Norditropin Simplexx 10Mg/1,5Ml

Kód 0014615 ( )
Registrační číslo 56/ 222/01-C
Název NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0001165 INJ SOL 1X1.5ML/10MG Injekční roztok, Injekce
0001166 INJ SOL 3X1.5ML/10MG Injekční roztok, Injekce
0014615 INJ SOL 5X1.5ML/10MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110186/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, injekční roztok v zásobní vložce

Somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Norditropin SimpleXx a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norditropin SimpleXx používat

3.

Jak se přípravek Norditropin SimpleXx používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Norditropin SimpleXx uchovávat

6.

Další informace.

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NORDITROPIN SIMPLEXX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Norditropin SimpleXx obsahuje biosyntetický lidský růstový hormon zvaný somatropin, který je identický s růstovým hormonem, který se vytváří v lidském těle. Děti potřebují růstový hormon pro svůj růst, avšak potřebují ho rovněž i dospělí pro své celkové zdraví.

Norditropin SimpleXx je roztok dodávaný v zásobních vložkách, které jsou po vložení do odpovídajícího injekčního pera NordiPen připraveny k injekční aplikaci.

Norditropin SimpleXx se používá k léčbě poruch růstu u dětí, pokud:

nemají žádnou nebo mají velmi nízkou tvorbu růstového hormonu (nedostatek růstového hormonu)

mají Turnerův syndrom (genetickou poruchou, která může ovlivnit růst)

mají sníženou funkci ledvin

jsou malého vzrůstu a narodily se jako malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA)

Norditropin SimpleXx se používá jako náhrada růstového hormonu u dospělých:U dospělých se Norditropin SimpleXx používá jako náhrada růstového hormonu, pokud je tvorba růstového hormonu snížená od dětství nebo došlo k její ztrátě v dospělosti v důsledku nádoru, léčby nádoru nebo onemocnění ovlivňujícího žlázu tvořící růstový hormon. Pokud jste byli v dětství léčeni z důvodu nedostatku růstového hormonu, budete po ukončení růstu znovu podrobeni testům. Pokud testy potvrdí nedostatek růstového hormonu, měli byste v léčbě pokračovat.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NORDITROPIN SIMPLEXX POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Norditropin SimpleXx:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na somatropin, fenol nebo na kteroukoliv další složku přípravku Norditropin SimpleXx (viz bod 6. „Další informace“)

jestliže máte transplantovanou ledvinu

jestliže máte aktivní nádor (rakovinu). Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Norditropin SimpleXx musí být vaše protinádorová léčba dokončena.

jestliže máte akutní závažné onemocnění, například otevřenou operaci srdce, operaci břicha, mnohačetná zranění po úrazu nebo akutní respirační selhání

Pokud u vás došlo k ukončení růstu (uzavření epifýz) a netrpíte nedostatkem růstového hormonu

Pokud se něco z uvedeného vztahuje na vás, oznamte to lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Norditropin SimpleXx je zapotřebí, pokud:

máte cukrovku

jste se někdy léčili na rakovinu nebo jiný druh nádoru

máte opakující se bolesti hlavy, problémy s viděním, nevolnost nebo pokud zvracíte

máte poruchu funkce štítné žlázy

se u vás objeví kulhání nebo bolest v oblasti beder, neboť to mohou být příznaky vychýlení páteře(skolióza)

je vám více než 60 let nebo pokud jste užívali somatropin jako dospělí po dobu delší než 5 let, neboť zkušenosti jsou omezené

trpíte onemocněním ledvin. Funkce ledvin by měla být sledována lékařem.

Pokud se něco z výše uvedeného vztahuje na vás, sdělte to lékaři, neboť Norditropin SimpleXx nemusí být pro vás vhodnou léčbou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyVáš lékař by měl vědět, pokud jste již léčeni těmito přípravky:•

Glukokortikoidy nebo pohlavními hormony (např. anabolické steroidy a estrogen) – vaše výška v dospělosti může být ovlivněna, pokud současně s přípravkem Norditropin SimpleXx užíváte glukokortikoidy nebo pohlavní steroidy

Cyklosporin (imunosupresivum), neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu

Inzulin, protože jeho dávka může vyžadovat úpravu

Hormon štítné žlázy, neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu

Gonadotropin (hormon stimulující pohlavní žlázy), neboť jeho dávka může vyžadovat úpravu

Antikonvulziva, neboť jejich dávka může vyžadovat úpravu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPodávání přípravků obsahujících somatropin se nedoporučuje ženám v plodném věku, které neužívají antikoncepci.Těhotenství: Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Norditropin SimpleXx, ukončete léčbu a sdělte to svému lékaři.Kojení: Neužívejte Norditropin SimpleXx, pokud kojíte, protože somatropin může přecházet do mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNorditropin SimpleXx nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje či bezpečně řídit.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NORDITROPIN SIMPLEXX POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Norditropin SimpleXx přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávkaDávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti a tělesném povrchu. Během dalšího života dávka závisí na výšce, tělesné hmotnosti, pohlaví a citlivosti vůči růstovému hormonu a bude upravována, dokud nebude dosaženo její optimální výše.

