Quetiapin Fair-Med 100 Mg

Kód 0179048 ( )
Registrační číslo 68/ 346/12-C
Název QUETIAPIN FAIR-MED 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace FAIR-MED HEALTHCARE GmbH, Hamburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0179040 POR TBL FLM 10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179049 POR TBL FLM 10X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179044 POR TBL FLM 10X5X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179050 POR TBL FLM 120X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179051 POR TBL FLM 180X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179041 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179052 POR TBL FLM 240X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179053 POR TBL FLM 250X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179042 POR TBL FLM 28X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179038 POR TBL FLM 3X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179043 POR TBL FLM 30X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179045 POR TBL FLM 5X10X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0192554 POR TBL FLM 5X20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179039 POR TBL FLM 6X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179046 POR TBL FLM 60X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179047 POR TBL FLM 90X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0179048 POR TBL FLM 98X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN FAIR-MED 100 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls20059/2011, sukls20062-65/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Fair- Med 25 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med 100 mg, potahované tabletyQuetiapin Fair- Med 200 mg, potahované tabletyQuetiapin Fair- Med 300 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med StarterPack, potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Quetiapin Fair- Med a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quetiapin Fair- Med užívat3. Jak se Quetiapin Fair- Med užívá4. Možné nežádoucí účinky5. 5 Jak Quetiapin Fair- Med uchovávat6. Obsah balení a další informace

1. Co je Quetiapin Fair- Med a k čemu se používá

Quetiapin Fair- Med obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Quetiapin Fair- Med se užívá k léčbě některých onemocnění jako je:

Schizofrenie: kdy můžete vidět, slyšet nebo pociťovat věci, které ve skutečnosti neexistují, věřit věcem které nejsou pravda nebo se cítit nezvykle podezřívavý/á, úzkostný/á, zmatený/á, mít pocit viny, napětí nebo depresi.

Mánie: kdy se můžete cítit nabuzen/a, mít povznesenou náladu, mít pocit nadšení nebo překypovat aktivitou nebo mít špatný odhad zahrnující i agresivní nebo zkratkovité či agresivní chování.

Bipolární deprese: kdy pociťujete smutek. Můžete mít pocit, že jste deprimován/a, můžete mít pocit viny, pocit ztráty energie, ztrátu chuti nebo nemůžete spát.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Fair- Med, i když se již cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quetiapin Fair- Med užívat

Neužívejte Quetiapin Fair- Med:

-

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Quetiapin Fair- Med

(viz bod 6: Obsah balení a další informace).

-

jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

2

některé přípravky k léčbě HIV,

azoly (k léčbě plísňových infekcí),

erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí),

nefazodon (k léčbě deprese).

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Quetiapin Fair- Med. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med.

Upozornění a opatření

Dříve než začnete užívat Quetiapin Fair- Med, informujte lékaře pokud:

Vy nebo někdo jiný z Vaší rodiny máte nebo jste měl/a jakékoliv problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte nějaké léky, které mohou mít vliv na činnost srdce.

máte nízký krevní tlak.

máte zvýšenou hladinu triglyceridů a cholesterolu v plazmě.

jste měl/a cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku.

máte onemocnění jater.

jste měl/a záchvat křečí v minulosti.

máte nízkou hladinu bílých krvinek nebo jste měl/a nízkou hladinu bílých krvinek v minulosti (která mohla, ale nemusela být způsobena užíváním jiných léků).

máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Pokud tomu tak je, lékař vám může v průběhu léčby kontrolovat hladinu krevního cukru při užívání přípravku Quetiapin Fair-Med.

jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud tomu tak je, neměl/a byste Quetiapin Fair- Med užívat, protože skupina léčiv, do nichž Quetiapin Fair- Med patří, může u starších lidí s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo v některých případech i riziko úmrtí.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

V průběhu léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

kombinace horečky, těžké ztuhlosti svalů, pocení a nižší úroveň vědomí (onemocnění nazývané „neuroleptický maligní syndrom“). Je nutná okamžitá lékařská péče.

nekontrolovatelnými pohyby, zvláště tváře a jazyka.

závratě nebo pocit velké ospalosti. Může dojít ke zvýšení rizika náhodného poranění (pádů) u starších pacientů.

záchvaty (křeče).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

Tyto problémy může vyvolat také Quetiapin Fair- Med.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese

Jestliže trpíte depresí, mohou se u Vás vyskytnout myšlenky na sebepoškození či sebevraždu. Tyto myšlenky mohou být častější, když poprvé začnete užívat tento lék, neboť u těchto léků nějakou dobu trvá, než začnou působit, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohu zesílit i tehdy, když přestanete náhle lék užívat. Pravděpodobně se budete častěji takto cítit, jste-li mladý dospělý. Údaje z klinických studií ukázaly, že zvýšené riziko myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedného chování je u dospělých lidí mladších 25 let trpících depresí.

Pokud se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého lékaře, nebo jděte přímo do nemocnice.

3

Užitečné může být, když svým blízkým nebo kamarádům řeknete, že trpíte depresí a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje, nebo pokud si všimnou změn ve Vašem chování.

U pacientů užívajících Quetiapin Fair- Med byl pozorován přírůstek hmotnosti. Vy i Váš lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši hmotnost.

Další léčivé přípravky a Quetiapin Fair- MedProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a o rostlinných přípravcích. Může totiž dojít k vzájemnému ovlivnění jejich účinku.

Neužívejte Quetiapin Fair- Med, pokud užíváte následující léky:

některé léky k léčbě HIV.

azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte následující léky:

léky k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

léky, které ovlivňují činnost srdce, například léky, jež způsobují nerovnováhu elektrolytů (snížení hladin draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo určitá antibiotika (léky k léčbě infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.

Quetiapin Fair- Med s jídlem, pitím a alkoholem

-

Quetiapin Fair- Med může být užíván spolu s jídlem či bez něj.

-

Dávejte pozor na to, kolik alkoholu vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Quetiapin Fair- Med totiž může vyvolávat ospalost.

-

Nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku Quetiapin Fair-Med.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, popř. kojíte, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat Quetiapin Fair- Med. Neměla byste během těhotenství užívat Quetiapin Fair- Med bez porady s Vaším lékařem. Quetiapin Fair- Med se nemá užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše tablety mohou vyvolat ospalost. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete přesně znát svoji reakci na podávané léčivo.

