Octaplas

Kód 0047749 ( )
Registrační číslo 75/ 038/03-C
Název OCTAPLAS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047749 INF SOL 1X200ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak OCTAPLAS


Příbalová informace.

OCTAPLAS

(Proteinum plasmatis humani)

Prosíme, čtěte pečlivě tuto příbalovou informaci před použitím přípravku. Tato příbalová

informace obsahuje důležité údaje pro použití přípravku Octaplas. Máte-li jakékoliv dotazy

obraťte se prosím na svého lékaře.

Co je obsaženo ve Vašem přípravku?

Přípravek se nazývá Octaplas a generickým názvem jde o lidskou plazmu. Octaplas je roztok, který obsahuje lidské plazmatické proteiny.Lidská plazma je tekutá část lidské krve.

Octaplas obsahuje také aminokyselinu (glycin), stopové množství antikoagulantu (dihydrát citronanu sodného), pufr (dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného) a S/D reagencie ( tributyl-fosfát a oktoxinol 10). Octaplas obsahuje proteinum plasmatis humani 9,0 - 14,0 g ve 200 ml.

Octaplas je k dispozici ve 200ml krevních vacích a je vyroben firmou Octapharma Pharmazeutika Produktions Ges.m.b.H, Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Vídeň, Rakousko. Držitelem rozhodnutí o registraci je Octapharma (IP) Ltd., Coventry CV5 9RG, Velká Británie

K čemu se Octaplas používá ?

Octaplas se používá stejně jako normální čerstvě zmražená plazma:

Octaplas pomáhá v případech komplexního nedostatku koagulačních faktorů, k nimž může dojít při masivní transfuzi nebo těžké poruše jater. Octaplas může být podán také v život ohrožujících případech, není-li koncentrát příslušného koagulačního faktoru (např. faktor V nebo faktor XI) k dispozici nebo není možno laboratorně určit diagnózu.

Může být také podán v případě příliš nízké hladiny vitamínu K, způsobené nedostatečnou činností jater.

U pacientů s trombotickou trobocytopenickou purpurou (TTP), u nichž je snížené množství krevních destiček a pro léčbu krvácivosti následkem intenzivní výměny plazmy, může být použit Octaplas k opětovnému získání rovnováhy mezi koagulačními faktory.

Kdy Octaplas nesmíte použít ?

Octaplas nesmí být použit jste-li alergičtí na jakékoliv přípravky vyrobené z lidské plazmy,

zvláště pokud jste jeden z mála pacientů, kteří mají protilátky proti imunoglobulinu IgA.

Zvláštní upozornění

Octaplas má být použit s opatrností, máte-li nízkou hladinu imunoglobulinu A, a měli jste v minulosti reakce na plazmatické proteiny, nebo na čerstvě zmraženou plazmu, nebo trpíte-li srdeční vadou nebo máte-li tekutinu na plících (plicní edém).

Octaplas se nedoporučuje pro léčbu von Willebrandovy choroby (vWD).

Údaje o použití přípravku Octaplas u nedonošených dětí jsou velmi omezeny, proto přípravek může být podán pouze v těch případech, kdy to lékař shledává nezbytným.

Reakce s jinými léčivy

Během klinických zkoušek byl Octaplas podáván v kombinaci s různými jinými léčivými přípravky, ale žádné interakce nebyly pozorovány.

Octaplas by neměl být míchán s jinými intravenózními roztoky nebo léčivy kromě červených krvinek a krevních destiček.

Aby se vyloučila možnost vzniku sraženiny nesmí se podávat roztoky obsahující vápník stejným infúzním setem jako Octaplas.

Nejsou známy žádné reakce s jinými léčivy.

Co dělat v případě, že jste těhotná nebo kojíte?

Jste-li těhotná oznamte to svému lékaři. Octaplas Vám lékař předepíše pouze je-li přesvědčen, že je to nezbytně nutné.

Jak se Octaplas podává?

Před infúzí vak zahřát přibližně na +37°C, můžete použít vodní lázeň nebo specielní mikrovlnnou troubu při pečlivém dodržení instrukcí daných výrobcem přístroje. Teplota přípravku Octaplas nesmí přesáhnout + 37°C .

Rozmrazování nesmí trvat déle než 30 minut.

