Octreoscan

Kód 0076476 ( )
Registrační číslo 88/ 143/94-C
Název OCTREOSCAN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076475 INJ (A+B) EXP:H Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0076476 INJ 2X(A+B) EXP:H Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak OCTREOSCAN

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls90662/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OctreoScan

prekurzor radiofarmaka

Indium-(

111In) pentetreotid, 111 MBq/ml

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek OctreoScan a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OctreoScan používat.3. Jak se přípravek OctreoScan používá.4. Možné nežádoucí účinky.5. Jak přípravek OctreoScan uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OctreoScan A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek OctreoScan je určen ke zjišťování a zobrazení přítomnosti zvláštního druhu buněk v žaludku, ve střevech a slinivce břišní, např. v případě:

 atypických tkáňových struktur nádorů

Záření této radioaktivní látky se může díky použití speciálních kamer snímat nad povrchem těla a získá se obraz, který se nazývá „scan“. Toto zobrazení přesně ukáže rozložení radioaktivity v orgánu a v těle. Lékaři to dá hodnotnou informaci o uspořádání a funkci tohoto orgánu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OctreoScan

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek OctreoScan

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pentetreotid nebo na kteroukoli další složku

přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OctreoScan je zapotřebíInformujte svého lékaře

 jestliže máte poškozenou funkci ledvin

V takovém případě Vám přípravek OctreoScan podá lékař pouze v případě, že je to nezbytně nutné

V rámci podání tohoto léčivého přípravku je využíváno radioaktivní záření. Váš ošetřující lékař

rozhodne o tomto vyšetření pouze v případě, že jeho očekávaný přínos převýší možná rizika.Přípravek OctreoScan je podáván odborníkem, který je odpovědný za zajištění všech opatření, které s podáním přípravku souvisejí.Váš ošetřující lékař Vám sdělí, zda je po podání přípravku nutné dodržovat nějaká zvláštní opatření. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léčivé látky mohou ovlivnit vyšetření pomocí přípravku OctreoScan:

Oktreotid - léčivá látka pro léčbu nádorů, pro léčbu určitých typů poruch růstu, při otocích

pokožky, a používaná k prevenci pooperačních poruch slinivky břišní.Je-li to možné, Váš lékař provede dočasnou úpravu dávkování oktreotidu. Případné plánované přerušení léčby oktreotidem je vhodné provést postupně během 3 dnů, v zájmu omezení nežádoucích účinků s tím spojených.

Inzulín – při současném podání s vysokými dávkami inzulínu může dojít k výraznému

snížení hladiny cukru v krvi. Proto má být prováděno měření hladiny cukru v krvi.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře o svém (i možném) těhotenství. Lékař Vám v těhotenství podá přípravek pouze v případě, že je to nezbytně nutné, protože zde je určité riziko poškození nenarozeného dítěte.

Kojení

Informujte svého lékaře, že kojíte. Lékař může odložit podání přípravku na dobu, kdy bude kojení ukončeno. Také Vás může požádat o přerušení kojení a znehodnocení vytvořeného mléka až do doby, kdy nebude radioaktivita v těle přítomna.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek OctreoScan nemá vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OctreoScan POUŽÍVÁ

Přípravek OctreoScan je používán vždy na odborném pracovišti zdravotnického zařízení a vždy Vám bude podán odborným pracovníkem s patřičným oprávněním pro bezpečnou manipulaci s radioaktivním materiálem.

Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku OctreoScan bude podáno. Dávka závisí na konkrétním vyšetření, které je nutné provést.Bude podána co nejnižší možná dávka, která umožní dostatečně kvalitní výsledky vyšetření.

Obvyklá dávka je:průměrná dávka pro dospělé a starší pacienty:•

110 - 220 MBq, podáno nitrožilní injekcí

MBq je jednotkou používanou pro měření radioaktivity a určuje aktivitu dané radioaktivní látky.

Pacienti mladší 18 letPro děti se používají nižší dávky, přepočtené dle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla. Mladším pacientům lékař podá přípravek pouze v případě, že je to zcela nezbytné.

