Octagam

Kód 0012691 ( )
Registrační číslo 75/ 123/98-C
Název OCTAGAM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0012692 INF SOL 1X100ML Infuzní roztok, Infuze
0012693 INF SOL 1X200ML Infuzní roztok, Infuze
0045372 INF SOL 1X20ML Infuzní roztok, Infuze
0012691 INF SOL 1X50ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak OCTAGAM

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133455/2011

Informace pro použití- čtěte pozorně!

Octagam (Immunoglobulinum humanum G) Infuzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited, Manchester M2 1AB, Velká Británie

Výrobce: Octapharma Pharmazeutika Productions GmbH, Vídeň, Rakousko Octapharma S.A., Lingolsheim, Francie Octapharma AB, Stockholm, Švédsko

Složení: l000 ml roztoku obsahuje: Léčivá látka : Immunoglobulinum humanum G 50G Pomocné látky: Maltosa, voda na injekci. IgA  0,2 mg/ml IgM  0,1g

Indikační skupina: krevní derivát, imunoglobulin

Charakteristika:Octagam obsahuje imunoglobulin G (IgG) s širokým spektrem protilátekproti původcům nemocí.Octagam má stejné zastoupení IgG podtříd a i jejich složení je velmi podobné lidské plazmě. Správně zvolené dávky mohou upravit i nízkou hladinu IgG na normální hodnotu. Mechanizmus účinku v případech idiopatické trombocytopenické purpury není dosud vysvětlen.Farmakokinetické vlastnosti: Octagam se aplikuje intravenózně a je po aplikaci ihned biologicky dostupný v oběhovém systému příjemce. Poměrně rychle přechází do plazmy a mimocévních prostorů. Přibližně po 3 až 5 dnech dochází k rovnováze mezi extra a intracelulárními prostory.Poločas rozpadu je 26 až 34 dnů, jak bylo zjištěno u pacientů s imunodeficiencí. Tento poločas může být u jednotlivých pacientů rozdílný, zvláště v případě primární imunodeficience.Imunoglobuliny G (IgG) a IgG-komplexy jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

Léčebné indikace: 1) Substituční terapie a) Primární imunodeficitní syndromy: - vrozená agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, - těžké kombinované imunodeficience, - Wiskottův-Aldrichův syndrom. b) Sekundární hypogamaglobulinémie u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií a

mnohočetným myelomem s opakujícími se bakteriálními infekcemi.

- Děti s vrozeným AIDS s opakujícími se bakteriálními infekcemi.

2) Imunomodulační terapie a) Idiopatická trombocytopenická purpura dospělých nebo dětí s vysokým rizikem

krvácení nebo před chirurgickými výkony k úpravě hodnot krevních destiček.

b) Kawasakiho nemoc, c) Transplantace kostní dřeně.

Kontraindikace: Přecitlivělost na lidské imunoglobuliny, zejména u nemocných s nedostatkem IgA, u nichž víme, že mají protilátky proti IgA.

Možné nežádoucí účinky: V průběhu nebo těsně po aplikaci přípravku Octagam může dojít ke kožním reakcím, zvýšení teploty, zvracení, alergickým reakcím, nevolnosti, bolestem kloubů a bolestem v zádech. Může dojít ke snížení krevního tlaku, v ojedinělých případech i k šoku. Objeví-li se nežádoucí účinky je nutno infúzi zpomalit, nebo přerušit, podle závažnosti nežádoucích účinků. V případě šoku je nutné podat antihistaminika event. adrenalin, pomalu i.v. a vysoké dávky kortikosteroidů, doplnit objem cirkulující krve, zavést kyslíkovou léčbu.U diabetických pacientů s rizikem selhání ledvin a u pacientů se systémovým Lupus erythematoides, u nichž jsou ledvinné funkce sníženy by se měla sledovat hladina kreatininu a to 3 dny po intravenózní infúzi imunoglobulinu.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Podání Octagamu může po dobu 6 týdnů až 3 měsíců ovlivnit účinnost živých oslabených

virových vakcín např. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím.Octagam se nemá mísit s jinými léky.

