Quetiapin Reg Europe 300 Mg

Kód 0156418 ( )
Registrační číslo 68/ 921/10-C
Název QUETIAPIN REG EUROPE 300 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0156420 POR TBL FLM 100X300MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0156419 POR TBL FLM 30X300MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0156418 POR TBL FLM 60X300MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN REG EUROPE 300 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Reg Europe 25 mgQuetiapin Reg Europe 100 mgQuetiapin Reg Europe 150 mgQuetiapin Reg Europe 200 mgQuetiapin Reg Europe 300 mg

potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Quetiapin Reg Europe a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Reg Europe užívat3. Jak se přípravek Quetiapin Reg Europe užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Quetiapin Reg Europe uchovávat6. Další informace

1.

Co je přípravek Quetiapin Reg Europe a k čemu se používá

Přípravek Quetiapin

Reg Europe patří do skupiny léků zvaných antipsychotika. Tyto léky pomáhají

zlepšovat příznaky některých druhů duševních chorob, jako např.:

Halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Toto onemocnění je známo i pod názvem schizofrenie.

Účinkuje na Vaši náladu a při pocitech nadměrného nadšení a vzrušení. Možná zjistíte, že Vám stačí spát méně než obvykle. Můžete být i víc hovorný a mít myšlenky a představy závodění. Také se můžete cítit více vznětlivý než obvykle. Toto onemocnění se nazývá i bipolární mánie.

Účinkuje na Vaši náladu, když se stále cítíte smutně. Můžete se cítit i depresivně, provinile, s nedostatkem energie, ztrátou chuti k jídlu a/nebo nemůžete spát. Toto onemocnění se nazývá i bipolární deprese.

Váš lékař může pokračovat v podávání přípravku Quetiapin Reg Europe i když se cítíte lépe, aby nedošlo k opětovnému výskytu příznaků.Možná bude užitečné, když řeknete příteli nebo příbuznému, že máte tyto příznaky a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin

Reg Europe užívat

Neužívejte přípravek Quetiapin

Reg Europe:

2

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohotopřípravku (uvedenou v bodě 6: Další informace).

jestliže užíváte některé z následujících léků :

o inhibitory proteáz jako například nelfinavir (proti infekci HIV)o azoly (léky pro léčbu mykotických infekcí)o erythromycin nebo klarithromycin (proti infekci)o nefazodon (proti depresím).

Pokud se Vás toto týká, tento léčivý přípravek neužívejte. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než užijete kvetiapin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quetiapin

Reg Europe je zapotřebí

Quetiapin by neměli užívat starší lidé s demencí (ztráta mozkových funkcí). Tato skupina léků, do které patří přípravek Quetiapin

Reg Europe, může u starších osob s demencí zvyšovat riziko cévní

mozkové příhody nebo v některých případech riziko smrti.

Než začnete léčivý přípravek užívat, informujte lékaře, jestliže:

máte jakékoli zdravotní potíže (jako potíže se srdcem nebo nízký tlak krve) nebo jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu („mozkovou mrtvici“).

máte potíže s játry nebo jste někdy prodělal(a) epileptický záchvat (křeče).

víte, že jste v minulosti měl/a nízký počet bílých krvinek (který mohl, ale nemusel být způsoben jinými léky).

máte diabetes (cukrovku) nebo Vám jeho vznik hrozí. Pokud ano, lékař může kontrolovat hladinu Vašeho krevního cukru během léčby přípravkem Quetiapin Reg Europe.

Vy nebo někdo ve Vaší rodině má nebo měl onemocnění spojené s krevními sraženinami, protože léky tohoto typu mohou být spojeny se vznikem krevních sraženin.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší depreseJestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky mohou zesílit v době, kdy poprvé začínáte s léčbou, protože určitou dobu trvá, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že budete mít tyto myšlenky, pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko myšlenek na sebevraždu a/nebo sebevražedného chování u mladých dospělých mladších než 25 let s depresí.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná budete považovat za užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a léky rostlinného původu.Zvláště informujte svého lékaře, pokud užíváte:

léky proti úzkosti, depresi.

léky proti epilepsii (např. fenytoin nebo karbamazepin).

léky na léčbu vysokého krevního tlaku.

rifampicin (na tuberkulózu).

barbituráty (proti nespavosti).

thioridazin (další antipsychotikum).

Promluvte si prosím se svým lékařem předtím, než kterýkoliv ze svých léků přestanete užívat.

3

Užívání přípravku Quetiapin Reg Europe s jídlem a pitímQuetiapin můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Buďte opatrní, kolik alkoholu vypijete, protože kombinace přípravku Quetiapin Reg Europe a alkoholu může u Vás způsobit ospalost.

Při léčbě přípravkem Quetiapin Reg Europe nepijte grapefruitový džus. Může to ovlivnit fungování léku.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, poraďte se před užíváním přípravku Quetiapin Reg Europe s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Quetiapin Reg Europe může způsobovat ospalost. Proto nesmíte řídit ani ovládat stroje do té doby, než bude známa Vaše individuální reakce na přípravek. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

3.

Jak se přípravek Quetiapin Reg Europe užívá

Vždy užívejte přípravek Quetiapin Reg Europe přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Váš lékař rozhodne o výši úvodní dávky. Poté se stanoví dávka obvykle mezi 150 mg a 800 mg každý den. To záleží na Vašem onemocnění a potřebách.

Užívání léku

Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na vaší nemoci.

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou.

Přípravek Quetiapin Reg Europe můžete užívat s jídlem nebo bez něj.

Pokud Vám to lékař neřekne, nepřestávejte užívat tablety, i když se cítíte lépe.

Lékař může začít Vaši léčbu nižšími dávkami a tyto pomalu zvyšovat:

pokud jste starší osoba nebo

pokud máte potíže s játry.

