Prostin E2

Kód 0002289 ( )
Registrační číslo 81/ 177/86-C
Název PROSTIN E2
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002289 VAG TBL 4X3MG Vaginální tableta, Vaginální podání

nahoru

Příbalový létak PROSTIN E2

Stránka 1 z 3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13547/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!

PROSTIN E2 (dinoprostonum) vaginální tablety Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce SANICO N.V., Turnhout, Belgie Složení Léčivá látka: dinoprostonum; jedna vaginální tableta obsahuje dinoprostonum 3 mg. Pomocné látky: kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát Léková forma Vaginální tablety Charakteristika Dinoproston stimuluje myometrium gravidní dělohy ke kontrakcím způsobem, který je podobný kontrakcím dělohy při porodu. Dinoproston indukuje rytmické děložní kontrakce, které v případě dostatečně dlouhého působení mohou vést k vypuzení děložního obsahu. Dinoproston také působí na stimulaci hladkého svalstva gastrointestinálního traktu u lidí. Tento účinek může být zodpovědný za zvracení a/nebo průjem, který se občas objeví při použití dinoprostonu pro vyvolání zrání děložního hrdla. U laboratorních zvířat i u člověka mohou velké dávky dinoprostonu snížit krevní tlak, pravděpodobně v důsledku jeho účinku na hladké svalstvo cévního systému. Dinoproston může také zvýšit tělesnou teplotu; tyto účinky se ovšem neprojevily při užití dávky určené pro vyvolání zrání děložního hrdla. Indikace Přípravek Prostin E2 je indikován k indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze. Kontraindikace Dinoproston by neměl být podán pacientkám se známou přecitlivělostí na dinoproston nebo jakoukoli složku přípravku. Dinoproston by neměl být podáván pacientkám, u nichž je obecně kontraindikován oxytocin a jeho deriváty a pacientkám s následujícími stavy:

mnohočetné těhotenství

vysoká multiparita (šest nebo více předchozích donošených těhotenství)

nedošlo dosud ke vstoupení hlavičky do pánve

předchozí chirurgický výkon na děloze, např. císařský řez nebo hysterotomie

kefalopelvický nepoměr

srdeční frekvence s podezřením na počínající hypoxii plodu

Stránka 2 z 3

neodkladné stavy v porodnictví, kde riziko výkonu v poměru k jeho přínosu pro plod i pro matku hovoří ve prospěch chirurgického zásahu

neobjasněný vaginální výtok a/nebo abnormální děložní krvácení v průběhu současného těhotenství

jiné naléhání plodu než hlavičkou

Nežádoucí účinky Účinky na matku Abnormální kontrakce dělohy (zvýšená frekvence, tonus či trvání), ruptura dělohy, poporodní diseminovaná intravaskulární koagulopatie, abrupce placenty, plicní embolizace plodové vody, rychlé děložní stahy, nauzea, zvracení, průjem, horečka, bolest v zádech, pocity tepla v pochvě, reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, anafylaktoidní reakce), astma, bronchospazmus, hypertenze. Účinky na plod Plodová tíseň / alterace srdeční frekvence plodu, porod mrtvého dítěte, úmrtí novorozence. Interakce V přítomnosti exogenního prostaglandinu může dojít k zesílené odpovědi na oxytocin. Současné podání přípravku s jinými látkami s oxytocinovým účinkem se nedoporučuje. Následné užití oxytocinu po podání dinoprostonu ve formě cervikálního gelu, intravaginálního gelu nebo vaginálních tablet se doporučuje nejdříve za 6 hodin. Dávkování Počáteční dávka je 3 mg (1 tableta) vysoko do zadní klenby poševní. Druhá tableta může být zavedena po 6-8 hodinách, nenastane-li zatím porodní činnost. Maximální denní dávka je 6 mg. Zvláštní upozornění Tablety by měly být podávány opatrně pacientkám s nedostatečnou kardiovaskulární, jaterní či ledvinnou funkcí, s astmatem, s glaukomem nebo se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rupturou plodových blan. Během podávání dinoprostonu se doporučuje elektronické monitorování děložní činnosti a srdeční aktivitu plodu. Pokud u pacientky dojde ke vzniku děložního hypertonu či k hyperkontraktilitě nebo pokud se objeví neobvyklá srdeční aktivita plodu, je nutné provést opatření směřující k úpravě těchto stavů u plodu i u matky. Podobně jako u všech uterotonik je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy. U žen starších 35 let, žen s komplikacemi během těhotenství a žen těhotných déle než 40 týdnů se projevilo zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. U těchto žen by proto měl být dinoproston používán s opatrností. Předávkování Hlavním příznakem předávkování jsou děložní hypertonie a příliš silné nebo příliš časté děložní kontrakce. Kvůli přechodnému působení PGE2-indukované myometriální hyperstimulace, se zdá

nejúčinnější léčbou v naprosté většině případů nespecifická, konzervativní péče, např. změna porodní polohy a podání kyslíku. Pro léčbu nadměrné stimulace po podání PGE2 z důvodu zrání děložního hrdla

je možné použít B-adrenergní látky. Uchovávání Uchovávejte při teplotě 2-8°C. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Stránka 3 z 3