4

Quetiapin Fair- Med obsahuje laktózu. Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete tento lék užívat.

Quetiapin Fair- Med 25 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Tato látka může způsobit alergické reakce.

Screeningová vyšetření moči na léky Pokud podstoupíte screeningové vyšetření moči na léky, užití Quetiapin Fair- Med by mohlo způsobit pozitivní výsledek na methadon nebo léky na depresi, které se nazývají tricyklická antidepresiva (TCA), a to i když methadon ani TCA neužíváte. Výsledek bude muset být potvrzen specifičtějším testem.

3. Jak se Quetiapin Fair- Med užívá

Vždy užívejte Quetiapin Fair- Med přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací (denní) dávka se v závislosti na druhu onemocnění a Vašich potřebách pohybuje mezi 150 mg a 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně před spaním nebo dvakrát denně v závislosti na Vašem onemocnění.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety můžete užít s jídlem nebo bez něj.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte Quetiapin Fair- Med. Může to ovlivnit účinek přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je vám lépe, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Problémy s játryPokud máte problémy s játry, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Starší pacientiPokud jste starší, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 letQuetiapin Fair- Med není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více Quetiapin Fair- Med než jste měl(a)Pokud jste užil(a) více přípravku Quetiapin Fair- Med než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalý/á, mít závratě a nepravidelný srdeční rytmus. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou tablety přípravku Quetiapin Fair- Med.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Quetiapin Fair- Med Jestliže jste zapomněl(a) užít Quetiapin Fair- Med, vezměte si zapomenutou dávku, jakmile si to uvědomíte.Pokud se však již blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Quetiapin Fair- Med V případě, že náhle přestanete užívat Quetiapin Fair- Med, může se dostavit nespavost, pocit na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost.Váš lékař vždy určí, jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může Quetiapin Fair- Med vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

5

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech.

ospalost (může vymizet při pokračování léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med) (může vést k pádu).

příznaky z přerušení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med – nespavost, pocit na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.

nárůst tělesné hmotnosti.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 léčených pacientů):

zrychlená tepová frekvence nebo mdloby.

pocit, že vám buší srdce, zrychluje se nebo vynechává úder.

ucpaný nos.

zácpa, žaludeční nevolnost (porucha trávení).

pocit slabosti, mdloby (mohou vést k pádu).

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).

zvýšená hladina cukru v krvi.

neostré vidění.

abnormální svalové pohyby, které mohou zahrnovat i obtíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalové ztuhlosti bez doprovodné bolesti.

neobvyklé sny a noční můry.

častější pocit hladu.

podrážděnost.

poruchy řeči.

dechová nedostatečnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 léčených pacientů):

záchvaty nebo křeče.

alergická reakce, která může zahrnovat vyvýšené pupeny, otoky kůže a v okolí úst.

nepříjemné pocity v nohou (takzvaný syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

pohlavní dysfunkce.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 léčených pacientů):

kombinace vysoké teploty (horečka), pocení, ztuhlých svalů, pocit velké ospalosti nebo mdloby (porucha, která se nazývá „neuroleptický maligní syndrom“).

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

zánět jater (hepatitida).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

porucha menstruace.

krevní sraženiny v cévách, především v nohou (s příznaky zahrnujícími otok, bolest a zčervenání nohy), které se mohou krevními cévami dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a obtížné dýchání. Pokud se u Vás objeví jakýkoliv z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

chůze, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku.

snížení tělesné teploty (hypotermie).

6

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů):

zhoršení již existující cukrovky (diabetes mellitus).

těžká vyrážka, puchýře na kůži nebo červené skvrny na kůži.

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku.

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

nepřiměřená tvorba hormonu, který kontroluje množství moči.

rozpad svalových vláken a bolest ve svalech (rhabdomyolýza).

Skupina léků, kam patří také Quetiapin Fair- Med, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a někdy i smrtelné.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků. Patří mezi ně změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi, snížené počty některých typů krevních buněk, snížení hladiny sodíku v krvi, změny hladiny hormonů štítné žlázy v krvi, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy (látka obsažená ve svalech) a zvýšení hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech způsobit:

-

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávanou tvorbu mléka.

-

nepravidelnou menstruaci nebo ztrátu menstruace u žen.

Lékař Vás proto může jednou za čas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako se mohou objevit u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):-

zvýšení krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat:

-

zvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka.

-

nepravidelnou menstruaci nebo ztrátu menstruace u děvčat.

 zvýšenou chuť k jídlu. neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu

nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5. Jak Quetiapin Fair- Med uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Quetiapin Fair- Med po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

7

6.

Obsah balení a další informace

Co Quetiapin Fair- Med obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna 25mg tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100mg tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 200mg tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 300mg tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)Starterpack obsahuje 6 tablet quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras) 25 mg, 3 tablety quetiapinum 100 mg a 1 tabletu quetiapinum 200 mg

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Hypromelosa 2910 (E464)Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMonohydrát laktosyKukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Magnesium-stearát (E572)Mikrokrystalická celulosa pH 102 (E460)Mastek (E553b)Koloidní bezvodý oxid křemičitý,

Potahová vrstva:

25 mg: Žlutý a červený oxid železitý (E 172)Hypromelosa 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelosa 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

200 & 300 mg: Hyprolosa (E463) Hypromelosa 2910 (E464)Mastek (E553b)Oxid titaničitý (E171)

Jak Quetiapin Fair- Med vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg:Kulaté, bikonvexní potahované tablety broskvové barvy o průměru

přibližně 5,7 mm

100 mg:Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru

přibližně 9,1 mm

8

200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru

přibližně 12,1 mm

300 mg: Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s tloušťkou 7 mm, délkou 19 mm a šířkou 9 mm.

100, 200 a 300mg tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Starterpack obsahuje 6 tablet quetiapinum (jako quetiapini fumaras) 25 mg, 3 tablety quetiapinum 100 mg a 1 tabletu quetiapinum 200 mg.

