Propycil 50

Kód 0014913 ( )
Registrační číslo 34/ 231/72-C
Název PROPYCIL 50
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Admeda Arzneimittel GmbH, Nienwohld, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014914 POR TBL NOB 100X50MG Tableta, Perorální podání
0014913 POR TBL NOB 20X50MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak PROPYCIL 50

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173893/09

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

PROPYCIL 50

propylthiouracilum

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Propycil 50 a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Propycil 50 užívat

3.

Jak se přípravek Propycil 50 užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Propycil 50 uchovávat

6.

Další informaci

1.

CO JE PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Propycil 50 patří do skupiny léků používaných k léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy (antityroidální látky). Nadměrně aktivní štítná žláza vytváří velké množství hormonů štítné žlázy, což způsobuje stav zvaný hypertyroidismus.Mohou se objevit příznaky jako rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, pocení, výkyvy nálady, třes, změny hmotnosti, slabost, únavnost, nesnášenlivost vysokých teplot, menstruační problémy a další. Někteří pacienti mohou také trpět strumou (voletem) a vystoupením očí (Gravesova nemoc). Propycil 50 se podává jako lék upravující nerovnováhu hormonů štítné žlázy. Může být také používán u určitých forem onemocnění štítné žlázy jako je autonomní toxický adenom štítné žlázy nebo jako příprava na chirurgické zákroky (tyreoidektomie) nebo při léčbě radioaktivním jodem.

Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

PROPYCIL 50 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Propycil 50-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku přípravku Propycil 50 (propylthiouracil) nebo na kteroukoli další složku přípravku Propycil 50

-

jestliže jste měl závažné nežádoucí účinky při užívání léků obsahujících propylthiouracil, zvláště pokles počtu bílých krvinek (agranulocytózu) a zánětlivé onemocnění jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Propycil 50 je zapotřebí

2

Zvláštní péče a pečlivé sledování Vaším lékařem je třeba v případě, že nemáte normální počet bílých krvinek, jestliže máte jakékoli problémy s játry (zvýšené jaterní enzymy) nebo problémy s odtokem žluči (cholestáza).

U dětí i dospělých léčených propylthiouracilem bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně smrtelných případů a případů vyžadujících transplantaci jater. Pokud se u Vás vyskytnou příznaky onemocnění jater, jako např. nevolnost, pocit nemoci, průjem, žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč, světlá stolice, sklon ke krvácení, svědění a třesavka, měl byste okamžitě informovat lékaře.

V případě, že zvětšená štítná žláza zasahuje průdušnici, má být Propycil 50 užíván po krátkou dobu a za pečlivého sledování.

Co je třeba uvážit v těhotenství a při kojení?Během těhotenství musí být dávka přípravku Propycil 50 co nejnižší, aby se předešlo potratu a hypotyroidismu (snížení činnosti funkce štítné žlázy) a strumě u plodu. V tomto období je nezbytné pečlivé sledování. Tvorba hormonů štítné žlázy u plodu začíná v 10. až 14. týdnu těhotenství.

Během léčby přípravkem Propycil 50 je kojení možné. Dávka přípravku Propycil 50 má být nízká (150 mg denně). Protože existují ojedinělé zprávy o hypotyroidismu u novorozenců, je nezbytné zvláštní sledování novorozence. Kombinace přípravku Propycil 50 a thyroxinu během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů

Měl/a byste zvážit, zda příznaky Vašeho onemocnění štítné žlázy nebo možné nežádoucí účinky přípravku Propycil 50 mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Propycil 50

Tyto tablety obsahují laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, před použitím přípravku Propycil 50 se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Které léky ovlivňují přípravek Propycil 50?

Podávání thyroxinu snižuje příjem přípravku Propycil 50 štítnou žlázou a nadto vyžaduje výraznější potlačení syntézy vlastního hormonu, takže k dosažení srovnatelného tlumivého účinku na štítnou žlázu je třeba vyšší dávky přípravku Propycil 50.