Provedení vyšetřeníObvykle bývá podána jediná injekce. Zobrazení se provádí 24 hodin po podání injekce. Samotné zobrazení trvá 30 – 90 minut, v závislosti na počtu snímků.Zobrazení je někdy znovu opakováno první nebo druhý den po prvotním zobrazení, pro upřesnění a potvrzení výsledku vyšetření.

Před vyšetřením a během 2-3 dnů po vyšetření vypijte nejméně 2 litry tekutin s častýmmočením. Toto opatření omezí hromadění léčivé látky v ledvinách a močovém měchýři.Váš lékař Vám dále může předepsat léky s projímavým účinkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OctreoScan, než jste měl(a)Tento přípravek je Vám podáván pod lékařským dohledem, proto není pravděpodobné, že dojde k předávkování. Pokud by k tomu došlo, Váš lékař zajistí odpovídající ošetření a léčbu.Vyloučení radioaktivní látky z těla je urychleno co nejvyšším příjmem tekutin a častým močením.

V případě dalších otázek se prosím obraťte na Vašeho lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OctreoScan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky s uvedenou četností:

ojediněle, výskyt v 1-10 případech z 1000:

 alergické reakce, s příznaky zahrnujícími

o návaly horkao zčervenání pokožkyo kopřivkuo nevolnosto potíže s dýcháním

na základě dostupných informací četnost není známa:

 rakovina, riziko je nicméně velmi nízké, díky velmi nízkým dávkám použitým při vyšetření

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK OctreoScan UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek OctreoScan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedeném na štítku lahviček.Připravený roztok je použitelný 6 hodin.Personál zdravotnického zařízení zajistí předepsané podmínky pro uchovávání přípravku.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OctreoScan obsahujePřípravek OctreoScan obsahuje soubor 2 lahviček (A a B). Lahvička A obsahuje 1,1 ml roztoku,

lahvička B obsahuje prášek pro přípravu injekce.

Účinná látka:

 Lahvička A obsahuje 122 MB india-111 ve formě chloridu inditého-(

111In) v objemu 1,1 ml

(111 MBq/ml), k danému datu a hodině.

 Lahvička B obsahuje 10 mikrogramů pentetreotidu.

Smísený obsah lahviček A a B: indium-(

111In) pentetreotid 111 MB/ml k danému datu a hodině.

Pomocnými látkami jsou:

 Lahvička A: kyselina chlorovodíková, voda pro injekci, hexahydrát chloridu železitého. Lahvička B: dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, inositol, kyselina

gentisová.

Jak přípravek OctreoScan vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek OctreoScan, prekurzor radiofarmaka pro přípravu indium-(

111In) pentetreotidu,

122 MBq/1,1 ml k daném u datu a hodině, je dodáván v uzavřeném plechovém obalu, který obsahuje dvě lahvičky a injekční jehlu.

Tento přípravek obsahuje prášek pro přípravu injekce a radioaktivní látku. Uvedené součásti se nesmí použít samostatně. Odborný zdravotnický pracovník provede jejich smísení a po injekčním podání do organismu se připravená látka hromadí ve zvláštním druhu buněk.

 Lahvička A je skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou s teflonovým povlakem a

hliníkovou objímkou, lahvička je stíněna olovem, obsahuje čirý bezbarvý roztok.

 Lahvička B je skleněná lahvička s šedou pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou

s oranžovým odnímatelným krytem. Obsahuje bílý prášek (lyofilizát).

Uvedené lahvičky se nesmí použít samostatně.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceMallinckrodt Medical B.V.Westerduinweg 31755 LE PettenNizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls35584/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUOctreoScan(Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4920)

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1 Obecný popisFyzikální charakteristiky

111In:

Indium-111 se vyrábí v cyklotronu a přeměňuje se s poločasem 2,83 dní na stabilní kadmium.Charakteristika emitovaného záření:záření gama:

172 keV

(90 % relat.zastoupení)

247 keV

(94 % relat.zastoupení)

rentgenové záření:

23 - 26 keV

Radionuklidová čistota: Indium-111  99 %, jiné nuklidy emitující záření gama:  0,1 %Indium-114m: max. 500 Bq/1 MBq Indium-111 k datu a hodině kalibracepoločas India-114m: 49,51 dní

2.2 Kvalitativní a kvantitativní složeníPřípravek OctreoScan se skládá ze dvou lahviček, které není možno použít odděleně.

