Olanzapin Actavis 10 Mg Potahované Tablety

Kód 0135776 ( )
Registrační číslo 68/ 788/09-C
Název OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0135771 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135772 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135773 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135774 POR TBL FLM 35X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135775 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135770 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0135776 POR TBL FLM 70X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1/6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls44656/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Olanzapin Actavis 2,5 mg potahované tablety

Olanzapin Actavis 5 mg potahované tablety

Olanzapin Actavis 7,5 mg potahované tablety

Olanzapin Actavis 10 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 15 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 20 mg potahované tablety

Olanzapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Actavis potahované tabletyužívat

3.

Jak se přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS POTAHOVANÉ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Olanzapin Actavis potahované tablety patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika.

Olanzapin Actavis potahované tablety se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

Olanzapin Actavis potahované tablety se používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy silná podrážděnost. Přípravek též upravuje náladu a zabraňuje tak znovuobjevení vyřazujících výkyvů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OLANZAPIN ACTAVIS POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku přípravkuOlanzapin Actavis potahované tablety. Alergická reakce se může projevit vyrážkou, svěděním, otokem obličeje, otokem rtů nebo dušností. Objeví-li se tyto příznaky po užití přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety, oznamte to svému lékaři.

-

jestliže Vám bylo v minulosti zjištěno oční onemocnění, jako je určitý typ glaukomu (zelený zákal – zvýšený nitrooční tlak).

2/6

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety je zapotřebí-

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

-

Léčivé přípravky tohoto typu mohou způsobovat neobvyklé pohyby zejména obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety,oznamte to lékaři.

-

Velmi vzácně mohou léčivé přípravky tohoto typu způsobit kombinaci příznaků jako je horečka, zrychlené dýchání, pocení, svalová ztuhlost, otupělost nebo ospalost. Pokud k tomu dojde, ihned to oznamte svému lékaři.

-

Použití přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože se mohou objevit závažné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve svému lékaři:-

cukrovka

-

srdeční onemocnění

-

onemocnění jater nebo ledvin

-

Parkinsonova choroba

-

epilepsie

-

potíže s prostatou

-

paralytický ileus (střevní neprůchodnost)

-

krevní onemocnění

-

mozková mrtvice nebo drobná mozková příhoda (přechodné projevy mozkové mrtvice).

Jestliže trpíte demencí, měl/a byste Vy nebo Váš ošetřovatel či příbuzný sdělit lékaři, zda jste někdy v minulosti prodělal/a mozkovou mrtvici nebo drobnou mozkovou příhodu.

Pokud je Vám více než 65 let, může Vám lékař, jako běžné bezpečnostní opatření, kontrolovat krevní tlak.

Olanzapin Actavis potahované tablety není určen pacientům mladším 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyBěhem léčby přípravkem Olanzapin Actavis potahované tablety užívejte jiné léky pouze se souhlasem lékaře. Současné užívání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety s léky proti depresím, úzkosti nebo léky, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry) může způsobovat ospalost.

Užíváte-li fluvoxamin (lék proti depresi) nebo ciprofloxacin (antibiotikum), měl/a byste o tom informovat svého lékaře, protože může být nutné změnit dávkování přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte lékaře, pokud užíváte léky na Parkinsonovu chorobu.

Užívání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety s jídlem a pitímBěhem léčby přípravkem Olanzapin Actavis potahované tablety nepijte žádné alkoholické nápoje, protože kombinace přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety s alkoholem může způsobit ospalost.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli přípravek. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, informujte o tom svého lékaře co nejdříve. Tento přípravek můžete užívat během těhotenství pouze po poradě s lékařem. Během kojení byste neměla tento přípravek používat, protože malé množství olanzapinu může přecházet do mateřského mléka.