Tyreostatický účinek (snížení funkce štítné žlázy) přípravku Propycil 50 může být snížen současným podáváním jódu nebo předchozím podáváním léčivých přípravků obsahujících jód nebo radiokontrastních látek. Za těchto podmínek může být nástup léčivého účinku oddálen.

Které další léky mohou být ovlivněny přípravkem Propycil 50?

Léčba přípravkem Propycil 50 může ovlivnit volnou účinnou frakci propranololu a kumarinových derivát (léky na úpravu srdeční činnosti proti srážení krve), takže může být třeba upravit jejich dávky.

3

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Propycil 50 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování přípravku Propycil 50 je individuální. Dávkování určí a bude sledovat lékař. Nepřerušujte prosím, sami užívání léku ani nezvyšujte dávku. Vždy se poraďte s Vaším lékařem.

Dávkování a způsob podáníV jakých dávkách a jak často máte užívat přípravek Propycil 50?

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklé toto dávkování:Dospělí, mladiství a děti starší 10 let:Úvodní dávka (celková denní dávka) u mírného hypertyroidismu je 100 až 300 mg propylthiouracilu (2 až 6 tablet) rozděleně ve 2 až 3 jednotlivých dávkách po 50 až 100 mg (1 až 2 tablety).V těžkých případech a po požití jódu se doporučuje vyšší úvodní dávka 300 až 600 mg propylthiouracilu (6 až 12 tablet denně) užívaná rozděleně ve 4 až 6 jednotlivých dávkách. Udržovací dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně.

Děti ve věku 6 až 10 let:Úvodní dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně a udržovací dávka je přibližně 25 až 50 mg propylthiouracilu (1/2 až 1 tableta) denně.

Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.

Starší pacienti:U starších pacientů se doporučuje nižší dávkování.

Pacienti s nižší funkcí ledvin:Dávka propylthiouracilu se při mírném a středním snížení funkce ledvin snižuje o 25% a při těžkém poškození funkce ledvin o 50%.

Pacienti se sníženou funkcí jater:Při poklesu jaterních funkcí mají být zváženy nízké dávky propylthiouracilu.

Před léčbou přípravkem Propycil 50 mají být vyšetřeny funkce ledvin a jater.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Propycil 50 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jak a kdy máte užívat přípravek Propycil 50?Tablety se polykají celé, bez žvýkáním a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

Jak dlouho máte užívat přípravek Propycil 50?Délku léčby určí Váš lékař podle Vašich individuálních potřeb.

Při úvodní léčbě hypertyroidismu se mají výše uvedné dávky užívat v pravidelných intervalech během dne. Udržovací dávka může být užívána najednou po snídani.

Udržovací léčba trvá obecně půl až dva roky (v průměru jeden rok), zlepšení se zvyšuje při delší léčbě.

4

V případech chirurgické léčby hypertyroidismu se doporučuje začít s léčbou přípravkem Propycil 50 3 až 4 týdny před zákrokem (v individuálních případech dříve) a skončit léčbu jeden den před operací.

Pacienti se výrazných zvětšením štítné žlázy a v blízkosti průdušnice by měli být léčeni přípravkem Propycil 50 pouze po krátkou dobu, jinak hrozí riziko dalšího zvětšení štítné žlázy a utlačování horních cest dýchacích. Léčba musí být pečlivě sledována a má být zvážena kombinace s thyroxinem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Propycil 50, než jste měl(a), kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Případy akutní intoxikace přípravkem Propycil 50 nebyly hlášeny.

Následek chronického předávkování je vznik strumy a hypotyroidismu (snížení činnosti štítné žlázy). Příznaky zahrnují celkovou slabost, únavu, nesnášenlivost chladu, neustálé mrazení, ztrátu pocení, nezájem o každodenní život, ztrátu schopnosti koncentrace a vzestup na váze, dále bolest srdce, poruchy krevního oběhu, dýchavičnost, revmatické poruchy (bolest končetin) a pocit necitlivosti prstů.

