Quetiapin Teva 100 Mg Potahované Tablety

Kód 0136100 ( )
Registrační číslo 68/ 649/08-C
Název QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0127819 POR TBL FLM 1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136094 POR TBL FLM 1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127820 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136095 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127828 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127826 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136101 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127821 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136096 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127829 POR TBL FLM 250X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127822 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136097 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127827 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127823 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136098 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127824 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136099 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0127825 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0136100 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96623/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety

Quetiapin Teva 100 mg potahované tabletyQuetiapin Teva 200 mg potahované tablety

(Quetiapinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Quetiapin Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Teva užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapin Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Quetiapin Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quetiapin Teva patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky duševního onemocnění označovaného jako schizofrenie. Mezi příznaky schizofrenie patří bludy (podivné nebo neobvyklé myšlenky), halucinace (pacient vidí nebo slyší věci, které tam nejsou), změny chování, které může být agresivní a stává se uzavřeným a potlačeným.

Kvetiapin se může používat k léčbě středně závažných až závažných manických epizod. Jde o stavy, kdy se pacient cítí nadměrně dobře a má zvýšenou aktivitu. Tito pacienti se vyznačují tím, že se mohou neobvykle podráždit, mají sníženou potřebu spánku a překotné myšlení. Neprokázalo se, že by byl kvetiapin účinný v prevenci opakujících se manických nebo depresivních epizod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva a informujte svého lékaře, jestliže-

jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku kvetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku,

-

užíváte léky na léčbu HIV (AIDS),

-

se léčíte azolovými protiplísňovými léky, např. ketokonazolem nebo itrakonazolem,

-

se léčíte antibiotiky, erytromycinem nebo klaritromycinem,

-

užíváte nefazodon pro léčbu deprese.

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Quetiapin Teva je nutná, pokud-

máte nízký krevní tlak,

-

trpíte onemocněním srdce nebo cév či nepravidelností srdečního rytmu,

-

se u Vás někdy vyskytl epileptický záchvat,

-

máte problémy s játry,

-

trpíte cukrovkou nebo jste ohrožen(a) jejím vznikem. Pokud u Vás existuje riziko vzniku cukrovky, Váš lékař Vám může během léčby kvetiapinem kontrolovat hladinu cukru v krvi.

-

jste někdy prodělal/a mozkovou mrtvici,

-

jste někdy měl/a snížený počet bílých krvinek,

-

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se u Vás po užívání tablet objeví zrychlený srdeční tep, zrychlené dýchání, svalová ztuhlost a/nebo horečka nebo mimovolní pohyby obličeje, těla, paží nebo dolních končetin, informujte o tom ihned svého lékaře.U starších pacientů trpících demencí (snížením duševních funkcí a schopností) bylo při současném užívání kvetiapinu s léky stejného typu pozorováno zvýšené riziko úmrtí. I přesto, že přímá souvislost mezi kvetiapinem a zvýšeným rizikem nebyla stanovena, není užití u těchto pacientů doporučeno.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení depreseJestliže máte depresi, můžete někdy pomýšlet na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto myšlenkyse mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebujíurčitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. Jepravděpodobnější, že se u Vás tyto myšlenky vyskytnou, jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informacez klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých ve věku do25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékařenebo jděte přímo do nemocnice. Může Vám pomoci, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům,že jste v depresi nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace.Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změnVašeho chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně rostlinných přípravků, přírodních produktů a i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva, pokud užíváte-

léky pro léčbu HIV (AIDS) infekce,

-

azolové protiplísňové léky, např. ketokonazol nebo itrakonazol,

-

erytromycinová nebo klaritromycinová antibiotika,

-

nefazodon pro léčbu deprese.

Informujte svého lékaře, pokud již užíváte-

jiné léky pro léčbu duševních onemocnění, jako je thioridazin,

-

karbamazepin nebo fenytoin pro léčbu epilepsie,

-

barbituráty, jako je fenobarbital (pro léčbu epilepsie) nebo amobarbital (pro léčbu nespavosti),

-

lék pro léčbu abnormálního srdečního rytmu,

-

lék, který může ovlivnit hladinu solí (draslík, hořčík) v krvi,

-

lék proti tuberkulóze – rifampicin.

Některé léky mohou vyvolat rychlejší vylučování kvetiapinu z těla než normálně a proto nemusí být Vaše léčba tak účinná, jako by měla.

