Quetiapin Actavis 200 Mg Retard

Kód 0175822 ( )
Registrační číslo 68/ 178/12-C
Název QUETIAPIN ACTAVIS 200 MG RETARD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0175821 POR TBL PRO 10X200MG I Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0175822 POR TBL PRO 10X200MG II Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0175825 POR TBL PRO 100X200MG I Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0175826 POR TBL PRO 100X200MG II Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0175824 POR TBL PRO 60X200MG I Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0175823 POR TBL PRO 60X200MG II Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QUETIAPIN ACTAVIS 200 MG RETARD

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls199657/2010, sukls199659/2010, sukls199661/2010 a sukls199662/2010

informace: informace pro pacienta

Quetiapin Actavis 50 mg retard

Quetiapin Actavis 200 mg retard Quetiapin Actavis 300 mg retard Quetiapin Actavis 400 mg retard

Tablety s prodlouženým uvolňováním

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je přípravek Quetiapin Actavis retard a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Actavis retard užívat

3.

Jak se přípravek Quetiapin Actavis retard užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Quetiapin Actavis retard uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Quetiapin Actavis retard a k čemu se používá

Quetiapin Actavis retard obsahuje léčivou látku kvetiapin, která patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Quetiapin Actavis retard jsou tablety s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že léčivá látka je z tablety pomalu uvolňována, proto se užívá pouze jednou denně. Quetiapin Actavis retard lze použít k léčbě některých onemocnění, jako:

schizofrenie.

Schizofrenie je duševní onemocnění projevující se poruchami myšlení, emocí a chování. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které ve skutečnosti nejsou přítomny), podivné a znepokojující myšlenky, změny Vašeho chování, pocity osamělosti a zmatenosti.

bipolární porucha, zahrnující:

- středně těžké až těžké manické epizody. Příznaky manických epizod mohou být pocity

povznesení nebo vzrušení, potřeba spát méně než obvykle, rychlý sled myšlenek a nápadů, větší hovornost a pocit větší podrážděnosti než obvykle.

- těžké depresivní epizody. Příznaky mohou být pocity sklíčenosti nebo smutku, pocit viny,

nedostatek energie, ztráta chuti k jídlu a poruchy spánku.

Quetiapin Actavis retard lze též použít spolu s některými jinými antidepresivy k léčbě těžkých depresivních epizod u lidí trpících depresivní nemocí. Váš lékař Vám může přípravek dále předepisovat, přestože se již cítíte lépe.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Actavis retard užívat

Neužívejte přípravek Quetiapin Actavis retard:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.).

jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

-

léky k léčbě infekce HIV(tzv.inhibitory proteáz)

-

léky k léčbě plísňových onemocnění (se jmény léčivých látek končících na “azol”, jako je ketokonazol)

-

erytromycin nebo klaritromycin (k léčbě bakterálních infekcí)

-

nefazodon (k léčbě deprese).

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Quetiapin Actavis retard. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Quetiapin Actavis retard užívat. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Quetiapin Actavis retard se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. Informujte svého lékaře, jestliže:

Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte léky, které mohou mít vliv na činnost srdce.

máte nízký krevní tlak.

jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste vyššího věku.

máte problémy s Vašimi játry.

jste někdy měl(a) záchvat křečí.

máte diabetes mellitus (cukrovku), tendenci k vyšším hladinám krevního cukru, nebo zvýšené riziko rozvoje cukrovky. Pokud ano, lékař může v průběhu léčby přípravkem Quetiapin Actavis retard kontrolovat Vaši hladinu krevního cukru.

víte, že máte, nebo jste v minulosti měl(a) snížený počet bílých krvinek (který mohl nebo nemusel být způsoben jinými léky).

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Přípravek Quetiapin Actavis retard by neměli užívat starší lidé s demencí (ztráta mozkových funkcí). Důvodem je, že léky ze skupiny, do které patří Quetiapin Actavis retard, mohou u starších pacientů s demencí zvyšovat riziko cévní mozkové příhody, nebo v některých případech riziko úmrtí. Pokud se během užívání tohoto přípravku vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned lékaře:

vysoká teplota (horečka), svalová ztuhlost, pocit zmatenosti a změny vědomí. Toto mohou být příznaky takzvaného “neuroleptického maligního syndromu”.

nekontrolovatelné a abnormální pohyby, zejména jazyka, úst a čelisti, grimasy, rychlé pohyby víček a nekontrolovatelné pohyby ramen, nohou a prstů a palců. Toto mohou být příznaky “tardivní dyskinéze”.

třes, kroucení a opakované pohyby nebo abnormální držení těla, nezřetelná řeč, neklid a svalová ztuhlost. Toto mohou být “extrapyramidové příznaky”.

závratě nebo pocit silné ospalosti. Tyto příznaky mohou zvýšit riziko náhodného úrazu (pád), zejména u starších pacientů.

polykací obtíže.

nárůst tělesné hmotnosti. Váš lékař může pečlivěji sledovat Vaši léčbu.

Uvedené příznaky mohou být způsobeny tímto typem léku a Váš lékař Vám může snížit dávku nebo přerušit léčbu. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat tento lék. Trvá totiž určitou dobu, než tyto

léky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete svůj lék užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Údaje získané z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. Děti a dospívající Přípravek Quetiapin Actavis retard by neměli užívat děti a dospívající do 18 let věku z důvodu vyššího rizika nežádoucích účinků. Další léčivé přípravky a Quetiapin Actavis retard Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Neužívejte Quetiapin Actavis retard, pokud užíváte následující léky:

k léčbě infekce HIV (tzv. inhibitory proteáz)

k léčbě plísňových onemocnění (se jmény léčivých látek končících na “azol”, jako je ketokonazol)

erytromycin nebo klaritromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

karbamazepin nebo fenytoin (k léčbě epilepsie nebo jiných onemocnění)

thioridazin (k léčbě duševních nemocí)

léky působící na centrální nervový systém

k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou diuretika (močopudné léky)

k léčbě nepravidleného srdečného rytmu.

Pokud si nejste jistý(á), jaké typy léků užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Quetiapin Actavis retard užívat. Přípravek Quetiapin Actavis retard s jídlem, pitím a alkoholem

Účinek přípravku Quetiapin Actavis retard může být ovlivněn potravou, proto je třeba užívat

tablety alespoň jednu hodinu před jídlem.

Alkohol by měl být během léčby konzumován s opatrností, protože tato kombinace může

vyvolávat ospalost.

ěhem léčby přípravkem Quetiapin Actavis retard nepijte grapefruitovou šťávu.

Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost léku.

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Quetiapin Actavis retard byste neměla užívat během těhotenství, pokud se neporadíte se svým lékařem.

Přípravek Quetiapin Actavis retard se nemá užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Quetiapin Actavis retard v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím,

kontaktujte dětského lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete přesně znát, jak na Vás přípravek Quetiapin Actavis retard působí. Přípravek Quetiapin Actavis retard může ovlivnit Vaši pozornost. Přípravek Quetiapin Actavis retard obsahuje laktosu Přípravek Quetiapin Actavis retard obsahuje laktosu. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Účinek na test na návykové látky v moči Pokud podstupujete test na návykové látky v moči, může užívání přípravku Quetiapin Actavis retard při některých metodách způsobit pozitivní výsledky na metadon nebo některé léky proti depresi, nazývané tricyklická antidepresiva (TCA), i když jste metadon nebo TCA neužíval(a). Pokud se toto stane, může být proveden přesnější test. 3.

Jak se přípravek Quetiapin Actavis retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebě, ale obvykle se pohybuje mezi 150 a 800 mg. Tablety byste měl(a) užívat jednou denně. Způsob podání

Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte. Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. Tablety neužívejte společně s jídlem (tablety užívejte alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo předtím, než jdete spát, vždy tak, jak Vám řekl lékař). Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte Quetiapin Actavis retard, mohla by ovlivnit účinek tohoto léku. Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám již lépe, dokud Vám lékař neřekne.