Velikosti balení: 25 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 100 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 200 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 300 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 Starter-pack

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciFAIR-MED HEALTHCARE GmbHPlanckstr. 13, 22765 HamburgNěmecko

VýrobceGenepharm S.A.18th Km. Marathon Ave., 153 51 PalliniŘecko

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko

Quetiapin Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 FilmtablettenQuetiapin Fair- Med Startpackung, Filmtabletten

Belgie

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmomhulde TablettenQuetiapine Fair- Med Starterpack

Kypr

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 200, 300 Film-coated TabletsQuetiapine Fair- Med Starterpack

Česká republika

Quetiapin Fair-Med 25, 100, 200, 300 mg, StarterPack

Quetiapin Fair-Med StarterPack

Německo

Quetiapin Fair- Med Healthcare 25, 100, 150, 200, 300 FilmtablettenQuetiapin Fair-Med Healthcare Starterpack

Dánsko

Quetiapin Fair- Med

Estonsko

Quetiapina Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 comprimidos recubiertos con película EFG

Irsko

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Film-coated TabletsQuetiapine Fair- Med Starterpack

Island

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 200, 300, Plėvele dengtos tabletėsQuetiapine Fair-Med 25 mg plėvele dengtos tabletsQuetiapine Fair-Med 100 mg plėvele dengtos tabletsQuetiapine Fair-Med 200 mg plėvele dengtos tabletės

9

Malta

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Film-coated TabletsQuetiapine Fair- Med Starterpack

Nizozemsko

Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmomhulde TablettenQuetiapine Fair-Med 4-Daagse Startverpakking

Polsko

Quetiapine Fair- Med

Portugalsko Quetiapina Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Comprimidos revestidos por película

Quetiapina Fair- Med Starterpack

Švédsko

Quetiapin Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmdragerade tabletterQuetiapin Fair-Med 25 mg + 100mg + 200 mg filmdragerade tabletter

Slovinsko

Kvetiapin Fair- Med 25, 100, 200, 300 filmsko obložene tableteKvetiapin Fair Med 25 mg + 100 mg + 200 mg filmsko obložene tablete (začetno pakiranje)

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 6.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls20059/2011, sukls20062-65/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Fair- Med 25 mg Quetiapin Fair- Med 100 mg Quetiapin Fair- Med 200 mg Quetiapin Fair- Med 300 mg Quetiapin Fair- Med StarterPackpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 25mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 200mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 300mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)StarterPack obsahuje 6 tablet quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras) 25 mg, 3 tablety

obsahující 100 mg a 1 tabletu obsahující 200 mg

Pomocné látky se známým účinkem: Monohydrát laktosy a hlinitý lak oranžové žluti (E110)Jedna 25mg potahovaná tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktosy a 0,003 mg hlinitého laku oranžové žluti (E110)Jedna 100mg potahovaná tableta obsahuje 28,00 mg monohydrátu laktosyJedna 200mg potahovaná tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktosyJedna 300mg potahovaná tableta obsahuje 84,00 mg monohydrátu laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tabletaQuetiapin Fair- Med 25 mg: Kulaté, bikonvexní potahované tablety broskvové barvy, o

průměru přibližně 5,7 mm.

Quetiapin Fair- Med 100 mg: Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na

jedné straně, o průměru

přibližně 9,1 mm.

Quetiapin Fair- Med 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na

jedné straně, o průměru

přibližně 12,1 mm.

Quetiapin Fair- Med 300 mg: Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou

na jedné straně, s tloušťkou

přibližně 7 mm, délkou 19 mm a šířkou 9 mm.

100, 200 a 300mg tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Quetiapin Fair- Med je indikován k léčbě:

schizofrenie.

Quetiapin Fair- Med je indikován k léčbě bipolární poruchy:

2

k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod bipolární poruchy;

k léčbě těžkých depresivních epizod u bipolární poruchy;

k prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

4.2 Dávkování a způsob podání

U každé indikace je různé dávkování. Je tedy třeba zajistit, aby pacient dostal jasnou informaci o správném dávkování pro svou indikaci.

Quetiapin Fair- Med lze užívat spolu s jídlem nebo bez něj.

Dospělí:Pro léčbu schizofreniePři léčbě schizofrenie se Quetiapin Fair- Med podává dvakrát denně. Celková denní dávka během prvních čtyř dnů léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).Od 4. dne dál by dávka měla být titrována, až dosáhne obvyklé účinné dávky 300 až 450 mg/den. U jednotlivých pacientů lze dávku v závislosti jejich na klinické odpovědi a snášenlivosti upravit v rozmezí 150 až 750 mg/den.

Pro léčbu manických epizod souvisejících s bipolární poruchouPři léčbě manických epizod souvisejících s bipolární poruchou se Quetiapin Fair- Med podává dvakrát denně. Celková denní dávka během prvních čtyř dnů léčby je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Další úpravu dávkování až do 800 mg/den 6. den je nutné provádět v přírůstcích nepřesahujících 200 mg/den.Dávku lze upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů v rozmezí 200 až 800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 až 800 mg/den.

Léčba depresivních epizod bipolární poruchyQuetiapin Fair- Med se užívá jednou denně před spaním. Celková denní dávka pro první čtyři dny je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).Doporučená denní dávka je 300 mg denně. V klinických studiích nebyl prokázán dodatečný účinek ve skupině 600 mg ve srovnání se skupinou 300 mg (viz bod 5.1).Jednotliví pacienti mohou mít prospěch z léčby 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg by měly být nasazovány lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou bipolární poruchy. U jednotlivých pacientů lze v případě špatné snášenlivosti podle výsledků klinických studií uvažovat o snížení dávky na minimálně 200 mg.

Prevence rekurence u bipolární poruchyPři prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v rozmezí 300 mg až 800 mg/den podávaná dvakrát denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka.

Starší pacienti:Stejně jako při podávání jiných antipsychotik, je při podávání kvetiapinu starším lidem třeba zvýšené opatrnosti, zejména při počátečním stanovení dávky. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů může být nutné titrovat dávku kvetiapinu pomaleji a denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších

3

pacientů. Střední hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších porovnání s mladšími nižší o 30-50 %.

Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy starších než 65 let.

Děti a dospívající:Quetiapin Fair- Med se nedoporučuje se podávat dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4. 8; 5.1 a 5.2.

Porucha funkce ledvin:Dávku přípravku není třeba upravovat.

Porucha funkce jater:Kvetiapin se převážně metabolizuje v játrech, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání Quetiapin Fair- Med pacientům s poruchou funkce jater, zvláště při úvodním stanovení dávky. Pacientům s poruchou funkce jater se podává úvodní dávka 25 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů se dávka zvyšuje o 25- 50 mg denně, až do dosažení účinné dávky.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, tj. inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu, že Quetiapin Fair- Med má několik indikací, je třeba zvažovat bezpečnostní profil s ohledem na diagnózu pacienta a podávanou dávku.

