Octagam 10 %

Kód 0147814 ( )
Registrační číslo 75/ 714/09-C
Název OCTAGAM 10 %
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0147814 INF SOL 1X100ML/10GM Infuzní roztok, Infuze
0147815 INF SOL 1X200ML/20GM Infuzní roztok, Infuze
0147812 INF SOL 1X20ML/2GM Infuzní roztok, Infuze
0147813 INF SOL 1X50ML/5GM Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak OCTAGAM 10 %

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194134/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OCTAGAM 10%, infuzní roztok

Immunoglobulinum humanum normale (IVIg)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Octagam 10% a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octagam 10% používat3. Jak se přípravek Octagam 10% používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Octagam 10% uchovávat6. Další informace

1

CO JE PŘÍPRAVEK OCTAGAM 10% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Octagam 10%:

Octagam 10% (100 mg/ml) je roztok lidského normálního imunoglobulinu (IgG) (tj. roztok lidských protilátek) pro intravenózní podání (tj. infuze do žíly). Imunoglobuliny jsou přirozenou složkou lidského těla a podporují imunitní obranu těla. Octagam 10% obsahuje všechny IgG aktivity přítomné v běžné populaci. Adekvátní dávkování tohoto léčivého přípravku může obnovit výjimečně nízké hladiny IgG na normální úroveň.

Octagam 10% má široké spektrum protilátek proti různým původcům infekčních onemocnění.

K čemu se používá přípravek Octagam 10%:

Octagam 10% se používá

* jako substituční terapie u pacientů, kteří nemají dostatečné množství vlastních protilátek,

* u určitých zánětlivých onemocnění,

* jako prevence či léčení infekcí po transplantaci kostní dřeně.

Octagam 10% se používá jako substituční terapie. Existují 3 skupiny substituční terapie:

-

Pacienti s vrozeným deficitem protilátek (syndromy primární imunodeficience: vrozená agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, běžná variabilní imunodeficience, těžké kombinované imunodeficience, Wiskottův-Aldrichův syndrom)

-

Pacienti s nemocemi krve, které vedou k nedostatku protilátek a k opakujícím se infekcím (myelom nebo chronická lymfatická leukemie s vážnou sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi)

-

Děti s vrozeným AIDS s opakujícími se bakteriálními infekcemi

2/5

Octagam 10% lze použít u těchto zánětlivých onemocnění:

-

U dospělých nebo dětí, kteří nemají dostatečný počet krevních destiček (idiopatická trombocytopenická purpura), a osob s vysokým rizikem krvácení nebo před chirurgickými výkony k úpravě hodnot krevních destiček

-

U pacientů s onemocněním vedoucím k zánětům různých orgánů (Kawasakiho nemoc)

-

U pacientů s onemocněním, které může vést k zánětům určitých částí nervového systému (syndrom Guillain-Barré)

-

2

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OCTAGAM 10% POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Octagam 10%:

-

jestliže jste alergický/á na lidský imunoglobulin nebo na kteroukoli další složku přípravku Octagam 10%,

-

jestliže máte nedostatek imunoglobulinu A (nedostatek IgA) s protilátkami proti IgA.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Octagam 10% je zapotřebí:

Pokud máte jakékoli další onemocnění, informujte svého lékaře.

V případě nežádoucích účinků musí být buď snížena rychlost infuze, nebo musí být infuze zastavena. Léčba nežádoucích účinků závisí na povaze a závažnosti nežádoucího účinku.

Virová bezpečnostJsou-li léky vyráběny z lidské krve nebo plazmy, jsou učiněna opatření, která brání přenosu infekce na pacienty. K těmto opatřením patří: pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby byli vyloučeni ti, kteří představují riziko přenesení

infekce,

 testování jednotlivých odběrů a poolů plazmy na známky virů nebo infekcí, výrobci těchto produktů také začleňují do zpracování krve či plazmy kroky, pomocí nichž

mohou být viry inaktivovány nebo odstraněny.

I přes tato opatření nelze při podávání léků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit přenesení infekce. Toto se týká i všech neznámých nebo nově objevených virů nebo dalších typů infekcí.

Používaná opatření jsou považována za účinná pro viry s obalem, jako je např. virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C.

Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost proti virům bez obalu, např. viru hepatitidy A a parvoviru B19.

Imunoglobuliny nebyly spojovány s infekcemi hepatitidy A ani parvoviru B19, pravděpodobně proto, že protilátky proti těmto infekcím, které jsou obsaženy v tomto přípravku, jsou ochranné.

Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky přípravku Octagam 10% název přípravku a číslo šarže, aby byly uchovávány záznamy o použitých šaržích.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Infuzní set může být před a po podání přípravku Octagam 10% propláchnut buď běžným fyziologickým roztokem, nebo 5% roztokem dextrózy ve vodě.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, příp. zda jste během uplynulých tří měsíců nebyli očkováni.

3/5

Octagam 10% může snížit účinek živých oslabených virových vakcin, např. vakcín proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím.

Po podání tohoto přípravku by mělo očkování živými oslabenými virovými vakcínami proběhnout nejdříve za 3 měsíce. U spalniček může snížení účinku přetrvávat až 1 rok.

Pokud je Vám odebírána krev na vyšetření, informujte svého lékaře, že dostáváte imunoglobulin,

poněvadž tato léčba může ovlivnit výsledky.

Test hladiny glukózy v krviNěkteré typy systémů pro testování hladiny glukózy v krvi (tzv. glukometry) chybně interpretují maltózu obsaženou v přípravku Octagam 10% jako glukózu. To může vést k falešně zvýšeným hodnotám glukózy během infuze a po dobu 15 hodin po ukončení infuze a následně k nesprávnému podání inzulinu s následkem život ohrožující hypoglykémie (tj. snížené hladiny cukru v krvi).

Může dojít i k nezjištění případů skutečné hypoglykémie, pokud je hypoglykemický stav maskován falešně zvýšenými hodnotami glukózy.

Podobně při podávání přípravku Octagam 10% nebo jiných výrobků obsahujících maltózu musí být měření glukózy v krvi prováděno testovacím systémem, který využívá specifickou metodu pro stanovení glukózy. Neměly by být používány systémy založené na dehydrogenaci glukózy (GDH PQQ) nebo metody založené na oxidoreduktáze glukózy.

Pečlivě pročtěte informace o systému na testování hladiny glukózy v krvi, včetně testovacích proužků, abyste určili, zda je daný systém vhodný pro použití s parenterálními přípravky obsahujícími maltózu. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, aby určil, zda systém na testování hladiny glukózy v krvi, který používáte, je vhodný pro použití s parenterálními přípravky obsahujícími maltózu.

Těhotenství a kojení:Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost tohoto léčivého přípravku v těhotenství nebyla ověřena v kontrolované klinické studii, proto by měl být přípravek podáván těhotným ženám a kojícím matkám pouze s opatrností.Klinická zkušenost s imunoglobuliny naznačuje, že během těhotenství nedochází ke škodlivým účinkům na plod ani na novorozence.

Imunoglobuliny se vylučují do mléka a mohou přispět k přenosu ochranných protilátek na novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Neexistují indikace, že by imunoglobulinové přípravky negativně ovlivňovaly schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3

JAK SE PŘÍPRAVEK OCTAGAM 10% POUŽÍVÁ

Váš lékař rozhodne jestli Octagam 10% potřebujete, a v jaké dávce. Octagam 10% se podává intravenózní infuzí (infuzí do žíly) a podává jej zdravotník. Dávka a režim dávkování závisí na indikaci a může být individuální pro každého pacienta.

 Máte-li jakékoliv další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Octagam 10% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

4/5

Nežádoucí účinky vyskytující se příležitostně:

Mrazení, bolesti hlavy, horečka, zvracení, alergické reakce, nevolnost, bolesti kloubů, změny krevního tlaku (nízký/vysoký krevní tlak) a mírné bolesti v zádech

Nežádoucí účinky vyskytující se vzácně a v jednotlivých případech:

Lidské normální imunoglobuliny mohou způsobit pokles krevního tlaku a anafylaktický šok, a to i v případech, kdy pacient nevykazoval hypersenzitivitu při předchozím podání.

Níže uvedené případy, jednotlivé a vzácné případy byly pozorovány u lidského normálního imunoglobulinu:

 reverzibilní aseptická meningitida (zánět tkáně kolem mozku) reverzibilní hemolytická anémie/hemolýza (destrukce červených krvinek) přechodné zvýšení jaterních transamináz (krevní markery ukazující dočasně zhoršenou funkci

jater)

 regresivní kožní reakce, často podobné ekzému zvýšení kreatininu (krevní marker ukazující zhoršenou funkci ledvin) nebo akutní selhání

ledvin

 byly hlášeny trombotické události (tvoření krevních sraženin)

-

u starších pacientů

-

u pacientů se známkami cerebrální ischemie nebo ischemie myokardu (zhoršený krevní

oběh v žilách mozku nebo srdce)

-

u pacientů s nadváhou nebo velkým úbytkem hmotnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5

JAK PŘÍPRAVEK OCTAGAM 10% UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Octagam 10% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Přípravek může být jednorázově vyjmut z chladničky na dobu až 3 měsíců (přičemž nesmí být překročena doba jeho použitelnosti) a uchováván při teplotě nižší než 25°C. Po uplynutí tohoto období by přípravek neměl být opětovně uložen do chladničky a měl by být zlikvidován. Datum vyjmutí přípravku z chladničky by mělo být vyznačeno na krabičce.

