Norethisteron Zentiva

Kód 0125226 ( )
Registrační číslo 56/ 999/69-S/C
Název NORETHISTERON ZENTIVA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0125226 POR TBL NOB 30X5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NORETHISTERON ZENTIVA

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22277/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Norethisteron Zentiva5 mg, tablety(norethisteroni acetas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

.V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat

3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁNorethisteron Zentiva je syntetický ženský hormon ze skupiny tzv. progestinů (gestagenů), jehož biologické účinky jsou podobné ostatním progestinům. Stejně jako ostatní pohlavní hormony tlumí norethisteron tvorbu hormonů v předním laloku podvěsku mozkového řídících tvorbu pohlavních hormonů a vyzrávání pohlavních buněk. 5 mg norethisteron acetátu denně užívaných od 5. dne menstruačního cyklu zablokuje ovulaci. Stejně jako progesteron zvyšuje Norethisteron Zentiva bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5-1 °C. Dalším účinkem norethisteron acetátu je schopnost zastavit děložní krvácení. Místní účinek na sliznici dělohy vede k přerušení dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus)Ve vysokých dávkách může v organizmu působit proti zhoubnému bujení buněk, jehož přesný mechanismus není dosud znám. Lze jej využít k terapii některých nádorů, jejichž růst je závislý na pohlavních hormonech.

Tablety Norethisteron Zentiva se používají při terapii (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování (odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UŽÍVATNeužívejte přípravek Norethisteron Zentiva

Tablety Norethisteron Zentiva se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na norethisteron acetát, v těhotenství, při kojení, u karcinomu prsu (s výjimkou případů, kdy ordinuje lékař), při závažném akutním onemocnění jater nebo onemocnění jater v minulosti (zánět nebo nádor jater, žloutenka nebo svědění v těhotenství, u Dubin-Johnsonova syndromu, Rotorova syndromu), u aktivní tromboflebitidy (zánět žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny v žilách) nebo tromboembolického onemocnění (ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny), při krvácení z močopohlavního ústrojí neznámého původu, u hirsutismu (nadměrné ochlupení).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Norethisteron Zentiva je zapotřebíDříve než začnete užívat tablety Norethisteron Zentiva, poraďte se svým lékařem:-

trpíte-li opakovanými záněty žil nebo jste v minulosti prodělala tromboembolické onemocnění;

-

trpíte-li akutním onemocněním jater nebo jste závažné jaterní onemocnění prodělala v minulosti;

Lékaře konzultujte tehdy, jestliže:-

po užití tablet Norethisteron Zentiva se vaše příznaky nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;

-

se objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Léčebný účinek přípravku Norethisteron Zentiva mohou oslabovat některá antibiotika (především rifampicin nebo rifabutin), dále některá antiepileptika (karbamazepin, oxakarbamazepin, phenobarbital, phenytoin a primidon), podobný účinek mají i léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky. Přípravek Norethisteron Zentiva může zvyšovat krevní hladiny a výskyt nežádoucích účinků cyklosporinu.

Užívání přípravku Norethisteron Zentiva s jídlem a pitímTablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lékTablety Norethisteron Zentiva se nesmí užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNorethisteron Zentiva neovlivňuje nepříznivě pozornost pacientky a její schopnost soustředění či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla.

Důležité informace o některých složkách přípravku Norethisteron ZentivaPřípravek obsahuje laktosu. Upozorněte lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UŽÍVÁVždy užívejte přípravek Norethisteron Zentiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.Terapie dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus): obvykle se podává 2krát denně 1 tableta norethisteron acetátu po dobu 10 dnů. Již začaté podávání se nepřerušuje a pokračuje celých 10 dnů, i když krvácení přestalo (obvykle do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní sliznice.

Prevence recidivy dysfunkčního krvácení (předcházení opakování nefunkčního menstruačního krvácení): obvykle se podává 2x 1 tableta denně od 17. dne menstruačního cyklu (při původním kratším cyklu již od 14. dne) po dobu 10 dnů; po stabilizaci menstruačního cyklu lze dávku snížit na 1 tabletu denně, případně na 2 tablety denně, v tomto případě se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne menstruačního cyklu. Odsun menstruace: obvykle se podává 2krát denně 1 tableta, začíná se nejméně 3 dny před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2. - 4. den). Terapie endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě):zpočátku se obvykle podává 1 tableta denně od 5. dne cyklu, při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení se denní dávka trvale zvýší na 2 tablety denně. Ve většině případů lze dosáhnout amenoreu (nedostavení se menstruace) denní dávkou 2-3 tablety podávanou 6-9 měsíců. Někdy se doporučuje začínat hned s denní dávkou 2 tablety, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 4 tablety denně.