Děti a dospívající (10 až 17 let)Nedoporučuje se podávat kvetiapin dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy). Jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a dospívajících byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Nebyla studována dlouhodobá bezpečnost léčby, tj. delší než 26týdenní vliv léčby na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím se schizofrenií a bipolární poruchou v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

4

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení:Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždami). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému ústupu nemoci. Protože se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stádiích uzdravování zvýšit.

Dále je třeba zvážit možné riziko sebevražedného chování po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhledem ke známým rizikovým faktorům nemoci samé.

Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je kvetiapin předepisován, mohou být doprovázeny zvýšeným rizikem příhod spojených se sebevraždami. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní se závažnými depresivními epizodami. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými onemocněními se proto musí dodržovat stejná opatření, jako při léčbě pacientů s depresivními epizodami.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždami, nebo ti, kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby,mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu nebo pokusů o sebevraždu, a proto musí být během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy ve srovnání s placebem.

Pacienti, zvláště ti se zvýšeným rizikem, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich pečovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se takové symptomy objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

V krátkodobějších placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s těžkými depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo vyšší riziko příhod souvisejících se sebevraždou pozorováno u mladých dospělých (mladších 25 let) léčených kvetiapinem (3,0 %) ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (0,0 %).

Extrapyramidové symptomy (EPS):V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých s bipolární poruchou a těžkými depresivními epizodami byla incidence EPS vyšší u pacientů léčených kvetiapinem, než u pacientů léčených placebem (viz bod 4.8).

Užívání kvetiapinu bylo spojeno s rozvojem akatizie charakterizované subjektivně nepříjemným nebo stresujícím neklidem a potřebou pohybu často doprovázenou neschopností v klidu sedět nebo stát. Nejčastěji k tomu dochází během prvních několika týdnů léčby. U pacientů, u kterých se rozvinou tyto symptomy, může být zvyšování dávky škodlivé.

Tardivní dyskineze:Pokud se objeví známky nebo příznaky tardivní dyskineze, je třeba dávku kvetiapinu snížit nebo léčbu přerušit. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Ospalost a závratě:Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích u pacientů s bipolární depresí byl nástup těchto

5

příznaků obvykle pozorován první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Léčba kvetiapinem je spojena s projevy ortostatické hypotenze a s tím spojenými závratěmi (viz bod 4.8) které se, podobně jako ospalost, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Tyto okolnosti mohou zvýšit výskyt náhodných poranění v důsledku pádu, zvláště u starší populace. Z tohoto důvodu by měli být pacienti poučeni, aby byli opatrní, dokud nebudou přesně znát potenciální vliv léčby na svůj organismus.

Kardiovaskulární:Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy spojenými s rizikem rozvoje hypotenze. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodní titraci dávky. Pokud se hypotenze rozvine, je třeba snížit dávku a dávku titrovat pomaleji.Pomalejší titrace dávky může být žádoucí u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním.

Epileptické paroxysmy:V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými kvetiapinem a placebem. Neexistují žádné údaje o incidenci záchvatů u pacientů s anamnézou předchozích záchvatů. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají výskyt křečí v anamnéze (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom:Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Ke klinickým příznakům patří hypertermie, alterace psychiky, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Závažná neutropenie:Závažná neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

9/l) byla v průběhu klinických studií s

kvetiapinem hlášena méně často. Většina případů závažné neutropenie se vyskytla v průběhu několika měsíců od zahájení léčby kvetiapinem. Souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. V poregistračním období bylo zjištěno, že k úpravě leukopenie a/nebo neutropenie došlo po přerušení léčby kvetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: existující nízký počet bílých krvinek a neutropenie vyvolaná léky v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů < 1,0 x 10

9/l. U těchto pacientů je třeba sledovat příznaky infekce a

pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10

9/l (viz

bod 5.1).

Interakce(Viz též bod 4.5.)

Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a ovlivnit účinnost léčby. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem a možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby

6

induktory jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný).

Hmotnost:U pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem, bylo hlášeno přibývání na váze. Pacienti by měli být sledováni a léčeni s ohledem na jejich klinický stav a v souladu s pokyny pro antipsychotika (viz body 4.8 a 5.1).

HyperglykémieHyperglykémie a/nebo rozvoj nebo exacerbace diabetu příležitostně spojeného s ketoacidózou nebo komatem byly hlášeny vzácně, včetně některých fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech bylo hlášeno předchozí zvýšení tělesné hmotnosti, což může být predisponující faktor. Je vhodné příslušné klinické monitorování v souladu s pokyny pro antipsychotika. Pacienti léčení antipsychotiky včetně kvetiapinu by měli být pozorováni s ohledem na známky a příznaky hyperglykémie (jako polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo rizikovými faktory diabetu by měli být pravidelně monitorováni pro zhoršení glukózové kontroly.Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

Lipidy:V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL cholesterolu a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta.

Metabolické riziko:Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích může dojít u pacientů (včetně těch s normálními výchozími hodnotami) ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta (viz též bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu:V klinických hodnoceních a použití v souladu se souhrnem údajů o přípravku nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní hodnoty QT intervalu. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek kvetiapinu (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti, pokud je kvetiapin podáván pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu.Stejnou pozornost je třeba věnovat při současném podávání s léčivy, která prodlužují QT interval, neuroleptiky, zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnezémií (viz bod 4.5).

Vysazení léčby:Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byly pozorovány akutní příznaky vysazení, jako je nespavost, bolest hlavy, nauzea, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8).

Léčba psychózy u starších pacientů s demencí:Kvetiapin není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí.

Výsledky randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií u pacientů s demencí, kterým byla podávána některá atypická antipsychotika, prokázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus vzniku zvýšeného rizika není znám. Zvýšení rizika nemůže být vyloučeno u jiných

7

antipsychotik a populací pacientů. Opatrnosti je třeba při použití kvetiapinu u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody.

Metaanalýzou atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou desetitýdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, interval: 56-99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % vs. 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace. Tato data nezakládají příčinný vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtími starších pacientů s demencí.

Dysfagie:V souvislosti s užíváním kvetiapinu byla hlášena dysfagie (viz bod 4.8). U pacientů s rizikem aspirační pneumonie by měl být kvetiapin užíván s opatrností.