Nepoužívejte přípravek Octagam 10%, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo obsahuje usazeniny, případně je intenzivně zabarvený.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Octagam 10% obsahuje:

Léčivou látkou je immunoglobulinum humanum normale 10% (alespoň 95 % tvoří imunoglobulin G).

Pomocnými látkami jsou maltosa a voda na injekci.

5/5

Jak přípravek Octagam 10% vypadá a co obsahuje toto balení:Octagam 10% je infuzní roztok a je k dispozici v injekční lahvičce (2 g/20 ml) nebo v láhvích (5 g/50 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml). Velikost balení je jedna injekční lahvička nebo láhev.Roztok je čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý až nažloutlý.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká BritánieTel: +44 161 837 3770Fax: +44 161 837 3799

Výrobci:Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Vídeň, RakouskoTel.: +43 1 61032 0Fax: +43 1 61032 9300

Octapharma S.A.S.70-72 rue de Marèchal Foch, BP 33, F-67380 Lingolsheim, FrancieTel.: +33 3 88 78 89 89Fax +33 3 88 78 89 78

Octapharma ABSE-112 75 Stockholm, ŠvédskoTel.: +46 8 566 430 00 Fax: +46 8 133045

Octapharma GmbHLangenfeld/DessauNěmecko (jen pro Německo)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Octagam 10%Octagam 100 mg/mlGamten 100 mg/mlOctagamocta 100 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.8.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

 Před použitím je třeba přípravek zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

 Roztok by měl být čirý až slabě opalescentní, bezbarvý až lehce nažloutlý.

 Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.

 Jakýkoliv nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál by měl být zlikvidován v souladu s

místními předpisy.

 Tento léčivý přípravek by neměl být mísen s jinými léčivými přípravky.

 Při infuzi jakéhokoli přípravku zbývajícího v hadičce infuzní soupravy na konci infuze lze

hadičku propláchnout buď 0,9% fyziologickým roztokem, nebo 5% roztokem dextrózy.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/10

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194134/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OCTAGAM 10%

Infuzní roztok

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Immunoglobulinum humanum normale (IVIg)* 100 mg/ml

* odpovídá celkovému množství proteinu, z něhož je alespoň 95% lidský imunoglobulin G.

Zastoupení podtříd IgG:

IgG1

cca 60 %

IgG2

cca 32 %

IgG3

cca 7 %

IgG4

cca 1 %

Maximální obsah IgA : 0,4 mg

Jedna injekční lahvička 20 ml obsahuje 2 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 50 ml obsahuje 5 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 100 ml obsahuje 10 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 200 ml obsahuje 20 g lidského normálního imunoglobulinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Tekutý přípravek je čirý až mírně opalescentní a bezbarvý až nažloutlý. pH tekutého přípravku je 4,5 – 5,0, osmolalita je ≥ 240 mosmol/kg.

4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

4.1.1

Substituční terapie u:

Syndromy primární imunodeficience jako:- vrozená agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie- běžná variabilní imunodeficience- těžké kombinované imunodeficience- Wiskottův-Aldrichův syndrom

Myelom nebo chronická lymfatická leukemie s vážnou sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi.

Děti s vrozeným AIDS a opakujícími se infekcemi.

2/10

4.1.2

Imunomodulace

Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) u dětí nebo dospělých s vysokým rizikem krvácení nebo před chirurgickými výkony k úpravě hodnot krevních destiček.

Syndrom Guillain-Barré

Kawasakiho nemoc

4.1.3

Alogenní transplantace kostní dřeně

4.2 Dávkování a způsob podání

4.2.1

Podávání

Dávka a režim dávkování závisí na indikaci.

Při substituční terapii může být dávkování individuální pro každého pacienta v závislosti na farmakokinetické a klinické odezvě.

Níže uvedené režimy dávkování jsou pouze orientační:

Substituční léčba u syndromů primární imunodeficience

Dávkování je třeba upravit tak, aby hladina IgG (stanoveno před další infuzí) dosáhla hodnoty alespoň 4 – 6 g/l. Dosažení rovnovážného stavu trvá tři až šest měsíců od zahájení léčby.Doporučená počáteční dávka je 0,4 – 0,8 g/kg a dále alespoň 0,2 g/kg každé tři týdny.

K dosažení hladiny 6 g/l je třeba podávat 0,2 – 0,8 g/kg/měsíc.

K dosažení stabilizovaného stavu je třeba podávat imunoglobulin každé 2 až 4 týdny.