Vysoké dávky způsobují strumu nebo rozšíření již existující strumy.

Zvláštní opatření při předávkování nejsou známa. Může být zvážen výplach žaludku nebo endoskopické odstranění zbylých tablet.

V případech chronického předávkování s tvorbou strumy Váš lékař přeruší podávání přípravku Propycil 50. Pokud to bude nezbytné, dostanete thyroxin. Obecně se funkce štítné žlázy upraví spontánně.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Propycil 50

Vynechte úplně tuto dávku a potom si vezměte další dávku ve správnou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Propycil 50

Bez souhlasu Vašeho lékaře nepřerušujte nikdy léčbu ani ji předčasně neukončujte.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Propycil 50 nežádoucí účinky.

K popisu frekvence nežádoucích účinků jsou užívány následující termíny.

Velmi časté:Více než 1 z 10 pacientů

Časté:Více než 1 z 100 pacientů

Občasné:Více než 1 z 1 000 pacientů

Vzácné:Více než 1 z 10.000 pacientů

Velmi vzácné:1 nebo méně z 10.000 pacientů včetně jednotlivých případů

Poruchy krve a lymfatického systému:

Časté: nedostatek určité podskupiny bílých krvinek (neutropenie) bez klinických příznaků.

Méně časté: závažným nežádoucím účinkem je ztráta bílých krvinek (agranulocytóza), částečně s těžkými komplikacemi. Agranulocytóza se může vyskytnout během několika málo hodin a nejdříve se projeví stomatitidou (zánět sliznice dutiny ústní), bolestí v krku (adenofaryngitida), horečkou a vznikem furunklů (vředů). Jestliže se tyto poruchy objeví, zvláště během prvních týdnů léčby, užívání přípravku Propycil 50 musí být ihned přerušeno a Váš lékař musí být konzultován, aby mohla být provedena kontrola krevního obrazu. Příznaky se mohou objevit týdny nebo dokonce měsíce po začátku léčby. Často ustupují spontánně.

5

Velmi vzácné: nedostatek počtu trombocytů (trombocytopenie), nedostatek všech krevních buněk (pancytopenie), narušená tvorba červených krvinek, destrukce krvinek (hemolýza), pozitivní Coombsův test (viz níže), rozšíření lymfatických uzlin (lymfadenopatie).

Poruchy imunitního systému:

Časté: reakce z přecitlivělosti. Alergické kožní reakce (svědění, kopřivka) se vyskytují často. Obvykle jsou méně závažné a často mizí při pokračující léčbě (viz také poruchy kůže a podkoží).

Vzácné: léková horečka, poškození jater (viz také poruchy jater a žlučových cest).

Velmi vzácné: bolest kloubů (viz také poruchy kosterních svalů, pojivové tkáně a kostí).

Poruchy nervového systému:

Vzácné: závratě, neurosvalové poruchy.

Cévní poruchy:

Velmi vzácné: zánět krevních cév (vaskulitis), onemocnění připomínající klinicky systémový lupus erythematodes (viz níže), periartritis nodosa (viz níže), edém, zvláště na dolních končetinách (periferní edém).

Poruchy kůže a podkoží

Časté: svědění, kopřivka

Velmi vzácné: ztráta vlasů

Poruchy respiračního traktu, hrudní a mezihrudí oblasti (mediastinum)

Velmi vzácné: zánět plic (intersticiální pneumonie), asthma

Poruchy zažívacího traktu

Časté: žaludeční poruchy, nevolnost, zvracení

Méně časté: poruchy chuti a čichu (dysgeuzie, ageuzie), které odeznějí po přerušení podávání, mohou přetrvávat i několik týdnů

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: poškození jater zvláště při vyšším dávkování. Bylo popsáno zánětlivé poškození jater (hepatitická reakce s nekrózou jaterních buněk) a městnání žluči (přechodná cholestáza).

