Palexia Retard 25 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

Kód 0181144 ( )
Registrační číslo 65/ 310/12-C
Název PALEXIA RETARD 25 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0181145 POR TBL PRO 10X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181155 POR TBL PRO 100X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181165 POR TBL PRO 100X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181156 POR TBL PRO 10X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181146 POR TBL PRO 14X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181157 POR TBL PRO 14X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181147 POR TBL PRO 20X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181158 POR TBL PRO 20X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181148 POR TBL PRO 28X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181159 POR TBL PRO 28X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181149 POR TBL PRO 30X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181160 POR TBL PRO 30X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181150 POR TBL PRO 40X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181151 POR TBL PRO 50X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181161 POR TBL PRO 50X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181152 POR TBL PRO 56X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181162 POR TBL PRO 56X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181153 POR TBL PRO 60X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181163 POR TBL PRO 60X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181144 POR TBL PRO 7X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181154 POR TBL PRO 90X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0181164 POR TBL PRO 90X1X25MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak PALEXIA RETARD 25 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59354/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

PALEXIA retard 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Tapentadolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek PALEXIA retard a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA retard užívat

3.

Jak se přípravek PALEXIA retard užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek PALEXIA retard uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek PALEXIA retard a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA retard – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA retard se používá k léčbě silné chronické bolesti u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA retard užívat

Neužívejte přípravek PALEXIA retard, jestliže:

jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

máte astma nebo závažně zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum, hyperkapnie)

u Vás došlo k zástavě činnosti střev

máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Upozornění a opatření

Před zahájením užívání přípravku PALEXIA retard se poraďte s lékařem.

Zvláštní opatrnost věnujte použití přípravku PALEXIA retard, jestliže:

máte zpomalené nebo povrchní dýchání

trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím

máte úraz hlavy nebo mozkový nádor

máte epileptické záchvaty nebo zvýšené riziko jejich vzniku

trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA retard užívá“)

trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní

současně užíváte nebo jste během posledních 14 dnů před léčbou přípravkem PALEXIA retard užíval(a) inhibitory MAO (určité léky na léčbu deprese) (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

V takových případech se před zahájením užívání přípravku poraďte s lékařem.

Užívání přípravku PALEXIA retard může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte brát tyto tablety pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA retardInformujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek PALEXIA retard se nesmí užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, řekněte to lékaři.

Jestliže užíváte přípravek PALEXIA retard spolu s některými léky na spaní nebo na uklidnění (např. barbituráty, benzodiazepiny) nebo léky proti bolesti (např. morfin nebo kodein, který se užívá také proti kašli), může u Vás dojít k závažnému zpomalení dýchání nebo k povrchnímu dýchání (respirační útlum). Pokud se takové stavy vyskytnou, oznamte to lékaři.

Jestliže užíváte přípravek PALEXIA retard spolu s některými léky působícími útlum centrální nervové soustavy (např. benzodiazepiny, antipsychotika, antihistaminy H1, opioidy, alkohol), může u Vás dojít ke snížení stupně vědomí, k ospalosti nebo pocitu na omdlení. Pokud se takové stavy vyskytnou, oznamte to lékaři.

Serotoninový syndrom je vzácný, život ohrožující stav, který byl ohlášen u některých pacientů po podání tapentadolu v kombinaci s tzv. serotoninergními léky (např. určité léky na léčbu deprese). Příznaky serotoninového syndromu mohou být např. zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, nekontrolovatelné záškuby svalů, mimovolní svalové záškuby a průjem. Lékař Vám v této věci poradí.

Užívání přípravku PALEXIA retard spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšené µ-opioidní agonisty/antagonisty (např. nalbufin) nebo částečné µ-opioidní agonisty/antagonisty (např. buprenorfin) nebylo zkoumáno. Může se stát, že přípravek PALEXIA retard nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, oznamte to lékaři.

Užívání přípravku PALEXIA retard spolu se silnými látkami (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), které inhibují (brání tvorbě) nebo indukují (vyvolávají tvorbu) některé enzymy potřebné k vylučování tapentadolu z organismu, může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte lékaře o všech lécích, které užíváte.

Přípravek PALEXIA retard s jídlem, pitím a alkoholemBěhem užívání přípravku PALEXIA retard nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek těchto tablet.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Neužívejte tyto tablety, jestliže jste:

těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil)

během porodu, protože to může vést k závažnému zpomalení a oslabení dýchání u novorozence (respirační útlum)

během kojení, protože lék může být vylučován do mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek PALEXIA retard může způsobit ospalost, závratě, neostré vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA retard, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

PALEXIA retard obsahuje laktosu

Tablety obsahují laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte určité cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek PALEXIA retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně by měly být užívány co nejnižší účinné dávky.