3/6

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety hrozí riziko pocitu malátnosti. Pokud se u Vás malátnost objeví, neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje. Informujte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olanzapin Actavis potahované tabletyPřípravek Olanzapin Actavis potahované tablety obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař dříve sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého se obraťte na svého lékaře.Přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju, tento lék neužívejte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety a jak dlouho budete užívat. Denní dávka přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety se pohybuje mezi 5 až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestávejte užívat přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety byste měl/a užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Snažte se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či nalačno.Potahované tablety přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety jsou určeny k podání ústy. Tablety přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety spolkněte celé s trochou vody.

Jestliže jste užil/a více přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety než jste měl/aU pacientů, kteří užili více tablet, než měli, se objevily následující příznaky: zrychlený tep, neklid/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zejména obličeje nebo jazyka), snížená úroveň vnímání. Další příznaky mohou být: náhlá zmatenost, záchvaty (epilepsie), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a otupělosti nebo spavosti, zpomalené dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Obraťte se ihned na svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Olanzapin Actavis potahované tabletyVezměte si lék ihned, jak si vzpomenete. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Olanzapin Actavis potahované tabletyNepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety užíval/a tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety náhle, mohou se u Vás objevit příznaky jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Před ukončením léčby Vám lékař může doporučit postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Olanzapin Actavis potahované tablety a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky angioedému, jako jsou:

otok obličeje, jazyka nebo hltanu

4/6

polykací potíže

kopřivka a obtíže s dýcháním.

Přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety může způsobovat snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím může být snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy, jako je horečka a výrazné zhoršení Vašeho celkového stavu, případně horečka s místními projevy infekce jako je bolest v krku, hltanu či ústech nebo močové potíže, vyhledejte ihned svého lékaře. Lékař Vám provede vyšetření krve, aby zjistil případné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné, abyste svého lékaře informoval/a o užívání přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety.

Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10

Přibývání na váze.

Ospalost.

Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi.

Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100

Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi.

Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.

Pocit zvýšeného hladu.

Závratě.

Neklid.

Třes.

Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí).

Problémy s řečí.

Neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka).

Zácpa.

Sucho v ústech.

Vyrážka.

Slabost.

Silná únava.

Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.

Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000

Pomalá srdeční činnost.

Přecitlivělost na sluneční světlo.

Padání vlasů.

Vzácné nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 10 000

Zvětšení prsů u žen nebo mužů.

Další možné nežádoucí účinky: jejich četnost nelze z dostupných údajů odhadnout

Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).

Cukrovka nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.

Snížení normální tělesné teploty.

Křeče, obvykle u pacientů, u nichž se již v minulosti vyskytly (epilepsie).

Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti.

Křeče svalů ovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí.

Abnormální srdeční rytmus.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

5/6

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.

Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.

Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.

Potíže při močení.

Prodloužená a/nebo bolestivá erekce.

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápalplic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota,zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může přípravek Olanzapin Actavis potahované tabletyzhoršovat její příznaky.

Užívání léků tohoto typu po delší dobu vzácně vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání činepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnostsvému lékaři. Velmi vzácně se u dětí narozených matkám, které užívaly přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety ve třetí třetině těhotenství, objevil třes, ospalost nebo netečnost.

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPIN ACTAVIS POTAHOVANÉ TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Olanzapin Actavis potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety obsahujeLéčivá látka je olanzapin. Jedna tableta přípravku Olanzapin Actavis potahované tablety obsahuje olanzapinum 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg.Pomocné látkyJádro tablety: laktóza, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, magnesium-stearátPotah tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, sójovýlecithin, xanthanová klovatina. Potahované tablety Olanzapin Actavis 15 mg potahované tabletyobsahují navíc hlinitý lak indigokarmín (E132) a Olanzapin Actavis 20 mg potahované tablety červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Olanzapin Actavis potahované tablety vypadá a co obsahuje toto baleníOlanzapin Actavis 2,5 mg potahované tablety: kulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 6 mm s označením „O“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 5 mg potahované tablety: kulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 8 mm s označením „O1“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 7,5 mg potahované tablety: kulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 9 mm s označením „O2“ na jedné straně.

