Quetiapine Accord 200 Mg Potahované Tablety

Kód 0157337 ( )
Registrační číslo 68/ 994/10-C
Název QUETIAPINE ACCORD 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Accord Healthcare Limited, North Harrow, Middlesex, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0157327 POR TBL FLM 10X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157338 POR TBL FLM 100X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157328 POR TBL FLM 14X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157329 POR TBL FLM 20X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157330 POR TBL FLM 28X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157331 POR TBL FLM 30X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157332 POR TBL FLM 50X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157333 POR TBL FLM 56X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157325 POR TBL FLM 6X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157334 POR TBL FLM 60X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157326 POR TBL FLM 7X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157335 POR TBL FLM 84X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157336 POR TBL FLM 90X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0157337 POR TBL FLM 98X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPINE ACCORD 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls142182/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

QUETIAPIN ACCORD 25 mg potahované tablety

QUETIAPIN ACCORD 100 mg potahované tablety

QUETIAPIN ACCORD 150 mg potahované tablety

QUETIAPIN ACCORD 200 mg potahované tablety

QUETIAPIN ACCORD 300 mg potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Quetiapin Accord potahované tablety (dále jen jako Quetiapin Accord) a k čemu se používá2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Accord užívat3.Jak se přípravek přípravek Quetiapin Accord užívá4.Možné nežádoucí účinky5.Jak přípravek Quetiapin Accord uchovávat6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN ACCORD A K ČEMU SE POUŽÍVÁPřípravek Quetiapin Accord obsahuje látku kvetiapin a patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.

Tyto léky pomáhají při stavech, které způsobují následující příznaky:

Můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou, věřit věcem, které nejsou skutečné, nebo cítit

neobvyklou podezřívavost, úzkost, zmatenost, vinu, napětí nebo depresi.

Můžete cítit značné vzrušení, povznesení, rozrušení, nadšení nebo zvýšenou aktivitu nebo

můžete mít špatný odhad včetně agresivity, ničivého nebo útočného chování.

Změny nálady, kdy cítíte smutek. Můžete zjistit, že jste depresivní, máte pocity viny, nedostatek

energie, ztrácíte chuť k jídlu a/nebo nemůžete spát.

Váš lékař může pokračovat v léčbě kvetiapinem tablety, jestliže se cítíte lépe a jako prevenci návratu Vašich příznaků.

Může být pro Vás užitečné říct Vašemu příteli, nebo příbuzným, že trpíte těmito příznaky a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat aby Vám řekli, jestli si budou myslet, že se Vaše příznaky zhoršují, nebo jestli se obávají nějaké změny ve Vašem chování.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN ACCORD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapin Accord:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin-fumarát nebo na kteroukoli další složku

přípravku Quetiapin Accord (viz bod 6: Další informace);

jestliže užíváte některý z následujících léků:

Inhibitory proteáz, jako je nelfinavir (na HIV infekci)

Azolová léčiva (na plísňové infekce)

Léky na léčbu infekcí (erytromycin nebo klaritromycin)

nefazodon (k léčbě depresí).

Pokud se Vás týká některé z výše uvedených upozornění, neužívejte přípravek Quetiapin Accord. Pokud si nejste jist/a poraďte se před použitím se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapin Accord je zapotřebí:Quetiapin Accord by neměli užívat starší pacienti s demencí (omezení mozkových funkcí). Je to z toho důvodu, že tato skupina léčiv, do které patří Quetiapin Bluefish, může u starších lidí s demencí zvyšovat riziko mozkové příhody nebo v některých případech i riziko smrti.Než začnete léčivý přípravek užívat, informujte lékaře, jestliže:

máte jakékoli zdravotní potíže se srdcem např.potíže se srdečním rytmem.

máte nízký krevní tlak.

jste někdy měl/a infarkt, zejména jestli jste starší.

máte potíže s játry;

prodělal(a) jste někdy epileptický záchvat (křeče).

máte diabetes (cukrovku) nebo Vám jeho vznik hrozí (cukrovka se ve Vaší rodině vyskytuje nebo jste měla vysoké hladiny cukru v krvi během těhotenství). Pokud ano, lékař může kontrolovat hladinu Vašeho krevního cukru během léčby kvetiapinem.

víte, že jste v minulosti měl/a nízký počet bílých krvinek (který mohl, ale nemusel být

způsoben jinými léky);

užíváte také jiné léčivé přípravky;

Vy nebo někdo ve Vaší rodině má nebo měl onemocnění spojené s krevními sraženinami,

protože léky tohoto typu mohou být spojeny se vznikem krevních sraženin.

Informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví:

vysoké teploty (horečka), ztuhlost svalů, pocit zmatenosti,

nekontrolovatelné pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka,

pocit silné ospalosti.

Uvedené stavy mohou být způsobeny právě tímto typem léku.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší depreseJestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky mohou zesílit v době, kdy poprvé začínáte s léčbou, protože určitou dobu trvá, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Pokud jste mladý dospělý/á, mohou Vás tyto myšlenky napadat častěji. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedných myšlenek nebo chování i mladých dospělých s depresí ( mladších než 25 let).

Jestliže máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevražedné myšlenky, kontaktujte kdykoli svého lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte kvetiapin, jestliže užíváte následující léky:

některé léky na HIV

azolové přípravky (plísňové infekce),

erytromycin, claritromycin ( proti infekcím)

nefazodon (na depresi)

Řekněte svému lékaři, jestliže užíváte některé z následujících léků:

léky proti epilepsii (např. fenytoin nebo karbamazepin),

léky na léčbu vysokého krevního tlaku,

léky nazývané barbituráty (proti nespavosti),

thioridazin (antipsychotikum),

Než přestanete užívat jakékoli léky, poraďte se se svým lékařem.

Užívání přípravku Quetiapin Accord s jídlem a pitím

Tablety kvetiapinu se mohou užívat s jídlem i bez jídla.

 Dávejte pozor na to, kolik alkoholu vypijete. Kombinace alkoholu s quetiapinem

může způsobit, že se budete cítit ospalí.

Neužívejte přípravek Quetiapin Accord s grapefruitovým džusem. Může to mít vliv na to, jak lék působí.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Jestliže jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, poraďte se před užíváním přípravku Quetiapin Accord s lékařem.Přípravek Quetiapin Accord neužívejte během těhotenství, pokud jste se o tom neporadila s lékařem.Přípravek Quetiapin Accord by neměl být užíván během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Quetiapin Accord může způsobovat ospalost.Proto je během užívání tablet zakázáno řízení dopravních prostředků a obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento lék působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quetiapin Accord

Přípravek Quetiapin Accord obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN ACCORD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quetiapin Accord přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař rozhodne, jaká bude počáteční dávka a tuto dávku může postupně zvyšovat. Obvykle se dávka pohybuje mezi 150 až 800 mg. Toto závisí na typu Vašeho onemocnění a Vašich potřebách.