DospělíDoporučené dávkování přípravku je 1 tableta po 12 hodinách. Denní dávky přípravku PALEXIA retard vyšší než 500 mg tapentadolu se nedoporučují. V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo změnit dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tablet je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo lékárníkovi.

Starší pacientiU starších pacientů (nad 65 let) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Nemoci jater a ledvin (nedostatečnost)U pacientů s těžkými jaterními potížemi se přípravek PALEXIA retard nedoporučuje. V případě středních potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná. U pacientů s těžkými ledvinnými potížemi se přípravek PALEXIA retard nedoporučuje. V případě mírných nebo středních ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajícíchPřípravek PALEXIA retard není vhodný pro děti a dospívající do 18 let.

Jak a kdy byste měl(a) přípravek PALEXIA retard užívat?Přípravek PALEXIA retard se užívá perorálně.Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Tablety nekousejte, nelamte ani nedrťte. Mohlo by to vést k předávkování, protože by se účinná látka uvolňovala do organismu příliš rychle.Tablety můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho byste měl(a) přípravek PALEXIA retard užívat?Neužívejte tablety déle, než Vám řekl lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA retard, než jste měl(a)Po užití velmi vysokých dávek se mohou dostavit následující příznaky:

zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, rychlý tep, kolaps, poruchy vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, závažně zpomalené nebo oslabené dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné neodkladně zavolat lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA retard Jestliže jste zapomněl(a) přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA retard Jestliže přestanete užívat tablety příliš brzo, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu kvůli nežádoucím účinkům, seznamte s tím před přerušením léčby lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v nepříliš častých případech se pacienti, kteří tablety po určitou dobu užívali, nemusí cítit dobře po náhlém přerušení léčby.

Možné příznaky z vysazení:

neklid, slzení, vodnatá sekrece z nosu, zívání, pocení, třes, bolesti svalů a rozšířené zornice

podrážděnost, úzkost, bolesti zad, bolesti kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdečního tepu.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se s lékařem.

Náhlé vysazení přípravku PALEXIA retard bez pokynu lékaře se nedoporučuje. Lékař Vás bude případně informovat o tom, že máte přípravek vysadit. K vysazení může dojít postupným snižováním dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u Vás objeví: Přípravek může vyvolat alergickou reakci. Příznakem může být dýchavičnost, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména takové, které postihuje celé tělo).Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy dýcháte pomaleji nebo slaběji, než se očekává. Objevuje se častěji u starších a slabších pacientů. Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:Velmi časté (u více než 1 z 10 osob): pocity na zvracení (nauzea), zácpa, závratě, ospalost, bolesti hlavy.

Časté (u 1 až 10 osob ze 100): snížení chuti k jídlu, úzkost, depresivní nálada, potíže se spaním, nervozita, neklid, poruchy pozornosti, třes, svalové záškuby, návaly horka, dýchavičnost, zvracení, průjem, zažívací potíže, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, pocity slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty, suchost sliznic, zadržování vody v tkáních (otoky).

Méně časté (u 1 až 10 osob z 1 000): alergické reakce, úbytek na váze, dezorientace, zmatenost, podrážděnost (agitace), poruchy vnímání, abnormální sny, vzrušená nálada (euforie), snížený stupeň vědomí, poruchy paměti, mentální zhoršení, mdloby, útlum (sedace), poruchy rovnováhy, potíže při mluvení, poruchy citlivosti, abnormální pocity na kůži (např. pálení, brnění), svalové záškuby, abnormální vidění, rychlejší srdeční tep, pomalejší srdeční tep, pokles krevního tlaku, bolest břicha, kopřivka, prodloužené vylučování moče, časté močení, sexuální dysfunkce, příznaky z vysazení (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA retard“), abnormální pocity, podrážděnost (iritace).

Vzácné (u 1 až 10 osob z 10 000): závislost na přípravku, abnormální myšlení, epileptické záchvaty, stavy blízké mdlobám, abnormální koordinace, závažně zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum), poruchy vyprazdňování žaludku, pocity opilosti, pocity uvolnění (relaxace).

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky na léčbu deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí ale zvýšené riziko nedokládají.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek PALEXIA retard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PALEXIA retard obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).Jedna tableta obsahuje 25 mg tapentadolu (ve formě hydrochloridu).

Pomocnými látkami jsou:Jádro tablety: hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.Potahová vrstva tablety: hypromelosa, monohydrát laktosy, mastek, makrogol 400, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek PALEXIA retard vypadá a co balení obsahuje

Světle hnědooranžové, oválné potahované tablety (5,5 mm x 10 mm) s prodlouženým uvolňováním, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H9“ na druhé straně.