6/6

Olanzapin Actavis 10 mg potahované tablety: kulatá, z bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 10 mm s označením „O3“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 15 mg potahované tablety: oválná, bikonvexní, světle modrá potahovaná tableta, rozměr 7,35 x 13,35 mm s označením „O“ na jedné straně. Olanzapin Actavis 20 mg potahované tablety: oválná, bikonvexní, světle růžová potahovaná tableta, rozměr 7,5 x 14,5 mm s označením „O“ na jedné straně.

Velikosti baleníBlistry: 7, 14, 28, 30, 35, 56 a 70 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjördurIsland

VýrobceActavis hf.Reykjavikurvegur 78220 HafnarfjördurIsland

Actavis Ltd.B16 Bulebel Industrial EstateZejtun ZTN 3000Malta

Tato příbalová informace byla schválena dne:16.4.2010

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod těmito názvy:Belgie: Olanzapin Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg tablettenBulharsko: Olanzapin ActavisČeská republika: Olanzapin Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg potahované tabletyDánsko: Olanzapin ActavisIrsko: Olanzapine Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg TabletsItálie: OLANZAPINA ACTAVIS 2,5, 5, 7,5, 10 mg compreseLotyšsko: Olanzapin Actavis 21,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg coated tabletsNizozemsko: Olanzapine Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mgRumunsko: Olanzapină Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg comprimate filmateŘecko: Olanzapine/Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mgcoated tabletsSlovensko: Olanzapin Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mgSlovinsko: Olanzapin Actavis Švédsko: Olanzapin Actavis Velká Británie: Olanzapine Actavis 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 mg Tablets


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls44656/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Olanzapin Actavis 2,5 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 5 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 7,5 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 10 mg potahované tabletyOlanzapin Actavis 15 mg potahované tablety Olanzapin Actavis 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje olanzapinum 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg.Pomocné látky:2,5 mg obsahuje 58,3 mg laktózy a 0,640 mg sójového lecithinu (E322)5 mg obsahuje 116,6 mg laktózy a 1,280 mg sójového lecithinu (E322)7,5 mg obsahuje 174,9 mg laktózy a 1,920 mg sójového lecithinu (E322)10 mg obsahuje 233,2 mg laktózy a 2,560 mg sójového lecithinu (E322)15 mg obsahuje 228,2 mg laktózy a 2,560 mg sójového lecithinu (E322)20 mg obsahuje 304,3 mg laktózy a 3,420 mg sójového lecithinu (E322)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Olanzapin Actavis 2,5 mg potahované tabletyKulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 6 mm s označením „O“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 5 mg potahované tabletyKulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 8 mm s označením „O1“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 7,5 mg potahované tabletyKulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 9 mm s označením „O2“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 10 mg potahované tabletyKulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 10 mm s označením „O3“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 15 mg potahované tabletyOválná, bikonvexní, světle modrá potahovaná tableta, rozměr 7,35 x 13,35 mm s označením „O“ na jedné straně.

Olanzapin Actavis 20 mg potahované tabletyOválná, bikonvexní, světle růžová potahovaná tableta, rozměr 7,5 x 14,5 mm s označením „O“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

DospělíOlanzapin Actavis potahované tablety je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin Actavis potahované tablety je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin Actavis potahované tablety je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin Actavis potahované tablety je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

DospělíSchizofrenieDoporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den.

Manická epizodaPočáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně v kombinaci (viz bod 5.1) Prevence recidivy bipolární afektivní poruchyDoporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli v manické epizodě léčeni olanzapinem, je třeba, kvůli prevenci recidivy, pokračovat v terapii stejnou dávkou. Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle klinické indikace.

Během léčby schizofrenie, manické epizody a prevence recidivy bipolární afektivní poruchy může být denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5 až 20 mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku se doporučuje jen po patřičném opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin.

Olanzapin Actavis potahované tablety může být podáván bez ohledu na příjem jídla, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky.