Užívání přípravku Quetiapin Teva s jídlem a pitímBěhem léčby nesmíte pít grapefruitovou šťávu.Alkohol by měl být v průběhu léčby přípravkem Quetiapin Teva konzumován s opatrností. Přípravek Quetiapin Teva může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojeníBezpečnost podávání přípravku Quetiapin Teva nebyla u těhotných nebo kojících žen potvrzena. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapin Teva v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Během léčby kvetiapinem nesmíte kojit.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůKvetiapin může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Quetiapin TevaPotahované tablety obsahují malé množství laktózy. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostíněkterých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat. Quetiapin Teva 25 mg a 100 mg: tyto síly přípravku obsahují hlinitý lak oranžové žluti (E 110), který může způsobovat alergické reakce.Tento přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné tabletě: je téměř bez sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quetiapin Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

SchizofrenieObvyklá počáteční dávka je 50 mg. Po dobu prvních čtyř dnů léčby budete užívat zvyšující se počet tablet. Od čtvrtého dne může být dávka dále zvyšována v závislosti na tom, jak budete reagovat na léčbu. Váš lékař Vám řekne, kolik tablet byste měl/a každý den užívat. Maximální denní dávka je 750 mg denně.

Léčba manických epizod souvisejících s bipolární poruchouObvyklá počáteční dávka je 100 mg. Od čtvrtého dne může být dávka dále zvyšována v závislosti na tom, jak budete reagovat na léčbu. Váš lékař Vám řekne, kolik tablet byste měl/a každý den užívat. Maximální denní dávka je 800 mg denně.

Způsob a cesta podáníPolovina denní dávky se užívá ráno a druhá polovina večer. Tablety se polykají a zapíjejí se vodou. Mohou se užívat s jídlem nebo nalačno.

Onemocnění jaterPokud máte onemocnění jater, může Vám Váš lékař předepsat nižší dávku.

Starší pacientiPokud patříte do skupiny starších pacientů, může Vám Váš lékař předepsat nižší dávku.

Děti a dospívajícíDěti a dospívající by neměli užívat tento přípravek.

Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapin Teva, než jste mělaZnámky a příznaky předávkování zahrnují ospalost a útlum, rychlou srdeční frekvenci a nízký krevní tlak.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékařské zařízení. Vezměte s sebou obal a všechny zbývající tablety.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quetiapin TevaPokud zapomenete užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není čas užít další dávku. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Quetiapin TevaNeukončujte náhle užívání tohoto přípravku bez konzultace se svým lékařem, protože se mohou vyskytnout příznaky vysazení, jako je nevolnost, zvracení a poruchy spánku. Je doporučováno postupné vysazování léku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (objevující se u více než 1 z 10 léčených pacientů):-

závratě, ospalost a bolest hlavy

-

sucho v ústech

-

přírůstek hmotnosti

-

zvýšení hladin cholesterolu

-

příznaky z vysazení, které se mohou objevit, ukončíte-li užívání kvetiapinu) včetně neschopnosti spát (insomnie), nevolnosti (nauzea), bolestí hlavy, průjmu, zvracení, závratí a podrážděnosti. Obvykle vymizí během jednoho týdne po Vaší poslední dávce.

Časté (objevující se u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů):

-

mdloby, zrychlení srdeční frekvence

-

poruchy trávení

-

slabost

-

zvýšená hladina cukru v krvi

-

zvýšená hladiny enzymů v krvi

-

změny počtu bílých krvinek (mohou vést k horečce a k vážnému zhoršení celkového stavu nebo k horečce s lokálními příznaky infekce, jako je přetrvávající bolest v krku, vředům v dutině ústní či poruchám v močovém traktu)

-

otoky horních nebo dolních končetin

-

zácpa

-

rozmazané vidění

-

rýma (svědivý a ucpaný nos)

-

nízký krevní tlak při vstání, což může způsobit, že budete mít pocit na omdlení

-

abnormální sny a noční můry

-

abnormální svalové pohyby

-

poruchy řeči nebo jazyka

-

zvýšený pocit hladu

Méně časté (objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených pacientů):

-

křeče či epileptické záchvaty: v tomto případě kontaktujte ihned Vašeho lékaře či nejbližší pohotovostní oddělení

-

neklid nohou

-

mimovolní pohyby obličeje, těla, rukou nebo nohou

-

obtížné polykání

-

sexuální problémy

-

alergické reakce vyvolávající začervenání a svědění kůže a vyrážku

Vzácné (objevující se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů):

-

velmi vysoká teplota

-

bolestivá a prodloužená erekce: v tomto případě kontaktujte ihned Vašeho lékaře či nejbližší pohotovostní oddělení

-

žloutenka (zažloutnutí kůže a bělma očí)

-

krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

-

otok prsou nebo neočekávaná tvorba mléka v prsou (galaktorea).

Velmi vzácné (objevující se méně než u jednoho z 10 000 léčených pacientů):

-

alergická reakce může být závažná a může vyvolávat dechovou nedostatečnost, závratě a někdy šok. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékařské zařízení, pokud se u Vás tyto účinky objeví.