Přípravek PALEXIA retard tablety s prodlouženým uvolňováním je balen do blistrů a dodáván v krabičkách po 7, 10, 10x1, 14, 14x1, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 40, 50, 50x1, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 100 a 100x1 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Grünenthal GmbHZieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

VýrobceGrünenthal GmbHZieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Farmaceutici Formenti S.P.A.,Orrigio, Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Francie*, Německo, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko: PALEXIA retardDánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko: PALEXIA DepotIrsko, Slovinsko, Velká Británie: PALEXIA SRItálie: PALEXIA Maďarsko: PALEXIAS

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:2.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59354/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PALEXIA retard 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tapentadolum 25 mg (ve formě tapentadoli hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem:

PALEXIA retard 25 mg obsahuje 1,330 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

Světle hnědooranžové, oválné potahované tablety (5,5 mm x 10 mm), s prodlouženým uvolňováním označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H9“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek PALEXIA retard je určen k léčbě silné chronické bolesti u dospělých, kterou adekvátně tlumí pouze opioidní analgetika.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkovací režim by měl být jako u mnoha centrálně působících analgetických přípravků stanoven individuálně podle intenzity bolesti, předchozí zkušenosti s podobnými léky a možností sledovat pacienta.Přípravek PALEXIA retard se doporučuje užívat dvakrát denně přibližně po 12 hodinách.

Zahájení léčbyZahájení léčby u pacientů, kteří v současnosti neužívají opioidní analgetika:Doporučená zahajovací dávka je 50 mg tapentadolu podaného dvakrát denně ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním.

Zahájení léčby u pacientů, kteří v současnosti užívají opioidní analgetika:Při volbě zahajovací dávky u pacientů přecházejících na přípravek PALEXIA retard po předchozí léčbě opioidy se přihlíží k povaze předchozího léčivého přípravku a průměrné denní dávce. U pacientů, kteří v současnosti užívají opioidní analgetika, mohou být zapotřebí vyšší zahajovací dávky přípravku PALEXIA retard než u pacientů, kteří před přípravkem PALEXIA retard neužívali opioidy.

Titrace a udržovací léčbaDávka se pod pečlivým dohledem ošetřujícího lékaře individuálně upravuje na úroveň, která zajišťuje adekvátní analgesii při minimálních nežádoucích účincích. Podle zkušeností z klinických studií je k dosažení adekvátního útlumu bolesti u většiny pacientů vhodný titrační režim, při kterém se zvyšuje dávka tapentadolu každé 3 dny o 50 mg tapentadolu podaného dvakrát denně ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním. K individuální úpravě dávky lze použít také 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním tapentadolu.Celkové denní dávky vyšší než 500 mg tapentadolu nebyly hodnoceny, a proto se nedoporučují.

Vysazení přípravkuPo náhlém vysazení tapentadolu by mohlo dojít k výskytu abstinenčních příznaků (viz bod 4.8). U pacientů, kteří nebudou potřebovat další léčbu tapentadolem, se doporučuje postupné snižování dávky, aby se zabránilo výskytu abstinenčních příznaků.

Ledvinné poruchyU pacientů s lehkým nebo středně těžkým postižením ledvin není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).U pacientů s těžkým poškozením ledvin nebyla účinnost přípravku PALEXIA retard klinicky hodnocena, proto se použití u této skupiny populace nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Jaterní poruchyU pacientů s lehkým postižením jater není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).Přípravek PALEXIA retard by měl být u pacientů se středně těžkým postižením jater podáván s opatrností. Léčba těchto pacientů by měla být zahájena nejnižší možnou dávkou, tj. jedna 25 mg tableta s prodlouženým uvolňováním tapentadolu nejvýše jednou za 24 hodin. Při další léčbě se přihlíží k udržení analgetického účinku při přijatelné snášenlivosti (viz body 4.4 a 5.2).U pacientů s těžkým poškozením jater nebyla účinnost přípravku PALEXIA retard klinicky hodnocena, proto se použití u této skupiny populace nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Starší pacienti (osoby od 65 let výše)U starších pacientů není obecně úprava dávek nutná. Doporučuje se však věnovat pozornost volbě dávky (viz body 4.2 a 5.2), protože u starších pacientů je vyšší pravděpodobnost snížené funkce ledvin a jater.

Pediatričtí pacientiBezpečnost a účinnost přípravku PALEXIA retard u dětí a mladistvých do 18 let nebyla dosud potvrzena. Proto se u této skupiny populace použití přípravku PALEXIA retard nedoporučuje.