Lékař může začít léčbu nižší dávkou a pomalu dávku zvyšovat jestliže:

-

jste starší pacient, nebo

-

máte problémy s játry

Tablety budete užívat jednou denně před spaním nebo dvakrát denně, což závisí na vašem onemocnění

Tablety polykejte celé a zapijte je vodou.

Tablety můžete užívat s jídlem nebo nalačno.

Pokud užíváte Quetiapin Accord, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv naúčinek léku.

Nepřestávejte lék užívat, i když se cítíte lépe, pokud tak neurčí lékař.

Děti a mladistvíPřípravek Quetiapin Accord není určen pro děti a mladistvé do věku 18ti let.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quetiapin AccordPokud jednu dávku vynecháte, užijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Pokud je už téměř čas na další dávku, vyčkejte do plánovaného času. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu..

Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapin Accord, než jste měl/aJestliže užijete více přípravku Quetiapin Accord, než jste měl/a, kontaktujte ihned lékaře či nejbližší nemocnici a vezměte lék s sebou. Při předávkování můžete cítit ospalost, závrať a abnormální srdeční tep.

Jestliže jste přestal/a přípravek Quetiapin Accord užívat

Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Quetiapin Accord, mohou se objevit tyto příznaky:nemožnost usnout, pocit nemoci (pocit na zvracení), zvracení, bolest hlavy, průjem, závrať nebo podrážděnost. Váš lékař Vám může doporučit před ukončením léčby dávku postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Accord nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se jakýkoli z následujících nežádoucích účinků stane závažným, nebo jestli zaznamenáte nežádoucí účinky, které zde nejsou uvedeny, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté (postihující minimálně 1 z 10 léčených pacientů):Závratě

(mohou vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech, pocit ospalosti ( toto vymizí s dalším

užíváním Quetiapin Accord), příznaky z vysazení (které se vyskytují v případě, že přípravek přestanete užívat), včetně nespavosti, nevolnost (nauzea), bolesti hlavy, průjem, zvracení, závratě, podrážděnost ( obvykle vymizí po jednom týdnu

od poslední užité dávky) , přibývání na váze.

Časté (postihující minimálně 1 z 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů):Zrychlení srdeční frekvence, ucpaný nos, poruchy trávení, zácpa, pocit podrážděnosti, pocit slabosti, mdloby ( mohou vést k pádům), otoky horních nebo dolních končetin, nízký krevní tlak při vstání, což může způsobit, že budete mít pocti na omdlení, zvýšené hladiny cukru v krvi, rozmazané vidění,

abnormální svalové pohyby včetně obtížného zahajování pohybů, třes, nebo svalové ztuhlosti bez bolesti, abnormální sny a noční můry, větší pocit hladu, pocit neklidu, poruchy řeči a jazykových schopností.

Méně časté (postihující minimálně 1 z 1000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů):Křeče či epileptické záchvaty, alergické reakce vyvolávající začervenání a svědění kůže a vyrážku,otoky kůže a otoky kolem úst, nepříjemný pocit v nohou (syndrom neklidných nohou),obtížné polykání, nekontrolovatelné pohyby (obličeje či jazyka).

Vzácné (postihující minimálně 1 z 10000 a méně než 1 z 1000 léčených pacientů):Velmi vysoká teplota, dlouhotrvající bolest v krku nebo porušení sliznice v ústech, rychlejší dýchání, pocení, svalová ztuhlost, pocit ospalosti nebo mdlob, žloutenka (zažloutnutí kůže a bělma očí), bolestivá a prodloužená erekce , otok prsou a neočekávaná tvorba mléka, krevní sraženiny, zejména v nohou (příznaky zahrnují otoky, bolestivost a zarudnutí nohou), které mohou putovat cévami až do plic a mohou vyvolat bolesti na hrudi a obtížné dýchání.

Velmi vzácné (méně než u jednoho z 10000 léčených pacientů): vysoká hladina cukru v krvi nebo zhoršení stávající cukrovky, zánět jater (hepatitida), závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži, alergická reakce může být závažná a může vyvolávat dechovou nedostatečnost; rychlý otok kůže, obvykle v okolí očí, rtů a krku.

Není známo: četnost nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit

Kvetiapin patří mezi léky, které mohou vyvolat problémy se srdečním rytmem, které mohou být závažné, ve výjimečných případech až fatální.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit pouze pokud se provedou krevní testy. To zahrnuje zvýšení množství tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi a snížení počtu určitých krevních buněk a zvýšení hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktin může ve vzácných případech vést k:

-

otokům prsou u žen i u mužů a neočekávanou produkci mléka z prsou.

-

vynechání menstruace, nebo nepravidelná menstruace u žen

Proto Vás Váš lékař pošle občas na krevní testy.

Děti a dospívající:Ty samé nežádoucí účinky jako u dospělých pacientů se mohou vyskytnout u dětí a mladých dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a mladých dospělých:

Velmi časté (postihující minimálně 1 z 10 léčených pacientů):- zvýšení kladiny hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení množství prolaktinu ve

vzácných případech může vést k:

o otokům prsou u dívek i chlapců a neočekávanou produkci mléka z prsou.

o vynechání menstruace, nebo nepravidelná menstruace u dívek.

o zvýšené chuti k jídlu.

o abnormálním svalovým pohybům včetně obtížného zahajování pohybů, třesu, nebo

svalové ztuhlosti bez bolesti.

5. JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPIN ACCORD UCHOVÁVATUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Quetiapin Accord nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quetiapin Accord potahované tablety obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum (ve formě hemifumarátu).

Quetiapin Accord 25 mg potahované tabletyJedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg quetiapinum (jako quetiapini fumaras).

Quetiapin Accord 100 mg potahované tabletyJedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg quetiapinum (jako quetiapini fumaras).

Quetiapin Accord 150 mg potahované tabletyJedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg quetiapinum (jako quetiapini fumaras).

Quetiapin Accord 200 mg potahované tablety:Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg quetiapinum (jako quetiapini fumaras).

