Quetiapin Teva 50 Mg Retard

Kód 0174736 ( )
Registrační číslo 68/ 050/12-C
Název QUETIAPIN TEVA 50 MG RETARD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0174736 POR TBL PRO 10X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174743 POR TBL PRO 100X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174737 POR TBL PRO 30X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174738 POR TBL PRO 50X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174739 POR TBL PRO 50X50MG H Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174740 POR TBL PRO 56X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174744 POR TBL PRO 60X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174741 POR TBL PRO 60X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0174742 POR TBL PRO 90X50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN TEVA 50 MG RETARD

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13216/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Teva 50 mg Retard

Quetiapin Teva 200 mg RetardQuetiapin Teva 300 mg RetardQuetiapin Teva 400 mg Retard

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Quetiapin Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Teva užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapin Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Quetiapin Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quetiapin Teva obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Quetiapin Teva se užívá k léčbě některých onemocnění jako je:

Schizofrenie: kdy můžete slyšet nebo pociťovat věci, které ve skutečnosti neexistují, věřit

věcem které nejsou pravda nebo se cítit nezvykle podezřívavý/á, úzkostný/á, zmatený/á, mít pocit viny, napětí nebo depresi

Mánie: kdy můžete cítit velké vzrušení, mít povznesenou náladu, být rozrušený/á, mít pocit

nadšení nebo překypovat aktivitou nebo mít špatný odhad zahrnující i agresivní nebo zkratkovité chování.

Bipolární deprese a depresivní epizody v rámci depresivní nemoci: kdy pociťujete smutek.

Můžete mít pocit, že jste deprimován/a, můžete mít pocit viny, pocit ztráty energie, ztrátu chuti nebo nemůžete spát.

Pokud je Quetiapin Teva užíván k léčbě depresivních epizod v rámci depresivní nemoci, bude užíván spolu s dalšími přípravky k léčbě tohoto onemocnění.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Teva, i když se již cítíte lépe.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva jestliže:-

jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku kvetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Quetiapin Teva.

-

užíváte některé z následujících léků:

léky na léčbu HIV (AIDS)azolové protiplísňové lékyerytromycin nebo klaritromycin (na léčbu infekcí)

nefadozon (k léčbě deprese).

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Quetiapin Teva. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapin Teva je zapotřebí

Dříve než začnete užívat Quetiapin Teva, informujte lékaře pokud:

Vy nebo někdo jiný z Vaší rodiny máte nebo jste měl/a jakékoliv problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte nějaké léky, které ovlivňují činnost srdce.

máte nízký krevní tlak.

jste měl/a cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší pacient/ka.

máte onemocnění jater.

jste někdy měl/a křeče.

máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo zvýšené riziko vzniku cukrovky. Lékař může v průběhu léčby Quetiapinem Teva kontrolovat hladinu krevního cukru.

máte nízkou hladinu bílých krvinek nebo jste měl/a nízkou hladinu bílých krvinek v minulosti (která mohla, ale nemusela být způsobena užíváním jiných léků).

jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud tomu tak je, neměl/a byste přípravek užívat, protože Quetiapin Teva může u starších lidí s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo v některých případech i riziko úmrtí.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

V průběhu léčby ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví: 

horečka, těžká ztuhlost svalů, pocení a nižší úroveň vědomí (onemocnění nazývané maligní neuroleptický syndrom). Je nutná okamžitá lékařská péče.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště tváře a jazyka.

závratě nebo pocit velké ospalosti. Může dojít ke zvýšení rizika náhodného poranění (pádů) u

starších pacientů.

Tyto problémy mohou být vyvolány tímto typem přípravku.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší depreseJestliže trpíte depresí, mohou se u Vás vyskytnout myšlenky na sebepoškození či sebevraždu. Tyto myšlenky mohou být častější, když poprvé začnete užívat antidepresiva, neboť u těchto léků nějakou dobu trvá, než začnou působit, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohu zesílit i tehdy, když přestanete náhle lék užívat. Pravděpodobně se budete častěji takto cítit, jste-li mladý dospělý. Údaje z klinických studií ukázaly, že zvýšené riziko myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedného chování je u dospělých lidí mladších 25 let trpících depresí. Pokud se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého lékaře, nebo jděte přímo do nemocnice. Užitečné může být, když svým blízkým nebo kamarádům řeknete, že trpíte depresí a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje, nebo pokud si všimnou změn ve Vašem chování.

U pacientů užívajících přípravek Quetiapin Teva byl pozorován přírůstek tělesné hmotnosti. Vy i Váš lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši hmotnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a o rostlinných přípravcích.

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva, pokud užíváte

léky na léčbu HIV (AIDS) infekce.

azolové protiplísňové léky.

erytromycinová nebo klaritromycinová antibiotika.

nefazodon na léčbu deprese.

Informujte svého lékaře, pokud již užíváte

léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

léky, které ovlivňují činnost srdce, například léky, jež způsobují nerovnováhu elektrolytů (snížení

hladin draslíku nebo hořčíku), diuretika (léky na odvodnění) nebo určitá antibiotika (léky k léčbě infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdřív Vašeho lékaře.

Užívání přípravku Quetiapin Teva s jídlem a pitím

Účinek přípravku Quetiapin Teva může být ovlivněn potravou, a proto je třeba užívat tablety alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před ulehnutím.

Dávejte pozor na to, kolik alkoholu vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Quetiapin Teva

totiž může vyvolávat ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku Quetiapin Teva.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat Quetiapin Teva. Neměla byste během těhotenství užívat Quetiapin Teva bez porady s Vaším lékařem. Quetiapin Teva se nemá užívat během kojení.

U novorozenců jejichž matky užívaly kvetiapin během posledního trimestru (posledních třech měsíců těhotenství) se mohou objevit následující příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, ospalost, neklid, problémy s dýcháním a obtíže při krmení. Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto příznaky, může být nezbytné vyhledat lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Quetiapin Teva může vyvolat ospalost. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujestroje, dokud nebudete přesně znát Vaši reakci na podávané léčivo.

Účinek na screening drog v močiPokud užíváte kvetiapin a podstoupil/a jste močový screeningový test na drogy, mohou některé testovací metody dávat pozitivní výsledky na přítomnost metadonu a bicyklických antidepresiv, přestože jste tyto léky neužíval(a). Pokud k tomu dojde, bude potřeba provést citlivější test.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte Quetiapin Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte sesvým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací (denní) dávka se v závislosti na druhu onemocnění a Vašich potřebách pohybuje mezi 150 mg a 800 mg. 

Tablety budete užívat jednou denně.

Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety užívejte mimo jídlo (alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo předtím než jdete spát –lékař Vám řekne, kdy).

