Pamidronate Medac 3 Mg/ml

Kód 0050700 ( )
Registrační číslo 44/ 079/06-C
Název PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MEDEVALE PHARMASERVICES LIMITED, VALE OF BARDSLEY, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0050698 INF CNC SOL 10X10ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050701 INF CNC SOL 10X20ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050704 INF CNC SOL 10X30ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050695 INF CNC SOL 10X5ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050696 INF CNC SOL 1X10ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050699 INF CNC SOL 1X20ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050702 INF CNC SOL 1X30ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050693 INF CNC SOL 1X5ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050697 INF CNC SOL 4X10ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050700 INF CNC SOL 4X20ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050703 INF CNC SOL 4X30ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0050694 INF CNC SOL 4X5ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls45507/2012 a příloha ke sp.zn.sukls175501/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

dinatrii pamidronas.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Pamidronate medac 3 mg/ml a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Pamidronate medac 3 mg/ml podán

3.

Jak Vám bude Pamidronate medac 3 mg/ml podáván

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Pamidronate medac 3 mg/ml uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pamidronate medac 3 mg/ml je lék v podobě roztoku, který může být podáván pomalu prostřednictvím infuze a který ovlivňuje tvorbu a destrukci kostí.

Pamidronate medac 3 mg/ml se používá třemi způsoby: •

Snižuje vysoké hladiny kalcia v krvi způsobené nádorovým onemocněním.

Inhibuje destrukci kostí u pacientů s karcinomem prsu rozšířeným do kostí.

Používá se u pacientů s pokročilým mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění buněk kostní dřeně).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML PODÁN

Nepoužívejte Pamidronate medac 3 mg/ml

jestliže máte prokázanou nebo suspektní přecitlivělost (alergii) na pamidronát dvojsodný, na kteroukoli pomocnou látku, nebo jiné bisfosfonátové léky.

Zvláštní opatrnosti při použití Pamidronate medac 3 mg/ml je zapotřebí

jestliže jste těhotná.

jestliže držíte dietu s omezeným příjmem sodíku.

jestliže máte nízké hladiny krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček).

jestliže jste podstoupili operaci štítné žlázy.

jestliže máte srdeční problémy.

jestliže máte problémy s játry.

jestliže trpíte onemocněním ledvin.

jestliže užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit ledviny.

jestliže užíváte jiné podobné léky, které snižují hladinu kalcia v krvi.

jestliže se chystáte podstoupit stomatologický zákrok.

Po zahájení Vaší léčby přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml bude Váš lékař sledovat sérové elektrolyty, kalcium a fosfáty a zajistí, abyste byli dostatečně hydratováni.

2

Jelikož léčba přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml může mít účinky na Vaši čelist (osteonekróza, vážné poškození kostí), musíte zajistit, aby Váš zubař věděl, že jste léčen(a) přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml dříve, než podstoupíte jakékoli stomatologické ošetření nebo zákrok. Zubař by neměl během léčby přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml provádět invazivní stomatologické zákroky. Věnujte pozornost zubní hygieně a po celou dobu Vaší léčby přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml pravidelně navštěvujte zubaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Některé léky mohou ovlivnit Vaši léčbu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: •

Jiné přípravky pro léčbu vysokých hladin vápníku, např. kalcitonin.

Jiné bisfosfonáty.

Jiné léky, které mohou působit na ledviny (Váš lékař nebo lékárník bude vědět, které léky to

jsou).

Thalidomid (používaný k léčbě některých nádorových onemocnění)

Vždy informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte. Zahrnuje to léky, které jste si koupil(a) sám/sama, jakož i léky na předpis od Vašeho lékaře.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, než začnete pamidronát dvojsodný užívat.

Kojení Jestliže kojíte, nesmíte pamidronát dvojsodný užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

jestliže se po infuzi pamidronátu dvojsodného cítíte ospalý(á) nebo máte závratě.

jestliže pociťujete jakýkoli účinek, který by mohl snížit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3.

JAK VÁM BUDE PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML PODÁVÁN

Způsob a cesty podání Pamidronate medac 3 mg/ml je roztok, který musí být naředěn a následně je Vám podán pomalu prostřednictvím infuze.

Pamidronate medac 3 mg/ml je Vám podáván v podobě připraveného roztoku, velmi pomalu do žíly prostřednictvím infuze (intravenózní infuze). Váš lékař použije pouze čerstvě připravený a čirý roztok a nepoužije roztok v případě, že bude obsahovat částice.

Pamidronát dvojsodný se podává pouze dospělým od 18 let včetně pod dohledem lékaře v zařízení umožňujícím sledovat jeho účinky.

Dávkování Dávka léku, která Vám bude podána, bude záviset na Vašem zdravotním stavu, hladinách kalcia ve Vaší krvi a funkčnosti Vašich ledvin. Obvyklá dávka jednoho léčebného cyklu je mezi 15 mg a 90 mg. O tom, kolik infuzí budete potřebovat, jak často Vám budou podávány a jak dlouho bude léčba pokračovat, rozhodne Váš lékař.

V průběhu léčby Vám budou prováděny krevní testy a můžete být požádáni o poskytnutí vzorků moči.

3

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, než jste měl(a) Jelikož Vám tento lék bude podáván v nemocnici, je nepravděpodobné, že byste dostal(a) příliš málo nebo příliš mnoho léku. Pokud během léčby pamidronátem dvojsodným zaznamenáte parestézii (mravenčení), tetanii (svalové křeče, především u čelisti a končetin) a hypotenzi (pocity závratí), měl(a) byste informovat lékařský personál, který Vám pro odvrácení příznaků do žíly aplikuje kalcium. Avšak je nepravděpodobné, že by se tyto příznaky objevily v průběhu infuze.

