Olanzapin Actavis 5 Mg

Kód 0169037 ( )
Registrační číslo 68/ 400/08-C
Název OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0124014 POR TBL DIS 100X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124006 POR TBL DIS 100X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124012 POR TBL DIS 100X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124002 POR TBL DIS 14X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124008 POR TBL DIS 14X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124003 POR TBL DIS 28X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124009 POR TBL DIS 28X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124013 POR TBL DIS 30X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124004 POR TBL DIS 30X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124010 POR TBL DIS 30X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0119747 POR TBL DIS 35X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0119749 POR TBL DIS 35X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124005 POR TBL DIS 56X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124011 POR TBL DIS 56X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124001 POR TBL DIS 7X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0124007 POR TBL DIS 7X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0119748 POR TBL DIS 70X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0119750 POR TBL DIS 70X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0169037 POR TBL DIS 96X5MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG

1/6

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19820-23/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Olanzapin Actavis 5 mg

Olanzapin Actavis 10 mgOlanzapin Actavis 15 mgOlanzapin Actavis 20 mg

tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Olanzapin Actavis a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Actavis užívat

3.

Jak se přípravek Olanzapin Actavis užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Olanzapin Actavis uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Olanzapin Actavis patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.

Přípravek Olanzapin Actavis se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

Přípravek Olanzapin Actavis se používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy silná podrážděnost. Přípravek též upravuje náladu a zabraňuje tak znovuobjevení vyřazujících extrémních výkyvů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKOLANZAPIN ACTAVIS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Olanzapin Actavis-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Olanzapin Actavis. Alergická reakce se může projevit vyrážkou, svěděním, otokem obličeje, otokem rtů nebo dušností. Objeví-li se tyto příznaky po užití přípravku Olanzapin Actavis, oznamte to svému lékaři.

-

jestliže máte glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olanzapin Actavis je zapotřebí-

léčivé přípravky tohoto typu mohou způsobovat neobvyklé především pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Olanzapin Actavis, ihned to oznamte svému lékaři.

2/6

-

velmi vzácně mohou léčivé přípravky tohoto typu způsobit kombinaci příznaků jako je horečka, zrychlené dýchání, pocení, svalová ztuhlost, otupělost nebo ospalost. Pokud k tomu dojde, ihned to oznamte svému lékaři.

-

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve svému lékaři:-

cukrovka

-

srdeční onemocnění

-

onemocnění jater nebo ledvin

-

Parkinsonova choroba

-

epilepsie

-

potíže s prostatou

-

paralytický ileus (střevní neprůchodnost)

-

krevní onemocnění

-

mozková mrtvice nebo drobná mozková příhoda.

Jestliže trpíte demencí, měl/a byste Vy nebo Váš opatrovník či příbuzný sdělit lékaři, zda jste někdy v minulosti prodělal/a mozkovou mrtvici nebo drobnou mozkovou příhodu.

Pokud je Vám více než 65 let, může lékař jako běžné bezpečnostní opatření kontrolovat Váš krevní tlak.

Upozornění: Lahvička s tabletami obsahuje vysoušedlo, které se nesmí polykat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyBěhem léčby přípravkem Olanzapin Actavis užívejte jiné léky pouze se souhlasem lékaře. Současné užívání přípravku Olanzapin Actavis s léky proti depresím, úzkosti nebo léky, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat otupělost.

Užíváte-li fluvoxamin (lék proti depresi) nebo ciprofloxacin (antibiotikum), měli byste o tom informovat svého lékaře, protože může být nutné změnit dávkování přípravku Olanzapin Actavis.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte lékaře, pokud užíváte léky na Parkinsonovu chorobu.

Užívání přípravku Olanzapin Actavis s jídlem a pitímBěhem léčby přípravkem Olanzapin Actavis nepijte žádné alkoholické nápoje, protože kombinace přípravku Olanzapin Actavis s alkoholem může způsobit otupělost.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, informujte o tom svého lékaře co nejdříve. Tento přípravek můžete užívat během těhotenství pouze po poradě s lékařem. Během užívání tohoto přípravku se kojení nedoporučuje, protože malé množství olanzapinu může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůLéčba přípravkem Olanzapin Actavis může způsobit pocit otupělosti. V tomto případě byste neměl/a řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Je třeba poradit se s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olanzapin Actavis Tento přípravek obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

3/6

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Olanzapin Actavis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Olanzapin Actavis a jak dlouho budete užívat. Denní dávka přípravku Olanzapin Actavis se pohybuje mezi 5 až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestávejte užívat přípravek Olanzapin Actavis, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety byste měl/a užívat jednou denně podle rady svého lékaře.

