve všech případech bylo zastavení léčby kvetiapinem spojeno s vymizením těchto účinků na hladiny celkového T4 a volného T4, bez ohledu na dobu trvání léčby. Pouze po vyšších dávkách kvetiapinu byla pozorována menší snížení u celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG byly nezměněny a reciproční zvýšení TSH nebylo pozorováno. Nic neukazuje na to, že by kvetiapin způsobil klinicky relevantní hypotyreózu.

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po předávkování 13,6 g kvetiapinu a v postmarketingovém sledování při dávce jen 6 g samotného kvetiapinu. Naproti tomu bylo během klinického hodnocení hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V postmarketingovém sledování byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování kvetiapinem, následované komatem, smrtí nebo prodloužením intervalu QT.

Pacienti s dříve diagnostikovaným závažným srdečním onemocněním mají větší riziko vlivu předávkování (viz bod 4.4).

Obecně pozorované příznaky odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku přípravku, k němuž patří ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.

Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv nebyla při předávkování dosud studována prevence absorpce, je třeba zvážit možnost výplachu žaludku (popř. po intubaci v případě bezvědomí pacienta) a podání aktivního uhlí spolu s laxativem.

Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, Diazepiny, oxazepiny a thiazepinyATC kód: N05AH04.

Mechanismus účinkuKvetiapin je atypické antipsychotikum.

Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v plasmě člověka, N-desalkyl-kvetiapin reagují s širokou škálou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N-desalkyl-kvetiapin projevují zvýšenou afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům v mozku. Tato kombinace receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2- receptorům pravděpodobně přispívá k antipsychotickým vlastnostem a nízkému riziku extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) kvetiapinu. Navíc, N-desalkyl-kvetiapin má vysokou afinitu k přenašečům norepinefrinu (NET). Kvetiapin a N-desalkyl-kvetiapin mají také vysokou afinitu histaminovým a adrenergním α1- receptorům, a nižší afinitu k adrenergním α2- receptorům a 5-HT1A serotoninovým receptorům. Kvetiapin má pouze nepatrnou afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinkyKvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidových nežádoucích účinků má kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu standardních neuroleptik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neurony. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní, vykazuje kvetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí. Výsledky těchto pokusů nasvědčují tomu, že kvetiapin by měl mít minimální tendenci vyvolávat EPS. Je známo, že látky, které mají malou schopnost vyvolávat EPS, mají pravděpodobně i nižší schopnost vyvolat tardivní dyskinézi (viz bod 4.8).

Není známo, do jaké míry se podílí u lidí N-desalkyl-kvetiapin na farmakologické aktivitě kvetiapinu.

Klinická účinnostVe třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií, užívajících různé dávky kvetiapinu, nebyly zjištěny rozdíly v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených kvetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky kvetiapinu v rozsahu 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst incidence EPS nebo současného užívání anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích, hodnotících dávky kvetiapinu až do 800 mg/den, používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo valproátem sodným, nebyly

nalezeny rozdíly v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými kvetiapinem a placebem.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl ve skupině užívající kvetiapin výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků vyšší než ve skupině s placebem.

Ve dvou studiích kvetiapinu, používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod, vykazoval kvetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici data z dlouhodobých studií účinnosti kvetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o současném užívání kvetiapinu s valproátem sodným nebo lithiem v léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Nejsou k dispozici údaje z kombinované terapie trvající déle než 6 týdnů.

Průměrná střední dávka kvetiapinu za poslední týden byla u respondentů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondentů užívalo dávku v rozmezí 400 - 800 mg/den.

Ve 4 klinických studiích trvajících 8 týdnů u pacientů se středně závažnými až závažnými depresivními epizodami u bipolární poruchy I a II byly výsledky léčby kvetiapinem v dávce 300 mg a 600 mg významně lepší než při podávání placeba v relevantních závěrečných parametrech: průměrné zlepšení MADRS a nejméně 50% zlepšení celkového skóre MADRS od základních hodnot. Nebyl zjištěn rozdíl v účinku mezi pacienty užívajícími 300 mg a 600 mg kvetiapinu.