Starší pacienti Jste-li vyššího věku, lékař Vám může upravit dávku. Děti a dospívající do 18 let Přípravek Quetiapin Actavis retard by neměli užívat děti a dospívající do 18 let věku. Pacienti s poruchou funkce ledvin Dávku přípravku Quetiapin Actavis retard není třeba snížit. Pacienti s poruchou funkce jater Pokud máte poruchu funkce jater, může Vám lékař změnit dávku přípravku. Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapin Actavis retard, než jste měl(a) Jestliže jste náhodou užil(a) příliš mnoho přípravku Quetiapin Actavis retard, kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety, příbalovou informaci a/nebo krabičku, aby lékař věděl, co jste užil(a). Jestliže jste užil(a)více přípravku Quetiapin Actavis retard, než Vám lékař předepsal, mohou se u Vás objevit následující příznaky: závratě, útlum, rychlý srdeční rytmus a nízký krevní tlak. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapin Actavis retard

Pokud jste zapomněl (a) vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapin Actavis retard Nepřestávejte užívat přípravek Quetiapin Actavis retard bez porady s lékařem, protože by to mohlo narušit úspěšnost léčby. V případě, že náhle přestanete užívat Quetiapin Actavis retard, může se dostavit nespavost (insomnie), nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Aby se předešlo těmto příznakům, je důležité snižovat dávku postupně podle doporučení Vašeho lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Quetiapin Actavis retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici, protože můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc: Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Záchvaty nebo křeče.

Alergické reakce, které mohou zahrnovat podlitiny, otoky kůže a otoky v okolí úst.

Nekontrolovatelné pohyby, zvláště jazyka, úst a čelisti, ale též ramen, nohou, prstů na rukou a nohou, grimasy a rychlé mrkání očí. Toto mohou být příznaky stavu nazývaného “tardivní dyskinéze”.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)

Současně probíhající vysoké teploty (horečka), pocení, svalová ztuhlost, pocity silné závratě nebo mdloby, výrazné zvýšení krevního tlaku a zrychlená tepová frekvence (stav nazývaný “neuroleptický maligní syndrom”)

Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)

Zánět jater (hepatitida).

Dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Zánět slinivky břišní (pankreatitida). Příznaky mohou zahrnovat silnou bolest břicha a zad, pocit na zvracení a zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se může projevit dýchacími potížemi nebo

šokem.

Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

Závažná kožní vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži (Stevens-Johnsonův syndrom).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Těžká kožní reakce nazývaná “toxická epidermální nekrolýza” (závažná vyrážka zahrnující

zčervenání, olupování a otoky kůže, podobná těžkému popálení) a “erythema multiforme” (nepravidelné červené skvrny na kůži rukou a ramen).

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):

ávratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech.

spalost (může vymizet při pokračování léčby) (může vést k pádu).

Příznaky z přerušení léčby (příznaky, které se objevují při přerušení léčby přípravkem

Quetiapin Actavis retard) zahrnující nespavost (insomnie), nevolnost (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu nejméně 1 – 2 týdnů.

Nárůst tělesné hmotnosti.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Zrychlená tepová frekvence.

Pocit neobvyklého bušení srdce (palpitace).

Dušnost (dyspnoe).

Ucpaný nos.

Zácpa, žaludeční nevolnost (porucha trávení), zvracení.

Pocit slabosti, mdloby (mohou vést k pádu).

Otoky paží a nohou.

Nízký krevní tlak při vzpřímení těla. Může způsobit závratě či mdlobu (může vést k pádu).

Zvýšení hladiny glukózy (cukr) v krvi.

Neostré vidění.

Extrapyramidové nežádoucí účinky s příznaky jako neobvyklé opakované svalové pohyby. Zahrnují obtíže při začátku pohybu svalů, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

Neobvyklé sny a noční můry.

Zvýšená chuť k jídlu.

Pocit podrážděnosti.

Horečka.

Poruchy řeči a vyjadřování.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Nepříjemné pocity v nohou (tzv. syndrom neklidných nohou).

Obtížné polykání.

Sexuální poruchy.

Srdeční porucha nazývaná “prodloužení QT intervalu”, která může ovlivnit rytmus srdce (měřená na elektrokardiogramu).

Cukrovka nebo zhoršení stávající cukrovky.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

Zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

Poruchy menstruace.

Metabolický syndrom (změny tělesné hmotnosti, krevního cukru a některých tuků v krvi, což může zvýšit riziko srdečního onemocnění a cukrovky).

Náměsíčnost, mluvení ze spánku nebo porucha spánku s nočním jedlictvím.

Snížená tělesná teplota.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

Nepřiměřená sekrece hormonu kontrolujícího objem moči.

Svalové poruchy (abnormální rozpad svalové hmoty, rhabdomyolýza) s příznaky jako bolesti svalů, slabost a otoky, které mohou vést k poruše ledvin (tmavá moč).

Skupina léků, kam patří také Quetiapin Actavis retard, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a někdy i smrtelné.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků. Zahrnují změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), enzymů (sérové transaminázy a kreatinfosfokináza), hormonů štítné žlázy, elektrolytů (sodík), cukru (glukóza) v krvi, snížení počtu některých typů krvinek a krevních destiček a zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení množství hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícím projevům:

-

zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mléka u mužů i žen

-

nepravidelná nebo žádná menstruace u žen.

Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve. Děti a dospívající (10 až 17 let věku) U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících než u dospělých, anebo byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících. Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

Vzestup krevního tlaku.

výšení množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšení množství prolaktinu může

vzácně vyvolat: - u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka. - u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její nepřítomnost.

Zvýšená chuť k jídlu.

Etrapyramidové nežádoucí účinky s příznaky jako neobvyklé opakované svalové pohyby. Zahrnují obtíže při začátku pohybu svalů, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

Jak přípravek Quetiapin Actavis retard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že tablety jsou polámané nebo rozpadlé.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapin Actavis retard obsahuje -

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 50 mg, 200 mg, 300 mg nebo 400 mg (ve formě quetiapini fumaras).

-

Dalšími složkami jsou: Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, lehký oxid hořečnatý, karagenan lambda, povidon K-30, magnesium-stearát. Potah tablety: karagenan lambda, oxid titaničitý(E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) [tablety o síle 50 mg, 200 mg a 300 mg ], červený oxid železitý [ pouze tablety o síle 50 mg]. Inkoust k označení:černý inkoust Opacode S-1-17823 obsahující šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol.