Olanzapin Actavis dispergovatelné tablety jsou určené pro užívání ústy. Snažte se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda je užíváte během jídla či nalačno.

Tablety můžete rovněž dát do sklenice nebo hrnku s vodou, pomerančovým nebo jablečným džusem, mlékem nebo kávou a zamíchat je. Vzniklá směs může mít s některými nápoji změněnou barvu a může se vytvořit zákal. Vzniklý nápoj ihned vypijte. Tablet se nedotýkejte vlhkýma rukama, mohly by se snadno porušit. Nepřerušujte užívání léku jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin Actavisužívali tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Olanzapin Actavis není určen pacientům mladším 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Olanzapin Actavis než jste měl/aU pacientů, kteří užili více tablet než měli, se objevily následující příznaky: zrychlený tep, neklid/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zejména obličeje nebo jazyka), snížená úroveň vnímání. Další příznaky mohou být: náhlá zmatenost, záchvaty (epilepsie), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a otupělosti nebo spavosti, zpomalené dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Obraťte se ihned na svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Olanzapin ActavisVezměte si lék ihned, jakmile si vzpomenete. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olanzapin Actavis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se uvádějí podle frekvence jejich výskytu. Používá se níže uvedené řazení:Velmi časté: vyskytují se u 1 z 10 pacientů Časté: vyskytují se u 1 – 10 ze 100 pacientů Méně časté: vyskytují se u 1 – 10 z 1000 pacientů Vzácné: vyskytují se u 1 – 10 z 10 000 pacientů Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1z 10 000 pacientů Neznámá frekvence: z dostupných údajů ji nelze určit.

Velmi časté nežádoucí účinkySpavost nebo nadměrná únava, přibývání na váze. Přechodný (ve většině případů) vzestup hladiny prolaktinu (látka, která stimuluje a udržuje sekreci mléka). Klinické projevy tohoto vzestupu, jako je zvětšení prsů u mužů a žen a sekrece mléka, jsou vzácné.

4/6

Časté nežádoucí účinkyZvýšení počtu některého typu bílých krvinek. Závratě, neklid, třes, ztuhlost svalů nebo křeče, neobvyklé pohyby. Zácpa, sucho v ústech. Pocit hladu, vysoká hladina cukru v krvi, zvýšené hladiny některých tuků v krvi. Nízký krevní tlak při postavení se ze sedu nebo lehu s projevy jako jsou závratě nebo mdloby. Slabost, zadržování vody. Zvýšení hladin některých jaterních enzymů (transamináz), zejména při začátku léčby.

Méně časté nežádoucí účinkyPomalá srdeční frekvence s nízkým tlakem a mdlobami nebo bez těchto projevů, prodloužení intervalu QT (změna na EKG záznamu). Zvýšená citlivost na sluneční světlo. Zvýšené hladiny enzymu kreatinkinázy.Vzácné nežádoucí účinkyNižší počet bílých krvinek. Záchvaty, avšak ve většině případů byly popsány záchvaty v minulosti nebo výskyt rizikových faktorů pro tyto záchvaty. Vyrážka, zánět jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky nebo nežádoucí účinky s neznámou frekvencíZávažné poruchy srdečního rytmu (komorová tachykardie či fibrilace komor). Nižší počet krevních destiček. Zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, zvýšené hladiny bilirubinu. Neuroleptický maligní syndrom s projevy jako jsou změny srdeční frekvence, krevního tlaku, trávicí potíže a pocení. Těžce může být rovněž postiženo svalové napětí, tělesná teplota a úroveň vědomí. Abnormální svalová toxicita a bezděčné pohyby jazyka, rtů, obličeje, trupu a končetin. Zánět slinivky břišní, potíže s močením. Svalové onemocnění s bolestmi, způsobené rychlým štěpením svalové tkáně kosterních svalů. Objevení se nebo zhoršení stávající cukrovky, ojediněle s ketoacidózou (ketony v krvi a moči) nebo kóma. Pokles normální tělesné teploty. Krevní sraženiny projevující se jako trombóza hlubokých žil nebo plicní vmetek (embolie). Alergické reakce, např. těžké alergické reakce (anafylaktoidní reakce), otok úst a hrdla (angioedém), těžké svědění nebo kopřivka. Prodloužená nebo bolestivá erekce (ztopoření penisu).