Děti s nízkou produkcí nebo nedostatkem růstového hormonu:obvyklá dávka je 25 až 35 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 0,7-1,0 mg na m

2 tělesného povrchu na den

Děti s Turnerovým syndromem:obvyklá dávka je 45 až 67 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,3 až 2,0 mgna m

2 tělesného povrchu na den

Děti s onemocněním ledvin:obvyklá dávka je 50 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,4 mg na m

2

tělesného povrchu na den

Děti narozené jako malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA):obvyklá dávka je 35 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den nebo 1,0 mg na m

2

tělesného povrchu na den až do dosažení konečné výšky. (Při klinických studiích prováděných u dětí malého vzrůstu narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku byly nejčastěji užívanými dávkami 33 a 67 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti na den.)

Dospělí s nízkou produkcí nebo s nedostatkem růstového hormonu: Pokud u vás nedostatek růstového hormonu přetrvává i po ukončení růstu, léčba by měla pokračovat. Obvyklá počáteční dávka je 0,2 až 0,5 mg/den. Dávka bude upravována až do jejího správného nastavení. Pokud se nedostatek růstového hormonu u vás začal projevovat až v dospělosti, je normální počáteční dávka je 0,1 až 0,3 mg na den. Tato dávka se každý měsíc zvyšuje, dokud není dosaženo požadované dávky. Obvyklá maximální denní dávka je 1,0 mg na den.

Kdy Norditropin SimpleXx užívat:

Denní dávku si aplikujte podkožně každý večer bezprostředně před spaním.

Použití zásobních vložek k aplikaci injekce

Norditropin SimpleXx je injekční roztok dodávaný v zásobních vložkách, které jsou po vložení do odpovídajícího injekčního pera NordiPen připraveny k injekční aplikaci. Návod, jak používat zásobní vložky v injekčním peru, najdete v instrukcích manuálu k peru NordiPen.

Před použitím každou novou zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx zkontrolujte. Pokud je zásobní vložka poškozená nebo má praskliny, nepoužívejte ji.

Zásobní vložku používejte pouze tehdy, pokud obsahuje čirý a bezbarvý roztok.

Měňte místa, kam injekci aplikujete, aby nedošlo k poškození kůže.

Zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx nepůjčujte nikomu dalšímu.

Jak dlouho budete léčbu přípravkem Norditropin SimpleXx potřebovat

Pokud používáte Norditropin SimpleXx k léčbě selhání růstu v důsledku Turnerova syndromu, onemocnění ledvin nebo jestliže jste narození jako malí vzhledem ke gestačnímu věku (SGA), měli byste Norditropin SimpleXx užívat, dokud nepřestanete růst.

Pokud používáte Norditropin SimpleXx k léčbě nedostatku růstového hormonu, pokračujte v léčbě až do dospělosti.

Léčbu přípravkem Norditropin SimpleXx nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Norditropin SimpleXx, než jste měl(a):

Vstříknete-li si příliš mnoho přípravku Norditropin SimpleXx, obraťte se na svého lékaře.Dlouhodobé předávkování může způsobit abnormální růst a zhrubnutí rysů obličeje.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Norditropin SimpleXx:

Vezměte si další dávku jako obvykle v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte dávku, abyste doplnili dávku vynechanou.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Norditropin SimpleXx nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospělých (neznámé frekvence výskytu):•

Vyrážka, dýchavičnost, otoky očních víček, obličeje či rtů, celkový kolaps. Jakýkoliv z těchto příznaků může být známkou alergické reakce

Bolest hlavy, poruchy vidění, nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení. Mohou to být příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku.

Může dojít k poklesu thyroxinu v séru.

Hyperglykemie (zvýšená hladina cukru v krvi)

Pokud se u vás projeví některý z těchto příznaků, navštivte lékaře, jakmile to bude možné.Přestaňte Norditropin SimpleXx užívat, dokud vám lékař nedovolí pokračovat v léčbě.

Během léčby přípravkem Norditropin byla vzácně pozorována tvorba protilátek proti somatropinu.Byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních enzymů.Během léčby somatropinem (léčivou látkou přítomnou v přípravku Norditropin SimpleXx) byly také hlášeny případy leukémie a recidiva mozkových nádorů, nicméně nebylo prokázáno, že jsou způsobeny somatropinem.Pokud si myslíte, že trpíte některým z uvedených onemocnění, promluvte si se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky u dětí:

Méně časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dítěte ze 100):•

bolest hlavy

zarudnutí, svědění a bolest v místě vpichu injekce

Vzácné účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dítěte z 1000):•

vyrážka

bolesti svalů a kloubů

otoky rukou a nohou v důsledku zadržování tekutin

Ve vzácných případech se u dětí léčených přípravkem Norditropin SimpleXx může projevit bolest kyčlía kolen nebo kulhání. Tyto příznaky mohou být způsobeny buď onemocněním ovlivňujícím hlavicistehenní kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova nemoc), nebo sklouznutím chrupavky z hlavice stehenní kosti (konec kosti se odděluje od chrupavky) a nemusí být způsobeny přípravkem Norditropin SimpleXx.

U dětí s Turnerovým syndromem byl v klinických studiích v několika případech pozorován zvýšený růst dlaní a prstů u rukou či chodidel a prstů u nohou v porovnání s jejich výškou.