Nicméně pokud jste dostal(a) vyšší dávku, než je doporučená dávka, bude Vás Váš lékař pečlivě sledovat.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Pamidronate medac 3 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mnoho z následujících nežádoucích účinků se může vyskytnout v souvislosti s Vaším základním onemocněním.

Odhad četnosti: velmi časté:

více než 1 pacient z 10 časté:

méně než 1 pacient z 10

méně časté:

méně než 1 pacient ze 100

vzácné:

méně než 1 pacient z 1 000

velmi vzácné: méně než 1 pacient z 10 000 není známo (z dostupných dat nelze určit)

Velmi častými vedlejšími účinky jsou příznaky chřipky a mírná horečka (vzestup tělesné teploty o 1 – 2 °C), které se objevují během prvních 48 hodin a obvykle netrvají déle než 24 hodin. Akutní „chřipkové“ obtíže se většinou vyskytují pouze při první infuzi pamidronátu dvojsodného.

Pokud se tyto účinky objeví, obvykle zmizí po chvíli podávání přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, takže byste měl(a) být schopen(schopna) v léčbě pokračovat. Jestliže kterékoli nežádoucí účinky působí komplikace nebo trvají dlouhou dobu, informujte svého lékaře.

Jelikož byly hlášeny méně časté případy osteonekrózy (vážné poškození kostí) primárně postihující čelist, mělo by být před zahájením léčby pamidronátem dvojsodným zváženo konziliární stomatologické vyšetření. Během léčby byste se měl(a), pokud možno, vyvarovat stomatologických zákroků. Pokud po začátku léčby pamidronátem dvojsodným pocítíte bolest

v ústech, bolest zubů nebo čelisti – nebo jakýkoli jiný příznak možných dentálních problémů – informujte okamžitě svého lékaře a zubního lékaře.

Pokud se u Vás projeví příznaky, jako například náhlá svědivá vyrážka, otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo krku, potíže s polykáním nebo dýcháním, může jít o silnou alergickou reakci. Jestliže se některý z těchto příznaků objeví, okamžitě informujte svého lékaře.

Pamidronát dvojsodný může způsobit změny ve Vaší krvi. Váš lékař proto bude sledovat Vaše

krevní testy.

U pacientů užívajících pamidronát byl zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). V současné době není jasné, zda tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje pamidronát. Pokud během léčby pamidronátem zaznamenáte nepravidelný srdeční rytmus, informujte svého lékaře.

4

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi časté:

Nízká hladina vápníku a fosfátů v krvi.

Horečka a příznaky chřipky, někdy doprovázené únavou, třesem, vyčerpáním a rudnutím.

Časté:

Anémie (nízký počet červených krvinek).

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček v krvi).

Nízký počet lymfocytů (typ bílých krvinek) v krvi.

Nízká hladina draslíku v krvi.

Nízká hladina hořčíku v krvi.

Příznaky způsobené nízkou hladinou vápníku v krvi (mravenčení, svalové křeče nebo

mimovolní svalové stahy).

Bolest hlavy.

Insomnie (nespavost).

Somnolence (stav ospalosti).

Konjunktivitida (zánět očních spojivek).

Hypertenze (vysoký krevní tlak).

Gastrointestinální účinky, např. nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu (anorexie), bolest

břicha, průjem, zácpa, jakož i zánět žaludku (gastritida).

Vyrážka.

Přechodná bolest kostí, kloubů nebo svalů.

Bolest, vyrážka a otok v místě podání infuze, zánět nebo trombóza žíly v paži, celková bolest

těla.

Vysoké hladiny sérového kreatininu.

Méně časté:

Hypersenzitivita včetně bronchospasmu (sípání), dušnosti (potíže s dýcháním),

angioneurotického edému (akutní otok očních víček, rtů a jazyka).

Záchvaty.

Agitace (stav neklidu).

Závratě.

Letargie (stav apatie).

Uveitida (zánět uvey oka).

Hypotenze (nízký krevní tlak).

Poruchy trávení.

Svědění pokožky.

Svalové křeče.

Osteonekróza (vážné poškození kostí) primárně postihující čelist.

Selhání ledvin (snížené množství produkované moči).

Abnormální výsledky jaterních a ledvinových krevních testů.

Vzácné:

Neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Změny funkce ledvin známé jako glomeruloskleróza, k jejichž příznakům může patřit

zadržování tekutin, nevolnost a únava.

Únik bílkovin do moči spojený s otokem nohou a břicha (nefrotický syndrom).

5

Velmi vzácné:

Další projevy minulé infekce prostřednictvím oparů nebo pásového oparu.

Leukopenie (snížený počet bílých krvinek v krvi).

Anafylaktický šok (život ohrožující alergie s okamžitým pocitem neklidu, závratí nebo omdléváním, zadýchaností, poklesem krevního tlaku nebo svěděním).

Zvýšená hladina draslíku v krvi.

Hypernatrémie (vysoké hladiny sodíku v krvi).

Stav zmatenosti (dezorientace) v důsledku vysoké hladiny sodíku v krvi.

Zmatenost nebo zrakové halucinace (vidění věcí, které neexistují).

Episkleritida (podráždění/zánět oční episkléry, který způsobuje bolest a zarudnutí).

Skleritida (zánět oční skléry, což způsobuje bolest a zarudnutí).

Xantopsie (abnormální stav zraku, při kterém se vše jeví v nažloutlé barvě).

Zhoršení onemocnění srdce s dýchacími potížemi.

Syndrom akutní respirační tísně (závažné plicní onemocnění).

Zánět plíce (intersticiální plicní onemocnění).

Zhoršení současného onemocnění ledvin.

Výskyt krve v moči.

Zánět ledvin.

Není známo:

Fibrilace síní (nepravidelný srdeční rytmus).