Velmi vzácné: v jednotlivých případech byl popsán těžký průběh jaterního onemocnění způsobený propylthiouracilem, včetně jaterního selhání (frekvence neznáma).

Poruchy kosterního svalstva, pojivové tkáně a kostí

Velmi vzácné: bolest kloubů bez příznaků zánětu

Poruchy hormonálního systému (endokrinní poruchy)

Velmi vzácné: tvorba strumy u novorozenců

Poruchy ucha a vnitřního ucha

Velmi vzácné: v jednotlivých případech může vzniknout ztráta sluchu

Analýza (laboratorní výsledky)

Velmi časté: přechodné zvýšení jaterních enzymů (transamináz).

Vysvětlení

Lupus erythematodes je onemocnění celého těla (systémové onemocnění), kdy se tvoří protilátky proti vlastnímu tělu (autoimunitní onemocnění), které způsobují zánětlivé reakce. Onemocnění je alotropické a projevuje se různými a proměnlivými typy poruch.

6

Periarteritis nodosa je onemocnění celého těla se zánětem krevních cév (vaskulitis) s destrukcí tepen. Příznaky jsou horečka, úbytek na váze a zhoršení funkce ledvin, srdce a kloubů.

Coombsův test je test na protilátky namířené proti červeným krvinkám.

Poznámly

Propycil snižuje spotřebu energie těla, která byla abnormálně zvýšena hypertyroidismem. To znamená, že při léčbě přípravkem Propycil 50 se může i při nezměněném příjmu potravy zvyšovat tělesná hmotnost. To je z lékařského pohledu obecně žádoucí.

Další růst již zvětšené štítné žlázy s potlačenými hladinami TSH (TSH je hormon stimulující tvorbu thyroxinu) byl pozorován jako následek samotného onemocnění a nelze tomu předcházet další léčbou hormony štítné žlázy.

Zhoršení očního onemocnění (endokrinní orbitopatie), které se může vyskytnout u pacientů s onemocněním štítné žlázy, je nezávislé na průběhu onemocnění štítné žlázy. Taková komplikace není důvodem ke změně léčby a není považována za nežádoucí účinek léčby.

U malého procenta pacientů se může během léčby přípravkem Propycil 50 vyskytnout hypotyroidismus. To není nežádoucí účinek léku, ale důsledek zánětlivého procesu štítné žlázy.

Během antityroidální léčby jsou nezbytné opakované kontroly funkce štítné žlázy, aby se předešlo předávkování. Jsou také nezbytné kontroly krevního obrazu, jaterních enzymů a enzymů ukazujících na městnání žluči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Propycil 50 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Propycil 50 obsahuje

-

Léčivou látkou je propylthiouracilum 50 mg v jedné tabletě

-

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát

Jak přípravek Propycil 50 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní tablety, s půlící rýhou na obou stranách. Propycil 50 tablety jsou baleny do skleněných lahviček, uzavřeny uzávěrem z plastické hmoty v tvrdých kartonových krabičkách s obsahem 20 a 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Admeda Arzneimittel GmbH

Trift 4

23863 Nienwohld, Německo

7

www.admeda.de

VýrobceHaupt Pharma Berlin GmbHBerlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.:sukls173893/09

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Propycil 50, tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 50 mg propylthiouracilum

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Bílé kulaté bikonvexní tablety, s půlící rýhou na obou stranách

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Hyperthyreoidismus (při morbus Graves-Basedow, při toxickém adenomu thyreoidey, při přípravě na thyreoidektomii u hyperfunkce štítné žlázy a jako doplněk radiojódové léčby).

Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Propylthiouracil (PTU) se zpravidla podává každých 6-8 hodin. Dospělým, mladistvým a dětem nad 10 let se jako úvodní dávka při mírném hyperthyreoidismu podává 100 – 300 mg PTU denně, rozděleně na dvě ažtři dílčí dávky po 50 - 100 mg (1 - 2 tablety). Udržovací dávka je 50 až 150 mg PTU (1 až 3 tablety denně).