Lahvička 4920/A obsahuje:Indii (

111In) chloridum

122 MBq/1,1 ml

k datu a hodině kalibrace

Lahvička 4920/B obsahuje:Pentetreotidum

10 µg

Po přípravě dle návodu roztok obsahuje

111In-pentetreotid.

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMALahvička A: Prekurzor radiofarmaka.Lahvička B: Prášek pro přípravu injekčního roztoku.

Lahvička A: Skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou s teflonovým povlakem a hliníkovou objímkou, lahvička je stíněná olovem.Obsahuje čirý bezbarvýroztok.

Lahvička B:Skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou. Obsahuje bílý lyofilizát. 4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceTento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Indium-(

111In) pentetreotid se specificky váže na somatostatinové receptory. OctreoScan je indikován

pro diagnostiku, sledování a upřesnění lokalizace gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních (GEP) nádorů a karcinoidů s přítomností somatostatinových receptorů. Tumory bez somatostatinových receptorů nelze zobrazit.U části pacientů s GEP tumory a karcinoidy neumožňuje nízká hustota receptorů zobrazení přípravkem OctreoScan

R. Obzvláště asi u 50 % pacientů s inzulinomy není možné tumor zobrazit.

4.2 Dávkování a způsob podáníAplikovaná aktivita pro planární zobrazení je 110 MBq jedinou intravenózní injekcí. Aplikaci je nutné provádět se zvláštní opatrností a vyvarovat se paravazální depozice aktivity.Pro SPECT závisí dávka na použitém zařízení. Obecně bývá dávka 110 - 220 MBq jedinou intravenózní injekcí dostačující.Pro starší osoby není potřeba dávkování upravovat.

Jsou omezené zkušenosti s podáním pediatrickým pacientům; je-li aplikace dítěti nezbytná, aktivitu k aplikaci je nutné snížit podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla. Je výhodné použít doporučení Pediatric Task Group EANM:

3 kg = 0,1

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82 4

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52-54kg= 0,90

56-58kg= 0,92

60-62kg= 0,96

64-66kg= 0,98

68 kg = 0,99

Scintigrafické zobrazení se provádí asi za 24 hodin po aplikaci. Pokud je aktivita v břišní oblasti taková, že nelze s jistotou odlišit aktivitu ve střevním obsahu od vychytání v tumoru, je vhodné provést zobrazení ještě po 48 hodinách.Ve slezině, játrech, ledvinách a močovém měchýři nastává fyziologické vychytání. U většiny pacientů je patrná štítná žláza, hypofýza a střeva.

4.3 KontraindikaceHypersensitivita na účinnou látku nebo nakteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíVzhledem k možným rizikům v souvislosti s ionizujícím zářením by neměl být indium-(

111In)

pentetreotid aplikován dětem mladším 18 let, pokud předpokládaný přínos vyšetření nepřevýší možná rizika.

Pokud pacient netrpí průjmy, je nezbytné podat laxativa, aby bylo možné odlišit aktivitu v lézích od aktivity ve střevním obsahu.Nedoporučuje se aplikace pacientům se selháním ledvin, které jsou hlavní eliminační cestou indium-(

111In) pentetreotidu z organismu. V takovém případě dochází ke zvýšení absorbované dávky

(efektivní dávkový ekvivalent 1,9E-01 mSv/MBq). Aplikace je možná pouze v případě, že očekávaný přínos vyšetření převýší možná rizika. Scintigramy v dostačující kvalitě je možné získat po provedení hemodialýzy, kdy může být zvýšená aktivita pozadí alespoň částečně odstraněna. I po provedení dialýzy je přesto možné zaznamenat v játrech, slezině, střevech i krevním oběhu zvýšenou aktivitu než je obvyklé.