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi vzácně byly po náhlém přerušení léčby olanzapinem popsány projevy jako je pocení, poruchy spánku, třes, úzkost, nucení na zvracení nebo zvracení. Lékař Vám proto může navrhnout, abyste před vysazením léku jeho snižoval/a dávku postupně.

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, výrazná únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. V několika případech bylo v této skupině hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Olanzapin Actavis zhoršovat její příznaky.

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Olanzapin Actavis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

BlistryUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

5/6

Lahvička s tabletamiUchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olanzapin Actavis obsahujeLéčivá látka je olanzapin. Jedna tableta přípravku Olanzapin Actavis obsahuje 5, 10, 15 nebo 20 mg léčivé látky.Pomocné látky: magnesium-stearát, racemický methionin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, částečně substituovaná hyprolosa, krospovidon, aspartam (E951), mikrokrystalická celulosa, guar galaktomanan, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý a pomerančové aroma.Jak přípravek Olanzapin Actavis vypadá a co obsahuje toto baleníOlanzapin Actavis 5 mg: kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 6 mm a označené „O“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 10 mg: kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 8 mm a označené „O1“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 15 mg: kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 9 mm a označené „O2“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 20 mg: kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 10 mm a označené „O3“ na jedné straně.

Velikost baleníOlanzapin Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg je k dispozici v těchto velikostech balení:Jednodávkové Al/Al blistry se slupovací fólií: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70, 96 a 100 tablet dispergovatelných v ústechBlistry s protrhávací fólií: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 a 100 tablet dispergovatelných v ústechLahvička: 30 a 100 tablet dispergovatelných v ústechNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur220 HafnarfjordurIsland

VýrobciActavis hf.Reykjavíkurvegur78220 HafnarfjordurIsland

Actavis Ltd.B16, Bulebel Industrial EstateZejtun ZTN 08Malta

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského ekonomického prostoru pod těmito názvy:Olanzapin Actavis: Dánsko, Island, Malta, Norsko, PolskoOlanzapina Actavis: PortugalskoOlanzapine Actavis: Estonsko, LotyšskoOlanzapin Actavis 5,10,15,20 mg: Maďarsko, Slovensko

6/6

Olanzapin Actavis 5,10,15,20 mg tabletti, suussa hajoava: FinskoOlanzapin Actavis 5,10,15,20 mg Schmelztabletten: NěmeckoOlanzapine Actavis 5,10,15,20 mg burnoje disperguojamosios tabletekOlanzapin Actavis 5,10,15,20 mg orodisperzibilne tablete: Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.5.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19820-23/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Olanzapin Actavis 5 mgOlanzapin Actavis 10 mgOlanzapin Actavis 15 mgOlanzapin Actavis 20 mg Tablety dispergovatelné v ústech

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg.Pomocné látky: aspartam (E951) 2,8 mg, 5,6 mg, 8,4 mg nebo 11, 2 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapin Actavis 5 mgKulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 6 mm a označené „O“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 10 mg Kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 8 mm a označené „O1“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 15 mg Kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 9 mm a označené „O2“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 20 mg Kulaté, bikonvexní, žluté tablety, průměr 10 mm a označené „O3“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Olanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

SchizofrenieDoporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den.

Manická epizodaPočáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně v kombinaci (viz. bod 5.1.). Prevence recidivy bipolární poruchyDoporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli v manické epizodě léčeni olanzapinem, je třeba pokračovat kvůli prevenci recidivy v terapii stejnou dávkou. Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle klinické indikace.