V závažných případech a při kontaminaci jodem se doporučuje podávání vyšších úvodních dávek 300 - 600 mg PTU denně (6 - 12 tablet rozděleně do 4 - 6 dílčích dávek).

Dětem od 6 do 10 let se podává úvodní dávka 50 - 150 mg PTU (1 - 3 tablety) denně a zhruba 25 - 50 mg PTU (1/2 - 1 tableta) denně jako dávka udržovací.

V případech hyperthyreoidismu u novorozenců se podává denně 5 – 10 mg PTU/kg tělesné váhy, rozdělenědo tří dávek. Pokud pacient na léčbu neodpovídá, doporučuje se dávku zvýšit o 50 – 100%. 3-4mg PTU/kg tělesné váhy je doporučováno jako udržovací dávka. Vzhledem k poločasu imunoglobulinů matky lze očekávat spontánní odeznění hyperthyreoidismu po 2 – 3 měsících.

Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.

U starších pacientů je doporučeno podávat nižší dávky.

Při mírné a střední renální insuficienci se dávka PTU snižuje o 25% , u těžké o 50%.

Při zhoršených jaterních funkcích je třeba zvážit podání nižších dávek přípravku Propycil 50. Je doporučeno před začátkem terapie prověřit renální a jaterní funkce.

2/7

4.3.

Kontraindikace

Propycil 50 je kontraindikován při přecitlivělosti (alergii) na léčivou látku nebo na jakoukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Propycil 50 je kontraindikován, jestliže v anamnéze pacienta se vyskytly po PTU závažné nežádoucí účinky, jmenovitě agranulocytoza a těžší poškození jater vyvolané hepatitidou.

Pokud existují odchylky v krevním obrazu, zvýšení transamináz nebo enzymů, které svědčí pro cholestázu, je možno podávat Propycil 50 jen za přísného lékařského dohledu.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Agranulocytóza se může vyvinout během několika málo hodin. Její vývoj není ve většině případů předvídatelný, i když byl krevní obraz monitorován; proto je třeba, aby pacient byl o klinických známkách agranulocytózy (horečka, nevolnost, angina, stomatitis) informován a i o nutnosti okamžitého provedení krevního obrazu.

Před začátkem léčby přípravkem Propycil 50 má být provedena kompletní kontrola krevního obrazu.

Dále během léčby je vyžadováno nepřetržité monitorování. Při podezření na agranulocytózu musí být podávání přípravku Propycil 50 ihned přerušeno. Dále po konzultaci s hematologem musí být zváženo podání G-CSF (růstový hormon pro granulocytární řadu leukocytů) – viz 4.8 Nežádoucí účinky.

U dětí i dospělých byly v souvislosti s léčbou propylthiouracilem hlášeny případy závažných jaterních reakcí, včetně fatálních případů a případů vyžadujících transplantaci jater. Doba do výskytu příznaků se lišila, avšak ve většině případů se poškození jater objevilo do 6 měsíců. Pokud se v průběhu léčby propylthiouracilem rozvinou významné abnormality jaterních testů, podávání by mělo být okamžitě přerušeno.

Tablety přípravku Propycil 50 obsahují laktózu. Pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí glukózy, nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by neměli přípravek Propycil 50 užívat.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce jiných léčivých přípravků s přípravkem Propycil 50:

Podávání thyroxinu snižuje příjem propylthiouracilu štítnou žlázou a nadto vyžaduje výraznější supresi syntézy vlastního hormonu, takže k dosažení srovnatelného tlumivého účinku na štítnou žlázu je třeba vyšší dávky propylthiouracilu. Thyreostatický účinek Propycilu 50 může být snížen současným podáváním jódu nebo při předchozí kontaminaci léčivými přípravky obsahujícími jód nebo radiokontrastními látkami s obsahem jódu. Nástup euthyreoidního stavu může být značně oddálen.