Další velmi vzácné nežádoucí účinky:

- zhoršení příznaků cukrovky-

hepatitida (zánět jater vedoucí k tomu, že se necítíte dobře, máte zažloutlé oči a kůži, tmavou moč), v tomto případě kontaktujte ihned Vašeho lékaře či nejbližší pohotovostní oddělení

- rozkládání (rozpad) svalů, které může způsobit poškození ledvin

Hlášení ukázala, že některá antipsychotika mohou vyvolat abnormální srdeční rytmus, srdeční záchvat nebo náhlé nevysvětlitelné úmrtí. Musíte ihned informovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví bolest na hrudi, pocit zrychleného nebo nepravidelného srdečního tepu.

Některé nežádoucí účinky lze odhalit pouze, pokud je provedeno vyšetření krve. Zahrnují snížení počtu určitých krevních buněk a zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi.Zvýšení hormonu prolaktinu může vzácně vést k následujícímu:

 Otok prsou a neočekávaná tvorba mateřského mléka u mužů a žen Nepřítomnost menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících se mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u dospělých.Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

zvýšení krevního tlaku

Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících:Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšené množství hormonu

prolaktinu může vzácně vést k následujícímu:

-

otok prsou a neočekávaná tvorba mateřského mléka u chlapců i dívek

-

nepřítomnost menstruace nebo nepravidelná menstruace u dívek

zvýšená chuť k jídlu

abnormální svalové pohyby.

Jestliže jakýkoli uvedený nežádoucí účinek bude závažný nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK QUETIAPIN TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quetiapin Teva obsahuje-

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25, 100 a 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

-

Pomocné látky jsou: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, povidon 25, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

-

Potah tablety obsahuje: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), triacetin, 25 mg, 100 mg: monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E172),25 mg, 100 mg: hlinitý lak oranžové žluti (E 110),200 mg: polydextróza, makrogol 8000.

Jak přípravek Quetiapin Teva vypadá a co obsahuje toto baleníQuetiapin Teva 25 mg potahované tablety: světle oranžová, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „25“ na straně jedné a hladké na straně druhé.Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: světle oranžová, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „100“ na straně jedné a hladké na straně druhé.Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: bílá až téměř bílá, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „200“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

Přípravek Quetiapin Teva je k dispozici v- bílých neprůhledných PVC/PE/Aclar/Al blistrech nebo bílých neprůhledných PVC/PVdC/Al blistrech.Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.

- HDPE lahvičkách s bílým dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem s vysoušedlem.Pro všechny síly: 100 a 250 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceTEVA UK Ltd, East Sussex, Velká BritániePharmachemie B.V, Haarlem, NizozemskoTEVA Santé SA, Sens, Francie/Paris La Défense Cedes, FrancieTEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Debrecen, MaďarskoTeva Czech Industries s.r.o., Opava –Komárov, Česká republikaTeva Operations Poland Sp. Z.o.o. Kraków, Polsko Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96623/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva 25 mg potahované tabletyQuetiapin Teva 100 mg potahované tabletyQuetiapin Teva 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25, 100, 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocné látky:Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 14 mg laktózy a 0,031 mg hlinitého laku oranžové žluti (E 110).Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 57 mg laktózy a 0,124 mg hlinitého laku oranžové žluti (E 110).Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 113 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety: světle oranžová, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „25“ na straně jedné a hladké na straně druhé.Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: světle oranžová, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „100“ na straně jedné a hladké na straně druhé.Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: bílá až téměř bílá, kulatá bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „200“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie.Léčba středně závažné až závažné manické epizody. Neprokázalo se, že by byl kvetiapin účinný v prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Tablety kvetiapinu by měly být podávány dvakrát denně, s jídlem nebo nalačno.

DospělíLéčba schizofrenie

Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od čtvrtého dne má být dávka titrována, až se dosáhne účinné dávky, obvykle v rozsahu 300–450 mg denně. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit podle klinické odpovědi a snášenlivosti a dávka může kolísat v rozmezí 150–750 mg denně.

Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy

Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávky se mohou dále zvýšit až na 800 mg denně šestý den, ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg.

Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti, dávka může kolísat v rozmezí 200–800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400–800 mg denně.

Starší pacienti

Stejně jako u jiných antipsychotik, je i při podávání kvetiapinu starším lidem třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodním stanovení dávky. Dávku kvetiapinu je třeba zvyšovat pomaleji a denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob, velikost dávky u jednotlivých pacientů závisí na jejich klinické odpovědi a snášenlivosti. Střední hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších lidí v porovnání s mladšími o 30–50 % nižší. Bezpečnost a účinnost nebyla hodnocena u pacientů starších 65 let s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy.

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku údajů, které by podporovaly podávání kvetiapinu dětem a adolescentům mladším 18 let, není podávání přípravku Quetiapin Teva v této věkové skupině doporučeno. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2. Renální poškození

Úprava dávkování není u pacientů s poškozením funkce ledvin nutná.