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte Quetiapin Teva. Může to ovlivnit účinek přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud se neporadíte s lékařem.

Problémy s játry Pokud máte problémy s játry, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Starší pacienti Pokud jste starší, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Děti a dospívající ve věku do 18 let: Quetiapin Teva není určen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a) Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalý/á, mít závratě a nepravidelný srdeční rytmus. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou tablety Quetiapinu Teva.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Quetiapin TevaVezměte si zapomenutou dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však již blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Quetiapin TevaV případě, že náhle přestanete užívat Quetiapin Teva, může se dostavit nespavost, pocit na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí, jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže jakýkoli uvedený nežádoucí účinek bude závažný nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté (objevující se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

Závratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy a sucho v ústech

pocit ospalosti (může vymizet při pokračování léčby Quetiapinem Teva) (může vést k pádu)

příznaky z vysazení (mohou se objevit, ukončíte-li užívání kvetiapinu) včetně neschopnosti

spát (insomnie), nevolnosti (pocit na zvracení), bolesti hlavy, průjmu, zvracení, závratí a podrážděnosti. Doporučuje se postupné snižování po dobu 1 až 2 týdnů.

přírůstek tělesné hmotnosti.

Časté (objevující se u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů):

 zrychlená tepová frekvence.  ucpaný nos.  zácpa, žaludeční nevolnost (trávicí obtíže).  pocit slabosti, mdloby (vedoucí až k pádu).  otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).

 zvýšená hladina krevního cukru.

neostré vidění.

neobvyklé pohyby svalů, včetně obtíží při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu nebo

svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

neobvyklé sny a noční můry.

zvýšená chuť k jídlu.

podrážděnost.

poruchy řeči a jazyka.

myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese.

Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených pacientů):

křeče či epileptické záchvaty

alergická reakce, která může zahrnovat vyvýšený pupeny, otoky kůže a v okolí úst.

nepříjemné pocity v nohou (takzvaný syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

sexuální dysfunkce (porucha).

Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů):

vysoká teplota (horečka), dlouhodobá bolest v krku, nebo vřídky v ústech, zrychlené dýchání, pocení, ztuhlé svaly, pocit velké ospalosti nebo mdloby.

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

poruchy menstruace

krevní sraženiny v cévách, především v nohou (s příznaky zahrnujícími otok, bolest a zčervenání nohou), které se mohou krevními cévami dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a obtížné dýchání. Pokud se u Vás objeví jakýkoliv z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

zhoršení již existující cukrovky (diabetes mellitus).

zánět jater (hepatitida).

těžká vyrážka, puchýře na kůži nebo červené skvrny na kůži.

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku.

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

nepřiměřená sekrece hormonu, který kontroluje objem moči.

rozklad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Skupina léků, kam patří také Quetiapin Teva, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a někdy i smrtelné. Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků. Zahrnují změny v hladinách určitých tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi, pokles počtu určitých typů krvinek, snížení množství sodíku v krvi, snížení hemoglobinu a zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi.Zvýšení hormonu prolaktinu v krvi, které může vzácně vést k:

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka.

nepravidelné menstruaci u žen.

Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívající U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících: Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících: Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktinu může vzácně vyvolat:

-

zvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka.

-

nepravidelnou menstruaci u děvčat.

zvýšenou chuť k jídlu.

neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5.

JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quetiapin Teva obsahuje-

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta obsahuje quetiapinum 50, 200, 300 nebo 400 mg (ve formě quetiapini fumaras).

-

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, natrium-citrát, magnesium-stearát.Potah tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol/PEG 400, polysorbát 80. Tablety 50 mg, 200 mg a 300 mg obsahují žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172). Tablety 50 mg a 300 mg obsahují také černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Quetiapin Teva vypadá a co obsahuje toto baleníVšechny síly přípravku Quetiapin Teva Retard jsou podlouhlé potahované tablety. 50 mg tablety jsou hnědé s vyraženým nápisem „Q 50“ na jedné straně a hladké na straně druhé. 200 mg tablety jsou žluté s vyraženým nápisem „Q 200“ na jedné straně a hladké na straně druhé.300 mg tablety jsou světle žluté s vyraženým nápisem „Q 300“ na jedné straně a hladké na straně druhé.400 mg tablety jsou bílé s vyraženým nápisem „Q 400“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Pro přípravek Quetiapin Teva Retard jsou ve všech silách registrovány následující velikosti balení: 10, 20, 30, 50, 50x1 (nemocniční balení), 56 (kalendářní balení), 60, 90 a 100 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceTEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Debrecen, MaďarskoTEVA UK Ltd, East Sussex, Velká BritániePharmachemie B.V, Haarlem, NizozemskoTeva Czech Industries s.r.o., Opava –Komárov, Česká republikaTEVA OPERATIONS POLAND Sp. Z.o.o., Krakow, PolskoTEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, ŠpanělskoMerckle GmbH, Blaubeuren, NěmeckoCT Arzneimittel GmbH, Ulm, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Belgie

Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg, Tabletten met verlengde afgifte

Bulharsko

TEVAQUEL XR

Dánsko

Quetiapine Teva

Estonsko

Quetiapine Teva

Finsko

Quetiapin ratiopharm

Irsko

Tevaquel XL

Itálie

Quetiapina Teva Italia

Litva

Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko

Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Ilgstošās darbības tabletes

Lucembursko

Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Comprimés à libération prolongée

Maďarsko

Quetiapin XR Teva

Německo

Quetiapin ratiopharm 50/200/300/400 mg Retardtabletten

Nizozemsko

Quetiapine Retard 50/200/300/400 mg Teva

Norsko

Quetiapin ratiopharm

Polsko

Kwetax XR

Portugalsko

Quetiapina Teva

Rakousko

Quetiapin ratiopharm

Rumunsko

Quetiapină Teva 50/200/300/400 mg comprimate cu eliberare prelungită

Řecko

QUETAIPINE/TEVA XR

Slovenská republika

Quetiapin Teva 50/200/300 mg

Slovinsko

Loquen SR 50/200/300/400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Španělsko

Quetiapina Teva EFG

Velká Británie

SONDATE XL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls188835-8/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg RetardQuetiapin Teva 200 mg RetardQuetiapin Teva 300 mg RetardQuetiapin Teva 400 mg Retard

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna tableta obsahuje quetiapinum 400 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním

50 mg: hnědé podlouhlé potahované tablety o rozměrech přibližně 6,5 mm x 16,3 mm, s vyraženým „Q 50“ na jedné straně a hladké na straně druhé.200 mg: žluté podlouhlé potahované tablety o rozměrech přibližně 6,8 mm x 16,5 mm, s vyraženým „Q 200“ na jedné straně a hladké na straně druhé.300 mg: světle žluté podlouhlé potahované tablety o rozměrech přibližně 6,8 mm x 17,1 mm, s vyraženým „Q 300“ na jedné straně a hladké na straně druhé.400 mg: bílé podlouhlé potahované tablety o rozměrech přibližně 7,6 mm x 19,0 mm, s vyraženým „Q 400“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Kvetiapin je indikován:

K léčbě schizofrenie včetně

o prevence relapsu u stabilizovaných pacientů se schizofrenií, kteří jsou na udržovací

léčbě kvetiapinem

K léčbě bipolární poruchy zahrnující

o středně závažné až závažné manické epizody u bipolární puchyo depresivní epizody u bipolární poruchy

o prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní

epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

Přídatná léčba depresivních epizod u pacientů s depresivní nemocí (MDD – Major Depressive

Disorder), u nichž nebyla odpověď na monoterapii antidepresivy optimální (viz bod 5.1). Před zahájením léčby musí lékaři zhodnotit bezpečnostní profil kvetiapinu (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Pro každou indikaci existují různá dávkovací schémata. Je proto třeba zajistit, aby pacienti dostali jasnou informaci o správném dávkování pro svou indikaci.

Kvetiapin se má podávat jednou denně mezi jídly. Tablety se polykají celé a nesmějí se půlit, žvýkat ani drtit.

Dospělí:Léčba schizofrenie a středně závažných až závažných manických epizod u bipolární poruchyKvetiapin se podává alespoň 1 hodinu před jídlem. První den léčby se podá 300 mg, druhý den léčby 600 mg. Doporučená denní dávka je 600 mg, avšak v klinicky odůvodněných případech může být denní dávka zvýšena na 800 mg. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta je třeba dávku upravit na dávku účinnou v rozmezí 400-800 mg denně. Pro dlouhodobou udržovací léčbu schizofrenie není třeba upravovat dávku.

Léčba depresivních epizod u bipolární poruchyKvetiapin má být podáván před spaním. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických studiích nebyl při srovnání skupiny užívající 600 mg a 300 mg pozorován žádný přídatný účinek (viz bod 5.1). Jednotliví pacienti mohou mít prospěch z léčby 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg by měly být nasazovány lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou bipolární poruchy. U jednotlivých pacientů lze v případě špatné snášenlivosti podle výsledků klinických studií uvažovat o podávání dávky 200 mg.

Prevence rekurence bipolární poruchyPři prevenci manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou podávanou na noc. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 mg až 800 mg denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka.

Přídatná léčba depresivních epizod u MDDKvetiapin se podává na noc. První a druhý den léčby se podává 50 mg, třetí a čtvrtý den se podává 150 mg. Antidepresivní účinek byl pozorován u denních dávek 150 mg a 300 mg v krátkodobých klinických studiích, kde byl použit kvetiapin jako přídatná terapie (s amitriptylinem, bupropionem, citalopramem, duloxetinem, escitalopramem, fluoxetinem, paroxetinem, sertralinem a venlafaxinem –viz bod 5.1) a u denní dávky 50 mg v krátkodobých monoterapeutických studiích. Při vyšším dávkování je zvýšené riziko projevů nežádoucích účinků. Lékař by měl zajistit, aby byla k léčbě používána nejnižší účinná dávka, začínající na 50 mg denně. Zvýšení dávky ze 150 mg na 300 mg/den musí být založeno na individuálním hodnocení stavu pacienta.

Přechod z tablet kvetiapinu s okamžitým uvolňováním:K dosažení vhodnějšího dávkovacího režimu u pacientů, kteří užívají tablety kvetiapinu s okamžitým uvolňováním v rozdělené denní dávce, lze tyto pacienty převést na Quetiapin Teva Retard tablety s prodlouženým uvolňováním podávané jednou denně. Může být nezbytné dávku individuálně titrovat.

Starší pacienti:Stejně jako u jiných antipsychotik a antidepresiv, je i při podávání kvetiapinu starším lidem třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodním stanovení dávky. Dávku kvetiapinu je třeba zvyšovat pomaleji a denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob. Střední hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších lidí v porovnání s mladšími o 30–50 % nižší. Léčba by u starších pacientů měla být zahajována dávkou 50 mg/den.

Dávka by měla být zvyšována po

přírůstcích 50 mg denně až na dávku účinnou, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta.

U starších pacientů s depresivní epizodou v rámci MDD se počáteční dávka 50 mg/den podávaná první až třetí den, zvyšuje 4. den na 100 mg/den a 8. den na 150 mg/den. Má být podávána nejnižší účinná dávka začínající na 50 mg denně. Pokud je nutné dávku zvýšit na 300 mg/den, pak by k tomu mělo dojít po individuálním zhodnocení stavu pacienta, ne však dříve než 22. den léčby.

Bezpečnost a účinnost nebyla hodnocena u pacientů starších 65 let s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy.

Děti a dospívající:Vzhledem k chybění údajů, které by podporovaly podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím mladším 18 let, není podávání kvetiapinu v této věkové skupině doporučeno. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2. Renální poškození:Úprava dávkování není u pacientů s poškozením funkce ledvin nutná.

Poškození funkce jater:Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání kvetiapinu pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodním stanovení dávky. Pacienti s poškozením funkce jater by měli začínat s dávkou 50 mg denně. Dávku je možné zvyšovat o 50 mg denně, až do dosažení účinné dávky v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na jakoukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Současné podávání inhibitorů P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon (viz bod 4.5), je kontraindikované.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu že je kvetiapin indikován k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a přídatné léčbědepresivních epizod u pacientů s MDD, měl by být jeho bezpečnostní profil posuzován s ohledem na diagnózu jednotlivého pacienta a podávanou dávku.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost přídatné léčby nebyla u pacientů s MDD posuzována, byla však hodnocena dlouhodobá bezpečnost a účinnost monoterapie u dospělých pacientů.

Děti a dospívající (10 až 17 let)Vzhledem k chybění údajů, které by podporovaly podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím mladším 18 let, není podávání kvetaipinu v této věkové skupině doporučeno. Klinické studie prokázaly, že

vedle známého bezpečnostního profilu přípravku identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy) a jeden nežádoucí účinek, který nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Nebyla studována bezpečnost dlouhodobého podávání léčby, tj. delšího než 26 týdnů, na růst avyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a mladistvým se schizofrenií a bipolární poruchou v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo ve srovnání s placebem spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky a klinické zhoršeníDeprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek,sebepoškození a sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až dodosažení signifikantní remise. Vzhledem k tomu, že zlepšení nemusí nastat v prvních několika týdnechléčby, mají být pacienti pečlivě sledování až do dosažení klinického zlepšení. Podle obecnýchklinických zkušeností se riziko sebevraždy může zvýšit v raných stádiích uzdravování.