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární afektivní poruchy může být denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5 - 20 mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku se doporučuje jen po patřičném opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být podáván bez ohledu na příjem jídla, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky.

Olanzapin Actavis je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle rozpustí a dá se snadno spolknout. Rovněž je možné tabletu bezprostředně před užitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji (pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva). Tablety dispergovatelné v ústech se nemají brát do vlhkých rukou, protože se mohou rozpadnout.

Olanzapin tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní standardním tabletám s olanzapinem. Mají obdobnou míru a rozsah absorpce. Dávkování a frekvence podání jsou stejné jako u standardních tablet s olanzapinem. Tablety dispergovatelné v ústech se mohou používat jako alternativa standardníchtablet s olanzapinem.

S podáváním u dětí nejsou žádné zkušenosti.

Starší pacientiU pacientů starších 65 let není běžně nutná nižší počáteční dávka (5 mg/den), ale měla by být zvážena v odůvodněných klinických případech ( viz. bod 4.4).

Pacienti s poškozením ledvin a/nebo jaterU těchto pacientů je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg). V případě středně závažného poškození jater (cirhóza, Child-Pugh třída A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována by měla být opatrně.

PohlavíŽenám ve srovnání s muži není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

KuřáciNekuřákům ve srovnání s kuřáky není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který může zpomalovat metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, nekuřáci) se má zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek, i když je indikované, by mělo být opatrné.

Jestliže je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít standardní tablety Olanzapin Actavis (viz. bod 4.5. a 5.2.).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Pacienti se známým rizikem glaukomu s úzkým úhlem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Velmi vzácně byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů. V některých případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. U diabetických pacientů a pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu se doporučuje pečlivé klinické sledování.

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmi vzácně hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení (< 0,01 %). Léčba by měla být ukončena postupným snižováním dávek olanzapinu.

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolizmu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Olanzapin Actavis tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Souběžná onemocněníAčkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita olanzapinu, zkušenosti během klinických studií ukázaly nízkou incidenci s tím souvisejících příhod. Jelikož klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy.

Použití olanzapinu při léčbě psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatologie a halucinací (viz též bod 4.8) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový agonista) a toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální dávky 15 mg/den.

Olanzapin není schválen pro léčbu psychózy a/nebo poruch chování při demenci a není doporučen k podávání u této skupiny pacientů z důvodu zvýšeného výskytu mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6 - 12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a poruchami chování při demenci byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobný výskyt úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5 %, resp. 1,5 % ). Vyšší výskyt úmrtí nesouvisel s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší výskyt úmrtí u pacientů léčených olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byl však na uvedených rizikových faktorech nezávislá.

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, tranzitorní ischemické ataka), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3 % oproti 0,4 %). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu pacienta. Po tuto dobu by pacient měl být pod pečlivou kontrolou.

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny jaterních transamináz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST, se známkami a příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti. V případě zvýšení hladiny ALT a/nebo AST během léčby je třeba jejich hladinu sledovat a zvážit snížení dávek. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit.

Stejně jako u ostatních neuroleptik je nutná opatrnost u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní dřeně nebo s útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo chemoterapií, u pacientů s hypereosinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla často hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8.).

Existují jen omezené údaje o společném užívání s lithiem a valproátem (viz bod 5.1.). Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití olanzapinu v kombinaci s karbamazepinem, ačkoliv farmakokinetická studie byla provedena (viz bod 4.5.).

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)NMS je potenciálně život ohrožující stav, který se objevil v souvislosti s podáváním antipsychotik. Vzácné případy označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní nestabilita (nepravidelný puls anebo tlak krve, tachykardie, pocení a srdeční arytmie). Další příznaky můžou zahrnovat zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. V takovém případě nebo i v případě nevysvětlitelně vysoké horečky bez dalších klinických známek NMS musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena.

Olanzapin se má používat s opatrností u pacientů se záchvaty v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro záchvaty dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly záchvaty hlášeny vzácně. Ve většině těchto případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory.

Tardivní dyskinezeV ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen s náhlou dyskinezí. Přesto riziko tardivní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto u pacienta léčeného olanzapinem s příznaky nebo projevy tardivní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky anebo ukončení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo dokonce objevit až po ukončení léčby.