Poškození funkce jater

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání kvetiapinu pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodním stanovení dávky. Pacienti s poškozením funkce jater by měli začínat s dávkou 25 mg denně. Dávku je možné zvyšovat o 25 mg až o 50 mg denně, až se dosáhne účinné dávky. Velikost dávky u jednotlivých pacientů závisí na jejich klinické odpovědi a snášenlivosti.

4.3

Kontraindikace

Přípravek je kontraindikovaný u pacientů s přecitlivělostí na léčivou látku nebo na jakoukoliv pomocnou látku přípravku.Souběžně se nesmějí podávat inhibitory P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a nefazodon (viz také bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Děti a mladiství (10 až 17 let)Vzhledem k nedostatku údajů, které by podporovaly podávání kvetiapinu dětem a adolescentům mladším 18 let, není podávání přípravku Quetiapin Teva v této věkové skupině doporučeno. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy) a jeden nežádoucí účinek, který nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Nebyla studována bezpečnost dlouhodobého podávání léčby, tj. delšího než 26 týdnů, na růst avyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a mladistvým se schizofrenií a bipolární poruchou v placebemkontrolovaných klinických studiích bylo ve srovnání s placebem spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky a klinické zhoršeníDeprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek,sebepoškození a sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až dodosažení signifikantní remise. Vzhledem k tomu, že zlepšení nemusí nastat v prvních několika týdnechléčby, mají být pacienti pečlivě sledování až do dosažení klinického zlepšení. Podle obecnýchklinických zkušeností se riziko sebevraždy může zvýšit v raných stádiích uzdravování.

V klinických studiích pacientů s depresivními epizodami u bipolární poruchy bylo zvýšenériziko příhod souvisejících se sebevraždou pozorováno u mladých dospělých mladších než 25 let, kteříbyli léčeni kvetiapinem, v porovnání s pacienty léčenými placebem (3,0% vs. 0%, v daném pořadí).Je třeba, aby lékař zvážil možné riziko sebevražedných příhod po náhlém přerušení léčby kvetiapinem,vzhledem ke známým rizikovým faktorům léčeného onemocnění.

SomnolenceLéčba kvetiapinem byla spojována se somnolencí a s ní souvisejícími symptomy, jako je např. sedace(viz bod 4.8). V klinických studiích u pacientů s bipolární depresí obvykle k nástupu somnolencedošlo během prvních 3 dnů léčby a její intenzita byla převážně mírná až střední. U pacientů s bipolárnídepresí, u nichž se vyskytne somnolence silnější intenzity, může být nutné častější sledování po dobuminimálně 2 týdnů po nástupu somnolence, nebo dokud se symptomy nezlepší, a může být nutnézvážit ukončení léčby.

Kardiovaskulární onemocnění

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání kvetiapinu pacientům se známými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy vedoucími k hypotenzi.

Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodním zvyšování dávky. Jestliže k tomu dojde, je třeba pomaleji titrovat dávku nebo dávku snížit. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním je možné zvážit pomalejší titrační režim.

Epileptické záchvaty

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými kvetiapinem a placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají epilepsii v anamnéze (viz bod 4.8).

Extrapyramidové symptomy

V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů, byl kvetiapin u pacientů léčených z důvodu vážných depresivních epizod u bipolární poruchy spojen se zvýšeným výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Tardivní dyskineze

Pokud se však objeví známky a příznaky tardivní dyskineze, je třeba dávku kvetiapinu snížit nebo léčbu přerušit (viz bod 4.8). Příznaky tardivní diskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Maligní neuroleptický syndrom

Maligní neuroleptický syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně léčby kvetiapinem (viz bod 4.8). Mezi jeho klinické příznaky patří hypertermie, porucha vědomí, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Těžká neutropenie

Během klinických studií s kvetiapinem byly méně často hlášeny případy těžké neutropenie (počet neutrofilů 0,5 x 10

9/ l). Většina případů těžké neutropenie se objevila až několik měsíců po zahájení

terapie kvetiapinem. Nebyla prokázána zjevná závislost na dávce.

Podle postmarketingových zkušeností po vysazení kvetiapinu leukopenie a/nebo neutropenie vymizí. Možné rizikové faktory pro neutropenii zahrnují dříve zjištěný snížený počet bílých krvinek a výskyt neutropenie způsobené léčivem v anamnéze.

U pacientů s počtem neutrofilů 1,0 x 10

9/ l by mělo být podávání kvetiapinu přerušeno. Zároveň je

nutno tyto pacienty sledovat pro možný výskyt příznaků infekce, a měřit jim počet neutrofilů, dokud nebude počet neutrofilů nad 1,5 x 10

9/ l. (Viz bod 5.1).

Interakce

Viz také bod 4.5. Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může podstatně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem. Pokud pacienti užívají induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby quetiapinem s možnými riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li potřeba, aby byly nahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný).

HmotnostU pacientů léčených kvetiapinem byl hlášen přírůstek hmotnosti, který je třeba monitorovat a klinicky řešit v souladu s uplatňovanými pokyny pro antipsychotika (viz bod 4.8).