Dávkování a způsob podání: Dávkování závisí na indikaci (substituční léčba nebo imunomodulace) a na biologickém poločase přípravku u jednotlivých pacientů.Lékař by měl určit dávkování pro každého pacienta individuálně, proto uvedené doporučené dávkování je jen orientační.l. Substituční terapie u primárních imunodeficiencí:Dávkování je třeba upravit tak, aby hladina imunoglobulinu G (IgG) dosáhla hodnoty 4-6g/l (stanoveno před další infúzí). Dosažení rovnovážného stavu trvá 3 až 6 měsíců od zahájení léčby. Doporučená počáteční dávka je 0,4g až 0,8g/kg těl.hm. v závislosti na okolnostech (např. aktivní infekce) a dále 0,2g/kg těl.hm. každé 3 týdny. K dosažení hladiny IgG 6g/l je třeba podávat 0,2g až 0,8g/kg těl.hm. 1 x za měsíc. K dosažení stabilizovaného stavu je třeba podávat imunoglobulin 2krát až 4krát týdně. Měření hladin IgG je nezbytné ke stanovení dávek a intervalů..2. Substituční terapie u sekundárních imunodeficiencí: Doporučená dávka je 0,2g až 0,4g/kg těl.hm.každé 3 až 4 týdny.Idiopatická trombocytopenická purpura:Při akutním onemocnění se podává 0,8g-1,0g/kg těl.hm. první den a je-li třeba, opakuje se podání třetí den, nebo 0,4g/kg těl.hm. denně po dobu 2 - 5 dnů. Léčbu je možno opakovat, je-li to třeba.Kawasakiho nemoc:1,6g-2,0g/kg těl.hm. v rozdělených dávkách v průběhu 2 - 5 dnů.Současně se podává aspirin.Transplantace kostní dřeně:

Dávkování je individuální. Doporučená počáteční dávka je 0,5g/kg těl.hm.jedenkrát za týden. V podávání se pokračuje 90 dní po transplantaci.Octagam se podává ihned po otevření lahvičky intravenózně počáteční rychlostí 0,75ml-1,0ml/min. nebo 15 kapek /min. po dobu 15 minut, dále 1,2ml-1,5ml/min.nebo 25kapek/min. po dobu dalších 15 minut. V případě, že je přípravek dobře snášen, zvyšuje se rychlost podání postupně do maxima 3ml/min. nebo 54 kapek/min.

Těhotenství a kojení: V těhotenství a v období kojení nebyla bezpečnost přípravku v klinických studiích kontrolována, proto je nutné podávat přípravek jen v nejnutnějších případech.

Upozornění:Případy předávkování nejsou známy.Při serologickém vyšetření je po podání imunoglobulinů nutno pamatovat na to, že se přivádí široké spektrum protilátek, které mohou ovlivnit výsledky vyšetření falešně pozitivně. Je nutno brát v úvahu množství podávaného přípravku, časový odstup od podání imunoglobulinů a citlivost testovací metody.Octagam je připravován z plazmy více než 3500 zdravých dárců. Odebraná plazma a její celkové množství jsou kontrolovány na HBsAg, na HIV-1, Na HIV-2 a HCV. Pouze plazma negativní je použita. Dále se stanovuje ALT a pouze plazma, kde hodnota ALT nepřevyšuje dvojnásobek normálních hodnot se použije. Pro bezpečnost výrobků z lidské krve je důležitá inaktivace virů. Octagam se během výroby vystavuje účinku detergentního rozpouštědla. Tato metoda vyvinutá newyorským krevním centrem byla ověřena na modelových virech a v pokusech na šimpanzích. Dále byla prokázána účinná inaktivace experimentálně přidaných virů HIV, přenášejících AIDS, hepatitidy non A a non B virů a hepatitidy B a C.

Uchovávání:Uchovávejte při teplotě +2 až +25 C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Varování:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!Aplikovat ihned po otevření.

Velikost balení:1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml

Datum poslední revize textu: 30.11.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133455/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUOCTAGAMInfuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka : Immunoglobulinum humanum G1 g/20 ml, 2,5 g/50 ml, 5,0 g/100 ml, 10 g/200 mlIgA = 0,2 mg/mlIGM= 0,1 g

3.LÉKOVÁ FORMAInfuzní roztokPopis přípravku: čirá, bezbarvá tekutina

4. KLIICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikace1) Substituční terapie a) Primární imunodeficitní syndromy: - vrozená agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, - těžké kombinované imunodeficience, - Wiskottův-Aldrichův syndrom. b) Sekundární hypogamaglobulinémie u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií a

mnohočetným myelomem s opakujícími se bakteriálními infekcemi.

- Děti s vrozeným AIDS s opakujícími se bakteriálními infekcemi. 2) Imunomodulační terapie a) Idiopatická trombocytopenická purpura dospělých nebo dětí s vysokým rizikem

krvácení nebo před chirurgickými výkony k úpravě hodnot krevních destiček.

b) Kawasakiho nemoc, c) Transplantace kostní dřeně.

