Ossica 3 Mg Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce

Kód 0161907 ( )
Registrační číslo 87/ 017/12-C
Název OSSICA 3 MG INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČCE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161906 INJ SOL 1X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce
0161907 INJ SOL 4X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak OSSICA 3 MG INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČCE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls26458/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (dále jen Ossica) a k

čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ossica používat

3. Jak se přípravek Ossica používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ossica uchovávat

6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK OSSICA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ossica patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.

Přípravek Ossica může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které jej používají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ossica může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je roztok pro intravenózní podání prováděné zdravotnickým personálem. Neaplikujte si injekci přípravku Ossica sami.

Přípravek Ossica Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, protože je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin.

Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kostní skelet v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Další faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

-

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

-

kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu

-

nedostatek pohybu (chůze) nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

-

výskyt osteoporózy v rodině.

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny, když upadnete nebo si jinak ublížíte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkou osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

Přípravek Ossica zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a ztracenou kostní hmotu pomáhá obnovovat. Přípravek Ossica tedy snižuje riziko vzniku zlomenin.

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D; pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžující skelet; nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSSICA

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Ossica

-

pokud máte, nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím konzultujte tuto skutečnost s lékařem.

-

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Ossica

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ossica je zapotřebí

Některé osoby musí být při používání přípravku Ossica obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

-

pokud máte nebo jste někdy měla potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy podstoupila dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat ledviny

-

jestliže máte poruchu metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D)

-

Pokud jste léčena přípravkem Ossica, máte užívat doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete užívat, informujte svého lékaře.

-

Pokud podstupujete stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčena přípravkem Ossica.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících do 18 let věku není příslušné použití pro přípravek Ossica.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo pokud existuje možnost, že byste mohla být těhotná, nepoužívejte přípravek Ossica. Pokud kojíte, budete muset s kojením přestat, abyste mohla být přípravkem Ossica léčena.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinek přípravku Ossica na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyl studován.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ossica

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tj. je v podstatě “bez sodíku”.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK OSSICA POUŽÍVÁ

Doporučené dávkování přípravku Ossica ve formě intravenózních injekcí je 3 mg (1 předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce přípravku Ossica si neaplikujte sami.

Injekční roztok přípravku Ossica musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Doba léčby přípravkem Ossica

Pro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ossica může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či pociťovat rozdíl.

Užívejte také potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D tak, jak Vám doporučí lékař.

Jestliže Vám bylo aplikováno více přípravku Ossica, než mělo být

Může se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Ossica

Domluvte si co nejdříve novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávat injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ossica nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou objevit s určitou frekvencí, která je definována následovně:

-

velmi časté: postihují více než 1 pacientku z 10

-

časté: postihují 1 až 10 pacientek ze 100

-

méně časté: postihují 1 až 10 pacientek z 1000

-

vzácné: postihují 1 až 10 pacientek z 10000

-

velmi vzácné: postihují méně než 1 pacientku z 10000

-

není známo: frekvence nemohla být z dostupných dat stanovena.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

-

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

-

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo zvracení.

-

příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní).

-

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti.

-

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky

Časté

-

bolest hlavy

-

pálení žáhy, bolest žaludku (jako jsou „gastroenteritida“ nebo „gastritida“), porucha trávení, nevolnost, nadýmání, průjem nebo zácpa

-

vyrážka

-

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad

-

příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, únavy, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů)

-

únava.

Méně časté

-

bolest kostí

-

pocit slabosti

-

závratě

-

zánět žil a bolest nebo poranění v místě vpichu.

Vzácné

-

reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie)

-

svědění

-

bolest nebo zánět oka.

Velmi vzácné

-

postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti“

Vzácně se mohou vyskytnout neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientek dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Kontaktujte svého lékaře, pokud pocítíte bolest, slabost nebo nepříjemný pocit v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, protože tyto příznaky mohou být časnou známkou možné zlomeniny stehenní kosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK OSSICA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý roztok a odložit injekční stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce obsahuje

-

Léčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg kyseliny ibandronové ve 3 ml roztoku (3,375 mg monohydrátu sodné soli kyseliny ibandronové). 1ml koncentrátu pro přípravu injekčního roztoku obsahuje 1 mg kyseliny ibandoronové.