Žilní tromboembolismus (VTE):V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby kvetiapinem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Další informace:Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem či lithiem při léčení středně těžkých a těžkých manických epizod, kombinační terapie však byla dobře snášena (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o příznivém efektu v 3. týdnu léčby.

LaktózaQuetiapin Fair- Med obsahuje monohyrát laktózy. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Jedna z pomocných látek Quetiapin Fair- Med 25 mg, hlinitý lak oranžové žluti (E110) může způsobovat alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léčivými přípravky nebo alkoholem.

Kvetiapin je metabolizován primárně cytochromem P450 (CYP3A4). V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP 3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC kvetiapinu. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou.

V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami kvetiapinu, před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), vedlo současné podávání karbamazepinu k významnému zvýšení clearance kvetiapinu. Zvýšená clearance snižuje systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až o 13 % ve srovnání s kvetiapinem samotným. U některých

8

pacientů bylo snížení dostupnosti ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací kvetiapinu a ovlivnění účinnosti. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (další mikrozomální induktor enzymů) způsobilo výrazné zvýšení clearance kvetiapinu přibližně o 450 %. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, měla by být léčba kvetiapinem zahájena, pouze pokud lékař dojde k závěru, že přínosy této léčby převáží nad rizikem vysazení léčby induktorem jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů musí být postupná a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně ovlivněna současným podáváním antidepresiv imipraminu (inhibitor CYP2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6).

Farmakokinetika kvetiapinu se významně neměnila při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem. Při současném podávání kvetiapinu a thioridazinu se clearance kvetiapinu zvýšila o asi 70 %.

Farmakokinetika kvetiapinu se neměnila při současném podávání cimetidinu.

Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedocházelo ke změnám farmakokinetiky lithia.

Při současném podávání valproátu sodného a kvetiapinu nedocházelo ke klinicky významné změně farmakokinetiky obou léčiv. V retrospektivních studiích dětí a dospělých, jimž byl podáván valproát, kvetiapin nebo oba tyto přípravky, byl zjištěn vyšší výskyt leukopenie a neutropenie ve skupině užívající oba přípravky než ve skupinách užívajících pouze jeden.

Nebyly provedeny interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky.

Je třeba opatrnost při současném podávání kvetiapinu a léčiv, která způsobují elektrolytovou nerovnováhu nebo prodlužují QT interval (viz bod 4.4).

Byly hlášeny falešně pozitivní výsledky enzymových imunologických stanovení methadonu a tricyklických antidepresiv u pacientů, jimž byl podáván kvetiapin. Doporučuje se ověření sporných výsledků imunoanalytických screeningů vhodnou chromatografickou technikou.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla zjišťována.Zkoušky na zvířatech dosud neodhalily žádná nebezpečí, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Kvetiapin lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl kvetiapin podáván v průběhu těhotenství, byly u novorozence pozorovány příznaky z vysazení.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišitv délce trvání i závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruchy příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

9

Byly publikovány zprávy o vylučování kvetiapinu do lidského mateřského mléka, uváděná míra vylučování si však vzájemně neodpovídala. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby při užívání Quetiapin Fair- Med nekojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani nevykonávali jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. obsluha strojů) do doby, než budou znát svoji individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou: ospalost, závratě, suchov ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik se může při léčbě kvetiapinem vyskytnout nárůst tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edémy.

Nežádoucí účinky spojené s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následujícím přehledu ve formátu podle „CIOMS III Working Group, 1995“.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné: (< 1/10 000). Poruchy krve a lymfatického systémuČasté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eozinofilie, trombocytopenie, anémie

Vzácné:

Agranulocytóza

29

Není známo:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systémuMéně časté:

Hypersenzitivita

Velmi vzácné:

Anafylaktická reakce6

Endokrinní poruchyČasté:

Hyperprolaktinemie16, snížení celkového T4

25,, snížení volného T4 25,

snížení celkového T3

25, zvýšení TSH 25

Méně časté:

Snížení volného T3

25, hypothyreóza2

Velmi vzácné:

Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolizmu a výživyČasté:

Zvýšená chuť k jídlu

Méně časté

Hyponatremie

20,

Velmi vzácné:

Diabetes mellitus

1,5,6,

Psychiatrické poruchyČasté:

Abnormální sny a noční můrySebevražedné myšlenky a sebevražedné chování

21

Vzácné:

Somnambulismus a s ním související reakce, jako je mluvení ze spánku a poruchy příjmy potravy související se spánkem.

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Závratě

4, 17,ospalost,2, 17 bolest hlavy

Časté:

Synkopa

4, 17

Extrapyramidové symptomy

1, 21, dysartrie

Méně časté:

Křeče

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze 1, 6

Poruchy oka

10

Časté:

Neostré vidění

Srdeční poruchyČasté:

Tachykardie

4

Palpitace

24

Cévní poruchyČasté:

Ortostatická hypotenze

4, 17

Vzácné

Venózní tromboembolismus

1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté:

Rinitida, dyspnoe

24

Gastrointestinální poruchyVelmi časté:

Sucho v ústech

Časté:

Zácpa, dyspepsie, zvracení

26

Méně časté:

Dysfagie

8

Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Žloutenka

6, hepatitida6

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi vzácné:

Angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněVelmi vzácné:

Rhabdomyolýza

Stavy v těhotenství, perinatálním období a šestinedělí

Není známo

Syndrom z vysazení u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsůMéně časté

Pohlavní dysfunkce

Vzácné:

Priapismus, galaktorea, otok prsů, menstruační poruchy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté:

Symptomy z vysazení (přerušení)

1,10

Časté:

Mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, pyrexie

Vzácné:

Neuroleptický maligní syndrom

1

,

hypotermie

VyšetřeníVelmi časté

Zvýšení sérových hladin triglyceridů

11

Zvýšení celkového cholesterolu (především LDL cholesterolu)

12, snížení

HDL cholesterolu18, nárůst tělesné hmotnosti

9

,

snížená hladina

haemoglobinu

23

Časté:

Zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)

3, snížení počtu neutrofilů, zvýšení

krevní glukózy až na úroveň hyperglykémie

7

Méně časté:

Zvýšení hladin gama-GT

3, snížení počtu krevních destiček14,

prodloužení intervalu QT

1,13, 19

Vzácné

Zvýšení hodnot sérové kreatinfosfokinázy

15

1. Viz bod 4.4.2. Může se objevit somnolence, obvykle v průběhu prvních dvou týdnů léčby, která obvykle při pokračování v léčbě kvetiapinem ustoupí.3. U některých pacientů léčených kvetiapinem bylo pozorováno asymptomatické zvýšení (posun z normální hladiny > 3X ULN) sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-GT.Během pokračující léčby kvetiapinem byla tato zvýšení obvykle reverzibilní.4. Kvetiapin může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu α1-adrenergních receptorů, běžně vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).5. Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace nediagnostikovaného diabetes mellitus.

