Ocplex

Kód 0006480 ( )
Registrační číslo 16/ 059/07-C
Název OCPLEX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0006480 INJ PSO LQF 1+1X20ML Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak OCPLEX

1/7

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153888/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OCPLEX, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem

Lidský protrombinový komplex

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Ocplex a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ocplex používat

3.

Jak se přípravek Ocplex používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Ocplex uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE OCPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ocplex patří do skupiny léků, které se nazývají koagulační faktory. Ocplex obsahuje na vitamínu K závislé koagulační faktory II, VII, IX a X.

Ocplex se používá k léčbě a prevenci krvácení: 

jehož příčinou je léčba přípravky, které nazýváme antagonisty vitamínu K (jako je warfarin). Tyto přípravky blokují účinek vitamínu K a způsobují nedostatek vitamínu K závislého na koagulačních faktorech ve Vašem organizmu. Ocplex se používá, je-li požadována rychlá korekce tohoto nedostatku;

u osob s vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů II a X závislých na vitamínu K. Používá se v případě, že specifické koagulační přípravky nejsou k dispozici.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OCPLEX POUŽÍVAT

Ocplex nesmí být použit:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou složku tohoto přípravku (viz bod 6. Další informace).

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na heparin nebo jestliže heparin způsobuje snížení hladiny destiček ve Vaší krvi.

Zvláštní pozornost při použití přípravku Ocplex je zapotřebí:

Poraďte se s lékařem, který je specialista v léčbě poruch koagulace, když používáte Ocplex.

2/7

Jestliže trpíte získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitamínu K (např. způsobený léčbou antagonisty vitamínu K), měl by být Ocplex použit pouze tehdy, jestliže je nutná rychlá korekce jejich hladin, jako např. při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé operaci. V jiných případech je obvykle dostačující snížení dávky antagonistů vitamínu Ka/nebo obvykle podání vitamínu K.

Jestliže užíváte léčivý přípravek, který je antagonistou vitamínu K (jako warfarin), může u vás být zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. V takovém případě může léčba Ocplexem toto riziko zvýšit.

Jestliže máte vrozený nedostatek kteréhokoli na vitamínu K závislého faktoru, je třeba použít specifický koagulační faktor, pokud je dosažitelný.

Jestliže se u vás objeví reakce alergického nebo anafylaktického typu, Váš lékař okamžitě přeruší podání infuze a zahájí příslušnou léčbu.

Vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění s tvorbou koagula v celém organizmu) užíváte-li Ocplex (obzvláště, užíváte-li jej pravidelně). Musíte být pečlivě sledován/a, zda nemáte známky nebo příznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy.Toto je obzvláště důležité, jestliže máte v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce, jaterní onemocnění, jestliže půjdete na operaci a také jestliže se Ocplex podává velmi malým dětem.

Nejsou k dispozici žádná data potvrzující použití přípravku Ocplex při krvácení, během porodu, způsobené nedostatkem vitamínu K u novorozence.

Virová bezpečnost

Jsou-li léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, je nutná určitá míra prevence, aby infekční agens nebyly přeneseny na pacienty. Ta zahrnuje pečlivou selekci dárců krve a plazmy, aby bylo s jistotou vyloučeno riziko přenosu infekcí a dále testování každého odběru a poolů plasmy na přítomnost ukazatelů virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků také zahrnují do výrobních procesů zpracování krve a plazmy postupy k inaktivaci nebo odstranění virů. Navzdory těmto opatřením, jsou-li podávány přípravky z lidské krve nebo plazmy, nemůže být přenos infekce zcela vyloučen. To se také týká jakýchkoliv neznámých nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekcí.Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako je virus lidského deficitu imunity (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C. Opatření mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A a parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro ty, kteří trpí některým typem anémie (např. srpkovitou anémii nebo hemolytickou anémii). Doporučuje se důrazně, aby při podávání každé dávky přípravku Ocplex byl zaznamenán název přípravku a číslo použité šarže, aby bylo uchováno spojení s použitou šarží přípravku.

Doporučuje se vhodné očkování (proti hepatitidě A a B), pokud dostáváte pravidelně nebo opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyOcplex se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.Ocplex ruší účinek přípravků antagonistů vitamínu K (jako je warfarin), ale interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy. Ocplex může ovlivnit výsledky testů srážlivosti, které jsou citlivé na heparin.

Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nějaké jiné léčivé přípravky, včetně léčivých přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

3/7

Těhotenství a kojeníOcplex má být užíván během těhotenství a kojení jedině tehdy, je-li to nezbytně nutné. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Není známo zda Ocplex má vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Ocplex

Heparin může způsobit alergické reakce a redukovat počet krevních destiček, které mají

účinnost na krevní srážlivost. Pacienti, kteří mají v anamnéze alergické reakce po podání heparinu, nesmí používat léčivé přípravky, které obsahují heparin.

Ocplex obsahuje 75 – 125 mg sodíku v 1 lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na

kontrolované sodíkové dietě.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK OCPLEX POUŽÍVÁ

Léčba Ocplexem musí začít pod dohledem lékaře-specialisty na poruchy krevní srážlivosti.

Nejprve se prášek rozpustí ve vodě.

Potom se roztok podává do žíly (intravenózní podání).

Jaké množství přípravku Ocplex se podává a po jak dlouhou dobu závisí na:

jak závažné je Vaše onemocnění;

kde krvácení probíhá a jak je závažné a

na Vašem celkovém zdravotním stavu.

Jestliže jste použil/a více přípravku Ocplex než jste měl(a)V případě předávkování je riziko vyšší při vytvoření:

komplikací krevní srážlivosti (jako srdeční záchvat, sraženina v žíle nebo v plících);

diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění, kde jsou sraženiny tvořeny

v celém těle).

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako jiné léčivé přépravky může mít i Ocplex nežádoucí účinky, které se, ale nemusí projevit u každého.

U některých pacientů se mohou objevit alergické reakce a horečka.

Problémy s imunitním systémem:Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).Vzácně se u pacientů, kterým je jako substituční léčba podáván přípravek Ocplex, mohou vytvářet neutralizující protilátky (inhibitory) proti některému z obsažených koagulačních faktorů. Objeví-li se tyto inhibitory, není substituční léčba příliš účinná.

Celkové problémyZvýšení tělesné teploty (horečka) nebylo pozorováno, ale může se vzácně objevit.

Cévní poruchyJe riziko tvoření krevních sraženin, které jsou následkem podávání tohoto léku.

Poruchy nervového systémuVzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).

4/7

Vzácně se může objevit bolest hlavy.

Laboratorní nálezyVzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů).Vzácně bylo pozorováno přechodné zvýšení jaterních testů (transamináz).

JinéHeparin obsažený v přípravku může způsobit náhlé snížení počtu krevních destiček v krvi. Toto je alergická reakce zvaná „heparinem indukovaná trombocytopenie typu II“. Ve vzácných případech upacientů, kteří nebyli dříve hypersensitivní na heparin, se může snížení počtu trombocytů objevit za 6-14 dní po zahájení léčby. U pacientů dříve hypersensitivních na heparin může nastat snížení během několika málo hodin. U pacientů, u kterých se objeví tato alergická reakce, se musí léčba přípravkem Ocplex okamžitě přerušit. Tito pacienti nesmí dostat v budoucnosti přípravky obsahující heparin.

Informace o virové bezpečnosti viz bod 2.

Jestliže se objeví závážné nežádoucí účinky nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK SE OCPLEX UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte Ocplex po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Ocplex použijte okamžitě po rekonstituci a pouze jednorázově.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Ocplex obsahuje, v 1 lahvičce a po rekonstituci s 20 ml rozpouštědla

Léčivé látky jsou:

Název složky

Ocplex

Množství v 1 lahvičce

Ocplex

Množství v 1 ml

rekonstituovaného roztoku

Celkový protein

260 - 820 mg

13 - 41 mg/ml

Léčivé látky

Factor II coagulationis

280 - 760 IU

14 - 38 IU/ml

Factor VII coagulationis

180 - 480 IU

9 - 24 IU/ml

Factor IX coagulationis

500 IU

25 IU/ml

Factor X coagulationis

360 - 600 IU

18 - 30 IU/ml

Další léčivé látky

Proteinum C

260 - 620 IU

13 - 31 IU/ml

Proteinum S

240 - 640 IU

12 - 32 IU/ml

Specifická aktivita přípravku je ≥ 0,6 IU/mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX.