-

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina octová 98 %, trihydrát octanu sodného, voda na injekci. hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH).

Jak přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je čirý, bezbarvý roztok, téměř bez částic, pH 3,5 – 4,5.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 ml roztoku.

Přípravek Ossica je dostupný v balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo po 4 předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21,1103 Budapešť, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: OssicaČeská republika: Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačceEstonsko: OssicaLotyško: OssicaLitva: OssicaMaďarsko: OssicaPolsko: OssicaRumunsko: OssicaSlovenská republika: Ossica

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

25.1.2012

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku.

Aplikace přípravku Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce:

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce musí být aplikován intravenózně během 15 – 30 sekund.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a zánětu místa vpichu.

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nesmí být mísen s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. s Ringer- laktátovým roztokem, vápenatou solí heparinu) ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Ossica podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukosy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Vynechání dávky:

Při vynechání dávky má být injekce aplikována co možná nejdříve. Další injekce mají být podávány každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:

K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování přípravkem Ossica.

Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnesemii, které jsou příčinou parestézie. V závažných případech je možné podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium-glukonátu, fosforečnanu draselného nebo sodného a síranu hořečnatého.

Obecné údaje:

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako další bisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které mají být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Ossica. U všech pacientek je důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všechny pacientky musí dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacientky současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolovány v souladu s postupy správné lékařské praxe.

Všechen nevyužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními nařízeními.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls26458/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka se 3 ml roztoku obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (jako natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg).

1ml koncentrátu pro přípravu injekčního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1mg.

Pomocné látky:

Jedna přeplněná injekční stříkačka se 3 ml roztoku obsahuje 10,54 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok, téměř bez částic, pH 3,5 – 4,5.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femurunebyla stanovena.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka kyseliny ibandronové je 3 mg podávaná formou intravenózní injekce během 15 -30 vteřin, jedenkrát za tři měsíce.

Pacientky musí dostávat doplňky vápníku a vitamínu D (viz body 4.4 a 4.5).

Pokud dojde k vynechání dávky, má být injekce aplikována co možná nejdříve. Poté je třeba naplánovat další aplikaci injekcí v intervalu 3 měsíců od data poslední injekce.

Optimální délka léčby bisfofonáty u osteoporózy nebyla stanovena.

Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Ossica u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Zvláštní skupiny pacientek

Pacientky s poruchou funkce ledvin

U pacientek s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy hodnota kreatininu v séru je rovna nebo menší než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo u nichž je clearance kreatininu (zjištěná nebo předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo vyšší, není úprava dávky nutná.

Injekční podávání přípravku Ossica u pacientek s hodnotou kreatininu v séru nad 200 µmol/l (2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu (zjištěnou nebo předpokládanou) pod 30 ml/min se pro omezené údaje u těchto pacientek z klinických studií nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pacientky s poruchou funkce jater

Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populace

Žádná úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí nemá přípravek Ossica příslušné použití, proto nebyla kyselina ibandronová u pediatrické populace studována.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

Je nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-

Hypokalcemie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Chybné podání

Musí být zabezpečeno, aby nedošlo k aplikaci injekce přípravku Ossica intraarteriálně nebo paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

Hypokalcemie

Přípravek Ossica, stejně jako jiné bisfosfonáty podávané intravenózně, může zapříčinit přechodné snížení hladiny vápníku v séru.

Před zahájením injekční léčby přípravkem Ossica musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně účinně mají být před zahájením injekční terapie přípravkem Ossica léčeny i jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu.

Všechny pacientky musí dostávat přiměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamín D.

Renální poškození

Pacientky trpící současně jinými chorobami nebo pacientky užívající léčivé přípravky, které mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolovány v souladu se zásadami správné lékařské praxe.

Pro nedostatek klinických zkušeností není přípravek Ossica v injekční formě doporučován u pacienteks hodnotami kreatininu v séru vyššími než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz body 4.2 a 5.2).