Děti a dospívajícíUžívání olanzapinu u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici údaje o jeho bezpečnosti a účinnosti u této populace. V krátkodobých studiích u dospívajících pacientů byl hlášen větší přírůstek hmotnosti, změny hladin lipidů a prolaktinu než tomu bylo ve studiích u dospělých pacientů (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Starší pacientiU pacientů starších 65 let není běžně nutná nižší počáteční dávka (5 mg/den), ale měla by být zvážena v odůvodněných klinických případech (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jaterU těchto pacientů je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg). V případě středně závažného poškození jater (cirhóza, Child-Pugh třída A nebo B) by měla být zahajovací dávka 5 mg zvyšována pouze s opatrností.

PohlavíVe srovnání s muži není ženám třeba rutinně upravovat ani zahajovací dávku ani dávkové rozmezí.KuřáciNekuřákům ve srovnání s kuřáky není třeba rutinně upravovat zahajovací dávku a dávkové rozmezí.

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který může zpomalovat metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, nekuřáci) se má zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek, i když je indikované, musí být u takových pacientů prováděno opatrně (viz bod 4.5 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.Pacienti se známým rizikem glaukomu s úzkým úhlem.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu pacienta.Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou.

Psychózy a/nebo poruchy chování souvisejících s demencíOlanzapin Actavis potahované tablety není schválen pro léčbu psychózy a/nebo poruch chování při demenci a není doporučen k podávání u této skupiny pacientů z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6 až 12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a/nebo poruchami chování při demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% oproti 1,5%). Vyšší incidence úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, případně i s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo však byla na uvedených rizikových faktorech nezávislá.

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, tranzitorní ischemická ataka), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% oproti 0,4%). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.

Parkinsonova chorobaPoužití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty se u pacientů s Parkinsonovou chorobou nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatologie a halucinací (viz bod 4.8) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou dobu studie. Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální dávky 15 mg/den.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. V souvislosti s olanzapinem byly rovněž vzácně hlášeny případy označené jako NMS. Klinické příznaky NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní nestabilita (nepravidelný pulz anebo tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou být zvýšená hladina kreatinfosfokinázy, myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta objeví příznaky a projevy naznačující NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena.

Hyperglykémie a diabetesVzácně byly hlášeny hyperglykémie a/nebo rozvoj či exacerbace diabetu, příležitostně spojené s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika smrtelných případů (viz bod 4.8). V některých případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. Klinické monitorování se doporučuje zejména u diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu. U těchto pacientů se doporučuje pravidelná kontrola hladin glukózy.

Změny hladin lipidůV placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být léčeny podle klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj poruch lipidů.

Anticholinergní aktivitaAčkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita olanzapinu, zkušenosti během klinických studií ukázaly nízký výskyt s ní souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientům s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy.

Jaterní funkceČasto, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny jaterních transamináz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznaky poškození jater, s anamnézou onemocnění spojených s omezenou funkční rezervou jater a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti. V případě vyšší hladiny ALT a/nebo AST během léčby je třeba hladinu sledovat a zvážit snížení dávek. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit.

NeutropenieOpatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní dřeně či dřeňové toxicity nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla často hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8).

Přerušení léčbyPři náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmi vzácně ( 0,01%) hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.

Interval QTV klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení intervalu QTc (korekce QT podle Fridericia [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření upacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%), bez významných rozdílů

v průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba, jako u ostatních antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován s lékem prodlužujícím interval QTc, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným prodloužením intervalu QT, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnezémií.

TromboembolizmusV souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby (název přípravku) tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Obecná CNS aktivitaVzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervový systém je třeba opatrnosti při současném užívání s jinými centrálně působícími léky a alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu.

KřečeOlanzapin Actavis potahované tablety by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny zřídka. Ve většině těchto případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory.

Tardivní dyskinezeV ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl při léčbě olanzapinem pozorován statisticky méně významný výskyt nenadálé dyskineze. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto, pokud se u pacienta léčeného olanzapinem objeví symptomy pozdní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení léčby.