Klinická studie u dětí s Turnerovým syndromem ukázala, že vysoké dávky přípravku Norditropin mohou pravděpodobně zvyšovat riziko ušních infekcí.

Další nežádoucí účinky u dospělých:

Velmi časté účinky (mohu se vyskytnout u více než 1 dospělého z 10):•

Otoky rukou a nohou v důsledku zadržování tekutin

Časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dospělého z 10):•

Bolest hlavy

Pocit mravenčení a necitlivost nebo bolest, zejména prstů

Bolestivost a ztuhlost kloubů, bolest svalů

Méně časté účinky (mohu se vyskytnout až u 1 dospělého ze 100):

Diabetes 2. typu

Syndrom karpálního tunelu, brnění a bolest v prstech a rukou

Svědění (může být intenzivní) a bolest v místě vpichu injekce

Ztuhlost svalů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Možná bude třeba snížit dávku.

5.

JAK NORDITROPIN SIMPLEXX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Norditropin SimpleXx nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zásobní vložky s přípravkem Norditropin SimpleXx, které nepoužíváte, uchovávejte v chladničce (2

oC

až 8°C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nesmíte jej zmrazovat ani vystavovat horku.

Zásobní vložky s přípravkem Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml v injekčním peru, které používáte, můžete buď:•

Uchovávat v peru v chladničce (2°C°až 8°C) až po dobu 4 týdnů nebo

uchovávat v peru při pokojové teplotě (do 25°C) až po dobu 3 týdnů

Nepoužívejte Norditropin SimpleXx v zásobních vložkách, který byl zmražen nebo vystaven vysokým teplotám.

Každou novou zásobní vložku s přípravkem Norditropin SimpleXx před použitím zkontrolujte. Pokud je zásobní vložka poškozená nebo má praskliny, nepoužívejte ji.

Nepoužívejte Norditropin SimpleXx v zásobní vložce, pokud roztok není čirý a bezbarvý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Norditropin SimpleXx obsahuje

Léčivou látkou je somatropin

Roztok také obsahuje mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou a hydroxid sodný

Jak přípravek Norditropin SimpleXx vypadá a co obsahuje toto balení

Norditropin SimpleXx je čirý a bezbarvý roztok ve skleněné zásobní vložce o objemu 1,5 ml, která je určena pro použití v injekčním peru NordiPen.

1 ml roztoku obsahuje 6,7 mg somatropinu.1 mg somatropinu odpovídá 3 m.j. somatropinu.

Norditropin SimpleXx je dostupný ve třech silách:5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml a 15 mg/1,5 ml (t.j. 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml a 10 mg/ml).

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:Norditropin SimpleXx je vyráběn:

Novo Nordisk A/SNovo AlléDK-2880 Bagsværd, Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

3.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110186/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml1 ml roztoku obsahuje 6,7 mg somatropinum

Somatropin (vyrobený rekombinantní DNA technologií v Escherichia coli)

1 mg somatropinu odpovídá 3 m.j. (mezinárodním jednotkám) somatropinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý, bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Děti:Poruchy růstu způsobené nedostatkem růstového hormonu (GHD).

Poruchy růstu u dívek s dysgenezí gonád (Turnerův syndrom)

Zpomalení růstu u prepubertálních dětí způsobené chronickým onemocněním ledvin.

Poruchy růstu (současné skóre směrodatné odchylky (SDS) výšky <-2,5 a na výšku rodičů korigované SDS výšky <-1) u dětí malého vzrůstu narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku s porodní váhou a/nebo výškou nižší než -2 SD, u nichž není patrný růstový výšvih (SDS růstové rychlosti < 0 během posledního roku) do 4 let věku nebo později.

Dospělí:Nedostatečnost růstového hormonu vzniklá v dětství:U pacientů s nedostatkem růstového hormonu vzniklým v dětství by po dovršení růstu měla být znovu zhodnocena sekreční kapacita. Test není vyžadován u pacientů s nedostatkem více než tří hypofyzárních hormonů, u pacientů se závažným nedostatkem růstového hormonu v důsledku definované genetické příčiny, v důsledku strukturálních hypotalamo-hypofyzárních abnormalit, v důsledku nádorů centrální nervové soustavy nebo v důsledku vysokých dávek při ozáření v oblasti hlavy či u pacientů se sekundárním nedostatkem růstového hormonu k

hypotalamo-hypofyzárnímu onemocnění či poškození, pokud byly naměřeny hodnoty IGF-I <-2SDS po minimálně čtyřech týdnech léčby růstovým hormonem.U všech ostatních pacientů je vyžadováno stanovení hladin IGF-I a jeden stimulační test růstovým hormonem.

Nedostatečnost růstového hormonu vzniklá v dospělosti:Výrazný deficit růstového hormonu při známém hypotalamo-hypofyzárním onemocnění, ozáření v oblasti hlavy a traumatické poranění mozku. Nedostatek růstového hormonu by měl být spojen s deficitem ještě v jiné ose kromě prolaktinu. Nedostatek růstového hormonu by měl být prokázán jedním stimulačním testem. Testování deficitu růstového hormonu by mělo být prováděno po zavedení adekvátní substituce v každé deficitní ose.