Osteonekróza čelisti

U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoli invazivní stomatologické zásahy. Stav pacientů, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické fraktury femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacientky je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásily jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacientky, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. je v podstatě „bez obsahu sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že neindukuje jaterní systém cytochromu P450 u potkanů. Navíc vazba na plasmatické proteiny činí přibližně 85 % - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál pro interakce s dalšími léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen prokázaly, že neexistuje žádný potenciál interakcí s tamoxifenem nebo hormonální substituční léčbou (estrogen).

Při současném podávání melfalanu/prednisolonu u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují dostatečné údaje o používání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Přípravek Ossica nemá být podáván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Přípravek Ossica nemá být podáván během kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denně byla posuzována u 1251 pacientů léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientů pocházejících z klíčové tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V klíčové dvouleté studii prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM16550) byla celková bezpečnost při intravenózním podávání kyseliny ibandronové v dávce 3 mg jednou za 3 měsíce obdobná jako při perorálním podávání kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně. Celkový podíl pacientek, u nichž se projevily nežádoucí účinky, byl 26,0 % a 28,6 % u 3 mg kyseliny ibandronové podávané injekčně každé 3 měsíce a 20,4 % a 22,6 % u perorálního podávání 2,5 mgkyseliny ibandronové denně, v obou případech při podávání po dobu jednoho respektive dvou roků. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity. Nežádoucí účinky ve většině případů neměly za následek ukončení léčby.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byly příznaky podobné chřipce.

Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu ke kyselině ibandronové, jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů.

Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou ibandronovou 3 mg injekčně každé 3 měsíce nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III studií BM16549 a MF4411 a po uvedení léčivé látky na trh.

Třída orgánových systémů

Frekvence výskytu

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Reakce přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Poruchy oka

Vzácné

Zánět oka*†

Cévní poruchy

Méně časté

Flebitida/tromboflebitida

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastritida, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea, zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Vzácné

Angioedém, otok obličeje/edém, kopřivka

Časté

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest, bolest zad

Méně časté

Bolest kostí

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Osteonekróza čelisti*†

Časté

Onemocnění podobné chřipce*, únava

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Reakce v místě aplikace, astenie

*Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení léčivé látky na trh

Po uvedení léčivé látky na trh byly hlášeny následující reakce (frekvence výskytu vzácná): Atypické subtrochanterické a diafyzární fraktury femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Onemocnění podobné chřipce

Přechodně trvající příznaky podobné chřipce byly hlášeny při podávání kyseliny ibandronové 3 mg každé 3 měsíce injekčně, obvykle ve spojitosti s podáním první dávky. Hlášené příznaky podobné chřipce v akutní fázi nebo symptomy zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku, třesavku, únavu, nauzeu, ztrátu chuti k jídlu nebo bolest kostí. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření.

Osteonekróza čelisti

U pacientů léčených bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza čelisti. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět oka

Při podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování přípravkem Ossica.

Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může intravenózní předávkování vyvolat hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnesemii Klinicky významný pokles hladin vápníku, fosforu a hořčíku v séru má být upraven podáním kalcium-glukonátu, hydrogenfosforečnanu draselného, fosforečnanu sodného resp. síranu hořečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty,

ATC kód: M05BA06

Mechanismus účinku

Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové u žen po menopauze vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin v důsledku potlačení zvýšeného kostního obratu až na premenopauzální úroveň.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové destrukci kostí experimentálně navozené při poruše funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5000krát vyšších, než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Jak denní, tak intermitentní dlouhodobé podávání (s prodlouženými intervaly bez aplikace dávky) vedlo u potkanů, psů a opic k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost dokonce v dávkách v rozmezí toxicity. V klinické studii (MF 4411), která byla zaměřena na účinnost kyseliny ibandronové proti vzniku zlomenin, byla potvrzena účinnost kyseliny ibandronové při každodenním i intermitentním podávání s intervalem bez aplikace dávky v rozmezí 9 - 10 týdnů.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o dávkově závislé inhibici kostní resorpce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy kolagenu typu I (NTX)).

