Novalgin Injekce

Kód 0007981 ( )
Registrační číslo 07/ 448/00-C
Název NOVALGIN INJEKCE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0007981 INJ SOL 10X2ML/1GM Injekční roztok, Injekce
0055824 INJ SOL 5X5ML/2.5GM Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NOVALGIN INJEKCE

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64721/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Novalgin injekce

injekční roztok

metamizolum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek NOVALGIN injekce a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NOVALGIN injekce užívat

3.

Jak se přípravek NOVALGIN injekce užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek NOVALGIN injekce uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Novalgin je nenávykový léčivý přípravek s účinky analgetickými (tlumení bolesti), antipyretickými (snížení horečky) a spazmolytickými (tlumení křečí). Protože se může podávat nitrožilně, lze dosáhnout velmi silného analgetického účinku při různých stavech a je možné ovlivňovat bolest, která by v jiném případě reagovala jen na přípravky obsahující opiáty. Novalgin i ve vysokých dávkách (na rozdíl od opiátů) nezpůsobuje návyk, ani útlum dýchání. Neovlivňuje pohyb střev při trávení, porodní stahy, ani vypuzení kamínků. Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu. Léčivou látkou přípravku Novalgin injekce je metamizol. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UŽÍVAT

Neužívejte přípravek NOVALGIN injekce -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metamizol nebo na kteroukoli další složku přípravku NOVALGIN injekce nebo na jiné příbuzné látky (např. fenazon, propyfenazon, fenylbutazon, oxyfenbutazon)

-

jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo poruchou krvetvorby

-

jestliže jste někdy měl(a) v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná analgetika, např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) astma nebo alergické reakce jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo trávicího ústrojí)

Strana 2 (celkem 6)

-

pokud trpíte závažným onemocněním jater tzv. porfyrie (riziko vyvolání tzv. porfyrické ataky)

-

pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko rozpadu červených krvinek)

- v posledních třech měsících těhotenství nebo při kojení - pokud máte nízký tlak nebo problémy s krevním oběhem -

u kojenců ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 5 kg, kvůli nedostatku údajů o použití metamizolu u dětí této věkové skupiny

-

u kojenců ve věku mezi 3 až 11 měsíci se přípravek nesmí podávat nitrožilně

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NOVALGIN injekce je zapotřebí

jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. Objeví-li se u Vás

některý z těchto příznaků, ihned přerušte léčbu a navštivte svého lékaře. Tyto příznaky mohou souviset s neutropenií (nedostatek druhu bílých krvinek, tzv. neutrofilů) nebo s agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv. granulocytů, v krvi). Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického původu trvající minimálně jeden týden. Obě tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být závažné a mohly by ohrozit Váš život. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli během léčby. V případě neutropenie (počet neutrofilů < 1 500 buněk /mm3) by léčba měla být okamžitě přerušena. Lékař bude sledovat Váš krevní obraz až do návratu k původním hodnotám.

máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie). Při těchto onemocněních existuje po

podání metamizolu zvýšené riziko vzniku anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergii) a to zejména při injekčním podání přípravku.

trpíte-li některým z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku

těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol:

o

průduškové astma a současný zánět nosní sliznice

o

dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou

o

přecitlivělost na alkohol, tj. pokud reagujete již na malé množství alkoholických

nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje

o

přecitlivělost na barviva (např. tartazin) nebo na konzervační přípravky (např.

benzoáty).

máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo

počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku. V těchto případech existuje zvýšené riziko těžkých hypotenzních reakcí (reakce související s poklesem krevního tlaku). Podávání metamizolu musí být zvláště pečlivě uváženo, a je-li i za těchto okolností metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření ke snížení rizika těžké hypotenzní reakce. Podání metamizolu může vyvolat hypotenzní reakce i bez souvislosti s výše uvedenými chorobami. Tyto reakce zřejmě závisí na dávce a jejich výskyt je pravděpodobnější po injekčním podání.

pokud trpíte těžkým onemocněním věnčitých cév srdce nebo máte významně zúženy cévy

zásobující krví mozek. V těchto případech je absolutně nezbytné vyhnout se snížení tlaku krve, proto se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.

trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater. V tomto případě by Vám neměly být podávány

vysoké dávky metamizolu, protože je sníženo jeho vylučování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Metamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (léku na potlačení imunity). Proto Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud je Vám současně podáván metamizol. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Strana 3 (celkem 6)

Těhotenství a kojení Těhotenství Metamizol se nedoporučuje užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhé třetině těhotenství Váš lékař pečlivě zváží očekávaný přínos léčby proti možnému riziku. Během posledních třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat. Kojení Produkty látkové přeměny metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Během léčby přípravkem Novalgin a po dobu 48 hodin po podání přípravku se nesmí kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání doporučených dávek nemá přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Novalgin a při jeho současném užití s alkoholem se zhoršuje schopnost reagovat a soustředit se. V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek NOVALGIN injekce přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a způsob podání závisí v zásadě na požadovaném analgetickém účinku a Vašem zdravotním stavu. Novalgin Vám bude podán jako intravenózní (nitrožilní) nebo intramuskulární (nitrosvalová) injekce. Kojencům ve věku mezi 3 a 11 měsíci lze Novalgin injekce podat pouze nitrosvalově. U dospělých je jednotlivá dávka 6 - 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro nitrožilní i nitrosvalové podání. Pro léčbu horečky u dětí je většinou dostačující dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Nástup účinku lze očekávat 30 až 60 minut po podání, doba trvání účinku je obvykle asi 4 hodiny. Pokud je účinek jednotlivé dávky nedostačující, nebo později, když analgetický účinek odeznívá, může Vám lékař podat dávku opakovaně až do maximální denní dávky uvedené níže v tabulce.

Hmotnost (věk)

Injekční roztok

nitrožilně

Injekční roztok

nitrosvalově

Dospělí a mladiství

(ve věku nad 15 let)

Jednotlivá dávka: 2 - 5 ml Max. denní dávka: 10 ml

Mladiství 46 - 53 kg

(13-14 let)

Jednotlivá dávka: 0,8 – 1,8 ml Max. denní dávka: 4 x 1,8 ml

Děti 31 - 45 kg

(10-12 let)

Jednotlivá dávka: 0,5 – 1,5 ml Max. denní dávka: 4 x 1,5 ml

Děti 24 - 30 kg

(7-9 let)

Jednotlivá dávka: 0,4 - 1 ml Max .denní dávka: 4 x 1 ml

Děti 16 - 23 kg

(4-6 let)

Jednotlivá dávka: 0,3 -0,8 ml Max. denní dávka: 4 x 0,8 ml

Děti 9 - 15 kg

(1-3 roky)

Jednotlivá dávka: 0,2 – 0,5 ml Max. denní dávka: 4 x 0,5 ml

Strana 4 (celkem 6)

Kojenci 5 - 8 kg

(3-11 měsíců)

Jednotlivá dávka: 0,1 – 0,2 ml Max. denní dávka: 4 x 0,2 ml

Při injekčním podání je nezbytné, abyste zůstal(a) po podání přípravku ležet pod dohledem lékaře, který bude Váš stav pečlivě sledovat. Jestliže jste užil(a) více přípravku NOVALGIN injekce, než jste měl(a) Po akutním předávkování byly hlášeny reakce jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zhoršení funkce ledvin/akutní selhání ledvin, nervové poruchy (závrať, spavost, kóma, křeče), pokles tlaku krve a poruchy srdečního rytmu. Po velmi vysokých dávkách může dojít k neškodnému červenému zabarvení moče. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NOVALGIN injekce Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NOVALGIN injekce nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je definována následovně:

velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10

časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000

vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000

není známo: z dostupných údajů nelze určit

Reakce z přecitlivělosti Vzácné: Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které – velmi vzácně - mohou být závažné. Obvykle se takové reakce vyvinou během první hodiny po užití přípravku Novalgin, mohou se však objevit okamžitě nebo naopak po několika hodinách. Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např. svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a – méně často - zažívacími potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle, s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy předchází zvýšení tlaku krve) a šokem. U pacientů s průduškovým astmatem se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu. Další kožní reakce Vzácné: vyrážka Není známo: kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně červených puchýřů ve velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní reakce s puchýři obvykle s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Strana 5 (celkem 6)