Hyperglykémie

Vzácně byla hlášena hyperglykémie a/nebo rozvoj nebo exacerbace diabetu příležitostně spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen předchozí přírůstek hmotnosti, který může být predisponujícím faktorem. Je doporučeno patřičné klinické monitorování v souladu s uplatňovanými pokyny pro antipsychotika. Pacienti léčení antipsychotiky včetně kvetiapinu, by měli být sledovaní s ohledem na známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být pravidelně monitorovaní s ohledem na zhoršení kontroly glykémie. Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

LipidyV klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkovéhocholesterolu a snížení hladin HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba vhodněklinicky zvládnout.

Metabolické rizikoVzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinickýchstudiích může u jednotlivých pacientů dojít ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třebavhodně klinicky zvládnout (viz také bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu

Při sledování přípravku v klinických studiích a během užívání v souladu se souhrnem údajů o přípravku nebylo pozorováno perzistentní zvýšení absolutního QT intervalu. V poregistračním období bylo hlášeno prodloužení QT intervalu při užití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9).

Jako u jiných antipsychotik, kvetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním či u pacientů s prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze.

Opatrnosti je také zapotřebí, je-li kvetiapin předepisován jak současně s léky, o nichž je známo, že prodlužují interval QT, tak s neuroleptiky, a to zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu, a dále u pacientů s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnezemií (viz bod 4.5).

Vysazení

Po náhlém ukončení podávání antipsychotik včetně kvetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení jako je nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Je doporučováno postupné vysazování přípravku během období alespoň jednoho či dvou týdnů (viz bod 4.8).

Použití u starších pacientů s psychózou související s demencí

Kvetiapin není schválen pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí.

Výsledky randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií u dementních pacientů, kde byla použita některá atypická antipsychotika, ukázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není známý. Zvýšení rizika nemůže být vyloučeno pro jiná antipsychotika a další skupiny pacientů. Kvetiapin má být užíván s opatrností u pacientů s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu.

Meta-analýzou atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko smrti. Desetitýdenní placebem kontrolované klinické studie se stejnou populací pacientů však ukázaly, že incidence mortality ve skupině léčené

kvetiapinem byla 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem (n = 710, průměrný věk: 83 let, rozsah: 56–99 let). Pacienti v těchto studiích však umírali z různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace. Podle těchto údajů nelze usuzovat na kauzální vztah mezi léčbou kvetiapinem a smrtí těchto starších pacientů s demencí.

DysfagieU kvetiapinu byla hlášena dysfagie (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Kvetiapin musí být užíván s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolismus (VTE)Při užívání antipsychotik byly hlášeny případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být tyto rizikové faktory před i během léčby rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Další informace

Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem či lithiem při léčení středně závažných a závažných manických epizod; kombinační terapie však byla dobře snášena (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním efektu ve 3. týdnu léčby.

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Quetiapin Teva 25 mg a 100 mg: tyto síly přípravku obsahují hlinitý lak oranžové žluti (E 110), který může způsobovat alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem.

Na metabolismu kvetiapinu se primárně podílí cytochrom P450 (CYP) 3A4. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s ketokonazolem (CYP 3A4 inhibitor) 5 až 8 násobné zvýšení AUC kvetiapinu. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a CYP 3A4 inhibitorů kontraindikované. Dále se během léčby kvetiapinem nedoporučuje pít grapefruitovou šťávu.

V klinické studii pro stanovení farmakokinetiky s opakovanými dávkami kvetiapinu, který byl podávaný před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), současné podávání karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snižuje systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až na 13 % systémové dostupnosti kvetiapinu podávaného samostatně, u některých pacientů bylo dokonce pozorováno větší snížení. V důsledku této interakce jsou plazmatické koncentrace kvetiapinu nízké a účinnost léčby je ovlivněna.

Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (induktor mikrozomálních enzymů) zvyšuje clearance kvetiapinu přibližně o 450 %. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem s možnými riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je třeba je vysazovat postupně, popř. je nahradit léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (valproát sodný) (viz také bod 4.4).

Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání s antidepresivy imipraminem (CYP 2D6 inhibitor) nebo s fluoxetinem (inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání s antipsychotiky risperidonem a haloperidolem. Při současném užívání kvetiapinu a thioridazinu se zvýšila clearance kvetiapinu přibližně o 70 %.

Farmakokinetika kvetiapinu se nezměnila při současném podávání s cimetidinem.

Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám ve farmakokinetice lithia.

Při souběžném podávání valproátu sodného a kvetiapinu nebyla klinicky významně ovlivněna farmakokinetika ani jednoho z nich.

Nebyly prováděny interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky.