Quetiapin Accord 300 mg potahované tablety:Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg quetiapinum (jako quetiapini fumaras).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, povidon 40, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Potahová vrstva:25 mg: Potahová soustava opadry 03B84929 růžováHypromelóza 6cPOxid titaničitý Makrogol 400Červený a žlutý oxid železitý100 mg: Potahová soustava opadry 03B52117 žlutáHypromelóza 6cPOxid titaničitý Makrogol 400Žlutý oxid železitý 150 mg:Potahová soustava opadry 03B82929 žlutáHypromelóza 6cPOxid titaničitý Makrogol 400Žlutý oxid železitý 200 a 300 mg: Hypromelóza E-5Makrogol 400Oxid titaničitý

Jak přípravek Quetiapin Accord potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg: Růžové, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách.100 mg: Žluté kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách.150 mg: Světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách.

200 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách.300: Bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým "300" na jedné straněa hladké na straně druhé.

Přípravek Quetiapin Accord potahované tablety je balen v PVC / Al blistrech. Blistry jsou baleny v papírových krabičkách.Velikost balení: 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, a 100 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel:Accord Healthcare Limited ,Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,Middlesex, HA1 4 HF, Velká Británie

Výrobci:Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4 HF,Velká Británie;CEMELOG BRS KFT., Budaörs, Maďarsko

Tato příbalová informace byla schválena: 30.9.2011

Tento přípravek je registrován v následujících zemích EUZemě

Název přípravku

Velká Británie

Quetiapine 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets

Španělsko

Quetiapine Combix 25/100/150/200/300 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg tabletti, kalvopäällysteinen / filmdragerade tabletter

Nizozemsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300mg filmomhulde tabletten

Portugalsko

Quetiapina Accord

Posko

Quetiapine Accord

Dánsko

Quetiapin Accord

Rumunsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate

Švédsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmdragerad tabletter

Maďarsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmtabletta

Německo

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmtabletten

Belgie

Quetiapine Accord Healthcare 25/100/150/200/300 mg filmomhulde tabletten / filmtabletten / comprimés pelliculés

Slovensko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmom obalené tablety

Irsko

Quetiapine 25/100/150/200/300 mg Film coated Tablet

Litva

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg plėvele dengtos tabletės

Itálie

Quetiapine AHCL 25/100/150/200/300 mg compresse rivestite con film

Bulharsko

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls120898/2009, sukls120899/2009, sukls120900/2009, sukls120901/2009, sukls120902/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Accord 25 mg potahované tablety Quetiapin Accord 100 mg potahované tablety Quetiapin Accord 150 mg potahované tablety Quetiapin Accord 200 mg potahované tablety Quetiapin Accord 300 mg potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Quetiapin Accord 25 mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg quetiapinum (jako quetiapini hemifumaras). Pomocná látka: 13,300 mg monohydrátu laktózy. Quetiapin Accord 100 mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg quetiapinum (jako quetiapini hemifumaras). Pomocná látka: 53,200 mg monohydrátu laktózy. Quetiapin Accord 150 mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg quetiapinum (jako quetiapini hemifumaras). Pomocná látka: 79,800 mg monohydrátu laktózy. Quetiapin Accord 200 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg quetiapinum (jako quetiapini hemifumaras). Pomocná látka: 106,400 mg monohydrátu laktózy. Quetiapin Accord 300 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg quetiapinum (jako quetiapini hemifumaras). Pomocná látka: 159,600 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety. Quetiapin Accord 25 mg potahované tablety: Růžové, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách. Quetiapin Accord 100 mg potahované tablety: Žluté kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách. Quetiapin Accord 150 mg potahované tablety: Světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách. Quetiapin Accord 200 mg potahované tablety: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, hladké na obou stranách. Quetiapin Accord 300 mg potahované tablety: Bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým "300" na jedné straně a hladké na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

1/16

4.1. Terapeutické indikace Quetiapin je indikován léčbě:

 Léčba schizofrenie.  Bipolární poruchy, včetně:

- středně těžké až těžké manické epizody u bipolární poruchy. - velkých depresivních epizod u bipolární poruchy. - prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

4.2. Dávkování a způsob podání Přípravek Quetiapin Accord se podává samostatně nebo s jídlem. Dospělí Léčba schizofrenie K léčbě schizofrenie se přípravek Quetiapin Accord podává dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od čtvrtého dne by měla být dávka titrována na obvyklou účinnou dávku 300 až 450 mg/den. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 150 až 750 mg/den. Léčba středně těžké až těžké manické epizody u bipolární poruchy K léčbě manických epizod bipolární poruchy se přípravek Quetiapin Accord podává dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávku je možno dále zvýšit až na 800 mg/den (6. den), ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 200 až 800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg/den. Léčba velkých depresivních epizod u bipolární poruchy K léčbě depresivních epizod u bipolární poruchy se přípravek Quetiapin Accord podává jednou denně na noc. Celková denní dávka první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických studiích nebyl prokázán dodatečný prospěch při podávání dávky 600 mg/den ve srovnání s dávkou 300 mg/den (viz bod 5.1.). Dávka vyšší než 300 mg může být iniciována jen lékařem se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy. V případě horší snášenlivosti přípravku je v individuálních případech možné zvážit redukci dávky až na 200 mg/den. Jestliže se jedná o depresivní episody s bipolární poruchou, léčba může být iniciována jen lékařem se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy. Prevence rekurence u bipolární poruchy Při prevenci manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 až 800 mg za den ve dvou denních dávkách. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka. Starší pacienti Při podávání přípravku kvetiapinu i ostatních antipsychotik starším lidem je třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodní titraci dávky. Dávku je třeba zvyšovat pomaleji a celková denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu je u starších lidí o 30-50% nižší než u mladších pacientů. Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů starších než 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy.

2/16

Děti a mladiství Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek k údajů, které by podpořily podávání přípravku Quetiapin Accord dětem a mladistvím mladším 18 let, přípravek Quetiapin Accord by pacientům v této věkové skupině neměl být podáván. Údaje, které jsou k dispozici z placebem kontrolovaných klinických studií jsou shrnuty v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2. Pacienti s poruchou ledvin Dávku není třeba upravovat u pacientů s poškozením ledvin. Pacienti s poruchou jater Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost při podávání přípravku Quetiapin Accord pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodní titraci dávky. Pacienti s poškozenou funkcí jater by měli začínat na dávce 25 mg/den. Dávku je třeba zvyšovat o 25 až 50 mg/den, až je dosaženo účinné terapeutické dávky, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u jednotlivých pacientů.