Před podáním infúze přípravku Octaplas musí být provedeno vyšetření kompatibility AB0 krevních skupin . V připadech ohrožení života může být Octaplas krevní skupiny AB podán všem pacientům. Octaplas se podává infúzí do žíly. Je důležité, aby rychlost podání infúze nepřekročila 1 ml přípravku Octaplas na kg těl.hm. za minutu.

Jaké množství přípravku Octaplas Vám může být podáno?

Dávka je závislá na Vaší klinické situaci a tělesné hmotnosti. Podané množství určí Váš lékař.

Zvláštní doporučení pro dávkování:

Dávka při nedostatku koagulačních faktorů je 5 - 20 ml přípravku na kg Vaší těl.hm.

U pacientů s TTP (pacienti se sníženým množstvím krevních destiček) se doporučuje nahradit celý objem plazmy přípravkem Octaplas. Pro léčbu vnitřního krvácení (hemorhagie) při intenzivní výměně plazmy určí lékař nezbytnou dávku.

Kalciumglukonát by měl být podán do jiné žíly, aby byl snížen negativní vliv citrátu obsaženého v přípravku Octaplas .

20 minut po podání přípravku byste měl být pod dohledem lékaře pro případ, že by došlo k alergické reakci (anafylaktické reakci) nebo šoku, v tomto případě musí být infuse okamžitě zastavena.

Jaké nežádoucí účinky se mohou objevit?

Stejně tak jako u všech léků i u přípravku Octaplas může dojít k nežádoucím účinkům,

např.: únava, pocit mravenčení (parestézie), třes, zrudnutí, mrazení (svalový třes s horečkou nebo bez ní), nauzea, zvracení, místní otok (edém), horečka, abnormální příznaky na plících a nízká hladina vápníku. Někteří pacienti mohou mít alergickou reakci, jako je: vyrážka, horečka, mrazení, nauzea, zvracení, bolesti v břiše nebo v zádech. Zřídka může infúze lidské plazmy způsobit anafylaktický šok (s okamžitým závažným alergickým projevem jako je zarudnutí kůže, pokles krevního tlaku, dýchací potíže, kolaps). Vysoká rychlost infúze může vést u pacientů s disfunkcí jater k poruchám krevního oběhu .

Zřídka může dojít k tomu, že inkompatibilita protilátek, které jsou obsaženy v přípravku Octaplas a antigenů ve Vaší krvi, vyvolá hemolytickou transfúzní reakci, mrazení, horečku, suchý kašel, dýchací potíže, vyrážku a vnitřní krvácení.

Infúze přípravku Octaplas může způsobit vznik protilátek specifického koagulačního faktoru.

Vysoké dávky nebo příliš velká rychlost infúze mohou způsobit zvýšení krevního objemu,

plicní edém a/nebo srdeční zástavu.

V závislosti na typu a závažnosti nežádoucí reakce musí být snížena rychlost infúze nebo podání přípravku zastaveno, o čemž rozhodne lékař.

Pokud se u Vás někdy objevily tyto nebo jiné potíže, informujte prosím svého lékaře.

Jak budete Octaplas uchovávat ?

Octaplas musí být uchováván v mrazničce při teplotě ≤ -18°C, v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Zkontrolujte vždy dobu použitelnosti uvedenou na obalu. Octaplas má dobu použitelnosti 4 roky.

Nikdy nepoužívejte léčivo po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Pokud byl vak otevřen, musí být přípravek okamžitě spotřebován, nejpozději do1 hodiny po rozmražení.

Rozmražený Octaplas nesmí být znovu zmražen. Nespotřebovaný přípravek musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakaleny nebo mají sraženinu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léky připravené z lidské plazmy

Jsou-li léky připraveny z lidské plazmy nebo krve, je zde pro Vás zanedbatelná možnost přenosu infekčních agens z krve. Octapharma používá při výrobě přípravku Octaplas velmi pečlivý skreening plazmy. Dárci jsou sledováni odběrovými centry a plazma je po každém odběru testována na přítomnost virů. Po přípravě poolu je plazma Octapharmou znovu testována. Výrobní proces přípravku Octaplas zahrnuje specielní výrobní postup, tzv. SD proces, který pomáhá zničit některé další viry, které by testováním nemusely být zachyceny. Tento postup není účinný pro všechny viry.