4.2.Dávkování a způsob podáníDávkování závisí na indikaci (substituční léčba nebo imunomodulace) a na biologickém poločase přípravku u jednotlivých pacientů.Lékař by měl určit dávkování pro každého pacienta individuálně, proto uvedené doporučené dávkování je jen orientační.l. Substituční terapie u primárních imunodeficiencí:Dávkování je třeba upravit tak, aby hladina imunoglobulinu G (IgG) dosáhla hodnoty 4-6g/l (stanoveno před další infúzí). Dosažení rovnovážného stavu trvá 3 až 6 měsíců od zahájení léčby. Doporučená počáteční dávka je 0,4g až 0,8g/kg těl.hm. v závislosti na okolnostech (např. aktivní infekce) a dále 0,2g/kg těl.hm. každé 3 týdny. K dosažení hladiny IgG 6g/l je třeba podávat 0,2g až 0,8g/kg těl.hm. 1 x za měsíc. K dosažení stabilizovaného stavu je třeba podávat imunoglobulin 2krát až 4krát týdně. Měření hladin IgG je nezbytné ke stanovení dávek a intervalů..2. Substituční terapie u sekundárních imunodeficiencí: Doporučená dávka je 0,2g až 0,4g/kg těl.hm.každé 3 až 4 týdny.Idiopatická trombocytopenická purpura:Při akutním onemocnění se podává 0,8g-1,0g/kg těl.hm. první den a je-li třeba, opakuje se podání třetí den, nebo 0,4g/kg těl.hm. denně po dobu 2 - 5 dnů. Léčbu je možno opakovat,

je-li to třeba.Kawasakiho nemoc:1,6g-2,0g/kg těl.hm. v rozdělených dávkách v průběhu 2 - 5 dnů.Současně se podává aspirin.Transplantace kostní dřeně:Dávkování je individuální. Doporučená počáteční dávka je 0,5g/kg těl.hm.jedenkrát za týden. V podávání se pokračuje 90 dní po transplantaci.Octagam se podává ihned po otevření lahvičky intravenózně počáteční rychlostí 0,75ml-1,0ml/min. nebo 15 kapek /min. po dobu 15 minut, dále 1,2ml-1,5ml/min.nebo 25kapek/min. po dobu dalších 15 minut. V případě, že je přípravek dobře snášen, zvyšuje se rychlost podání postupně do maxima 3ml/min. nebo 54 kapek/min.

4.3. KontraindikacePřecitlivělost na lidské imunoglobuliny, zejména u nemocných s nedostatkem IgA, u nichž víme, že mají proti látky proti IgA.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíVelmi důležitá je rychlost podávané infúze. V závislosti na rychlosti infúze se mohou objevit nežádoucí účinky, může dojít k anafylaktické reakci až šoku, zvláště u pacientů, kteří nebyli doposud léčeni imunoglobuliny.Doporučená rychlost infúze (uvedená v odstavci Dávkování a způsob podání) by měla být dodržována. Během infúze je třeba sledovat vitální funkce a dohlížet na nemocného.U diabetických pacientů s rizikem selhání ledvin a u pacientů se systémovým Lupus erythematoides, u nichž jsou ledvinné funkce sníženy, by se měla sledovat hladina kreatininu a to 3 dny po intravenózní infúzi imunoglobulinu.Při serologickém vyšetření je po podání imunoglobulinů nutno pamatovat na to, že se přivádí široké spektrum protilátek, které mohou ovlivnit výsledky vyšetření falešně pozitivně. Je nutno brát v úvahu množství podávaného přípravku, časový odstup od podání imunoglobulinů a citlivost testovací metody.Octagam je připravován z plazmy více než 3500 zdravých dárců. Odebraná plazma a její celkové množství jsou kontrolovány na HBsAg, na HIV-1, Na HIV-2 a HCV. Pouze plazma negativní je použita. Dále se stanovuje ALT a pouze plazma, kde hodnota ALT nepřevyšuje dvojnásobek normálních hodnot se použije. Pro bezpečnost výrobků z lidské krve je důležitá inaktivace virů. Octagam se během výroby vystavuje účinku detergentního rozpouštědla. Tato metoda vyvinutá newyorským krevním centrem byla ověřena na modelových virech a v pokusech na šimpanzích. Dále byla prokázána účinná inaktivace experimentálně přidaných virů HIV, přenášejících AIDS, hepatitidy non A a non B virů a hepatitidy B a C.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePodání Octagamu může snížit na dobu 6 týdnů až 3 měsíců, účinnost živých, oslabených virových vakcin např. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím.

4.6. Těhotenství a kojeníBezpečnost použití přípravku Octagam nebyla ověřena v kontrolované klinické studii v době těhotenství a kojení, proto se má přípravek podávat jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

4.8. Nežádoucí účinkyV průběhu nebo těsně po aplikaci přípravku Octagam může dojít ke kožním reakcím, zvýšení teploty, zvracení, alergickým reakcím, nevolnosti, bolestem kloubů a bolestem v zádech.