Interakce přípravku Propycil 50 s jinými léčivými přípravky:

Léčba propylthiouracilem může ovlivnit volnou účinnou frakci propranololu a kumarinových derivátů, takže může být třeba upravit jejich dávky.

4.6.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Hyperthyreoidizmus matky v graviditě je spojen se zvýšeným počtem potratů, mrtvorozených plodů a malformací. Rovněž hypothyreodizmus matky vede ke zvýšenému počtu potratů. Výskyt malformací při léčbě thiouracilem se neliší od jejich spontánního výskytu.

Tvorba hormonu plodem počíná v 10. až 14. týdnu těhotenství. Dávka thyreostatik má být co nejnižší, aby se předešlo potratu a hypothyreoidizmu a strumě plodu. V posledním trimestru často spontánně hyperthyreoidizmus mizí. Mírný hyperthyreoidizmus snášejí těhotné lépe než hypothyreózu.

3/7

Proto je třeba pečlivý monitoring, je-li nutné v graviditě podávat thyreostatika. Hodnoty volných thyreoidálních hormonů se mají pohybovat v horním rozmezí normálu a hodnoty TSH mají být spíše nízké nebo nedetekovatelné.

Kojení

V době kojení je propylthiouracil považován za lék volby, protože jeho koncentrace v mateřském mléce dosahuje jen jednu desetinu hodnoty sérové koncentrace matky. Nicméně je nutný speciální monitoring novorozence, protože existují ojedinělá hlášení o hypothyreóze.

Kombinace PTU a thyroxinu během těhotenství a kojení je považována za překonanou.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny studie sledující vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Na základě farmakologických vlastností se neočekává ovlivnění těchto činností. Před řízením a obsluhou strojů je třeba zvážit klinický stav pacienta a potenciální nežádoucí účinky.

4.8.

Nežádoucí účinky

Pro toto léčivo není k dispozici moderní klinická dokumentace, která by sloužila jako základ při přesném určení frekvence nežádoucích účinků. Incidence nežádoucích účinků se může lišit podle indikace, dávkování a typu kombinace s jinými léčivými přípravky.

Nežádoucí účinky s možným klinickým významem jsou seřazeny podle systémově orgánových tříd. Určení frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100<1/10), méně časté (≥1/1000<1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) včetně jednotlivých případů.

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: neutropenie bez klinického významu

Méně časté: agranulocytóza

Velmi vzácné: trombocytopenie, pancytopenie, porucha erytropoézy, hemolýza, pozitivní Coombsův test, lymfadenopatie.

Agranulocytóza se vyskytuje ve 0,3-0,6% případů. Může se projevit po týdnech až měsících od začátku léčby a vyžadovat permanentní vysazení přípravku Propycil 50. Ve většině případů po vysazení přípravku agranulocytóza spontánně mizí. Aplikace růstového hormonu pro granulocytární řadu leukocytů (G-CSF, filgrastim) má být zvážena po konzultaci s hematologem.

Poruchy imunitního systému

Časté: reakce z přecitlivělosti. Alergické kožní reakce (svědění, exantém, kopřivka) se vyskytují často. Obvykle mají nezávažný průběh a mizí často při pokračující léčbě (viz poruchy kůže a podkoží).

Vzácné: léková horečka, poškození jater (viz poruchy jater a žlučových cest).

Velmi vzácné: artralgie (viz poruchy muskuloskeletálního systému, pojivových tkání a kostí).

Poruchy nervového systému

Vzácné: závratě, neuro-muskulární poruchy

Vaskulární dysfunkce

Velmi vzácné: vaskulitis, onemocnění připomínající klinicky systémový lupus erythematodes, periartritis nodosa, periferní edém.

Při léčbě propylthiouracilem u pacientů s Gravesovou nemocí mohou být zvýšeny antineutrofilní cytoplasmatické protilátky proti myeloperoxidáze (MPO-ANCA), kombinované s reumatickými poruchami (myalgie, artralgie) nebo příznaky podobnými chřipce.