Jak přípravek Quetiapin Actavis retard vypadá a co obsahuje toto balení Quetiapin Actavis retard, tablety s prodlouženým uvolňováním, jsou bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety podlouhlého tvaru. 50 mg tablety jsou světle růžové až růžové o rozměrech 12,4 mm x 6,4 mm, s černým potiskem “305” na jedné straně. 200 mg tablety jsou žluté o rozměrech 14,3

mm x 7,2 mm, s černým potiskem “243” na jedné straně. 300 mg tablety jsou světle žluté o rozměrech 17,9 mm x 7,0 mm, s černým potiskem “244” na jedné straně. 400 mg tablety jsou bílé až téměř bílé o rozměrech 22,1 mm x 8,9 mm, s černým potiskem “245” na jedné straně. Velikosti balení: Blistry: 10, 60 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island Výrobce Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa Bulharsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Dánsko:

Quetiapin Actavis

Estonsko:

Quetiapine Actavis

Finsko:

Quetiapin Actavis

Irsko:

Setinin XL

Island:

Quetiapin Actavis Retard

Itálie:

Quetiapina Actavis PTC

Lotyšsko:

Quetiapine Actavis 50/200 mg ilgstošās darbības tabletes

Litva:

Quetiapine Actavis 50 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Quetiapine Actavis 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Quetiapine Actavis 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Quetiapine Actavis 400 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Kypr:

Setinin SR

Maďarsko:

Setinin retard tabletta

Malta:

Setinin SR

Norsko:

Quetiapin Actavis

Polsko:

Quetiapine Actavis

Portugalsko:

Quetiapina Actavis

Rumunsko:

Setinin 50mg comprimate cu eliberare prelungită Setinin 200mg comprimate cu eliberare prelungită Setinin 300mg comprimate cu eliberare prelungită Setinin 400mg comprimate cu eliberare prelungită

Španělsko:

Quetiapina Actavis 50mg comprimidos de liberación prolongada EFG Quetiapina Actavis 200mg comprimidos de liberación prolongada EFG Quetiapina Actavis 300mg comprimidos de liberación prolongada EFG Quetiapina Actavis 400mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Švédsko:

Quetiapin Actavis

Velká Británie:

Tenprolide XL 50mg, Prolonged-release Tablets Tenprolide XL 200mg, Prolonged-release Tablets Tenprolide XL 300mg, Prolonged-release Tablets Tenprolide XL 400mg Prolonged-release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls199657/2010, sukls199659/2010, sukls199661/2010 a sukls199662/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Actavis 50 mg retard Quetiapin Actavis 200 mg retard Quetiapin Actavis 300 mg retard Quetiapin Actavis 400 mg retard Tablety s prodlouženým uvolňováním 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta Quetiapin Actavis 50 mg retard obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapini fumaras). Pomocná látka: 34,3 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Jedna tableta Quetiapin Actavis 200 mg retard obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras). Pomocná látka: 29,9 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Jedna tableta Quetiapin Actavis 300 mg retard obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapin fumaras). Pomocná látka: 44,8 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Jedna tableta Quetiapin Actavis 400 mg retard obsahuje quetiapinum 400 mg (ve formě quetiapin fumaras). Pomocná látka: 59,7 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Quetiapin Actavis 50 mg retard jsou světle růžové až růžové, bikonvexní, potahované tablety podlouhlého tvaru o rozměrech 12,4 mm x 6,4 mm , s černým potiskem “305” na jedné straně. Quetiapin Actavis 200 mg retard jsou žluté, bikonvexní, potahované tablety podlouhlého tvaru o rozměrech 14,3 mm x 7,2 mm, s černým potiskem “243” na jedné straně. Quetiapin Actavis 300 mg retard jsou světle žluté, bikonvexní, potahované tablety podlouhlého tvaru o rozměrech 17.9 mm x 7,0 mm, s černým potiskem “244” na jedné straně. Quetiapin Actavis 400 mg retard jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, potahované tablety podlouhlého tvaru, o rozměrech 22,1 mm x 8,9 mm, s černým potiskem “245” na jedné straně. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Quetiapin Actavis retard je indikován k léčbě schizofrenie včetně: -prevence relapsu u stabilizovaných pacientů se schizofrenií, kteří jsou na udržovací léčbě kvetiapinem.

-

Quetiapin Actavis retard je indikován k léčbě bipolární poruchy: -

k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod bipolární poruchy;

-

k léčbě těžkých depresivních epizod bipolární poruchy;

-

k prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda

odpovídala na léčbu kvetiapinem.

-

Quetiapin Actavis retard je indikován k přídavné léčbě těžkých depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (klinická/unipolární deprese, Major Depressive Disorder, MDD), u kterých nebyla optimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii(viz bod 5.1). Před zahájením léčby musí lékař zvážit bezpečnostní profil přípravku Quetiapin Actavis retard (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování Pro různé indikace existují různá dávkovací schémata. Je třeba zajistit, aby pacient obdržel jasné informace o dávkování pro své onemocnění. Quetiapin Actavis retard se podává jednou denně. Dospělí Léčba schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod bipolární poruchy Quetiapin Actavis retard by se měl podávat alespoň jednu hodinu před jídlem. Denní dávka v úvodu léčby je 300 mg 1. den a 600 mg 2. den. Doporučená denní dávka je 600 mg, avšak v klinicky odůvodněných případech může být dávka zvýšena na 800 mg denně. Dávku je třeba u jednotlivých pacientů upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti v účinném dávkovacím rozmezí 400 – 800 mg denně. Pro udržovací léčbu schizofrenie není nutná úprava dávky. Léčba depresivních epizod bipolární poruchy Quetiapin Actavis retard by se měl podávat na noc. Denní dávky v prvních 4 dnech léčby jsou 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických studiích nebyl zjištěn dodatečný prospěch u skupiny s dávkou 600 mg ve srovnání se skupinou užívající 300 mg (viz bod 5.1). V individuálních případech může být prospěšná dávka 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg by měly být předepisovány lékaři se zkušeností s léčbou bipolární poruchy. Klinické studie indikují, že u jednotlivých pacientů, v případě zhoršené tolerance, může být zváženo snížení na minimální dávku 200 mg. Prevence rekurence u bipolární poruchy Při prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě přípravkem Quetiapin Actavis retard se stejnou dávkou podávanou na noc. Dávku přípravku Quetiapin Actavis retard lze upravit podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 mg až 800 mg denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižsí účinná dávka. Přídavná léčba těžkých depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD) Quetiapin Actavis retard se podává na noc. Denní dávka na počátku léčby je 50 mg 1. a 2. den a 150 mg 3. a 4. den. Antidepresivní účinek byl v průběhu krátkodobého podávání jako přídavná léčba v rámci klinického hodnocení (s přípravky obsahujícími amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin a venlafaxin - viz bod 5.1) pozorován při dávkách 150 a 300 mg/den a při dávce 50 mg/den v monoterapii. Při vyšším dávkování může být zvýšené riziko nežádoucích účinků. Lékaři by měli zajistit, že je k léčbě používána nejnižší účinná dávka, počínaje dávkou 50 mg/den. Zvýšení dávky ze 150 mg na 300 mg/den musí být založeno na individuálním hodnocení stavu pacienta. Převod z léčby kvetiapinem, tablet s okamžitým uvolňováním

K dosažení vhodnějšího dávkovacího režimu u pacientů, kteří jsou v současné době léčeni tabletami s kvetiapinem s okamžitým uvolňováním v rozdělené denní dávce, lze tyto pacienty převést na kvetiapin s prodlouženým uvolňování v ekvivalentní celkové denní dávce podávané jednou denně. Může být potřebné dávku individuálně titrovat. Starší pacienti Při podávání kvetiapinu, jakož i ostatních antipsychotik a antidepresiv, starším lidem je třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodní titraci dávky. Je možné, že rychlost titrace dávky kvetiapinu bude muset být pomalejší a denní terapeutická dávka nižší, než u mladších pacientů, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. Průměrná hodnota plazmatické clearance kvetiapinu byla u starších pacientů o 30 až 50 % nižší než u mladších pacientů. Starší pacienti by měli začínat dávkou 50 mg denně. Dávku je možné zvýšit o 50 mg denně, až do dosažení účinné dávky v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů. U starších pacientů s těžkou depresivní epizodou v rámci MDD je třeba zahájit dávkování na 50 mg/den po dobu prvních 3 dnů, 4. den zvýšit dávku na 100 mg/den a 8. den na 150 mg/den. Je třeba použít nejnižší účinnou dávku počínaje dávkou 50 mg/den. Pokud je třeba dávku zvýšit na 300 mg/den, lze tak učinit nejdříve 22. den léčby na základě individuálního hodnocení pacienta. Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy, starších než 65 let. Děti a dospívající Nedoporučuje se podávat Quetiapin Actavis retard dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4,8; 5.1 a 5.2. Porucha funkce ledvin U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku. Porucha funkce jater Kvetiapin se převážně metabolizuje v játrech. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Quetiapin Actavis retard pacientům s poruchou funkce jater, zejména během úvodního titrování dávky. Pacientům s poruchou funkce jater se podává úvodní dávka 50 mg denně. Dávka se zvyšuje o 50 mg/den, až do dosažení účinné dávky, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u individuálních pacientů. Způsob podání Tablety se užívají bez jídla (alespoň jednu hodinu před jídlem). Tablety se polykají celé, nesmí se půlit, kousat ani drtit. 4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Kontraindikováno je současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon (viz bod 4.5). 4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu, že Quetiapin Actavis retard je indikován k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a k přídavné léčbě těžkých depresivních epizod v rámci MDD, je třeba zvažovat bezpečnostní profil léčiva s ohledem na diagnózu pacienta a uvažovanou dávku. Dlouhodobá účinnost a bezpečnost jako přídavné léčby u pacientů s MDD nebyla hodnocena, avšak byla hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů v monoterapii (viz bod 5.1).