Je třeba, aby lékaři zvážili možné riziko sebevražedných příhod po náhlém přerušení léčby kvetiapinem, vzhledem ke známým rizikovým faktorům léčeného onemocnění. Také další psychiatrické stavy, na které se kvetiapin předepisuje, mohou být doprovázeny zvýšeným rizikem příhod spojených se sebevraždami. Tyto stavy mohou kromě toho být komorbidní s depresivní poruchou. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými poruchami se proto musí dodržovat stejná opatření jako při léčbě pacientů s depresivní poruchou.

U pacientů, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody spojené se sebevraždami, či kteří mají významný sklon k sebevražedným představám, existuje vyšší riziko myšlenek na sebevraždu a pokusů o sebevraždu, a proto musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy ve srovnání s placebem.

Pacienti, zvláště ti se zvýšeným rizikem, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a v době, kdy se mění dávky. Pacienti (a jejich pečovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledování zaměřené na jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se takové symptomy objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo vyšší riziko příhod souvisejících se sebevraždou pozorováno u mladých dospělých (mladších 25 let) léčených kvetiapinem (3,0 %) ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (0,0 %). V klinických studiích u pacientů s depresivní nemocí (MDD) byly příhody související se sebevraždou u mladých dospělých (mladších 25 let) pozorovány s incidencí 2,1 % (3/144) u kvetiapinu a 1,3 % (1/75) u placeba.

Extrapyramidové symptomyV placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů, byl kvetiapin u pacientů léčených z důvodu vážných depresivních epizod u bipolární poruchy spojen se zvýšeným výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Užívání kvetiapinu bylo spojeno s rozvojem akatizie charakterizované subjektivně nepříjemným nebo stresujícím neklidem a potřebou pohybu často doprovázenou neschopností v klidu sedět nebo stát. Nejčastěji k tomu dochází během prvních několika týdnů léčby. U pacientů, u kterých se rozvinou tyto symptomy, může být zvyšování dávky škodlivé.

Tardivní dyskinéze:

Pokud se objeví známky nebo příznaky tardivní dyskinéze, je třeba dávku kvetaipinu snížit nebo léčbu přerušit. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Ospalost a závratě: Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích u pacientů s bipolární depresí a depresivní nemocí byly tyto příznaky obvykle pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí a pacienti s depresivními epizodami v rámci MDD s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Léčba kvetiapinem je spojena s projevy ortostatické hypotenze a s tím spojenými závratěmi (viz bod 4.8) které se, podobně jako ospalost, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Tyto okolnosti mohou zvýšit výskyt náhodných poranění v důsledku pádu, zvláště u starší populace. Z tohoto důvodu by měli být pacienti poučeni, aby byli opatrní, dokud nebudou přesně znát potenciální vliv léčby na svůj organismus.

Kardiovaskulární onemocnění:Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání kvetiapinu pacientům se známými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy vedoucími k hypotenzi. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodním zvyšování dávky. Jestliže k tomu dojde, je třeba pomaleji titrovat dávku nebo dávku snížit. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním je možné zvážit pomalejší titrační režim.

Epileptické záchvaty: V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými kvetiapinem a placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají výskyt křečí v anamnéze (viz bod 4.8).

Maligní neuroleptický syndrom: Maligní neuroleptický syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Ke klinickým příznakům patří hypertermie, alterace psychiky, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Závažná neutropenie: Závažná neutropenie (< 0,5 x 10

9/l) byla v průběhu klinických studií s kvetiapinem hlášena méně

často. Většina případů závažné neutropenie se vyskytla v průběhu několika měsíců od zahájení léčby kvetiapinem. Souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. V poregistračním období bylo zjištěno, že k úpravě leukopenie a/nebo neutropenie došlo po přerušení léčby kvetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: existující nízký počet bílých krvinek a neutropenie vyvolaná léky v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů < 1,0 x 10

9/l. U těchto

pacientů je třeba sledovat příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10

9/l (viz bod 5.1).

Interakce: (Viz též bod 4.5)

Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a ovlivnit účinnost léčby. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem a možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný).

Hmotnost: U pacientů léčených kvetiapinem byl hlášen přírůstek hmotnosti, který je třeba monitorovat a klinicky řešit v souladu s uplatňovanými pokyny pro antipsychotika (viz body 4.8 a 5.1).

Hyperglykemie: Vzácně byla hlášena hyperglykémie a/nebo rozvoj nebo exacerbace diabetu příležitostně spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen předchozí přírůstek hmotnosti, který může být predisponujícím faktorem. Je doporučeno patřičné klinické monitorování v souladu s uplatňovanými pokyny pro antipsychotika. Pacienti léčení antipsychotiky včetně kvetiapinu, by měli být sledovaní s ohledem na známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být pravidelně monitorovaní s ohledem na zhoršení kontroly glykémie. Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

Lipidy: V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL cholesterolu a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře.

Metabolické riziko: Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích může dojít u jednotlivých pacientů ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře (viz též bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu: Při sledování přípravku v klinických studiích a během užívání v souladu se souhrnem údajů o přípravku nebylo pozorováno perzistentní zvýšení absolutního QT intervalu. V poregistračním období bylo hlášeno prodloužení QT intervalu při užití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Jako u jiných antipsychotik, kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním či u pacientů s prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také zapotřebí, je-li kvetiapin předepisován jak současně s léky, o nichž je známo, že prodlužují interval QT, tak s neuroleptiky, a to zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu, a dále u pacientů s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnezemií (viz bod 4.5).

Vysazení léčby: Po náhlém ukončení podávání antipsychotik včetně kvetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení jako je nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Je doporučováno postupné vysazování přípravku během období alespoň jednoho či dvou týdnů (viz bod 4.8).

Použití u starších pacientů s psychózou související s demencíKvetiapin není schválen pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí.

Výsledky randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií u dementních pacientů, kde byla použita některá atypická antipsychotika, ukázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není známý. Zvýšení rizika nemůže být vyloučeno pro jiná antipsychotika a další skupiny pacientů. Kvetiapin má být užíván s opatrností u pacientů s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu.

Metaanalýzou atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s demencí související s psychózou mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou desetitýdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací pacientů (n = 710, průměrný věk: 83 let, rozsah: 56–99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích však umírali z různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace. Podle těchto údajů nelze usuzovat na kauzální vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím starších pacientů s demencí.