Dále Octaplas obsahuje ochranné protilátky pro celé množství virů. Tyto protilátky, jak se zdá, chrání pacienty proti celé řadě virů, které jsou SD procesem nedotčeny.

Bohužel, navzdory veškerým opatřením Octapharmy, nelze zcela vyloučit možnost, že dojde k přenosu krevní infekce.

Váš lékař může doporučit vhodnou vakcinaci jako prevenci rizika přenosu infekce z lidské krve nebo plazmy.

Další informace

Údaje obsažené v této příbalové informaci se týkají pouze přípravku Octaplas. Pokud máte zájem o další informace, požádejte o ně prosím Vašeho lékaře nebo zdravotní sestru.

Datum poslední revize této příbalové informace

28.12.2005

1

1

/4


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

l. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OCTAPLAS

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Proteinum plasmatis humani 45-70 mg/ml

Pomocné látky viz 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA

Infúzní roztok

Před zmrznutím světle žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Indikace pro Octaplas jsou stejné jako pro čerstvě zmraženou plazmu (FFP):

 • Celkový deficit koagulačních faktorů jako je koagulopatie při těžkých poruchách jater nebo masivní transfúze.

 • Substituční terapie při léčbě deficitu koagulačních faktorů , v život ohrožujících situacích, kdy specifický koncentrát koagulačního faktoru např. faktor V nebo faktor XI , není k dispozici nebo v případě, že není možná přesná laboratorně stanovená diagnóza.

 • Opak účinku fibrinolýzy a rychlý opak účinku orálních antikoagulancií (kumarinového a indanedionového typu), je-li nedostatek vitamínu K vzhledem k poškozené funkci jater nebo v život ohrožující situaci.

 • Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) , obyčejně ve spojení s výměnou plazmy.

 • Při intenzivní výměně plazmy, Octaplas by měl být použit pouze k úpravě koagulační abnormality, když nastane abnormální krvácení.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování je závislé na klinické situaci a vzniklé poruše, ale 12-15 ml Octaplasu na kg těl.hm. (25%) je obyčejně počáteční dávka. Je velmi důležité monitorovat odpověď, jak klinicky, tak stanovením hodnot protrombinového času (PT), částečného tromboplastinového času (PTT) a/ nebo stanovením obsahu specifického koagulačního faktoru.

Dávkování u pacientů s deficitem koagulačního faktoru

Adekvátní hemostatický účinek při malém a středním krvácení nebo chirurgickém zákroku se normálně dosáhne u pacientů s  nedostatkem koagulačního faktoru po infúzi 5-20 ml Octaplasu na kg těl.hm. (10-33%)

V případech těžkého krvácení nebo chirurgického zákroku by měl situaci posoudit hematolog.

Dávkování při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP) a krvácení při intensivní výměně plazmy:

U pacientů s TTP by se měl celý objem plazmy vyměnit za Octaplas.

Při léčbě krvácení při intensivních výměnách plazmy by měl situaci posoudit hematolog.

Podání Octaplasu musí být založeno na kompaktibilitě AB0 krevních skupin. V případech ohrožení života , Octaplas krevní skupiny AB může být považován za universální plazmu , která může být podána všem pacientům.

Octaplas musí být podáván intravenózní infúzí bezprostředně po rozmražení jak je popsáno v odstavci 6.6. , za použití infúzního setu s filtrem. Po celou dobu infúze je nutné dodržovat aseptické podmínky. Vzhledem k riziku toxicity citrátu, by neměla infúzní rychlost překročit 0,020-0,025 mmol citrátu na kg těl.hm./min. což je ekvivalentní ≤1 ml Octaplasu na kg těl.hm./min. Toxický účinek citrátu se dá minimalizovat podáním kalciumglukonátu i.v. do jiné žíly.

4.3. Kontraindikace

Kontraindikace jsou identické jako u podání FFP.

Nedostatek IgA s prokázanou přítomností protilátek proti IgA.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Octaplas by se měl používat s opatrností v těchto případech:

 • Deficit IgA.

 • Alergie na plazmatické bílkoviny.

 • Předchozí reakce na podání FFP.

