Prostin 15 M Inj.

Kód 0010734 ( )
Registrační číslo 81/ 144/94-C
Název PROSTIN 15 M INJ.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0010734 INJ SOL 1X1ML/250RG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak PROSTIN 15 M INJ.

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls246167/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - Informace pro použití PROSTIN 15M (carboprostum trometamolum) injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie Složení Léčivá látka: 1 mililitr roztoku obsahuje 0,332 mg carboprostum trometamolum (ekvivalentní k 0,25 mg carboprostum) Pomocné látky: trometamol, chlorid sodný, benzylalkohol, voda na injekci Terapeutické indikace PROSTIN 15M sterilní roztok je indikován pro ukončení těhotenství ve 13. až 20. týdnu gestace - vypočítáno od prvního dne posledního normálního menstruačního cyklu a u následujících stavů, které jsou ve vztahu k potratu ve druhém trimestru. Intramuskulární podání A. POTRAT 1. Selhání vypuzení plodu při použití jiné metody. 2. Předčasný odtok plodové vody při intrauterinních metodách, kdy došlo k vyplavení léku s plodovou

vodou, a děložní činnost nenastala nebo je nedostatečná.

3. Potřeba opakovaného intrauterinního podání léku pro vypuzení plodu. 4. Neúmyslný nebo spontánní odtok plodové vody, není-li plod životaschopný a nedojde-li ke spontánnímu nástupu děložní činnosti. B. ZAMLKLÝ POTRAT – mrtvý plod v děloze Vypuzení zadrženého nedonošeného mrtvého plodu u zamlklého potratu v průběhu 2. trimestru. C. POPORODNÍ KRVÁCENÍ K léčbě poporodního krvácení způsobeného děložní atonií, která nereaguje na konvenční metody léčby. Intraamniální podání PROSTIN 15M je indikován k intraamniálnímu podání k vyvolání potratu od 13. týdne a v druhém trimestru, počítáno od prvního dne poslední pravidelné menstruace. Kontraindikace 1. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky přípravku. 2. Akutní zánětlivé onemocnění v pánevní oblasti. 3. Aktivní onemocnění srdce, plic, jater nebo ledvin. Nežádoucí účinky V níže uvedené tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky zaznamenané během klinických studií a po uvedení přípravku na trh, seřazené podle tříd orgánových systémů a četností výskytu. Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a četnost není známa (nelze z dostupných údajů určit). V každé kategorii frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Stránka 2 z 5

Nežádoucí účinky jsou ve většině případů přechodné a reverzibilní po ukončení léčby. Nejčastější nežádoucí účinky přípravku PROSTIN 15M souvisejí s jeho účinkem na kontraktilitu hladkého svalstva. V klinických studiích bylo ve zhruba 2/3 případů (66%) zaznamenáno zvracení a průjem, v 1/3 případů (33%) nauzea, v 1/8 případů (12%) zvýšení tělesné teploty o více než 1,1°C a v 1/14 případů (7%) zčervenání.

MedDRA Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

méně časté

septický šok, infekce močového ústrojí

Endokrinní poruchy

četnost není známa

thyreotoxická krize

Psychiatrické poruchy

méně časté

poruchy spánku

četnost není známa

úzkost, nervozita

Poruchy nervového systému

časté

bolest hlavy*

méně časté

vazovagální symptomy, závrať*, dystonie, parestézie, somnolence, dysgeuzie

četnost není známa

synkopa

Poruchy oka

méně časté

zastřené vidění, bolest oka

Poruchy ucha a labyrintu

méně časté

vertigo, tinitus

Srdeční poruchy

méně časté

tachykardie

četnost není známa

palpitace

Cévní poruchy

časté

zčervenání, návaly horka, zimnice

méně časté

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

časté

kašel

méně časté

astma, dechová tíseň, dyspnoe, hyperventilace*, sípot, škytavka

četnost není známa

bronchospazmus, otok hltanu, pocit dušení, epistaxe, sucho v hrdle, infekce horních cest dýchacích