U dospělých je test inzulinové tolerance stimulačním testem volby. Je-li test inzulinovétolerance kontraindikován, je třeba použít alternativní stimulační testy. Doporučuje se kombinovaný arginin-růstový hormon uvolňující hormon. Lze také uvažovat o argininovém nebo glukagonovém testu, nicméně diagnostická hodnota těchto testů je menší než u testu inzulinové tolerance.

4.2

Dávkování a způsob podání

Norditropin by měli předepisovat pouze lékaři se speciální znalostí terapeutických indikací.

Dávkování je individuální a musí být vždy upraveno v souladu s individuální klinickou a biochemickou reakcí na terapii.

Všeobecně doporučované dávky:

Děti:Nedostatek růstového hormonu25-35 g/kg/den nebo 0,7-1,0 mg/m

2/den

Pokud nedostatek růstového hormonu přetrvává po dovršení růstu, měla by léčba růstovým hormonem pokračovat, aby bylo dosaženo plného somatického vývoje v dospělosti včetně leanbody mass a přírůstku kostních minerálů. (Návod pro dávkování viz Substituční terapie u dospělých).

Turnerův syndrom45-67 g/kg/den nebo 1,3-2,0 mg/m

2/den

Chronické onemocnění ledvin50 g/kg/den nebo 1,4 mg/m

2/den (viz bod 4.4)

Děti narozené jako malé vzhledem ke gestačnímu věku35 g/kg/den nebo 1,0 mg/m

2/den

Obvyklá doporučovaná dávka je 0,035 mg/kg/den až do dosažení konečné výšky (viz bod 5.1). Léčba by měla být ukončena po prvním roce léčby, pokud je SDS růstové rychlosti nižší než +1.Léčba by měla být rovněž ukončena, jestliže rychlost růstu je <2 cm/rok a potvrdí-li vyšetření, že bylo dosaženo kostního věku více jak 14 let u dívek a více jak 16 let u chlapců, což odpovídá uzavření epifyzárních růstových štěrbin.

Dospělí:Substituční terapie u dospělýchDávka má být upravena individuálně dle potřeby každého pacienta.U pacientů s nedostatkem růstového hormonu vzniklým v dětství je doporučená dávka při znovuzahájení léčby je 0,2-0,5 mg/den s následnou úpravou dávky založenou na stanovení koncentrace IGF-I.U pacientů s nedostatkem růstového hormonu vzniklým v dospělosti je doporučeno začít léčbu nízkou dávkou: 0,1-0,3 mg/den. Doporučuje se zvyšovat dávku postupně v měsíčních intervalech v závislosti na klinické odpovědi a výskytu nežádoucích účinků u pacienta. Hladina insulinu podobného růstového faktoru I (IGF-I) v séru, může sloužit jako vodítko při titraci dávky. Ženy mohou vyžadovat vyšší dávky než muži, přičemž muži vykazují časem zvyšující se senzitivitu na IGF-I. To představuje existenci rizika, kdy jsou ženy (zvláště ty, kterým je podáván perorálně náhradní estrogen) léčeny nedostatečně, zatímco u mužů dochází k předávkování.Nároky na velikost dávky se snižují s věkem. Udržovací dávka se výrazně interindividuálně liší,ale zřídka překročí 1,0 mg/den.

Všeobecně je doporučována subkutánní aplikace vždy večer. Místo vpichu by mělo být měněno, aby se předešlo lipoatrofii.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Somatropin se nesmí používat v případě prokázání nádorové aktivity. Intrakraniální nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být protinádorová léčba dokončena. Léčba musí být přerušena v případě průkazného růstu nádoru.

Somatropin by neměl být užíván pro podporu růstu do výšky u dětí s uzavřenými epifyzárnímištěrbinami.

Pacienti s akutním kritickým onemocněním, trpící následnými komplikacemi po otevřené operaci v krajině srdeční nebo břišní, vícečetným traumatem po nehodě, akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy by neměli být somatropinem léčeni, viz bod 4.4.

U dětí s chronickým onemocněním ledvin by měla být léčba přípravkem Norditropin SimpleXx přerušena při transplantaci ledvin.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Děti léčené somatropinem by měly být pravidelně vyšetřeny specialistou na dětský růst. Léčba somatropinem měla být používána pouze lékaři se speciální znalostí nedostatku růstového hormonu a jeho léčby. Toto platí také pro léčbu Turnerova syndromu, chronického onemocnění ledvin a dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku. Údaje o konečné tělesné výšce v dospělosti po podávání přípravku Norditropin u dětí s chronickým onemocněním ledvinnejsou dostupné.

Maximální doporučená denní dávka nesmí být překročena (viz bod 4.2).

Stimulaci růstu do výšky lze u dětí předpokládat pouze do uzavření epifyzárních štěrbin.

Léčba nedostatku růstového hormonu u pacientů se syndromem Praderové-Williho

Existují hlášení náhlých úmrtí po zahájení léčby somatropinem u pacientů se syndromem Praderové-Williho, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, anamnéza obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe či neidentifikovanárespirační infekce.