Děti a dospívající (10 až 17 let) Nedoporučuje se podávat kvetiapin dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí data dokládající použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu kvetiapinu, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy) a jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy. Nebyla též studována dlouhodobá bezpečnost podávání, tj. delší než 26týdenní, s ohledem na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám. Podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím se schizofrenií a bipolární mánií v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8). Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k signifikantní remisi. Protože se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit. Dále by měli lékaři zvážit možné riziko příhod souvisejících se sebevraždou po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhedem ke známým rizikovým faktorům léčené nemoci. Zvýšené riziko příhod souvisejících se sebevraždou může být spojeno též s jinými psychiatrickými poruchami, pro které je kvetiapin předepisován. Tyto stavy mohou být komorbiditami těžkých depresivních epizod. Při léčbě pacientů s těžkými depresivními epizodami je třeba stejné opatrnosti jako při léčbě jiných psychiatrických onemocnění. Pacienti s anamnézou příhod souvisejících se sebevraždou nebo pacienti, kteří vykazují vyšší míru sebevražedných myšlenek před zahájením léčby, vykazují vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a měli by být pečlivě sledováni v průběhu léčby. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivy u dospělých pacientů s psychiatrickým onemocněním prokázala zvýšené riziko sebevražedného chování u pacientů léčených antidepresivy ve srovnání s placebem u pacientů mladších než 25 let. Pečlivé sledování pacientů, zvláště však pacientů se zvýšeným rizikem, by mělo doprovázet léčbu především při jejím zahajování a při změně dávkování. Pacienti (a jejich pečovatelé) by měli být upozorněni, aby si všímali každého klinického zhoršení stavu, sebevražedného chování nebo sebevražedných myšlenek a neobvyklých změn chování, a okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, jakmile se tyto příznaky objeví. V kratších placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s těžkými depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšené riziko sebevražedných příhod u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let), kterým byl podáván kvetiapin, ve srovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo (3,0 % vs. 0 %). V klinických studiích u depresivní poruchy (MDD) byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou pozorovaný u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let) 2,1 % (3/144) pro kvetiapin a 1,3 % (1/75) pro placebo. Ospalost a závratě Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí a depresivní poruchou byl nástup těchto příznaků pozorován během prvních 3 dnů léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí a pacienti s těžkými depresivními epizodami v rámci MDD s významnými projevy ospalosti

vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Léčba kvetiapinem je spojena s projevy ortostatické hypotenze a s tím souvisejícími závratěmi (viz bod 4.8) které se, podobně jako ospalost, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Tyto okolnosti mohou zvýšit výskyt náhodných poranění (v důsledku pádu), zvláště u starší populace. Z tohoto důvodu by měli být pacienti poučeni, aby byli opatrní, dokud nebudou přesně znát potenciální vliv léčby na svůj organizmus. Kardiovaskulární onemocnění Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy spojenými s rizikem rozvoje hypotenze. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodní titraci dávky. Pokud se hypotenze rozvine, je třeba snížit dávku, nebo dávku titrovat pomaleji. U pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním může být žádoucí pomalejší titrace dávky. Epileptické záchvaty V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými kvetiapinem a placebem. Nejsou k dispozici údaje o incidenci záchvatů u pacientů, kteří je mají v anamnéze. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají výskyt epileptických záchvatů v anamnéze (viz bod 4.8). Extrapyramidové symptomy (EPS) V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů s těžkou depresivní epizodou bipolární poruchy a s depresivní poruchou byla incidence EPS vyšší u pacientů léčených kvetiapinem, než u pacientů s placebem (viz body 4.8 a 5.1). Použití kvetiapinu bylo spojeno s vývojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemným či tísnivým pocitem neklidu a potřeby hýbat se, často ve spojení s neschopností sedět či stát v klidu. Tyto projevy jsou nejpravděpodobnější v průběhu prvních týdnů léčby. U pacientů s těmito projevy může být zvyšování dávky škodlivé. Tardivní dyskinéze Pokud se objeví příznaky tardivní dyskinéze, je třeba uvažovat o snížení dávky kvetiapinu nebo přerušení léčby. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8). Neuroleptický maligní syndrom Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Ke klinickým příznakům patří hypertermie, alterace psychiky, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu. Těžká neutropenie Těžká neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 109/l) byla v průběhu klinického hodnocení s kvetiapinem hlášena méně často. Většina případů těžké neutropenie se vyskytla v průběhu několika měsíců od zahájení léčby kvetiapinem. Souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. V poregistračním období bylo zjištěno, že k úpravě leukopenie a/nebo neutropenie došlo po přerušení léčby kvetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: preexistující nízký počet bílých krvinek a neutropenie vyvolaná léky v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů <1,0 x 109/l. U těchto pacientů je třeba sledovat příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů (dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 109/l) (viz bod 5.1). Interakce Viz též bod 4.5.

Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a ovlivnit účinnost léčby. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem a možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný). Tělesná hmotnost U pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem, byl hlášen nárůst tělesné hmotnosti. Tělesnou hmotnost je třeba sledovat a korigovat v souladu s používanými postupy klinické antipsychotické praxe (viz body 4.8 a 5.1). Hyperglykémie V průběhu léčby kvetiapinem byla vzácně hlášena hyperglykémie a/ nebo vývoj nebo exacerbace diabetes mellitus, vzácně spojené s ketoacidózou nebo komatem, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen předcházející nárůst tělesné hmotnosti, což může být predisponující faktor. Doporučuje se příslušný klinický monitoring podle používaných postupů antipsychotické léčby. Pacienty léčené antipsychotiky, včetně kvetiapinu, je třeba sledovat s ohledem na projevy a příznaky hyperglykémie (např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a u pacientů s diabetes mellitus nebo rizikovými faktory pro diabetes mellitus je třeba pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Je třeba pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře. Metabolické riziko Vzhledem k pozorovaným změnám tělesné hmotnosti, glykémie (viz hyperglykémie) a lipidů v klinických studiích, může dojít u jednotlivých pacientů (včetně pacientů s normálními výchozími hodnotami) ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře (viz též bod 4.8). Prodloužení QT intervalu V klinických studiích a při použití kvetiapinu v souladu s SPC nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní hodnoty QT intervalu. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti, pokud je kvetiapin předepisován pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu. Stejnou pozornost je třeba věnovat při současném předepisování s léčivy, která prodlužují QT interval nebo současně s neuroleptiky, zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnesemií (viz bod 4.5). Vysazení léčby Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byly pozorovány akutní abstinenční příznaky, jako nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu nejméně 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8). Léčba psychózy u starších pacientů s demencí Quetiapin Actavis retard není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí. Výsledky randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií u populace s demencí, kterým byla podávána některá atypická antipsychotika, prokázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus vzniku zvýšeného rizika není znám. Zvýšení rizika nemůže být vyloučeno u jiných antipsychotik ani jiných populací pacientů. Opatrnosti je třeba při použití kvetiapinu u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody.