Dysfagie: U kvetiapinu byla hlášena dysfagie (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Kvetiapin musí být užíván s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolismus (VTE): V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby kvetiapinem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Další informace: Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem či lithiem při léčení středně závažných a závažných manických epizod; kombinační terapie však byla dobře snášena (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o příznivém efektu v 3. týdnu léčby.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léky a alkoholem.

Na metabolismu kvetiapinu se primárně podílí cytochrom P450 (CYP) 3A4. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s ketokonazolem (CYP 3A4 inhibitor) 5 až 8násobné zvýšení AUC kvetiapinu. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a CYP 3A4 inhibitorů kontraindikované. Dále se během léčby kvetiapinem nedoporučuje pít grapefruitovou šťávu.

V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami kvetiapinu, který byl podávaný před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), současné podávání karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snižuje systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až na 13 % systémové dostupnosti kvetiapinu podávaného samostatně, u některých pacientů bylo dokonce pozorováno větší snížení. V důsledku této interakce jsou plazmatické koncentrace kvetiapinu nízké a účinnost léčby je ovlivněna. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (další induktor mikrozomálních enzymů) zvyšuje clearance kvetiapinu přibližně o 450 %. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem s možnými riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je třeba je vysazovat postupně, popř. je nahradit léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (valproát sodný) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání s antidepresivy imipraminem (CYP 2D6 inhibitor) nebo s fluoxetinem (inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání s antipsychotiky risperidonem a haloperidolem. Při současném užívání kvetiapinu a thioridazinu se zvýšila clearance kvetiapinu přibližně o 70 %. Farmakokinetika kvetiapinu se nezměnila při současném podávání s cimetidinem.

Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám ve farmakokinetice lithia.

Při souběžném podávání valproátu sodného a kvetiapinu nebyla klinicky významně ovlivněna farmakokinetika ani jednoho z nich.

Nebyly prováděny interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky.

Opatrnost je třeba při podávání kvetiapinu s přípravky, které prodlužují QT interval či s přípravky vyvolávající elektrolytovou dysbalanci.

U pacientů užívajících kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky enzymatické imunoeseje pro stanovení metadonu a tricyklických antidepresiv. Je doporučeno potvrzení diskutabilních výsledků imunoeseje vhodnou chromatografickou technikou.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost kvetiapinu nebyla u těhotných žen stanovena. Studie na zvířatech dosud neodhalily žádná nebezpečí, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Kvetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad jejími možnými riziky.Pokud byl kvetiapin podáván v těhotenství, byly u novorozence pozorovány příznaky z vysazení.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Není známo, do jaké míry se kvetiapin vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení při léčbě kvetiapinem nedoporučuje

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili, ani neobsluhovali stroje do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost.

4.8

Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání kvetiapinu patří ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik souvisely přírůstek tělesné hmotnosti, synkopa, maligní neuroleptický syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní otok s podáváním kvetiapinu.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou kvetiapinem je uveden v tabulce níže podle doporučení Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo(nemohou být odhadnuty z dostupných údajů).

Poruchy krve a lymfatického systémuČasté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eosinofilie, trombocytopenie

Není známo:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systémuMéně časté:

Hypersenzitivita

Velmi vzácné:

Anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchyČasté:

Hyperprolaktinémie

16

Velmi vzácné: Inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživyČasté:Méně časté:Velmi vzácné:

Zvýšená chuť k jídluHyponatrémie

20

Diabetes mellitus

1, 5, 6

Psychiatrické poruchyČasté: Abnormální sny a noční můry Sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování

21

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Závratě

4, 17, somnolence 2, 17, bolest hlavy

Časté:

Synkopa

4, 17, Extrapyramidové příznaky 1, 22, dysartrie

Méně časté:

Epileptický záchvat

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze 1, 6

Srdeční poruchyČasté:

Tachykardie

4

Poruchy okaČasté: Rozmazané vidění

Cévní poruchyČasté:

Ortostatická hypotenze

4, 17

Vzácné

Venózní tromboembolismus

1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté:

Rinitida

Gastrointestinální poruchyVelmi časté: Časté:

Sucho v ústechZácpa, dyspepsie

Méně časté: Dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Žloutenka

6

Velmi vzácné:

Hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi vzácné:

Angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom 6

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné: Rabdomyolýza

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímNení známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté:Vzácné:

Sexuální dysfunkcePriapismus, galaktorea, otok prsou, porucha menstruace

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté: Časté:

Příznaky z vysazení

1, 10

Mírná astenie, periferní otok, podrážděnost

Vzácné:

Maligní neuroleptický syndrom

1

VyšetřeníVelmi časté: Zvýšení hladin triglyceridů

11

zvýšení hladin celkového cholesterolu (zvláště LDL cholesterolu)12 pokles HDL cholesterolu18, přírůstek hmotnosti9 , pokles hemoglobinu23 Časté:

Zvýšení transamináz v séru (ALT, AST)

3, pokles počtu neutrofilů, zvýšení

hladiny glukózy na hyperglykemickou úroveň

7,

Méně časté:

Zvýšení hladin gama-glutamyltransferasy

3, snížení počtu krevních destiček14,

prodloužení QT intervalu

1, 13, 19

Vzácné:

Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

15

1. viz bod 4.4. 2. Může také dojít k somnolenci, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle při

dalším užívání kvetiapinu vymizí.

3. U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení sérových

transamináz (ALT, AST) nebo gama-glutamyltransferázy. Zvýšené hodnoty se obvykle při pokračování v léčbě vrátily k normě.

4. Kvetiapin může, stejně jako další antipsychotika, která působí blokádu alfa1 adrenergních

receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopami. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

5. Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu. 6. Výpočet frekvence těchto nežádoucích účinků byl založen pouze na postmarketingových údajích

získaných při podávání kvetiapinu s okamžitým uvolňováním.

7. Alespoň v jednom případě hladina glukózy nalačno ≥ 126 mg/dl (

≥ 7,0 mmol/l) nebo po jídle ≥

200 mg/dl (

≥ 11,1 mmol/l).

8. Zvýšený výskyt dysfágie u kvetiapinu v porovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických

studiích bipolární deprese.

9. Na základě > 7% zvýšení tělesné hmotnosti proti počátku. Vyskytuje se zejména v prvních

týdnech léčby.

10. V placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde byl

kvetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji projevily následující příznaky z vysazení:nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto nežádoucích účinků významně klesá po 1 týdnu po vysazení.

11. Triglyceridy ≥ 200mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 let) nebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l)

(pacienti < 18 let): nejméně v jednom případě.