Způsob podáníPřípravek PALEXIA retard se kvůli zajištění prodlouženého účinku užívá vcelku, nedělí se ani nekouše, a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.Přípravek PALEXIA retard lze užívat nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Přípravek PALEXIA retard je kontraindikován

u pacientů s hypersenzitivitou na tapentadol nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

v situacích, kdy jsou kontraindikovány léky s agonistickým působením na μ-opioidních receptorech, tj. u pacientů se závažným útlumem dýchání (v podmínkách, kdy není možné monitorování pacientů nebo chybí resuscitační vybavení) a u pacientů s akutním nebo těžkým bronchiálním astmatem nebo hyperkapnií

u kteréhokoli pacienta s manifestním nebo suspektním paralytickým ileem

u pacientů s akutní intoxikací alkoholem, hypnotiky, centrálně působícími analgetiky nebo psychotropními léky (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Možnost zneužívání a syndrom závislostiU přípravku PALEXIA retard existuje možnost zneužívání a závislosti. Při předepisování nebo výdeji přípravku PALEXIA retard je toto nutné mít na zřeteli v situacích se zvýšeným rizikem nesprávného užívání, zneužívání, závislosti nebo nedodržování pokynů k užívání.U všech pacientů léčených agonisty μ-opioidních receptorů je nutné pečlivě sledovat známky zneužívání či závislosti.

Respirační útlumPři vysokých dávkách nebo u pacientů citlivých na agonisty μ-opioidních receptorů může přípravek PALEXIA retard vyvolat respirační útlum závislý na dávce. Z toho důvodu je třeba opatrnosti při podávání přípravku PALEXIA retard pacientům s poruchou respiračních funkcí. Jinou možností je u takových pacientů volba neopioidních analgetik a použití přípravku PALEXIA retard pouze pod pečlivým lékařským dohledem a v co nejnižších účinných dávkách. Jestliže vznikne respirační útlum, musí být léčen stejně jako jakýkoli jiný respirační útlum vyvolaný agonisty μ-opioidních receptorů (viz bod 4.9).

Úrazy hlavy a zvýšený nitrolební tlakPřípravek PALEXIA retard by stejně jako jiné léky s agonistickým působením na μ-opioidních receptorech neměli užívat pacienti s projevy zvýšení nitrolebního tlaku, poruchou vědomí nebo komatem, protože mohou být mimořádně citliví na nitrolební účinky retence oxidu uhličitého. Analgetika působící jako agonisté μ-opioidních receptorů mohou zakrýt klinický průběh úrazu hlavy. Přípravek PALEXIA retard by měl být podáván s opatrností u pacientů s úrazem hlavy a nádory mozku.

Křečové stavyPřípravek PALEXIA retard nebyl systematicky hodnocen u pacientů se záchvatovitými poruchami, protože tito pacienti byli z klinických hodnocení vyloučeni.Přípravek PALEXIA retard stejně jako ostatní μ-opioidní agonisté musí být opatrně předepisován pacientům se záchvatovitým onemocněním v anamnéze nebo za jakýchkoli podmínek zvyšujících riziko záchvatů.

Poškození ledvinU pacientů s těžkým poškozením ledvin nebyla účinnost přípravku PALEXIA retard klinicky hodnocena, proto se použití u této skupiny populace nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Jaterní poškozeníPacienti s mírným a středním jaterním poškozením vykazovali 2krát, resp. 4,5krát vyšší systémovou expozici ve srovnání s pacienty s normální jaterní funkcí. Přípravek PALEXIA retard má být u pacientů se středně těžkým jaterním postižením podáván s opatrností (viz body 4.2 a 5.2), a to zejména na začátku léčby.Účinnost přípravku PALEXIA retard nebyla klinicky hodnocena u pacientů s těžkým poškozením jater, a proto se použití u této skupiny populace nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Použití při onemocnění pankreatu/biliárního traktuLéky působící jako agonisté μ-opioidních receptorů mohou vyvolat spazmus Oddiho sfinkteru. U pacientů s onemocněním biliárního traktu včetně akutní pankreatitidy má být přípravek PALEXIA retard podáván s opatrností.

Souběžná léčba inhibitory monoaminoxidázy (MAO)Přípravek PALEXIA retard se nedoporučuje u pacientů, kteří užívají nebo v posledních 14 dnech užívali inhibitory MAO, a to kvůli možnému aditivnímu účinku na hladiny synaptického noradrenalinu, což může vést k nežádoucím kardiovaskulárním příhodám, např. hypertenzní krizi (viz bod 4.5).

Přípravek PALEXIA retard tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami, jako je intolerance galaktosy, vrozený deficit laktázy nebo glukosogalaktosová malabsorpce, by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek PALEXIA retard se nedoporučuje u pacientů, kteří užívají nebo v posledních 14 dnech užívali inhibitory MAO, a to kvůli možnému aditivnímu účinku na hladiny synaptického noradrenalinu, což může vést k nežádoucím kardiovaskulárním příhodám, např. hypertenzní krizi (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, jako jsou benzodiazepiny, barbituráty a opioidy (analgetika, antitusika nebo substituční přípravky), mohou při současném užívání s přípravkem PALEXIA retard zvyšovat riziko respiračního útlumu. Přípravky působící útlum CNS (např. benzodiazepiny, antipsychotika, antihistaminy H1, opiody, alkohol) mohou prohlubovat sedativní účinek tapentadolu a snižovat bdělost. Při plánované kombinované léčbě přípravkem PALEXIA retard a přípravkem působícím respirační útlum nebo útlum CNS je proto nutné zvážit snížení dávky jednoho nebo obou přípravků.