Oční záněty (zánět struktur uvnitř oční jamky).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML UCHOVÁVAT

Doba použitelnosti po naředění v 5 % roztoku glukózy nebo v 0,9 % roztoku chloridu sodného: Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 96 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek okamžitě po naředění použit. Není-li použit okamžitě, je doba a podmínky skladování odpovědností uživatele a za normálních okolností by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, jestliže naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Tento léčivý přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku injekční lahvičky a krabičce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Pamidronate medac 3 mg/ml obsahuje: Léčivou látkou je dinatrii pamidronas (ze skupiny bisfosfonátů). Pomocnými látkami jsou: Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci.

Jak Pamidronate medac 3 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení: Pamidronate medac 3 mg/ml se dodává ve skleněných nádobkách zvaných injekční lahvičky. 1 mililitr (ml) roztoku obsahuje 3 miligramy (mg) dinatrii pamidronas jako acidum pamidronicum 2,527 mg. Jedna 5 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 15 mg dinatrii pamidronas. Jedna 10 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 30 mg dinatrii pamidronas.

6

Jedna 20 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 60 mg dinatrii pamidronas. Jedna 30 ml injekční lahvička (dostupná v balení po 1, 4 nebo 10) obsahuje 90 mg dinatrii pamidronas.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

medac

medac

Gesellschaft für klinische

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

Theaterstr. 6

20354 Hamburg

22880 Wedel

Německo

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika

Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko

Pamifos 3 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Finsko

Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francie

PAMIDRONATE DE SODIUM MYLAN 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

PAMIFOS 3 mg/ ml, koncentrátum oldatos infúzióhoz

Německo

Pamifos 3 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nizozemsko

Pamipro 3 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Polsko

Pamidronat medac 3 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Rakousko

Ebedronat 3 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Slovenská republika Pamifos 3 mg/ml, infúzny koncentrát Švédsko

Pamifos 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Velká Británie

Medac Disodium Pamidronate 3 mg/ml, sterile concentrate

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 06/2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls45507/2012 a příloha ke sp.zn.sukls175501/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pamidronate medac 3 mg/ml, Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 3 mg dinatrii pamidronas odpovídající acidum pamidronicum 2,527 mg.

1 injekční lahvička s 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 15 mg dinatrii pamidronas. 1 injekční lahvička s 10 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 30 mg dinatrii pamidronas. 1 injekční lahvička s 20 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 60 mg dinatrii pamidronas. 1 injekční lahvička s 30 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 90 mg dinatrii pamidronas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Čirý, bezbarvý roztok prostý viditelných částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba stavů spojených se zvýšenou aktivitou osteoklastů.

Hyperkalcémie vyvolaná tumory

Osteolytické léze u pacientů s kostními metastázami karcinomu prsu

Stadium III mnohočetného myelomu

4.2 Dávkování a způsob podání

Pamidronate medac 3 mg/ml je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku a před použitím musí být naředěn roztokem, který neobsahuje kalcium (0,9% chlorid sodný nebo 5% glukóza). Získaný roztok musí být podáván pomalu. (viz také bod 4.4).

Informace o kompatibilitě s jinými infuzními roztoky viz bod 6.6.

Rychlost infuze by neměla přesáhnout 60 mg/h (1 mg/min) a koncentrace pamidronátu dvojsodného v infuzním roztoku by neměla být vyšší než 90 mg/250 ml. Dávka 90 mg se obvykle podává v 250 ml infuzního roztoku jako dvouhodinová infuze. U pacientů s mnohočetným myelomem a u pacientů s hyperkalcémií vyvolanou tumory se doporučuje dávka 90 mg v 500 ml infuzního roztoku podaná za 4 hodiny. Infuzní kanyla by měla být

2

opatrně zavedena do relativně široké žíly, aby se minimalizovaly lokální reakce v místě aplikace.

Pamidronát dvojsodný by měl být podáván pod dohledem lékaře v zařízení umožňujícím sledovat jeho klinické a biochemické účinky.

Používejte pouze čerstvě připravené a čiré roztoky!

Dospělí a starší pacienti

Hyperkalcémie vyvolaná tumory: Před léčbou nebo v průběhu léčby se doporučuje rehydratovat pacienty 0,9% roztokem chloridu sodného (viz bod 4.4). Celková dávka pamidronátu dvojsodného jednoho léčebného cyklu závisí na pacientově počáteční hladině sérového kalcia. Následující návod se řídí klinickými údaji pro neupravené hodnoty kalcia. Nicméně dávky udané pro jednotlivá rozmezí plazmatických hladin kalcia platí také pro hodnoty kalcia upravené na sérovou koncentraci proteinů nebo albuminu u rehydratovaných pacientů.

Tabulka 1

Počáteční plazmatická hladina kalcia

Doporučená celková dávka pamidronátu dvojsodného

Koncentrace infuzního roztoku

Maximální rychlost infuze

(mmol/l)

(mg %)

(mg/100 ml)

(mg)

mg/ml

mg/h

< 3,0

< 12,0

15 – 30

22,5

3,0 – 3,5

12,0 – 14,0

30 – 60

30/125 60/250

22,5

3,5 – 4,0

14,0 – 16,0

60 – 90

60/250 90/500

22,5

> 4,0

> 16,0

90

22,5

Celková dávka pamidronátu dvojsodného může být podána buď v jedné, nebo několika infuzích v průběhu 2 až 4 následujících dnů. Maximální dávka v jednom léčebném cyklu (jak prvním, tak opakovaném) je 90 mg. Vyšší dávky nezlepšily klinickou odpověď.