5/7

Pomocnými látkami jsou:Heparin, dihydrát citronanu sodného, voda na injekci.

Jak Ocplex vypadá a co balení obsahujeOcplex je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. Ocplex je dodáván v krabičce, která obsahuje:- l lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku;- l lahvičku s rozpouštědlem, 20 ml vody na injekci;- l přepouštěcí set (dvojitá jehlu a filtr s jehlou).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Octapharma ( IP) LimitedThe Zenith Building26 Spring GardensManchester M2 1ABVelká Británie

Výrobce:Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m.b.HOberlaar Str.235 1100 Vídeň Rakousko

Octapharma Lingolsheim S.A.S.72 Rue du Maréchal Foch67380 LingolsheimFrancie

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbHWolfgang-Marguerre-Allee 131832 SpringeNěmecko

Octapharma GmbHSubsidiary DessauOtto-Reuter-Str. 3-06847 Dessau-RosslauNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EEA pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Icland, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Spojené království: OctaplexČeská republika, Švédkso: OcplexMaďarsko: Prothrombin Complec OctapharmaItálie, Rumunsko: Pronativ

Tato příbalová informace byla

naposledy schválena:

13.4.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/7

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Obecné informace o použití přípravku Ocplex jsou uvedeny v bodě 3.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro léčbuProsím čtěte všechny instrukce a pečlivě je dodržujte!Během níže popsaného postupu musí být dodržována aseptická technika přípravy!Přípravek rekonstitujte rychle při pokojové teplotě.Rekonstituovaný roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s částicemi. Rekonstituovaný přípravek před podáním zkontrolujte vizuálně zda neobsahuje částice a zda není zabarven.Po rekonstituci musí být roztok okamžitě použit.Nespotřebovaný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

DávkaKrvácení a prevence krvácení v průběhu léčby antagonisty vitamínu K:Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou ptřebné k normalizaci INR (≤ 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR.

Počáteční INR

2 - 2.5

2.5 - 3

3 - 3.5

> 3.5

Přibližná dávka

(ml Ocplex na kg tělesné hmotnosti)*

0.9 - 1.3

1.3 - 1.6

1.6 - 1.9

> 1.9

*Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex)

Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je sledování INR během léčby nutné.

Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů závislých na vitamínu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor:Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II nebo faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo faktoru X o 0,02 a o 0,017 IU/ml.

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru X (IU/ml) x 59

Kde 59 (ml/kg) je převrácená hodnota požadovaného recovery.

Požadované dávkování pro faktor II:

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru II (IU/ml) x 50

Je-li známá individuální hodnota recovery, měla by být pro výpočet použita tato hodnota.

Návod pro rekonstituci:1. Je-li to nutné, zahřejte rozpouštědlo (vodu na injekci) a prášek v uzavřených lahvičkách až

dosáhnou pokojovou teplotu. Tuto teplotu je třeba v průběhu rekonstituce udržovat. Pokud je pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby se voda nedostala do styku s pryžovými zátkami nebo uzávěry lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší, než 37°C.

7/7

2. Odstraňte uzávěry z lahviček s práškem a s rozpouštědlem a očistěte pryžové zátky tampónem s

alkoholem.

3. Sejměte ochranný kryt z krátkého konce dvojité jehly a dbejte o to, abyste se nedotkl(a)

obnaženého konce jehly. Pak touto jehlou propíchněte střed pryžové zátky lahvičky s vodou na injekci, kterou je při tomtřeba držet ve svislé poloze. Abyste zcela vyčerpali obsah lahvičky s vodou na injekci, je třeba vpíchnout jehlu do zátky jen do té míry, aby pronikla zátkou a byla viditelná v lahvičce.

4. Odstraňte ochranný kryt z druhého, delšího konce dvojité jehly a dbejte o to, abyste se

nedotkl(a) obnaženého konce jehly.Držte lahvičku s vodou na injekci dnem vzhůru nad lahvičkou s práškem a rychle propíchněte střed její pryžové zátky obnaženou jehlou. Vakuum v lahvičce s práškem do ní nasaje vodu na injekci.

5. Sejměte dvojitou jehlu s prázdnou lahvičkou na vodu z lahvičky s práškem a pak lahvičkou s

práškem pomalu otáčejte, až se prášek zcela rozpustí. Ocplex se při pokojové teplotě rozpouští rychle na bezbarvý až lehce namodralý roztok.