Gastrointestinální poruchy

velmi časté

průjem*, nauzea*, zvracení*

méně časté

hemateméza, bolest horní dutiny břišní, sucho v ústech

četnost není známa

říhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté

hyperhidróza

četnost není známa

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

méně časté

tortikolida, bolest zad, myalgie

četnost není známa

svalové křeče, blefarospazmus

Poruchy reprodukčního systému a prsu

časté

děložní krvácení, zadržení placentárních fragmentů, endometritida*

méně časté

protržení dělohy, perforace zadní části děložního hrdla, bolest pánevního dna*, napětí prsů

četnost není známa

poruchy dělohy

Celkové poruchy a reakce

méně časté

letargie, svírání na hrudi, bolest v místě vpichu

Stránka 3 z 5

v místě aplikace

četnost není známa

bolest na hrudi, asténie, žízeň

Vyšetření

velmi časté

zvýšení tělesné teploty

* Nežádoucí účinky byly zaznamenané při intramuskulárním i intra-amniálním podání. Ostatní nežádoucí účinky byly zaznamenané pouze při intramuskulárním podání.

Interakce Současné podávání oxytocik může vést ke zvýšení jejich účinku. Souběžné podávání těchto léků není doporučeno. Dávkování a způsob použití Léky určené k parenterálnímu použití by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda nedošlo k vysrážení částic nebo změně barvy, kdykoliv to umožní roztok nebo obal. Intramuskulární podání A.

POTRAT

Počáteční dávka 1 ml přípravku PROSTIN 15M (0,25 mg karboprostu) se aplikuje hluboko intramuskulárně tuberkulínovou injekční stříkačkou. Další dávky po 0,25 mg léku by měly být aplikovány ve 2 - 3 hodinových intervalech v závislosti na reakci dělohy. Není-li považována děložní kontraktilita za adekvátní ani po opakovaném podání dávky 0,25 mg (1 ml), dávku léku lze postupně zvyšovat o 0,05 mg (0,2 ml) až k maximu 0,5 mg (2 ml) v dávce každou 2-3 hodinu. U zamlklého potratu může být někdy dávka 0,125 mg (0,5 ml) stejně účinná jako 0,25 mg. Celkové podané množství karboprost-trometamolu by nemělo překročit 12 mg a kontinuální podávání léku delší než dva dny se nedoporučuje. Nepovinně lze provést test snášenlivosti léku s dávkou 0,1 mg (0,4 ml). B.

POPORODNÍ KRVÁCENÍ

Počáteční dávka 0,25 mg (1 ml) přípravku PROSTIN 15M se aplikuje hluboko intramuskulárně. Na základě klinických zkoušek bylo zjištěno, že většina úspěšných případů reagovala již na první injekci. U některých vybraných případů však bylo k dosažení úspěchu třeba podat více dávek v intervalech 15-90 minut. Potřebu dalších injekcí a intervaly mezi jednotlivými aplikacemi určí zásadně ošetřující lékař podle klinického průběhu. Celková dávka přípravku PROSTIN 15 M by neměla přesáhnout 2 mg (8 dávek). Intraamniální podání Dávka 2,5 mg v 10 ml roztoku se natáhne do sterilní stříkačky a podá se transabdominálně do amniového vaku. Podání musí být pomalé – více než 5 minut. Aplikujeme pomalu, alespoň po dobu 5 minut. Během podávání je třeba se pravidelně přesvědčovat o volném refluxu čiré amniální tekutiny. Zbarví-li se tekutina krví, lék se již do tohoto místa nepodává. Jestliže k potratu nedochází a zasahující lékař doporučí další podání, je možné podat druhou injekci 2,5 mg až po 24 hodinách. Celková dávka nesmí přesáhnout 5 mg. Těhotenství a kojení Při nedostatečném účinku přípravku PROSTIN 15M v případě ukončení těhotenství je nutné léčbu dokončit jinou metodou. PROSTIN 15M nesmí být v těhotenství použit v jiné než schválené indikaci. Údaje o vylučování karboprost-trometamolu do mateřského mléka nejsou k dispozici. Upozornění PROSTIN 15M by měl být podáván odborným vyškoleným personálem ve zdravotnickém zařízení jen při striktním dodržování doporučeného dávkování.