Významný pokles sérové koncentrace kalcia je obecně pozorován za 24 až 48 hodin po podání pamidronátu dvojsodného a normalizace hladiny kalcia obvykle nastává v rozmezí 3 až 7 dnů. Pokud není v tomto časovém období dosaženo normokalcémie, může být podána další dávka. Trvání odpovědi na léčbu může u jednotlivých pacientů kolísat a léčba může být zopakována kdykoli při vzestupu hladiny kalcia. Podle dosavadních klinických zkušeností se zdá, že pamidronát dvojsodný může se zvyšujícím se počtem aplikací ztrácet účinnost.

Osteolytické léze u mnohočetného myelomu: Doporučená dávka je 90 mg každé 4 týdny.

Osteolytické léze kostních metastáz karcinomu prsu: Doporučená dávka je 90 mg každé 4 týdny. Tato dávka může být také podávána v třítýdenních intervalech, aby se v případě potřeby kryla s chemoterapií. V léčbě se mělo pokračovat tak dlouho, dokud to pacientův stav dovolí.

Indikace

Léčebný režim

Infuzní roztok (mg/ml)

Rychlost infuze (mg/h)

Kostní metastázy

Mnohočetný myelom

90 mg/2 h každé 4 týdny

90 mg/4 h každé 4 týdny

90/ 250

90/ 500

45

22,5

3

Renální insuficience: Pamidronate medac 3 mg/ml by neměl být podáván u pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 30 ml/min), s výjimkou život ohrožující hyperkalcémie vyvolané tumory, kdy by přínos převážil potenciální riziko (viz také body 4.4 a 5.2).

Tak jako při použití jiných intravenózních bisfosfonátů se doporučuje sledovat funkci ledvin, například hodnoty sérového kreatininu před podáním každé dávky pamidronátu dvojsodného. U pacientů užívajících pamidronát dvojsodný z důvodu kostních metastáz, kteří mají známky zhoršené funkce ledvin, by měla být léčba pamidronátem dvojsodným přerušena, dokud se funkce ledvin nevrátí pod 10% základní hodnoty.

Úprava dávky není nutná u mírné (clearance kreatininu 61 – 90 ml/min) až střední renální insuficience (clearance kreatininu 30 – 60 ml/min). U těchto pacientů by rychlost podání infuze neměla přesáhnout 90 mg/4 h (přibližně 20 – 22 mg/h).

Hepatická insuficience: Údaje o použití pamidronátu dvojsodného u pacientů s jaterní insuficiencí nebyly publikovány. Proto nemůže být poskytnuto žádné specifické doporučení pro použití pamidronátu dvojsodného u těchto pacientů (viz bod 5.2).

Děti a dospívající (< 18 let) Pro podávání pamidronátu dvojsodného dětem a dospívajícím (< 18 let) neexistuje dostatek klinických zkušeností (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Pamidronate medac 3 mg/ml je kontraindikován

u pacientů se známou hypersenzitivitou na pamidronát nebo na jiné bisfosfonáty nebo na

kteroukoli pomocnou látku přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecně Pamidronate medac 3 mg/ml nesmí být nikdy podán jako bolusová injekce, ale měl by být vždy naředěn a podán pomalou intravenózní infuzí (viz bod 4.2).

Před podáním přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml musí být pacienti vyšetřeni za účelem ujistit se, že jsou patřičně hydratováni. To je obzvlášť důležité u pacientů na diuretické terapii.

Po zahájení léčby přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml by měly být sledovány standardní metabolické parametry vztahující se na hyperkalcémii, včetně sérových hladin vápníku a fosfátů. Pacienti, kteří podstoupili operaci štítné žlázy, mohou být zvláště náchylní k rozvoji hypokalcémie v důsledku relativně nižší funkce příštítných tělísek.

U některých pacientů s hyperkalcémií vyvolanou tumory se objevily křeče v důsledku změn elektrolytů spojených s tímto stavem a jeho účinnou léčbou.

U pacientů s onemocněním srdce, zejména starších, může nálož soli vyústit v srdeční selhání (selhání levé komory nebo městnavé srdeční selhání). Horečka (příznaky chřipky) mohou také přispět ke zhoršení srdečních obtíží. Pacienti s anémií, leukopenií nebo trombocytopenií by měli být pravidelně hematologicky vyšetřováni.

Bezpečnost a účinnost pamidronátu dvojsodného u dětí a dospívajících (< 18 let) nebyla stanovena.

4

Renální insuficience Bisfosfonáty, včetně přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, jsou spojovány s renální toxicitou projevující se jako zhoršení renální funkce a potenciální renální selhání. U pacientů bylo po podání počáteční dávky nebo jediné dávky přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml hlášeno zhoršení renální funkce, progrese do renálního selhání a dialýza. Zhoršení renální funkce (včetně renálního selhání) bylo také hlášeno po dlouhodobé léčbě přípravkem Pamidronate medac 3 mg/ml u pacientů s mnohočetným myelomem.

Pamidronate medac 3 mg/ml je vylučován v nezměněné podobě primárně ledvinami (viz bod 5.2), proto může být riziko renálních nežádoucích účinků vyšší u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Vzhledem k riziku klinicky významného zhoršení renální funkce, které může progredovat do renálního selhání, by jednotlivé dávky přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml neměly přesáhnout 90 mg a měla by být dodržována doporučená doba trvání infuze (viz bod 4.2).

Tak jako při použití jiných intravenózních bisfosfonátů se doporučuje sledovat funkci ledvin, například hodnoty sérového kreatininu před podáním každé dávky přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml.

U pacientů s častými aplikacemi infuzí přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml po prodlouženou dobu, obzvláště u pacientů s předchozím onemocněním ledvin nebo s predispozicí k poruše ledvin (např. pacienti s mnohočetným myelomem a/nebo hyperkalcémií vyvolanou tumory), by měly být standardní laboratorní a klinické parametry funkce ledvin stanoveny před každou dávkou přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml.