12. Cholesterol ≥ 240mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 let) nebo ≥ 200mg/dl (≥ 5,172

mmol/l) (pacienti < 18 let) nejméně v jednom případě. Zvýšení LDL cholesterolu o ≥ 30mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) je pozorováno velmi často. Průměrná změna mezi pacienty, u kterých došlo k tomuto zvýšení, byla 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

13. Viz následující text.14. Trombocyty ≤ 100 x 10

9/l nejméně v jednom případě.

15. Na základě klinických studií nejsou hlášené nežádoucí příhody se zvýšením hladiny

kreatinfosfokinázy v krvi spojené s maligním neuroleptickým syndromem.

16. Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 30 g/l (> 1304,34

pmol/l) u žen naměřené kdykoliv.

17. Může vést k pádům.18. HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žen

naměřené kdykoliv.

19. Výskyt pacientů, u kterých došlo k prodloužení QT intervalu z

< 450 ms na ≥ 450 ms s ≥ 30 ms

vzestupem. V placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem je průměrná změna a výskytpacientů s prodlouženým QT intervalem na signifikantní úrovni u kvetiapinu podobná výskytu u placeba.

20. Posun z

>132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l v alespoň jednom případě.

21. V průběhu léčby kvetiapinem nebo krátce po přerušení léčby byly hlášeny případy

sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz body 4.4 a 5.1).

22. Viz bod 5.1.23. Pokles hemoglobinu na ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužů a na ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žen se

alespoň v jednom případě vyskytnul u 11% pacientů léčených kvetiapinem ve všech klinických studiích včetně otevřeného pokračování studií. U těchto pacientů činil střední maximální pokles hemoglobinu pozorovaný v kterémkoli čase -1,50 g/dl.

Při podání neuroleptik byly popsány případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční zástava a torsades de pointes. Tyto účinky jsou považovány za účinky farmakologické skupiny.

Léčba kvetiapinem byla spojena s mírným poklesem hladin hormonů štítné žlázy v závislosti na dávce (zvláště celkový a volný T4). Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních 2 až 4 týdnů léčby kvetiapinem a při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového volného T4. Pouze při vyšších dávkách kvetiapinu byla pozorována menší snížení hladin celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG se nezměnily a obecně nebylo pozorováno reciproční zvýšení TSH a známky, že kvetiapin vyvolává klinicky významnou hypotyreózu.

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)U dětí a dospívajících je třeba zvážit výskyt stejných nežádoucích účinků, jaké jsou výše popsány u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se u dětí a dospívajících (ve věku 10 až 17 let) vyskytují častěji než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které u dospělých nebyly identifikovány.

Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšená hladina prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 26 ug/l

(> 1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestuphladin prolaktinu > 100 ug/l.

2. Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National

Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg prodiastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovanýchklinických studií u dětí a adolescentů.

3. Viz bod 5.1.4. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost

může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno úmrtí pacienta v klinické studii po předávkování 13,6 g kvetiapinu a v postmarketingovém sledování při dávce jen 6 g samotného kvetiapinu. Během klinického hodnocení bylo hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V postmarketingovém sledování byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem vedoucí k úmrtí, kómatu nebo prodloužení intervalu QT.

Pacienti s dříve diagnostikovaným závažným srdečným onemocněním mají větší riziko vlivu předávkování (viz bod 4.4).

Obecně hlášené známky a příznaky odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.

Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv nebyla při předávkování dosud studována prevence absorpce, je třeba zvážit možnost výplachu žaludku (popř. po intubaci v případě bezvědomí pacienta) a podání aktivního uhlí spolu s laxativem.

Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepinyATC kód: N05A H04

Mechanismus účinkuKvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapinu a jeho slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) jsou připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Dále má N-desalkylkvetiapin vysokou afinitu k norepinefrinovým přenašečům (NET). Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním alfa1 receptorům a nízkou afinitu k adrenergním alfa2 receptorům a serotoninovým 5H1A receptorům. Kvetiapin nemá patrnou afinitu k cholinergním, muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinkyKvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněná úniková odpověď. Kvetiapin potlačuje účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidových nežádoucích účinků má kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu standardních neuroleptik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neurony. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní, vykazuje kvetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí (viz bod 4.8).

Klinická účinnost:Schizofrenie Účinnost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním při léčbě pacientů, kteří splňovali kritéria DSM-IV pro schizofrenii, byla prokázána v klinické placebem kontrolované studii trvající 6 týdnů, a dále v klinické “switch” studii kontrolované aktivní léčbou (kvetiapin s okamžitým uvolňováním – kvetiapin s prodlouženým uvolňováním) u ambulantních pacientů se stabilizovanou schizofrenií.

Primárním výsledkem v placebem kontrolované klinické studii byla změna celkového skóre ve škále PANSS mezi výchozí a konečnou hodnotou. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávkách 400 mg denně, 600 mg denně a 800 mg denně prokázal statisticky významné zlepšení psychotických symptomů ve srovnání s placebem. Účinek po dávkách 600 mg a 800 mg byl větší než po dávce 400 mg.

V 6týdenní “switch” studii kontrolované aktivní léčbou bylo primárním výsledkem účinnosti zjistit podíl pacientů, kde nebylo dosaženo účinku, tj. pacientů, kteří přerušili léčbu v důsledku neúčinnosti léčby nebo jejichž celkové skóre ve škále PANSS se zvýšilo o 20 % a více od randomizace do kterékoliv další návštěvy. U pacientů stabilizovaných na kvetiapinu s okamžitým uvolňováním 400 mg až 800 mg denně byla účinnost zachována i po převedení na ekvivalentní denní dávku kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním podávanou jednou denně.

V dlouhodobé studii u pacientů se stabilní schizofrenií, kterým byla podávána udržovací dávka kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním po dobu 16 týdnů, byl kvetiapin s prodlouženým uvolňováním účinnější než placebo při hodnocení prevence relapsů. Odhadované riziko relapsu po šesti měsících léčby bylo 14,3 % ve skupině užívající kvetiapin s prodlouženým uvolňováním a 68,2 % ve skupině placebo. Průměrná podávaná dávka byla 669 mg. S léčbou kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním po dobu až 9 měsíců (medián 7 měsíců) nebyla spojena žádná další bezpečnostní rizika. Zejména se jedná o nežádoucí účinky EPS a nárůst tělesné hmotnosti, které neměly rostoucí tendenci s prodloužením léčby kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním.

Bipolární porucha Kvetiapin vykázal vyšší účinnost než placebo ve snížení manických symptomů ve 3. a 12. týdnu ve dvou klinických studiích zaměřených na léčbu středně závažných až závažných manických epizod. Významná účinnost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním byla dále demonstrována ve srovnání s placebem v další 3týdenní studii. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním byl podáván v dávkovém rozmezí 400 až 800 mg/den a průměrná dávka byla asi 600 mg/den. Údaje o podávání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u akutní středně závažné až závažné manické epizody v 3. a 6. týdnu jsou omezené, avšak kombinovaná léčba byla dobře tolerována. Údaje ukazují na aditivní účinek ve 3. týden léčby. Druhá studie nepotvrdila aditivní účinek během 6. týdne léčby.