Děti a dospívajícíPřípravek Quetiapin Reg Europe není určen pro děti a mladistvé do věku 18ti let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapin Reg Europe, než jste měl/a

Jestliže užijete více přípravku Quetiapin Reg Europe, než jste měl/a, kontaktujte ihned lékaře či nejbližší nemocnici. Vezměte sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quetiapin Reg Europe

Pokud jednu dávku vynecháte, užijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Pokud je už téměř čas na další dávku, vyčkejte do plánovaného času. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Quetiapin Reg EuropeNepřestávejte užívat přípravek Quetiapin Reg Europe bez porady s lékařem. Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Quetiapin Reg Europe, je možné, že nebudete moci usnout (nespavost), může Vám být nevolno (pocit na zvracení) nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracet, mít závratě nebo býtpodrážděný. Váš lékař Vám může doporučit před ukončením léčby dávku postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quetiapin Reg Europe nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou roztříděny následovně:

velmi časté

vyskytují se u více než 1 uživatele z 10

časté

vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté

vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 1 000

vzácné

vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000

velmi vzácné

vyskytují se méně než u 1 uživatele z 10 000

není známo

četnost nelze z dostupných údajů určit

Velmi časté:

závratě, bolest hlavy, sucho v ústech

ospalost (může časem odeznít, až budete přípravek Quetiapin Reg Europe užívat déle)

příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, když přestanete užívat přípravek Quetiapin Reg Europe) zahrnují neschopnost usnout (nespavost), pocit na zvracení (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léku během jednoho až dvou týdnů.

přírůstek hmotnosti

Časté:

rychlý srdeční tep

ucpaný nos

zácpa, poruchy trávení

pocit slabosti, mdloby (může vést k pádům)

otok horních nebo dolních končetin

nízký krevní tlak při vstávání, který může způsobit závrať nebo pocit na omdlení (může vést k pádům).

zvýšená hladina cukru v krvi

rozmazané vidění

abnormální pohyby svalů. Mohou se projevit jako potíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.

neobvyklé sny, noční můry

zvýšená chuť k jídlu

podrážděnost

poruchy řeči a jazykových schopností

Méně časté:

křeče nebo epileptické záchvaty

alergické reakce, případně s podlitinami (modřinami) a otoky kůže a otoky okolo úst

nepříjemné pocity v dolních končetinách (tzv. syndrom neklidných nohou)

obtíže při polykání

nechtěné trhavé pohyby, zejména obličeje nebo jazyka

sexuální potíže

Vzácné:

vysoká teplota (horečka), dlouho trvající bolest v krku nebo vředy v ústech, rychlejší dýchání, pocení, svalová ztuhlost, pocit ospalosti nebo mdlob

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus)

otok prsou a neočekávaná tvorba mléka

chybění nebo zkrácení doby menstruace

5

krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi vzácné:

zhoršení již přítomného diabetu

zánět jater (hepatitida)

těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži (Stenvens-Johnsonův syndrom)

těžká alergická reakce (zvaná anafylaxe), která může způsobit obtížné dýchání, šok

rychlý otok kůže, obvykle kolem očí, rtů a v hrdle (angioedém)

nízká hladina sodíku v krvi způsobující nechutenství, nevolnost a pocit nepohody.

Skupina léků, do které patří přípravek Quetiapin Reg Europe může způsobit potíže se srdečním rytmem, které mohou být závažné a v těžkých případech až fatální.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit pouze, pokud se provedou krevní testy. Týká se to těchto nežádoucích účinků: zvýšení množství určitých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi a snížení počtu určitých krevních buněk a zvýšení množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícímu: 

Otok prsou a neočekávaná produkce mléka z prsou u mužů i žen

Chybění menstruace u žen nebo její nepravidelnost

Váš lékař Vám může čas od času provést krevní testy.

Děti a dospívajícíStejné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých se mohou také vyskytnout u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 uživatele z 10):

Zvýšení krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 uživatele z 10):

Zvýšení množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícímu:

- otok prsou a neočekávaná produkce mléka z prsou u chlapců i dívek- chybění menstruace u dívek nebo její nepravidelnost

Zvýšení chuti k jídlu

Abnormální svalové pohyby. To zahrnuje problémy se zahájením pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalové ztuhlosti bez přítomné bolesti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.

Jak přípravek Quetiapin Reg Europe uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Přípravek Quetiapin Reg Europe nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Další informace

Co přípravek Quetiapin Reg Europe obsahujeLéčivou látkou je quetiapinum.

Jedna potahovaná tableta Quetiapin Reg Europe 25 mg obsahuje 28,8 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 25 mg kvetiapinu.

Jedna potahovaná tableta Quetiapin Reg Europe 100 mg obsahuje 115,1 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 100 mg kvetiapinu.

Jedna potahovaná tableta Quetiapin Reg Europe 150 mg obsahuje 172,6 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 150 mg kvetiapinu.

Jedna potahovaná tableta Quetiapin Reg Europe 200 mg obsahuje 230,1 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 200 mg kvetiapinu.

Jedna potahovaná tableta Quetiapin Reg Europe 300 mg obsahuje 345,2 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 300 mg kvetiapinu.

Pomocnými látkami jsou:Sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina fumarová, ethylcelulóza, magnesium-stearát, hypromelóza, hyprolóza, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171). Síly 100 mg a 150 mg obsahují také žlutý oxid železitý (E172). Síla 25 mg obsahuje také žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Quetiapin Reg Europe vypadá a co obsahuje toto balení

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tablety jsou

kulaté, bikonvexní potahované tablety

broskvové barvy, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „25“ ve spodní části tablety.

Quetiapin Reg Europe 100 mg potahované tablety jsou

žluté, kulaté, bikonvexní potahované

tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „100“ ve spodní části tablety.

Quetiapin Reg Europe 150 mg potahované tablety jsou

světle žluté, kulaté, bikonvexní

potahované tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „150“ ve spodní části tablety.