Opatrnost je třeba při podávání kvetiapinu s přípravky, které prodlužují QT interval či s přípravky vyvolávající elektrolytovou dysbalanci.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost podávání a účinnost kvetiapinu nebyla u těhotných žen stanovena. Studie na zvířatech dosud neodhalily žádná nebezpečí, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Kvetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad jejími možnými riziky.U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně Quetiapinu Teva), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

KojeníNení známo, do jaké míry se kvetiapin vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení při léčbě kvetiapinem nedoporučuje

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je proto třeba doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani neobsluhovali stroje do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost.

4.8

Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání kvetiapinu patří ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik souvisely přírůstek tělesné hmotnosti, synkopa, maligní neuroleptický syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní otok s podáváním kvetiapinu.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou kvetiapinem je uveden v tabulce níže podle doporučení Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo(z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systémuČasté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eosinofilie, trombocytopenie

Není známo:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systémuMéně časté:

Hypersenzitivita

Velmi vzácné:

Anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchyČasté:

Hyperprolaktinémie

16

Velmi vzácné: Inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživyČasté:Méně časté:Velmi vzácné:

Zvýšená chuť k jídluHyponatrémie

20

Diabetes mellitus

1, 5, 6

Psychiatrické poruchyČasté: Abnormální sny a noční můry

Není známo: Během léčby kvetiapinem nebo záhy po jejím ukončení byly hlášeny případy

sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Závratě

4, 17, somnolence 2, 17, bolest hlavy

Časté:

Synkopa

4, 17, extrapyramidové příznaky 1, 13, dysartrie

Méně časté:

Epileptický záchvat

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze 1, 6

Srdeční poruchyČasté:

Tachykardie

4

Poruchy okaČasté: Rozmazané vidění

Cévní poruchyČasté:

Ortostatická hypotenze

4, 17

Vzácné

Venózní tromboembolismus

1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté:

Rinitida

Gastrointestinální poruchyVelmi časté: Časté:

Sucho v ústechZácpa, dyspepsie

Méně časté: Dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Žloutenka

6

Velmi vzácné:

Hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi vzácné:

Angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom 6

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné: Rabdomyolýza

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímNení známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté:

Sexuální dysfunkce

Vzácné:

Priapismus, galaktorea, otok prsou, porucha menstruace

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté: Časté:

Příznaky z vysazení

1, 10

Mírná astenie, periferní otok, podrážděnost

Vzácné:

Maligní neuroleptický syndrom

1

Vyšetření

Velmi časté: Zvýšení hladin triglyceridů

11, zvýšení hladin celkového cholesterolu (zvláště

LDL cholesterolu)

12, pokles HDL cholesterolu18, přírůstek hmotnosti9

Časté:

Zvýšení transamináz v séru (ALT, AST)

3, pokles počtu neutrofilů, zvýšení

hladiny glukózy na hyperglykemickou úroveň

7,

Méně časté:

Zvýšení hladin gama-glutamyltransferasy

3, snížení počtu krevních destiček14,

prodloužení QT intervalu

1, 13, 19

Vzácné:

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

15

(1) viz bod 4.4.

(2) Může také dojít k somnolenci, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle při dalším užívání kvetiapinu vymizí.

(3) U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-glutamyltransferázy. Zvýšené hodnoty se obvykle při pokračování v léčbě vrátily k normě.

(4) Kvetiapin může, stejně jako další antipsychotika, která působí blokádu alfa1 adrenergních receptorů, často vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopami. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

(5) Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

(6) Výpočet frekvence těchto nežádoucích účinků byl založen pouze na postmarketingových údajích získaných při podávání kvetiapinu s okamžitým uvolňováním.

(7) Alespoň v jednom případě hladina glukózy nalačno ≥ 126 mg/dl (

≥ 7,0 mmol/l) nebo po jídle ≥

200 mg/dl (

≥ 11,1 mmol/l).

(8) Zvýšený výskyt dysfágie u kvetiapinu v porovnání s placebem byl pozorován pouze v klinickýchstudiích bipolární deprese.

(9) Na základě >7% zvýšení tělesné hmotnosti proti počátku. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby.

(10) V placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde bylkvetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji projevily následující příznaky z vysazení:nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto reakcívýznamně klesá po 1 týdnu po vysazení.

(11) Triglyceridy ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti ≥ 18 let) nebo ≥ 150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l)(pacienti < 18 let): nejméně v jednom případě.

(12) Cholesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (pacienti ≥ 18 let) nebo ≥ 200mg/dl (≥ 5,172 mmol/l)(pacienti < 18 let) nejméně v jednom případě. Zvýšení LDL cholesterolu o ≥ 30mg/dl (≥ 0,769mmol/l) je pozorováno velmi často. Průměrná změna mezi pacienty, u kterých došlo k tomutozvýšení byla 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) Viz následující text.

(14) Trombocyty ≤100 x 10

9/l nejméně v jednom případě.

(15) Na základě klinických studií nejsou hlášené nežádoucí příhody se zvýšením hladinykreatinfosfokinázy v krvi spojené s neuroleptickým maligním syndromem.