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, např. inhibitorů HIV proteáz, azolových antimykotik, erythromycinu, klarithromycinu a nefazodonu, je kontraindikováno (viz také bod 4.5.).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Děti a mladiství (10 až 17 let věku) Vzhledem k tomu, že k dispozici není dostatek k údajů, které by podpořily podávání přípravku Quetiapin Bluefish dětem a mladistvím mladším 18 let, přípravek Quetiapin Bluefish by pacientům v této věkové skupině neměl být podáván. Klinické studie prokázaly, že mimo známého bezpečnostního profilu zjištěného u dospělých (viz bod 4.8) se u dětí a mladistvých objevily některé nežádoucí příhody ve vyšší frekvenci než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení sérového prolaktinu a extrapyramidové příznaky) a byl zjištěn jeden, který do té doby nebyl pozorován u dospělých (zvýšení krevního tlaku). U dětí a mladistvých byly rovněž pozorovány změny ve funkci štítné žlázy. Dlouhodobé bezpečnostní dopady léčby na růst a dospívání rovněž nebyly sledovány po dobu delší než 26 týdnů. Dlouhodobé dopady léčby na kognitivní vývoj a vývoj chování nejsou známy. V placebem kontrolovaných klinických studiích s dětmi a dospívajícími pacienty léčenými pro schizofrenii a bipolární mánii byl quetiapin ve srovnání s placebem spojen s vyšší incidencí extrapyramidových příznaků (viz bod 4.8). Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení Deprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždami). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Jelikož ke zlepšení pravděpodobně nedojde během prvních několika týdnů léčby nebo delšího období, je třeba pacienty pečlivě sledovat, dokud k takovému zlepšení nedojde. Je obecnou klinickou zkušeností, že riziko sebevraždy se v počátečních fázích uzdravování může zvýšit. V klinických studiích prováděných u pacientů s bipolární poruchou trpícími velkými depresivními epizodami bylo pozorováno zvýšené riziko příhod souvisejících se sebevraždou u mladých dospělých pacientů do 25 let věku, jimž byl podáván kvetiapin (3,0%) ve srovnání se skupinou léčenou placebem (0%). Kromě tohoto musí lékaři brát v úvahu potenciální riziko výskytu příhod spojených se sebevraždou po náhlém vysazení léčby kvetiapinem v důsledku známých rizikových faktorů léčeného onemocnění. Somnolence Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, jako je sedace (viz bod 4.8.). V klinických studiích léčby pacientů s bipolární depresí byl nástup těchto příznaků pozorován během

3/16

prvních 3 dnů léčby a příznaky byly převážně mírné až středně závažné intenzity. Pacienti s bipolární depresí, u nichž se dostavuje ospalost se závažnou intenzitou, mohou vyžadovat častý kontakt minimálně po dobu 2 týdnů od nástupu příznaků ospalosti, nebo dokud se příznaky nezlepší. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Kardiovaskulární onemocnění Pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním, nebo jiným onemocněním s predispozicí k hypotenzi by měl být kvetiapin podáván s opatrností. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména během počáteční fáze titrace dávky. Pokud k tomu dojde, je třeba zvážit snížení dávky nebo pozvolnější titraci dávek. Epileptické záchvaty V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci epileptických záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje opatrnost při podávání pacientům s epileptickými záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Extrapyramidové symptomy V placebem kontrolovaných klinických studiích léčby pacientů s velkými depresivními epizodami při bipolární poruše bylo podávání kvetiapinu spojeno se zvýšenou incidencí extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Tardivní dyskineze Pokud se objeví známky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo vysazení přípravku Quetiapin Accord. Příznaky tardivní dyskineze se po přerušení léčby mohou zhoršit nebo se dokonce objevit (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Neuroleptický maligní syndrom Výskyt neuroleptického maligního syndromu je dáván do souvislosti s podáváním antipsychotik, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Klinická manifestace zahrnuje hypertermii, změněný mentální stav, svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba přípravek Quetiapin Accord vysadit a zahájit podávání adekvátní medikace. Závažná neutropenie V klinických studiích s kvetiapinem byla méně často hlášena závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 109/l). Většina případů závažné neutropenie se vyskytla během několika prvních měsíců od začátku léčby kvetiapinem. Nezdá se, že by tyto příznaky souvisely s podanou dávkou. Během postmarketinkového sledování bylo zjištěno, že příznaky leukopenie a/nebo neutropenie vymizely po skončení léčby kvetiapinem. Mezi možné rizikové faktory pro neutropenii patří preexistující nízký počet bílých krvinek (WBC) a léky indukovaná neutropenie v anamnéze. Léčba kvetiapinem by měla být přerušena u pacientů s počtem neutrofilů <1,0 x 109/l. U pacientů je třeba sledovat známky a příznaky infekce a sledovat počet neutrofilů (dokud nepřesáhne hodnotu 1,5 x 109/l) (viz bod 5.1.“Farmakodynamické účinky“). Interakce (Viz též bod 4.5. „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“). Současné použití kvetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, podstatně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie kvetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba přípravkem Quetiapin Accord zahájena pouze tehdy, rozhodne li lékař, že prospěch léčby přípravkem Quetiapin Accord převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný). Hyperglykémie V průběhu léčby quetiapinem byla hlášena hyperglykémie nebo exacerbace preexistujícího diabetu. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory rozvoje diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování (viz také bod 4.8. „Nežádoucí účinky“).

4/16

Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LD a celkového cholesterolu (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Zvýšené hladiny lipidů by měly být léčeny s přihlédnutím ke klinickému stavu. Metabolické riziko Vzhledem ke změnám hmotnosti, změnám hladiny krevní glukosy (viz Hyperglykémie) a lipidů pozorovaným v klinických studiích, je v individuálních případech možné zhoršení profilu metabolického rizika, které by mělo být řešeno s ohledem na klinický stav pacienta (viz také bod 4.8.). Prodloužení QT intervalu V klinických studiích a při použití v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. Během postmarketinkového sledování bylo prodloužení QT intervalu hlášeno při podávání kvetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8.) i při předávkování (viz bod 4.9.). Stejně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti při předepisování kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo prodlouženým QT intervalem v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také třeba, pokud je kvetiapin předepisován s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, nebo současně s neuroleptiky zvláště starším osobám, pacientům s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, s hypokalémií nebo hypomagnezémií (viz bod 4.5. „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“). Příznaky z vysazení Po náhlém vysazení kvetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení - insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu nejméně jednoho až dvou týdnů (viz bod 4.8.) Starší pacienti trpící psychózou související s demencí Přípravek Quetiapin Accord není schválen k léčbě pacientů trpících psychózou související s demencí. V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus vzniku tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Přípravek Quetiapin Accord by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody. Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo zjištěno, že u starších pacientů trpících psychózou související s demencí se zvyšuje riziko úmrtí ve srovnání s placebem. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem provedených se stejnou populací pacientů (n=710; průměrný věk: 83 roků; rozmezí: 56-99 roků) byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5%, zatímco u pacientů léčených placebem byla tato incidence 3,2%. Pacienti v těchto klinických studiích zemřeli z různých příčin, které byly shodné s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí. Dysfagie Při léčbě kvetiapinem byla pozorována dysfagie (viz bod 4.8. „Nežádoucí účinky“). Pacientům s rizikem aspirační pneumonie by měl být kvetiapin podáván s opatrností. Venózní tromboembolismus (VTE) V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Quetiapin Accord tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Laktóza Tablety přípravku Quetiapin Accord obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými problémy jako je intolerance galaktózy, vrozený deficit laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat.