Posturální hypotenzeV klinických studiích byla posturální hypotenze u starších pacientů pozorována zřídka. U pacientů starších 65 let se podobně jako při léčbě ostatními antipsychotiky doporučuje pravidelně měřit krevní tlak.

Použití u dětí a dospívajících mladších18 letOlanzapin Actavis potahované tablety není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinickéstudie provedené u pacientů ve věkovém rozmezí 13 až 17 let zaznamenaly různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné hmotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. Dlouhodobé důsledky spojené s těmito příhodami nebyly studovány a zůstávají neznámy (viz body 4.8 a 5.1).

LaktózaOlanzapin Actavis potahované tablety obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli používat.

Sójový lecithinJe-li pacient hypersenzitivní na arašídy nebo sóju, nesmí tento přípravek používat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Potenciální interakce ovlivňující účinky olanzapinuVzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu.

Indukce CYP1A2Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno pouze mírné až střední zvýšení clearance olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).

Inhibice CYP1A2Bylo prokázáno, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou (AUC) koncentrace léčiva bylo 52% u žen nekuřaček a 108% u mužů kuřáků. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako např. ciprofloxacin, je třeba zvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem CYP1A2 je třeba zvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnostiAktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu.

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinemOlanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu.Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). Nepředpokládají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují in vivo studie, které neprokázaly inhibici metabolizmu těchto léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 cestu metabolizace), warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19).

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že při zahájení přídatné medikace olanzapinem je nutná úprava dávkování.

Obecná aktivita CNS

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky působící tlumivě na CNS.

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není doporučeno (viz bod 4.4).

QTc interval

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

Neexistují žádné odpovídající a dobře vedené studie u těhotných žen. Pacientky by měly být poučeny, aby lékaře informovaly o těhotenství nebo plánovaném těhotenství během užívání olanzapinu. Avšak kvůli nedostatku zkušeností by se olanzapin měl v těhotenství podávat pouze tehdy, když jeho přínos vyváží potenciální riziko pro plod.

Velmi vzácně byly u dětí narozených matkám, které užívaly olanzapin ve třetím trimestru těhotenství, spontánně hlášeny nežádoucí příhody jako třes, hypertonie, letargie a ospalost.

Ve studii u kojících zdravých žen se olanzapin vylučoval do mateřského mléka. Průměrná expozice kojence (mg/kg) v ustáleném stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce (mg/kg). Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily.4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin může způsobit ospalost a závratě, pacienti mají být opatrní při obsluze strojů včetně řízení motorových vozidel.

4.8

Nežádoucí účinky

DospělíNejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním olanzapinu v klinických studiích byly ospalost, přírůstek hmotnosti, eozinofilie, zvýšené hladiny prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, závratě, akatizie, parkinsonismus (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymptomatické zvýšení jaterních transamináz (viz bod 4.4), vyrážka, astenie, únava a otok.

V následující tabulce je uveden seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů uváděných vespontánních hlášeních a v klinických studiích. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:Velmi časté:

(≥1/10)

Časté:

(≥1/100, <1/10)

Méně časté:

(≥1/1000, <1/100)

Vzácné: (≥1/10 000, <1/1000)Velmi vzácné: (1/10 000)Neznámá frekvence: z dostupných údajů ji nelze stanovit

VyšetřeníVelmi časté: zvýšená plazmatická hladina prolaktinu

1

Méně časté: vysoká hladina kreatinfosfokinázy, zvýšená hladina celkového bilirubinu.Neznámá frekvence: zvýšená hladina alkalické fosfatázy.

Srdeční poruchyMéně časté: bradykardie, prodloužení intervalu QTc (viz bod 4.4).Neznámá frekvence: komorová tachykardie/fibrilace komor, náhlá smrt (viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: eozinofilie.Méně časté: leukopenie, neutropenie.Neznámá frekvence: trombocytopenie.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: ospalostČasté: závratě, akatizie

2, parkinsonismus2, dyskineze2

Neznámá frekvence: křeče, kdy ve většině případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory

pro vznik křečí, neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4), dystonie (včetněokulogyrické krize), tardivní dyskineze, příznaky z vysazení.