Meta-analýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou v souvislosti s demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou desetitýdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, interval: 56-99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % vs 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace. Tato data nezakládají příčinný vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtími starších pacientů s demencí. Dysfagie Dysfagie (viz též bod 4.8) byla hlášena v souvislosti s kvetiapinem. Kvetiapin by měl být podáván s opatrností pacientům s rizikem aspirační pnemumonie. Žilní tromboembolizmus V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby kvetiapinem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Pankreatitida V klinických studiích a poregistračním sledování byla hlášena pankreatitida. Ačkoliv ne všechny případy v postmarketingových hlašeních souvisely s rizikovými faktory, mnoho pacientů mělo rizikové faktory související pankreatitidou, jako zvýšené triglyceridy (viz bod 4.4. Lipidy), žlučové kameny a konzumaci alkoholu. Laktosa Quetiapine Actavis retard obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. Další informace Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem či lithiem při léčení akutních středně těžkých a těžkých manických epizod, kombinační terapie však byla dobře snášena (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním efektu v 3. týdnu léčby. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Quetiapin Actavis retard v kombinaci s jinými centrálně působícími léčivými přípravky a alkoholem. Inhibitory CYP3A4 Cytochrom P450 (CYP)3A4 je enzym, který je především odpovědný za za metabolizmus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) s ketokonazolem (inhibitor CYP 3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC kvetiapinu. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikovano. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou. Karbamazepin a fenytoin V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami kvetiapinu, před a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů), vedlo současné podávání karbamazepinu k významnému zvýšení clearance kvetiapinu. Zvýšená clearance snižuje systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až o 13 % ve srovnání s kvetiapinem samotným; u některých pacientů však bylo snížení dostupnosti ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací kvetiapinu a ovlivnění účinnosti léčby kvetiapinem. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (další induktor mikrosomálních enzymů) výrazně zvyšuje clearance kvetiapinu o přibližně 450 %. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch z léčby kvetiapinem a možná rizika po vysazení léčby

induktory jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů byla postupná a pokud je to potřebné, aby byly nahrazeny léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný) (viz bod 4.4). Imipramin a fluoxetin Farmakokinetika kvetiapinu není významně ovlivněna současným podáváním antidepresiva imipraminu (známý inhibitor CYP 2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6). Risperidon, haloperidol a thioridazin Farmakokinetika kvetiapinu se významně nemění při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem. Při současném podávání kvetiapinu a thioridazinu se clearance kvetiapinu zvýšila o asi 70 %. Cimetidin Farmakokinetika kvetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu. Lithium Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám farmakokinetiky lithia. Valproát sodný Při současném podávání valproátu sodného a kvetiapinu nedochází ke klinicky významné změně farmakokinetiky obou léčiv. Kardiovaskulární léčivé přípravky Nebyly provedeny formální interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivými přípravky. Je třeba opatrnost při současném podávání kvetiapinu a léčivých přípravků, které způsobují elektrolytovou nerovnováhu nebo prodlužují QT interval. Methadon a tricyklická antidepresíva U pacientů užívajích kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky vyšetření enzymovou imunoesejí na metadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit nejisté screeningové výsledky imunoeseje vhodnou chromatografickou metodou. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla zjišťována. Testy se zvířaty dosud neodhalily žádné škodlivé účinky, avšak nebyl dosud sledován vliv na vývoj očí u plodu. Kvetiapin lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. Pokud byl kvetiapin podáván v průběhu těhotenství, byly u novorozence pozorovány abstinenční příznaky. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Bylo publikováno, že kvetiapin je vylučován do mateřského mléka, avšak míra vylučování není přesně stanovena. Z tohoto důvodu se ženám doporučuje v průběhu léčby kvetiapinem přerušit kojení. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje do doby, než budou znát svoji individuální vnímavost. 4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou: ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik se může v souvislosti s kvetiapinem vyskytnout nárůst tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edémy. Nežádoucí účinky spojené s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následujícím přehledu ve formátu podle “CIOMS III Working Group, 1995”. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: Velmi časté ( ≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až < 1/10) Méně časté ( ≥ 1/1000 až < 1/100) Vzácné ( ≥ 1/10000 až < 1/1000) Velmi vzácné (< 1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté:

Pokles hemoglobinu

23

Časté:

Leukopenie

27

, pokles počtu neutrofilů, zvýšení

počtu eosinofilů28

Méně časté:

Trombocytopenie, anémie, pokles počtu trombocytů14

Vzácné:

Agranulocytóza29

Není známo:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systému Méně časté:

Hypersenzitivita (včetně alergické kožní reakce)

Velmi vzácné:

Anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchy Časté:

Hyperprolaktinémie

16, pokles celkového T425,

pokles volného T

4

25,

pokles celkového T

3

25,

zvýšení TSH25.

Méně časté:

Pokles volného T

3

25, hypothyreóza22

Velmi vzácné:

Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté:

Zvýšení hladin sérových triglyceridů 11, 31, zvýšení celkového cholesterolu (zejména LDL cholesterolu)

12, 31, pokles HDL cholesterolu 18, 31,

nárůst tělesné hmotnosti9, 31

Časté:

Zvýšená chut k jídlu, zvýšená glykémie až k hyperglykémii

7, 31

Méně časté:

Hyponatrémie20, diabetes mellitus1, 5, 6

Vzácné:

Metabolický syndrom30

Psychiatrické poruchy Časté:

Abnormální sny a noční můry, sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování21

Vzácné:

Somnambulizmus a podobné reakce, jako mluvení ze spaní a syndrom poruchy spánku spojený s nočním jedlictvím

Poruchy nervového system Velmi časté

Závratě4, 17, somnolencet2, 17, bolest hlavy

Časté

Synkopa

4, 17

, extrapyramidové symptomy1, 22,

dysartrie

Méně časté

Epileptické paroxysmy1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze1, 6

Srdeční poruchy Časté:

Tachykardie

4 , palpitace 24

Méně časté:

Prodloužení intervalu QT 1, 13, 19

Poruchy oka Časté:

Neostré vidění

Cévní poruchy Časté:

Ortostatická hypotenze 4, 17

Vzácné:

Venózní tromboembolizmus 1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté:

Rýma, dušnost 24

Gastrointestinální poruchy Velmi časté:

Sucho v ústech

Časté:

Zácpa, dyspepsie, zvracení26

Méně časté:

Dysfagie

8

Vzácné:

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest Časté:

Zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšení hladin GGT3

Vzácné:

Žloutenka6, hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné:

Angioedém6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Není známo:

Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi vzácné:

Rhabdomyolýza

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo:

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté:

Sexuální dysfunkce

Vzácné:

Priapizmus, galaktorea, zvětšení prsů, menstruační poruchy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté:

Abstinenční příznaky1, 10

Časté:

Mírná astenie, periferní edémy, podrážděnost, pyrexie

Vzácné:

Neuroleptický maligní syndrom 1, hypotermie

Vyšetření Vzácné:

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi 15

(1) Viz bod 4.4 (2) Může se objevit somnolence, obvykle během prvních dvou týdnů léčby, která většinou při dalším užívání kvetiapinu vymizí. (3) U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení (změna od

normálních hodnot k >3xULN kdykoli v průběhu léčby) sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-glutamyltransferázy. Při pokračování v léčbě se zvýšené hodnoty obvykle vrátily k normě.