Srdce a cévy Není známo: přechodný – pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez dalších příznaků reakce z přecitlivělosti. Krevní obraz Vzácné: snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza) Velmi vzácné: snížení počtu krevních destiček (trombopénie). Typickými příznaky trombopénie jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených skvrnek (petechií) na kůži a sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny sliznic hlavně v dutině ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a genitálií, bolest v krku a horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). U pacientů léčených antibiotiky však mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je značně zvýšená, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné. Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné: přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moče (oligurií) nebo její zástavou (anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (protenurie). Není známo: zánět ledvin (intersticiální nefritida). Injekční aplikace Není známo: bolest v místě vpichu, zánět žil. Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, závažné změny v krevním obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek NOVALGIN injekce nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NOVALGIN injekce obsahuje Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml injekčního roztoku. Pomocnou látkou je voda na injekci. Jak přípravek NOVALGIN injekce vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic.

Strana 6 (celkem 6)

Ampulky z hnědého skla, vložka z plastické hmoty, krabička Velikost balení: 5 x 5 ml, 10 x 2 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Miskolc, Maďarsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.12.2012. Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Parenterální podání je spojeno s vysokým rizikem anafylakticko/anafylaktoidních reakcí. Pokud je zvažováno injekční podání u dětí ve věku mezi 3 a 11 měsíci, je třeba zdůraznit, že metamizol u těchto dětí smí být aplikován výhradně nitrosvalově.

Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylakticko/anafylaktoidní reakce mohla být injekce přerušena a snížit riziko izolované hypotenzní reakce na minimum. Při parenterálním podání je nezbytné zajistit, aby pacient zůstat ležet a byl pod přísným lékařským dohledem. Navíc musí být v zájmu prevence hypotenzních reakcí intravenózní injekce aplikována velmi pomalu, tj. nejvýše 1 ml (500 mg metamizolu) za minutu.

Injekční roztok může být naředěn v 5% roztoku glukózy, 0,9% roztoku NaCl nebo Ringerově roztoku. Avšak tyto roztoky musí být podány okamžitě, protože jejich stabilita je omezena.

Z důvodu možné inkompatibility nesmí být roztok metamizolu podán společně s jinými injekčními přípravky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64721/2010, sukls64720/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Novalgin injekce injekční roztok Novalgin tablety potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: metamizolum natricum monohydricum Novalgin injekce: metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml injekčního roztoku Novalgin tablety: metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 potahované tabletě Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic. Potahované tablety: téměř bílé, podlouhlé bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy s označením “OEP” na jedné straně 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Silná akutní nebo chronická bolest. Horečka nereflektující na jinou léčbu. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování a způsob podání závisí na požadovaném analgetickém účinku a stavu pacienta. Při volbě způsobu podání je nutné vzít v úvahu, že parenterální podání je spojeno s vysokým rizikem anafylakticko/anafylaktoidních reakcí. Perorální podání je obvykle dostačující k dosažení uspokojivé analgezie. Pouze tam, kde perorální podání není vhodné (např. při zvracení, poruchách polykání apod.), se doporučuje podání intravenózní nebo intramuskulární. Pokud je zvažováno parenterální podání u kojenců ve věku mezi 3 a 11 měsíci, je třeba zdůraznit, že metamizol u těchto dětí smí být aplikován výhradně intramuskulárně. U dospělých je jednotlivá dávka 8 - 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro perorální podání a 6 - 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro parenterální podání. Pro léčbu horečky u dětí je většinou dostačující dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti. U všech lékových forem lze očekávat nástup analgetického a antipyretického účinku 30 až 60 minut po podání. Doba trvání je obvykle asi 4 hodiny. Pokud je účinek jednotlivé dávky nedostačující, nebo později, když analgetický účinek odeznívá, je možné opakované podání dávky až na maximální denní dávky uvedené níže v tabulce. Protože nelze vyloučit, že hypotenzní reakce následující po injekci závisí na podané dávce, indikace pro parenterální podání jednotlivé dávky vyšší než 1 g metamizolu musí být velmi pečlivě zvážena

(viz níže Způsob podání). Vzhledem k nežádoucím účinkům není přípravek vhodný pro dlouhodobé podávání (měsíce). V následující tabulce jsou uvedeny doporučené jednotlivé dávky a maximální denní dávky pro jednotlivé věkové a váhové skupiny, lékové formy a cesty podání:

Hmotnost (věk)

Tablety

(počet)

Injekční roztok

i.v.