 • Manifestní nebo latentní srdeční dekompensace.

 • Plicní edém.

Octaplas by se neměl používat jako doplněk objemu u pacientů, u nichž nebyl zjištěn nedostatek koagulačního faktoru.

Octaplas by se neměl podávat v případech krvácení způsobeného von Willebrandovou chorobou (vWD) nebo jinými nedostatky koagulačního faktoru, je-li k dispozici koncentrát specifického faktoru.

U léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění. To platí i o patogenech neznámé povahy.

Riziko přenosu infekcí je redukováno tímto způsobem:

 • výběrem dárců lékařským pohovorem a skreeningem jednotlivých odběrů a testováním plazmatických poolů na 3 nejdůležitější patogenní viry HIV,HCV,HBV.

 • Testování každého plazmatického poolu na genom HCV.

 • Procesy inaktivace /odstranění virů zahrnuté do výroby byly validovany použitím modelových virů a jsou považovány za účinné pro HIV, HCV a HBV. Procesy virové inaktivace / odstraňování virů mají limitované hodnoty proti neobaleným virům jako je HAV a Parvovirus B 19. Přenos Parvoviru B 19 byl hlášen po použití S/D - ošetřené plazmy, přestože byly přítomny neutralizační protilátky.

 • Parvovirus B 19 může mít vážný účinek na seronegativní těhotné ženy nebo immunokompromitované osoby nebo na pacienty se zvýšenou tvorbou červených krvinek, proto by měl být Octaplas použit u těchto pacientů pouze je-li to přísně indikováno.

Při výrobě Octaplasu je použito maximálně 1520 jednotlivých odběrů krve.

Octaplas je vyroben z plazmatických poolů obsahujících specifikovanou minimální hladinu protilátek , které jak se ukázalo mají neutralizační účinek proti HAV. Možnost rizika infekce neobalenými viry je vyvážena výhodou inaktivace lipidicky obalených virů jako je HIV, HBV a HCV pomocí SD-ošetření.

U pacientů, kteří dostávají pravidelně léčivé přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy se doporučuje předběžná vakcinace (např. proti HAV a HBV).

Podání Octaplasu musí být založeno na kompatibilitě AB0 krevních skupin. V případě ohrožení života, Octaplas krevní skupiny AB může být podán jako univerzální plazma všem pacientům.

Pacienti by měli být sledováni nejméně 20 minut po podání přípravku.

V případě anafylaktické reakce nebo šoku se musí infúze okamžitě zastavit.

Léčba by měla pokračovat podle návodu pro šokovou terapii viz odstavec 4.8.

Údaje pro používání Octaplasu u nedonošených dětí jsou velmi omezené, proto má být přípravek podán pouze tehdy, převyšuje-li prospěch podání potenciální riziko.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Během klinických zkoušek byl Octaplas podáván v kombinaci s různými, jinými léčivými přípravky, ale žádné interakce nebyly pozorovány.

Inkompatibility jsou stejné jako u FFP:

 • Octaplas se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, jinak může dojít k inaktivaci a vysrážení. Přípravek se může mísit s červenými krvinkami a destičkami.

 • Aby se vyloučila možnost vzniku sraženiny, nesmí se podávat roztoky obsahující vápník stejným infúzním setem jako Octaplas.

 • Interakce s jinými léčivy nejsou známé.

4.6. Těhotenství a kojení

Bezpečnost použití Octaplasu během těhotenství nebyla prokázána v kontrolovaných klinických studiích. Přípravek by měl být podán těhotným a kojícím ženám pouze v nezbytném případě, je-li alternativní léčba neproveditelná. Riziko přenosu parvoviru B19 viz odstavec 4.4.

4.7. Účinky na schopnost řidit a obsluhovat stroje

Po ambulantním podání má pacient odpočívat l hodinu.

Nic nenasvědčuje tomu, že by Octaplas mohl snižovat pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

4.8. Nežádoucí účinky

Během klinických zkoušek bylo referováno o následujících nežádoucích účincích po podání Octaplasu:

-kožní reakce (vyrážka, erytematosní vyrážka a kopřivka),

-mrazení/svalový třes s horečkou nebo bez ní,

-horečka,

-nausea se zvracením nebo bez něj,

-místní otok,

-plicní projev,

-hypokalcemie,

-anafylaktoidní reakce.