Pokud se prášek úplně nerozpustí nebo se vytvoří sraženina, pak tento přípravek nepoužívejte.

Návod pro infuzi:Z preventivních důvodů by se měl kontrolovat puls pacienta před infuzí a v jejím průběhu. Pokud dojde k význačnému zvýšení frekvence tepu, je třeba snížit rychlost infuze nebo podávání přerušit. 1. Poté co byl prášek rekonstituován výše uvedeným způsobem, odstraňte ochranný kryt z filtru

s jehlou a propíchněte pryžovou zátku lahvičky s práškem.

2. Odstraňte víčko filtru s jehlou a připojte 20 ml injekční stříkačku.3. Otočte lahvičku s připojenou injekční stříkačkou dnem vzhůru a natáhněte roztok do stříkačky.4. Dezinfikujte zamýšlené místo vpichu tampónem s alkoholem.5. Po odstranění filtru podávejte roztok pomalu intravenózně: zpočátku 1 ml/min, později ne

rychleji než 2-3 ml/min.

Filtr s jehlou je pouze na jedno použití. Když natahujete přípravek do injekční stříkačky, vždy používejte filtr s jehlou. Vzhledem k riziku vytvoření fibrinového koagula nesmí do stříkačky vniknout žádná krev.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29709/2007 a přílohy k sp. zn. sukls21900/2007; sukls89226/2008 ; sukls244161/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Ocplex, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ocplex je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem, obsahující lidský protrombinový komplex. Ocplex obsahuje:

Název složky

Ocplex

Množství v 1

lahvičce

(IU)

Ocplex

Množství po rekonstituci s 20

ml vody na injekci

(IU/ml)

Léčivé látky Factor II coagulationis

280 - 760

14 - 38

Factor VII coagulationis

180 - 480

9 - 24

Factor IX coagulationis

500

25

Factor X coagulationis

360 - 600

18 - 30

Další léčivé látky Proteinum C

260 - 620

13 - 31

Proteinum S

240 - 640

12 - 32

Obsah celkového proteinu v jedné lahvičce je 260 – 820 mg. Specifická aktivita přípravku je ≥ 0.6 IU/ mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX. Pomocné látky se známým účinkem: sodík (75-125 mg v 1 lahvičce), heparin (100-250 IU v 1 lahvičce,

odpovídající 0.2 – 0.5 IU/IU/faktoru IX).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. Prášek je modro-bílé barvy. Rozpouštědlo je čirý a bezbarvý roztok.

1/8

4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

 Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u získaného nedostatku koagulačních faktorů

protrombinového komplexu, jako např. deficit způsobený léčbou antagonisty vitaminu K nebo při předávkování antagonisty vitaminu K, pokud je požadována rychlá korekce deficitu.

 Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u kongenitálního nedostatku koagulačních

faktorů II a X závislých na vitaminu K, pokud není dostupný specifický přípravek purifikovaného koagulačního faktoru.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování Uvedeny jsou pouze obecné směrnice dávkování. Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře zkušeného v léčbě poruch koagulace. Dávkování a trvání substituční léčby závisí na závažnosti poruchy, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta. Podaná dávka a frekvence podávání by měla být vypočítána individuálně pro jednotlivého pacienta. Intervaly mezi jednotlivými dávkami musí být přizpůsobeny různým poločasům cirkulace jednotlivých koagulačních faktorů protrombinového komplexu (viz bod 5.2). Individuální požadované dávky mohou být zjištěny pouze na podkladě pravidelného stanovování individuálních plazmatických hladin potřebných koagulačních faktorů, nebo na globálních testech hladin protrombinového komplexu (protrombinový čas, INR), a na trvalém sledování klinického stavu pacienta. V případě větších chirurgických zákroků je zásadní přesné sledování účinku substituční léčby pomocí analýz koagulace (vyšetřování specifických koagulačních faktorů a/nebo globální testy hladin protrombinového komplexu). Krvácení a perioperativní profylaxe krvácení v průběhu léčby antagonisty vitaminu K: Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou potřebné k normalizaci INR (≤ 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR.