11

6. Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků se zakládá pouze na údajích z poregistračního sledování.

7. Hladina glukózy v krvi nalačno ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) nebo ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) po jídle minimálně v jednom případě.

8. Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích zaměřených na bipolární depresi.9. Na základě zvýšení tělesné hmotnosti o > 7 % ve srovnání s počáteční tělesnou hmotností.Objevuje se především u dospělých v průběhu prvních týdnů léčby.10. V placebem kontrolovaných krátkodobých klinických studiích v monoterapii byly častěji pozorovány následující příznaky z vysazení: nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto nežádoucích účinků se významně snižoval 1 týden po přerušení léčby.11. Triglyceridy ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 let) nebo ≥150 mg/dl (≥ 1,694 mmol/l) (pacienti <18 let) alespoň v jednom případě.12. Cholesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (pacienti ≥18 let) nebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (pacienti <18 let) alespoň v jednom případě. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, u kterých byl pozorován tento vzestup, činila 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).13. Viz text níže.14. Trombocyty ≤ 100 x 10

9/l zjištěné alespoň jednou.

15. Na základě hlášení nežádoucích příhod z klinického hodnocení - zvýšené hodnoty kreatinfosfokinázy v krvi nezávisle na neuroleptickém maligním syndromu.16. Koncentrace prolaktinu (pacienti >18 let): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >30 μg/l (>1304,34 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv.17. Může vest k pádům.18. HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l) u žen naměřené kdykoliv.19. Výskyt pacientů s posunem QTc z <450 ms na ≥ 450 ms a o ≥30 ms. V placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem byly střední hodnota změny a výskyt pacientů s posunem do klinicky významné úrovně podobné ve skupině s placebem i kvetiapinem.20. Posun z koncentrace >132 mmol/l na ≤132 mmol/l nejméně v jednom případě.21. V průběhu léčby kvetiapinem nebo krátce po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedné chování (viz body 4.4 a 5.1).22. Viz bod 5.1.23. Snížená hladina hemoglobinu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužů, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) u žen alespoň v jednom případně se projevila u 11 % pacientů léčených kvetiapinem ve všech klinických hodnoceních, včetně otevřeného pokračování hodnocení. U těchto pacientů byla střední hodnota maximálního poklesu hemoglobinu –1,50 g/dl, naměřeno kdykoli.24. Tyto zprávy byly často hlášeny v případech tachykardie, závratě, ortostatické hypotenze a/nebo kardiální/respiračního onemocnění.25. Na základě posunu od normálních výchozích hodnot k potenciálně klinicky důležité hodnotě kdykoli po naměření výchozích hodnot, ve všech klinických hodnoceních; Posuny v celkovém T4, volném T4, celkovém T3 a volném T3 jsou definované jako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l, naměřeno kdykoli.26. Na základě zvýšené četnosti zvracení u starších pacientů (≥65 let).27. Posun v počtu neutrofilů z >=1,5 x 10^9/l na vstupu k <0,5 x 10^9/l, naměřeno kdykoli během léčby.

Byly hlášeny případy prolongace QT, komorových arytmií, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční zástavy a torsades de pointes při použití neuroleptik a považují se za skupinový účinek.

Děti a dospívající (10 až 17 let)U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u

12

dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšení hladin prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 μg/l (>1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100μg/l.2. Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií „National Institutes of Health“) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících.3. Viz bod 5.1.4. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými spojena s jinými klinickými důsledky.

4.9 Předávkování

Obecně byly hlášené příznaky a symptomy důsledkem zesílení známých farmakologických účinků účinné látky, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu a v poregistračním sledování po požití 6 g kvetiapinu. Bylo hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem vedoucí k úmrtí nebo komatu.Dále byly hlášeny následující účinky při předávkování kvetiapinem v monoterapii: prodloužení intervalu QT, záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, dechový útlum, retence moči, zmatenost, delirium, a/nebo agitovanost.

Pacienti se závažným srdečným onemocněním mají větší riziko projevů z předávkování (viz bod 4.4).

Léčba předávkování

Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv dosud nebyla studována prevence absorpce při předávkování, může být indikován výplach žaludku, pokud možno do jedné hodiny po požití, a podání aktivního uhlí.

V případě předávkování kvetiapinem je nutné léčit refrakterní hypotenzi odpovídajícím způsobem, jako je nitrožilní aplikace tekutin a/nebo sympatomimetických látek. Není vhodné podávat epinefrin (adrenalin) a dopamin, neboť beta stimulace může zhoršit hypotenzi související s kvetiapinem indukovanou alfa blokádou.

13

Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, ATC kód: N05A H04

Mechanismus účinkuKvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a norkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Kvetiapin a norkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapinu a jeho nízké extrapyramidové nežádoucí účinky ve srovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány právě této kombinaci s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Norkvetiapin má též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči („norepinephrine transporter“ - NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1- receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k cholinergním, muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinkyKvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V předklinických testech určených k predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od standardních antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém tím, že vyvolává depolarizační blokádu mezolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních dopaminovýchneuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím (viz bod 4.8).

Klinická účinnost

Schizofrenie

Výsledky tří placebem kontrolovaných klinických studií u pacientů se schizofrenií,

jimž byly podávány různé dávky kvetiapinu, neprokázaly žádné rozdíly mezi skupinami léčenými kvetiapinem a placebem ve výskytu EPS nebo současném užívání anticholinergik. Placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící fixní dávky kvetiapinu v rozmezí od 75 do 750 mg/den neprokázala žádný nárůst EPS nebo současného užívání anticholinergik. Dlouhodobá účinnost kvetiapinu IR (s okamžitým uvolňováním) při prevenci relapsů schizofrenie nebyla v zaslepených klinických studiích ověřena. V otevřených klinických studiích pacientů se schizofrenií byl kvetiapin účinný při udržení klinického zlepšení během pokračovací léčby u pacientů,

14

kteří vykazovali odpověď na počáteční dávku, což svědčí o určité dlouhodobé účinnosti.