Quetiapin Reg Europe 200 mg potahované tablety jsou

bílé, kulaté, bikonvexní potahované

tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „200“ ve spodní části tablety.

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tablety jsou

bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované

tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a „QUE 300“ na straně druhé.

Síla 25 mg je dostupná v blistrech po 6, 30 a 60 tabletách. Síla 100 mg, 150 mg, 200 mg a 300 mg je dostupná v blistrech po 60 tabletách. Síla 25 mg, 100 mg, 200 mg a 300 mg je také dostupná v HDPE lahvičkách po 30 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

7

Výrobce:Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla schválena: 1.12.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 25 mgQuetiapin Reg Europe 100 mgQuetiapin Reg Europe 150 mgQuetiapin Reg Europe 200 mgQuetiapin Reg Europe 300 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 28,8 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 25 mg kvetiapinu.

Quetiapin Reg Europe 100 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 115,1 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 100 mg kvetiapinu.

Quetiapin Reg Europe 150 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 172,6 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 150 mg kvetiapinu.

Quetiapin Reg Europe 200 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 230,1 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 200 mg kvetiapinu.

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 345,2 mg quetiapini fumaras, což odpovídá 300 mg kvetiapinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tablety:

kulaté, bikonvexní potahované tablety

broskvové barvy, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „25“ ve spodní části tablety.

Quetiapin Reg Europe 100 mg potahované tablety:

žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety,

s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „100“ ve spodní části tablety..

Quetiapin Reg Europe 150 mg potahované tablety:

světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované

tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „150“ ve spodní části tablety.

2

Quetiapin Reg Europe 200 mg potahované tablety:

bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety,

s vyraženým „APO“ na straně jedné a na straně druhé „QUE“ v horní části a „200“ ve spodní části tablety..

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tablety:

bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované

tablety, s vyraženým „APO“ na straně jedné a „QUE 300“ na straně druhé..

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Quetiapin Reg Europe je indikován na léčbu:Schizofrenie.Bipolární poruchy zahrnující:- středně těžké až těžké manické epizody- středně těžké až těžké depresivní epizody .- prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Quetiapin Reg Europe může být podáván samostatně nebo s jídlem.

Dospělí

Léčba schizofrenie: K léčbě schizofrenie se přípravek Quetiapin Reg Europe podává dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).

Od čtvrtého dne by měla být dávka titrována na obvyklou účinnou dávku v rozmezí 300 až 450 mg/den. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 150 až 750 mg/den.

Léčba manické epizody spojené s bipolární poruchou: Přípravek Quetiapin Reg Europe se podává dvakrát denně. V monoterapii nebo jako doplňková léčba ke stabilizátorům nálady, je celková denní dávka pro první čtyři dny léčby 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávku je možno dále zvýšit až na 800 mg/den 6. den, ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg.

Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 200 až 800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg/den.

Léčba depresivních epizod u bipolární poruchy: Přípravek Quetiapin Reg Europe se podává jednou denně na noc. Celková denní dávka první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických studiích nebyl prokázán dodatečný prospěch při podávání dávky 600 mg/den ve srovnání s dávkou 300 mg/den. Jednotliví pacienti však mohou mít z podávání dávky 600 mg prospěch. V případě horší snášenlivosti přípravku je v individuálních případech možné zvážit redukci dávky až na 200 mg. Při léčbě depresivní epizody u bipolární poruchy může být léčba iniciována jen lékařem se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy.

3

Prevence rekurence u bipolární poruchy: Při prevenci rekurence manické, depresivní nebo smíšené epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by pak měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 až 800 mg/den ve dvou denních dávkách. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka.

Starší pacientiPři podávání přípravku Quetiapin Reg Europe starším lidem je třeba, stejně jako při ostatních antipsychotikách, zvýšené opatrnosti, zejména při úvodní titraci dávky. Dávku je třeba zvyšovat pomaleji a celková denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti konkrétního pacienta. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu je u starších lidí o 30-50 % nižší než u mladších pacientů.

Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů starších než 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy.

Děti a dospívajícíNedoporučuje se podávat přípravek Quetiapin Reg Europe dětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4,8; 5.1 a 5.2.

Pacienti s poruchou ledvinDávku není třeba upravovat u pacientů s poruchou ledvin.

Pacienti s poruchou jaterKvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost při podávání přípravku Quetiapin Reg Europe pacientům s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodní titraci dávky. Pacienti s poškozenou funkcí jater by měli začínat na dávce 25 mg/den. Dávku je třeba zvyšovat o 25 až 50 mg/den, až je dosaženo účinné terapeutické dávky, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u jednotlivých pacientů.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Quetiapin Reg Europe je kontraindikován u pacientů hypersenzitivních na kteroukoli složku tohoto přípravku.

Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, např. inhibitorů HIV proteáz, azolových antimykotik, erythromycinu, klarithromycinu a nefazodonu, je kontraindikováno (viz také bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)Kvetiapin se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku, vzhledem k nedostatku údajů, které by podporovaly použití v této věkové skupině. Klinické studie ukázaly, že kromě známého bezpečnostního profilu u dospělých (viz bod 4.8) se některé nežádoucí účinky vyskytly s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení prolaktinu v séru, extrapyramidové symptomy) a byl také identifikován jeden, který se předtím ve studiích na dospělých pacientech neprojevil (zvýšení krevního tlaku). U dětí a dospívajících byly také pozorovány změny ve funkci štítné žlázy.

Kromě toho nebyly studovány dlouhodobé (po dobu delší než 26 týdnů) bezpečnostní dopady léčby na růst a dospívání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

V placebem-kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících pacientů bylo podávání kvetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) ve srovnání s

4

placebem u pacientů léčených pro schizofrenii a bipolární mánii (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršeníDeprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždami). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Jelikož ke zlepšení pravděpodobně nedojde během prvních několika týdnů léčby nebo delšího období, je třeba pacienty pečlivě sledovat, dokud k takovému zlepšení nedojde. Je obecnou klinickou zkušeností, že riziko sebevraždy se v počátečních fázích uzdravování může zvýšit.