Jestliže jste užila více přípravku Norethisteron Zentiva než jste mělaNáhodné nebo úmyslné akutní předávkování je obvykle spojeno s nevolností, zvracením nebo poškozením jater. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek (např. při terapii nádorových onemocnění) byly popsány změny jater, bolesti hlavy, závratě, poruchy menstruačního cyklu, deprese a snížení libida. Tyto projevy chronické toxicity se obvykle upravily po ukončení podávání přípravku Norethisteron Zentiva.V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Norethisteron Zentiva je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Norethisteron ZentivaNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Norethisteron ZentivaBez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i přípravek Norethisteron Zentiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Při užívání přípravku Norethisteron Zentiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Velmi často: > 10 % (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 pacientů): nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, podrážděnost, otoky, poruchy spánku.

Často: ≥ 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10 pacientů): změny hmotnosti, zvýšená hmotnost, kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže mající podobu jako akné, návaly horka, zástava menstruačního cyklu, zvýšené menstruační krvácení, špinění, napětí v prsou, bolestivost prsů, zvětšení vaječníků, vznik cyst vaječníků, snížené libido, deprese.

Méně často: 0,1-1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta ze 100 pacientů): útlum funkce nadledvin, Cushingův syndrom (onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin), tromboembolické komplikace (vznik krevní sraženinyv hlubokých žilách dolních končetin či pánve a jeho následné vmetení do plic).

Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000 pacientů): žloutenka, tvorba mateřského mléka.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvýšená hladina cukru v krvi, přechodné poruchy jaterních funkcí, křeče.

Důvody k okamžitému přerušení léčby: těhotenství, karcinom prsu (pokud není jako indikace), žloutenka, zánět jater, výrazný vzestup krevního tlaku, intenzivní migrenózní bolesti hlavy, náhlé poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky zánětu žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny nebo ucpání cévy utrženým kusem krevní sraženiny, plánované operace (6 týdnů předem), nehybnost (po úrazech, při těžké nemoci).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NORETHISTERON ZENTIVA UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Norethisteron Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek Norethisteron Zentiva obsahujeLéčivou látkou je norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě.Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein, magnesium-stearát.

Jak přípravek Norethisteron Zentiva vypadá a co obsahuje toto baleníPopis lékové formy: bílé tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraciZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

VýrobceZentiva k s., Praha, Česká republikaZentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.1. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22277/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Norethisteron Zentiva5 mg, tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 5 mg norethisteroni acetas.Pomocné látky: monohydrát laktosyÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

TabletaPopis lékové formy: bílé tablety s půlicí rýhouTabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceTerapie (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy a prevence jeho recidivy, načasování (odsun) menstruace, endometrióza.

4.2 Dávkování a způsob podáníTerapie dysfunkčního krvácení: obvykle se podává 10 mg norethisteron acetátu (2krát 5 mg) po dobu 10 dnů. Již začaté podávání se nepřerušuje a pokračuje celých 10 dnů, i když krvácení přestalo (obvykle do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní sliznice. Inherentní estrogenní aktivita norethisteron acetátu (jeho metabolitů) je ve většině případů dostačující a není nutno přidávat estrogen. Totéž platí i o jeho androgenní účinnosti, jen výjimečně (u žen v premenopauze) je vhodné přidávat 10 mg methyltestosteronu denně. Selhání léčebného účinku norethisteron acetátu téměř s jistotou upozorňuje na organickou příčinu děložního krvácení. Prevence recidivy dysfunkčního krvácení: obvykle se podává 10 mg norethisteron acetátu denně od 17. dne cyklu (při původním kratším cyklu již od 14. dne) po dobu 10 dnů; po stabilizaci cyklu lze dávku snížit na 5 mg denně, případně na 10 mg denně, v tomto případě se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne cyklu. Hypermenorea nebo menoragie, která neustoupí při tomto způsobu léčby, ani při kombinaci norethisteron acetátu po přidání methyltestosteronu, navozuje podezření na přítomnost organické příčiny onemocnění (nejčastěji submukozní myom, dokazatelný RTG hysterografií). Odsun menstruace: obvykle se podává 2krát denně 5 mg norethisteron acetátu, začíná se nejméně 3 dny před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2.-4. den). Terapie endometriózy: zpočátku se obvykle podává 5 mg norethisteron acetátu denně od 5. dne cyklu, při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení se denní dávka trvale zvýší na 10 mg denně. Ve většině případů lze dosáhnout amenoreu denní dávkou 10-15 mg podávanou 6-9 měsíců. Někdy se doporučuje

začínat hned s denní dávkou 10 mg, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 20 mg denně.

Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na norethisteron acetát, gravidita (známá nebo předpokládaná), laktace, karcinom prsu s výjimkou indikovaných případů, závažné onemocnění jater akutní nebo v anamnéze (hepatitida, tumor jater, ikterus nebo pruritus v těhotenství), Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom, aktivní tromboflebitida nebo tromboembolické onemocnění, urogenitální krvácení neznámé etiologie, hirsutismus.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíNorethisteron je indikován u pacientek adolescentních, fertilních a premenopauzálních. Před začátkem léčby je potřebné celkové lékařské vyšetření včetně gynekologického (je nutno vyloučit graviditu). Perorální progestiny a tedy i norethisteron zvyšují výskyt tromboembolických onemocnění, možnost zvýšeného rizika je u pacientek, u nichž již k tromboembolickému onemocnění došlo, zejména u pacientek s těžkou cukrovkou s cévními změnami a u pacientek se srpkovitou anémií.Norethisteron může vyvolat cholestatickou žloutenku a další závažná onemocnění jater včetně vzniku benigních nebo maligních nádorů.Před zahájením léčby norethisteronem je nezbytné pečlivé celkové lékařské vyšetření včetně gynekologického vyšetření, vyšetření prsů a cytologického stěru z děložního hrdla. Je nutné vyloučit graviditu. Preventivně je vhodné tato vyšetření opakovat během dlouhodobé léčby norethisteronem každých 6 měsíců. Pro estrogenní účinek svých metabolitů je norethisteron absolutně nevhodný k progesteronovému testu!Norethisteron může pro estrogenní účinek svých metabolitů urychlit vývoj karcinomu prsu.Norethisteron může ovlivnit testy na stanovení hladin gonadotropinu, pregnandiolu, kortisolu (hladiny snižuje) a progesteronu, testosteronu a glukosy (hladiny zvyšuje). Léčba diabetičky norethisteronem vyžaduje přísný lékařský dohled. Především vyšší dávky norethisteronu mohou vést ke snížení glukózové tolerance dosud ne zcela známým mechanismem.Opatrnosti je třeba u pacientek se závažným onemocněním CNS (především epilepsií), dále u migrenózních stavů v anamnéze, pokročilé srdeční nedostatečnosti, astmatu nebo nedostatečně kontrolované hypertenze.Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměly užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNorethisteron statisticky významně zvyšuje plazmatické hladiny a toxicitu cyklosporinu. Norethisteron může inhibovat biotransformaci léčiv, která se biotransformují N-demethylací (např. aminophenazonu). Vliv norethisteronu je zřetelný až při velmi vysokých dávkách, ale i nízké dávky (0,35 mg) mohou statisticky významně ovlivňovat biotransformaci léčiv jako je aminophenazon. Účinnost norethisteronu snižují rifampicin a rifabutin indukcí jeho jaterní biotransformace. Při současné terapii norethisteronem a rifampicinem nebo rifabutinem dochází ke snížení plazmatických hladin norethisteronu, zvýšení jeho celkového clearance (na přibližně dvojnásobek a více) a ke zkrácení jeho biologického poločasu (na přibližně

polovinu). Účinnost norethisteronu snižují karbamazepin, oxakarbamazepin, phenobarbital, phenytoin a primidon indukcí jeho jaterní biotransformace. Podobný vliv má i extrakt z třezalky. Účinnost norethisteronu mohou snižovat antibiotika (peniciliny, cefalosporiny, makrolidy, tetracykliny), která mohou bránit enterohepatálnímu oběhu některých metabolitů norethisteronu.

4.6 Těhotenství a kojeníZ experimentů na zvířatech a z epidemiologických studií u lidí vyplývá, že norethisteron nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu. Norethisteron je kontraindikován v graviditě.