Měření hladin je nezbytné ke stanovení dávek a intervalu dávkování.

Substituční terapie u myelomu nebo chronické lymfatické leukemie s vážnou sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi; substituční léčba u dětí s AIDS a opakujícími se infekcemi:

Doporučená dávka je 0,2 – 0,4 g/kg každé tři až čtyři týdny.

Idiopatická trombocytopenická purpura:

Při akutním onemocnění se podává 0,8 – 1 g/kg první den a je-li třeba, opakuje se podání během tří dnů ještě jednou, nebo 0,4 g/kg denně po dobu 2 až 5 dnů.

Léčbu je možno opakovat, dojde-li k relapsu.

Syndrom Guillain-Barré:

0,4 g/kg/den po dobu 3 až 7 dnů. Zkušenosti s podáváním přípravku dětem jsou omezené.

Kawasakiho nemoc:

1,6 – 2 g/kg by mělo být podáváno v rozdělených dávkách v průběhu 2 až 5 dní nebo 2 g/kg jako jednotlivá dávka. Pacienti by měli současně dostávat kyselinu acetylsalicylovou.

Alogenní transplantace kostní dřeně:

Léčbu lidským normálním imunoglobulinem lze použít jako součást udržení pacienta v určitém stavu a po transplantaci. Pro léčbu infekcí a profylaxi reakce štěpu proti hostiteli je dávkování individuální.

3/10

Počáteční dávka je obvykle 0,5 g/kg/týden, 7 dní před transplantací a až po 3 měsíce po transplantaci.

V případě trvale nedostatečné produkce protilátek se doporučuje dávkování 0,5 g/kg/měsíc, dokud se hladina protilátek nevrátí k běžným hodnotám.

Doporučené dávkování je shrnuto v následující tabulce:

Indikace

Dávka

Frekvence injekcí

Substituční léčba u primární imunodeficience

-

Počáteční dávka:

0,4 – 0,8 g/kg

-

Dále:

0,2 – 0,8 g/kg

každé 2 – 4 týdny pro dosažení hladiny IgG alespoň 4 – 6 g/l

Substituční léčba u sekundární imunodeficience

Děti s AIDS

0,2 – 0,4 g/kg

0,2 – 0,4 g/kg

každé 3 – 4 týdny pro dosažení hladiny IgG alespoň 4 – 6 g

každé 3 – 4 týdny

Imunomodulace:

Idiopatická trombocytopenická purpura

0,8 – 1 g/kgnebo

0,4 g/kg/den

1. den, možno opakovat jednou během dalších 3 dnů

po dobu 2 – 5 dnů

Syndrom Guillain-Barré

0,4 g/kg/den

po dobu 3 – 7 dnů

Kawasakiho syndrom

1,6 – 2 g/kg

nebo

v několika dávkách po dobu 2 – 5 dní současně s podáváním kyseliny acetylsalicylové

2 g/kg

v jedné dávce současně s podáváním kyseliny acetylsalicylové

Alogenní transplantace kostní dřeně

-

léčba infekcí a profylaxe reakce

štěpu proti hostiteli

0,5 g/kg

každý týden od 7. dne před transplantací až do 3 měsíců po transplantaci

-

Přetrvávající nedostatečná tvorba

protilátek

0,5 g/kg

každý měsíc, dokud se hladina IgG nevrátí k běžným hodnotám

4.2.2

Způsob podání

Octagam 10% by měl být podáván intravenózně počáteční rychlostí 0,01 ml/kg těl. hm. za minutu po dobu 30 minut. V případě, že je přípravek dobře snášen, lze zvýšit rychlost podání postupně do maxima 0,12 ml/kg těl. hm. za minutu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Octagam 10%.

4/10

Hypersenzitivita na homologické imunoglobuliny, zvláště ve vzácných případech nedostatku IgA, kdy pacient vytváří protilátky proti IgA.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Určité závažné nežádoucí účinky mohou souviset s rychlostí infuze. Musí být dodržena doporučenárychlost podávání infuze v bodě „4.2 Způsob podání“. Během infuze je nutno pacienty důkladně monitorovat a pečlivě sledovat výskyt jakýchkoliv symptomů.

Častěji se mohou vyskytnout určité nežádoucí účinky:

při vysoké rychlosti podávání infuze

u pacientů s hypoglobulinémií nebo agamaglobulinémií, s nedostatkem IgA nebo bez něj

u pacientů, kteří dostávají lidský normální imunoglobulin poprvé nebo, ve vzácných případech, kdy je lidský normální imunoglobulin vyměněn nebo pokud od předchozí infuze uplynul dlouhý interval

Skutečné hypersenzitivní reakce jsou vzácné. Mohou se vyskytnout ve velmi řídkých případech nedostatku IgA s protilátkami anti-IgA.