Injekční roztok

i.m.

Dospělí a

mladiství (ve věku

nad 15 let)

Jednotlivá dávka:

1 až 2 tablety

Max. denní dávka:

4 x 2 tablety

Jednotlivá dávka: 2 - 5 ml Max. denní dávka: 10 ml

Mladiství 46 - 53

kg (13-14 let)

Jednotlivá dávka: 0,8 – 1,8 ml Max. denní dávka: 4 x 1,8 ml

Děti 31 - 45 kg

(10-12 let)

Jednotlivá dávka: 0,5 – 1,5 ml Max. denní dávka: 4 x 1,5 ml

Děti 24 - 30 kg

(7-9 let)

Jednotlivá dávka: 0,4 - 1 ml Max. denní dávka: 4 x 1 ml

Děti 16 - 23 kg

(4-6 let)

Jednotlivá dávka: 0,3 -0,8 ml Max. denní dávka: 4 x 0,8 ml

Děti 9 - 15kg

(1-3 roky)

Jednotlivá dávka: 0,2 – 0,5 ml Max. denní dávka: 4 x 0,5 ml

Kojenci 5 - 8 kg

(3-11 měsíců)

Jednotlivá dávka:

0,1 – 0,2 ml

Max.denní dávka:

4 x 0,2 ml

Pacienti s renální nebo hepatální insuficiencí U pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater se doporučuje vyhnout se vysokým dávkám metamizolu, protože u těchto pacientů je rychlost eliminace metamizolu snížena. Avšak pro krátkodobou léčbu není snížení dávkování nutné. Nejsou žádné zkušenosti s dlouhodobou léčbou pacientů se selháním ledvin nebo jater. Starší pacienti U starších pacientů a u pacientů v celkově špatném zdravotním stavu je nutno počítat s možným zhoršením funkcí ledvin a jater. Pediatrická populace Dávkování viz tabulka výše. Kojencům ve věku 3-11 měsíců (o hmotnosti 5-8 kg) smí být přípravek Novalgin injekce aplikován výhradně intramuskulárně. Dětem a mladistvým se podává přípravek Novalgin injekce intravenózně nebo intramuskulárně. Mladistvým ve věku nad 15 let může být přípravek podán v parenterální nebo perorální formě. Způsob podání Novalgin tablety: perorální podání. Doporučuje se tablety polykat celé, bez kousání, s dostatečným množstvím vody (asi 1/2 sklenice). Novalgin injekce: intravenózní nebo intramuskulární podání.

Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylakticko/anafylaktoidní reakce (viz bod 4.8) mohla být injekce přerušena a snížit riziko izolované hypotenzní reakce na minimum. Je nezbytné při parenterálním podání zajistit, aby pacient zůstal ležet a byl pod přísným lékařským dohledem. Navíc musí být v zájmu prevence hypotenzních reakcí intravenózní injekce aplikována velmi pomalu, tj. nejvýše 1 ml (500 mg metamizolu) za minutu. 4.3 Kontraindikace Metamizol se nesmí podat pacientům:

s alergií na metamizol nebo jiné pyrazolony (např. phenazon, propyphenazon) nebo pyrazolidiny (např. phenylbutazon, oxyphenbutazon) včetně například předchozích zkušeností s agranulocytózou po podání některé z těchto látek

s poruchou funkce kostní dřeně (např. po cytostatické léčbě) nebo poruchou hematopoézy

s analgetickým astmatem nebo s analgetickou intolerancí typu urtikarie-angio-edém, tj. pacienti se známým vznikem bronchospasmu nebo jiných anafylaktoidních reakcí (např. urtikarie, rinitis, angioedém) po podání salicylátů, paracetamolu nebo jiných nenarkotických analgetik, např. diklofenaku, ibuprofenu, indometacinu, naproxenu

s alergií na kteroukoliv pomocnou látku přípravku

s akutní intermitující hepatickou porfýrií (riziko vyvolání porfyrické ataky)

s vrozeným defektem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko hemolýzy)