Indium-(

111In) pentetreotid nenavázaný na receptory a aktivita india-111 navázaná na nepeptidové

struktury se rychle vylučuje ledvinami. V zájmu urychlení vylučování a tím snížení aktivity pozadí a v zájmu snížení absorbované dávky pro ledviny a močový měchýř, se pacientovi doporučuje dostatečný příjem tekutin 2 - 3 dny po aplikaci.

Přechodnou inhibicí sekrece glukagonu může aplikace indium-(

111In) pentetreotidu způsobit

hypoglykémii u diabetických pacientů užívajících vysoké dávky inzulínu.

Na základě empirických poznatků se doporučuje dočasně vysadit terapii oktreotidem, aby nemohlo dojít k případné blokádě somatostatinových receptorů, přestože tato nutnost nebyla prokázána. U některých pacientů může vysazení terapie oktreotidem způsobit návrat předchozích obtíží. To je možné obzvláště u inzulinomů, kde je nutné uvážit nebezpečí náhlé hypoglykémie, a u pacientů s karcinoidy. Je-li možné terapii oktreotidem přerušit, je doporučeno 3-denní vysazení.

Pozitivní výsledek scintigrafie indium-(

111In) pentetreotidem odráží spíše pouze přítomnost zvýšené

hustoty somatostatinových receptorů než maligní proces. Zvýšené vychytávání diagnostika není specifické pouze pro GEP tumory a karcinoidy. Pozitivní výsledek scintigrafie vyžaduje zvážit možnost přítomnosti jiné choroby s vysokou hustotou somatostatinových receptorů. Zvýšená hustota somatostatinových receptorů se může vyskytovat u následujících patologických procesů: u tumorů vzniklých z tkání embryonálně vyvinutých z neurální trubice (paragangliomy, medulární karcinomy štítné žlázy, neuroblastomy, feochromocytomy), tumorů hypofýzy, endokrinních tumorů plic (malobuněčný karcinom plic), meningiomů, karcinomů prsu, lymfoproliferativních chorob (maligní lymfogranulomy, nehodgkinské lymfomy). Vedle toho je nutné pamatovat na skutečnost, že vychytání diagnostika se může objevit v oblastech, kde je zvýšená kumulace lymfocytů (subakutní záněty).

Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s příslušným povolením pro využívání radioizotopů.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát příslušných předpisů pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak požadavků na kvalitu farmaceutického preparátu.

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceDosud nebyly popsány.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

TěhotenstvíNejsou k dispozici údaje k hodnocení možných rizik při aplikace v těhotenství. Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

KojeníNejsou k dispozici údaje k hodnocení možných rizik při aplikaci během kojení. Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace

nezbytná, je nutné přerušit kojení a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte větší než 1 mSv.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeIndium-(

111In) pentetreotid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky ve spojitosti s aplikací OctreoScanu jsou řídké. Nebyly pozorovány žádné specifické reakce, pouze symptomy připomínající vasovagové reakce nebo anafylaktoidní vedlejší účinky léků. Vysazení terapie oktreotidem jako příprava pro provedení scintigrafického vyšetření může způsobit těžké reakce spočívající obecně v návratu příznaků předcházejících terapii.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů. Pro většinu vyšetření metodami nukleární medicíny je efektivní dávkový ekvivalent nižší než 20 mSv. V případě vyšetření přípravkem OctreoScan metodou SPECT může být i tato hodnota zvýšena. Nejvyšší hodnota efektivního dávkového ekvivalentu pro 70 kg pacienta s normální funkcí ledvin je 26 mSv. Nicméně v daných klinických souvislostech mohou být i vyšší dávky odůvodněné.