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na CNS je třeba opatrnosti při současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Jelikož olanzapin působí in vitro jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu.

V klinických studiích starších pacientů byla zřídka pozorována posturální hypotenze. Jako u ostatních antipsychotik, je u pacientů starších 65 let doporučeno pravidelně měřit krevní tlak.

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení intervalu QTc (korekce QT podle Fridericia [QTcF] ≥ 500 milisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření u pacientů se vstupní hodnotou QTcF < 500 ms) méně časté (0,1 % až 1 %) bez signifikantních rozdílů v

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba, jako u ostatních antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin podáván s lékem prodlužujícím interval QTc, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem prodlouženého intervalu QT, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií.

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilní tromboembolie byla hlášena velmi vzácně (<0,01 %). Kauzální vztah mezi výskytem žilní tromboembolie a léčbou olanzapinem nebyl zjištěn. Protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilní tromboembolie, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory žilní tromboembolie, např. imobilizaci pacientů, a provést preventivní opatření.

FenylalaninOlanzapin Actavis obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

Lahvička s tabletami obsahuje vysoušedlo, které se nesmí polykat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Opatrnosti je třeba u pacientů užívajících léky tlumící centrální nervový systém.

Potenciální interakce ovlivňující účinky olanzapinuVzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován isoenzymem CYP1A2, mohou látky, které specificky tento isoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu.

Indukce CYP1A2Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno pouze mírné až střední zvýšení clearance olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2.).

Inhibice CYP1A2Bylo prokázáno, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54 % u žen nekuřaček a 77 % u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou (AUC) koncentrace léčiva bylo 52 % u žen nekuřaček a 108 % u mužů kuřáků. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnostiAktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60 %, proto by se mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu.

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinemOlanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní isoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). Nepředpokládají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují in vivo studie, které neprokázaly inhibici

metabolismu těchto léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 cestu metabolizace), warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19).

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že při zahájení přídatné medikace olanzapinem je nutná úprava dávkování.

4.6 Těhotenství a kojení Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u těhotných žen. Pacientky by měly být poučené, abylékaře informovaly o těhotenství anebo plánovaném těhotenství během užívání olanzapinu. Avšak kvůli nedostatku zkušeností by se olanzapin měl v těhotenství podávat pouze tehdy, když jeho přínos vyváží potenciální riziko pro plod.

Velmi vzácně byly u dětí narozených matkám, které užívaly olanzapin ve třetím trimestru těhotenství, hlášeny spontánní nežádoucí příhody jako třes, hypertonie, letargie a ospalost. Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice dítěte (mg/kg) v ustáleném stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce (mg/kg). Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeStudie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin může způsobit ospalost a závratě, pacienti mají být opatrní při obsluze strojů včetně řízení motorových vozidel.

4.8 Nežádoucí účinky Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:Velmi časté:

(≥1/10)

Časté:

(≥1/100, <1/10),

Méně časté:

(≥1/1000, <1/100),

Vzácné: (≥1/10000, <1/1000), Velmi vzácné: (1/10 000) Neznámá frekvence: z dostupných údajů ji nelze stanovit

Velmi častými nežádoucími účinky spojenými s užíváním olanzapinu v klinických studiích byla ospalost a přibývání na váze.

Případy žilního tromboembolizmu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Frekvence neznámá.

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšším výskytem úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích účinků ve srovnání s placebem (viz také bod 4.4.). Velmi časté nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erytém, zrakové halucinace a inkontinence moči.

V klinických studiích u pacientů s psychózou vyvolanou podáváním dopaminového agonisty pro Parkinsonovu chorobu bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatologie a halucinací.

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární afektivní poruchy měla léčba valproátem v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% výskyt neutropenie; potenciálně přispívajícím faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu třesu, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu a přibývání na váze. Často byly také zaznamenány poruchy řeči. Při léčbě olanzapinem v kombinaci s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7 % u 17,4 % pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající až 12 měsíců) u prevence recidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou byla doprovázena zvýšením výchozí tělesné hmotnosti o ≥ 7 % u 39,9 % pacientů.