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení 4 vaginální tablety Datum poslední revize 8.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13547/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN E2 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna vaginální tableta obsahuje dinoprostonum 3 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Vaginální tablety. Popis přípravku: Bílé, vypouklé, podlouhlé tablety na jedné straně vyraženo UPJOHN 715 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Přípravek Prostin E2 je indikován k indukci porodu v předpokládaném termínu nebo těsně před ním u žen se zralým děložním čípkem a s jednočetným těhotenstvím s plodem v klasické poloze. 4.2. Dávkování a způsob podání Počáteční dávka je 3 mg (1 tableta) vysoko do zadní klenby poševní. Druhá tableta může být zavedena po 6-8 hodinách, nenastane-li zatím porodní činnost. Maximální denní dávka je 6 mg. 4.3 Kontraindikace Přípravek Prostin E2 nesmí být podán pacientkám s přecitlivělostí na dinoproston nebo jakoukoli složku přípravku. Dinoproston by neměl být podán pacientkám, u kterých je kontraindikováno podání oxytocinu, např. v následujících případech:

mnohočetné těhotenství

vysoká multiparita (šest nebo více předchozích donošených těhotenství)

nedošlo dosud ke vstoupení hlavičky do pánve

předchozí chirurgický výkon na děloze, např. císařský řez nebo hysterotomie

kefalopelvický nepoměr

srdeční frekvence s podezřením na počínající hypoxii plodu

neodkladné stavy v porodnictví, kde riziko výkonu v poměru k jeho přínosu pro plod i pro matku hovoří ve prospěch chirurgického zásahu

neobjasněný vaginální výtok a/nebo abnormální děložní krvácení v průběhu současného těhotenství

jiné naléhání plodu než hlavičkou

Stránka 2 z 5

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Přípravek Prostin E2 by měl být podáván s opatrností pacientkám s nedostatečnou kardiovaskulární, jaterní či ledvinnou funkcí, s astmatem, s glaukomem nebo se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rupturou plodových blan. Během podávání dinoprostonu se doporučuje elektronické monitorování děložní činnosti a srdeční aktivitu plodu. Pokud u pacientky dojde ke vzniku děložního hypertonu či k hyperkontraktilitě nebo pokud se objeví neobvyklá srdeční aktivita plodu, je nutné provést opatření směřující k úpravě těchto stavů u plodu i u matky. Podobně jako u všech uterotonik je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy. U žen starších 35 let, žen s komplikacemi během těhotenství a žen těhotných déle než 40 týdnů se projevilo zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. Tyto faktory mohou navíc zvýšit riziko spojené s vyvoláním porodních stahů (viz bod 4.8). U těchto žen by proto měl být dinoproston používán s opatrností. Je třeba zajistit, aby byla co nejdříve zachycena rozvíjející se fibrinolýza bezprostředně po porodu. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce V přítomnosti exogenního prostaglandinu může dojít k zesílené odpovědi na oxytocin. Současné podání s jinými látkami s oxytocinovým účinkem se nedoporučuje. Následné užití oxytocinu po podání dinoprostonu ve formě cervikálního gelu, intravaginálního gelu nebo vaginálních tablet se doporučuje nejdříve za 6 hodin. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Přípravek je indikován pro použití v těhotenství, které je v termínu porodu či krátce před ním. Prostaglandin E2 vyvolal u potkanů a králíku zvýšené kosterní abnormality. Dinoproston se u potkanů a králíků jeví jako embryotoxický a každá dávka, která vyvolává trvale zvýšený děložní tonus, může vystavit embryo nebo plod riziku (viz bod 4.4). Kojení Prostaglandiny se vylučují do mléka ve velmi malých koncentracích. Nebyly pozorovány měřitelné rozdíly v mléce matek rodících předčasně nebo v termínu. 4.7 Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje S ohledem na indikaci se nepředpokládá možnost snížení pozornosti, které by mohlo mít vliv na řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů. 4.8 Nežádoucí účinky Účinky na matku: následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užití endocervikálního a vaginálního gelu a vaginálních tablet: Poruchy imunitního systému: reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktické reakce, anafylaktický šok, anafylaktoidní reakce)

Stránka 3 z 5

Gastrointestinální poruchy: průjem, nauzea, zvracení Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: bolest v zádech Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním období: abnormální kontrakce dělohy (zvýšená frekvence, tonus či trvání), ruptura dělohy Poruchy reprodukčního systému a prsu: pocity tepla v pochvě Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: horečka Následující nežádoucí příhody byly hlášeny pouze při užití vaginálních tablet: Cévní poruchy: hypertenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: astma, bronchospazmus Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním období: abrupce placenty, plicní embolizace plodové vody, rychlé děložní stahy Účinky na plod: následující nežádoucí příhody byly hlášeny při užití endocervikálního a vaginálního gelu a vaginálních tablet: Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním období: porod mrtvého dítěte, úmrtí novorozence Vyšetření: plodová tíseň /alterace srdeční frekvence plodu Sledování po uvedení přípravku na trh: Poruchy krve a lymfatického systému: zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie bylo popsáno u pacientek, jejichž porodní stahy byly vyvolány farmakologickými prostředky, buď dinoprostonem nebo oxytocinem (viz bod 4.4). Četnost těchto nežádoucích příhod je velmi nízká (<1 na 1000 porodů). 4.9 Předávkování Hlavním příznakem předávkování jsou děložní hypertonie a příliš silné nebo příliš časté děložní kontrakce. Vzhledem k přechodnému působení PGE2-indukované myometriální hyperstimulace se zdá