(4) Kvetiapin může často, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu α1-adrenergních

receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

(5) Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena exacerbace preexistujícího diabetes mellitus. (6) Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze na základě údajů z

poregistračního sledování kvetiapinu v lékové formě s okamžitým uvolňováním.

(7) Glykémie nalačno 126 mg/100 ml(

mmol/l) nebo 200 mg/100 ml (11,1 mmol/l) po jídle

minimálně v jednom případě.

(8) Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v

klinických studiích zaměřených na bipolární depresi.

(9) Na základě nárůstu tělesné hmotnosti > 7% od původní hodnoty. Objevuje se převážně během

prvních týdnů léčby.

(10) V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii zaměřených na

zhodnocení symptomů, které souvisejí s vysazením léku, byly nejčastěji popsány následující abstinenční příznaky: nespavost, nausea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Incidence těchto nežádoucích účinků významně poklesla do 1 týdne po vysazení léku.

(11) Triglyceridy ≥ 200 mg/100 ml (≥ 2,258 mmol/l) (pacienti od 18 let věku) nebo ≥ 150 mg/100 ml

(≥1,694 mmol/l) (pacienti mladší než 18 let), zaznamenané minimálně jednou.

(12) Cholesterol ≥240 mg/100 ml(≥6, 2064 mmol/l) (pacienti od 18 let věku) nebo ≥ 200mg/100ml

(≥5,172 mmol/l) (pacienti mladší než 18 let), zaznamenaný minimálně jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o ≥30 mg/100 ml (≥0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, u nichž ke zvýšení došlo, byla 41,7 mg/100ml (1,07 mmol/l)

(13) Viz text níže. (14) Trombocyty ≤ 100 x 10

9

/l zjištěné alespoň jednou.

(15) Na základě hlášení nežádoucích příhod z klinického hodnocení - zvýšené hodnoty

kreatinfosfokinázy v krvi nezávisle na neuroleptickém maligním syndromu.

(16) Hodnoty prolaktinu (pacienti starší než 18 let): 20 μg/l ( 869,56 pmol/l) u mužů; 30 μg/l

( 1304,34 pmol/l) u žen, naměřené kdykoliv.

(17) Může vest k pádu. (18) HDL cholesterol: < 40 mg/100 ml (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/100 ml

(1,282 mmol/l) u žen, naměřené kdykoliv.

(19) Incidence pacientů se změnou hodnot QTc z <450 ms na ≥ 450 ms zvýšená o více než 30 ms. V

placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem byl výskyt pacientů s klinicky významným posunem QTc podobný ve skupině s placebem i kvetiapinem.

(20) Posun z > 132 mmol/l na < 132 mmol/l naměřený alespoň jednou. (21) V průběhu léčby a krátce po ukončení léčby kvetiapinem s prodlouženým ovolňováním byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz body 4.4 a 5.1). (22) Viz bod 5.1. (23) Snížená hladina hemoglobinu na ≤ 13 g/100 ml (8,07 mmol/l) u mužů, ≤12 g/100 ml (7,45

mmol/l) u žen alespoň při jednom vyšetření bylo nalezeno u 11 % pacientů užívajích kvetiapin v klinických studiích včetně otevřené fáze. U těchto pacienů byl průměrný maximální pokles hladiny hemoglobinu – 1,5 g/dl.

(24) Často se objevovala hlášení tachykardie, závratí, ortostatické hypotenze a/nebo skrytého

srdečního/respiračního onemocnění.

(25) Na podkladě posunu od normálních hodnot na počátku studie až k potenciálně klinicky

závažným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posun u celkového T4, volného T4, celkového T3 a volného T3 je definován jako < 0,8 x LLN (dolní rozmezí normálních hodnot) (pmol/l) a posun u TSH > 5 MJ/l naměřené kdykoliv.

(26) Na podkladě zvýšené frekvence zvracení u starších pacientů (> 65 let). (27) Na podkladě posunu od normálních hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykoli

ve všech studiích. Posun v počtu bílých krvinek definován jeko ≤ 3x109/l, naměřený kdykoli.

(28) Na podkladě posunu od normálních hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykoli

ve všech studiích. Posun v počtu eozinofilů definován jeko >1x109 buněk/l, naměřený kdykoli.

(29) Posun v počtu neutrofilů od výchozí hodnoty ≥ 1,5x109/l na < 0,5x109 /l kdykoliv během léčby. (30) Na podkladě hlášení nežádoiucího účinky metabolického syndromu ze všech klinických studií s

kvetiapinem.

(31) U některých pacientů bylo v klinických studiích pozorováno zhoršení více než jednoho

metabolického faktoru, hmotnosti, glykémie a lipidémie (viz bod 4.4).

Při podávání neuroleptik byly hlášeny případy prolongace interval QT, komorových arytmií, náhlého nevysvětlitelného úmrtí, srdeční zástavy a torsades de pointes a jsou považovány za skupinový efekt neuroleptik.

Děti a dospívající (10 až 17 let) U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nažádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: Velmi časté (>1/10) Časté (> 1/100 až < 1/10) Méně časté (> 1/1000 až < 1/100) Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000) Velmi vzácné (< 1/10 000). Není známo (nelze stanovit z dostupných údajů) Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření Velmi časté:

Zvýšené hladiny prolaktinu1, zvýšený krevní tlak2

Poruchy nervového systému Velmi časté:

Extrapyramidové symptomy3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:

Podrážděnost4

(1) Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 26 μg/l (>

1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu > 100 μg/l.

(2) Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National

Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných studií u dětí a dospívajících.

(3) Viz bod 5.1. (4) Poznámka: Frekvence je shodná s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může

být u dětí a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu a v poregistračním sledování po požití 6 g samotného kvetiapinu. Bylo však též hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování až 30 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem vedoucí k úmrtí či komatu. Po předávkování samotným kvetiapinem byly dále hlášeny následující projevy: prodloužení QT intervalu, epileptické záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, respirační deprese, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost. Pacienti s preexistujícím závažným srdečným onemocněním mají větší riziko projevů z předávkování (viz bod 4.4 Kardiovaskulární onemocnění). Hlášené známky a příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze. Léčba předávkování Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné

sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoliv dosud nebyla studována prevence absorpce při předávkování, může být při těžké intoxikaci indikován výplach žaludku, pokud možno do jedné hodiny po požití. Je třeba zvážit podání aktivního uhlí. Refrakterní hypotenzi v případech předávkování kvetiapinem je třeba léčit vhodným způsobem, např. intravenózním podáním tekutin a/nebo sympatomimetik. Nejsou vhodné adrenalin a dopamin, neboť stimulace beta receptorů může zhoršovat hypotenzi při současné blokádě alfa receptorů kvetiapinem. Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny ATC kód: N05A H04 Mechanismus účinku Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a norkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Kvetiapin a norkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Předpokládá se, že kombinace receptorového antagonizmu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2 receptorům přispívá ke klinickým antipsychotickým vlastnostem a nízkým extrapyramidovým nežádoucím účinkům (EPS) kvetiapinu ve srovnání s typickými antipsychotiky. Norkvetiapin má též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči (“norepinephrine transporter” - NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1- receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům. Farmakodynamické účinky Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů. V předklinických testech určených k predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, které se liší od profilu typických antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický system tím, že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních dopaminových neuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím (viz bod 4.8). Klinická účinnost Schizofrenie Účinnost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním při léčbě pacientů se schizofrenií, kteří splňovali kritéria DSM-IV pro schizofrenii, byla prokázána v klinické studii kontrolované placebem, trvající 6 týdnů, a dále v jedné klinické studii kontrolované aktivním komparátorem hodnotící změnu léčby z tablet s okamžitým uvolňováním na tablety s prodlouženým uvolňováním u ambulantních pacientů s klinicky stabilizovanou schizofrenií. Primárním cílovým parametrem v placebem kontrolované klinické studii byla změna celkového skóre ve škále PANSS mezi výchozí hodnotou a konečnou hodnotou. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávkách 400 mg denně, 600 mg denně a 800 mg denně prokázal statisticky významné zlepšení psychotických symptomů ve srovnání s placebem. Účinek po dávkách 600 mg a 800 mg byl větší než po dávce 400 mg.