U postmenopauzálních žen došlo při každodenním i při intermitentním podávání (s intervalem bez podávání dávky trvajícím 9 - 10 týdnů ve čtvrtletí) kyseliny ibandronové perorálně i intravenózně k biochemickým změnám značícím inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce léčivé látky.

Po intravenózní injekci kyseliny ibandronové došlo k poklesu hladiny alfa řetězce C-telopeptidu kolagenu typu I v séru (CTX) během 3 - 7 dnů od zahájení léčby a ke snížení hladin osteokalcinu během 3 měsíců.

Po vysazení léčby dochází k opětovnému obnovení patologických hodnot zvýšené kostní přeměny, které se vyskytovaly před léčbou v souvislosti s postmenopauzální osteoporózou.

Histologická analýza biopsií kosti u postmenopauzálních pacientek, jimž byla podávána kyselina ibandronová perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně a intermitentně intravenózní dávky až do 1 mg vždy jednou za 3 měsíce, prokázala po dvou a třech letech léčby normální kvalitu kostí a žádné známky poruchy mineralizace kostí. Po dvou letech léčby kyselinou ibandronvou při injekčním podávání dávky 3 mg bylo rovněž pozorováno očekávané snížení kostního obratu ("bone turnover"), normální kvalita kosti a nepřítomnost poruch mineralizace.

Klinická účinnost

Z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin, má být zváženo použití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index,

Kyselina ibandronová 3 mg injekčně každé 3 měsíce

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)

Ve dvouleté, randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické, non-inferioritní klinické studii (BM16550) prováděné u postmenopauzálních žen (1386 žen ve věku 55 - 80 let) s osteoporózou

(vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové v dávce 3 mg každé 3 měsíce je přinejmenším stejně účinné, jako podávání dávky 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně. Tato skutečnost byla potvrzena jak primární analýzou po prvním roce léčby, tak i konfirmační analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

Primární analýzou údajů získaných ve studii BM16550 po prvním roce a konfirmační analýzou po 2 letech léčby nebyla prokázána nižší účinnost dávkovacího režimu 3 mg intravenózně každé 3 měsíce v porovnání s dávkovacím režimem 2,5 mg perorálně jedenkrát denně, z hlediska průměrného zvýšení BMD v bederní páteři, v celkovém proximálním femuru ("total hip"), v krčku femuru a trochanteru (tabulka 2).

Tabulka 2: Průměrná relativní změna BMD od výchozích hodnot v bederní páteři, celkovém proximálním femuru, v krčku femuru a trochanteru po jednom roce léčby (primární analýza) a po dvou letech léčby (populace per-protokol) zjištěná ve studii BM16550

Údaje ze studie BM16550 po prvním roce léčby

Údaje ze studie BM16550 po dvou letech léčby

Průměrná relativní změna od výchozích hodnot v % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně

(N=377)

Kyselina ibandronová 3 mg injekce každé 3 měsíce

(N=365)

Kyselina

ibandronová 2,5 mg jednou denně

(N=334)

Kyselina ibandronová 3 mg injekce každé 3 měsíce

(N=334)

BMD v bederní páteři L2-L4

3,8 [3,4; 4,2]

4,8 [4,5; 5,2]

4,8 [4,3; 5,4]

6,3 [5,7; 6,8]

BMD v celkovém proximálním femuru

1,8 [1,5; 2,1]

2,4 [2,0; 2,7]

2,2 [1,8; 2,6]

3,1 [2,6; 3,6]

BMD v krčku femuru

1,6 [1,2; 2,0]

2,3 [1,9; 2,7]

2,2 [1,8; 2,7]

2,8 [2,3; 3,3]

BMD v trochanteru

3,0 [2,6; 3,4]

3,8 [3,2; 4,4]

3,5 [3,0; 4,0]

4,9 [4,1; 5,7]

Bylo doloženo, že injekce kyseliny ibandronové 3 mg aplikované každé 3 měsíce měly v prospektivně plánované analýze z hlediska zvýšení BMD v bederní páteři lepší účinek, než perorálně podávaná kyselina ibandronová v dávce 2,5 mg jednou denně (po prvním roce bylo p<0,001 a po dvou letech p< 0,001).