Bipolární porucha

Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích byly hodnoceny dávky kvetiapinu do 800 mg/den pro léčbu středně závažných až závažných manických epizod. Ve dvou studiích byl kvetiapin podáván v monoterapii a ve dvou ostatních v kombinaci s lithiem nebo divalproexem. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ve výskytu ESP nebo současném užívání anticholinergik mezi skupinami pacientů užívajících kvetiapin a placebo.

V léčbě středně závažných až závažných manických epizod ve dvou studiích hodnotících monoterapii kvetiapinem prokázal kvetiapin významně vyšší účinnost než placebo ve snížení manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici žádné údaje z dlouhodobých studií o účinnosti kvetiapinu při prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u středně závažných až závažných manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; kombinovaná léčba však byla dobře snášena. Údaje prokázaly aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu.

Medián střední hodnoty dávky v posledním týdnu u pacientů, kteří odpovídali na léčbu, byl přibližně 600 mg/den a u cca 85 % reagujících pacientů se pohyboval v rozmezí 400 to 800 mg/den.

Ve 4 klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl kvetiapin v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. Nebyl pozorován rozdíl velikosti účinku dávky u pacientů, jimž bylo podáno 300 mg/den kvetiapinu IR oproti těm, kteří obdrželi 300 mg/den.

V dlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů, kteří reagovali na podávání kvetiapinu IR v dávce 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána jeho dlouhodobá účinnost na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy.

Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence a hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byla kombinace s kvetiapinem účinnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

V jedné dlouhodobé studii (až 2 roky léčby) hodnotící prevenci rekurence u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byl kvetiapin významně účinnější ve srovnání s placebem v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91 (22,5 %), ve skupině s placebem 208 (51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). U pacientů, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem, při srovnání pokračování léčby kvetiapinem ve srovnání s převedením na lithium, výsledky ukazují, že převedení na lithium nesouvisí s prodlužením času do rekurence epizody.

Klinické studie prokázaly, že je kvetiapin účinný při léčbě schizofrenie a mánie, je-li podáván dvakrát denně, přestože farmakokinetický poločas kvetiapinu je asi 7 hodin.

15

Tento poznatek byl potvrzen i údaji ze studie, v níž bylo prováděno vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET), která prokázala, že se kvetiapin váže na receptory 5HT2 a D2 až na 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyla hodnocena.

Klinická bezpečnostV krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích schizofrenie a bipolární mánie byla úhrnná incidence extrapyramidových symptomů obdobná jako u placeba (schizofrenie: kvetiapin 7,8 % vs. placebo 8,0 %; bipolární porucha: kvetiapin 11,2 % vs. placebo 11,4 %). Vyšší míra extrapyramidových příznaků byla u pacientů léčených kvetiapinem v porovnání s placebem pozorována v krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích depresivní poruchy (MDD) a bipolární deprese. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích bipolární deprese činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 8,9 % u kvetiapinu ve srovnání s 3,8 % u placeba. V krátkodobých placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích depresivní nemoci činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 5,4 % u kvetiapinu XR (s prodlouženým muvolňováním) ve srovnání s 3,2 % u placeba. V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické studii u starších pacientů s depresivní poruchou činila úhrnná incidence extrapyramidových symptomů 9,0 % u kvetiapinu a 2,3 % u placeba. U bipolární deprese i depresivní poruchy nepřesáhla incidence individuálních nežádoucích účinků (např. akatizie, extrapyramidová porucha, tremor, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) v žádné léčebné skupině 4 %.

V krátkodobých (od 3 do 8 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích s fixní dávkou (50 mg/den až 800 mg/den) činil průměrný váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem od 0,8 kg u dávky 50 mg denně do 1,4 kg u dávky 600 mg denně (u dávky 800 mg denně byl váhový přírůstek nižší) ve srovnání s přírůstkem o 0,2 kg u pacientů užívajících placebo. Podíl kvetiapinem léčených pacientů s váhovým přírůstkem ≥7 % tělesné hmotnosti se pohyboval od 5,3 % u dávky 50 mg denně až do 15,5 % u dávky 400 mg denně (u dávek 600 a 800 mg denně byly váhové přírůstky nižší) v porovnání s 3,7 % u pacientů užívajících placebo.

V dlouhodobějších studiích prevence relapsu byla otevřená část studií (od 4 do 36 týdnů), během které byli pacienti léčeni kvetiapinem, následována částí, v níž byli pacienti randomizováni do skupiny kvetiapinu nebo placeba. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů léčených kvetiapinem 2,56 kg během otevřené fáze a 3,22 kg ve 48. týdnu po randomizaci. Ve srovnání s výchozím stavem (počátek otevřené části) činil váhový přírůstek u pacientů užívajících placebo 2,39 kg během otevřené fáze a 0,89 kg ve 48. týdnu po randomizaci.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacientoroků ve skupině pacientů léčených kvetiapinem vyšší než u pacientů užívajících placebo.

Ve všech krátkodobých placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích u pacientů s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l, činila incidence alespoň jednoho výskytu posunu v počtu neutrofilů <1,5 x 109/l u pacientů léčených kvetiapinem 1,9 %, ve srovnání s 1,3 % u skupiny placeba. Výskyt posunu k >0,5-<1,0 x 10

9/l byl stejný

(0,2 %) u pacientů léčených kvetiapinem i pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolovaných, otevřených, s aktivním komparátorem) u pacientů s výchozím počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9//l incidence alespoň jednoho

posunu v počtu neutrofilů na <1,5 x 109/l byla 2,9 %, a na <0,5 X 10

9/l byla 0,21 % u

pacientů léčených kvetiapinem.

16

Léčba kvetiapinem souvisela se snížením hladiny hormonů štítné žlázy, které bylo závislé na dávce. Výskyt posunů v TSH byl 3,2 % u pacientů léčených kvetiapinem vs. 2,7 % u placeba. V těchto studiích byl výskyt oboustranných, potenciálně klinicky významných posunů T3 nebo T4 a TSH vzácný a zjištěné změny v hladinách hormonů štítné žlázy nesouvisely s klinicky symptomatickou hopothyreózou.Snížení hladiny celkového a volného T4 bylo nejvyšší během prvních šesti týdnů léčby kvetiapinem. Při dlouhodobé léčbě nedocházelo k žádnému dalšímu poklesu. Zhruba 2/3 všech případů ukončení léčby kvetiapinem souviselo se zvratem účinků na celkový a volný T4, a to bez ohledu na délku léčby.