4/7

Poruchy kůže a podkoží

Časté: svědivý exantém, kopřivka

Velmi vzácné: ztráta vlasů, periferní edém

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: intersticiální pneumonie, asthma

Gastrointestinální poruchy

Časté: gastrointestinální poruchy, nausea, zvracení

Méně časté: poruchy chuti a čichu (dysgeuzie, ageuzie), které odeznějí po přerušení podávání, mohou přetrvávat i několik týdnů

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: poškození jater zvláště při vyšším dávkování. Byly popsány reakce podobné hepatitidě s hepatocelulární nekrózou a přechodnou cholestázou..

Je třeba poznamenat, že samotný hyperthyreoidismus může zvýšit hladiny gamma-glutamyltransferázy a

alkalické fosfatázy před začátkem léčby přípravkem Propycil.

Velmi vzácné: byl popsán těžký průběh jaterního onemocnění způsobený propylthiouracilem , včetně jaterního selhání (frekvence neznáma).

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Velmi vzácné: artralgie bez příznaků zánětů

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné: tvorba strumy u novorozence

Ušní poruchy

Velmi vzácné: v jednotlivých případech může vzniknout ztráta sluchu

Laboratorní výsledky

Velmi časté. Dočasné zvýšení transamináz.

Poznámky

Snížením abnormálně zvýšené spotřeby energie při hyperthyreoidismu se může během léčby přípravkem Propycil objevit zvýšení tělesné hmotnosti. Pacienti mají být informováni, že spotřeba energie se normalizuje se zlepšením onemocnění.

Během léčky thyreostatiky má být pravidelně kontrolována funkce štítné žlázy, aby se předešlo předávkování.

Vysoké dávky thyreostatik mají za následek strumu nebo zvětšení (rozšíření) již existující strumy. To je třeba mít na mysli v případech intrathorakální strumy s rizikem rozšíření do tracheální bifurkace. Při vysokém dávkování hrozí také riziko subklinického nebo klinického hypothyreiodismu. Dávkování přípravku Propycil 50 má být po dosažení euthyreotického stavu sníženo nebo má být navíc podáván levothyroxin. Podávání přípravku Propycil 50 nemá být při léčbě thyroxinem úplně přerušeno.

Růst strumy při léčbě přípravkem Propycil 50 při potlačeném TSH je výsledkem celkového onemocnění a nemůže mu být předcházeno léčbou přidanými hormony štítné žlázy.

Incidence nebo vzestup endokrinní orbitopatie je nezávislá na onemocnění štítné žlázy. Taková komplikace by neměla být důvodem ke změně koncepce léčby (thyreostatické léky, chirurgická léčba, léčba radioaktivním jódem) a neměla by být vysvětlována jako nežádoucí účinek příslušné léčby.

5/7

Ve vzácných případech se může vyskytnout „pozdní“ hypothyroidismus. To by nemělo být vysvětlováno jako nežádoucí účinek léčby spíše než zánětlivý proces thyreoidální tkáně.

Během léčby PTU je doporučováno průběžné sledování krevního obrazu, transamináz a enzymů ukazujících na cholestázu.

4.9.

Předávkování

Případy akutní intoxikace PTU nebyly hlášeny. Zvláštní opatření nejsou známa. Vzhledem k rychlé absorpci je výplach žaludku a endoskopické odstranění zbylých tablet pochybné.

Následek chronického předávkování je vznik strumy a hyporthyreózy se symptomy odpovídajícími stupnihypothyreózy. To vyžaduje ukončení léčby přípravkem Propycil.

Substituce thyroxinem musí být zahájena v těch případech, kdy stupeň závažnosti hypothyreózy či strumy si tuto substituci vyžaduje. Obvykle lze počkat na spontánní úpravu thyreoidálních funkcí po přerušení podávání PTU.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Thyreostatika

ATC kód: H03BA02

Propylthiouracil působí thyreostaticky inhibicí peroxidázového systému ve štítné žláze. Redukujeinkorporaci jódu do thyreoglobulinu a tím tlumí tvorbu thyroxinu. Zároveň dochází k inhibici spojování již jodidovaných thirosylových zbytků do thyreoglobulinových molekul.