Vzácně může lidský normální imunoglobulin vyvolat pokles krevního tlaku s anafylaktickým šokem, a to i u pacientů, kteří tolerovali předchozí léčbu lidským normálním imunoglobulinem.

Případným komplikacím lze často předejít takto:

omezit citlivost pacientů na lidský normální imunoglobulin pomalým podáváním přípravku (0,01 až 0,02 ml/kg těl. hm. za minutu);

pečlivě monitorovat všechny symptomy u pacientů během podávání infuze; zvláště u pacientů, kteří dostávají lidský normální imunoglobulin poprvé, pacientů, kteří přešli z alternativního přípravku IVIg na Octagam 10%, nebo pokud od předchozí infuze uplynul dlouhý interval. Tito pacienti by měli být monitorováni během první infuze a první hodinu po první infuzi, aby mohly být vysledovány případné nežádoucí náznaky. Všichni ostatní pacienti by měli být sledováni alespoň po dobu 20 minut po podání.

Existuje klinický důkaz spojitosti mezi podáním IVIg a tromboembolickými událostmi, např. infarktem myokardu, mrtvicí, plicní embolií a hlubokými žilními trombózami, které pravděpodobně souvisí s relativním zvýšením krevní viskozity následkem vyššího přívodu imunoglobulinu u rizikových pacientů. U obézních pacientů a pacientů s předcházejícími rizikovými faktory pro trombotické události (např. vyšší věk, hypertenze, diabetes mellitus a anamnéza vaskulárního onemocnění nebo trombotické epizody, pacienti se získanou nebo dědičnou trombofilií, pacienti s delšími obdobími imobilizace, pacienti se závažnou hypovolémií, pacienti s nemocemi, které zvyšují krevní viskozitu) je třeba při předpisu a infuzi IVIg postupovat opatrně.

U pacientů s terapií IVIg byly hlášeny případy akutního renálního selhání. Ve většině případů byly identifikovány rizikové faktory, např. předcházející renální nedostatečnost, diabetes mellitus, hypovolémie, nadváha, současné podávání nefrotoxických léčivých přípravků nebo věk nad 65 let.

V případě poškození ledvin by mělo být zváženo přerušení podávání IVIg. Tato hlášení renální dysfunkce a akutního renálního selhání byla spojena s použitím mnoha licencovaných přípravků IVIg obsahujících různé pomocné látky jako sacharózu, glukózu a maltózu, přičemž přípravky obsahující jako stabilizátor sacharózu byly příčinou disproporčního podílu celkového počtu. U rizikových pacientů může být zváženo použití přípravků IVIg neobsahujících tyto pomocné látky.

U pacientů s rizikem akutního renálního selhání nebo tromboembolických nežádoucích reakcí by měla být infuze přípravků IVIg podávána co nejmenší rychlostí a v minimální dávce.

U všech pacientů podání IVIg vyžaduje:

5/10

adekvátní hydrataci před infuzí IVIg

monitorování objemu moče

monitorování hladin kreatininu v séru

vyvarování se současného podávání kličkových diuretik

V případě nežádoucích účinků musí být buď snížena rychlost infuze, nebo musí být infuze zastavena. Léčba závisí na povaze a závažnosti nežádoucího účinku.

V případě šoku je třeba dodržovat standardní lékařské postupy jeho léčby.

Některé typy systémů pro testování hladiny glukózy v krvi mohou chybně interpretovat maltózu (90 mg/ml) obsaženou v přípravku Octagam 10% jako glukózu. To může vést k chybným zvýšeným hodnotám glukózy a následně k nesprávnému podání inzulinu a případy skutečné hypoglykemie mohou zůstat neléčeny, je-li hypoglykemický stav maskován falešně zvýšenými hodnotami glukózy. Další podrobnosti viz bod 4.5.

Standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících následkem použití léčivých přípravků vyrobených z lidské krve či plazmy zahrnují výběr dárců, screening jednotlivých odběrů a poolů plazmy na specifické markery infekce a zařazení účinných výrobních kroků zaměřených na inaktivaci a odstranění virů. I přes tato opatření nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit přenesení původců infekce. Toto se týká i neznámých či nově objevených virů a dalších patogenů.

Přijatá opatření jsou považována za efektivní pro viry s obalem, např. HIV, HBV a HCV.

Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost proti virům bez obalu, např. HAV nebo parvoviru B19.Existuje opakovaná klinická zkušenost, že s imunoglobuliny se nepřenáší hepatitida A či parvovirus B19, a lze předpokládat, že obsah protilátek přispívá podstatným způsobem k obraně proti virům.

Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání dávky Octagam 10% pacientovi název výrobku a číslo šarže, aby mohl být vysledován vztah mezi pacientem a šarží produktu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při infuzi přípravku zbývajícího v hadičce infuzní soupravy na konci infuze lze hadičku propláchnout buď 0,9% fyziologickým roztokem, nebo 5% roztokem dextrózy.

Vakcíny s živými oslabenými viry

Podávání imunoglobulinu může zhoršit na dobu nejméně 6 týdnů až 3 měsíců účinnost živých oslabených virových vakcín, např. vakcín proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Po podání tohoto přípravku by měla vakcinace živými oslabenými virovými vakcínami proběhnout nejdříve za 3 měsíce. U spalniček může snížení účinku přetrvávat až 1 rok. Pacienti očkovaní proti spalničkám by proto měli podstoupit kontrolu protilátek.

Interference se serologickým testováním

Po injekci imunoglobulinu může mít přechodný vzestup různých pasivně přenesených protilátek za následek falešně pozitivní výsledky serologického testování.

Pasivní přenos protilátek na antigeny červených krvinek, např. A, B nebo D může interferovat s některými serologickými testy pro allo-protilátky červených krvinek, např. s antiglobulinovým testem (např. Coombsovým testem).

6/10

Test hladiny glukózy v krviNěkteré typy systémů pro testování hladiny glukózy v krvi (např. založené na dehydrogenaci glukózy (GDH-PQQ) nebo založené na oxidoreduktáze glukózy) falešně interpretují maltózu (90 mg/ml) obsaženou v přípravku Octagam 10% jako glukózu. To může vést k falešně zvýšeným hodnotám glukózy během infuze a po dobu 15 hodin po ukončení infuze a následně k nesprávnému podání inzulinu s následkem život ohrožující či dokonce fatální hypoglykémie. Může dojít i k nezjištění případů skutečné hypoglykémie, pokud je hypoglykemický stav maskován falešně zvýšenými hodnotami glukózy. Podobně při podávání přípravku Octagam 10% nebo jiných parenterálních výrobků obsahujících maltózu musí být měření glukózy v krvi prováděno testovacím systémem, který využívá specifickou metodu pro stanovení glukózy. Pečlivě pročtěte informace o systému na testování hladiny glukózy v krvi, včetně testovacích proužků, abyste určili, zda je daný systém vhodný pro použití s parenterálními výrobky obsahujícími maltózu. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výrobce testovacího systému, aby určil, zda je daný systém vhodný pro použití s parenterálními výrobky obsahujícími maltózu.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost tohoto léčivého přípravku v těhotenství nebyla ověřena v kontrolovaných klinickýchstudiích, proto by měl být přípravek podáván těhotným ženám a kojícím matkám pouze s opatrností. Klinická zkušenost s imunoglobuliny naznačuje, že během těhotenství nedochází ke škodlivým účinkům na plod ani na novorozence. Imunoglobuliny se vylučují do mléka a mohou přispět k přenosu ochranných protilátek na novorozence.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Octagam 10% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Obecně se příležitostně vyskytují různé typy alergických nebo hypersenzitivních reakcí a bolesti hlavy, mrazení, bolesti v zádech, bolesti na hrudi, horečka, kožní reakce, zvracení, artralgie, nízký krevní tlak a nevolnost. Reakce na intravenózní podávání imunoglobulinů bývají dávány do souvislosti s dávkou a rychlostí podání infuze.

Četnosti uváděné v následující tabulce vycházení z klinických studií, které byly prováděny s přípravkem Octagam 5% (kolonky nazvané ˝časté˝ a ˝méně časté˝) a z postmarketingových zkušeností s přípravkem Octagam 5% (kolonka nazvaná ˝velmi vzácné˝) V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA 8.1

Časté

> 1 % - < 10 %

Méně časté

> 0,1 % – < 1

%

Velmi vzácné

< 0,01 %

Poruchy krve a lymfatického systému

leukopenie;hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita

anafylaktický šok;anafylaktická reakce;anafylaktoidní reakce;angioneurotický edém;edém tváře

Psychiatrické poruchy

rozrušení

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

cerebrovaskulární příhoda;aseptická meningitida;migréna;závrať;parestézie

7/10

Srdeční poruchy

infarkt myokardu;tachykardie;palpitace;kyanóza

Cévní poruchy

trombóza;periferní oběhové selhání;hypotenze;hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

respirační selhání;plicní embolie;plicní edém;bronchospasmus;dyspnoe;kašel

Gastrointestinální poruchy

nevolnost

zvracení;průjem;bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

ekzém;

kopřivka;vyrážka;erytematozní vyrážka;dermatitida;pruritus;alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest v zádech

artralgie;myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

akutní renální selhání

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

horečka;únava;reakce v místě aplikace

mrazení;bolest na hrudi

nával horka;zčervenání;hyperhidróza;nevolnost

Vyšetření

zvýšené hodnoty jaterních enzymů;falešně pozitivní hladina glukózy v krvi

Při podávání lidského normálního imunoglobulinu byly pozorovány případy reverzibilní aseptické meningitidy, izolované případy reverzibilní hemolytické anémie/hemolýzy a vzácné případy přechodných kožních reakcí.