V případě BMD v bederní páteři došlo po jednom roce léčby u 92,1 % pacientek, které obdržely 3 mg injekce každé 3 měsíce, ke zvýšení BMD nebo tato hodnota zůstala beze změn (jednalo se tedy o pacientky odpovídající na léčbu), v porovnání s 84,9 % pacientek, kterým byla perorálně podávána dávka 2,5 mg jedenkrát denně (p=0,002). Po dvou letech léčby byla u 92,8 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mg injekce každé 3 měsíce a u 84,7 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně, hodnota BMD v bederní páteři vyšší nebo se nezměnila (p=0,001).

Z hlediska BMD v celkovém proximálním femuru odpovídalo na léčbu po prvním roce 82,3 % pacientek, kterým byly aplikovány injekce 3 mg každé 3 měsíce v porovnání se 75,1 % pacientek, které dostávaly 2,5 mg perorálně jedenkrát denně (p=0,02). Po dvou letech léčby se hodnota BMD v celkovém proximálním femuru zvýšila nebo nezměnila u 85,6 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mg injekce každé 3 měsíce a u 77,0 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p=0,004).

Podíl pacientek, u nichž došlo ke zvýšení BMD v bederní páteři i v celkovém proximálním femuru nebo se tato hodnota nezměnila po prvním roce léčby, byl 76,2 % ve skupině, jíž byly aplikovány 3 mg injekce každé 3 měsíce a 67,2 % ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně

(p=0,007). Po dvou letech bylo toto kritérium splněno u 80,1 % pacientek ve skupině léčené 3 mg injekcemi každé 3 měsíce a u 68,8 % pacientek ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p=0,001).

Biochemické markery kostního obratu

Klinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie. V 12. měsíci byl u léčebného režimu s podáváním intravenózních injekcí 3 mg každé 3 měsíce medián vyjadřující relativní změnu od výchozích hodnot -58,6 % a u režimu s podáváním dávky 2,5 mg perorálně jednou denně -62,6 %. Na léčbu odpovídalo 64,8 % pacientů, jimž byla intravenózně aplikována dávka 3 mg každé 3 měsíce a 64,9 % pacientů léčených perorálně podávanou dávkou 2,5 mg jednou denně (definováno jako snížení o >50 % od výchozích hodnot). Snížení CTX v séru přetrvávalo více než 2 roky u více než poloviny pacientů, kteří odpovídali na léčbu v obou léčebných skupinách.

Na základě výsledků studie BM16550 lze očekávat, že kyselina ibandronová podávaná formou intravenózních injekcí v dávce 3 mg každé 3 měsíce bude v prevenci zlomenin přinejmenším stejně účinná jako podávání kyseliny ibandronové perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně.

Tablety kyseliny ibandronové 2,5 mg jedenkrát denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studii bylo posuzováno perorální podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně a 20 mg periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD v bederní páteři v rozmezí od 2 do 5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre) a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Po třech letech léčby byla také signifikantně snížena incidence klinických zlomenin obratlů o 49 % (p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3-leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo

(N=974)

Kyselina ibandronová

2,5 mg jednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizika výskytu nových morfometrických vertebrálních fraktur

62 % (40,9; 75,1)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2;6,2)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

49 % (14,03; 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33 % (3,73; 6,92)

2,75 % (1,61; 3,89)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

bederní páteři ve 3. roce

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,69 % (-1,0; -0,4)

3,36 % (3,0; 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 (tabulka 4). Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky 3-leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) sledující účinek na zlomeniny u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre pod -2,5

Placebo

(N=587)

Kyselina ibandronová

2,5 mg jednou denně

(N=575)

Snížení relativního rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálních fraktur

59 % (34,5; 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53;

15,55)

5,36 % (3,31; 7,41)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

50 % (9,49; 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

V celkové populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání ibandronátu byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3,0 v krčku proximálního femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denní perorální podávání tablet kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD v bederní páteři ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám 2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 -6 měsíců užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Pediatrická populace

Podávání kyseliny ibandronové nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k aktuálním plasmatickým koncentracím.