Gastrointestinální poruchyČasté: mírné přechodné anticholinergní účinky včetně zácpy a sucha v ústech.Neznámá frekvence: pankreatitida.

Poruchy ledvin a močových cestNeznámá frekvence: opoždění startu močení.Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: vyrážka.Méně časté: přecitlivělost na světlo, alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněNeznámá frekvence: rhabdomyolýza.

Poruchy metabolizmu a výživyVelmi časté: přírůstek hmotnosti.

4

Časté: zvýšená hladina cholesterolu v krvi

5,6, zvýšená hladina glukózy v krvi7, zvýšená hladina

triglyceridů v krvi

5,8, glykosurie, zvýšená chuť k jídlu.

Neznámá frekvence: vznik nebo exacerbace diabetu, příležitostně s ketoacidózou nebo komatem, včetně

několika smrtelných případů (viz bod 4.4), hypotermie

Cévní poruchyČasté: ortostatická hypotenze.Neznámá frekvence: Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Frekvence neznámá.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: astenie, únava, otok.

Poruchy imunitního systémuNeznámá frekvence: alergické reakce

Poruchy jater a žlučových cestČasté: přechodné asymptomatické zvýšení hladiny jaterních transamináz (ALT, AST) zejména na počátku léčby (viz také bod 4.4).Neznámá frekvence: hepatitis (včetně hepatocelulárního, cholestatického a smíšeného poškození jater.

Poruchy reprodukčního systému a prsuNeznámá frekvence: priapismus.

1 Přidružené klinické projevy (například gynekomastie, galaktorea a zvětšení prsů) byly vzácné. U většiny pacientů se hladina prolaktinu navrátila k normálu bez přerušení léčby.

2 V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akatizie a dystonie se vyskytovaly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledemk nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další tardivní extrapyramidové příznaky méně často.

3 Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost a zvracení.

4 Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi dle BMI (Body Mass Index). Zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté, zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté. Při dlouhodobém užívání bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥25 % velmi časté.

5 Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL-cholesterol a triglyceridy) bylo vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby.

6 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin navysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 5,17 -< 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté.

7 Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšeníhladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 -< 7 mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté.

8 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l -< 2,26 mmol/l) na vysoké (≥ 2,26 mmol/l) byly velmi časté.

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů)Podíl pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9 až 12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy v krvi zpomalil přibližně po 4 až 6 měsících.

Další informace týkající se specifických populacíV klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšším výskytem úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také bod 4.4). Velmi časté nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erytém, zrakové halucinace a inkontinence moči.

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinace.

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární afektivní poruchy měla léčba valproátem v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% výskyt neutropenie. Potenciálně přispívajícím faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (≥ 10%) třesu, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu a přírůstku hmotnosti. Často

byly také hlášeny poruchy řeči. Při léčbě olanzapinem v kombinaci s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o ≥ 7% u 39,9% pacientů.

Děti a dospívajícíOlanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebylyprovedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických studií u dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých.

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů(ve věku 13 až 17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze v průběhu krátkodobých klinických studií u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zřejmě ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a podíl dospívajících, u kterých došlo ke klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním.V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:Velmi časté: (≥1/10)Časté: (≥1/100, <1/10),

VyšetřeníVelmi časté: snížená hladina celkového bilirubinu, zvýšená hladina GMT, zvýšené hladiny prolaktinu.

Poruchy nervového systémuVelmi časté: sedace (včetně hypersomnie, letargie, somnolence).

Gastrointestinální poruchyČasté: sucho v ústech. Poruchy metabolizmu a výživyVelmi časté: přírůstek hmotnosti

10, zvýšené hladiny triglyceridů11, zvýšená chuť k jídlu.

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

12.

Poruchy jater a žlučových cestVelmi časté: zvýšení jaterních transamináz (ALT, AST; viz bod 4.4)

9 Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4 % dospívajících pacientů.