U pacientů užívajících Pamidronate medac 3 mg/ml z důvodu kostních metastáz nebo mnohočetného myelomu by měla být v případě zhoršení funkce ledvin vynechána dávka (viz bod 4.2). Pamidronate medac 3 mg/ml by neměl být podáván spolu s jinými bisfosfonáty, protože jejich kombinované účinky nebyly zkoumány.

Hepatická insuficience Protože u pacientů s vážnou jaterní insuficiencí nejsou dostupné žádné klinické údaje, nemůže být poskytnuto žádné specifické doporučení pro tuto populaci pacientů (viz bod 4.2).

Suplementace vápníkem a vitamínem D Pokud není přítomna hyperkalcémie, pacienti s převážně lytickými kostními metastázami nebo mnohočetným myelomem, u kterých existuje riziko nedostatku vápníku nebo vitamínu D, by měli dostávat perorální suplementaci vápníkem a vitamínem D za účelem minimalizovat riziko hypokalcémie.

Osteonekróza čelisti Osteonekróza čelisti byla hlášena zejména u pacientů s nádorovým onemocněním na léčbě bisfosfonáty, včetně přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml. Mnoho těchto pacientů také užívalo chemoterapii a kortikosteroidy. Mnoho pacientů mělo známky lokální infekce včetně osteomyelitidy. Zkušenosti po uvedení přípravku na trh a literatura ukazují na vyšší frekvenci hlášení osteonekrózy čelisti na základě typu nádoru (pokročilý karcinom prsu, mnohočetný myelom) a stomatologických parametrů (extrakce zubu, periodontální onemocnění, lokální trauma včetně špatně padnoucích zubních protéz).

Pacienti s nádorovým onemocněním by měli dodržovat správnou hygienu dutiny ústní a podstoupit stomatologické vyšetření s preventivními stomatologickými zákroky před léčbou bisfosfonáty. V průběhu léčby by se tito pacienti měli, pokud možno, vyvarovat invazivních stomatologických zákroků. Stomatologický zákrok může u pacientů s výskytem osteonekrózy čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty zhoršit jejich stav. Údaje stanovující, zda u pacientů vyžadujících stomatologický zákrok snižuje přerušení léčby bisfosfonáty riziko osteonekrózy čelisti, nejsou dostupné. Léčba by se měla řídit podle klinického úsudku ošetřujícího lékaře na základě odhadu individuálního poměru přínos/riziko.

5

Atypické zlomeniny femuru V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často spolu s rysy únavové zlomeniny na zobrazovacích vyšetřeních, týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, boku nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Muskuloskeletální bolest V období po uvedení přípravku na trh byly u pacientů užívajících bisfosfonáty hlášeny silné, místy až zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Tato hlášení však nebyla častá. Pamidronate medac 3 mg/ml (pamidronát dvojsodný pro infuzi) patří do této kategorie léčiv. Doba do nástupu příznaků se pohybovala mezi jedním dnem až několika měsíci po zahájení užívání léku. U většiny pacientů příznaky ustoupily po ukončení léčby. U jedné podskupiny se symptomy navrátily po opětovnému podání stejného léku nebo jiného bisfosfonátu.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pamidronát dvojsodný byl podáván současně s běžně používanými protinádorovými léky bez významných interakcí.

Pamidronate medac 3 mg/ml by neměl být používán současně s jinými bisfosfonáty (viz také bod 4.4).

Současné použití bisfosfonátů, jiných látek snižujících hladinu kalcia v krvi a kalcitoninu může způsobit hypokalcémii a s ní spojené klinické příznaky (parestézie, tetanie, hypotenze).

U pacientů trpících závažnou hyperkalcémií byl pamidronát dvojsodný podáván v kombinaci s kalcitoninem, což mělo za následek synergický účinek vedoucí k rychlejšímu snížení sérového kalcia.

Pamidronát dvojsodný by měl být používán opatrně v kombinaci s jinými potenciálně nefrotoxickými léky.

U pacientů s mnohočetným myelomem může být riziko renální dysfunkce zvýšeno, pokud je pamidronát dvojsodný používán v kombinaci s thalidomidem.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství Adekvátní údaje o podávání pamidronátu dvojsodného těhotným ženám nejsou k dispozici. Ve studiích na zvířatech nebyla jednoznačně prokázána teratogenicita. Pamidronát může představovat riziko pro plod/novorozence díky svému farmakologickému účinku na homeostázu kalcia. Při podávání v průběhu celého gestačního období u zvířat může pamidronát způsobit poruchu mineralizace zejména dlouhých kostí, která se projevuje jako úhlové zkřivení.

Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto by pamidronát neměl být podáván těhotným ženám s výjimkou případů život ohrožující hyperkalcémie.

6

Kojení Velmi omezené zkušenosti ukazují na hladiny pamidronátu v mateřském mléce pod hranicí detekce. Mimoto je perorální biologická dostupnost velmi nízká, takže celková absorpce pamidronátu u kojenců není pravděpodobná. Nicméně vzhledem k mimořádně omezeným zkušenostem a potenciálu pamidronátu mít významný vliv na mineralizaci kostí se kojení během léčby nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti by měli být upozorněni na to, že po podání infuze přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml se může vyskytnout ospalost a/nebo závrať; v tomto případě by neměli řídit, obsluhovat potenciálně nebezpečné stroje nebo se věnovat jiným činnostem, které mohou být nebezpečné v důsledku snížené pozornosti.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky pamidronátu dvojsodného jsou většinou mírné a přechodné. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou asymptomatická hypokalcémie a horečka (vzestup tělesné teploty o 1 –

2 °C), které se většinou vyskytují v průběhu prvních 48 hodin po infuzi. Horečka obvykle spontánně

ustoupí a nevyžaduje léčbu.