V klinických studiích prováděných u pacientů s bipolární poruchou trpícími velkými depresivními epizodami bylo pozorováno zvýšené riziko příhod souvisejících se sebevraždou u mladých dospělých pacientů do 25 let věku, jimž byl podáván kvetiapin (3,0 %) ve srovnání se skupinou léčenou placebem (0 %).

Kromě tohoto musí lékaři brát v úvahu potenciální riziko výskytu příhod spojených se sebevraždou po náhlém vysazení léčby kvetiapinem v důsledku známých rizikových faktorů léčeného onemocnění.

SomnolenceLéčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, jako je sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích léčby pacientů s bipolární depresí byl nástup těchto příznaků pozorován během prvních 3 dnů léčby a příznaky byly převážně mírné až středně závažné intenzity. Pacienti s bipolární depresí, u nichž se dostavuje ospalost se závažnou intenzitou, mohou vyžadovat častý kontakt minimálně po dobu 2 týdnů od nástupu příznaků ospalosti, nebo dokud se příznaky nezlepší. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Kardiovaskulární onemocněníPacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním, nebo jiným onemocněním s predispozicí k hypotenzi by měl být přípravek Quetiapin Reg Europe podáván s opatrností.Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména během počáteční fáze titrace dávky. Pokud k tomu dojde, je třeba zvážit snížení dávky nebo pozvolnější titraci dávek. U pacientů, kteří trpí i kardiovaskulárním onemocněním, by se měl zvážit pomalejší režim titrace dávky.

ZáchvatyV kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem nebo placebem. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje opatrnost při podávání pacientům se záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Extrapyramidové symptomyV placebem kontrolovaných klinických studiích léčby pacientů s velkými depresivními epizodami při bipolární poruše bylo podávání kvetiapinu spojeno se zvýšenou incidencí extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Tardivní dyskinezePokud se objeví známky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo vysazení kvetiapinu. Příznaky tardivní dyskineze se po přerušení léčby mohou zhoršit nebo se dokonce objevit (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndromVýskyt neuroleptického maligního syndromu je dáván do souvislosti s podáváním antipsychotik, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Klinická manifestace zahrnuje hypertermii, změněný mentální stav, svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba kvetiapin vysadit a zahájit podávání adekvátní medikace.

5

Závažná neutropenieV klinických studiích s kvetiapinem byla méně často hlášena závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5×10

9/l). Většina případů závažné neutropenie se vyskytla během několika prvních měsíců od

začátku léčby kvetiapinem. Nezdá se, že by tyto příznaky souvisely s podanou dávkou. Během postmarketinkového sledování bylo zjištěno, že příznaky leukopenie a/nebo neutropenie vymizely po skončení léčby kvetiapinem. Mezi možné rizikové faktory pro neutropenii patří preexistující nízký počet bílých krvinek (WBC) a léky indukovaná neutropenie v anamnéze. Léčba kvetiapinem by měla být přerušena u pacientů s počtem neutrofilů <1,0×10

9/l. U pacientů je třeba sledovat známky a

příznaky infekce a sledovat počet neutrofilů (dokud nepřesáhne hodnotu 1,5 x 10

9/l) (viz bod 5.1).

InterakceViz též bod 4.5.

Současné použití kvetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, podstatně snižuje plazmatické koncentrace kvetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie kvetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba přípravkem Quetiapin Reg Europe zahájena pouze tehdy, rozhodne-li lékař, že prospěch léčby přípravkem Quetiapin Reg Europe převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný).

Tělesná hmotnostU pacientů léčených kvetiapinem byl hlášený přírůstek hmotnosti. Měli by být sledováni a správně klinicky vedeni v souladu se směrnicemi pro podávání antipsychotik (viz body 4.8 a 5.1).

HyperglykémieVzácně byla hlášena hyperglykémie a/nebo rozvoj nebo exacerbace diabetu příležitostně spojeného s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech bylo jako predispoziční faktor hlášeno zvýšení tělesné hmotnosti. U diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory rozvoje diabetes mellitus se doporučuje odpovídající klinické monitorování v souladu s používanými pokyny při používání antipsychotik. Pacienti léčeni jakýmkoliv antipsychotikem včetně kvetiapinu by měli být sledováni, zda se u nich nevyskytují znaky a příznaky hyperglykémie (jako např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo s rizikovými faktory pro diabetes mellitus by měli být pravidelně monitorováni, zda se u nich nezhoršuje kontrola glukózy. Pravidelně by měla být sledována jejich hmotnost.

LipidyV klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladiny lipidů by měly být léčeny s přihlédnutím ke klinickému stavu.

Metabolické rizikoVzhledem ke změnám hmotnosti, změnám hladiny krevní glukózy (viz Hyperglykémie) a lipidů pozorovaným v klinických studiích, je v individuálních případech možné zhoršení profilu metabolického rizika, které by mělo být řešeno s ohledem na klinický stav pacienta (viz také bod 4.8).

Prodloužení QT intervaluV klinických studiích a při použití v souladu s SPC nebyl kvetiapin spojován s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. Během postmarketinkového sledování bylo prodloužení QT intervalu hlášeno při podávání kvetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8) i při předávkování (viz bod 4.9). Stejně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti při předepisování kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo prodlouženým QT intervalem v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také třeba, pokud je kvetiapin předepisován s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, nebo současně s neuroleptiky zvláště starším osobám, pacientům s vrozeným

6

syndromem dlouhého QT intervalu, s městnavým srdečním selháním, se srdeční hypertrofií, s hypokalémií nebo hypomagnezémií (viz bod 4.5).