Bylo pozorováno zvýšení hladin kreatininu v séru nebo akutní renální selhání.

Velmi vzácně: Tromboembolické reakce jako infarkt myokardu, mrtvice, plicní embolie, hluboké žilní trombózy.

Vzácně mohou lidské normální imunoglobuliny způsobit náhlý pokles krevního tlaku a v izolovaných případech anafylaktický šok, a to i v případech, kdy pacient nevykazoval hypersenzitivitu při předchozím podání.

Jsou přijata standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících následkem použití léčivých přípravků vyrobených z lidské krve či plazmy. I přes tato opatření nelze při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučit přenesení původců infekce. Toto

8/10

se týká i neznámých či nově objevených virů a dalších patogenů. Informace o bezpečnosti s ohledem na přenosné činitele viz bod 4.4.

Klinická zkušenost u dětí je omezená.

4.9

Předávkování

Předávkování může vést k přílišnému zavodnění organismu a hyperviskozitě, zvláště u rizikových pacientů, včetně starších pacientů nebo pacientů s poškozením ledvin.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunitní séra a imunoglobuliny: imunoglobuliny, normální lidský, pro intravaskulární podání,

ATC kód: J06B A02

Lidský normální imunoglobulin obsahuje hlavně imunoglobulin G (IgG) s širokým spektrem protilátek proti původcům infekčních onemocnění.

Lidský normální imunoglobulin obsahuje protilátky IgG přítomné v běžné populaci.

Připravuje se z poolů plazmy ne méně než 1000 dárců. Zastoupení IgG podtříd je velmi podobné jako v lidské plazmě. Správně zvolené dávky tohoto léčivého přípravku mohou upravit i velmi nízkou hladinu IgG na normální hodnotu.

Mechanismus účinku u jiných indikací než substituční terapie není plně objasněn, ale zahrnuje imunomodulační účinky.

Klinické studie

V prospektivní otevřené multicentrické studii fáze III byla zkoumána účinnost a bezpečnost přípravku Octagam 10% u pacientů trpících idiopatickou (imunitní) trombocytopenickou purpurou (ITP). Octagam 10% byl podáván infuzí po 2 následující dny v dávce 1 g/kg/den a pacienti byli sledováni po dobu 21 dnů a při kontrole 63. den po infuzi. Hematologické parametry byly vyhodnoceny 2., 7., 14. a 21. den.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 31 subjektů; 15 subjektů s chronickou ITP, 15 nově diagnostikovaných a 1 subjekt byl do studie zahrnut chybně (neměl ITP) a byl tedy z analýzy účinnosti vyloučen.

Celkem vykazovalo klinickou odezvu 25 subjektů (83 %). Vyšší četnost klinické odezvy byla u nově diagnostikované skupiny (93 %) než u skupiny chronicky nemocných ITP (73 %). U subjektů s odezvou byl medián doby odezvy destiček 2 dny, v rozsahu 1 až 5 dní.

U 24 subjektů (77 %) byl přípravek Octagam 10% podán s maximální možnou rychlostí infuze 0,06 ml/kg/min. Podle dodatku protokolu 2 pacientům prezentované analýzy byl přípravek podán rychlostí 0,08 ml/kg/min, což proběhlo v obou případech bez komplikací. Během trvání této probíhající studie byly 22 subjektům podávány infuze maximální povolenou rychlostí 0,12 ml/kg/min.

U 9 z 62 infuzí (14,5 %) byly pozorovány nežádoucí účinky související s léčbou. Nejběžnějším nežádoucím účinkem souvisejícím s tímto léčivem byla bolest hlavy, dále tachykardie a pyrexie. V souvislosti se sledovaným léčivem se nevyskytl žádný případ hemolýzy. Předběžná léčba ke zmírnění netolerance související s infuzí nebyla provedena.

9/10

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Lidský normální imunoglobulin je po intravenózní aplikaci okamžitě a plně biologicky dostupný v oběhovém systému příjemce. Poměrně rychle přechází z plazmy do mimocévního prostoru, přibližně po 3 až 5 dnech dochází k rovnováze mezi intra a extravaskulárním oddílem.