Stránka 4 z 5

Zvláštní opatrnosti je třeba při užití přípravku u pacientek s anamnézou astmatu, hypotenze, hypertenze, kardiovaskulárního, ledvinového nebo jaterního onemocnění, glaukomu, zvýšeného intraokulárního tlaku, anemie, žloutenky, diabetes mellitus nebo epilepsie. U pacientek s kardiovaskulárním onemocněním (riziko poklesu krevního tlaku až kardiovaskulárního kolapsu, bradykardie), s anamnézou astmatu (riziko bronchokonstrikce) a s plicním onemocněním (možnost snížení plicního krevního průtoku a zvýšení arteriálního pulmonálního tlaku) musí být vyhodnocen poměr prospěchu a rizika léčby. Při použití některých prostaglandinů byl vzácně hlášen kardiovaskulární kolaps; to je třeba vzít při podávání přípravku PROSTIN 15M v úvahu. U pacientek léčených karboprost-trometamolem byl zaznamenán pokles obsahu arteriálního kyslíku pacientky. Doporučuje se, aby pacientky s kardiopulmonárními obtížemi byly během léčby sledovány a v případě potřeby jim byl podán kyslík. U pacientek s předchozím poškozením dělohy je třeba (stejně jako u ostatních oxytocik) při užívání přípravku PROSTIN 15M zvláštní opatrnosti. Citlivost dělohy na podání exogenních prostaglandinů je v třetím trimestru těhotenství výrazně zvýšena. Minimální dávka přípravku PROSTIN 15M, která vyvolá evakuaci dělohy v průběhu třetího trimestru, dosud nebyla určena. PROSTIN 15M zřejmě nepůsobí přímo na fetoplacentární jednotku a proto by neměl být podáván v případě životaschopnosti plodu in utero. PROSTIN 15M by neměl být považován za abortivum. Při podání antiemetik nebo antidiarrhoik před aplikací nebo současně s aplikací přípravku PROSTIN 15M dochází ke snížení velmi vysoké incidence nežádoucích gastrointestinálních účinků obvyklých při podávání prostaglandinů. Jejich podání by se mělo stát součástí léčby pacientek. Užití přípravku PROSTIN 15M bývá spojeno s přechodnou pyrexií, která může souviset s hypothalamickou termoregulací. Zvýšení teploty o 1,1°C bylo pozorováno přibližně u 1/8 pacientek při dodržení doporučeného dávkovacího schématu. Je obtížné rozlišit, zda případné zvýšení tělesné teploty je následkem endometritidy po abortu, nebo je způsobeno podáním přípravku. Na základě zkušeností z používání přípravku v běžné praxi bude rozlišení více zřejmé. Zhruba 1/16 pacientek se zvýšenou tělesnou teplotou měla klinickou diagnózu endometritidu. Zvýšené teploty u dalších pacientek se vrátily k normálu do několika hodin od podání poslední injekce. Ke snadnějšímu rozlišení slouží níže uvedená tabulka

TEPLOTA PŘI:

Endometritidě:

Po podání přípravku PROSTIN 15M:

1. Doba vzniku: typicky třetí den po

Během 1 až 16 hodiny po první injekci

potratu (38°C nebo vyšší)