Přípravek se nesmí užívat během třetího trimestru těhotenství a během kojení. Přípravek se nesmí podat kojencům ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 5 kg (nedostatek vědecké dokumentace dostupné pro užití metamizolu u těchto dětí). Metamizol v injekční formě Přípravek nesmí být aplikován parenterálně pacientům s hypotenzí nebo nestabilním oběhem. U kojenců ve věku mezi 3 až 11 měsíci nesmí být přípravek aplikován intravenózně. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Varování: Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického původu trvající minimálně jeden týden. Tyto reakce jsou velmi řídké, mohou být závažné a život ohrožující a mohly by být fatální. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli během léčby. Pacienti musí být informováni, aby ihned přerušili léčbu a navštívili svého lékaře, objeví-li se jakýkoli z následujících příznaků, který může souviset s neutropenií: horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. V případě neutropenie (< 1 500 neutrofilů/mm3) musí být léčba okamžitě přerušena a je nezbytné neprodleně provést úplné stanovení počtu krvinek. Počet krvinek by měl být sledován až do návratu k původním hodnotám. Anafylaktoidní reakce: Tyto reakce se vyskytují hlavně u citlivých pacientů. Metamizol by proto měl být předepisován s opatrností u astmatických nebo atopických pacientů (viz bod 4.3). Upozornění: Anafylaktické/anafylaktoidní reakce Při volbě způsobu podání je nutné vzít v úvahu, že parenterální podání je spojeno s vysokým rizikem anafylakticko/anafylaktoidních reakcí. Značné riziko možnosti vzniku těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol je u následujících pacientů (viz bod 4.3):

Pacienti s bronchiálním astmatem, zejména se současnou polypozní rinitidou.

Pacienti s chronickou urtikarií.

Pacienti s přecitlivělostí na alkohol, tj. pacienti reagující již na malé množství alkoholických nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje. Alkoholová intolerance může být příznakem dříve nerozpoznaného syndromu analgetického astmatu.

Pacienti s přecitlivělostí na barviva (např. tartrazin) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty).

Před podáním metamizolu je třeba provést podrobnou anamnézu. U pacientů, u nichž je shledáno zvláštní riziko anafylaktoidních reakcí, smí být metamizol podán pouze po pečlivém zvážení možného rizika proti očekávanému přínosu léčby. Jestliže se i za těchto okolností metamizol podává, je nutný přísný lékařský dohled a musí být k okamžité dispozici prostředky ke zvládnutí šoku. Izolované hypotenzní reakce Podání metamizolu může vyvolat izolované hypotenzní reakce (viz bod 4.8). Tyto reakce zřejmě závisí na dávce a jejich výskyt je pravděpodobnější po parenterálním podání. Navíc je riziko těžkých hypotenzních reakcí tohoto typu zvýšeno,

jestliže se intravenózní injekce podává rychle

u pacientů s hypotenzí, objemovou deplecí nebo dehydratací, nebo s nestabilním objemem nebo s počínajícím oběhovým selháním

u pacientů s vysokou horečkou.