V ojedinělých případech byl při léčbě tapentadolem zaznamenán vznik serotoninového syndromu časově související s užitím v kombinaci se serotoninergními léčivými přípravky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Příznaky serotoninového syndromu mohou být např. zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, nekontrolovatelné záškuby svalů, mimovolní svalové záškuby a průjem. Vysazení serotoninergních přípravků obvykle vede k rychlému zlepšení. Léčba závisí na povaze a závažnosti příznaků.

K souběžnému užívání přípravku PALEXIA retard a smíšených μ-opioidních agonistů/antagonistů (např. pentazocin, nalbufin) nebo částečných μ-opioidních agonistů (např. buprenorfin) neexistují žádné klinické údaje. Za těchto okolností může podobně jako u čistých μ-opioidních agonistů teoreticky docházet ke snížení analgetického účinku zajišťovaného μ-opioidní složkou přípravku PALEXIA retard. Při kombinování přípravku PALEXIA retard s těmito léčivými přípravky je proto nutná zvýšená opatrnost.

Tapentadol se z organismu vylučuje především konjugací s kyselinou glukuronovou pomocí uridinfosfát glukuronosyltransferázy (UGT), zejména jejích izoforem UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7. Souběžná léčba silnými inhibitory těchto izoenzymů může proto vést ke zvýšené systémové expozici tapentadolu. Při studiích interakce s aktivními látkami s možným účinkem na glukuronidaci (paracetamol, kyselina acetylsalicylová, naproxen a probenecid) nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní účinky na sérovou koncentraci tapentadolu (viz bod 5.2). Při studiích interakce s látkami s možným účinkem na absorpci tapentadolu (omeprazol a metoklopramid) nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní účinky na sérovou koncentraci tapentadolu (viz bod 5.2).

U pacientů užívajících tapentadol je nutná zvýšená opatrnost při zahájení nebo vysazení souběžně podávaných silných přípravků s enzymatickými účinky (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), které může vést ke snížení účinnosti, resp. zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

4.6

Plodnost, těhotenství a kojení

TěhotenstvíO použití u těhotných žen je k dispozici velmi omezené množství údajů.Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky. Při dávkách vedoucích k nadměrné farmakologii ale byl zjištěn opožděný vývoj a embryotoxicita. Při koncentracích dosud nevyvolávajících nežádoucí účinky u matky byly již zjištěny účinky na postnatální vývoj (viz bod 5.3). Přípravek PALEXIA retard by měl být v těhotenství užíván pouze v případě, že potenciální přínos převyšuje potenciální riziko pro plod.

První doba porodní a porodÚčinek tapentadolu na průběh porodu u lidí není znám. Podávat přípravek PALEXIA retard ženám během porodu a těsně před porodem se nedoporučuje. U novorozenců, jejichž matky užívaly tapentadol, by měl být sledován případný útlum dýchání způsobený agonistickými účinky tapentadolu na μ-opioidní receptory.

KojeníO vylučování tapentadolu do mateřského mléka u lidí nejsou k dispozici žádné informace. Závěry studie s potkaními mláďaty krmenými samicemi po podání tapentadolu prokázaly vylučování tapentadolu do mléka (viz bod 5.3). Nelze proto vyloučit riziko pro kojence. Přípravek PALEXIA retard by neměl být užíván během kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek PALEXIA retard může nepříznivě ovlivnit funkce centrálního nervového systému (viz bod 4.8), a proto může mít významný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. To lze očekávat zvláště na začátku léčby, při jakékoli změně dávkování nebo v kombinaci s alkoholem nebo trankvilizéry (viz bod 4.4). Pacienti musí být upozorněni na to, zda smí řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky na pacienty v placebem kontrolovaných studiích s přípravkem PALEXIA retard byly převážně mírně až středně závažné. Nejčastější nežádoucí účinky postihovaly gastrointestinální a centrální nervový systém (pocit na zvracení (nauzea), závratě, zácpa, bolesti hlavy a ospalost).