2. Trvání: neléčená teplota a infekce

Po přerušení léčby se teplota vrací k teplotě

pokračují a postihují i ostatní

před léčbou bez jakékoliv další léčby

pánevní orgány

3. Retence: antikoncepční pomůcky

Teplota stoupá za přítomnosti i bez

jsou často zadrženy v cervikální

antikoncepčních pomůcek

brance nebo děložní dutině

Stránka 5 z 5

4. Histologie: endometrium je infiltrová-

Přesto, že endometrium může být edematózní

no lymfocyty a některé oblasti jsou

a vaskularizované, nejsou přítomny známky zánětu

nekrotické a hemorrhagické

5. Děloha je měkká, citlivá v oblasti

Involuce uteru je normální, bez citlivosti

fundu a bolestivá při bimanuálním vy-

šetření při pohybu hrdlem

6. Výtok: často sdružen s páchnoucí

Lochia jsou normální.

lochií a leukoreou

7. Mikrobiologické vyšetření: nález samotných patologických mikroorganismů při vyšetření z hrdla

nebo děložní dutiny po samotném potratu ještě neopravňuje k diagnóze septického potratu bez projevů klinických příznaků sepse. Patogeny bývají vykultivovány brzy po potratu u pacientek i bez zánětu. Přetrvávající pozitivní kultivace s jasnými klinickými známkami infekce jsou pro diferenciální diagnózu významné.

8. Krevní obraz: leukocytóza a diferenciál u bílého krevního obrazu nerozliší mezi endometritidou a

hyperteremií vzniklou po aplikaci přípravku PROSTIN 15M, protože k vzestupu leukocytů může dojít během infekce a přechodná leukocytóza může být také vyvolána lékem.

V některých případech spontánního potratu je evakuace dělohy neúplná. Po podání přípravku PROSTIN 15M lze očekávat neúplný potrat v 20% případů. Při nedostatečném účinku přípravku PROSTIN 15M v případě ukončení těhotenství je nutné léčbu dokončit jinou metodou. Přesto, že poranění děložního hrdla je málo pravděpodobné, musí být vždy provedena jeho revize ihned po potratu. Během studie, kdy byly zvířatům několik týdnů podávány vysoké dávky prostaglandinů skupiny E a F, byl zaznamenán výskyt proliferace kostní hmoty. Podobný účinek byl zaznamenán také u novorozenců, kterým byl dlouhodobě podáván prostaglandin E1. Výskyt stejného účinku v případě

krátkodobého podávání přípravku PROSTIN 15M nebylo prokázán. Předávkování Při správném podávání přípravku je předávkování nepravděpodobné. Léčba předávkování je symptomatická. Uchovávání Uchovávejte při teplotě 2-4°C. Varování Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení 1x1 ml Datum poslední revize 8.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls246167/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN 15 M 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 0,332 mg carboprostum trometamolum (ekvivalentní 0,25 mg carboprostum). 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok Popis přípravku: Čirý, bezbarvý roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace PROSTIN 15M sterilní roztok je indikován pro ukončení těhotenství ve 13. až 20. týdnu gestace - vypočítáno od prvního dne posledního normálního menstruačního cyklu a u následujících stavů, které jsou ve vztahu k abortu ve druhém trimestru. Intramuskulární podání A. POTRAT 1. Selhání vypuzení plodu při použití jiné metody. 2. Předčasný odtok plodové vody při intrauterinních metodách, kdy došlo k vyplavení léku s plodovou

vodou, a děložní činnost nenastala nebo je nedostatečná.