Příznaky z vysazeníPo náhlém vysazení kvetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení - insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu nejméně jednoho až dvou týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti trpící psychózou související s demencíPřípravek Quetiapin Reg Europe není schválen k léčbě pacientů trpících psychózou související s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus vzniku tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Přípravek Quetiapin Reg Europe by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody.

Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo zjištěno, že u starších pacientů trpících psychózou související s demencí se zvyšuje riziko úmrtí ve srovnání s placebem. Ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem provedených se stejnou populací pacientů (n=710; průměrný věk: 83 roků; rozmezí: 56-99 roků) byla incidence mortality u pacientů léčených kvetiapinem 5,5 %, zatímco u pacientů léčených placebem byla tato incidence 3,2 %. Pacienti v těchto klinických studiích zemřeli z různých příčin, které byly shodné s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

DysfagiePři léčbě kvetiapinem byla pozorována dysfagie (viz bod 4.8). Pacientům s rizikem aspirační pneumonie by měl být kvetiapin podáván s opatrností.

Účinky na játraPokud se vyvine žloutenka, kvetiapin by měl být vysazen.

Venózní tromboembolismus (VTE)V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Quetiapin Reg Europe tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být přijata preventivní opatření.

Další informaceInformace o kvetiapinu v kombinaci s valproátem nebo lithiem při léčbě středně těžkých a těžkých manických epizod jsou omezené; kombinovaná terapie však byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Quetiapin Reg Europe v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně zodpovědný za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus kvetiapinu. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s CYP3A4 inhibitorem ketokonazolem 5 až 8-násobné

7

zvýšení AUC kvetiapinu. Na základě tohoto zjištění je současné užívání kvetiapinu a CYP3A4 inhibitorů kontraindikováno. Také se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou.

V klinické studii s opakovanými dávkami zaměřené na stanovení farmakokinetiky kvetiapinu, který byl podávaný před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), současné podávání karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou expozici kvetiapinu (měřenou jako AUC) průměrně až na 13% expozice při samostatném podávání kvetiapinu; ačkoli u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce mohou být plazmatické koncentrace nižší, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem.Současné podávání kvetiapinu s fenytoinem (jiným induktorem mikrosomálních enzymů) způsobilo zvýšení clearance kvetiapinu o přibližně 450%. U pacientů léčených induktory jaterních enzymů lze léčbu kvetiapinem zahájit pouze v případě, že lékař považuje předpokládaný přínos léčby přípravkem Quetiapin Reg Europe za převyšující případná rizika z vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna v terapii induktory jaterních enzymů byla postupná. V případě nutnosti je potřebné jej nahradit neinduktorem (např. natrium-valproátem) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika kvetiapinu nebyla signifikantně ovlivněna současným podáváním antidepresiva imipraminu (známý CYP2D6 inhibitor) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6).

Farmakokinetika kvetiapinu se při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem signifikantně nezměnila. Současné podávání kvetiapinu a thioridazinu však způsobilo zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 70%.

Farmakokinetika kvetiapinu se nezměnila při současném podávání s cimetidinem.

Farmakokinetika lithia se nezměnila při současném podávání s kvetiapinem.

Farmakokinetika natrium-valproátu a kvetiapinu se během současného podávání v klinicky signifikantním rozsahu nezměnila.

Formální studie interakcí s běžně užívanými kardiovaskulárními léky nebyly provedeny.

Opatrnosti je třeba v případech, kdy se kvetiapin podává současně s léčivy, která mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QT interval.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla dosud zjišťována. Dosud se nevyskytly žádné náznaky škodlivosti při testech na zvířatech, nicméně možný vliv na oči plodu nebyl dosud prozkoumán. Kvetiapin lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl kvetiapin podáván v průběhu těhotenství, u novorozenců se projevovaly symptomy z vysazení léčby.

Není známo, do jaké míry se kvetiapin vylučuje do mateřského mléka. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby se během užívání kvetiapinu vyvarovaly kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k primárním účinkům na centrální nervový systém, může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující duševní bdělost. Pacienty je proto třeba poučit, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou: ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná

8

slabost, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik, podávání kvetiapinu bývá doprovázeno zvýšením hmotnosti, synkopou, neuroleptickým maligním syndromem, leukopenií, neutropenií a periferním edémem.

Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou kvetiapinem je uveden v tabulce podle systému doporučeného organizací CIOMS III Working Group; 1995.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků (ADRs) je vyjádřena následovně: velmi časté (≥1/10), časté: (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

leukopenie

1

Méně časté

eosinofilie, trombocytopenie

Není známo

neutropenie

1

Poruchy imunitního systému

Méně časté

hypersenzitivita

Velmi vzácné

anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchy

Časté

Velmi vzácné

hyperprolaktinemie

16

nesprávná sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Méně časté

zvýšená chuť k jídlu

hyponatrémie

20

Velmi vzácné

diabetes mellitus

1,5,6

Psychiatrické poruchy

Časté

abnormální sny a noční můry

Poruchy nervového systému

Velmi časté

závratě

4,17, ospalost2,17, bolest hlavy

Časté

synkopa

4,17, extrapyramidové symptomy1,13 dysartrie

Méně časté

epileptické paroxysmy

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze 1,6

Srdeční poruchy

Časté

tachykardie

4

Poruchy oka

Časté

neostré vidění

Cévní poruchy

Časté

ortostatická hypotenze

4,17

Vzácné

žilní trombóza

1

9

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

rýma

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

sucho v ústech

Časté

zácpa, dyspepsie

Méně časté

dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

žloutenka

6

Velmi vzácné

hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

rabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu

Méně časté

Vzácné

sexuální dysfunkce

priapismus, galaktorea, otok prsu, menstruační poruchy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

syndrom z vysazení

1,10

Časté

Vzácné

mírná astenie, periferní edém, podrážděnost

maligní neuroleptický syndrom

Vyšetření

Velmi časté

zvýšené hladiny triglyceridů v krvi

11, zvýšené hladiny celkového cholesterolu

(především LDL cholesterol)

12, snížené hladiny HDL cholesterolu18, nárůst

tělesné hmotnosti

9

Časté

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

3, snížení počtu neutrofilů,

zvýšení hladiny glukózy v krvi až na úroveň hyperglykémie

7

Méně časté

zvýšené hladiny gama-glutamyltransferázy

3, snížení počtu trombocytů14,

prodloužení intervalu QT

1,13,19

Vzácné

zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

15

(1)

Viz bod 4.4

(2)

Může se objevit ospalost, obvykle během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při

dalším užívání přípravku.