Nedostatek růstového hormonu v dospělostiNedostatek růstového hormonu v dospělosti je celoživotní onemocnění a musí být odpovídajícím způsobem léčeno. Zkušenosti u pacientů starších 60 let a u pacientů léčených na nedostatek růstového hormonu v dospělosti déle než 5 let jsou však stále omezené.

Děti narozené jako malé vzhledem ke gestačnímu věkuU dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku by měla být před zahájením léčby provedena taková vyšetření, která vyloučí možnost, že k poruše růstu dochází z důvodu jiného onemocnění nebo léčby.

U dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku jsou zkušenosti se zahájením léčby krátce před začátkem puberty omezeny. Zahájení léčby krátce před nástupem puberty se proto nedoporučuje.Zkušenosti u pacientů se Silverovým-Russelovým syndromem jsou omezené.

Turnerův syndromU pacientů s Turnerovým syndromem léčených somatropinem je doporučen monitoring růstu dlaní a prstů u rukou i chodidel a prstů u nohou. Je-li pozorován zvýšený růst, mělo by být zváženo snížení dávky směrem ke spodní hranici dávkovacího rozmezí.

Dívky s Turnerovým syndromem mají obecně zvýšené riziko středoušního zánětu. Z tohoto důvodu je doporučováno ušní vyšetření minimálně jednou ročně.

Chronické onemocnění ledvinDávkování u dětí s chronickým onemocněním ledvin je individuální a má být upraveno podle individuální reakce na léčbu (viz bod 4.2). Porucha růstu by měla být jednoznačně potvrzena před terapií somatropinem sledováním růstu při optimální léčbě onemocnění ledvin po dobu 1 roku. Během léčby somatropinem by měla být udržována konzervativní léčba urémie obvyklými léky spolu s případnou dialýzou.

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin obvykle dochází k poklesu ledvinných funkcí jako přirozeného projevu postupujícího onemocnění. Z preventivních důvodů by však během léčby somatropinem měly být sledovány ledvinné funkce z hlediska nadměrného snížení nebo zvýšení objemu glomerulární filtrace (může ukazovat na hyperfiltraci).

Nádory a malignityU pacientů s kompletní remisí nádorů nebo maligního onemocnění nebyla léčba somatropinemspojena se zvýšeným počtem recidiv onemocnění. Pacienty, u nichž bylo dosaženo úplné remise maligního onemocnění, je však třeba pečlivě sledovat kvůli možné recidivě maligního onemocnění po zahájení léčby přípravkem Norditropin SimpleXx.

LeukémieLeukémie byla zaznamenána u malého počtu pacientů s nedostatkem růstového hormonu, z nichž byli někteří léčeni somatropinem. Neexistuje však žádný důkaz o tom, že se incidenceleukémie zvyšuje u pacientů bez predispozičních faktorů užívajících somatropin.

Benigní intrakraniální hypertenseV případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, zhoršeného vidění, nevolnosti a/nebo zvracení je doporučeno vyšetřit oční pozadí ke zjištění edému papily. Jestliže je potvrzen edém papily, má být zvážena diagnóza benigní intrakraniální hypertenze a, je-li to vhodné, přerušena léčba somatropinem.

V současnosti jsou jen nedostatečné důkazy ke klinickému rozhodování u pacientů s vyléčenou intrakraniální hypertenzí. Pokud je opětně zahájena léčba somatropinem, je nezbytné pečlivě sledovat příznaky intrakraniální hypertenze.

Pacienti se sekundární růstovou nedostatečností při intrakraniální lézi by měli být častovyšetřováni k zachycení progrese nebo recidivy základního onemocnění.

Funkce štítné žlázySomatropin zvyšuje extrathyroidální konverzi T4 na T3 a může jako takový odhalit počínající hypotyreózu. Proto by měl by být u všech pacientů prováděn monitoring funkce štítné žlázy. U pacientů s hypopituitarismem musí být standardní substituční terapie pečlivě monitorována,pokud je podáván somatropin.

U pacientů s progredujícím onemocněním hypofýzy se může vyvinout hypothyreóza.U pacientek s Turnerovým syndromem je zvýšené riziko vzniku primární hypothyreózy spojené s anti-thyreoidálními protilátkami. Protože hypothyreóza interferuje s odezvou na léčbusomatropinem, mělo by být u pacientek pravidelně prováděno testování funkce štítné žlázy a v indikovaných případech by měla být podávána substituční terapie thyreoidálními hormony.

SkoliózaV případě rychlého růstu se může u jakéhokoliv dítěte objevit rozvoj skoliózy. Příznaky skoliózy by měly být sledovány během léčby. Léčba somatropinem však nevykazuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku nebo zhoršení skoliózy.

Citlivost na inzulinProtože somatropin může snižovat citlivost na inzulin, pacienti by měli být sledováni s ohledemna příznaky glukózové intolerance (viz bod 4.5). Po zahájení léčby přípravky obsahujícími somatropin může být nutno upravit u pacientů s diabetes mellitus dávku inzulinu. Pacienti s diabetem nebo glukózovou intolerancí by měli být během léčby somatropinem pečivě monitorováni.