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky zjištěné v klinických hodnoceních s přípravkem PALEXIA retard. Jsou uvedeny podle druhu a četnosti výskytu. Četnost je vymezena takto: velmi časté (1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Třídy orgánových systémů

Četnostvelmi časté (1/10)

časté(≥1/100 až <1/10)

méně časté(≥1/1 000 až <1/100)

vzácné(≥1/10 000 až <1/1 000)

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita

Poruchy metabolismu

a

výživy

pokles

chuti

k jídlu

snížení váhy

Psychiatrické poruchy

úzkost, depresivní nálada, poruchy spánku, nervozita, neklid

dezorientace,

stavy

zmatenosti, agitace, poruchy

vnímání,

abnormální

sny,

euforická nálada

závislost

na

léku,

abnormální myšlení

Poruchy nervového systému

závratě, ospalost, bolesti hlavy

poruchy pozornosti, třes, mimovolní svalové kontrakce

snížený

stupeň

vědomí,

poruchy

paměti,

mentální

zhoršení,

synkopa,

sedace,

porucha

rovnováhy, dysartrie, hypoestézie, parestézie

křeče,

presynkopa,

abnormální koordinace

Poruchy oka

poruchy vidění

Srdeční poruchy

zvýšení

srdeční

frekvence,

snížení

srdeční frekvence

Cévní poruchy

návaly horka

snížení

krevního

tlaku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

dyspnea

respirační útlum

Gastrointestinální poruchy

nauzea, zácpa

zvracení, průjem, dyspepsie

abdominální dyskomfort

porucha vyprazdňování žaludku

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

pruritus, zvýšené pocení, vyrážka

urtika

Poruchy ledvin a močových cest

potíže

s močením,

polakisurie

Poruchy reprodukčního systému a prsou

sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce

v místě

aplikace

astenie,

únava,

pocity

změny

tělesné

teploty,

suchost

sliznic,

otoky

abstinenční příznaky, otoky,

abnormální

pocity, podrážděnost (iritabilita)

pocity opilosti, pocity uvolnění (relaxace)

V klinických hodnoceních s přípravkem PALEXIA retard s expozicí až po dobu 1 roku byl po náhlém ukončení léčby prokázán malý výskyt abstinenčních příznaků, a pokud se objevily, byly obecně klasifikovány jako mírné. Lékaři by přesto měli sledovat výskyt abstinenčních příznaků (viz bod 4.2) a při jejich výskytu pacienta adekvátně léčit.

U pacientů trpících chronickou bolestí je zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a chování. Látky s výrazným vlivem na monoaminergní systém navíc souvisí se zvýšeným rizikem sebevražedného myšlení a chování u pacientů trpících depresí, a to zejména na počátku léčby. Údaje z klinických studií a postmarketingových hlášení nedokládají zvýšené riziko užívání tapentadolu.

4.9

Předávkování

Zkušenosti u lidíZkušenosti s předávkováním tapentadolu jsou velmi omezené. Z předklinických dat lze usuzovat, že při intoxikaci tapentadolem lze očekávat stejné příznaky jako u jiných centrálně působících analgetik s působením na μ-opioidní receptory. V zásadě tyto příznaky podle klinického stavu zahrnují zejména miózu, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až koma, křeče a útlum dýchání až zástavu dechu.

Opatření při předávkováníLéčba předávkování se musí zaměřit na léčbu příznaků vyplývajících z μ-opioidního agonismu. Při podezření na předávkování tapentadolem je nutné věnovat zásadní pozornost udržení průchodnosti dýchacích cest a zavedení asistované či kontrolované ventilace.Specifickým antidotem útlumu dýchání z předávkování opioidy jsou čistí antagonisté opioidních receptorů, např. naloxon. Respirační útlum po předávkování může trvat déle než účinek antagonistů opioidních receptorů. Podání antagonistů opioidních receptorů po předávkování opioidy nenahrazuje souvislé sledování průchodnosti dýchacích cest, dýchání a oběhu. Není-li odpověď na antagonisty opioidních receptorů dostatečná nebo je krátká, má být podle doporučení výrobce přípravku podána další dávka antagonisty (např. naloxonu).

O eliminaci neabsorbovaného přípravku ze zažívacího traktu dekontaminací aktivním uhlím nebo výplachem žaludku lze uvažovat do 2 hodin po požití. Před pokusem o výplach žaludku je třeba věnovat pozornost zajištění průchodnosti dýchacích cest.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika; opioidy; ostatní opioidy.ATC kód: N02AX06.

Tapentadol je silné analgetikum s agonistickým působením na μ-opioidní receptory a s inhibičními účinky na zpětné vychytávání noradrenalinu. Tapentadol působí analgeticky přímo bez farmakologicky aktivního metabolitu.

Byla prokázána účinnost tapentadolu v předklinických modelech nociceptivní, neuropatické, viscerální a zánětlivé bolesti. Účinnost byla ověřena v klinických studiích s tabletami tapentadolu s prodlouženým uvolňováním u pacientů s nociceptivní a neuropatickou chronickou bolestí. Studie bolesti způsobené osteoartrózou a chronickou bolestí v dolní části zad prokázaly obdobnou analgetickou účinnost tapentadolu jako srovnávacího silného opioidu. Ve studii se subjekty s diabetickou neuropatickou bolestí se tapentadol odlišoval od placeba použitého pro srovnání.