Propylthiouracil působí depleci jódu v štítné žláze. PTU též redukuje konverzi thyroxinu na trijodthyronin v periferní tkáni.

Tyto charakteristiky umožňují symptomatickou léčbu hyperthyroidismu, nezávisle na etiologii. Propycil pravděpodobně neovlivňuje přirozený imunologický proces onemocnění. Již syntetizované thyreoidální hormony nejsou ovlivněny. Tím se vysvětluje, proč se doba nástupu zlepšení klinických příznaků u jednotlivých pacientů liší. Uvolnění hormonů štítné žlázy vyvolané destrukcí thyreoidální tkáně, např. radioterapií, nebude propylthiouracilem ovlivněno.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání

Propylthiouracil se po perorálním podání dobře vstřebává, ke špičkovým hladinám v plazmě dochází za 1 -2 hodiny po požití. Thyreostatika se v štítné žláze koncentrují aktivním transportem. Ačkoli nelze prokázat žádný PTU v séru 8 hodin po jeho podání, trvá účinek jediné vyšší dávky 6 až 8 hodin vzhledem k jeho výrazné kumulaci ve štítné žláze.

Biologická dostupnost po perorálním podání je asi 80%.

Metabolismus a eliminace

Biologický poločas PTU v plasmě je 1-2 hodiny. PTU je metabolizován pravděpodobně játry a eliminován močí. Méně než 2% dávky jsou močí eliminována nezměněná a více než 50% ve formě konjugátů kyseliny glukuronové.

Farmakokinetka u zvláštních skupin

Starší pacienti: neexistují žádná zvláštní data o PTU.

6/7

Zhoršená funkce ledvin: při renální insuficienci může být zpožděná eliminace. V tomto případě má být zvolena nízká dávka.

Zhoršená funkce jater: metabolismus a eliminace u jaterní insuficience mohou být zpožděny. V těchto případech má být zvolena nízká dávka. Viz 4.2. Dávkování, způsob podání.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita :

Akutní perorálně podaná letální dávka PTU je 4 g/kg tělesné hmotnosti u potkanů.

Toxicita po opakovaném podání :

Při studiích subakutní toxicity u potkanů s různými metodami aplikace byly pozorovány toxické projevy v závislosti na velikosti podávaných dávek: snížení přírůstku tělesné hmotnosti, hyperplazie thyreoidey, leukopenie a hepatomegalie.

Mutagenita a karcinogenita :

Mutagenické vlastnosti PTU nebyly náležitě zhodnoceny. Ve studiích na řadě zvířecích druhů byly po perorálním podávání zjištěny jednak: zvýšený podíl thyreoidálních nádorů, jednak hypotrofie. Při kombinaci s kancerogenními látkami byl pozorován výraznější účinek. U člověka nebyl spolehlivě prokázán tumorigenní účinek po léčbě PTU.

Reprodukční toxicita :

Při pokusech na krysách byly pozorovány endokrinologické a neurologické abnormality chování u potomstva vedle zesílených farmakodynamických účinků (perinatální hypothyreóza s normochromní anémií).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, předbobtnalý škrob, magnesium - stearát

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

Propycil 50 tablety jsou ve skleněných lahvičkách stabilní po dobu 5 let.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Propycil 50 tablety jsou baleny do skleněných lahviček, uzavřeny uzávěrem z plastické hmoty v tvrdých kartonových krabičkách s obsahem 20 a 100 tablet.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky

7/7

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Admeda Arzneimittel GmbH

Trift 4

23863 Nienwohld, Německo

www.admeda.de

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

34/231/72-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

02.07.1973 / 16.07.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27.10.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.