Počáteční INR

2 - 2.5

2.5 - 3

3 - 3.5

> 3.5

Přibližná dávka

(ml Ocplex na kg

tělesné hmotnosti)*

0.9 - 1.3

1.3 - 1.6

1.6 - 1.9

> 1.9

*Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex) Korekce zhoršené hemostázy vyvolané antagonisty vitaminu K přetrvává přibližně po 6-8 hodin. Působení vitaminu K, pokud je podán současně, je však obvykle dosaženo za 4-6 hodin. Opakované podávání lidského protrombinového komplexu tedy obvykle není potřebné, pokud byl podán vitamin K. Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je sledování INR nutné. Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů II a X závislých na vitaminu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor:

2/8

Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II nebo X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo X o 0,02 IU a o 0,017 IU/ml. Dávka podaného specifického faktoru je vyjádřena v mezinárodních jednotkách (IU), které se vztahují k současným standardům WHO pro každý faktor. Aktivita specifického koagulačního faktoru v plazmě je vyjádřena buď v procentech (ve vztahu k normální plazmě), nebo v mezinárodních jednotkách (ve vztahu k mezinárodnímu standardu pro specifický koagulační faktor). Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity koagulačního faktoru je ekvivalentní množství obsaženému v jednom ml normální lidské plazmy. Například výpočet požadované dávky faktoru X je založen na empirickém zjištění, že jedna mezinárodní jednotka (IU) faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu faktoru X v plazmě o 0,017 IU/ml. Požadovaná dávka je pak určena za pomoci následujícího vzorce: Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost v kg x žádaný vzestup hladiny faktoru X (IU/ml) x 59, kde 59 (ml/kg) je převrácená hodnota odhadovaného recovery. Požadovaná dávka pro faktor II: Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost v kg x žádaný vzestup hladiny faktoru II (IU/ml) x 50 Pokud je znám individuální recovery, pak by pro výpočet měla být použita tato hodnota. Způsob podání Rozpusťte přípravek tak, jak je to popsáno v bodě 6.6.Ocplex se musí podávat intravenózně. Infuze by měla za použití aseptické techniky začít rychlostí 1 ml za minutu, později pak 2-3 ml za minutu. 4.3 Kontraindikace Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Známá alergie na heparin nebo heparinem indukovaná trombocytopénie v anamnéze. 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

V případě komplikací je třeba požádat o radu specialistu zkušeného v léčbě poruch koagulace. U pacientů se získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitaminu K (např. indukovaným léčbou antagonisty vitaminu K) by měl být přípravek Ocplex použit pouze tehdy, jestliže je nutná rychlá korekce hladin protrombinového komplexu, jako např. při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé operaci. V jiných případech obvykle dostačuje snížení dávky antagonistů vitaminu K a/nebo podání vitaminu K. Pacienti, kteří jsou léčení antagonisty vitaminu K, mohou mít skrytý hyperkoagulabilní stav, a infuze koncentrátu protrombinového komplexu jej může aktivovat. U kongenitálního nedostatku kteréhokoli na vitaminu K závislého faktoru je třeba použít specifický koagulační faktor, pokud je dosažitelný. Pokud dojde k reakci alergického nebo anafylaktického typu, je třeba infuzi okamžitě přerušit. V případě šoku je třeba zahájit jeho standardní léčbu.