nejúčinnější léčbou v naprosté většině případů nespecifická, konzervativní péče, např. změna porodní polohy a podání kyslíku. K léčbě nadměrné stimulace po podání PGE2 z důvodu zrání děložního hrdla,

je možné použít B-adrenergní látky. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: gynekologikum, uterotonikum, prostaglandin E2 ATC skupina G02AD02.

Stránka 4 z 5

Mechanizmus účinku Stimulace dělohy Dinoproston stimuluje myometrium gravidní dělohy ke kontrakcím způsobem, které je podobné kontrakcím dělohy při porodu. Nebylo zjištěno, zda toto působení vyplývá z přímého účinku dinoprostonu na myometrium, či nikoliv. Nicméně myometriální kontrakce indukované vaginálním podáním dinoprostonu jsou dostatečné k tomu, aby ve většině případů vyvolaly vypuzení děložního obsahu. Zrání děložního hrdla Endocervikálně aplikovaný dinoproston usnadňuje preindukční změknutí děložního hrdla, jeho stažení a roztažení. Tyto změny, které se nazývají zrání děložního hrdla, nastávají spontánně v průběhu normálního průběhu těhotenství a umožňují vyprázdnění obsahu dělohy snížením děložní resistence v okamžiku, kdy se zvyšuje aktivita myometria. Jiné účinky Dinoproston také působí stimulaci hladkého svalstva gastrointestinálního traktu u člověka. Tento účinek může být zodpovědný za zvracení a/nebo průjem, který se občas objeví při použití dinoprostonu pro vyvolání zrání děložního hrdla. U laboratorních zvířat i u lidí mohou velké dávky dinoprostonu snížit krevní tlak, pravděpodobně v důsledku jeho účinku na hladké svalstvo cévního systému. Dinoproston může také zvýšit tělesnou teplotu; tyto účinky se ovšem neprojevily při užití dávky určené pro vyvolání zrání děložního hrdla. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Vaginálně podaný dinoproston je rychle absorbován. Maximální plazmatické koncentrace při aplikaci endocervikálního gelu je dosaženo během 30-45 minut. Dinoproston se v plazmě váže ze 73% na lidský albumin. Nárůst metabolitů prostaglandinu v plasmě byl významně vyšší u vaginálního gelu než u vaginálních tablet, což naznačuje vyšší biologickou dostupnost gelu. Po aplikaci vaginálních tablet se absorpce PGE2 (měřená přítomností PGE2 metabolitů) zvyšuje a

dosahuje maximální plasmatické koncentrace během 40 minut. Distribuce a metabolizmus Intravenózní podání má za následek velmi rychlou distribuci a metabolizmus, po 15 minutách zůstávají v krvi pouze 3% nezměněné látky. V krvi a moči člověka bylo identifikováno minimálně 9 metabolitů prostaglandinu E2. PGE2 je rychle metabolizován na 13, 14-dihydro-15-keto PGE2, který konvertuje na 13, 14-dihydro-

15-keto PGA2. Dinoproston se u člověka kompletně metabolizuje. Největší část je metabolizována

v plicích, zbytek v játrech a ledvinách. Eliminace Látka a její metabolity jsou vylučovány primárně ledvinami, malé množství je vylučováno stolicí.

Stránka 5 z 5

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Kancerogenita, mutageneze, poškození fertility Biologické zkoušky kancerogenity nebyly u zvířat prováděny vzhledem k omezeným indikacím a krátké době podání. V mikronukleovém testu ani v Amesově testu nebyly pozorovány důkazy o mutagenicitě. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, magnesium-stearát 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 2 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě 2-8°C. 6.5. Druh obalu a velikost balení Al/LDPE blistr, krabička. Velikost balení: 4 tablety. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 81/177/86-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 24.11.1986 /30.8.2006 10. DATUM REVIZE TEXTU 8.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prostin E2 dinoprostonum 3 mg 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje dinoprostonum 3 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, mikrokrystalickou celulosu, magnesium-stearát. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 vaginální tablety 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Vaginální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST+DATUM VÝROBY

Použitelné do: Datum výroby: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-8°C. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o. Praha Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

81/177/86-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro vyvolání porodu. Použití pouze pod lékařským dohledem. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prostin E2 3 mg dinoprostonum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer 3.

POUŽITELNOST+DATUM VÝROBY

Použitelné do: Datum výroby: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

JINÉ

Vaginální tablety

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.