Může dojít ke snížení krevního tlaku, v ojedinělých případech i k šoku. Objeví-li se nežádoucí účinky je nutno infúzi zpomalit, nebo přerušit, podle závažnosti nežádoucích účinků. V případě šoku je nutné podat antihistaminika event. adrenalin, pomalu i.v. a vysoké dávky kortikosteroidů, doplnit objem cirkulující krve, zavést kyslíkovou léčbu.

4.9. PředávkováníPředávkování není známo.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina : Imunoglouliny ATC kód:Octagam je krevní derivát, obsahuje imunoglobulin G (IgG) s širokým spektrem protilátek proti infekčním patogenům. Opsonizace a neutralizace mikrobů i toxinů je prokázána. Octagam má stejné zastoupení IgG podtříd a jejich složení je velmi podobné lidské plazmě. Spávně zvolené dávky mohou upravit i velmi nízkou hladinu IgG na normální hodnotu.Mechanizmus úinku v případech idiopatické trombocytopenické purpury není dosud vysvětlen. Molekuly IgG nebyly chemicky nebo enzymaticky modifikovány.Octagam vykazuje široké spektrum protilátek proti rozličným původcům infekčních nemocí, které odpovídá patogenům v evropské a severoamerické populaci.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiOctagam je po intravenózní aplikaci plně biologicky dostupný v oběhovém systému příjemce. Poměrně rychle přechází z plazmy do mimocévního prostoru. Přibližně po 3 až 5 dnech dochází k rovnováze mezi extra-intercelulárním prostorem. Poločas Octagamu je 26 až 34 dnů, jak bylo zjištěno u pacientů se syndromem nedostatku protilátek. Poločas může kolísat u pacientů, zvláště s primární imunodeficiencií. Imunoglobuliny G a IgG komplexy jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiImunoglobuliny jsou normální složkou lidského organizmu. Vzhledem k tomu, že klinické zkušenosti nesvědčí pro žádné onkogenní či mutagenní účinky imunoglobulinů, nejsou experimentální studie zvláště na heterogenních druzích nezbytné.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1.Seznam pomocných látekMaltosa, voda na injekci.

6.2. InkompatibilityOctagam nesmí být v infúzi mísen s jinými přípravky.

6.3. Doba použitelnosti2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě +2 až +25 C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5. Druh obalu a velikost baleníLahvička z bezbarvého skla s gumovou zátkou a pertlí, plastikový kryt a závěsný pásek z umělé hmoty, krabička.Velikost balení: 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 200 ml

6.6. Návod k použití přípravku, zacházením s ním a k jeho likvidaciPřípravek ohřát na pokojovou teplotu. Používat pouze schválené infúzní sety s filtrem on line = 0,2 mikronu.Roztoky zakalené nebo s usazeninou se nesmí použít.Přípravek je nutno aplikovat ihned po otevření lahvičky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIOctapharma (IP) Limited, Manchester M2 1AB, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)75/123/98-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ8.7.1998 / 25.2. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU30.11.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonový obal pro injekční lahvičky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUOCTAGAM, infuzní roztokImmunoglobulinum humanum G (IVIg)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK1 ml obsahuje: Immunoglobulinum humanum G 50 mg1 g ve 20 ml infuzního roztoku2,5 g v 50 ml infuzního roztoku5 g ve 100 ml infuzního roztoku10 g ve 200 ml infuzního roztoku

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKPomocné látky: maltosa, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍinfuzní roztok1 x 20 ml1 x 50 ml1 x 100 ml1 x 200 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍUchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívat zakalené nebo vysrážené roztoky.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉAplikovat okamžitě po otevřeni.

8. POUŽITELNOSTPoužitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍUchovávejte injekční lahvičky při teplotě +2°C až +25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCHPŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉNepoužitelné léčivo vrat’te do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACIOctapharma (IP) Limited

The Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA75/123/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽEČ. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍK intravenóznimu podáni

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUNevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALUŠtítek pro injekční lahvičky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUOCTAGAM, infuzní roztokImmunoglobulinum humanum G (IVIg)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK1 ml obsahuje: Immunoglobulinum humanum G 50 mg1 g ve 20 ml infuzního roztoku2,5 g v 50 ml infuzního roztoku5 g ve 100 ml infuzního roztoku10 g ve 200 ml infuzního roztoku

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKPomocné látky: maltosa, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍinfuzní roztok20 ml50 ml100 ml200 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍUchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívat zakalené nebo vysrážené roztoky.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉAplikovat okamžitě po otevřeni.

8. POUŽITELNOSTPoužitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍUchovávejte injekční lahvičky při teplotě +2°C až +25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACIOctapharma (IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA75/123/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽEČ. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍK intravenóznimu podáni

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUNevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.