3/8

Standardní opatření k prevenci infekcí způsobených použitím léčivých přípravků připravovaných z lidské krve nebo plazmy zahrnují selekci dárců, vyšetřování jednotlivých odběrů a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce, a zařazení účinných výrobních postupů pro inaktivaci a odstranění virů. Přesto však, pokud jsou podávány léčivé přípravky vyrobené z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. To se týká také neznámých nebo nově objevených virů a jiných patogenů. Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako např. HIV, HBV a HCV. Mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je HAV a parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince s imunodeficitem nebo zvýšenou erytropoézou (např. u hemolytické anémie). Důrazně doporučujeme při každém podání přípravku Ocplex pacientovi zaznamenat název přípravku a číslo šarže, aby bylo uchováno spojení mezi pacientem a šarží přípravku. U pacientů, kteří dostávají pravidelně nebo opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy se doporučuje vhodná vakcinace (proti hepatitidě A a B). Pokud jsou pacienti s kongenitálním nebo získaným deficitem léčeni lidským protrombinovým komplexem, zvláště pokud je léčba opakována, vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace. U pacientů, kteří dostávají lidský protrombinový komplex, je třeba pečlivě sledovat známky nebo příznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy. Vzhledem k riziku trombembolických komplikací je nutné pečlivé sledování, jestliže podáváme lidský protrombinový komplex pacientům, kteří mají v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce, pacientům s jaterním onemocněním, peri- a postoperačním pacientům, novorozencům nebo pacientům s rizikem trombembolických událostí nebo diseminované intravaskulární koagulace. U každého z těchto stavů je třeba pečlivě zvážit potenciální prospěšnost proti riziku těchto komplikací. Nemáme žádné údaje týkající se použití přípravku Ocplex v případech perinatálního krvácení způsobeného nedostatkem vitaminu K u novorozence. Ocplex obsahuje 75-125 mg sodíku v 1 lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lidský protrombinový komplex neutralizuje vliv léčby antagonisty vitaminu K. Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy. Interference s biologickými testy: Pokud jsou prováděny testy srážlivosti které jsou citlivé na heparin, pak je třeba u pacientů, kteří dostávají vysoké dávky lidského protrombinového komplexu, brát v úvahu heparin, který je složkou podávaného přípravku. 4.6 Těhotenství a kojení Údaje o bezpečnosti lidského protrombinového komplexu při podávání těhotným a kojícím ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinku na těhotenství, embryonální a fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Proto by lidský protrombinový komplex neměl být během těhotenství a kojení podáván, pokud to není nezbytně nutné.

4/8

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí

účinky

Poruchy imunitního systému:

 Substituční léčba může vzácně (1/10 000 až < 1 000) vést k tvorbě cirkulujících protilátek

inhibujících jeden nebo více faktorů lidského protrombinového komplexu. Pokud se takovýto inhibitor vyskytne, projeví se nízkým klinickým účinkem léčby.

 V klinických studiích prováděných s přípravkem Ocplex nebyly pozorovány reakce

alergického nebo anafylaktického typu a ani zvýšení tělesné teploty, vzácně však k nim může dojít (

1/10 000 až < 1/1 000).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

 Vzestup teploty nebyl pozorován, ale může se vzácně objevit (1/10 000 až < 1/1 000).

Cévní poruchy:

 Je riziko tromboembolických episod v důsledku podání lidského protrombinového komplexu

(viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému:

 Vzácně se mohou vyskytnout bolesti hlavy (1/10 000 až < 1/1 000).

Vyšetření:

 Vzácně byl pozorován přechodný vzestup jaterních transamináz (1/10 000 až < 1/1 000).

Jiné: Ocplex obsahuje heparin. Proto se může vzácně objevit náhlé, alergickou reakcí vyvolané, snížení počtu krevních destiček pod 100.000/µl nebo 50 % původního počtu (trombocytopenie typu II). U pacientů, kteří nebyli dříve hypersensitivní na heparin, se může snížení počtu trombocytů objevit za 6-14 dní po zahájení léčby. U pacientů dříve hypersensitivních na heparin může nastat snížení během několika málo hodin. U pacientů, u kterých se objeví tato alergická reakce, se musí léčba přípravkem Ocplex okamžitě přerušit. Tito pacienti nesmí dostat v budoucnosti přípravky obsahující heparin. Bezpečnost ve vztahu k přenosným patogenům viz bod 4.4. 4.9 Předávkování Použití vysokých dávek lidského protrombinového komplexu bylo spojeno s případy infarktu myokardu, diseminované intravaskulární koagulace, venózní trombózy a plicní embolie. Proto je při předávkování zvýšené riziko vývoje trombembolických komplikací nebo diseminované intravaskulární koagulace. 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihemorhagika, krevní koagulační faktory IX, II, VII a X v kombinaci ATC kód: B02BD01.