U těchto pacientů musí být indikace stanovena zvláště pečlivě, a je-li i za těchto okolností metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření (stabilizace oběhu) ke snížení rizika těžké hypotenzní reakce. U pacientů, u nichž je absolutně nezbytné se vyhnout snížení tlaku krve, tj. pacienti s těžkou koronární srdeční chorobou nebo pacienti s významnou stenózou cév zásobujících krví mozek, se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí. U pacientů s poškozením ledvin nebo jater je doporučeno vyhnout se vysokým dávkám metamizolu, protože je u těchto pacientů sníženo jeho vylučování. Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylakticko/anafylaktoidní reakce (viz bod 4.8) mohla být injekce přerušena a snížit riziko izolované hypotenzní reakce na minimum, intravenózní injekce musí být aplikována velmi pomalu (nejvýše 1 ml za minutu). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Metamizol může způsobit snížení sérových hladin cyklosporinu; hladina cyklosporinu musí být proto sledována, pokud je současně podáván metamizol. 4.6 Těhotenství a kojení Metamizol prochází placentární bariérou. Neexistuje žádný důkaz škodlivosti přípravku na lidský plod: metamizol neprokázal teratogenní účinky u potkanů a králíků a fetotoxicita byla sledována pouze při vysokých dávkách, které byly toxické pro březí samice. Je však nedostatek klinických dat pro užití přípravku během těhotenství u lidí. Doporučuje se proto metamizol během prvního trimestru těhotenství neužívat vůbec a v druhém trimestru musí lékař pečlivě zvážit očekávaný přínos podání proti možnému riziku. Přípravek se nesmí užívat během třetího trimestru těhotenství. Je to proto, že ačkoliv je metamizol pouze slabým inhibitorem syntézy prostaglandinu, nelze vyloučit možnost předčasného uzávěru ductus arteriosus Botalli a perinatálních komplikací se sníženou srážlivostí trombocytů u matky i dítěte. Kojení Metabolity metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Je nezbytné se proto vyhnout kojení během a po dobu 48 hodin po podání přípravku. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při doporučených dávkách metamizolu není ovlivněna pacientova schopnost reagovat a soustředit se. Pouze při vyšších dávkách, než jsou dávky doporučené, může dojít ke zhoršení koncentrace nebo reakce, zejména v kombinaci s alkoholem.

4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100; <1/10); méně časté (≥1/1000; <1/100); vzácné (≥1/10000; <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy imunitního systému Vzácné: Anafylakticko/anafylaktoidní reakce Ve vzácných případech může metamizol vyvolat anafylakticko/anafylaktoidní reakce, které – velmi vzácně - mohou být těžké a život ohrožující. Mohou se projevit i přesto, že užívání metamizolu proběhlo již mnohokrát dříve bez komplikací. Tablety: anafylakticko/anafylaktoidní reakce se mohou vyvinout okamžitě po užití metamizolu nebo několik hodin po něm; avšak obvykle se objeví během první hodiny po užití. Injekční roztok: anafylakticko/anafylaktoidní reakce se mohou rozvinout během aplikace injekce nebo několik hodin po ní; avšak obvyklé bývá, že se objeví během první hodiny po podání. Všechny lékové formy: Mírnější anafylakticko/anafylaktoidní reakce se projevují kožními a slizničními příznaky (jako jsou svědění, pálení, zarudnutí, kopřivka, otoky), dyspnoí a méně často gastrointestinálními potížemi. Mírnější reakce se mohou rozvinout do těžkých forem s generalizovanou urtikarií, těžkým angioedémem (včetně larynx), těžkým bronchospasmem, srdeční arytmií, poklesem krevního tlaku (kterému někdy předchází zvýšení krevního tlaku), a oběhovým šokem. U pacientů se syndromem analgetického astmatu se tyto reakce projevují formou astmatického záchvatu. Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: vyrážka Není známo: výsev ("fixed drug erupce"), Stevens-Johnsův syndrom nebo Lyellův syndrom. Cévní poruchy Není známo: hypotenze Tablety: po užití se mohou objevit izolované přechodné hypotenzní reakce (možná farmakologicky vyvolané, bez dalších doprovodných známek anafylakticko/anafylaktoidní reakce); ve vzácných případech tyto reakce mají formu kritického poklesu krevního tlaku. Injekční roztok: po podání se mohou objevit izolované přechodné hypotenzní reakce (možná farmakologicky vyvolané, bez dalších doprovodných známek anafylakticko/anafylaktoidní reakce); ve vzácných případech mají tyto reakce formu kritického poklesu krevního tlaku. Rychlá intravenozní injekce může zvýšit riziko takové hypotenzní reakce. Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné: leukopenie Velmi vzácné: agranulocytóza, trombopenie Tyto reakce jsou považovány za reakce imunologické povahy. Mohou se objevit i přesto, že byl přípravek již dříve mnohokrát užíván bez komplikací. Agranulocytóza může být život ohrožující a mohla by být i fatální. Typické příznaky agranulocytózy zahrnují zánětlivé změny sliznic (např. orofaryngeální, anorektální, genitální), bolest v krku, horečku (která přetrvává nebo se znovu objeví). Avšak u pacientů užívajících antibiotika mohou být typické příznaky agranulocytózy minimální. Sedimentace erytrocytů je značně zvýšena, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné. Mezi typické příznaky trombopénie patří zvýšený sklon ke krvácení a výskyt petechií na kůži nebo slizničních membránách.

Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné: zhoršení ledvinové nedostatečnosti Není známo: intersticiální nefritida Ve velmi vzácných případech, zvláště u pacientů s chorobou ledvin v anamnéze, může dojít k akutnímu zhoršení funkce ledvin (akutnímu selhání ledvin), v některých případech s oligurií, anurií nebo proteinurií. V ojedinělých případech se může objevit akutní intersticiální nefritis. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Není známo: reakce v místě vpichu Bolest a lokální reakce se mohou objevit v místě vpichu injekce. Ty mohou někdy zahrnovat i flebitidu. 4.9 Předávkování Příznaky předávkování Reakce jako nausea, zvracení, abdominální bolesti, zhoršení funkce ledvin/akutní selhání ledvin (např. s intersticiální nefrititis) a vzácněji centrálně nervové příznaky (závrať, somnolence, kóma, křeče) a pokles tlaku krve (někdy progredující do šoku), také srdeční arytmie (tachykardie) byly hlášeny po akutním předávkování. Po velmi vysokých dávkách může exkrece neškodného metabolitu (ribazonová kyselina) způsobit červené zabarvení moče. Léčba předávkování Není známo žádné specifické antidotum pro metamizol. Bezprostředně po použití je možné se pokusit omezit další systémovou absorpci léčivé látky opatřeními primární detoxikace (např. výplach žaludku) nebo opatřeními navrženými k omezení absorpce (např. aktivní uhlí). Hlavní metabolit metamizolu, 4 N-methylaminoantipyrin, může být vyloučen hemodialýzou, hemofiltrací, hemoperfuzí nebo plazmatickou filtrací. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Pyrazolony, sodná sůl metamizolu ATC kód: N02BB02 Metamizol je nenávykové pyrazolové analgetikum s analgetickými, antipyretickými a spasmolytickými účinky. Mechanizmus účinku není zcela objasněn. Některá data naznačují, že metamizol a jeho hlavní metabolit (4-N-methylaminoantipyrin) mohou mít kombinovaný centrální a periferní způsob účinku. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetika metamizolu a jeho derivátů není zcela prozkoumána, ale lze uvést následující informace: Po

perorálním

podání

je

metamizol

zcela

hydrolyzován

na

aktivní

složku

4-N-methylaminoantipyrin (MAA). Biologická dostupnost MAA je přibližně 90 % a je o něco vyšší po perorálním podání oproti intravenóznímu podání. Farmakokinetika MAA se významnou měrou nemění, je-li metamizol podán společně s jídlem. Hlavně MAA, ale do jisté míry 4-aminoantipyrin (AA) se podílí na klinickém účinku. Hodnoty AUC u AA tvoří asi 25 % hodnot AUC u MAA. Zdá se, že metabolity 4-N acetylaminoantipyrin (AAA) a 4-N-formylaminoantipyrin (FAA) nemají klinický účinek. Je nutné si uvědomit, že u všech metabolitů je farmakokinetika nelineární. Vzhledem ke klinickému významu tohoto zjištění jsou nutné ještě další studie. Co se týká akumulace metabolitů u krátkodobé léčby, má malý klinický význam. Stupeň vazby na bílkoviny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14 % u AAA. Po intravenózní dávce, je plazmatický poločas u metamizolu přibližně 14 minut. Přibližně 96 % intravenózní dávky označené radioaktivním izotopem bylo vyloučeno v moči a přibližně 6 % ve stolici. 85 % metabolitů jednorázové orální dávky, které se vyloučily v moči, bylo identifikováno.