Pro léčbu nádorové bolesti jsou v současné době k dispozici pouze omezené údaje. Z důvodunedostatku dat proto zatím nelze dávat v tomto ohledu žádná doporučení.

Účinek na kardiovaskulární systém: Během podrobného studia intervalu QT u lidí nebyl prokázán účinek opakovaných terapeutických a supraterapeutických dávek tapentadolu na interval QT. Podobně neměl tapentadol relevantní účinek na ostatní parametry EKG (srdeční frekvence, PR interval, trvání QRS a tvar T nebo U vlny).

Pediatrická populaceEvropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) odložila povinnost předložit výsledky studií s přípravkem PALEXIA retard pro všechny podskupiny pediatrické populace se silnou chronickou bolestí. Viz bod 4.2 pediatričtí pacienti.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePrůměrná biologická dostupnost po jednotlivé dávce přípravku PALEXIA retard (nalačno) je v důsledku rozsáhlého first-pass efektu přibližně 32%. Maximální sérové koncentrace tapentadolu jsou pozorovány 3 až 6 hodin po podání tablet s prodlouženým uvolňováním. Nárůst hodnoty AUC (nejrelevantnější parametr expozice pro látkové formy s prodlouženým uvolňováním) závislý na dávce byl pozorován po podání tablet s prodlouženým uvolňováním přesahujících rozmezí orálních terapeutických dávek. Studie opakovaných dávek s dávkovacím rozmezím dvakrát denně za použití 86 a 172 mg tapentadolu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním prokázaly míru akumulace přibližně 1,5 u původního léku, která je dána především dávkovacím intervalem a zjištěným poločasem tapentadolu.

Vliv stravyPo podání přípravku PALEXIA retard po vysoce kalorické snídani s velkým obsahem tuků se AUC a Cmax zvýšily o 8 %, resp. 18 %. Toto zvýšení spadá do normální interindividuální variability farmakokinetických parametrů tapentadolu, a proto není považováno za klinicky relevantní.Přípravek PALEXIA retard lze užívat nezávisle na jídle.

DistribuceTapentadol je v organismu rozsáhle distribuován. Distribuční objem tapentadolu po intravenózním podání je 540 ± 98 l. Vazba na sérové proteiny je nízká a činí asi 20 %.

Metabolismus a eliminaceTapentadol je u lidí rozsáhle metabolizován. Je metabolizováno asi 97 % původní látky. Hlavní cesta metabolismu tapentadolu je konjugace s kyselinou glukuronovou s tvorbou glukuronidů. Po perorálním podání je přibližně 70 % dávky vyloučeno močí v konjugované formě (55 % glukuronidů a 15 % sulfátu tapentadolu). Nejdůležitější enzym účastnící se glukuronidace je uridindifosfát glukuronosyltransferáza (UGT), zejména její izoformy UGT1A6, UGT1A9 a UGT2B7. Celkem 3 % přípravku je vyloučeno močí v nezměněné podobě. Tapentadol je navíc metabolizován pomocí CYP2C9 a CYP2C19 na N-desmetyltapentadol (13 %) a pomocí CYP2D6 na hydroxytapentadol (2 %), které jsou dále metabolizovány konjugací. Metabolismus přípravku prostřednictvím cytochromu P450 má proto menší význam než druhá fáze konjugace. Žádný z metabolitů nemá analgetický účinek. Tapentadol a jeho metabolity jsou vylučovány téměř výhradně ledvinami (99 %). Terminální poločas po perorálním podání je průměrně 4 hodiny. Celková clearance je 1530 ± 177 ml/min.

Zvláštní skupiny populaceStarší pacientiPrůměrná expozice (AUC) tapentadolu je u starších pacientů (65 až 78 let) ve srovnání s mladými dospělými pacienty (19 až 43 let) podobná, Cmax byla u skupiny starších subjektů oproti mladým dospělým subjektům snížena o 16 % .

Postižení ledvinU subjektů s různým stupněm poruchy funkce ledvin (od normálního po těžké postižení) byly AUC a Cmax tapentadolu srovnatelné. Naproti tomu při zvyšujícím se stupni ledvinného postižení byla pozorována narůstající expozice (AUC) tapentadol-O-glukuronidu. U subjektů s mírným, středním a těžkým postižením ledvin je AUC tapentadol-O-glukuronidu 1,5násobně, resp. 2,5 a 5,5násobně vyšší než u subjektů s normální funkcí ledvin.