5/8

Koagulační faktory II, VII, IX a X, které jsou syntetizovány v játrech za pomoci vitaminu K, se obecně nazývají protrombinový komplex. Faktor VII je zymogen aktivní serinové proteázy faktoru VIIa, kterou je zahájen zevní systém srážení krve. Komplex tkáňového faktoru - faktoru VIIa aktivuje koagulační faktory X a IX, čímž se vytváří faktory IXa a Xa. Další aktivací koagulační kaskády je aktivován protrombin (faktor II), a transformován na trombin. Působením trombinu je fibrinogen přeměněn na fibrin, což má za následek vytvoření koagula. Normální vytváření trombinu je rovněž životně důležité pro funkci destiček jako součást primární hemostázy. Izolovaný závažný nedostatek faktoru VII vede ke snížené tvorbě trombinu, tendenci ke krvácení v důsledku zhoršené tvorby fibrinu, a zhoršení primární hemostázy. Izolovaný nedostatek faktoru IX představuje jednu z klasických hemofilií (hemofilie B). Izolovaný nedostatek faktoru II nebo faktoru X je velmi vzácný, ale v závažné formě způsobuje tendenci ke krvácení podobnou té, kterou pozorujeme při klasické hemofilii. K získanému nedostatku koagulačních faktorů závislých na vitaminu K dochází v průběhu léčby antagonisty vitaminu K. Pokud je nedostatek závažný, má za následek tendenci k těžkému krvácení, které je charakterizováno retroperitoneálním krvácením nebo krvácením do mozku spíše než do svalů a kloubů. Závažná jaterní insuficience má rovněž za následek významně snížené hladiny koagulačních faktorů závislých na vitaminu K a tendenci ke klinickému krvácení, která je však komplexní v důsledku současně pokračující intravaskulární koagulace nízkého stupně, nízké hladiny destiček, nedostatku inhibitorů koagulace a porušené fibrinolýzy. Podání lidského protrombinového komplexu způsobí vzestup plazmatických hladin koagulačních faktorů závislých na vitaminu K a může dočasně korigovat koagulační poruchu u pacientů trpících nedostatkem jednoho nebo několika těchto faktorů. 5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Rozmezí plazmatických poločasů je následující:

Koagulační faktor

poločas

Faktor II

48 - 60 hodin

Faktor VII

1.5 - 6 hodin

Faktor IX

20 - 24 hodin

Faktor X

24 - 48 hodin

Ocplex se podává intravenózně, a proto je v organizmu okamžitě dostupný. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Kromě údajů obsažených v jiných bodech tohoto SPC nejsou žádné jiné předklinické údaje, které by byly důležité pro klinickou bezpečnost. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek: Heparin: 0,2 – 0,5 IU/IU FIX Dihydrát citronanu sodného

6/8

Rozpouštědlo: Voda na injekci 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 6.3 Doba

použitelnosti

2 roky. Po rekonstituci se musí roztok použít okamžitě. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Jedno balení přípravku Ocplex obsahuje: - Prášek v lahvičce (sklo typu I) se zátkou (halobutylová pryž) a pertlem (hliník) - 20 ml vody na injekci v lahvičce (sklo typu I nebo typu II) se zátkou (halobutylová pryž) a pertlem (hliník) - Jeden přepouštěcí set (1 dvojitá jehla a 1 filtr s jehlou) 6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Přečtěte si, prosím, celý tento návod a pečlivě podle něj postupujte! V průběhu níže popsaného postupu musí být dodržována aseptická technika přípravy! Při pokojové teplotě se přípravek rychle rekonstituuje. Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní. Nepoužívejte roztoky, které jsou zkalené, nebo obsahují usazeniny. Před podáním musí být rekonstituovaný přípravek vizuálně překontrolován, zda neobsahuje částičky nebo není odlišně zbarven. Po rekonstituci musí být roztok okamžitě použit. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Návod pro rekonstituci: 1. Je-li to nutné, zahřát rozpouštědlo (vodu na injekci) a prášek v uzavřených lahvičkách až dosáhnou

pokojovou teplotu. Tuto teplotu je třeba v průběhu rekonstituce udržovat. Pokud je pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, aby se voda nedostala do styku s pryžovými zátkami nebo uzávěry lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší, než 37°C.

2. Odstraňte uzávěry z lahviček prášku a rozpouštědla a očistěte pryžové zátky tampónem s

alkoholem.

3. Sejměte ochranný kryt z krátkého konce dvojité jehly a dbejte o to, abyste se nedotkl(a)

obnaženého konce jehly. Pak touto jehlou propíchněte střed pryžové zátky lahvičky obsahující vodu na injekci, kterou je při tom třeba držet ve svislé poloze. Abyste zcela vyčerpali obsah lahvičky s vodou na injekci, je třeba vpíchnout jehlu do zátky jen do té míry, aby pronikla zátkou a byla viditelná v lahvičce.