V klinické studii u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy I nebo II prokázal kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávce 300 mg/den vyšší účinnost než placebo ve snížení celkového skóre podle MADRS.

Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně závažnou až závažnou depresivní epizodou u bipolární poruchy I a II, byl kvetiapin s okamžitým uvolňováním v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. Mezi pacienty, kteří dostávali kvetiapin s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg a pacienty, kteří dostávali dávku 600 mg, nebyl pozorován žádný rozdíl v rozsahu účinku.

V dlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů, kteří reagovali na léčbu kvetiapinem s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg nebo 600 mg, byloprokázáno, že dlouhodobá léčba byla účinná ve srovnání s placebem, pokud jde o depresivní symptomy, nikoliv však u symptomů manických

Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence a hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byla kombinace s kvetiapinem účinnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Jedna dlouhodobá studie (až 2 roky léčby) hodnotila prevenci rekurence (recidiv) u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami. Po odpovědi a stabilizaci na kvetiapinu bylo pokračování v léčbě kvetiapinem oproti záměně za placebo účinnější v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91(22,5 %), ve skupině s placebem 208

(51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). U pacientů, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem, při srovnání pokračování léčby kvetiapinem ve srovnání s převedením na lithium, výsledky ukazují, že převod na lithium nevede k prodloužení doby do rekurence příhody.

Depresivní epizody spojené s depresivní nemocí (MDD) Ve dvou krátkodobých (6týdenní) klinických studiích byli zařazeni pacienti, kteří neodpovídali adekvátně na alespoň jednu antidepresivní léčbu. Kvetiapin podávaný v dávkách 150 mg a 300 mg jako doplněk ke stávající antidepresivní léčbě (amitryptilin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin nebo venlafaxin) prokázal vyšší účinnost než samotná léčba antidepresivy ve snižování symptomů deprese měřené jako zlepšení celkového skóre podle MADRS (rozdíl průměrné LS vs. placebo 2-3,3 bodu).

Bezpečnost a účinnost dlouhodobého podávání kvetiapinu jako přídatné léčby u pacientů s MDD nebyla hodnocena, byla však hodnocena bezpečnost a účinnost monoterapie u dospělých pacientů (viz níže).

Přestože je kvetiapin indikován pouze jako přídatná terapie, byly s ním provedeny následující monoterapeutické studie:

Ve třech ze čtyř krátkodobých (do 8 týdnů) monoterapeutických studií vykázal kvetiapin 50 mg, 150 mg a 300 mg/den vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů měřených jako zlepšení celkového skóre u pacientů s depresivní nemocí ve škále podle Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (rozdíl průměrné změny LS vs. placebo 2-4 body).

V klinické studii zaměřené na prevenci relapsu byli pacienti s depresivní epizodou stabilizováni v otevřené fázi studie kvetiapinem po dobu alespoň 12 týdnů a dále randomizováni do skupiny, které byl podáván kvetiapin jednou denně nebo placebo po dobu až 52 týdnů. Průměrná dávka kvetiapinu v průběhu randomizované fáze studie byla 177 mg/den. Incidence relapsu byla 14,2 % u pacientů léčených kvetiapinem a 34,4 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

V krátkodobé (9týdenní) studii u starších pacientů (66 až 89 let) bez demence vykázal kvetiapin dávkovaný flexibilně v rozmezí 50 mg až 300 mg denně vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů podle celkového zlepšení skóre ve škále MADRS (střední změna vs. placebo –7,54). V této studii dostávali pacienti randomizovaní do skupiny kvetiapinu 50 mg/den 1. až 3. den, dávka mohla být zvýšena na 100 mg/den 4. den, 150 mg/den 8. den a až na 300 mg/den v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. Průměrná dávka kvetiapinu byla 160 mg/den. Snášenlivost kvetiapinu podávaného jednou denně byla u starších pacientů, až na výskyt extrapyramidových symptomů (viz bod 4.8), srovnatelná se snášenlivostí pozorovanou u jiných dospělých (18-65 let). Podíl pacientů starších než 75 let byl 19 %.

Klinická bezpečnost V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích schizofrenie a bipolární mánie byla úhrnná incidence extrapyramidových symptomů obdobná jako u placeba (schizofrenie: kvetiapin 7,8 % vs. placebo 8,0 %; bipolární porucha: kvetiapin 11,2 % vs. placebo 11,4 %). Vyšší míra extrapyramidových příznaků byla u pacientů léčených kvetiapinem v porovnání s placebem pozorována v krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích depresivní nemoci (MDD) a bipolární deprese. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích bipolární deprese činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 8,9 % u kvetiapinu ve srovnání s 3,8 % u placeba. V krátkodobých placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích depresivní nemoci činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů u kvetiapinu 5,4 % ve srovnání s 3,2 % u placeba. V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické studii u starších pacientů s depresivní nemocí činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 9,0 % u kvetiapinu a 2,3 % u placeba. U bipolární deprese i depresivní nemoci nepřesáhla incidence individuálních nežádoucích účinků (např.

akatizie, extrapyramidová porucha, tremor, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) v žádné léčebné skupině 4 %.

V krátkodobých (od 3 do 8 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích s fixní dávkou (50 mg/den až 800 mg/den) činil průměrný váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem od 0,8 kg u dávky 50 mg denně do 1,4 kg u dávky 600 mg denně (u dávky 800 mg denně byl váhový přírůstek nižší) ve srovnání s přírůstkem o 0,2 kg u pacientů užívajících placebo. Podíl kvetiapinem léčených pacientů s váhovým přírůstkem ≥ 7 % tělesné hmotnosti se pohyboval od 5,3 % u dávky 50 mg denně až do 15,5 % u dávky 400 mg denně (u dávek 600 a 800 mg denně byly váhové přírůstky nižší) v porovnání s 3,7 % u pacientů užívajících placebo.

V dlouhodobějších studiích prevence relapsu byla otevřená část studií (od 4 do 36 týdnů), během které byli pacienti léčeni kvetiapinem, následována částí, v níž byli pacienti randomizováni do skupiny kvetiapinu nebo placeba. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem 2,56 kg během otevřené fáze a 3,22 kg ve 48. týdnu po randomizaci. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů užívajících placebo 2,39 kg během otevřené fáze a 0,89 kg ve 48. týdnu po randomizaci.

V placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulární nežádoucích účinků na 100 pacientoroků ve skupině kvetiapinu vyšší než u pacientů užívajících placebo.

V placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích u pacientů s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l, činila incidence alespoň jednoho záchytu počtu neutrofilů < 1,5 x 109/l u pacientů léčených

kvetiapinem 1,72 %, ve srovnání s 0,7 3% u skupiny placeba. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolované otevřené s aktivním komparátorem; s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l) byla

incidence alespoň jednoho záchytu počtu neutrofilů < 0,5 x 10

9/l u pacientů léčených kvetiapinem 0,21

% vs. 0 % u placeba. Incidence počtu neutrofilů ≥ 0,5 - < 1,0 x 10

9/l byla 0,75 % u skupiny s

kvetiapinem vs. 0,11 % u placeba.

Katarakta/opacita oční čočkyV klinické studii hodnotící kataraktogenní potenciál kvetiapinu (200-800 mg/den) v porovnání s risperidonem (2-8 mg) u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, činil poměr pacientů se zvýšenou opacitou čočky po alespoň 21měsíční expozici 4% u kvetiapinu ve srovnání s 10% u risperiodnu.

Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). Z obou studií byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) - 8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou kvetiapinu nebyl lepší než placebo s

ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie u adolescentů (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhl 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a adolescentů (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií schizofrenie a bipolární mánie byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavuV krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (1/90) u pacientů < 18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává. Maximální plazmatické koncentrace kvetiapinu a norkvetiapinu je dosaženo 6 hodin po podání (tmax) kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v ustáleném stavu dosahuje 35 % koncentrace kvetiapinu.

Farmakokinetika kvetiapinu a N-desalkylkvetiapinu je lineární a přímo úměrná podané dávce pro dávky až 800 mg jednou denně. Plocha pod křivkou (AUC) pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním podávaný jednou denně je srovnatelná s příslušnými údaji pro kvetiapin s okamžitým uvolňováním podávaný dvakrát denně, avšak maximální plazmatická koncentrace (Cmax) je v ustáleném stavu o 13 % nižší. Při porovnání kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním vůči kvetiapinu s okamžitým uvolňováním bylo zjištěno, že AUC N-desalkylkvetiapinu je o 18 % nižší.

Ve studii zkoumající vliv složení stravy na biologickou dostupnost kvetiapinu bylo zjištěno, že potrava s vysokým obsahem tuku statisticky významně zvyšuje Cmax a AUC kvetiapinu s prodluženým uvolňováním, tj. o 50 %, resp. 20 %. Není možné vyloučit, že potrava s vysokým obsahem tuku může mít na biologickou dostupnost kvetiapinu ještě vyšší vliv. Lehká strava neměla významný vliv na Cmax

ani AUC kvetiapinu. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním se doporučuje podávat jednou denně mimo jídlo.

Distribuce:Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny.

Metabolismus Kvetiapin je extenzivně metabolizován v játrech. Po podání radioaktivně značeného kvetiapinu bylo v moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě.

Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. N-desalkylkvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkylkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu druhého léku zprostředkovaného cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P450.

Eliminace:Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a N-desalkylkvetiapinu asi 12 hodin. Přibližně 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. V moči nebo stolici je možno nalézt méně než 5 % původní látky v nezměněné formě. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu vylučovaná močí je menší než 5 %.

Zvláštní populace

Pohlaví:Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Starší pacienti:Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

Pacienti s poškozenou funkcí ledvin:U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m

2) je průměrná clearance

kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců.

Pacienti s poškozenou funkcí jater Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je metabolizován převážně v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů může být nutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Děti a dospívající (10 až 17 let) Farmakokinetické údaje byly získány od 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u

dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

O podávání kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním dětem a dospívajícím nejsou dostupné žádné informace.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantních dávkách nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém hodnocení:

U potkanů byla pozorována pigmentace štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena opacita oční čočky a katarakta. (Katarakta/opacita oční čočky viz bod 5.1).

Kvetiapin v dávkách odpovídajících maximální lidské dávce na základě tělesného povrchu snížil páření a plodnost u potkaních samců i samic. Vzhledem k mezidruhovým rozdílům v hormonálním řízení nejsou tato zjištění klinicky relevantní.

Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu z léčby kvetiapinem a možného rizika pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyHypromelózaMikrokrystalická celulózaNatrium-citrátMagnesium-stearát

Potah tablety:Oxid titaničitý (E171)Hypromelóza Makrogol/PEG 400Polysorbát 80Žlutý oxid železitý (E 172) (pouze síly 50 mg, 200 mg a 300 mg)Červený oxid železitý (E 172) (pouze síly 50 mg, 200 mg a 300 mg)Černý oxid železitý (E 172) (pouze síly 50 mg a 300 mg)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

2 rokyPřípravek by měl být spotřebován během 60 dnů po prvním otevření HDPE lahvičky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/Aclar //Al blistry a bílé neprůhledné HDPE lahvičky o objemu 50 ml nebo 75 ml s bílým neprůhledným PP uzávěrem s vysoušedlem.

PVC/Aclar //Al blistry v krabičkách obsahujících 10, 20, 30, 50 ,50x1 (nemocniční balení), 56 (kalendářní balení), 60, 90 nebo 100 tablet.HDPE lahvičky obsahující 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Teva 50 mg Retard: 68/050/12-CQuetiapin Teva 200 mg Retard: 68/051/12-CQuetiapin Teva 300 mg Retard: 68/052/12-CQuetiapin Teva 400 mg Retard: 68/053/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

papírová krabička pro blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg Retardquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapinifumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta s prodlouženým uvolňováním10 tablet s prodlouženým uvolňováním20 tablet s prodlouženým uvolňováním30 tablet s prodlouženým uvolňováním50 tablet s prodlouženým uvolňováním50x1tableta s prodlouženým uvolňováním56 tablet s prodlouženým uvolňováním – kalendářní balení60 tablet s prodlouženým uvolňováním90 tablet s prodlouženým uvolňováním100 tablet s prodlouženým uvolňováním5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte.Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 68/050/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

BRAILOVO PÍSMO

Quetiapin Teva 50 mg Retard

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

papírová krabička pro lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg Retardquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapini fumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta s prodlouženým uvolňováním60 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte.Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 68/050/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

BRAILOVO PÍSMO

Quetiapin Teva 50 mg Retard

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA NA BLISTRECH NEBO STRIPECHblistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg Retard

quetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA NA BLISTRECH NEBO STRIPECHkalendářní blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg Retard

quetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNedělePondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

etiketa pro lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 50 mg Retardquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapini fumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta s prodlouženým uvolňováním60 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte.Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 68/050/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

BRAILOVO PÍSMO

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.