5/16

Další informace Informace o kvetiapinu v kombinaci s valproátem nebo lithiem při léčbě středně těžkých a těžkých manických epizod jsou omezené; kombinovaná terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8. a 5.1.). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání kvetiapinu v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem. Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně zodpovědný za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus kvetiapinu. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s CYP3A4 inhibitorem ketokonazolem 5 až 8-násobné zvýšení AUC kvetiapinu. Na základě tohoto zjištění je současné užívání kvetiapinu a CYP3A4 inhibitorů kontraindikováno. Také se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou. V klinické studii s opakovanými dávkami zaměřené na stanovení farmakokinetiky kvetiapinu, který byl podávaný před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), současné podávání karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou - AUC) průměrně až na 13% systémové dostupnosti kvetiapinu podávaného samostatně; ačkoli u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce mohou být plazmatické koncentrace nižší, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem. Současné podávání kvetiapinu s fenytoinem (jiným induktorem mikrosomálních enzymů) způsobilo zvýšení clearance kvetiapinu o přibližně 450%. U pacientů léčených induktory jaterních enzymů lze léčbu kvetiapinem zahájit pouze v případě, že lékař považuje předpokládaný přínos léčby přípravkem Quetiapin Accord za převyšující případná rizika z vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna v terapii induktory jaterních enzymů byla postupná. V případě nutnosti je potřebné jej nahradit neinduktorem (např. natrium-valproátem), (viz také bod 4.4.). Farmakokinetika kvetiapinu nebyla signifikantně ovlivněna současným podáváním antidepresiva imipraminu (známý CYP2D6 inhibitor) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6). Farmakokinetika kvetiapinu se při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem signifikantně nezměnila. Současné podávání kvetiapinu a thioridazinu však způsobilo zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 70%. Farmakokinetika kvetiapinu se nezměnila při současném podávání s cimetidinem, známým P450 inhibitorem. Farmakokinetika lithia se nezměnila při současném podávání s kvetiapinem. Farmakokinetika natrium-valproátu a kvetiapinu se během současného podávání v klinicky signifikantním rozsahu nezměnila. Formální studie interakcí s běžně užívanými kardiovaskulárními léky nebyly provedeny. Opatrnosti je třeba v případech, kdy se kvetiapin podává současně s léčivy, která mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QT interval.

6/16

4.6. Těhotenství a kojení Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla dosud zjišťována. Dosud nejsou žádné poznatky o nežádoucích účincích z testů na zvířatech. Možný vliv na oči plodu nebyl dosud zkoumán. Přípravek Quetiapin Accord lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl přípravek Quetiapin Accord podáván v průběhu těhotenství, u novorozenců se projevovaly symptomy z vysazení léčby. Není známo, do jaké míry se kvetiapin vylučuje do mateřského mléka. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby se během užívání přípravku Quetiapin Accord potahované tablety vyvarovaly kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k primárním účinkům na centrální nervový systém, může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující duševní bdělost. Pacienty je proto třeba varovat, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8. Nežádoucí účinky Nejčastějšími nežádoucími účinky (Adverse Drug Reactions - ADR) při léčbě tabletami kvetiapinu jsou ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná slabost, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik, podávání kvetiapinu bývá doprovázeno zvýšením hmotnosti, synkopou, neuroleptickým maligním syndromem, leukopenií, neutropenií a periferním edémem. Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou kvetiapinem je uveden v tabulce podle systému doporučeného organizací CIOMS III Working Group; 1995. Frekvence výskytu nežádoucích účinků (ADRs) je vyjádřena následovně: Velmi časté: >=1/10. Časté: (>=1/100 až <1/10). Méně časté (>=1/1000 až <1/100). Vzácné (>=1/10000 až <1/1000). Velmi vzácné (<1/10000). Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: leukopenie (1). Méně časté: eosinofilie, trombocytopenie. Není známo: neutropenie (1). Psychiatrické poruchy Časté: abnormální sny a noční můry Poruchy nervového systému Velmi časté: závratě (4,17), ospalost (717), bolest hlavy. Časté: synkopa (4,17), extrapyramidové symptomy (1,13), dysartrie Méně časté: , křeče(1,)., syndrom neklidných nohou (restless legs syndrome, RLS), tardivní dyskinéze (1). Srdeční poruchy Časté: tachykardie (4). Poruchy oka Časté: neostré vidění Cévní poruchy Časté: ortostatická hypotenze (4,17). Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: rhinitis.

7/16

Gastrointestinální poruchy Velmi časté: sucho v ústech. Časté: zácpa, dyspepsie. Méně časté: dysfagie (8). Poruchy jater a žlučových cest Vzácné: žloutenka (6). Velmi vzácné: hepatitida (6). Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné: angioedém (6), Stevens-Johnsonův syndrom (6). Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu Vzácné: priapismus, galaktorea. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: syndrom z vysazení (1,10). Časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnost Vzácné:neuroseptický maligní syndrom(6). Vyšetření Velmi časté: nárůst tělesné hmotnosti (11), zvýšené hladiny triglyceridů v krvi (12), zvýšené hladiny cholesterolu v krvi (především LDL-C) (18), snížené hladiny HDL (18), nárůst hmotnosti

(9). Časté: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST) (3), snížení počtu neutrofilů, zvýšení glukózy v krvi k hyperglykemické hodnotě (7). Méně časté: zvýšení gama GT hodnot (3), snížení počtu trombocytů (14), prodloužení intervalu QT (1, 13, 19), Vzácné: zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi (1), venózní tromboembolie (15), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viz bod 4.4.

(2) Somnolence se obvykle může vyskytnout během prvních dvou týdnů léčby. Při dalším

podávání kvetiapinu zpravidla ustoupí

(3) U některých pacientů, kterým byl podáván kvetiapin bylo pozorováno asymptomatické

zvýšení transamináz (ALT, AST) nebo gamma-GT-glutamyltransferázy.