Po intravenózním podání 0,5 mg – 6 mg kyseliny ibandronové se úměrně k dávce zvýšila koncentrace této látky v plasmě.

Absorpce

Není relevantní.

Distribuce

Po počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný zdánlivý distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti je odhadována na 40 - 50 % cirkulující dávky. Vazba na plasmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

Biotransformace

Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

Eliminace

Kyselina ibandronová je z krevního oběhu odstraněna absorpcí do kostí (u postmenopauzálních žen jde zhruba o 40 - 50 %), zbývající množství je v nezměněné formě vyloučeno ledvinami.

Rozmezí pozorovaných poločasů je široké, ale zdánlivý terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10 - 72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plasmatické koncentrace se rychle snižují a dosahují 10 % vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84 - 160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50 -60 % celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odráží vychytávání přípravku v kosti.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pohlaví

Farmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

Rasa

Neexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacienti poruchou funkce ledvin

Renální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin je přímo úměrná clearance kreatininu (CLcr).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2 - 3krát vyšší plasmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg kyseliny ibandronové se u osob s těžkou renální insuficiencí

snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové byla posuzována u nízkého počtu pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou, u pacientů, kteří nepodstupují dialýzu, není farmakokinetika kyseliny ibandronové známa. U pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin jsou k dispozici pouze omezené údaje, proto by kyselina ibandronová neměla být v těchto případech podávána.

Pacienti s poruchou funkce jater

Neexistují žádné údaje o farmakokinetice při podávání kyseliny ibandronové u pacientů s poruchou funkce jater. Játra nemají významnou úlohu v clearance kyseliny ibandronové, která nenímetabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientů s poruchou funkce jater není tedy úprava dávky nutná.

Starší populace

V multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Pediatrická populace

Neexistují žádné údaje o užívání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenita:

Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:

Specifické studie zaměřené na tříměsíční dávkovací režim nebyly prováděny. Ve studiích dávkovacího režimu založeného na denní i.v. aplikaci nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u potkanů ani králíků. U potkanů v generaci F1 došlo k poklesu tělesné hmotnosti. Další nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity u potkanů se nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýKyselina octová 98 %Trihydrát octanu sodnéhoVoda na injekciHydroxid sodný (pro úpravu pH)Kyselina chlorovodíková 35% (pro úpravu pH)

6.2

Inkompatibility

Přípravek Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nesmí být mísen s roztoky obsahujícími kalcium ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněné injekční stříkačky (5 ml) vyrobené z bezbarvého skla typu I, opatřené šedou teflonem pokrytou pryžovou zátkou (silikonizovaný bromobutylelastomer) a „tip“ víčkem v polystyrenovém obalu obsahují 3 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo po 4 předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

V případě, že přípravek je podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukosy o koncentraci 50 mg/ml (5%). Toto platí také pro roztoky používané k promytí křidélkového adaptéru a dalších zařízení.

Všechen nepoužitý injekční roztok, stříkačky i injekční jehly musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21,1103 Budapešť, Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/017/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ossica 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačceAcidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka se 3 ml roztoku obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (jako natrii ibandronas monohydricus 3,275 mg).Jeden ml roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také chlorid sodný, kyselinu octovou 98%, trihydrát octanu sodného, vodu na injekci,

hydroxid sodný a kyselinu chlorovodíkovou 35% (pro úpravu pH),.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1x3 mg předplněná injekční stříkačka + 1 injekční jehla 4x3 mg předplněné injekční stříkačky + 4 injekční jehly

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek ovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

K-7628-1.3

2011.04.28.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vrat’te do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-211103 Budapešť, Maďarsko

((RG logo))

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. čislo: 87/017/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

(( EAN kód ))

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ossica 3 mg injekční roztok Acidum ibandronicum

i.v.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Použit. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6.

JINÉ

((RG emblem))

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.