V pokračovací fázi ve dvou z těchto studií při dlouhodobé léčbě byl kvetiapin v dávce 300 mg a 600 mg účinný ve srovnání s placebem s ohledem na depresivní příznaky, ale ne na příznaky manické.

Ve 2 studiích zaměřených na prevenci opakování příznaků byl kvetiapin hodnocen v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami. Kombinace měla lepší výsledky než monoterapie stabilizátory nálady ve zvýšení intervalu před rekurencí jakékoli epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl užíván 2x denně v celkové dávce 400 až 800 mg denně v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Klinické studie prokázaly, že kvetiapin je účinný u schizofrenie a mánie, podává-li se dvakrát denně, přestože kvetiapin má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie, využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která určila, že u kvetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2- receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny.

V zaslepených klinických studiích nebyla ověřena dlouhodobá účinnost kvetiapinu v prevenci relapsů. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl kvetiapin dlouhodobě účinný při udržování klinického zlepšení během pokračující léčby u pacientů, u nichž se projevila odpověď na počáteční léčbu, naznačující možnost dlouhodobé účinnosti.

Výsledky placebem kontrolovaných klinických studií, kdy byl kvetiapin podáván jako monoterapie, ukázaly, že mezi pacienty s bazálním počtem neutrofilů 1,5 x 10

9/ l se vyskytne alespoň jeden s

počtem neutrofilů 1,5 x 10

9/ l, což je incidence 1,72 % u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin,

oproti 0,73 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.Ve všech klinických studiích (placebem kontrolované, otevřené, srovnávací, pacienti s bazálním počtem neutrofilů 1,5 x 10

9/ l) incidence alespoň jednoho výskytu počtu neutrofilů <0,5 x 109/ l byla

0,21 % u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, oproti 0 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo a incidence alespoň jednoho výskytu počtu neutrofilů 0,5 -< 1,0 x 10

9/ l byla 0,75 % u

pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, oproti 0,11 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není ovlivněna jeho podáním s jídlem. Kvetiapin se asi z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkyl-kvetiapinu v ustáleném stavu jsou 35 % ve srovnání s kvetiapinem. Poločas eliminace kvetiapinu je 7 hodin a N-desalkyl-kvetiapinu 12 hodin.

Kvetiapin a N-desalkyl-kvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min/1,73 m

2 ) a jater

(stabilizovaná alkoholická cirhóza) je střední clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná frakce volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkyl-kvetiapinu je z méně než 5 % vylučována v moči.

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt méně než 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. Střední plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná jaterní cirhóza). Jelikož je kvetiapin intenzívně metabolizován v játrech, dá se očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u populace pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů je nutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. N-desalkyl-kvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkyl-kvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších než jsou koncentrace dosažené u člověka při denním dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě výsledků těchto prací in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky signifikantní lékové inhibici metabolismu druhého léku, který je také zprostředkován cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P 450.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V řadě in vitro a in vivo studiích genotoxicity nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které dosud ještě nebyly potvrzeny dlouhodobými klinickými studiemi:U potkanů byla pozorována depozice pigmentu ve štítné žláze; u opic rodu cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a pokles počtu červených a bílých krvinek; a u psů byla nalezena opacita čočky a katarakta.

Tato zjištění je nutné vzít v úvahu při zvažování prospěchu léčby kvetiapinem oproti bezpečnostním rizikům pro pacienta.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety:mikrokrystalická celulosadihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhosodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)povidonmonohydrát laktosymagnesium-stearát

Potah tablety:25 mgčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)makrogolmastekoranžová žluť (E110)červeň Allura (E129)indigokarmín (E132)

100 mgčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)makrogolmastekžlutý oxid železitý (E172)

150 mgčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)makrogolmastekžlutý oxid železitý (E172)indigokarmín (E132)červeň Allura (E129)

200 mgčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)makrogolmastek

300 mgčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)makrogolmastek

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/Al blistry

Velikost balení: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Arrow Generics Limited, Stevenage, Hertfordshire, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapine Arrow 25 mg: 68/073/10-CQuetiapine Arrow 100 mg: 68/074/10-CQuetiapine Arrow 150 mg: 68/075/10-CQuetiapine Arrow 200 mg: 68/076/10-CQuetiapine Arrow 300 mg: 68/077/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.1.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.3.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.