Následující tabulka nežádoucích účinků vychází z hlášení a laboratorních vyšetření během klinických studií.

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde Velmi časté: zvýšená plazmatická hladina prolaktinu a s tím spojené klinické projevy (například gynekomastie, galaktorea a zvětšení prsních žláz) byly vzácné. U většiny pacientů se hladina prolaktinu navrátila k normálu bez přerušení léčby. Méně časté: vysoká hladina kreatinfosfokinázy. Srdeční poruchy Méně časté: bradykardie bez nebo s přidruženou hypotenzí nebo synkopou, prodloužení intervalu QT (viz také bod 4.4). Poruchy krve a lymfatického systému Časté: eosinofilie. Poruchy nervového systému Velmi časté: ospalost. Časté: závratě, akathisie, parkinsonismus, dyskineze (viz také pozn. 2 níže). Gastrointestinální poruchy Časté: mírné přechodné anticholinergní účinky včetně zácpy a suchosti v ústech. Poruchy kůže a podkoží Méně časté: přecitlivělost na světlo. Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: přibývání na váze. Časté: zvýšená chuť k jídlu, zvýšená hladina glukózy v krvi (viz pozn. 1 níže), zvýšená hladina triglyceridů v krvi. Cévní poruchy Časté: ortostatická hypotenze. Poruchy jater a žlučových cest Časté: přechodné asymptomatické zvýšení hladiny jaterních transamináz (ALT, AST) zejména na počátku léčby (viz také bod 4.4). Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání Časté: asténie, otok.

1 V klinických studiích s olanzapinem u více než 5 000 pacientů s počátečními hodnotami postprandiální glykémie ≤7,8 mmol/l byl výskyt postprandiální glykémie ≥ 11 mmol/l (svědčící pro diabetes) 1% v porovnání s 0,9 % u placeba. Výskyt postprandiální glykémie rozmezí ≥ 8,9 mmol/l a < 11 mmol/l (ukazující na hyperglykémii) byl 2% v porovnání s 1,6 % u placeba. Velmi vzácně byla hlášena spontánně vzniklá hyperglykémie.

2 V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně vyšší, ale statisticky se významně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se při užívání olanzapinu vyskytly vzácněji než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových poruchách motoriky v anamnéze není

možné v současné době uzavřít, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní extrapyramidové syndromy méně často.

Následující tabulka nežádoucích účinků vychází z postmarketingových spontánních hlášení. Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde Zvýšené hodnot transamináz. Velmi vzácné: zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, zvýšené hodnoty celkového bilirubinu. Srdeční poruchy Velmi vzácné: prodlouženi intervalu QTc, komorová tachykardie/fibrilace a náhlá smrt (viz také bod 4.4). Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné: leukopenie. Velmi vzácné: trombocytopenie, neutropenie. Poruchy nervového systému Vzácné: vzácně byly u pacientů léčených olanzapinem hlášeny záchvaty. Ve většině těchto případů byly již v anamnéze hlášeny záchvaty či jiné rizikové faktory pro záchvaty Velmi vzácné: v souvislosti s olanzapinem byly hlášeny případy označené jako neuroleptický maligní syndrom (NMS) (viz také bod 4.4). Velmi vzácně byl u olanzapinu hlášen parkinsonismus, dystonie a pozdní dyskineze. Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmi vzácně hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení. Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné: pankreatitida. Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné: opoždění začátku močení. Poruchy kůže a podkoží Vzácné: vyrážka. Poruchy pohybového systému, pojivové tkáně a kostí Velmi vzácné: rhabdomyolýza.

Poruchy metabolismu a výživy Velmi vzácné: velmi vzácně byla hlášena hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu někdy spojená s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů. (viz také výše pozn. 1 a bod 4.4). Hypertriglyceridémie, hypercholesterolémie a hypotermie. Cévní poruchy Velmi vzácné: tromboembolie (včetně plicní embolie a hluboké žilní trombózy).

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné: alergické reakce (např. anafylaktoidní reakce, angioedém, pruritus nebo kopřivka). Poruchy jater a žlučových cest Vzácné: hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater). Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Velmi vzácné: priapismus.