(3)

U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení sérových

transamináz (ALT, AST) nebo GGT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v léčbě.

10

(4)

Quetiapin může, stejně jako další antipsychotika způsobující blokádu alfa-1 adrenergních

receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou, zejména během úvodního období titrace dávky (viz bod 4.4).

(5)

Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace latentní formy diabetes

mellitus.

(6)

Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního

sledování.

(7)

Alespoň jednou naměřená hladina glukosy v krvi nalačno  126 mg/100 ml ( 7,0 mmol/l)

nebo hladina glukosy v krvi po jídle  200 mg/100 ml ( 11,1 mmol/l).

(8)

Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích bipolární deprese.

(9)

Zvýšení tělesné hmotnosti o >7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.

(10) Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v krátkodobých,

placebem kontrolovaných studiích, v monoterapii, kdy byly hodnoceny symptomy z vysazení:

nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Tyto příznakyvýrazně ustoupily 1 týden po vysazení léku.

(11) Triglyceridy 200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 let) nebo ≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l)

(pacienti <18 let)naměřené alespoň jednou.

(12) Cholesterol 240 mg/dl (6,2064 mmol/l) u pacientů 18 let nebo 200 mg/dl (

5,172 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o ≥ 30 mg/dl (≥ 0,769mmol/l). Průměrná změna u pacientů, kteří měli tento nárůst byla 41,7 mg / dl (≥ 1,07 mmol/l).

(13) Viz text níže(14) Krevní destičky  100 x 10

9 /l naměřené alespoň jednou.

(15) Na základě klinických studií byly hlášeny případy zvýšení hladiny krevní kreatin- fosfokinázy,

které nebyly spojeny s neuroleptickým maligním syndromem.

(16) Hladiny prolaktinu (u pacientů >18 let): >20μg/l (>869.56 pmol/l) u mužů, >30 μg/l (>1304,34

pmo/l) u žen naměřené kdykoliv.

(17) Může vést k pádům(18) HDL cholesterol: <40mg/dl (1,025 mmol/l u mužů; <50mg/dl (1,282 mmol/l) u žen naměřený

kdykoliv.

(19) Výskyt pacientů, kteří mají QTc posun od <450 msec do ≥ 450 msec s ≥ 30 msec nárůstem. V

placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem byly průměrná výše změny a počet pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobné mezi kvetiapinem a placebem.

(20) Posun z >132 mmol/l na ≤132 mmol/l alespoň jedenkrát.

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlá nevysvětlená smrt, zástava srdce a torsades de pointes byly hlášeny z klinického použití neuroleptik a jsou považovány za efekt této skupiny léků.

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo, bipolární mánie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo). V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4 % v žádné skupině.

11

Léčba kvetiapinem je spojena s mírným, na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T4 a volného T4. Pokles celkového T4 a volného T4 byl maximální během prvních dvou až čtyř týdnů léčby kvetiapinem, při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a volného T4. Pouze po vyšších dávkách byl pozorován mírný pokles celkového T3 a reverzního T3. Hladiny TBG se neměnily a všeobecně nebyl pozorován reciproční vzestup hladiny TSH, což ukazuje, že kvetiapin nezpůsobuje klinicky závažnou hypofunkci štítné žlázy.

Děti a dospívající (10 – 17 let věku)U dětí a mladistvých je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně:velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšení hladin prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

(1) Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 µg/l

(>1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 µg/l.

(2) Na základě posunů nad klinicky významné hodnoty (převzato podle kritérií „National Institutes of

Health“) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a adolescentů.

(3) Viz bod 5.1.

(4) Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost

může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými projevy ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny smrtelné případy předávkování samotným kvetiapinem v dávce 6 g. Bylo však hlášeno i přežití po akutním předávkování až 30 g. V poregistračním období byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem s následkem smrti, komatu nebo prodloužení intervalu QT.Hlášené příznaky předávkování obvykle odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.Pacienti s preexistujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním mohou mít vyšší riziko

12

nežádoucích projevů po předávkování (viz bod 4.4, Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kardiovaskulární onemocnění).

LéčbaNeexistuje specifické antidotum pro kvetiapin. V případě závažných příznaků je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze uvažovat o výplachu žaludku, který může být indikovaný při těžkých otravách a pokud je to možné vykonaný do jedné hodiny po požití. Mělo by se zvážit i podání aktivního uhlí.

Pečlivý lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika, neuroleptikaATC kód: N05A H04

Mechanismus účinkuKvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, norkvetiapin, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a norkvetiapinvykazují afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům v mozku. Antipsychotické účinky a nízký potenciál pro extrapyramidové účinky (EPS) kvetiapinu v porovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány kombinaci antagonismu na různých receptorech. Kvetiapin má vyšší afinitu pro serotoninové (5HT2) receptory v mozku než pro dopaminové D2- receptory v mozku. Kromě toho má norkvetiapin vysokou afinitu k transportéru pro noradrenalin (NET).Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a 1-adrenergním receptorům a nižší afinitu k 2-adrenergním a 5-HT1a serotoninovým receptorům. Kvetiapin nemá významnější afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinkyKvetiapin je účinný v testech antipsychotické aktivity, jako je podmíněná úniková odpověď. Funkční a elektrofyziologické studie prokázaly, že kvetiapin blokuje účinek dopaminových agonistů a zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, neurochemické markery blokády D2-receptorů.