Norethisteron proniká do mateřského mléka v množství odpovídajícím 10-20 % koncentrací v plazmě matky. Kojenec může denně přijmout v mateřském mléku přibližně 0,02 % dávky podané matce. Použití norethisteronu v laktaci je kontraindikované.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNorethisteron neovlivňuje nepříznivě pozornost pacientky a její schopnost soustředění či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky norethisteron-acetátu jsou obvykle přechodné, většina spontánně odezní i bez případné terapie.V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); méně časté (1/1 000 až <1/100); vzácné (1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Vícenásobná vyšetření

časté

změny hmotnosti, zvýšená hmotnost

velmi časté

bolest hlavy

Poruchy nervového systému

není známo

křeče

Gastrointestinální poruchy

velmi časté

nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

časté

kožní reakce, akneiformní dermatitis

Endokrinní poruchy

méně časté

suprese nadledvin, Cushingův syndrom

Poruchy metabolismu a výživy

není známo

hyperglykemie

časté

návaly horka

Cévní poruchy

méně časté

tromboembolické komplikace

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

velmi časté

podrážděnost, otoky

vzácné

cholestatický ikterus

Poruchy jater a žlučových cest

není známo

reverzibilní poruchy jaterních funkcí

časté

amenorea, menoragie, špinění, napětí v prsou, bolestivost prsů, zvětšení vaječníku, ovariální cysta

Poruchy reprodukčního systému a prsu

vzácné

galaktorea

velmi časté

poruchy spánku

Psychiatrické poruchy

časté

snížené libido, deprese

Důvody k okamžitému přerušení léčby: gravidita, karcinom prsu s výjimkou indikovaných případů, ikterus, hepatitida, výrazný vzestup krevního tlaku, intenzivní migrenózní bolesti hlavy, náhlé poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky tromboflebitidy nebo tromboembolie, plánované operace (6 týdnů předem), imobilizace (po úrazech, při těžké nemoci).

4.9 PředávkováníNáhodné nebo úmyslné akutní předávkování je obvykle spojeno s nauzeou, zvracením nebo poškozením jaterního parenchymu. Norethisteron acetát je považován za středně toxickou látku a očekávaná letální dávka v humánní medicíně je odhadována na 0,5-5 g/kg.K základním opatřením při předávkování nebo intoxikaci patří přerušení terapie a v případě potřeby dostatečná ventilace a oxygenace. Možné je podání aktivního uhlí v obvyklých dávkách (úvodní dávka 25-100 g, v případě potřeby dále 12,5 g každou hodinu, nebo 25 g každé 2 hodiny, či 50 g každé 4 hodiny).Při dlouhodobém podávání vysokých dávek (např. při terapii nádorových onemocnění) byly popsány cholestatické změny jater, bolesti hlavy, závratě, poruchy menstruačního cyklu, deprese a snížení libida. Tyto projevy chronické toxicity se obvykle upravily po ukončení podávání norethisteronu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: ženský pohlavní hormon ze skupiny progestinů.ATC kód: G03DC02

Definovaná denní dávka: 5 mg po perorálním podáníChemické a fyzikální vlastnosti:Norethisteron acetát je syntetický progestin (gestagen), chemicky jde o 17-alpha-ethinyl-19-nortestosteron. Norethisteron je bílá až slabě nažloutlá krystalická látka, prakticky nerozpustná ve vodě 7,04 mg/l), slabě rozpustná v ethanolu, dobře rozpustná v pyridinu, chloroformu nebo dioxanu. Má slabě hořkou chuť. Bod tání je 203-204 °C.Chemický vzorec:

O

O

CH

CH3

H

H

H

H

O

C

H3

Mechanismus účinku:Norethisteron je syntetický ženský hormon ze skupiny progestinů (gestagenů), jehož biologické účinky jsou podobné ostatním progestinům. Pasivní difúzí proniká do cílových buněk, kde se váže na „rozpustné“ cytosolové receptory. Komplex receptor-norethisteron iniciuje transkripci a následně proteosyntézu, která vede k celé řadě farmakodynamických účinků.Transformuje endometrium z proliferační fáze do fáze sekreční (má tedy na endometrium účinek antiproliferativní), což je cílem terapie dysfunkčního děložního krvácení. Norethisteron rovněž inhibuje sekreci hypofyzárních gonadotropinů, brání zrání folikulů a ovulaci. Dávka 5 mg norethisteronu denně podávaná od 5. dne menstruačního cyklu spolehlivě zablokuje ovulaci. Stejně jako progesteron zvyšuje norethisteron bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5-1 °C. Nižší dávky norethisteronu mají prostřednictvím inhibice sekrece gonadotropinů kontracepční účinek.Ve vysokých dávkách má antineoplastický účinek, jehož přesný mechanismus není dosud znám (patrně spočívá v kompletní supresi osy hypothalamus-hypofýza-nadleviny). Lze jej využít k terapii některých estrogen nebo testosteron dependentních nádorů.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo perorálním podání se norethisteron rychle a prakticky kompletně absorbuje. Již během absorpce a v průběhu prvního průchodu játry se norethisteron acetát hydrolyzuje na účinnou látku norethisteron a kyselinu octovou. Absolutní biologická dostupnost norethisteronu je přibližně 60 %. Maximálních plazmatických koncentrací dosahuje norethisteron za 1-3 hodiny po perorálním podání. Více než 95 % norethisteronu se váže na bílkoviny plazmy, z větší části na albumin (asi 60 %) a dále na specifické vazebné proteiny (SHBG, asi 35 %). Zdánlivý distribuční objem norethisteronu v ustáleném stavu je 4 l/kg, což vzhledem k vysoké vazbě na plazmatické bílkoviny svědčí o vysoké tkáňové distribuci.Norethisteron se biotransformuje ve většině tkání, hlavně v játrech, podstatně méně pak v ledvinách a střevě. Hlavní cesta biotransformace v játrech spočívá v redukci alfa-beta nenasycené vazby kruhu A sterolové struktury, při níž vznikají tetrahydrosteroly, které jsou dále konjugovány, především na sulfáty a částečně též na glukuronidy. Vylučuje se ve formě metabolitů (sulfáty a glukuronidy) močí (33-81 %) a stolicí (35-43 %). Eliminační poločas kolísá od 4 do 13 hodin (průměrně 7,6 hodiny). Některé ve vodě rozpustné metabolity mají biologický poločas výrazně delší (42-67 hodin).Norethisteron přechází do mateřského mléka, kde dosahuje 10-20% plazmatické koncentrace, rovněž prochází hematoencefalickou a placentární bariérou.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiToxikologické studie provedené na potkanech, myších, psech nebo opicích prokázaly relativně nízkou akutní toxicitu norethisteronu. Očekávaná LD50 u lidí se pohybuje mezi 0,5-5 g/kg. Z hlediska chronické toxicity vede dlouhodobé podávání norethisteronu (především ve vyšších dávkách) u lidí ke zvýšení rizika vzniku tromboembolické choroby, k mírnému zvýšení krevního tlaku a k možnosti hepatotoxicity (zvýšení hodnot jaterních transamináz, cholestetická žloutenka, hepatitida).Norethisteron, norethisteron acetát a norethisteron enantát nemají mutagenní vlastnosti in vitro. V některých testech genotoxicity byl prokázán vznik chromozomálních aberací.Norethisteron nemá přímé kancerogenní vlastnosti in vitro a in vivo na zvířecích modelech. Norethisteron je však biotransformován na řadu metabolitů, z nichž některé mají poměrně výrazný estrogenní účinek a mohou stimulovat růst estrogen-dependentních nádorů.Reprodukční studie provedené u zvířat neprokázaly teratogenní účinky norethisteronu. Z experimentů na zvířatech a z epidemiologických studií u lidí vyplývá, že norethisteron

nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu (vede k virilizaci a vzniku hypoplastických ovárií nebo ke kryptorchismu). Norethisteron přestupuje do mateřského mléka.

Bezpečnost norethisteronu byla navíc prověřena jeho dlouhodobým používání v klinické praxi.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekMonohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein, magnesium-stearát

6.2 InkompatibilityPřípravek je určen k přímé perorální aplikaci, a proto inkompatibility s jinými léčivy nepřipadají v úvahu.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost baleníVnitřní obal: blistr (PVC fólie/hliníková fólie)Vnější obal: krabičkaVelikost balení: 30 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO56/999/69-S/C

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE1969 / 12.1. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU12.1. 2011


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Norethisteron Zentiva5 mg, tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn předvlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

56/999/69-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Norethisteron Zentiva

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Norethisteron Zentiva

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo ZENTIVA

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

tablety

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.