Akutní „chřipkové“ obtíže se většinou vyskytují pouze při první infuzi pamidronátu. Místní zánětlivá reakce měkké tkáně v místě vpichu infuzní kanyly se vyskytuje často (≥ 1/100, < 1/10), a to zejména při nejvyšší dávce.

Byla zaznamenána osteonekróza primárně postihující čelist (frekvence méně častá) (viz bod 4.4 „Upozornění“).

Když byly účinky zoledronátu (4 mg) a pamidronátu (90 mg) srovnány v jedné klinické studii, počet nežádoucích účinků v podobě fibrilace síní byl vyšší u skupiny pamidronátu (12/556, 2,2%) než u skupiny zoledronátu (3/563, 0,5%). V předchozí klinické studii vyšetřující pacienty s postmenopauzální osteoporózou byl zaznamenán zvýšený počet závažných nežádoucích účinků v podobě fibrilace síní u pacientů léčených kyselinou zoledronovou (5 mg) ve srovnání s placebem (1,3% ve srovnání s 0,6%). Mechanismus stojící za tímto zvýšeným výskytem fibrilace síní ve spojení s léčbou kyselinou zoledronovou a pamidronátem není znám.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence vzácná): Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Nežádoucí účinky (Tabulka 2) jsou seřazeny ve skupinách frekvencí, od nejčastějších na prvním místě, podle následující konvence: Odhad frekvence: Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2

Infekce a infestace Velmi vzácné:

Reaktivace herpes simplex, reaktivace herpes zoster

Poruchy krve a lymfatického systému Časté:

Anémie, trombocytopenie, lymfocytopenie

Velmi vzácné:

Leukopenie

Poruchy imunitního systému Méně časté:

Alergické reakce včetně anafylaktoidních reakcí, bronchospasmus/dušnost, Quinckeho (angioneurotický) edém

Velmi vzácné:

Anafylaktický šok

7

Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté:

Hypokalcémie, hypofosfatémie

Časté:

Hypokalémie, hypomagnezémie

Velmi vzácné:

Hyperkalémie, hypernatrémie

Poruchy nervového systému Časté:

Symptomatická hypokalcémie (parestézie, tetanie), bolest hlavy, insomnie, somnolence

Méně časté:

Záchvaty, neklid, závratě, letargie

Velmi vzácné:

Zmatenost, zrakové halucinace

Poruchy oka Časté:

Konjunktivitida

Méně časté:

Uveitida (iritida, iridocyklitida)

Velmi vzácné:

Skleritida, episkleritida, xantopsie

Není známo

Oční záněty

Srdeční poruchy Velmi vzácné:

Selhání levé komory (dušnost, edém plic), městnavé srdeční selhání (edém) v důsledku převodnění

Není známo

Fibrilace síní

Cévní poruchy Časté:

Hypertenze

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi vzácné:

Syndrom akutní respirační tísně, intersticiální plicní onemocnění

Gastrointestinální poruchy Časté:

Nauzea, zvracení, anorexie, bolesti břicha, průjem, zácpa, gastritida

Méně časté:

Dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté:

Vyrážka.

Méně časté:

Svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté:

Přechodná bolest kostí, artralgie, myalgie

Méně časté:

Svalové křeče, osteonekróza (primárně postihující čelist)

Vzácné:

Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru

Poruchy ledvin a močových cest Méně časté:

Akutní renální selhání

Vzácné:

Fokální segmentální glomeruloskleróza včetně kolabující formy, nefrotický syndrom

Velmi vzácné:

Zhoršení předchozí renální poruchy, hematurie, renální tubulární porucha, tubulointersticiální nefritida, glomerulonefropatie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté:

Horečka a příznaky chřipky, někdy doprovázené malátností, třesavkou, únavou a rudnutím

Časté:

Reakce v místě podání infuze (bolest, zarudnutí, otok, indurace, flebitida, tromboflebitida), celková bolest těla

Vyšetření Časté:

Zvýšená hladina sérového kreatininu

Méně časté:

Abnormální výsledky jaterních testů, zvýšená hladina urey v séru

8

Mnoho z výše uvedených nežádoucích účinků se může vyskytnout v souvislosti se základním onemocněním.

4.9 Předávkování

Pacienti, kteří dostali vyšší než doporučené dávky, by měli být pečlivě sledováni. Případy klinicky významné hypokalcémie s parestéziemi, tetanií nebo hypotenzí mohou být upraveny infuzí glukonátu vápenatého. Akutní hypokalcémie se většinou u pamidronátu nevyskytuje, protože plazmatické hladiny kalcia klesají postupně několik dnů po léčbě. Nebyl hlášen žádný případ předávkování pamidronátem dvojsodným.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčivé přípravky ovlivňující strukturu a mineralizaci kostí, Bisfosfonáty ATC: M05 BA 03

Pamidronát dvojsodný, léčivá látka přípravku Pamidronate medac 3 mg/ml, je potentním inhibitorem kostní resorpce zprostředkované osteoklasty. Silně se váže na krystaly hydroxyapatitu a inhibuje tvorbu a rozpouštění těchto krystalů in vitro. Inhibice osteoklastické kostní resorpce in vivo může být částečně důsledkem vazby léčivého přípravku na kostní minerály.

Pamidronát potlačuje přístup prekurzorů osteoklastů do kosti, a tímto způsobem indukovanou přeměnu na zralé absorbující osteoklasty. Místní a přímý antiresorpční účinek bisfosfonátů vázajících se v kostní tkáni se zdá být převládajícím mechanismem účinku in vitro a in vivo.