Z toho bylo 3 % ± 1 % MAA, 6 % ± 3 % AA, 26 % ± 8 % AAA a 23 % ± 4 % FAA. Po jednorázové perorální dávce 1 g metamizolu byla renální clearance 5 ml ± 2 ml/min. u MAA, 38 ml ± 13 ml/min. u AA, 61 ml ± 8 ml/min. u AAA a 49 ml ± 5 ml/min. u FAA. Odpovídající plazmatické poločasy byly 2.7 ± 0.5 hod. u MAA, 3.7 ± 1.3 hod. u AA, 9.5 ± 1.5 hod. u AAA a 11.2 ± 1.5 hod. u FAA. U starších pacientů expozice (AUC) vzroste 2 až 3násobně. U pacientů s cirhózou jater, po jednorázové dávce poločas MAA a FAA vzroste 3násobně (10 hodin), zatímco u AA a AAA není nárůst zaznamenán. Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin nebyli rozsáhle studováni. Dostupná data naznačují, že eliminace některých metabolitů (AAA a FAA) je snížena. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita Minimální LD metamizolu u myší a potkanů: přibližně 4000 mg/kg tělesné hmotnosti perorálně; přibližně 2300 mg metamizolu na kg tělesné hmotnosti nebo 400 mg MAA na kg tělesné hmotnosti intravenózně. Známkami intoxikace byly tachypnoe, sedace a premortální konvulze. Chronická toxicita Po období 4 týdnů byly snášeny intravenozní injekce metamizolu u potkanů (150 mg/kg tělesné hmotnosti denně) a u psů (50 mg/kg tělesné hmotnosti denně). Studie chronické toxicity při perorálním podání byly prováděny u potkanů a psů po dobu 6 měsíců: Denní dávky až do 300 mg/kg tělesné hmotnosti u potkanů a až do 100 mg/ kg tělesné hmotnosti u psů nezpůsobily žádné příznaky intoxikace. Vyšší dávky u obou druhů způsobily chemické změny v séru a hemosiderózu v játrech a slezině; byly také zaznamenány příznaky anemie a toxicity kostní dřeně. Mutagenita V literatuře byly popsány pozitivní i negativní výsledky. Avšak, in vitro a in vivo studie se specifikovaným Hoechst tříděným materiálem nepodaly žádné náznaky mutagenní schopnosti. Kancerogenita Ve studiích doby života na potkanech a NMRI potkanech nebyly prokázány žádné karcinogenní účinky metamizolu. Reprodukční toxicita Studie na potkanech a králících neindikují teratogenní potenciál. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek injekce: voda na injekci tablety: makrogol 4000, magnesium-stearát,

potahová vrstva: hypromelosa 2910, dihydrát sodné soli sacharinu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), mastek

6.2 Inkompatibility Injekční roztok může být naředěn v 5% roztoku glukózy, 0,9% roztoku NaCl nebo Ringerově roztoku. Avšak tyto roztoky musí být podány okamžitě, protože jejich stabilita je omezena. Z důvodu možné inkompatibility nesmí být roztok metamizolu podán společně s jinými injekčními přípravky. 6.3 Doba použitelnosti Novalgin injekce: 3 roky

Novalgin tablety: 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Novalgin injekce: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Novalgin tablety: Uchovávejte při teplotě do 25 0C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Novalgin injekce: Ampulky z hnědého skla, vložka z plastické hmoty, krabička Velikost balení: 5 x 5 ml, 10 x 2 ml Novalgin tablety: Al/ PVC blistr, krabička. Velikost balení: 20 tablet 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Novalgin injekce: 07/448/00-C Novalgin tablety: 07/447/00-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Novalgin injekce: 6.9.2000/12.12.2012 Novalgin tablety: 6.9.2000/12.12.2012 10. DATUM REVIZE 12.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Novalgin injekce injekční roztok

metamizolum natricum monohydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje metamizolum natricum monohydricum 500 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok 5 x 5 ml 10 x 2 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární a intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Při intravenózním podání se musí roztok podávat pomalu, ne rychleji než 1 ml za minutu. 8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 07/448/00-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Ampulky z hnědého skla, vložka z plastické hmoty 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro i.m. a i.v. podání. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml 2 ml 6.

JINÉ

Sanofi

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.