(4) Quetiapin Accord může stejně jako jiná antipsychotika, která blokují alfa jedna

adrenergní receptory, vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů se synkopami, zejména během období titrace úvodní dávky (viz bod 4.4).

(5) Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu. (6) Výpočty výskytu frekvence těchto nežádoucích účinků jsou založen pouze na

postmarketingových údajích.

(7) Hladiny krevního cukru nalačno

126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) nebo hladiny krevního cukru

po jídle

200mg/dl (≥11.1 mmol/L) se vyskytly alespoň v jednom případě.

(8) Zvýšení rychlosti u dysfagie u kvetiapinu oproti placebo bylo pozorováno pouze

v klinických studiích u bipolární deprese.

(9) Více než 7% nárůst tělesné hmotnosti od základní hodnoty. Objevuje se nejčastěji

během prvních týdnů léčby.

(10) V placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde byl quetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji

projevily následující příznaky z vysazení: nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem,

zvracení, závrať a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí se významně snížil po prvním týdnu po vysazení.

8/16

(11) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (

 2,258 mmol/l) (pacienti ve věku ≥ 18 let) nebo

≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti ve věku < 18 let) nejméně v jednom případě (12) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (

 6,2064 mmol/l) (pacienti ve věku ≥ 18 let) nebo

≥ 200 mg/dl (≥ 5,172 mmol/l) (pacienti ve věku < 18 let) nejméně v jednom případě. Zvýšení LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) bylo pozorováno velmi často. Průměrná hodnota změny u pacientů, u kterých bylo zaznamenáno toto zvýšení dosahovala 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) viz text dole (14) Krevní destičky ≤ 100 x 109/l nejméně v jednom případě (15) Dle hlášení nežádoucích příhod (z klinických studií) týkajících se zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi, které není spojeno s neuroleptickým maligním syndromem. (16) Hladiny prolaktinu ( pacienti starší než 18 let): >20 microg/l(>869,56 pmol/l) u mužů, 30microg/l (>1304.34 pmol/l) u žen kdykoli. (17) Může vést k pádům. (18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žen kdykoli. (19) Výskyt pacientů, kteří mají posun QT z <450 msec na ≥450 msec a ≥30 msec zvýšení. V placebo kontrolovaných studiích s kvetiapinem je průměrná změna a výskyt pacientů, kteří mají posun na klinicky signifikantní hladinu podobný jak u kvetiapinu tak u placebo.

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlá nevysvětlená smrt, zástava srdce a torsades de pointes byly hlášeny z klinického použití neuroleptik a jsou považovány za skupinový efekt (viz bod 4.4.). V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9% pro kvetiapin a 3,8% pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4% v žádné skupině. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8% pro kvetiapin a 8,0% pro placebo, bipolární mánie: 11,2% pro kvetiapin a 11,4% pro placebo. Léčba kvetiapinem je spojena s mírným, na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T4 a volného T4. Pokles celkového T4 a volného T4 byl maximální během prvních 2 až 4 týdnů léčby kvetiapinem, při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a volného T4. Pouze po vyšších dávkách byl pozorován mírný pokles celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG (thyroxin binding protein) se nemění a všeobecně nebyl pozorován reciproční vzestup hladiny TSH, což ukazuje, že kvetiapin nezpůsobuje klinicky závažnou hypofunkci štítné žlázy. Děti a dospívající (10 až 17 let věku) U dětí a dospívajících je třeba počítat s výskytem stejných nežádoucích účinků léku jako jsou uvedeny výše u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky léku, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících pacientů (10 až 17 let věku) než v dospělé populaci nebo nežádoucí účinky léku, které nebyly v dospělé populaci zjištěny. Nežádoucí účinky jsou tříděny následujícím způsobem: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1000, <1/100); vzácné (>1/10000, <1/1000) a velmi

9/16

vzácné (<1/10 000)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšená hladina prolaktinu1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systému Velmi časté:

Extrapyramidové

příznaky3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: Podrážděnost4 1.

Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let věku): > 20 μg/l (869.56 pmol/l) u mužů; >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) u žen kdykoli.Méně než 1% pacientů mělo zvýšenou hladinu prolaktinu >100 µg/l.

2.

Vychází ze zvýšení nad klinicky významný práh (upraveno dle kritérií vydaných National Institute of Health nebo zvýšení >20mmHg systolického nebo >10 mmHg diastolického krevního tlaku kdykoli v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných studií u dětí a dospívajících.

3.

Viz bod 5.1

4.

Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí zjištěnou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a dospívajících v porovnání s dospělými spojena s odlišnými klinickými důsledky.

4.9. Předávkování Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny smrtelné případy předávkování samotným kvetiapinem v dávce 6 g. Bylo však hlášeno i přežití po akutním předávkování až 30 g kvetiapinu. V poregistračním období byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem s následkem smrti, komatu, nebo prodloužení intervalu QT. Hlášené příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze. Pacienti s preexistujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním mohou mít vyšší riziko nežádoucích projevů po předávkování (viz bod 4.4., Kardiovaskulární onemocnění). Neexistuje specifické antidotum pro kvetiapin. V případě závažných příznaků je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze uvažovat o výplachu žaludku (po intubaci, pokud je pacient v bezvědomí) a podání aktivního uhlí spolu s laxativem. Pečlivý lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny ATC kód: N05AH04.

10/16

Mechanismus účinku Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, N desalkyl-kvetiapin, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N desalkyl-kvetiapin vykazují afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům v mozku.

Antipsychotické účinky a nízký potenciál pro extrapyramidové účinky (EPS) kvetiapinu jsou připisovány kombinaci antagonismu na různých receptorech. Kvetiapin má vyšší afinitu pro serotoninové (5HT2) receptory v mozku než pro dopaminové D2- receptory v mozku. Kromě toho má

N-desalkylkvetiapin vysokou afinitu k transportéru pro noradrenalin (NET). Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a alfa1-adrenergním receptorům a nižší afinitu k alfa2-adrenergním a 5-HT1a serotoninovým receptorům. Kvetiapin nemá významnější afinitu

k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům. Farmakodynamické účinky Kvetiapin je účinný v testech antipsychotické aktivity (jako je podmíněná úniková odpověď). Funkční a elektrofyziologické studie prokázaly, že kvetiapin blokuje účinek dopaminových agonistů a zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, neurochemické markery blokády D2-receptorů.