Experimentální studie prokázaly, že jestliže je pamidronát podán před nebo současně s inokulací nebo transplantací nádorových buněk, inhibuje tumorem indukovanou osteolýzu. Biochemické změny odrážející inhibiční účinek pamidronátu dvojsodného na hyperkalcémii vyvolanou tumory jsou charakterizovány snížením sérového vápníku a fosfátů a sekundárně snížením močové exkrece vápníku, fosfátu a hydroxyprolinu. Dávka 90 mg obnovuje normokalcémii u více než 90% pacientů. Normalizace plazmatické hladiny kalcia může také normalizovat plazmatickou hladinu parathormonu u přiměřeně hydratovaných pacientů. Sérová hladina proteinu spojeného s parathormonem (parathyroid hormone-related protein = PTHrP) nepřímo úměrně souvisí s odpovědí na pamidronát. Léčivé přípravky, které inhibují tubulární reabsorpci kalcia nebo sekreci PTHrP, mohou pomoci pacientům, kteří neodpovídají na léčbu pamidronátem.

Hyperkalcémie může způsobit depleci objemu extracelulární tekutiny a snížení glomerulární filtrace (glomerular filtration rate = GFR). Pamidronát dvojsodný zlepšuje GFR ovlivněním hyperkalcémie a u většiny pacientů snižuje zvýšené hladiny sérového kreatininu.

Při použití jako doplněk systémové protinádorové léčby snižuje pamidronát četnost kostních komplikací – nevertebrálních zlomenin, nutnost radioterapie / chirurgického zákroku z důvodu kostních komplikací – a zvyšuje dobu do první kostní příhody. Pamidronát může také snížit kostní bolest u přibližně 50% žen s pokročilým karcinomem prsu s klinicky manifestními kostními metastázami. Bolest by měla být primárním ukazatelem léčby u žen s abnormálními kostními snímky, ale normálními nativními rentgenovými snímky.

Bylo prokázáno, že pamidronát zmírňuje bolest, snižuje počet patologických zlomenin a potřebu radioterapie, upravuje hyperkalcémii a zlepšuje kvalitu života u pacientů s pokročilým mnohočetným myelomem.

9

Metaanalýza bisfosfonátů u > 1 100 pacientů s mnohočetným myelomem prokázala, že NNT (number of patients needed to treat = počet pacientů, kteří vyžadovali léčbu) pro prevenci jedné zlomeniny obratle byl 10 a NNT pro prevenci bolesti u jednoho pacienta byl 11 s nejlepším účinkem prokázaným pro pamidronát a klodronát.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecné vlastnosti: Pamidronát má silnou afinitu ke kalcifikovaným tkáním a úplná eliminace pamidronátu z těla nebyla pozorována v rámci časového rozsahu experimentálních studií. Kalcifikované tkáně jsou proto považovány za místo „zdánlivé eliminace“.

Absorpce: Pamidronát dvojsodný se podává intravenózní infuzí. Podle definice je absorpce kompletní po skončení infuze.

Distribuce: Plazmatická koncentrace pamidronátu stoupá rychle po začátku infuze a klesá rychle po skončení infuze. Zdánlivý distribuční poločas v plazmě je okolo 0,8 hodin. Koncentrace ustáleného stavu jsou proto dosaženy infuzemi trvajícími déle než 2 – 3 hodiny. Vrcholná plazmatická koncentrace pamidronátu okolo 10 nmol/ml je ustanovena po intravenózní infuzi 60 mg aplikované více než 1 hodinu.

Podobné procento dávky (přibližně 50%) je zadrženo v těle po podání různých dávek (30 – 90 mg) pamidronátu dvojsodného nezávisle na délce infuze (4 nebo 24 hodin). Proto není akumulace pamidronátu v kostech kapacitně omezena a závisí pouze na celkové kumulativní podané dávce. Procentuální zastoupení cirkulujícího pamidronátu vázaného na plazmatické proteiny je relativně nízké (méně než 50%) a zvyšuje se, jestliže je koncentrace vápníku patologicky vyšší.

Eliminace: Nezdá se, že by byl pamidronát vylučován biotransformací. Po intravenózním podání se objevuje okolo 20 – 55% dávky v moči v průběhu 72 hodin jako nezměněný pamidronát. V rámci časového rozsahu experimentálních studií byla zbývající frakce dávky zadržena v těle. Podle močové eliminace pamidronátu lze identifikovat dvě rozkladové fáze se zdánlivým poločasem přibližně 1,6 a 27 hodin. Celková plazmatická a renální clearance je 88 – 254 ml/min, respektive 38 – 60 ml/min. Zdánlivá plazmatická clearance je přibližně 180 ml/min. Zdánlivá renální clearance je přibližně 54 ml/min a zdá se, že renální clearance souvisí s clearance kreatininu.

Vlastnosti u pacientů: Jaterní a metabolická clearance pamidronátu není významná. Nepředpokládá se proto, že by porucha jaterní funkce ovlivňovala farmakokinetiku pamidronátu dvojsodného, ale vzhledem k tomu, že neexistují klinické údaje pro pacienty se závažnou jaterní insuficiencí, nemůže být pro tuto skupinu pacientů poskytnuto specifické doporučení. Pamidronate medac 3 mg/ml téměř nepodléhá látkovým interakcím jak na metabolické úrovni, tak vazbou na proteiny (viz bod 5.2 výše). Farmakokinetická studie provedená u pacientů s nádorovým onemocněním neprokázala rozdíl v plazmatické AUC pamidronátu u pacientů s normální renální funkcí a pacientů s mírnou až střední renální insuficiencí. U pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 30 ml/min) byla AUC pamidronátu přibližně 3krát vyšší než u pacientů s normální renální funkcí (clearance kreatininu > 90 ml/min).