Hladina krevního cukru a inzulinU dětí s Turnerovým syndromem a u dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku je doporučeno před zahájením léčby a poté každoročně změřit nalačno hladinu insulinu a glukózy v krvi. U pacientů, u kterých je zvýšené riziko diabetes mellitus (např. rodinná anamnéza diabetu, obesita, těžká inzulinová rezistence, acanthosis nigricans), by měl být proveden orální glukózový toleranční test (OGTT). Jestliže je zjištěn diabetes, somatropin byneměl být podáván.

Vzhledem k tomu, že byl zjištěn vliv somatropinu na metabolizmus sacharidů, pacienti by měli být sledováni vzhledem k příznakům glukózové intolerance.

IGF-IU dětí s Turnerovým syndromem a u dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku je doporučeno měření hladiny IGF-I před zahájením léčby a poté vždy dvakrát do roka. Jestliže opakovaná měření hladiny IGF-I přesáhnou +2 SD (vztaženo k referenčním hodnotám pro

příslušný věk a stadium puberty), měla by být dávka snížena, aby bylo dosaženo hladin IGF-I v normálním rozmezí.Výškový zisk dosažený při léčbě somatropinem u malých dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku může být ztracen, jestliže se léčba přeruší před dosažením konečné výšky.

ProtilátkyTak jako u všech přípravků obsahujících somatropin, může dojít u malého procenta pacientů k rozvoji protilátek na somatropin. Vazebná kapacita těchto protilátek je nízká a nemá vliv na rychlost růstu. Test na protilátky vůči somatropinu by měl být prováděn u všech pacientů, kteří nedopovídají na terapii.

Zkušenosti z klinických studiíDvě placebem kontrolované klinické studie prováděné u pacientů na jednotkách intenzivní péče ukázaly zvýšenou mortalitu u pacientů trpících akutním kritickým onemocněním způsobeným následnými komplikacemi po otevřené operaci v krajině srdeční nebo břišní, vícečetným traumatem po nehodě nebo akutním respiračním selháním, kteří byli léčeni vysokými dávkami somatropinu (5,3 – 8 mg/den). Bezpečnost pokračující léčby somatropinem u pacientů, kteří užívali substituční dávky ve schválených indikacích a u kterých se současně vyvinula tatoonemocnění, nebyla potvrzena. Proto by měl být u pacientů s akutním kritickým onemocněním zvážen potenciální přínos v pokračování léčby somatropinem oproti potenciálnímu riziku.

Jedna otevřená randomizovaná klinická studie prováděna s pacienty s Turnerovým syndromem, jimž byla podávána dávka v rozmezí 45-90 g/kg/den, naznačila tendenci k riziku zánětu zevního ucha či ke středoušnímu zánětu, a to v závislosti na dávce. Zvýšený počet ušních infekcí neměl za následek vyšší počet operací ucha/endoskopických vyšetření v porovnání se skupinou, jíž byly podávány nižší dávky.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná terapie glukokortikoidy inhibuje podpůrný růstový efekt přípravků obsahujících somatropin. Pacienti s ACTH deficiencí by měli mít pečlivě nastavenou substituční léčbu glukokortikoidy, aby se zabránilo inhibičnímu účinku na somatropin.

Data z interakčních studií prováděných u dospělých s nedostatkem růstového hormonu naznačují, že podávání somatropinu může zvyšovat clearance sloučenin, u nichž je známo, že jsou metabolizovány isoenzymy cytochromu P450. Obzvláště může být zvýšena clearance sloučenin metabolizovaných cytochromem P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporin), což může vést k nižším hladinám těchto sloučenin v plazmě. Klinický význam není znám.

Účinek somatropinu na konečnou výšku může být také ovlivněn současnou léčbou jinými hormony, např. gonadotropinem, anabolickými steroidy, estrogenem a thyreoidním hormonem.

Po zahájení léčby somatropinem může být třeba upravit u pacientů léčených inzulinem dávku inzulinu (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

Studie vlivu na těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální vývoj na zvířatech jsou nedostatečné. Nejsou dostupná klinická data o exponovaných těhotenstvích. Podávání přípravků obsahujících somatropin se proto nedoporučuje v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci.

Nebyly prováděny klinické studie s přípravky obsahujícími somatropin u kojících žen. Není známo, zda se somatropin vylučuje do lidského mateřského mléka. Z tohoto důvodu je nutno dbát opatrnosti, pokud jsou přípravky obsahující somatropin podávány kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Pro pacienty s deficitem růstového hormonu je charakteristický extracelulární objemový deficit. Když je započato s léčbou somatropinem, je tento deficit upraven. Může se objevit retencetekutin s periferním edémem, zvláště u dospělých pacientů. Syndrom karpálního tunelu je méně častý, ale u dospělých může být pozorován. Symptomy jsou obvykle přechodné, závislé na dávce a mohou vyžadovat dočasné snížení dávky.Mírná bolest kloubů, svalů a parestezie se mohou rovněž objevit, ale obvykle samy odezní.

Nežádoucí účinky u dětí jsou méně časté nebo vzácné.