10 Zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% bylo velmi časté a zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté. Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo u přibližně poloviny dospívajících pacientů k nárůstu tělesné hmotnosti o ≥ 15% a u téměř třetiny o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti. U dospívajících pacientů byl průměrný váhový nárůst větší u těch, kteří měli nadváhu nebo byli obézní, již na začátku léčby.

11 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z počátečních hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - < 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l).

12 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z počátečních hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l) byly velmi časté.

4.9

Předávkování

Známky a příznakyMezi velmi časté příznaky předávkování (výskyt > 10%) patří tachykardie, agitovanost/agresivita, dysartrie, různé extrapyramidové symptomy a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.

Další medicínsky významné důsledky předávkování jsou delirium, křeče, koma, možný neuroleptický maligní syndrom, respirační deprese, aspirace, hypertenze nebo hypotenze, srdeční arytmie (< 2% případů předávkování) a kardiopulmonární zástava. Smrtelné případy se vyskytly už po akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování dávkou 1 500 mg.

Léčba předávkováníOlanzapin nemá žádné specifické antidotum. Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Bylo prokázáno, že současné podání aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 - 60%.

Podle klinického stavu je třeba zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí jako je léčba hypotenze, oběhového zhroucení a podpora funkce dýchání. Nesmí se použít adrenalin, dopamin nebo jiná beta-sympatomimetika, protože stimulace beta-adrenergních receptorů může prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být sledovány jeho vitální funkce.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikaATC kód: N05A H03

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké farmakologické působení na řadu receptorových systémů.

V předklinických studiích vykazoval olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nmol) pro serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D1, D2, D3, D4, D5; cholinergní muskarinové receptory m1 - m5, α1-adrenergní a histaminové H1 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval in vitro větší afinitu k serotoninovým 5HT2 receptorům než k dopaminovým D2 a vyšší 5HT2 než D2 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou vyhýbavou odpověď v testu ukazujícím na antipsychotickou aktivitu v dávkách nižších než jsou ty, které vyvolávají katalepsii, tj. v testu ukazujícím na motorické nežádoucí účinky. Na rozdíl od některých typických antipsychotik, olanzapin zvyšuje odpověď v "anxiolytickém testu".

Ve studii účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých dobrovolníků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) obsazoval olanzapin více 5HT2A receptory než dopaminové D2 receptory. Navíc zobrazovací studie pomocí SPECT odhalila, že obsazenost D2 receptorů u pacientů se schizofrenií

odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla srovnatelná.

Ve dvou ze dvou placebem kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním komparátorem, kterých se zúčastnilo více než 2 900 pacientů se schizofrenií s pozitivními i negativními symptomy, vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních symptomů.

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, schizoafektivními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů (výchozí průměrná hodnota 16,6 na Montgomery-Asbergově škále deprese) prokázala prospektivní sekundární analýza skóre změn nálady mezi výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p = 0,001) ve prospěch olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1).

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární afektivní poruchy vykázal olanzapin vyšší účinnost než placebo a heminatrium – valproát (divalproex) z hlediska snížení manických symptomů za 3 týdny. Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem nebo valproátem) k většímu snížení symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii za 6 týdnů.Ve 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči placebu na primárním výsledném parametru recidivy bipolární afektivní poruchy statisticky významnou superioritu. Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu z hlediska prevence recidivy jak mánie, tak deprese.

Ve druhé 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p = 0,055).

V 18měsíční studii s kombinovanou léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli stabilizováni na léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla dlouhodobá kombinovaná léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně lepší v porovnání s léčbou samotným lithiem nebo valproátem z hlediska prodloužení doby do recidivy bipolární afektivní poruchy definované podle (diagnostických) kritérií na základě syndromů.

Děti a dospívajícíZkušenosti s používáním u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobá data účinnosti u schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární afektivní poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k významně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL-cholesterolu, triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici a jsou pouze omezené údaje o dlouhodobé bezpečnosti (viz body 4.4 a 4.8).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažená k intravenóznímu podání nebyla stanovena.