3. Potřeba opakovaného intrauterinního podání léku pro vypuzení plodu. 4. Neúmyslný nebo spontánní odtok plodové vody, není-li plod životaschopný a nedojde-li ke spontánnímu nástupu děložní činnosti. B. ZAMLKLÝ POTRAT – mrtvý plod v děloze Vypuzení zadrženého nedonošeného mrtvého plodu u zamlklého potratu v průběhu 2. trimestru. C. POPORODNÍ KRVÁCENÍ K léčbě poporodního krvácení způsobeného děložní atonií, která nereaguje na konvenční metody léčby. Intraamniální podání PROSTIN 15M je indikován k intraamniálnímu podání k vyvolání potratu od 13. týdne a v druhém trimestru, počítáno od prvního dne poslední pravidelné menstruace. 4.2. Dávkování a způsob podání

Stránka 2 z 7

Intramuskulární podání A. POTRAT Počáteční dávka 1 ml přípravku PROSTIN 15M (0,25 mg karboprostu) se aplikuje hluboko intramuskulárně tuberkulínovou injekční stříkačkou. Další dávky po 0,25 mg léku by měly být aplikovány ve 2-3 hodinových intervalech v závislosti na reakci dělohy. Nepovinně lze provést test snášenlivosti léku s dávkou 0,1 mg (0,4 ml). Není-li považována děložní kontraktilita za adekvátní ani po opakovaném podání dávky 0,25 mg (1 ml), lze dávku léku postupně zvyšovat o 0,05 mg (0,2 ml) až k maximu 0,5 mg (2 ml) v dávce každé 2-3 hodiny. U zamlklého potratu může být někdy dávka 0,125 mg (0,5 ml) stejně účinná jako 0,25 mg. Celkové podané množství karboprost-trometamolu by nemělo překročit 12 mg a kontinuální podávání léku delší než dva dny se nedoporučuje. B. POPORODNÍ KRVÁCENÍ Počáteční dávka 0,25 mg (1 ml) přípravku PROSTIN 15M se aplikuje hluboko intramuskulárně. Na základě klinických studií bylo zjištěno, že většina úspěšných případů reagovala již na první injekci. U některých vybraných případů však bylo k dosažení úspěchu třeba podat více dávek v intervalech 15-90 minut. Potřebu dalších injekcí a intervaly mezi jednotlivými aplikacemi určí zásadně ošetřující lékař podle klinického průběhu. Celková dávka přípravku PROSTIN 15M by neměla přesáhnout 2 mg (8 dávek). Intraamniální podání Dávka 2,5 mg v 10 ml roztoku se natáhne do sterilní stříkačky a podá se transabdominálně do amniového vaku. Podání musí být pomalé – déle než 5 minut. Během podávání je třeba se pravidelně přesvědčovat o volném refluxu čiré amniální tekutiny. Zbarví-li se tekutina krví, lék se již do tohoto místa nepodává. Jestliže k potratu nedochází a zasahující lékař doporučí další podání, je možné podat druhou injekci 2,5 mg až po 24 hodinách. Celková dávka nesmí přesáhnout 5 mg. Léky určené k parenterálnímu použití by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány na přítomnost částic nebo změnu zabarvení, kdykoliv to umožní roztok nebo obal. 4.3 Kontraindikace 1. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky přípravku. 2. Akutní zánětlivé onemocnění v pánevní oblasti. 3. Aktivní onemocnění srdce, plic, jater nebo ledvin. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití PROSTIN 15M by měl být podáván odborným vyškoleným personálem ve zdravotnickém zařízení jen při striktním dodržování doporučeného dávkování. Zvláštní opatrnosti je třeba při užití přípravku u pacientek s anamnézou astmatu, hypotenze, hypertenze, kardiovaskulárního, ledvinového nebo jaterního onemocnění, glaukomu, zvýšeného intraokulárního tlaku, anemie, žloutenky, diabetes mellitus nebo epilepsie. U pacientek s kardiovaskulárním onemocněním (riziko poklesu krevního tlaku až kardiovaskulárního kolapsu, bradykardie), s anamnézou astmatu (riziko bronchokonstrikce) a s plicním onemocněním