4. Odstraňte ochranný kryt z druhého, delšího konce dvojité jehly, a dbejte o to, abyste se nedotkl(a)

obnaženého konce jehly. Držte lahvičku s vodou na injekci dnem vzhůru nad lahvičkou s práškem a rychle propíchněte

7/8

8/8

střed její pryžové zátky obnaženou jehlou. Vakuum v lahvičce s práškem do ní vtáhne vodu na injekci.

5. Sejměte dvojitou jehlu s prázdnou lahvičkou na vodu z lahvičky s práškem, a pak lahvičkou s

práškem pomalu otáčejte, až se koncentrát zcela rozpustí. Ocplex se při pokojové teplotě rozpouští rychle na bezbarvý až lehce namodralý roztok.

Pokud se prášek úplně nerozpustí, nebo se vytvoří sraženina, pak tento přípravek nepoužívejte. Návod pro infuzi: Z preventivních důvodů by se měl kontrolovat puls pacienta před aplikací infuze a v jejím průběhu. Pokud dojde k význačnému zvýšení frekvence tepu, je třeba snížit rychlost infuze nebo podávání přerušit. 1. Poté co byl prášek rekonstituován výše uvedeným způsobem, odstraňte ochranný kryt z filtru s

jehlou, a propíchněte pryžovou zátku lahvičky s práškem.

2. Odstraňte víčko filtru s jehlou a připojte 20 ml injekční stříkačku. 3. Otočte lahvičku s připojenou injekční stříkačkou dnem vzhůru, a natáhněte roztok do stříkačky. 4. Dezinfikujte zamýšlené místo vpichu tampónem s alkoholem. 5. Po odstranění filtru podávejte roztok pomalu intravenózně: zpočátku 1 ml/min, později ne rychleji

než 2-3 ml/min.

Filtr s jehlou je jen na jedno použití. Když natahujete přípravek do injekční stříkačky, vždy používejte filtr s jehlou. Vzhledem k riziku vytvoření fibrinového koagula nesmí do stříkačky vniknout žádná krev. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 16/059/07-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.2.2007/27.7.2008 10. DATUM

REVIZE

TEXTU

9.2.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Návrh textu na vnitřní obal – lahvička s práškem 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ocplex, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Lidský protrombinový komplex 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje: Faktor II coagulationis

280 – 760 IU

Factor VII coagulationis

180 – 480 IU

Factor IX coagulationis

500 IU

Factor X coagulationis

360 – 600 IU

Proteinum C

260 – 620 IU

Proteinum S

240 – 640 IU

3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

Pomocné látky: heparin, dihydrát citronanu sodného 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání po rekonstituci. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

1/8

7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné přípravky. 8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 16/059/07-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

2/8

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Pouze na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

3/8

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Návrh označení na vnějším obalu (skládačka) 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ocplex, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Lidský protrombinový komplex 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky jsou:: Název léčivé látky

Množství v 1 lahvičce Množství

v

1

ml

rekonstituovaného roztoku

Faktor II coagulationis

280 – 760 IU

14 – 38 IU/ml

Factor VII coagulationis

180 – 480 IU

9 – 24 IU/ml

Factor IX coagulationis

500 IU

25 IU/ml

Factor X coagulationis

360 – 600 IU

18 – 30 IU/ml

Proteinum C

260 – 620 IU

13 – 31 IU/ml

Proteinum S

240 – 640 IU

12 – 32 IU/ml

Celkový obsah proteinu: 260 – 820 mg 3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

Pomocné látky: Prášek: Heparin, dihydrát citronanu sodného Rozpouštědlo: Voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Toto balení obsahuje:

 1 lahvičku s práškem pro přípravu infuzního roztoku (500 IU FIX)

 1 lahvičku s rozpouštědlem (20 ml vody na injekci)

 1 přepouštěcí set (1 dvojitou jehlu a 1 filtr s jehlou).

4/8

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití. Používejte okamžitě po rekonstituci. Nepoužívejte zakalené nebo nedokonale rozpuštěné roztoky. 8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Nezmrazujte. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie

5/8

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 16/059/07-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Pouze na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

6/8

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Návrh textu na vnitřní obal – voda na injekci 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Voda na injekci 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Rozpouštědlo pro rekonstituci Ocplex, 500 IU, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. 20ml 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Použíjte celý obsah. Sterilní až do otevření. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

7/8

8/8

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.