10

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U březích samic potkanů bylo prokázáno, že pamidronát proniká placentární bariérou a hromadí se v kostech plodu podobným způsobem jako u dospělých zvířat. U potkanů bylo zjištěno, že při perorálním podání 60 mg/kg/den (odpovídající přibližně 1,2 mg/kg intravenózně) a více (0,7krát více než nejvyšší doporučená dávka pro jednorázovou intravenózní aplikaci u lidí) prodloužil pamidronát dvojsodný délku gestace a porodu, vedoucí ke zvýšené mortalitě mláďat.

Ve studiích s intravenózní aplikací pamidronátu dvojsodného březím samicím potkanů nebyla s určitostí prokázána teratogenicita, ačkoli vyšší dávky (12 a 15 mg/kg/den) byly spojeny s mateřskou toxicitou a vývojovými poruchami plodu (edém plodu a zkrácené kosti) a dávky 6 mg/kg a více snižovaly osifikaci. Nižší intravenózní dávky pamidronátu dvojsodného (1 – 6 mg/kg/den) zasahovaly (předporodní únava a fetotoxicita) do normálního průběhu porodu potkaní samičky. Tyto účinky: vývojové poruchy plodu, prodloužení porodu a snížená míra přežití potkaních mláďat byly pravděpodobně způsobeny snížením sérové hladiny kalcia matky.

U březích králíků byly z důvodu mateřské toxicity zkoumány pouze nízké intravenózní dávky, ale nejvyšší použitá dávka (1,5 mg/kg/den) byla spojena se zvýšenou mírou kostní resorpce a sníženou osifikací. Teratogenicita však nebyla prokázána.

Toxicita pamidronátu je charakterizována přímým (cytotoxickým) účinkem na dobře prokrvené orgány jako je např. žaludek, plíce a ledviny. Ve studiích na zvířatech s intravenózním podáním byly nejvýznamnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem léčby renální tubulární léze.

Karcinogeneze a mutageneze: Pamidronát dvojsodný nebyl při denním perorálním podání karcinogenní 80. a 104. týden trvání studie u myší. Standardní řada testů genových mutací a chromozomálního poškození neprokázala žádný genotoxický účinek pamidronátu dvojsodného.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný (pro úpravu pH) Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Pamidronát tvoří komplexy s dvojmocnými kationty a nesmí být přidáván do intravenózních roztoků obsahujících kalcium. Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

Roztok pamidronátu dvojsodného není rozpustný v lipofilních nutričních roztocích jako je např. sojový olej.

11

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička: 4 roky

Doba použitelnosti po naředění v 5% roztoku glukózy nebo v 0,9% roztoku chloridu sodného: Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 96 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek okamžitě použit. Není-li použit okamžitě, je doba a podmínky skladování odpovědností uživatele a za normálních okolností by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, jestliže naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvičky 5 ml/10 ml/20 ml/30 ml z bezbarvého skla (Ph. Eur., Typ 1) a zátky z bromobutylkaučuku (Ph. Eur., Typ 1). Velikost balení: 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček obsahujících 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček obsahujících 10 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček obsahujících 20 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček obsahujících 30 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním musí být přípravek naředěn 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného. Koncentrace pamidronátu dvojsodného v infuzním roztoku nesmí přesáhnout 90 mg/250 ml.

Nepoužívejte roztok v případě přítomnosti částic. Jakékoli množství zbývající po použití by mělo být zlikvidováno. Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je určen pouze k jednorázovému použití. Naředěný roztok by měl být před použitím vizuálně zkontrolován a použit pouze čirý roztok zcela bez přítomnosti částic. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac Gesellschaft für klinische Spezialpraeparate mbH Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/079/06-C

12

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.3.2006 I 10.1.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

02.06.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU(Krabička z kartonu)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pamidronate medac 3 mg/mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztokudinatrii pamidronas.

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 15 mg dinatrii pamidronas odpovídající 12,64 mg acidum pamidronicum.Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 30 mg dinatrii pamidronas odpovídající 25,27 mg acidum pamidronicum.Jedna injekční lahvička obsahuje 20 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 60 mg dinatrii pamidronas odpovídající 50,54 mg acidum pamidronicum.Jedna injekční lahvička obsahuje 30 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 90 mg dinatrii pamidronas odpovídající 75,81 mg acidum pamidronicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok obsahuje také hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a vodu na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Použijte okamžitě po naředění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Injekční lahvička pro jednorázové použití – zlikvidujte jakékoli množství zbývající po prvním použití.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/079/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nevyžaduje se – odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce (15 mg)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pamidronate medac 3 mg/mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztoku.Intravenózní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna injekční lahvička obsahuje 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 15 mg dinatrii pamidronas odpovídající 12,64 mg acidum pamidronicum.Roztok obsahuje také hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a vodu na injekci.

6.

JINÉ

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce (30 mg)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pamidronate medac 3 mg/mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztoku.Intravenózní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 30 mg dinatrii pamidronas odpovídající 25,27 mg acidum pamidronicum.Roztok obsahuje také hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a vodu na injekci.

6.

JINÉ

5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce (60 mg)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pamidronate medac 3 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztokudinatrii pamidronas.

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 20 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 60 mg dinatrii pamidronas odpovídající 50,54 mg acidum pamidronicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok obsahuje také hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a vodu na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Použijte okamžitě po naředění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

6

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac GmbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/079/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

7

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce (90 mg)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pamidronate medac 3 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztokudinatrii pamidronas.

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 30 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku s 90 mg dinatrii pamidronas odpovídající 75,81 mg acidum pamidronicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok obsahuje také hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a vodu na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Použijte okamžitě po naředění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

8

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac GmbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/079/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.