Olanzapin se metabolizuje v játrech cestou konjugace a oxidace. Hlavní metabolit v oběhu je 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, vykazujících ve studiích na zvířatech významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin. Převážná část farmakologické aktivity je způsobená parentním olanzapinem. Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku a pohlaví.

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 hod. oproti 33,8 hod.) a clearance byla snížena (17,5 hod. oproti 18,2 l/hod.). Farmakokinetická variabilita pozorovaná u starších jedinců je v mezích variability u normálních jedinců. U 44 pacientů se schizofrenií starších 65 let nebyl při dávkách 5 - 20 mg/den pozorován zvláštní profil nežádoucích účinků.

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 hod. oproti 32,3 hod.) a clearance byla snížena (18,9 hod. oproti 27,3 l/hod.). Přesto olanzapin (5 – 20 mg) vykázal srovnatelný bezpečnostní profil u žen (n = 467) jako u mužů (n = 869).Snížená funkce ledvin u pacientů (clearance kreatininu < 10 ml/min) ve srovnání se zdravými nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 hod. oproti 32,4 hod.) nebo clearance (21,2 hod. oproti 25,0 l/hod.). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57 % radioaktivně značeného olanzapinu se objevilo v moči převážně jako metabolity.

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný eliminační poločas prodloužen (48,8 hod. oproti 39,3 hod.) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (14,1 l/hod. a 18 l/hod.).

U nekuřáků oproti kuřákům (muži i ženy) byl průměrný eliminační poločas prodloužen (38,6 hod. oproti 30,4 hod.) a clearance snížena (18,6 hod. oproti 27,7 l/hod.).

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas vylučování olanzapinu je však malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

Provedená studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci a Číňany.

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin váže přibližně z 93% na plazmatické bílkoviny, především na albumin a kyselý α1-glykoprotein.

Děti a dospívajícíDospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajících průměrná expozice olanzapinu vyšší přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší průměrné expozici u dospívajících.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (po jednorázové dávce)Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: sníženou aktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování tělesné hmotnosti. Střední letální dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi snášeli jednorázovou perorální dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlená srdeční

frekvence, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí.

Toxicita po opakovaném podáváníVe studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky útlum CNS, anticholinergní účinky a periferní hematologické poruchy. Na útlum CNS se vyvinula tolerance. Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů spočívaly v poklesu hmotnosti ovarií a dělohy a morfologických změnách vaginálního epitelu a prsní žlázy.

Hematologická toxicitaU všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů; nebyl však prokázán cytotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým byl podáván olanzapin v dávce 8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15x vyšší než dostává člověk –12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně.

Reprodukční toxicitaOlanzapin nemá teratogenní účinky. U samců potkanů sedace ovlivnila páření. Cykly říje byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je trojnásobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9násobek maximální dávky pro člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního vývoje a přechodný pokles aktivity.MutagenitaOlanzapin se neprojevil jako mutagenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců.

KancerogenitaNa základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletylaktózamikrokrystalická celulózakrospovidonmagnesium-stearát

Potah tabletyčástečně hydrolyzovaný polyvinylalkoholoxid titaničitý (E171)masteksójový lecithinxanthanová klovatinahlinitý lak indigokarmín (E132) (pouze u 15 mg potahovaných tablet)červený oxid železitý (E172) (pouze u 20 mg potahovaných tablet)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistry

Velikosti balení:Blistry: 7, 14, 28, 30, 35, 56 a 70 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjördurIsland

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Olanzapin Actavis 2,5 mg potahované tablety: 68/785/09-COlanzapin Actavis 5 mg potahované tablety:

68/786/09-C

Olanzapin Actavis 7,5 mg potahované tablety: 68/787/09-COlanzapin Actavis 10 mg potahované tablety: 68/788/09-COlanzapin Actavis 15 mg potahované tablety: 68/789/09-C Olanzapin Actavis 20 mg potahované tablety: 68/790/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.11.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.4.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.