Tyto nežádoucí účinky jsou známy při podání FFP a proto se mohou objevit i při podání Octaplasu:

 • Akutní, mírná alergická reakce(např. kopřivka, hotrečka, mrazení, nausea, zvracení a bolesti břicha nebo zad), je obvyklá z důvodu přecitlivělosti na podané proteiny (>1/100).

 • Akutní těžké alergické (anafylaktické nebo anafylaktoidní) reakce (charakterisované např.zrudnutím kůže, hypotenzí, bolestí pod sternem, bronchospasmem, dyspnoí a kardio-respiračním kolapsem) z důvodu přecitlivělostí na podané proteiny nebo anti IgA se objevují zřídka (<1/1000).

 • Vysoká rychlost podání infúze může být příčinou kardiovaskulárních potíží jako výsledek toxicity citrátu (případ ionizovaného vápníku), zvláště u pacientů s jaterní poruchou.

 • Méně obvyklé (1/100-1/1000) jsou symptomy odpovídající citrátové toxicitě (např.únava, parestesie, třes a hypokalcemie ) při výměně plazmy.

 • Zřídka (<1/1000) může inkompatibilita mezi protilátkami obsaženými v FFP a antigeny červených krvinek příjemce vyústit do okamžité nebo opožděné hemolytické transfuzní reakce. Proto musí být podání Octaplasu založeno na kompatibilitě AB0 krevních skupin.

 • Zřídka (<1/1000) mohou přítomné účinné ani-leukocytární protilátky, jako důsledek agregace leukocytů v plicích, vyprovokovat akutní poškození plic, syndrom známý jako transfúzí vyvolané akutní poškození plic, charakterizované mrazením, horečkou, suchým kašlem a dyspnoí.

 • Zřídka (<1/1000) mohou přítomné účinné specifické trombocytární protilátky vyvolat pasivní post-transfuzní purpuru (PTP) charakterizovanou dyspnoí, vyrážkou, horečkou, nediferencovanou purpuru a patrnou trombocytopenii.

 • Zhledem k tomu, že produkt neobsahuje celé buňky (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) je riziko imunizace redukováno.

 • Infúze Octaplasu může způsobit vznik specifických protilátek proti koagulačnímu faktoru.

Opatření pro případ nežádoucích reakcí

V závislosti na typu a stupni nežádoucí reakce může být infúze přerušena a musí být použito vhodných oživovacích prostředků jak je definováno ve všeobecném návodu pro šokovou terapii:

Klinické příznaky Opatření

Subjektivní pocity (nausea atd.) Zpomalit rychlost infúze nebo zastavit

podávání až do vymizení příznaků.

Kožní příznaky (zarudnutí, kopřivka atd.) Zastavit podávání. Antihistaminika.

Tachykardie, mírný pokles krevního tlaku Zastavit podávání. Glukokortikoidy

(systola pod 90 mm Hg) intravenózně.

Dyspnoa. Šok. Zastavit podávání. Adrenalin 0,1 - 0,5 mg

s.c. nebo i.m., vysoké dávky glukokortikoidů intravenózně, kyslík, doplnění objemu, možné zvýšení diurézy použitím frusemidu v případě normovolémie, kontrola acidobazické rovnováhy a v případě nezbytnosti úprava hladiny elektrolytů.

Trvalý normovolemický šok Dopamin v dávkách až do maxima

10 μg/kg/min, možno i v kombinaci s noradrenalinem.

Zástava srdce nebo zástava dýchání Recuscitace

Následující poučení se týká specifických nežádoucích reakcí které mohou v souvislosti s podáním Octaplasu nastat:

Klinické příznaky Opatření

Citrátová toxicita (případ ionizovaného vápníku) Zpomalit rychlost infúze nebo úplně zastavit podávání do opětovného zlepšení zdravotního stavu. Calcium gluconat 10% intravenózně v dávce 10 ml/l infúze Octaplasu.

Hemolytická transfúzní reakce Zastavit podávání. Zvýšená diuréza (udržovat vylučování moči nad 100 ml/hodinu u dospělých po alespoň

18 - 24 hodin) použitím i.v. elektrolytů a manitolu (např. 15% manitolu,

125 ml/hodinu) nebo frusemidu, uhličitanu sodného a v případě anurie dialýzy. V případě nutnosti

symptomatická šoková terapie.