Postižení jaterU subjektů s poruchou funkce jater vedlo podání tapentadolu k vyšším expozicím a sérovým hladinám tapentadolu oproti subjektům s normální jaterní funkcí. Farmakokinetické parametry u skupiny s mírným až středně těžkým poškozením jater byly AUC 1,7; Cmax 1,4; t1/2 1,2 oproti parametrům AUC 4,2; Cmax 2,5; t1/2 1,4 ve skupině s normální funkcí jater. Stupeň tvorby tapentadol-O-glukuronidu byl nižší u subjektů s vyšším stupněm postižení.

Farmakokinetické interakceTapentadol je metabolizován hlavně glukuronidací ve fázi II a pouze malé množství je metabolizováno oxidací ve fázi I. Glukuronidace je proces s vysokou kapacitou / nízkou afinitou, které není dosaženo ani při nemoci, a terapeutické koncentrace léčiv jsou navíc obecně mnohem nižší než koncentrace potenciálně nutné pro inhibici glukuronidace, takže klinicky relevantní interakce vyvolané fází II metabolismu nejsou pravděpodobné. V klinických farmakokinetických studiích interakcí léčiv byl hodnocen případný vliv paracetamolu, naproxenu, kyseliny acetylsalicylové a probenecidu na glukuronidaci tapentadolu. V klinických studiích s naproxenem (500 mg dvakrát denně 2 dny) a probenecidem (500 mg dvakrát denně 2 dny) se prokázalo zvýšení AUC tapentadolu o 17 %, resp. 57 %. Při těchto klinických studiích nebyly celkově zjištěny žádné klinicky relevantní účinky na sérové koncentrace tapentadolu. Studie interakcí tapentadolu s metoklopramidem a omeprazolem dále hodnotily případný vliv těchto léčivých látek na absorpci tapentadolu. Ani při těchto klinických studiích nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní účinky na sérové koncentrace tapentadolu.Studie in vitro neodhalily žádný potenciál tapentadolu inhibovat nebo indukovat enzymy cytochromu P450. Klinicky relevantní interakce zprostředkované systémem cytochromu P450 jsou proto nepravděpodobné.

Vazba tapentadolu na plazmatické bílkoviny je nízká (asi 20 %). Proto je pravděpodobnost farmakokinetických lékových interakcí v důsledku substituce na vazebných místech proteinů nízká.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Amesův test neprokázal genotoxicitu tapentadolu pro baktérie. Při vyšetření chromozomového poškození in vitro byly zjištěny nejednoznačné výsledky. Při opakovaném vyšetření byly ale výsledky jednoznačně negativní. Podle dvou výstupů, kterými bylo chromozomové poškození a syntéza DNA testované do maximální tolerované dávky, nebyl tapentadol genotoxický in vivo. Dlouhodobé studie na zvířatech neprokázaly možné kancerogenní riziko relevantní pro člověka.Tapentadol neměl žádný vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů. U vysoké dávky byla však snížena míra přežití in utero. Není známo, zda k tomu došlo prostřednictvím samce, nebo samice. U tapentadolu nebyly pozorovány žádné teratogenní účinky na potkany a králíky po intravenózní a subkutánní expozici, byl však pozorován opožděný vývoj a embryotoxicita po podání dávek vedoucích k nadměrné farmakologii. U potkanů bylo pozorováno snížení míry přežití in utero po intravenózní dávce. Tapentadol vyvolal zvýšení mortality mláďat F1 u potkanů po přímé expozici prostřednictvím mléka mezi 1. a 4. dnem po porodu již v případě dávek, které nevyvolaly toxicitu u matky. Nebyly pozorovány žádné účinky na neurologicko-behaviorální parametry.Vylučování do mateřského mléka bylo sledováno u potkaních mláďat kojených samicemi užívajícími tapentadol. Tapentadol a tapentadol-O-glukuronid působil na mláďata v závislosti na dávce. Z toho vyplývá, že se tapentadol do mléka vylučuje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:hypromelosamikrokrystalická celulosakoloidní bezvodý oxid křemičitýmagnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:hypromelosamonohydrát laktosymastekmakrogol 400makrogol 6000oxid titaničitý (E171)žlutý oxid železitý (E172)červený oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibilita

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVdC/Al blistryBalení obsahující 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.PVC/PVdC Al perforované blistry

Balení obsahující 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 100x1 tablet s prodlouženým uvolňováním.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbHZieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/310/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.5.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PALEXIA retard 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Tapentadolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tapentadolum 25 mg (ve formě tapentadoli hydrochloridum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.Další informace naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7,10,14,20,28,30,40,50,56,60,90,100 tablet s prodlouženým uvolňováním10x1,14x1,20x1,28x1,30x1,50x1,56x1,60x1,90x1,100x1 tableta s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.Tablety polykejte celé.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

Logo Grünenthal

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

65/310/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

PALEXIA retard 25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PALEXIA retard 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Tapentadolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH

Logo Grünenthal

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.