Zkušenosti z klinických studií:

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

(1/10)

Časté

(1/100 až <1/10)

Méně časté

(1/1 000až<1/100)

Vzácné

(1/10000 až <1/1000)

Poruchy metabolismu a výživy

U dospělýchdiabetes mellitus 2.typu

Poruchy nervového systému

U dospělých bolest hlavy a parestezie

Syndrom karpálního tunelu u dospělých. U dětíbolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Svědění u dospělých

U dětí vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

U dospělých bolest kloubů, ztuhlost kloubů a svalová bolest

U dospělých ztuhlost svalů

U dětí bolest kloubů a svalová bolest

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

U dospělých periferní edém(viz výše)

U dospělých i dětí bolest v místě vpichu. U dětí reakce v místě vpichu.

Periferní edém u dětí

U dětí s Turnerovým syndromem byl během léčby somatropinem hlášen zvýšený růst dlaní a prstů u rukou i chodidel a prstů u nohou

V jedné otevřené randomizované klinické studii s pacienty s Turnerovým syndromem, léčenými vysokými dávkami přípravku Norditropin, byla pozorována tendence ke zvýšenému výskytuzánětu středního ucha. Zvýšený počet ušních infekcí však neměl za následek vyšší počet operací ucha/ endoskopických vyšetření v porovnání se skupinou, jíž byly podávány nižší dávky.

Postmarketingové sledování:

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků jsou dále uvedeny spontánně hlášené nežádoucí účinky, jež mohou dle všeobecného úsudku souviset s léčbou přípravkem Norditropin.

Novotvary benigní a maligní (zahrnující cysty a polypy)U malého počtu pacientů s nedostatkem růstového hormonu byla hlášena leukémie (viz bod 4.4).

Poruchy imunitního systémuHypersenzitivita (viz bod 4.3).

Tvorba protilátek vůči somatropinu. Titry a vazební kapacita těchto protilátek byly velmi nízké a neinterferovaly s růstovou odezvou na podávání přípravku Norditropin.

Endokrinní poruchyHypotyreóza. Pokles hladin tyroxinu v séru (viz bod 4.4).

Poruchy metabolismu a výživyHyperglykemie (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systémuBenigní intrakraniální hypertense (viz bod 4.4).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněSkluz horní epifýzy stehenní kosti. Skluz horní epifýzy stehenní kosti se může vyskytnout častěji u pacientů s endokrinními poruchami.Onemocnění Legg-Calvé-Perthes. Onemocnění Legg-Calvé-Perthes se může vyskytnout častěji u pacientů malého vzrůstu.

VyšetřeníZvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může vést na počátku k nízkým hladinám glukózy a následné hyperglykemii. Snížená hladina glukózy byla zjištěna biochemicky, ale bez klinických projevů hypoglykemie. Dlouhotrvající předávkování se může projevit symptomy shodnými se známými účinky nadbytku lidského růstového hormonu.

5.

FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Somatropin a agonisté somatropinu. ATC skupina : H01AC01.

Norditropin SimpleXx obsahuje somatropin, humánní růstový hormon vyrobený rekombinantní DNA technologií. Je to anabolický peptid o 191 aminokyselinách stabilizovaný dvěma disulfidovými můstky s molekulární hmotností přibližně 22 000 Daltonů.

Hlavním účinkem somatropinu je stimulace skeletálního a somatického růstu a výrazný účinek na tělesné metabolické procesy.Při léčbě růstové nedostatečnosti dochází k normalizaci stavby těla, která se projevuje zvyšováním množství svalové hmoty a snižováním množství tukové hmoty.Účinek somatropinu je zprostředkován především cestou IGF-I (inzulinu podobný růstový faktor). IGF-I je produkován ve tkáních celého těla, nejvýznamněji se podílí jaterní syntéza. Více než 90% IGF-I je vázáno na vazebné proteiny (IGF-BP), nejdůležitější z nich je IGF-BP-3.

Lipolytický a proteiny šetřící účinek hormonu se stává obzvláště důležitým během stresu.

Somatropin také zvyšuje kostní metabolismus, jak ukazují zvýšené hladiny biochemických kostních markerů v plasmě. U dospělých se kostní hmota v počátečních měsících léčby mírně snižuje díky zvýšené resorpci, ale při delší léčbě se kostní hmota naopak zvyšuje.

V průběhu klinických studií u dětí malého vzrůstu narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku byly při léčbě použity dávky 0,033 a 0,067 mg/kg/den, a to až do dosažení konečné výšky. U 56 pacientů, kteří byli nepřetržitě léčeni a dosáhli (přibližné) konečné výšky, byla průměrná změna výšky od počátku léčby +1,90 SDS (0,033 mg/kg /den) a +2,19 SDS (0,067 mg/kg /den). Literární údaje u neléčených dětí narozených jako malé vzhledem ke gestačnímu věku bez časného spontánního růstového výšvihu uvádějí pozdní výškový zisk 0,5 SDS. Dlouhodobé údaje o bezpečnosti léčby jsou však stále ještě omezeny.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Při sledování přípravku Norditropin podaného v intravenózní infúzi (33 ng/kg/min po 3 hodiny) u 9 pacientů s nedostatečností růstového hormonu byly zjištěny tyto výsledky: poločas v séru je 21,1± 1,7 min, objem metabolické clearance byl 2,33 ±0,58 ml/kg/min. a distribuční objem je 67,6 ± 14,6 ml/kg.