4.9 Předávkování

 • Vysoké dávky nebo rychlost podání infúze mohou způsobit hypervolémii, plicní edém a/nebo zástavu srdce.

 • Vysoká rychlost infúze může vyvolat kardiovaskulární obtíže jako výsledek citrátové toxicity (případ ionizovaného vápníku) zvláště u pacientů s poruchou funkce jater.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Náhrada plazmy a frakcí plazmatických bílkovin,

ATC kód: B05A A

Octaplas má stejnou klinickou aktivitu jako normální lidská FFP. Po SD-ošetření a následném odstranění SD činidel zůstává v Octaplasu obsah plasmatických proteinů a jejich distribuce na srovnatelné hladině jako u FFP, tj. 45 - 70 mg/ml.

Hodnoty koagulační aktivity jsou velmi blízko srovnatelným hodnotám u normální lidské FFP a pro každý koagulační faktor je dosaženo minimum 0,5 IU/ml.

Konečný produkt je vyšetřován na koagulační faktory V, VIII, XI.

Následkem SD-ošetření a purifikace je redukován obsah lipidů a lipoproteinů. Toto nemá žádnou důležitost pro indikace Octaplasu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Octaplas má podobné farmakokinetické vlastnosti jako FFP.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Inaktivace viru se provádí SD metodou za použití 1% roztoku tri(N-butyl)fosforečnanu (TNBP) a 1% roztoku tritonu X-100. Tyto SD reagencie jsou odstraněny během purifikačního procesu. Maximální množství TNBP a tritonu X-100 v konečném produktu je 2μg/ml

a 5 μg/ml. Farmakologické a toxikologické studie na zvířatech prokázaly, že tyto hladiny reziduí by neměly působit žádný klinický problém pro indikaci a dávkování.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.l. Seznam pomocných látek

Dihydrát citronanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečňanu sodného, glycin, tributyl-fosfát, oktoxinol 10.

6.2. Inkompaktibility

Octaplas se nemá mísit s jinými léčivy, může se objevit inaktivace a vysrážení.

6.3. Doba použitelnosti

4 roky při uchovávání v mrazničce při ≤ -18°C, v původním obalu.

Po otevření vaku musí být přípravek okamžitě spotřebován, nejpozději do 1 hodiny po rozmražení.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Octaplas je zmražený přípravek a měl by se uchovávat a přepravovat za podmínek uvedených v odstavci 6.3.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Octaplas je plněn do sterilních plastikových polyvinylchloridových krevních vaků s přebalem z polyamid/polyetylenu .

Vaky 1x 200 ml

6.5. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Octaplas musí být uchováván a přepravován při teplotě ≤ -18°C.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Rozmrazit se má ve vnějším přebalu ve vodní lázni s dobrou cirkulací od +30 do +37°C. Je důležité zabránit, aby voda nevnikla do vnitřního prostoru.

Teplota vodní lázně nesmí přesáhnou +37°C a neměla by být nižší něž +30°C.

Octaplas se může rozmrazit také v mikrovlnné troubě specielně upravené pro rozmrazování krevních derivátů.Rozmrazování se musí řídit návodem výrobce přístroje.

Obsah vaku zahřát přibližně na +37°C před infúzí. Teplota Octaplasu nesmí přestoupit +37°C.

Rozmrazování nesmí trvat déle něž 30 minut.

Odstraňte přebal a přezkoušejte vak na praskliny a trhliny.

Vyvarujte se třepání.

Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo mají usazeniny.

Uchovávání Octaplasu déle než 1 hodinu po rozmražení má za následek ztrátu aktivity koagulačních faktorů. Nejlepšího účinku koagulačních faktorů se dosáhne, je-li Octaplas použit okamžitě , nejpozději do 1 hodiny po rozmražení. Octaplas uchovávaný déle než 1 hodinu po rozmražení nesmí být použit k úpravě nedostatku labilních koagulačních faktorů.

Rozmražený Octaplas se nesmí znovu zmrazit. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Ltd., Coventry CV5 9RG, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

75/038/03 - C


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.