Výsledky studií na zvířatech predikce EPS ukázaly, že kvetiapin má atypický receptorový profil, který je odlišný od standardních antipsychotik. Kvetiapin po dlouhodobém podávání nezpůsobuje hypersenzitivitu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin vyvolává jen slabou katalepsii v dávkách účinných na blokádu dopaminových D2-receptorů. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek, vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických (A10) dopaminových neuronů, ale nikolivnigrostriatálních (A9) neuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez předchozí medikace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím.

Není známo, v jakém rozsahu se aktivní metabolit kvetiapinu norkvetiapin podílí na farmakologické aktivitě kvetiapinu u lidí.

Klinická účinnostVe třech klinických, placebem kontrolovaných klinických hodnocení u pacientů se schizofrenií,včetně jednoho s dávkami v rozmezí 75 až 750 mg/den, nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik ve skupině léčené kvetiapinem a ve skupině s placebem.

13

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky kvetiapinu až do 800 mg/den v léčbě bipolární mánie, z čehož byly 2 studie jako monoterapie a 2 jako přídatná léčba s lithiem nebo valproátem sodným, nebyly mezi skupinami léčenými kvetiapinem a placebem nalezeny rozdíly v incidenci EPS nebo potřebě současně užívaných anticholinergik.

V klinických studiích prokázal kvetiapin účinnost v léčbě pozitivních i negativních příznaků schizofrenie. Kvetiapin prokázal obdobnou účinnost v jedné studii v porovnání s chlorpromazinem a ve dvou studiích v porovnání s haloperidolem.

Klinické studie s kvetiapinem prokázaly jeho účinnost v monoterapii a v přídatné terapii snížením manických příznaků u pacientů s bipolární manií. Průměrná střední dávka kvetiapinu poslední týden léčby byla přibližně 600 mg/den a u asi 85 % reagujících pacientů (respondérů) byla dávka v rozmezí 400 až 800 mg za den.

Ve 4 klinických studiích, které zahrnovaly pacienty s depresivní epizodou u bipolární poruchy typu I a II, s nebo bez rychlého střídání epizod, bylo u 51% pacientů léčených kvetiapinem dosaženo alespoň 50% zlepšení v celkovém skóre MADRS v týdnu 8 v porovnání s 37% u pacientů léčených placebem.Antidepresivní účinek signifikantní v 8.den (1. týden). Výskyt manických epizod vyžadujících léčbu bylo méně než ve skupině s kvetiapinem než ve skupině s placebem. Při pokračování léčby byl antidepresivní účinek u pacientů léčených kvetiapinem zachován (průměrná délka léčby 30 týdnů). Kvetiapin snižoval riziko výskytu rekurentní příhody (manické a depresivní) o 49%. Kvetiapin byl výhodnější než placebo při léčbě příznaků úzkosti spojené s bipolární poruchou při hodnocení průměrné změny v porovnání celkového skóre HAM-A s výchozími hodnotami a 8. týdnem.

Byly provedeny dvě studie s vysazením kvetiapinu při udržovací léčbě bipolární poruchy (typu I).Pacienti byli požádáni/Požadovalo se, aby byli pacienti stabilizováni na kvetiapinu v kombinaci se stabuilizátorem nálady (lithium nebo valproát) po dobu alespoň 12 týdnů, aby mohli být randomizováni do udržovací fáze. V této fázi pacienti pokračovali v léčbě stabilizátorem nálady a byli randomizováni buď pokračovat v užívání kvetiapinu nebo postupně kvetiapin nahradit placebem. Udržovací léčba se stabilizátorem nálady kombinovaným s kvetiapinem byla výhodnější než stabilizátor nálady v monoterapii (po vysazení kvetiapinu) měŕením doby do relapsu jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v dávkách 400 až 800 mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Jedna dlouhodobá studie (až 2 roky léčby) s vysazením hodnotila prevenci rekurence u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou. Po odpovědi na léčbu kvetiapinem a stabilizaci byli pacienti randomizováni do skupiny s udržovací léčbou kvetiapinem, skupiny s postupným nahrazením kvetiapinu placebem nebo skupiny s postupným nahrazením kvetiapinu lithiem. Kvetiapin byl výhodnější než placebo v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. počet pacientů s epizodou byl 91 (22,5%) ve skupině s kvetiapinem, 208 (51,5%) ve skupině s placebem a 95 (26,1%) ve skupině s lithiem. Je nutné poznamenat, že průměrná sérová koncentrace lithia se nenacházela v obvyklém terapeutickém rozmezí (0,6-1,2 mmol/l) u významného počtu analyzovaných pacientů užívajících lithium (25%).

V placebem kontrolovaných klinických studiích při užití monoterapie u pacientů se základním počtem neutrofilů ≥1,5×10

9/l, byla incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu neutrofilů < 1,5×109/l

1,72 % u pacientů léčených kvetiapinem ve srovnání s 0,73 % u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (kontrolovaných placebem, otevřených, s aktivním komparátorem; pacienti s výchozím počtem neutrofilů ≥1,5×10

9/l), byla incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu

neutrofilů <0,5×10

9/l 0,21 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0 % u pacientů léčených placebem, a

incidence ≥0,5 až <1,0×10

9/l byla 0,75 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0,11 % u pacientů

léčených placebem.

Děti a dospívající (10 – 17 let věku)

14

Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byly vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (manie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin v dávce 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin v dávce 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin v dávce 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro kvetiapin v dávce 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin v dávce 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou (800 mg/den) kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci relapsu v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomyV krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie adolescentů (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisia, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii dětí a adolescentů (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studie schizofrenie a bipolární mánie byl kumulovaný výskyt EPS vyžadujících léčbu 10 %.