(16) Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 g/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 30 g/l (> 1304,34pmol/l) u žen v jakémkoli časovém bodě.

(17) Může vést k pádům.

(18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u ženv jakémkoli časovém bodě.

(19) Incidence u pacientů, u kterých došlo k prodloužení QT intervalu z

< 450 ms na ≥ 450 ms s ≥ 30

ms vzestupem. V placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem je průměrná změna a incidence

pacientů s prodlouženým QT intervalem na signifikantní úrovni u kvetiapinu podobná výskytu u placeba.

(20) Posun z

>132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l v alespoň jednom případě.

Při podání neuroleptik byly popsány případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční zástava a torsades de pointes. Tyto účinky jsou považovány za účinky třídy léčiv (class effects) neuroleptik.

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích schizofrenie a bipolární mánie byl zvýšený výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8% u kvetiapinu a 8,0% u placeba; bipolární mánie: 11,2% u kvetiapinu a 11,4% u placeba). V krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích bipolární deprese byl zvýšený výskyt extrapyramidových symptomů zaznamenán u 8,9% u quetiapinu ve srovnání s 3,8% u placeba, ačkoli výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akatizie, extrapyramidová porucha, třes, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byl obecně nízký a v žádné terapeutické skupině nepřekročil 4 %.

Léčba kvetiapinem byla spojena s mírným poklesem hladin hormonů štítné žlázy v závislosti na dávce (zvláště celkový a volný T4). Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních 2 až 4 týdnů léčby kvetiapinem a při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového volného T4. Pouze při vyšších dávkách kvetiapinu byla pozorována menší snížení hladin celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG se nezměnily a obecně nebylo pozorováno reciproční zvýšení TSH a známky, že kvetiapin vyvolává klinicky významnou hypotyreózu.

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)U dětí a dospívajících je třeba zvážit výskyt stejných nežádoucích účinků, jaké jsou výše popsány u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se u dětí a dospívajících (ve věku 10 až 17 let) vyskytují častěji než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které u dospělých nebyly identifikovány.

Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšená hladina prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

3

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 26 ug/l(> 1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestuphladin prolaktinu > 100 ug/l.2. Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “NationalInstitutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro

diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovanýchklinických studií u dětí a adolescentů.3. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po předávkování 13,6 g kvetiapinu a v postmarketingovém sledování při dávce jen 6 g samotného kvetiapinu. Během klinického hodnocení bylo hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V postmarketingovém sledování byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování kvetiapinem, následované komatem, smrtí nebo prodloužením intervalu QT.

Pacienti s dříve diagnostikovaným závažným srdečným onemocněním mají větší riziko vlivu předávkování (viz bod 4.4).

Obecně pozorované příznaky odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku přípravku, k němuž patří ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.

Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv nebyla při předávkování dosud studována prevence absorpce, je třeba zvážit možnost výplachu žaludku (popř. po intubaci v případě bezvědomí pacienta) a podání aktivního uhlí spolu s laxativem.

Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepinyATC kód: N05A H04

Mechanismus účinku

Kvetiapin je atypicky působící antipsychotikum. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapinu a jeho slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) jsou připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Dále, má N-desalkylkvetiapin vysokou afinitu k norepinefrinovým přenašečům (NET).Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním alfa1 receptorům a nízkou afinitu k adrenergním alfa2 receptorům a serotoninovým 5H1 receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k cholinergním, muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky

Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidových nežádoucích účinků má kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu standardních neuroleptik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii.

Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neurony. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní, vykazuje kvetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí. Výsledky těchto pokusů nasvědčují tomu, že kvetiapin by měl mít minimální tendenci vyvolávat EPS. Je známo, že látky, které mají malou schopnost vyvolávat EPS, mají pravděpodobně i nižší schopnost vyvolat tardivní dyskinézi (viz bod 4.8).

Není známo, do jaké míry se podílí u lidí N-desalkylkvetiapin na farmakologické aktivitě kvetiapinu.

Klinická účinnost

Ve třech klinických, placebem kontrolovaných studiích, u pacientů se schizofrenií, s různou dávkou kvetiapinu, nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS, nebo užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených kvetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu fixními dávkami kvetiapinu

v rozmezí 75–750 mg/den neprokázala nárůst EPS nebo současného užívání

anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích byly hodnoceny dávky kvetiapinu do 800 mg/denužívané pro léčbu středně závažných až závažných manických epizod. Ve dvou studiích byl kvetiapin podáván v monoterapii a v ostatních jako přídavná léčba k lithiu nebo kyselině valproové.Nebyly nalezeny rozdíly v incidenci EPS a současném užívání anticholinergik mezi skupinami pacientů užívajících kvetiapin a placebo.