Stránka 3 z 7

(možnost snížení plicního krevního průtoku a zvýšení arteriálního pulmonálního tlaku) musí být vyhodnocen poměr prospěchu a rizika léčby. Při použití některých prostaglandinů byl vzácně hlášen kardiovaskulární kolaps; to je třeba vzít při podávání přípravku PROSTIN 15M v úvahu. U pacientek léčených karboprost-trometamolem byl zaznamenán pokles obsahu arteriálního kyslíku pacientky. Doporučuje se, aby pacientky s kardiopulmonárními obtížemi byly během léčby sledovány a v případě potřeby jim byl podán kyslík. U pacientek s předchozím poškozením dělohy je třeba (stejně jako u ostatních oxytocik) při užívání přípravku PROSTIN 15M zvláštní opatrnosti. Citlivost dělohy na podání exogenních prostaglandinů je v třetím trimestru těhotenství výrazně zvýšena. Minimální dávka přípravku PROSTIN 15M, která vyvolá evakuaci dělohy v průběhu třetího trimestru, dosud nebyla určena. PROSTIN 15M zřejmě nepůsobí přímo na fetoplacentární jednotku a proto by neměl být podáván v případě životaschopnosti plodu in utero. PROSTIN 15M by neměl být považován za abortivum. Při podání antiemetik nebo antidiarrhoik před aplikací nebo současně s aplikací přípravku PROSTIN 15M dochází ke snížení velmi vysoké incidence nežádoucích gastrointestinálních účinků obvyklých při podávání prostaglandinů. Jejich podání by se mělo stát součástí léčby pacientek. Užití přípravku PROSTIN 15M bývá spojeno s přechodnou pyrexií, která může souviset s hypothalamickou termoregulací. Zvýšení teploty o 1,1°C bylo pozorováno přibližně u 1/8 pacientek při dodržení doporučeného dávkovacího schématu. Je obtížné rozlišit, zda případné zvýšení tělesné teploty je následkem endometritidy po abortu nebo je způsobeno podáním přípravku. Na základě zkušeností z používání přípravku v běžné praxi bude rozlišení více zřejmé. Zhruba 1/16 pacientek se zvýšenou tělesnou teplotou měla klinickou diagnózu endometritidu. Zvýšené teploty u dalších pacientek se vrátily k normálu do několika hodin od podání poslední injekce. V některých případech spontánního potratu je evakuace dělohy neúplná. Po podání přípravku PROSTIN 15M lze očekávat neúplný potrat v 20% případů. Při nedostatečném účinku přípravku PROSTIN 15M v případě ukončení těhotenství je nutné léčbu dokončit jinou metodou (viz bod 4.6). Přesto, že poranění děložního hrdla je málo pravděpodobné, musí být vždy provedena jeho revize ihned po potratu. Během studie, kdy byly zvířatům několik týdnů podávány vysoké dávky prostaglandinů skupiny E a F, byl zaznamenán výskyt proliferace kostní hmoty. Podobný účinek byl zaznamenán také u novorozenců, kterým byl dlouhodobě podáván prostaglandin E1. Výskyt stejného účinku v případě

krátkodobého podávání přípravku PROSTIN 15M nebyl zaznamenán. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Současné podávání oxytocik může vést ke zvýšení jejich účinku. Souběžné podávání těchto léků není doporučeno. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Fertilita Nejsou k dispozici klinické údaje o účinku karboprostu na fertilitu.