Katarakty/opacita oční čočkyV klinické studii hodnotící kataraktogenní potenciál kvetiapinu (200-800 mg/den) vs. risperidonu (2-8 mg) u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou nebylo procento pacientů se zvýšenou mírou opacity oční čočky vyšší u kvetiapinu (4 %) ve srovnání s risperidonem (10 %) (u pacientů léčených alespoň 21 měsíců).

Děti a dospívající (10 až 17 let)Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). Zobou studiích byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na kvetiapin. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii hodnotící mánii byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo.Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou kvetiapinu (800 mg/den) nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

26týdenní otevřené pokračovací fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu byly hlášeny s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (viz bod 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomy

17

V krátkodobé placebem kontrolované studii hodnotící monoterapii u dospívajících (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskineze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině.V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii hodnotících monoterapii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií hodnotící schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnostiV krátkodobých klinických studiích u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) pokládán za měřítko klinicky významné změny; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavuV krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů <18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (1/90) u pacientů < 18 let.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kvetiapin je po perorálním podání dobře vstřebán a extenzivně metabolizován. Biologická dostupnost kvetiapinu není významně ovlivněna podáním s jídlem. Kvetiapin je asi z 83 % vázán na plazmatické bílkoviny. Molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu v ustáleném stavu dosahuje 35 % této koncentrace zjištěné u kvetiapinu. Farmakokinetika kvetiapinu a norkvetiapinu je lineární v celém schváleném rozmezí dávek.

DistribuceKvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny.

MetabolismusKvetiapin je extenzivně metabolizován v játrech. Po podání radioaktivně značeného kvetiapinu bylo v moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě.Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4.Norkvetiapin je primárně tvořen a eliminován prostřednictvím CYP3A4.

Přibližně 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí.Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory aktivity lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky

18

významné lékové inhibici metabolismu druhého léku zprostředkovaného cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P450.

EliminacePoločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a norkvetiapinu asi 12 hodin. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu norkvetiapinu v lidské plazmě vylučovaná močí je menší než 5 %.

Zvláštní populace

PohlavíKinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Starší pacientiPrůměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

Porucha funkce ledvinU osob s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců.

Porucha funkce jaterPrůměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známou poruchou funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je metabolizován v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u pacientů s poruchou jaterních funkcí. U těchto pacientů může být nutné upravit dávkování (viz bod 4.2).

Děti a dospívající (10 až 17 let)Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantních dávkách nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém hodnocení:.

U potkanů byla pozorována pigmentace štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena opacita oční čočky a katarakta. (Údaje o kataraktách/opacitě oční čočky naleznete v bodu 5.1)

Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu z léčby kvetiapinem a možného rizika pro pacienta.

19

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Hypromelosa 2910 (E464)Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMonohydrát laktosyKukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Magnesium-stearát (E572)

Mikrokrystalická celulosa pH 102 (E460) Mastek (E553b) Koloidní bezvodý oxid křemičitý,

Potahová vrstva:25 mg:

Žlutý a červený oxid železitý (E172)Hypromelosa 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelosa 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

200 & 300 mg: Hyprolosa (E463) Hypromelosa 2910 (E464)Mastek (E553b)Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

6.5 Druh obalu a obsah balení

Neprůhledné PVC/Al blistryVelikosti balení:

20

25 mg:3, 6, 10, 20, 28, 30, 50 (10x5), 50 (5x10), 60, 90, 98, 100 (10x10), 100 (5x20), 120, 180, 240, 250 (v blistru po 3, 5, 6, 7, 10, 20) 100 mg:3, 6, 10, 20, 28, 30, 50 (10x5), 50 (5x10), 60, 90, 98, 100 (10x10), 100 (5x20), 120, 180, 240, 250 (v blistru po 3, 5, 6, 7, 10, 20)200 mg:3, 6, 10, 20, 28, 30, 50 (10x5), 50 (5x10), 60, 90, 98, 100 (10x10), 100 (5x20), 120, 180, 240, 250 (v blistru po 1, 3, 5, 6, 7, 10, 20)300 mg:3, 6, 10, 20, 28, 30, 50 (10x5), 50 (5x10), 60 (60x10), 60 (1x60), 90, 98, 100 (10x10), 100 (5x20), 120, 180, 240, 250 (v blistru po 3, 5, 6, 7, 10, 20, 60)

Starter-pack

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAIR-MED HEALTHCARE GmbHPlanckstr. 13, 22765 HamburgNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Fair- Med 25 mg: 68/345/12-CQuetiapin Fair- Med 100 mg: 68/346/12-CQuetiapin Fair- Med 200 mg: 68/347/12-CQuetiapin Fair- Med 300 mg: 68/348/12-CQuetiapin Fair- Med StarterPack 68/349/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.6.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A BLISTRUKRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Fair- Med 25 mg Quetiapin Fair- Med 100 mg Quetiapin Fair- Med 200 mg Quetiapin Fair- Med 300 mg Quetiapin Fair- Med StarterPack potahované tabletyQuetiapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 25mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 200mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 300mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)StarterPack:6* 25mg tablet:Jedna 25mg tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)3* 100mg tablety:Jedna 100mg tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)1* 200mg tableta:Jedna 200mg tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

25mg tableta:Obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak oranžové žluti (E110)Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tabletaVelikosti balení:

25 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 tablet v krabičce100 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 tablet v krabičce200 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 tablet v krabičce300 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 tablet v krabičceStarter-pack

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAIR-MED HEALTHCARE GmbHPlanckstr. 13, 22765 HamburkNěmecko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Fair- Med 25 mg: 68/345/12-CQuetiapin Fair- Med 100 mg: 68/346/12-CQuetiapin Fair- Med 200 mg: 68/347/12-CQuetiapin Fair- Med 300 mg: 68/348/12-CQuetiapin Fair- Med StarterPack: 68/ 349/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Fair- Med 25 mgQuetiapin Fair- Med 100 mgQuetiapin Fair- Med 200 mgQuetiapin Fair- Med 300 mgQuetiapin Fair- Med Starterpack

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Neprůhledné PVC/Al blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Fair- Med 25 mg Quetiapin Fair- Med 100 mg Quetiapin Fair- Med 200 mg Quetiapin Fair- Med 300 mg Quetiapin Fair- Med StarterPackpotahované tabletyQuetiapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.