4.9 PředávkováníPředávkování je vzhledem k lékové formě (balení jako jedna dávka) nepravděpodobné.Vyloučení indium-(

111In) pentetreotidu nenavázaného na receptory a india-111 navázaného na

nepeptidické struktury může být v ledvinách urychleno dostatečným příjmem tekutin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka, detekce nádorů, indium-(

111In) pentetreotid

ATC kód: V09I B01

OctreoScan je vázán na somatostatinové receptory v tkáních, kde - v závislosti na onemocnění -vykazuje povrch buněk zvýšenou hustotu těchto receptorů, než je tomu za fyziologických podmínek. Scintigrafický nález bude negativní, není-li v daném případě zvýšena hustota somatostatinových receptorů.Prevalence zvýšeného počtu receptorů v tumorózní tkáni u GEP tumorů a karcinoidů je poměrně vysoká.

Existuje pouze omezené množství studií zabývajících se farmakodynamikou přípravku. Biologická účinnost pentetreotidu in vitro dosahuje asi 30 % účinnosti somatostatinu. Biologická aktivita in vivopři studiích na krysách je nižší než odpovídající množství oktreotidu. Intravenózní aplikace 20 µg pentetreotidu způsobila u některých pacientů měřitelný, ale omezený pokles hladin gastrinu a glukagonu v séru s dobou trvání kratší než 24 hodin.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPřibližně 80 % i.v. podaného indium-(

111In) pentetreotidu se vyloučí ledvinami během 24 hodin

(90 % během 48 hodin). Indium-(

111In) pentetreotid se vychytává v játrech (asi 2 % za 24 hodin) a ve

slezině ( asi 2,5 % za 24 hodin). Vychytání ve štítné žláze a v hypofýze je možné, ale není reprodukovatelné. Akumulace v ledvinách je zčásti způsobena probíhající eliminací močí a zčásti

zpožděnou exkrecí ledvinami. U pacientů s normální funkcí střev představuje vylučování žlučovým měchýřem a následně stolicí asi 2 % aplikované aktivity.Do 6 hodin po aplikaci se močí vylučuje především samotný indium-(

111In) pentetreotid. Následně se

zvyšuje množství vyloučené aktivity navázané na nepeptidické struktury.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V preklinických studiích nebyly zjištěny významné skutečnosti.

Nebyly prováděny studie karcinogenního potenciálu, embryotoxicity, ani vlivu pentetreotidu na fertilitu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekPřipravený roztok obsahuje dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, inositol, gentisovou kyselinu, hexahydrát chloridu železitého, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,02 mol/l, vodu pro injekci. pH připraveného roztoku je 3,8 - 4,3.Roztok neobsahuje konzervační látky.

6.2 InkompatibilityNejsou známy.OctreoScan může být po označení naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného.Roztok k injekční aplikaci nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 12.

6.3 Doba použitelnostiDoba použitelnosti lahvičky A a lahvičky B přípravku OctreoScan je 24 hodin po datu a hodině kalibrace. Datum a hodina kalibrace a datum a hodina exspirace jsou uvedeny na olověném kontejneru a v průvodních dokladech.Po označení je nutné roztok použít do 6 hodin.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníLahvičku A a B skladujte při 15-25C (obyčejná teplota).Žádné zvláštní požadavky nejsou specifikovány. Pouze nutno zajistit patřičné stínění emitovaného záření.Připravený injekční roztok skladujte při 15-25C (obyčejná teplota) v rámci doby použitelnosti roztoku za podmínek pro RA látky.

6.5 Druh obalu a velikost baleníLahvička s pentetreotidem je uzavřená pryžovou zátkou. Lahvička s roztokem chloridu inditého-(

111In) je uzavřena pryžovou zátkou s teflonovým povlakem.

Obě lahvičky uzavřeny hliníkovou objímkou.OctreoScan je dodáván ve dvou lahvičkách, jedna s olověným stíněním. Lahvičky jsou umístěny v uzavřeném plechovém obalu.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Nevyužitá aktivita indium-111 nebo nevyužitý roztok přípravku OctreoScan musí být skladován do té doby, než je obsah považován dle platných vyhlášek za neaktivní. Poté je možná likvidace tohoto materiálu jako neškodný odpad. Nevyužité lahvičky s lyofilizátem pentetreotidu je možné odstraňovat jako neškodný odpad.Likvidace odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se radioaktivního materiálu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIMallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 31755 ZG PettenNizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO88/143/94-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE16.2.1994 / 27.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU3.3.2011

11. DOZIMETRIENíže uvedené dozimetrické údaje jsou založeny na měřeních u pacientů. Výpočty byly prováděny metodikou MIRD.