Stránka 4 z 7

Těhotenství Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu; jakákoliv dávka přípravku PROSTIN 15M, která způsobí zvýšený děložní tonus, by mohla vystavit embryo nebo plod riziku. Při nedostatečném účinku přípravku PROSTIN 15M v případě ukončení těhotenství je nutné léčbu dokončit jinou metodou (viz bod 4.4). PROSTIN 15M nesmí být v těhotenství použit v jiné než schválené indikaci (viz bod 4.1). Kojení Údaje o vylučování karboprost-trometamolu do mateřského mléka nejsou k dispozici. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny studie účinku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Byly hlášeny nežádoucí účinky jako je synkopa, závratě a ospalost, které mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit. Pacientka se musí vyhnout řízení, dokud se neujistí, že přípravek PROSTIN 15M nemá vliv na jeho schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané během klinických studií a po uvedení přípravku na trh, seřazené podle tříd orgánových systémů a četností výskytu. Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a četnost není známa (nelze z dostupných údajů určit). V každé kategorii frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky jsou ve většině případů přechodné a reverzibilní po ukončení léčby. Nejčastější nežádoucí účinky přípravku PROSTIN 15M souvisejí s jeho účinkem na kontraktilitu hladkého svalstva. V klinických studiích bylo ve zhruba 2/3 případů (66%) zaznamenáno zvracení a průjem, v 1/3 případů (33%) nauzea, v 1/8 případů (12%) zvýšení tělesné teploty o více než 1,1°C a v 1/14 případů (7%) zčervenání.

MedDRA Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

méně časté

septický šok, infekce močového ústrojí

Endokrinní poruchy

četnost není známa

thyreotoxická krize

Psychiatrické poruchy

méně časté

poruchy spánku

četnost není známa

úzkost, nervozita

Poruchy nervového systému časté

bolest hlavy*

méně časté

vazovagální symptomy, závrať*, dystonie, parestézie, somnolence, dysgeuzie

četnost není známa

synkopa

Poruchy oka

méně časté

zastřené vidění, bolest oka

Poruchy ucha a labyrintu

méně časté

vertigo, tinitus

Srdeční poruchy

méně časté

tachykardie

Stránka 5 z 7

četnost není známa

palpitace

Cévní poruchy

časté

zčervenání, návaly horka, zimnice

méně časté

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

časté

kašel

méně časté

astma, dechová tíseň, dyspnoe, hyperventilace*, sípot, škytavka

četnost není známa

bronchospazmus, otok hltanu, pocit dušení, epistaxe, sucho v hrdle, infekce horních cest dýchacích

Gastrointestinální poruchy

velmi časté

průjem*, nauzea*, zvracení*

méně časté

hemateméza, bolest horní dutiny břišní, sucho v ústech

četnost není známa

říhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté

hyperhidróza

četnost není známa

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

méně časté

tortikolida, bolest zad, myalgie

četnost není známa

svalové křeče, blefarospazmus

Poruchy reprodukčního systému a prsu

časté

děložní krvácení, zadržení placentárních fragmentů, endometritida*

méně časté

protržení dělohy, perforace zadní části děložního hrdla, bolest pánevního dna*, napětí prsů

četnost není známa

poruchy dělohy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

méně časté

letargie, svírání na hrudi, bolest v místě vpichu

četnost není známa

bolest na hrudi, asténie, žízeň

Vyšetření

velmi časté

zvýšení tělesné teploty

* Nežádoucí účinky byly zaznamenané při intramuskulárním i intra-amniálním podání. Ostatní nežádoucí účinky byly zaznamenané pouze při intramuskulárním podání.

4.9

Předávkování

Léčba předávkování je symptomatická. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: Uterotonikum, ATC skupina G02AD04 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Karboprost-trometamol při intramuskulárním podání stimuluje kontrakce myometria gravidního uteru, které jsou podobné kontrakcím na konci porodu v normálním termínu, a způsobuje dilataci cervixu. Nebylo zjištěno, zda tyto kontrakce jsou důsledkem přímého působení karboprostu na myometrium. Přesto tyto kontrakce vyloučí plod z dělohy ve většině případů. Po porodu výsledné kontrakce myometria zajistí hemostázu v místě uchycení placenty. Karboprost-trometamol též stimuluje hladkou svalovinu gastrointestinálního traktu. Tato aktivita může vyvolat zvracení, průjem nebo obojí, což je časté, podává-li se karboprost-trometamol k ukončení těhotenství a po porodu. U laboratorních zvířat a též u lidí může karboprost-trometamol zvýšit