Výsledky studií na zvířatech predikce EPS ukázaly, že kvetiapin má atypický receptorový profil, který je odlišný od standardních antipsychotik. Kvetiapin po dlouhodobém podávání nezpůsobuje hypersenzitivitu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin vyvolává jen slabou kataleplexii v dávkách

účinných na blokádu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní

účinek, vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických (A10) dopaminových neuronů, ale nikoliv nigrostriatálních (A9) neuronů začleněných do motorické funkce. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím (viz bod 4.8.). Klinická účinnost Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií užívajících různé dávky quetiapinu nebyly zjištěny rozdíly v incidenci extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky quetiapinu v rozsahu 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst incidence extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik. Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích, hodnotících dávky quetiapinu až do 800 mg/den, používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo divalproexem, nebyly nalezeny rozdíly v incidenci extrapyramidových nežádoucích účinků nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými quetiapinem a placebem. V placebem konrolované studii prováděné se staršími pacienty s demencí spojenou s psychózou, nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacient-roků vyšší u skupiny pacientů léčených quetiapinem než u těch, kterým bylo podáno placebo. Ve dvou studiích quetiapinu používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod vykazoval quetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici data z dlouhodobých studií účinnosti quetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o současném užívání quetiapinu s valproátem sodným nebo lithiem v léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Nejsou k dispozici údaje z kombinované terapie trvající déle než 6 týdnů. Průměrná střední dávka quetiapinu za poslední týden byla u respondentů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondentů užívalo dávku v rozmezí 400 - 800 mg/den.

11/16

Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl quetiapin v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. V průběhu krátkodobého hodnocení nebyl pozorován dodatečný efekt dávky 600 mg/den oproti dávce 300 mg/den. V dlouhodobých fázích klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivní epizodou, kteří reagovali na podávání quetiapinu v dávce 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána dlouhodobá účinnost quetiapinu na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy. Dvě studie prevence relapsu hodnotily účinek quetiapinu v kombinaci se stabilizátory nálady a to u pacientů s mánií, depresí nebo se smíšenou poruchou. Kombinace s quetiapinem byla účinnější než podávání samotných stabilizátorů nálady ve smyslu prodloužení času mezi relapsy jakéhokoliv typu epizody (manické, depresivní, smíšené). Quetiapin byl podáván dvakrát denně v celkových dávkách 400 až 800 mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem. Klinické studie prokázaly, že quetiapin je účinný, podává-li se dvakrát denně, přestože quetiapin má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která určila, že u quetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2-

receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny. V zaslepených klinických studiích nebyla ověřena dlouhodobá účinnost quetiapinu v prevenci relapsů. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při pokračování léčby u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu, což naznačilo možnost dlouhodobé účinnosti. V placebem kontrolovaných studiích monoterapie u pacientů s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho případu s počtem neutrofilů < 1,5 x 109/l 1,72% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0,73% u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolovaných, otevřených, srovnávacích, s pacienty s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l ), byl výskyt alespoň jednoho případu počtu neutrofilů <0,5 x 109/l 0,21% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0% u pacientů léčených placebem a incidence ≥0,5 - <1,0 x 109/l byla 0,75% u pacientů léčených quetiapinem oproti 0,11% u pacientů užívajících placebo. Děti a dospívající (10 až 17 let věku) Účinnost a bezpečnost quetiapinu v léčbě mánie byla zkoumána v 3-týdenní, placebem kontrolované studii (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 – 17 let). Přibližně 45% pacientů mělo rovněž diagnózu ADHD. Dále byla uskutečněna 6-týdenní, placebem kontrolovaná studie s quetiapinem v léčbě schizofrenie (n = 222 pacientů ve věku 13 – 17 let). Pacienti, u nichž bylo známo, že v minulosti neodpovídali na léčbu quetiapinem byli z obou studií vyřazeni. Léčba quetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den a v den 2 zvýšena na 100 mg/den; následně byla dávka titrována po 100 mg/den dva až třikrát denně do cílové dávky (400 – 600 mg/den u mánie; 400 - 800 mg/den u schizofrenie). Rozdíl ve změně průměrů celkového skóre YMRS stanovených metodou nejmenších čtverců (LS průměr; LS mean) oproti výchozímu období (aktivní látka mínus placebo) ve studii zaměřené na mánii byl -5,21 pro quetiapin 400 mg/den a -6,56 pro quetiapin 600 mg/den. Podíly pacientů odpovídajících na léčbu (responder rate; zlepšení YMRS ≥ 50%) byly 64% pro quetiapin 400 mg/den, 58% pro 600 mg/den a 37% v placebo rameni. Rozdíl ve změně LS průměrů celkového skóre PANSS oproti výchozímu období (aktivní látka mínus placebo) byl -8,16 pro quetiapin 400 mg/den a -9,29 pro quetiapin 800 mg/den. Ani nízká dávka (400 mg/den) ani vysoké dávkování (800 mg/den) quetiapinu nebylo významně lepší než placebo

12/16

s ohledem na podíl pacientů odpovídajících na léčbu, přičemž odpověď na léčbu byla definována jako ≥ 30% snížení celkového skóre PANSS oproti výchozímu období. Jak u mánie tak u schizofrenie vedly vyšší dávky k početně nižšímu podílu pacientů odpovídajících na léčbu. K dispozici nejsou žádná data o přetrvávání účinnosti nebo prevenci opakovaného výskytu epizod v této věkové skupině. 26týdenní otevřená pokračovací studie navazující na akutní studie (n = 380 pacientů) s flexibilním dávkováním quetiapinu 400 – 800 mg/den poskytla další údaje o bezpečnostni quetiapinu. U dětí a dospívajících byla nahlášena zvýšení krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové příznaky a zvýšení sérových hladin prolaktinu byly hlášeny s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých pacientů (viz bod 4.4 a 4.8). Extrapyramidové příznaky V krátkodobé, placebem kontrolované studii s monoterapií u dospívajících pacientů (13 – 17 let věku) se schizofrenií činila souhrnná incidence extrapyramidových příznaků 12,9% u quetiapinu a 5,3% u placeba, avšak incidence jednotlivých nežádoucích příhod (např. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorický hyperaktivita, svalová ztuhlost, dyskineze) nepřesáhly 4,1% v žádné ze skupin léčených hodnoceným léčivým přípravkem. V krátkodobé, placebem kontrolované studii v monoterapii u dětí a dospívajících pacientů (10 - 17 let věku) s bipolární mánií činila souhrnná incidence extrapyramidových příznaků 3,6% u quetiapinu a 1,1% u placeba. V dlouhodobé otevřené studii schizofrenie a bipolární mánie činila souhrnná incidence s léčbou spojených extrapyramidových příznaků 10%. Zvýšení hmotnosti V krátkodobých studiích s dětskými pacienty (10 - 17 let věku) došlo u 17% pacientů léčených quetiapinem a 2,5% pacientů, kterým bylo podáváno placebo, ke zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%. Při korekci s ohledem na normální růst v čase bylo jako míra klinicky významné změny použito zvýšení indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI) o nejméně 0,5 směrodatné odchylky oproti výchozímu období; 18,3% pacientů, kteří byli léčeni quetiapinem po dobu nejméně 26 týdnů splňovalo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích dětských pacientů mladších 18 let se schizofrenií činila incidence událostí souvisejících se sebevraždami 1,4% (2/147) u quetiapinu a 1,3% (1/75) u placeba. V krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích u dětských pacientů mladších 18 let s bipolární mánií činila incidence událostí souvisejících se sebevraždami 1,0% (2/193) u quetiapinu a 0% (0/90) u placeba.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem. Kvetiapin se asi z 83% váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v ustáleném stavu dosahují 35% koncentrací kvetiapinu. Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a N-desalkylkvetiapinu asi 12 hodin. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu se neliší u mužů a u žen. Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50% nižší než u dospělých osob ve věku 18-65 let. U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25% nižší, ale individuální hodnoty clearance jsou v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v lidské plazmě je z méně než 5% vylučována v moči. Kvetiapin se intenzivně metabolizuje. Po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5% původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73% radioaktivity se vyloučí