4.9. Předávkování

Příznaky a projevy Mezi velmi časté projevy předávkování (výskyt > 10%) patří tachykardie, agitovanost/agresivita, dysartrie, různé extrapyramidové symptomy a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.

Další medicínsky významné důsledky předávkování jsou delirium, křeče, koma, možný neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenze nebo hypotenze, srdeční arytmie (< 2% případů předávkování) a zástava dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování dávkou 1 500 mg.

Léčba předávkování Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 - 60 %. Podle klinického stavu je třeba zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí jako je léčba hypotenze, oběhového zhroucení a podpora funkce dýchání. Nesmí se použít adrenalin, dopamin nebo jiná beta-sympatomimetika, protože stimulace beta-adrenergních receptorů může prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být sledovány jeho vitální funkce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny ATC kód: N05A H03

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké farmakologické působení na řadu receptorových systémů.

V předklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki; < 100 nM) pro serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D1, D2, D3, D4, D5; cholinergní muskarinové receptory m1 - m5, alfa1-adrenergní a histaminové H1 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval in vitro větší afinitu k serotoninovým 5HT2 receptorům než k dopaminovým D2 a vyšší 5HT2 než D2 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mesolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou vyhýbavou odpověď v textu ukazujícím na antipsychotickou aktivitu v dávkách nižších než jsou ty, které vyvolávají katalepsii, tj. v testu ukazujícím na motorické nežádoucí účinky. Na rozdíl od některých typických antipsychotik, olanzapin zvyšuje odpověď v "anxiolytickém testu".

Ve studii účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých dobrovolníků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) obsazoval olanzapin více 5HT2A receptory než dopaminové D2 receptory. Navíc zobrazovací studie pomocí SPECT (jednofotonová emisní tomografie) odhalila, že obsazenost D2 receptorů u pacientů se schizofrenií odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla srovnatelná.

Ve dvou ze dvou placebem kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním komparátorem, kterých se zúčastnilo více než 2 900 pacientů se schizofrenií s pozitivními i negativními symptomy, vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních symptomů.

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, shizoafektivními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů (výchozí průměrná hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále deprese) prokázala prospektivní sekundární analýza skóre změn nálady mezi výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p = 0,001) ve prospěch olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1).

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin vyšší účinnost než placebo a heminatrium – valproát (divalproex) z hlediska snížení manických symptomů za 3 týdny. Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem nebo valproátem) k většímu snížení symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii za 6 týdnů.

Ve 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči placebu na primárním výsledném parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu z hlediska prevence recidivy jak mánie, tak deprese.

Ve druhé 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči lithiu (olanzapin 30,0 %, lithium 38,3 %; p = 0,055).

V 18-měsíční studii s kombinovanou léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla dlouhodobá kombinovaná léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně lepší v porovnání s léčbou samotným lithiem nebo valproátem z hlediska prodloužení doby do recidivy bipolární poruchy definované podle (diagnostických) kritérií na základě syndromů.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Olanzapin tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní standardním tabletám s olanzapinem. Má obdobnou míru a rozsah absorpce. Olanzapin tablety dispergovatelné v ústech se mohou používat jako alternativa standardních tablet s olanzapinem.

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažená k intravenóznímu podání nebyla stanovena.

Olanzapin se metabolizuje v játrech cestou konjugace a oxidace. Hlavní metabolit v oběhu je 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, vykazujících ve studiích na zvířatech významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin. Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem. Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku a pohlaví.

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 hod. oproti 33,8 hod.) a clearance byla snížena (17,5 hod. oproti 18,2 l/hod.). Farmakokinetická variabilita pozorovaná u starších jedinců je v mezích variability u normálních jedinců. U 44 pacientů se schizofrenií starších 65 let nebyl při dávkách 5 - 20 mg/den pozorován zvláštní profil nežádoucích účinků.

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 hod. oproti 32,3 hod.) a clearance byla snížena (18,9 hod. oproti 27,3 l/hod.). Přesto olanzapin (5 - 20 mg) vykázal srovnatelný bezpečnostní profil u žen (n = 467) jako u mužů (n = 869).