Stránka 6 z 7

tělesnou teplotu. Při podání klinických dávek karboprost-trometamolu z důvodu ukončení těhotenství a po porodu je pozorována u některých pacientek přechodně zvýšená teplota. U laboratorních zvířat a lidí velké dávky karboprost-trometamolu zvyšují krevní tlak, pravděpodobně působením na kontraktilitu hladkého svalstva cév. V dávkách, které se používají pro ukončení těhotenství, tento účinek nebyl klinicky významný. V některých případech může podání přípravku vyvolat přechodnou bronchokonstrikci. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po i.m. podání 0,25 mg karboprostu ve dvouhodinových intervalech se dosáhne za 90 minut po první injekci průměrné koncentrace v plazmě 2060 pg/ml, která za 2 hodiny poklesne na průměrnou koncentraci 770 pg/ml. Za 90 minut po druhé injekci je průměrná koncentrace v plazmě 2663 pg/ml a za 2 hodiny klesne na 1047 pg/ml. Maximálního účinku je dosaženo přibližně za 16 hodin po podání přípravku. Pět pacientek po spontánním porodu v termínu bylo léčeno hned po porodu jednorázově injekcí 0,25 mg přípravku, ve vzorcích z periferní krve byla několikrát v průběhu čtyř hodin stanovena hladina karboprost-trometamolu. Nejvyšší koncentrace karboprostu bylo dosaženo po 15 minutách u 2 pacientek – 3009 pg/ml a 2916 pg/ml, po 30 minutách u 2 pacientek, 3097 pg/ml a 2792 pg/ml a po 60 minutách u jedné pacientky 2718 pg/ml. Karboprost se primárně metabolizuje především v játrech ß a Ω oxidací. Klinické studie s radioaktivně značeným 15 (S)-15-methylprostaglandinem F2α ukázaly, že hlavním metabolitem je 2,3 dinor-

15methylprostaglandin F2α a to jak v plazmě, tak moči. Exkrece močí představuje hlavní cestu

eliminace karboprostu a u opice druhu Cynomolgus je karboprost po i.m. podání prakticky vyloučen do 24 hodin. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Studie karcinogeneze s přípravkem PROSTIN 15M nebyly na zvířatech prováděny vzhledem k limitovaným indikacím přípravku a krátkému trvání podávání. Nebyla prokázána mutagenita při jadérkovém nebo Amesově testu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Trometamol, chlorid sodný, benzylalkohol, voda na injekci. 6.2 Inkompatibility Nedoporučuje se mísení s jinými látkami. 6.3. Doba použitelnosti 4 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě 2-4°C. 6.5. Druh obalu a velikost balení Ampulka z bezbarvého skla, plastikový přířez, krabička Velikost balení: 1x1 ml.

Stránka 7 z 7

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Intramuskulární a intraamniální podání. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 81/144/94-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 16.2.1994/25.11.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 8.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {DRUH/TYP} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prostin 15M 0,25 mg Carboprostum Injekční roztok 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje 0,25 mg carboprostum (ve formě carboprostum trometamolum 0,332 mg) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek také obsahuje trometamol, chlorid sodný, benzylalkohol a vodu na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 1 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární a intraamniální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Dostane-li se přípravek do kontaktu s kůží, okamžitě ji opláchněte mýdlem a vodou. 8.

POUŽITELNOST+DATUM VÝROBY

Použitelné do: Datum výroby: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-4°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o. Praha Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

81/144/94-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š. 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na ampuli 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Prostin 15M 0,25 mg carboprostum Injekční roztok 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární a intraamniální podání. 3.

POUŽITELNOST+DATUM VÝROBY

Použitelné do: Datum výroby: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml 6.

JINÉ

1 ml injekčního roztoku obsahuje carboprostum 0,25 mg (ve formě carboprostum trometamolum 0,332 mg) Pfizer

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.