13/16

močí a 21% stolicí. Plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o asi 25% u pacientů s poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza jater). Kvetiapin se metabolizuje hlavně v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u lidí s poškozením jaterních funkcí, a proto může být v těchto případech nutné upravit dávku (viz bod 4.2.). Při zkoumání in vitro se zjistilo, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za metabolismus kvetiapinu, zprostředkovaný cytochromem P450. N-desalkylkvetiapin se primárně tvoří a eliminuje prostřednictvím CYP3A4. Při pokusech in vitro byl kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkylkvetiapinu) shledány slabými inhibitory isoenzymů lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. Inhibice CYP in vitro je pozorována pouze v koncentracích asi 5-50krát vyšších než jsou pozorované u člověka při dávce v rozmezí 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků pokusů in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání přípravku Quetiapin Accord potahované tablety a jiných léků vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Děti a dospívající (10 až 17 let věku) Vzorky pro farmakokinetickou analýzu byly odebrány u 9 dětí ve věku 10 - 12 let a 12 dospívajících, u nichž quetiapin dosáhl rovnovážné koncentrace při dávkování 400 mg dvakrát denně. Po dosažení rovnovážného stavu byly plazmatické hladiny mateřské látky, quetiapinu, vztažené k dávce u dětí a dospívajících (10 – 17 let věku) podobné hladinám u dospělých, ačkoli Cmax u dětí byla na

horním konci rozpětí koncentrací pozorovaných u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu,

norquetiapinu, byly vyšší, přibližně 62% respektive 49% u dětí (10 – 12 let) a 28% respektive 14% u dospívajících (13 – 17 let) ve srovnání s dospělou populací.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V sérii studií na genotoxicitu v podmínkách in vitro a in vivo nebyly zjištěny genotoxické vlastnosti. U laboratorních zvířat byly zjištěny následující odchylky v dávkách, které jsou klinicky relevantní. Tyto odchylky nebyly dosud potvrzeny v dlouhodobých klinických studiích. U laboratorních potkanů byla zjištěna depozita pigmentu ve štítné žláze, hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy a adenom, u opic rodu Cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení koncentrace T3 v plazmě, snížená koncentrace hemoglobinu a snížení počtu červených a bílých krvinek. U psů byla nalezena opacita čočky a katarakta. Ve studiích na potkanech (dávky 0, 20, 75 a 250 mg/kg/den) byl u samic potkanů zvýšen výskyt adenokarcinomu prsní žlázy ve všech dávkách, jako následek dlouhodobé hyperprolaktinemie. Vzhledem k těmto nálezům je třeba vážit prospěch z léčby kvetiapinem ve vztahu k riziku pro pacienta.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktózy. Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A). Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Povidon 40 Mikrokrystalická celulóza (PH 102) Magnesium-stearát. Potahová vrstva: 25 mg: Potahová soustava opadry 03B84929 růžová. Hypromelóza 6cP Oxid titaničitý Makrogol 400 Červený a žlutý oxid železitý.

14/16

100 mg: Potahová soustava opadry 03B52117 žlutá Hypromelóza 6cP Oxid titaničitý Makrogol 400 Žlutý oxid železitý 150 mg: Potahová soustava opadry 03B82929 žlutá Hypromelóza 6cP Oxid titaničitý Makrogol 400 Žlutý oxid železitý 200 a 300 mg: Hypromelóza E-5 Makrogol 400 Oxid titaničitý

6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 30 měsíců

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení PVC / Al blistry. Blistry jsou baleny v papírových krabičkách. Velikost balení: 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4 HF, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA Quetiapin Accord 25 mg:

68/991/10-C

Quetiapin Accord 100 mg: 68/992/10-C Quetiapin Accord 150 mg: 68/993/10-C Quetiapin Accord 200 mg: 68/994/10-C Quetiapin Accord 300 mg: 68/995/10-C

15/16

16/16

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 22.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 22.12.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KRABIČKA} 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Accord 25 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 100 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 150 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 200 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 300 mg

potahované tablety

Quetiapinum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

25mg: Jedna tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (jako quetiapini hemifumaras). 100mg: Jedna tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (jako quetiapini hemifumaras). 150mg: Jedna tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (jako quetiapini hemifumaras ). 200mg: Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini hemifumaras). 300 mg: Jedna tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (jako quetiapini hemifumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydr

át laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

---- 8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Accord Healthcare Limited ,Middlesex, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Accord 25 mg:

68/991/10-C

Quetiapin Accord 100 mg:

68/992/10-C

Quetiapin Accord 150 mg:

68/993/10-C

Quetiapin Accord 200 mg:

68/994/10-C

Quetiapin Accord 300 mg:

68/995/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Quetiapin Accord 25 mg Quetiapin Accord 100 mg

Quetiapin Accord 150 mg Quetiapin Accord 200 mg Quetiapin Accord 300 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/Al blistr

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Accord 25 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 100 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 150 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 200 mg

potahované tablety

Quetiapin Accord 300 mg

potahované tablety

Quetiapinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord ( logo) 3. POUŽITELNOST EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT: 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.