V 6týdenní klinické studii kontrolované aktivním komparátorem hodnotící změnu léčby bylo primárním cílovým parametrem účinnosti zjistit podíl pacientů, kde nebylo dosaženo účinku, tj. pacientů, kteří přerušili léčbu v důsledku neúčinnosti léčby nebo jejichž skóre ve škále PANSS se zvýšilo o 20 % a více od randomizace do kterékoliv další návštěvy. U pacientů stabilizovaných na kvetiapinu s okamžitým uvolňováním 400 mg až 800 mg denně byla účinnost zachována i po převedení na ekvivalentní denní dávku kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním podávanou jednou denně. V dlouhodobé studii u pacientů se stabilní schizofrenií, kterým byla podávána udržovací dávka kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním po dobu 16 týdnů, byl kvetiapin s prodlouženým uvolňováním účinnější než placebo při hodnocení prevence relapsů. Odhadované riziko relapsu po šesti měsících léčby bylo 14,3 % ve skupině léčené kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním a 68,2 % ve skupině s placebem. Průměrná podávaná dávka byla 669 mg. S léčbou kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním po dobu až 9 měsíců (medián 7 měsíců) nebyla spojena žádná další bezpečnostní rizika. Zejména se jedná o nežádoucí účinky EPS a nárůst tělesné hmotnosti, které neměly rostoucí tendenci s prodloužením léčby kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním. Bipolární porucha Kvetiapin vykázal vyšší účinnost než placebo ve snížení manických symptomů ve 3. a 12. týdnu ve dvou klinických studiích monoterapie při léčbě středně těžké až těžké manické epizody. Významná účinost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním byla dále demonstrována ve srovnání s placebem v další 3týdenní studii. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním byl podáván v dávkovém rozmezí 400 až 800 mg/den a průměrná dávka byla asi 600 mg/den. Údaje o podávání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u akutní středně závažné až závažné manické epizody v týdnu 3 a 6 jsou omezené, avšak kombinovaná léčba byla dobře tolerována. Údaje ukazují na aditivní účinek 3. týden léčby. Druhá studie nepotvrdila aditivní účinek 6. týden léčby. V klinické studii u pacientů s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy typu I nebo II prokázal kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávce 300 mg/den superiorní účinnost než placebo ve snížení celkového skóre podle MADRS. Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkými až těžkými depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy typu I a II byl kvetiapin s okamžitým uvolňováním v dávkách 300 mg a 600 mg významně superiorní k placebu v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. V rozsahu účinku nebyl mezi pacienty léčenými kvetiapinem s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg a pacienty léčenými dávkou 600 mg pozorován žádný rozdíl. V dlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivními epizodami, kteří reagovali na podávání kvetiapinu s okamžitým uvolňováním v dávkách 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána dlouhodobá účinnost kvetiapinu ve srovnání s placebem na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy. Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence a hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byla kombinace s kvetiapinem superiorní k monoterapii stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem. V jedné dlouhodobé studii (až 2 roky léčby) hodnotící prevenci rekurence (recidiv) u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami byl kvetiapin superiorní k placebu v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91(22,5 %), ve skupině s placebem 208 (51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). U pacientů, kteří odpovídali na

léčbu kvetiapinem, při srovnání pokračování léčby kvetiapinem oproti převedení na lithium, výsledky ukazují, že změna na léčbu lithiem nevede k prodloužení doby do rekurence příhody. Těžké depresivní epizody v rámci depresivní poruchy (MDD) Ve dvou krátkodobých (6týdenní) klinických studiích byli zařazeni pacienti, kteří neodpovídali adekvátně na alespoň jednu antidepresivní léčbu. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním podávaný v dávkách 150 mg a 300 mg/den jako doplněk ke stávající antidepresivní léčbě (amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin nebo venlafaxin) prokázal vyšší účinnost než samotná léčba antidepresivy ve snižování symptomů deprese měřenou jako zlepšení celkového skóre podle MADRS (průměrná změna LS oproti placebu 2-3,3 bodu). Dlouhodobá účinnost a bezpečnost u pacientů s depresivní poruchou (MDD) nebyla v uspořádání přídavné léčby hodnocena, avšak u dospělých pacientů byla hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost v monoterapii (viz níže). Následující studie byly provedeny s kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním v monoterapii, ačkoliv kvetiapin s prodlouženým uvolňováním je indikován pouze jako přídavná léčba: Ve třech ze čtyř krátkodobých (až 8 týdnů) klinických studií s kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním v monoterapii u pacientů s depresivní poruchou prokázal kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávkách 50 mg, 150 mg a 300 mg/den vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů měřených jako zlepšení celkového skóre u pacientů s depresivní nemocí ve škále podle Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (průměrná změna LS oproti placebo o 2-4 body). V klinické studii s monoterapií zaměřené na prevenci relapsu byli pacienti s depresivními epizodami stabilizováni v otevřené fázi studie s kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním v monoterapii po dobu alespoň 12 týdnů a dále randomizováni do skupiny, které byl podáván kvetiapin s prodlouženým uvolňováním jednou denně nebo placebo po dobu až 52 týdnů. Průměrná dávka kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním v průběhu randomizované fáze studie byla 177 mg/den. Výskyt relapsu byl 14,2 % u pacientů léčených kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním a 34,4 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. V krátkodobé (9 týdnů) studii s flexibilním dávkováním kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním v rozmezí 50 mg až 300 mg u starších pacientů (66 až 89 let) s MDD bez demence denně vykázal kvetiapin vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů podle celkového zlepšení skóre ve škále MADRS (průměrná změna LS oproti placebu -7,54). V této studii dostávali pacienti randomizovaní do skupiny kvetiapin s prodlouženým uvolňováním 50 mg/den 1. až 3. den, dávka mohla být zvýšena na 100 mg/den 4. den, 150 mg/den 8. den a až na 300 mg/den v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. Průměrná dávka přípravku kvetiapin s prodlouženým uvolňováním byla 160 mg/den. Snášenlivost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním jednou denně, až na výskyt extrapyramidových symptomů (viz bod 4.8 a “Klinická bezpečnost” níže), u starších pacientů byla srovnatelná se snášenlivostí pozorovanou u dospělých (18-65 let). Podíl pacientů starších než 75 let byl 19 %. Klinická bezpečnost V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární manie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo; bipolární manie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo). Nejvyšší frekvence extrapyramidových symptomů byla v krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u depresivní poruchy (MDD) a bipolární deprese pozorována u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u depresivní poruchy byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 5,4 % pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním a 3,2 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u starších pacientů s depresivní poruchou

byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 9,0 % pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním a 2,3 % pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích příhod (tj. akathizie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) u bipolární deprese a MDD nepřekročil 4 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobých (rozmezí od 3 do 8 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích s fixními dávkami (50 mg/den až 800 mg/den) byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti u pacientů léčených kvetiapinem 0,8 kg u denní dávky 50 mg až 1,4 kg u denní dávky 600 mg (s nižším přírůstkem u denní dávky 800 mg) ve srovnání s 0,2 kg u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Podíl pacientů ve skupině léčené kvetiapinem s přírůstkem ≥ 7 % tělesné hmotnosti kolísal od 5,3 % u denní dávky 50 mg do 15,5 % u denní dávky 400 mg (s nižším přírůstkem u denních dávek 600 mg a 800 mg) ve srovnání s 3,7 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Dlouhodobější klinické studie k prevenci relapsu zahrnovaly otevřenou fázi studie (v rozmezí od 4 do 36 týdnů), v průběhu které byl pacientům podáván kvetiapin, následovanou randomizovanou fází, v průběhu které byli pacienti randomizováni do skupiny s kvetiapinem nebo placebem. U pacientů, kteří byli randomizováni do skupiny s kvetiapinem, byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti v průběhu otevřené fáze 2,56 kg, resp. 3,22 kg 48. týden randomizované fáze ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností v otevřené fázi. U pacientů, kteří byli randomizováni do skupiny s placebem, byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti v průběhu otevřené fáze 2,39 kg, resp. 0,89 kg 48. týden randomizované fáze ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností v otevřené fázi. V placebem kontrolovaných klinických studiích u starších pacientů s psychózou podmíněnou demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích příhod na 100 pacientoroků vyšší u pacientů léčených kvetiapinem ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. V placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 1,5 x 109/l 1,72 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0,73 % u pacientů na placebu. V placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 0,5 x 109/l 0,21 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0 % u pacientů na placebu a výskyt měření v mezích 0,5 až < 1,0 x 109/l byl 0,75 % u pacientů na kvetiapinu a 0,11 % u pacientů na placebu. Při léčbě kvetiapinem byl zjištěn malý, na dávce závislý, pokles hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T

4 a volného T4. Snížení celkového a volného T4 bylo maximální během prvních 2 – 4

týdnů léčby kvetiapinem a hladiny se dále nesnižovaly v průběhu dlouhodobé léčby. Téměř ve všech případech po přerušení léčby kvetiapinem došlo k návratu hodnot celkového a volného T

4 bez

závislosti na délce léčby. Menší poklesy celkového T

3 a reverzního T3 byly pozorovány pouze při

vysokých dávkách. Hladiny TBG zůstaly nezměněny a většinou nebyl pozorován reciproční vzestup TSH. Nejsou žádné důkazy, že kvetiapin zpsobuje klinicky relevantní hypothyreoidizmus. Katarakta/zákal oční čočky V klinických studiích hodnotících kataraktogenní potenciál kvetiapinu (200 – 800 mg/den) ve srovnání s risperidonem (2až 8 mg/den) při léčbě pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou nebylo procento pacientů se zvýšeným stupněm zákalu čočky u kvetiapinu (4%) vyšší než u risperidonu (10%) u pacientů exponovaných léčbě nejméně 21 měsíců. Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla hodnocena ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na léčbu kvetiapinem. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥ 50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo. Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od výchozí hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro kvetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou (800 mg/den) kvetiapinu nebyl superironí k placebu s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti výchozí hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší výskyt odpovědi na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie. Nejsou k dispozici údaje o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii. 26týdenní otevřené fáze krátkodobých studií (n=380 pacientů) s kvetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu byly hlášeny s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8). Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u dospívajících (ve věku 13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhla 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii s monoterapií u dětí a dospívajících (ve věku 10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptom 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studie u schizofrenie a bipolární mánie byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %. Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobých klinických studiích s kvetiapinem u pediatrických pacientů (ve věku 10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od výchozí hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává. Maximální plazmatické koncentrace kvetiapinu a norkvetiapinu po podání kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním je dosaženo přibližně 6 hodin po podání (tmax). Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu v ustáleném stavu dosahuje 35 % koncentrace kvetiapinu. Farmakokinetika kvetiapinu a norkvetiapinu je lineární a přímo úměrná podané dávce pro dávky až 800 mg jednou denně. Plocha pod křivkou (AUC) pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním podávaným jednou denně je srovnatelná se stejnou celkovou denní dávkou kvetiapin-fumarátu s okamžitým uvolňováním podávaným dvakrát denně, avšak maximální plazmatická koncentrace

(Cmax) je v ustáleném stavu o 13 % nižší. Srovnáním koncentrací norkvetiapinu u kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a kvetiapinu s okamžitým uvolňováním bylo zjištěno, že AUC je o 18 % nižší. Ve studii zkoumající vliv potravy na biologickou dostupnost kvetiapinu bylo zjištěno, že potrava s vysokým obsahem tuku statisticky významně zvyšuje Cmax a AUC pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním a to o přibližně 50 %, resp. 20 %. Není možné vyloučit, že potrava s vysokým obsahem tuku může mít na biodostupnost kvetiapinu ještě vyšší vliv. Lehká strava neměla významný vliv na Cmax a AUC kvetiapinu. Doporučuje se podávat kvetiapin s prodlouženým uvolňováním jednou denně mimo jídlo. Distribuce Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Metabolizmus Kvetiapin je metabolizován převážně v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu bylo v moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě. Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. Norquetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4. Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších, než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu druhého léku zprostředkovaného cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P450. Eliminace Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a norkvetiapinu asi 12 hodin. Přibližně 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. V moči nebo stolici je možno nalézt méně než 5 % původní látky v nezměněné formě. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu norkvetiapinu vyloučena močí je < 5%. Zvláštní populace Pohlaví Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen. Starší pacienti Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let. Pacienti se sníženou funkcí ledvin U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Pacienti se sníženou funkcí jater Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je metabolizován převážně v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů je nutné snížit dávku (viz bod 4.2). Děti a dospívající (10 až 17 let)

Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě dávkou 400 kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a adolescentů (ve věku 10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a C

max aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %,

resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými. Nejsou dostupné žádné informace pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním u dětí a mladistvých. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat při klinicky relevantních dávkách byly nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém hodnocení: U potkanů byla pozorována pigmentace štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byl nalezen zákal oční čočky a katarakta. (Viz bod 5.1 Katarakta/zákal oční čočky.) Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu z léčby kvetiapinem a možného rizika pro pacienta. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, lehký oxid hořečnatý, karagenan lambda, povidon K-30, magnesium-stearát. Potah tablety Karagenan lambda, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) [tablety síly 50 mg, 200 mg a 300 mg ] , červený oxid železitý [pouze tablety síly 50 mg]. Inkoust k označení Černý inkoust Opacode S-1-17823 obsahující šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol. 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

21 měsíců 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/PVC/PVDC blistry a OPA/Al/PVC-Al blistry Velikosti balení: 10, 60 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 – 78 220 Hafnarfjordur Island 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Actavis 50 mg retard: 68/177/12-C Quetiapin Actavis 200 mg retard: 68/178/12-C Quetiapin Actavis 300 mg retard: 68/179/12-C Quetiapin Actavis 400 mg retard: 68/180/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14.3.2012 10.

DATUM REVIZE TEXTU

14.3.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Actavis 50 mg retardQuetiapin Actavis 200 mg retardQuetiapin Actavis 300 mg retardQuetiapin Actavis 400 mg retardQuetiapinumtablety s prodlouženým uvolňováním

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 50 mg (ve formě quetiapini

fumaras).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini

fumaras).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini

fumaras).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 400 mg (ve formě quetiapini

fumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním

10 tablet s prodlouženým uvolňováním60 tablet s prodlouženým uvolňováním100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Tablety se polykají vcelku, neužívají se s jídlem.Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Quetiapin Actavis 50 mg retard: 68/177/12-CQuetiapin Actavis 200 mg retard: 68/178/12-CQuetiapin Actavis 300 mg retard: 68/179/12-CQuetiapin Actavis 400 mg retard: 68/180/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š..

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Quetiapin Actavis 50 mg retardQuetiapin Actavis 200 mg retard Quetiapin Actavis 300 mg retardQuetiapin Actavis 400 mg retard

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quetiapin Actavis 50 mg retardQuetiapin Actavis 200 mg retardQuetiapin Actavis 300 mg retardQuetiapin Actavis 400 mg retardTablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.