Výsledky získané při subkutánní injekci přípravku Norditropin SimpleXx (2,5 mg/m

2) 31

zdravému jedinci (jejichž endogenní somatropin byl potlačen kontinuální infuzí somatostatinu) jsou tyto:Maximální koncentrace lidského růstového hormonu (42-46 ng/ml) bylo dosaženo přibližně po 4 hodinách. Potom lidský růstový hormon klesal, přičemž biologický poločas byl asi 2,6 hodiny.Kromě toho byla mezi různými sílami přípravku Norditropin SimpleXx po subkutánní aplikaci zdravým jedincům prokázána bioekvivalence navzájem i vzhledem ke konvenčnímu přípravku Norditropin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Obecné farmakologické účinky na CNS, kardiovaskulární a respirační systém po podání přípravku Norditropin SimpleXx se zvýšenou degradací nebo bez ní byly sledovány u myší a potkanů. Byly také hodnoceny ledvinné funkce. Produkt degradace neměl odlišné účinky ve srovnání s přípravkem Norditropin SimpleXx a přípravkem Norditropin. U všech třech přípravků se prokázal předpokládaný na dávce závislý pokles objemu moči a retence iontů sodíku a chloridů.

U potkanů byla podobná farmakokinetika mezi přípravkem Norditropin SimpleXx a přípravkem Norditropin. Degradovaný Norditropin SimpleXx byl také bioekvivalentní s přípravkem Norditropin SimpleXx.

Jednorázová a opakovaná toxicita a testy lokální tolerance přípravku Norditropin SimpleXx nebo degradačního produktu neprokázaly žádné toxické účinky ani poškození svalové tkáně.

Toxicita poloxameru 188 byla testována u myší, potkanů, králíků a psů a nebyly zjištěny žádné významné toxické reakce.Poloxamer 188 se rychle absorboval z místa injekce a nedošlo k významné retenci dávky v místě injekce. Poloxamer 188 se primárně vyloučil močí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

MannitolHistidinPoloxamer 188FenolVoda na injekciKyselina chlorovodíková k úpravě pHHydroxid sodný k úpravě pH

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 rokyPo prvním otevření: Uchovávejte nejdéle 28 dní v chladničce (2°C – 8°C). Léčivý přípravek lze také uchovávat nejdéle 21 dní při teplotě do 25°C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Před použitím: Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C) v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.Během používání může být přípravek uchováván nejdéle 28 dní v chladničce (2°C - 8°C) nebonejdéle 21 dní při teplotě do 25°C. Při používání uchovávejte v peru NordiPen. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

10 mg v 1,5 ml roztoku v zásobní vložce (sklo typu I) uzavřené na jednom konci gumovou zátkou (gumové uzávěry typu I) ve tvaru pístu, na druhém konci laminovanou gumovou zátkou (gumové uzávěry typu I) ve tvaru disku s hliníkovou pertlí a s modrou čepičkou.

Velikost balení jsou 1 a 3 zásobní vložky a skupinové balení 5 x 1 zásobní vložka.

Zásobní vložky jsou baleny v blistru a papírové krabičce.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pacienty je třeba upozornit na to, že by si měli před každým použitím přípravku Norditropinpečlivě umýt ruce mýdlem a vodou a/nebo desinfekcí. Přípravkem Norditropin nelze v žádném případě třepat.

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5ml je určen k použití výhradně s NordiPen 10.Nepoužívejte přípravek Norditropin SimpleXx, jestliže injekční roztok růstového hormonu není čirý nebo bezbarvý.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACÍ

Novo Nordisk A/SNovo Allé2880 BagsvaerdDánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/222/01-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.5.2005/15.1.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mlInjekční roztok v zásobní vložce

Somatropinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje: somatropinum 6,7mg,

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok1,5 ml3 x 1,5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro subkutánní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pro použití s perem NordiPen 10.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do/

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C) v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Během používání: Uchovávejte v peru (NordiPen) buď 4 týdny v chladničce (2°C – 8°C) nebo3 týdny při teplotě do 25 °C.Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/SNovo Allé2880 BagsværdDánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

56/222/01-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALUŠTÍTEK BALÍČKU SLOŽENÉHO ZE SAMOSTATNÝCH VÝROBKŮ A KRABIČKA PRO SKUPINOVÉ BALENÍ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mlInjekční roztok v zásobní vložce

Somatropinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje: somatropinum 6,7 mg,

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

mannitol, histidin, poloxamer 188, fenol, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok1,5 ml5 x 1,5 mlSoučást skupinového balení, není určeno pro prodej jednotlivých zásobních vložek.Skupinové balení, které není určeno pro prodej jednotlivých zásobních vložek.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro subkutánní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pro použití s perem NordiPen 10.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do/

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C) v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Během používání: Uchovávejte v peru (NordiPen) buď 4 týdny v chladničce (2°C – 8°C) nebo3 týdny při teplotě do 25 °C.Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/SNovo Allé2880 BagsværdDánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

56/222/01-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mlInjekční roztok

Somatropinum 10 mg/1,5 ml

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro subkutánní podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1,5 ml

6.

JINÉ

Novo Nordisk A/S

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.