Tato nízká schopnost vyvolávat EPS je považována za vlastnost atypických antipsychotik.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacientů u pacientů léčených kvetiapinem vyšší než u pacientů užívajících placebo.

Na rozdíl od mnoha antipsychotik nevyvolává kvetiapin trvalé zvýšení hladin prolaktinu, což je považováno za vlastnost atypických antipsychotik. V klinické studii s opakovanou fixní dávkou přípravku nebyly u pacientů se schizofrenií zjištěny žádné rozdíly v hladinách prolaktinu na konci studie mezi kvetiapinem v doporučeném dávkovacím rozmezí a placebem.

V léčbě středně závažných až závažných manických epizod ve dvou studiích hodnotících monoterapii kvetiapinem prokázal kvetiapin ve 3. a 12. týdnu ve snížení manických příznaků superioritu nad placebem. Nejsou k dispozici údaje z dlouhodobých klinických studií popisující účinnost kvetiapinu v prevenci opakovaných manických a depresivních epizod. Údaje o kvetiapinu v kombinaci s kyselinou valproovou nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3 a 6 týdnech jsou omezené; kombinovaná léčba byla však dobře tolerována. Údaje prokázaly aditivní účinek ve 3.týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu. Nejsou k dispozici údaje z kombinační léčby delší než 6 týdnů.

Průměrná střední dávka přípravku kvetiapin za poslední týden u pacientů, kteří odpovídali na léčbu, byla přibližně 600 mg denně a u 85 % reagujících pacientů byla v rozmezí 400–800 mg denně.

Klinické studie prokázaly, že je kvetiapin účinný při dávkování dvakrát denně, přestože kvetiapin má farmakokinetický poločas asi 7 hodin. Tento fakt podpořily i výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která prokázala, že kvetiapin zablokuje receptory pro 5HT2 a D2 až na 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/kg nebyla hodnocena.

Dlouhodobá účinnost kvetiapinu v prevenci recidiv epizod bipolární poruchy nebyla ve dvojitě zaslepených studiích dosud ověřena. V otevřených klinických studiích byl kvetiapin u schizofrenních pacientů účinný v udržování klinického zlepšení během pokračovací léčby u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu, a tím ukazuje možnost dlouhodobé účinnosti.

Výsledky placebem kontrolovaných klinických studií, kdy byl kvetiapin podáván jako monoterapie, ukázaly, že mezi pacienty s bazálním počtem neutrofilů 1,5 x 10

9/ l se aspoň jeden výskyt počtu

neutrofilů 1,5 x 10

9/ l objeví u 1,72 % u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, oproti 0,73 %

pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Ve všech klinických studiích (placebem kontrolované, otevřené, srovnávací, pacienti s bazálním počtem neutrofilů 1,5 x 10

9/ l) incidence alespoň jednoho výskytu počtu neutrofilů <0,5 x 109/ l byla

0,21 % u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, oproti 0 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo a incidence alespoň jednoho výskytu počtu neutrofilů 0,5 -< 1,0 x 10

9/ l byla 0,75 % u

pacientů, kterým byl podáván kvetiapin, oproti 0,11 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není ovlivněna jeho podáním s jídlem. Kvetiapin se asi z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v ustáleném stavu jsou 35 % ve srovnání s kvetiapinem. Poločas eliminace kvetiapinu je 7 hodin a N-desalkylkvetiapinu 12 hodin.

Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30–50 % nižší než u pacientů ve věku 18–65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min/1,73 m

2) je střední

clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná frakce volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu je z méně než 5 % vylučována v moči.

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt méně než 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. Střední plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná jaterní cirhóza). Jelikož je kvetiapin intenzivně metabolizován v játrech, dá se očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u populace pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů je nutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. N-desalkylkvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkylkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších

než jsou koncentrace dosažené u člověka při denním dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě výsledků těchto prací in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky signifikantní lékové inhibici metabolismu druhého léku, který je také zprostředkován cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P 450.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantních dávkách nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém výzkumu: U potkanů byla pozorována pigmentová depozita štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena katarakta a zákal oční čočky. Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu léčby kvetiapinem a možného rizika pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyDihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Monohydrát laktózyPovidon 25Mikrokrystalická celulózaSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Koloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

Potah tablety:Všechny síly:HypromelózaOxid titaničitý (E171)Triacetin

Síla 25 mg a 100 mg:Monohydrát laktózyŽlutý oxid železitý (E 172)Hlinitý lak oranžové žluti (E 110)

Síla 200 mg:PolydextrózaMakrogol 8000.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílý neprůhledný PVC/PE/Aclar/Al blistr nebo bílý neprůhledný PVC/PVdC/Al blistr.

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (5x20) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.

HDPE lahvičky s bílým dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem s vysoušedlem.Pro všechny síly: 100 a 250 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety:

68/648/08-C

Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety:

68/649/08-C

Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety:

68/650/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.11.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

24.3.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.