Průměrný poločas lidského normálního imunoglobulinu je od 26 do 41 dní, jak bylo zjištěno u pacientů s imunodeficitem. Tento poločas může kolísat u jednotlivých pacientů, zvláště s primárním imunodeficitem. U přípravku Octagam 10% nebyla u pacientů s imunodeficitem žádná formální farmakokinetická data získána.

IgG a komplexy IgG jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Imunoglobuliny jsou normální složkou lidského organizmu. Studie toxicity, genotoxicity a toxicity na reprodukci u opakovaných dávek u zvířat jsou nepraktické vzhledem k indukci a ovlivnění vývojem protilátek na heterologní proteiny. Vzhledem k tomu, že klinické zkušenosti nedosvědčují žádný karcinogenní nebo mutagenní účinek imunoglobulinů, nebyly prováděny žádné experimentální studie na heterologních druzích.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

MaltosaVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek může být jednorázově vyjmut z chladničky na dobu až 3 měsíců (přičemž nesmí být překročena doba jeho použitelnosti) a uchováván při teplotě nižší než 25°C. Po uplynutí tohoto období by přípravek neměl být opětovně uložen do chladničky a měl by být zlikvidován. Datum vyjmutí přípravku z chladničky by mělo být vyznačeno na krabičce.

6.5

Druh obalu a velikost balení

20 ml roztoku v injekční lahvičce o obsahu 30 ml (sklo typu II) se zátkou (brombutylová pryž).

50 ml roztoku v láhvi o obsahu 70 ml (sklo typu II) se zátkou (brombutylová pryž).

100 ml roztoku v láhvi o obsahu 100 ml (sklo typu II) se zátkou (brombutylová pryž).

200 ml roztoku v láhvi o obsahu 250 ml (sklo typu II) se zátkou (brombutylová pryž).

10/10

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím je třeba přípravek ohřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Roztok by měl být čirý až mírně opalescentní a bezbarvý až slabě nažloutlý.

Roztoky opalescentní nebo s usazeninou se nesmí použít.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Vzhledem k možnosti bakteriálního znečištění musí být všechen nepoužitý přípravek zlikvidován.

7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

75/714/09-C

9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.10.2009

10 DATUM REVIZE TEXTU

29.8.2012


nahoru

Informace na obalu

1/5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička pro injekční lahvičky nebo lahve

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OCTAGAM 10%, infuzní roztok Lidský normální imunoglobulin (IVIg)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Lidský normální imunoglobulin (IVIg)* 100 mg/ml*odpovídá celkovému množství proteinu, z něhož je alespoň 95% lidský imunoglobulin G.

Rozložení IgG podtříd:

IgG1

cca 60%

IgG2

cca 32%

IgG3

cca 7%

IgG4

cca 1%

Maximální obsah IgA: 0,4 mgJedna injekční lahvička 20 ml obsahuje 2 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 50 ml obsahuje 5 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 100 ml obsahuje 10 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 200 ml obsahuje 20 g lidského normálního imunoglobulinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

MaltózaVoda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

1 injekční lahvička, 2 g/20 ml nebo: 1 lahev, 5 g/50 mlnebo: 1 lahev, 10 g/100 mlnebo: 1 lahev, 20 g/200 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

2/5

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte kalné roztoky.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem!text na krabičce lahviček:Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.text na krabičce lahví:Uchovávejte lahev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem..

Během doby použitelnosti lze přípravek uchovávat při teplotě nižší než 25 °C až po dobu 3 měsíců bez nutnosti opětovného chlazení, není-li pak použit, musí být stažen.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vrat’te do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

75/714/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

3/5

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

4/5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALUŠtítek pro injekční lahvičky nebo lahve

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OCTAGAM 10%, infuzní roztok Lidský normální imunoglobulin (IVIg)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Lidský normální imunoglobulin (IVIg)* 100 mg/ml*odpovídá celkovému množství proteinu, z něhož je alespoň 95% lidský imunoglobulin G.

Rozložení IgG podtříd:

IgG1

cca 60%

IgG2

cca 32%

IgG3

cca 7%

IgG4

cca 1%

Maximální obsah IgA: 0,4 mgJedna injekční lahvička 20 ml obsahuje 2 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 50 ml obsahuje 5 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 100 ml obsahuje 10 g lidského normálního imunoglobulinu.Jedna láhev 200 ml obsahuje 20 g lidského normálního imunoglobulinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

MaltózaVoda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

1 injekční lahvička, 2 g/20 ml nebo: 1 lahev, 5 g/50 mlnebo: 1 lahev, 10 g/100 mlnebo: 1 lahev, 20 g/200 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

5/5

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte kalné roztoky.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem!Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem..nebo: Uchovávejte lahev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem..

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

75/714/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.