Do výpočtu efektivního dávkového ekvivalentu bylo zahrnuto i sedm běžně neuváděných orgánů. Pět nejvíce exponovaných orgánů je označeno hvězdičkou.

Odhady absorbovaných dávek po aplikaci indium-(

111In) pentetreotidu zahrnují podíl asi 0,1 % india-

114m.

orgán

mGy/MBq (rad/mCi)

Nadledviny

6,7E-02

(2,5E-01)

Mozek

1,2E-02

(4,5E-02)

Prsní žlázy

1,3E-02

(4,7E-02)

Stěna žluč.měchýře

5,5E-02

(2,0E-01)

Tlusté střevo*dolní část

8,6E-02

(3,2E-01)

horní část

5,7E-02

(2,1E-01)

Tenké střevo

4,5E-02

(1,7E-01)

Žaludek

4,1E-02

(1,5E-01)

Srdeční stěna

2,5E-02

(9,2E-02)

*Ledviny

6,6E-01

(2,4E+00)

Játra

6,7E-02

(2,5E-01)

Plíce

2,2E-02

(8,2E-02)

Svaly

2,6E-02

(9,7E-02)

Vaječníky

4,7E-02

(1,7E-01)

*Slinivka břišní

6,8E-02

(2,5E-01)

Červená kostní dřeň

3,0E-02

(1,1E-01)

Povrch kostí

3,4E-02

(1,2E-01)

Kůže

1,4E-02

(5,1E-02)

*Slezina

3,8E-01

(1,4E+00)

Varlata

2,7E-02

(1,0E-01)

Brzlík

1,7E-02

(6,1E-02)

Štítná žláza

5,5E-02

(2,0E-01)

*Stěna moč.měchýře

4,8E-01

(1,8E+00)

Děloha

6,8E-02

(2,5E-01)

Hypofýza

7,6E-02

(2,8E-01)

Efektivní dávkový

mSv/MBq (rem/mCi)

ekvivalent

1,2E-01

(4,5E-01)

Efektivní dávkový ekvivalent pro doporučenou aktivitu pro dospělé je 13 mSv pro 110 MBq a 26 mSv pro 220 MBq india-111 (zahrnut podíl india-114m).

Dozimetrické údaje pro děti (při použití doporučení Pediatric Task Group EANM pro úpravu dávkování), podle věku a tělesné hmotnosti:

věk

EDE

doporučená

EDE pro

(mSv/MBq)

aktivita

doporuč.aktivitu

15 let/58 kg

1,55E-01

100 MBq

16 mSv

10 let/34 kg

2,21E-01

75 MBq

17 mSv

5 let/22 kg

3,23E-01

55 MBq

18 mSv

1 rok/ 8 kg

5,72E-01

25 MBq

14 mSv

novoroz.3 kg

1,32E+00

11 MBq

15 mSv

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKAAplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

Přípravek k injekčnímu podání (indium-(

111In) pentetreotid) připravte přidáním obsahu lahvičky A

(chlorid inditý-(

111In), roztok) k obsahu lahvičky B (pentetreotid, lyofilizát). Pro přenos roztoku

chloridu inditého-(

111In) použijte zásadně injekční jehlu Sterican (0,90 x 70), která je součástí každé

dodávky přípravku. Následuje inkubace po dobu 30 minut. Poté je možné produkt naředit 2-3 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného, je-li vyžadováno aplikovat roztok ve větším objemu. Z tohoto roztoku je možné odebrat malé množství pro kontrolu účinnosti značení dle postupu popsaného níže.

Upozornění: Pro přípravu injekčního roztoku použijte zásadně roztok chloridu inditého-(

111In) dodaný

v balení spolu s lyofilizátem pentetreotidu !