Snížená funkce ledvin u pacientů (clearance kreatininu < 10 ml/min) ve srovnání se zdravými nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 hod. oproti 32,4 hod. ) nebo clearance (21,2 hod. oproti 25,0 l/hod.). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57 % radioaktivně značeného olanzapinu se objevilo v moči převážně jako metabolity.

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný eliminační poločas prodloužen (48,8 hod. oproti 39,3 hod.) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (14,1 l/hod. a 18 l/hod.).

U nekuřáků oproti kuřákům (muži i ženy) byl průměrný eliminační poločas prodloužen (38,6 hod. oproti 30,4 hod.) a clearance snížena (18,6 hod. oproti 27,7 l/hod.).

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas vylučování olanzapinu je však malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

Provedená studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci a Číňany.

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin váže přibližně z 93 % na plazmatické bílkoviny, především na albumin a kyselý α1-glykoprotein.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený puls, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí.

Toxicita po opakovaném podávání Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky deprese CNS, anticholinergní účinky a periferní hematologické poruchy. Na útlum CNS se vyvinula tolerance. Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů spočívaly v poklesu hmotnosti ovárií a uteru a morfologických změnách vaginálního epitelu a prsní žlázy.

Hematologická toxicitaU všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů; naproti tomu nebyl

prokázán cytotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým byl podáván olanzapin v dávce 8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15krát vyšší než dostává člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně.

Reprodukční toxicita Olanzapin nemá teratogenní účinky. U samců potkanů sedace ovlivnila páření. Cykly říje byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je trojnásobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9násobek maximální dávky pro člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního vývoje a přechodný pokles aktivity.

Mutagenita Olanzapin se neprojevil jako mutagenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců.

Kancerogenita Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek magnesium-stearátracemický methioninkoloidní bezvodý oxid křemičitýčástečně substituovaná hyprolosakrospovidonaspartam (E951)mikrokrystalická celulosaguar galaktomanantěžký zásaditý uhličitan hořečnatýpomerančové aroma

6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání BlistrUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Lahvička Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení Blistr (Al/Al) s protrhávací fólií. Jednodávkový (Al/Al) blistr se slupovací fólií.Lahvička (HDPE) s vysoušedlem (silikagel) uzavřená zapečetěným uzávěrem z LDPE.

Velikost balení Jednodávkové blistry se slupovací folií: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70, 96 a 100 tablet dispergovatelných v ústechBlistry s protrhávací fólií: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 a 100 tablet dispergovatelných v ústechLahvička: 30 a 100 tablet dispergovatelných v ústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

Olanzapin Actavis 5 mg: 68/400/08-COlanzapin Actavis 10 mg: 68/401/08-COlanzapin Actavis 15 mg: 68/402/08-COlanzapin Actavis 20 mg: 68/403/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.9.2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

12.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička na jednodávkové blistry se slupovací folií

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Actavis 5 mgTablety dispergovatelné v ústechOlanzapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osobys fenylketonurií.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety dispergovatelné v ústechJednodávkové blistry: 7,14,28,30,35,56,70,96 a 100 tablet dispergovatelných v ústech

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1. Mějte suché ruce. Nevytlačujte tabletu z blistru. 2. Oddělte jeden blistr od stripu.3. Opatrně sloupněte folii. 4. Vyjměte tabletu. 5. Vložte tabletu do úst.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehfReykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 68/400/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Olanzapin Actavis 5 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička na blistry s protrhávací fólií

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Actavis 5 mgTablety dispergovatelné v ústechOlanzapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osobys fenylketonurií.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety dispergovatelné v ústechBlistry: 7,14,28,30,35,56,70,100 tablet dispergovatelných v ústech

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehfReykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 68/400/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Olanzapin Actavis 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Jednodávkové blistry a blistry s protrhávací folií

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Actavis 5 mgTablety dispergovatelné v ústechOlanzapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

Krabička a etiketa na lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapin Actavis 5 mgTablety dispergovatelné v ústechOlanzapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osobys fenylketonurií.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety dispergovatelné v ústechLahvička: 30,100 tablet dispergovatelných v ústech

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění! Lahvička obsahuje vysoušedlo, nepolykejte!Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehfReykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 68/400/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Olanzapin Actavis 5 mg

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.