Nárůst tělesné hmotnostiV krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od hodnoty “Body Mass Index” (BMI) při zařazení do studie pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavuV krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (1/90) u pacientů < 18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická

15

dostupnost kvetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem. Kvetiapin se asi z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v ustáleném stavu dosahují 35 % koncentrací kvetiapinu. Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a N-desalkylkvetiapinu asi 12 hodin.

Klinická hodnocení ukázala, že kvetiapin je účinný při podávání dvakrát denně. Tento poznatek podpořily i údaje ze studie za využití pozitronové emisní tomografie (PET), která zjistila, že obsazení receptoru 5HT2 a D2 přetrvává po dobu až 12 hodin po podání kvetiapinu.

Kvetiapin a norkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu se neliší u mužů a u žen.

Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u dospělých osob ve věku 18-65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m

2) je průměrná

clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance jsou v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu norkvetiapinu v lidské plazmě je z méně než 5% vylučována v moči.

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje. Po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivity se vyloučí močí a 21 % stolicí. Plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů s poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza jater). Kvetiapin se metabolizuje hlavně v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u lidí s poškozením jaterních funkcí, a proto může být v těchto případech nutné snížit dávku. (viz bod 4.2).

Při zkoumání in vitro se zjistilo, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za metabolismus kvetiapinu, zprostředkovaný cytochromem P450. Norkvetiapin se primárně tvoří a eliminuje prostřednictvím CYP3A4.

V hodnocení s opakovanou dávkou kvetiapinu podanou zdravým dobrovolníkům na stanovení jehofarmakokinetiky, byl kvetiapin podán před a po léčbě ketokonazolem. Současné podání ketokonazolu mělo za následek zvýšení průměrné Cmax kvetiapinu o 235% a AUC kvetiapinu o 522%, s odpovídajícím snížením průměrné perorální clearance o 84%. Průměrný poločas kvetiapinu se zvýšil z 2,6 na 6,8 hodin, ale průměrný tmax zůstal nezměněn.

Při pokusech in vitro byl kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) shledány slabými inhibitory isoenzymů lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. Inhibice CYP in vitroje pozorována pouze v koncentracích asi 5 - 50krát vyšších než jsou pozorované u člověka při dávce v rozmezí 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků pokusů in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání přípravku Quetiapin Reg Europe potahované tablety a jiných léků vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Ze studií na zvířatech je zřejmé, že kvetiapin může indukovat cytochrom P450. Ve specificky zaměřené interakční studii u psychotických pacientů však nebyla pozorována zvýšená aktivita cytochromu P450 po podání kvetiapinu.

Děti a dospívající (ve věku 10 až 17 let)Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 mladistvých, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

16

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V sérii studií na genotoxicitu v podmínkách in vitro a in vivo nebyly zjištěny genotoxické vlastnosti. U laboratorních zvířat byly zjištěny následující odchylky v dávkách, které jsou klinicky relevantní. Tyto odchylky nebyly dosud potvrzeny v dlouhodobých klinických studiích.

U laboratorních potkanů byla zjištěna depozita pigmentu ve štítné žláze, hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy a adenom, u opic rodu Cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení koncentrace T3 v plazmě, snížená koncentrace hemoglobinu a snížení počtu červených a bílých krvinek. U psů byla nalezena opacita čočky a katarakta.

Vzhledem k těmto nálezům je třeba vážit prospěch z léčby kvetiapinem ve vztahu k riziku pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletysodná sůl kroskarmelózykoloidní bezvodý oxid křemičitýkyselina fumarováethylcelulózamagnezium stearát

Potahová vrstvahypromelózahyprolóza, makrogol 8000oxid titaničitý (E171)žlutý oxid železitý (E172): pouze 25 mg, 100 mg, 150 mgčervený oxid železitý (E172): pouze 25 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

25 mg: PVC/PVDC/Al blistry po 6, 30 a 60 tabletách.HDPE lahvičky s modrým PP šroubovacím uzávěrem po 30 a 100 tabletách.

100 mg, 200 mg a 300 mg: PVC/ PVDC/Al blistry po 60 tabletách.

17

HDPE lahvičky s modrým PP šroubovacím uzávěrem po 30 a 100 tabletách.

150 mg: PVC/PVDC/Al blistry po 60 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Quetiapin Reg Europe 25 mg:

68/917/10-C

Quetiapin Reg Europe 100 mg:

68/918/10-C

Quetiapin Reg Europe 150 mg:

68/919/10-C

Quetiapin Reg Europe 200 mg:

68/920/10-C

Quetiapin Reg Europe 300 mg:

68/921/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.12.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 28,8 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 25 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

6 potahovaných tablet30 potahovaných tablet60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Reg Europe 25 mg:

68/917/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 25

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

DALŠÍ

4

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 25 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 28.8 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 25 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

5

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 25

6

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 100 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 115.1 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 100 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

7

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Reg Europe 100 mg:

68/918/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 100

8

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 100 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP: mm/rrrr nebo podobně

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

DALŠÍ

9

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetipin Reg Europe 100 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 115.1 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 100 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetipin Reg Europe 100

11

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 150 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 172.6 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 150 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

12

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Reg Europe 150 mg:

68/919/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 150

13

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 150 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

DALŠÍ

14

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 200 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 230.1 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 200 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

15

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Reg Europe 200 mg:

68/920/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 200

16

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTER

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 200 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

DALŠÍ

17

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 200 mgpotahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 230.1 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 200 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

18

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 200

19

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 345.2 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 300 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

20

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Reg Europe 300 mg:

68/921/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 300

21

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L., Wasquehal, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

DALŠÍ

22

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Reg Europe 300 mg potahované tabletyquetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 345.2 mg quetiapine fumarátu, což odpovídá 300 mg quetiapinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

23

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reg Europe S.A.R.L. 23 cite de l’Union 59290 Wasquehal France

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Reg Europe 300

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.