Kontrola kvality značeníRadiochemická čistota připraveného roztoku jako stanovení množství india-111 navázanéhona peptidové a nepeptidové struktury se určuje pomocí chromatografie na silikagelu na skleněných vláknech. Připravte dobře vysušený chromatografický proužek asi 10 cm dlouhý a 2,5 cm široký a vytvořte značky pro start (2 cm), 6 cm a 9 cm. Naneste 5-10 µl připraveného radioaktivního roztoku indium-(

111In) pentetreotidu na start. Vyvíjejte v čerstvě připraveném roztoku dihydrátu natrium-

citrátu 0,1 M upraveného na pH 5 kyselinou chlorovodíkovou. Asi za 2-3 minuty soustava dosáhne značky 9 cm. Přestřihněte proužek na značce 6 cm a měřte aktivitu horní a dolní části. Indium-111navázané na nepeptidové struktury se pohybuje k čelu.

Dolní část chromatogramu má obsahovat více než 98 % celkové aktivity chromatogramu.


nahoru

Informace na obalu

Page 1 of 4

PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

Tin containing radio-active kit (radiolabel in lead shielding and labeling substance)

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

OctreoscanKit for preparation of

111In-Pentetreotide 111 MBq/ ml .

2.

STATEMENT OF ACTIVE SUBSTANCE(S)

Vial A: Indium (

111In) Chloride 111 MBq/ml (as 122 MBq/1.1ml) at ART

Vial B: Pentetreotide 10 microgram

3.

LIST OF EXCIPIENTS

Vial A: hydrochloric acid, water for injection and ferric chloride hexahydrate.Vial B: sodium citrate dihydrate, citric acid monohydrate, inositol and gentisic acid.

4.

PHARMACEUTICAL FORM AND CONTENTS

Kit for preparation. The kit consists of two vials:Vial A: Radiopharmaceutical precursorVial B: Powder for solution for injection

5.

METHOD AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

For intravenous use after reconstitution.Read the package leaflet before use.

6.

SPECIAL WARNING THAT THE MEDICINAL PRODUCT MUST BE STORED OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN

Keep out of the reach and sight of children.

7.

OTHER SPECIAL WARNING(S), IF NECESSARY

8.

EXPIRY DATE

EXP [DD MMM YYYY]After reconstitution and labeling: expiry 6 hours

9.

SPECIAL STORAGE CONDITIONS

Before and after reconstitution store below 25ºC

10. SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR

WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATE

Page 2 of 4

Radioactive waste disposal should be in accordance with national regulations. After decay of radioactivity there are no special precautions for waste disposal.

11. NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

[To be completed nationally]

12.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

[To be completed nationally]

13.

BATCH NUMBER

Lot [12345]

14.

GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

[To be completed nationally]

15.

INSTRUCTIONS ON USE

The sterile needle included in the pack is to be used for the reconstitution.

16.

INFORMATION IN BRAILLE

Octreoscan is only intended for administration by health care professionals

Page 3 of 4

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS

Vial label: Vial A

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

Octreoscan Vial A Radiopharmaceutical precursor

2.

METHOD OF ADMINISTRATION

for labelling with Vial B

3.

EXPIRY DATE

EXP [DD MMM YY]

4.

BATCH NUMBER

Lot [00000/000]

5.

CONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT

Indium (In111) chloride ,122 MBq in 1.1 ml (111 MBq/ml)[DD MMM YYYY] 18:00h.CET

6.

OTHER

Mallinckrodt Medical BV

Page 4 of 4

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS

Vial label: Vial B

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

OctreoScan Vial BPowder for solution for injection

2.

METHOD OF ADMINISTRATION

Intravenous use after labelling with Vial A

3.

EXPIRY DATE

EXP [DD MMM YYYY]After reconstitution: expiry 6 Hours

4.

BATCH NUMBER

Lot [000000]

5.

CONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT

Pentetreotide 10 microgram reaction vial

6.

OTHER

Mallinckrodt Medical BV

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.