Nimbex

Kód 0040361 ( )
Registrační číslo 63/ 140/00-C
Název NIMBEX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Glaxo Operations UK Limited, Brentford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040362 INJ SOL 5X10ML/20MG Injekční roztok, Injekce
0040361 INJ SOL 5X2.5ML/5MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NIMBEX

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls261845/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nimbex

Injekční roztok

Cisatracurii besilas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Nimbex a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Nimbex podán

3.

Jak se přípravek Nimbex používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Nimbex uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Nimbex a k čemu se používá

Nimbex patří do skupiny léků nazývaných myorelaxancia. Používá se k uvolnění svalového napětí během různých druhů chirurgických zákroků. Nimbex je také používán na jednotkách intenzivní péče. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Nimbex podán

Přípravek Nimbex Vám nesmí být podán -

jestliže jste alergický(á) na cisatrakurium-besylát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

jestliže jste alergický(á) na jiná anestetika

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Nimbex podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nimbex je zapotřebí Injekce přípravku Nimbex se nedoporučuje podávat novorozencům mladším než 1 měsíc. Před zahájením léčby přípravkem Nimbex informujte svého lékaře:

jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů

(myasthenia gravis)

jestliže trpíte nervosvalovou poruchou, jako je úbytek svalové hmoty, ochrnutí,

onemocnění periferního motorického neuronu, cévní mozková příhoda

Stránka 2 z 5

jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou

pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Nimbex Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto platí i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Nimbex. Mezi tyto léky patří:

anestetika (používané ke snížení vědomí a bolesti během chirurgického zákroku),

jako jsou halothan a ketamin

antibiotika (používaná k léčbě infekcí) antiarytmika (používané k léčbě poruch srdečního rytmu), jako jsou propanolol a

chinidin

steroidy (používané k léčbě zánětů nebo astmatu), jako je prednisolon léky užívané k léčbě Alzheimerovy choroby, jako je donepezil léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), jako jsou trimetafan a

hexamethonium

léky užívané ke snížení množství vody v těle (diuretika), jako je furosemid soli hořčíku (užívané k předcházení nízkých hladin hořčíku v těle) léky užívané k léčbě záchvatů (epilepsie), jako jsou fenytoin nebo karbamazepin léky užívané k léčbě zánětu kloubů (antirevmatika), jako jsou chlorochin a

penicilamin

léky užívané k léčbě duševních poruch, jako je lithium léky užívané k léčbě myasthenia gravis, jako jsou pyridostigmin nebo neostigmin

Těhotenství a kojení Jestliže jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Nimbex podán. Váš lékař zváží prospěch léčby pro Vás proti riziku podání přípravku Nimbex pro Vaše dítě. Není známo, zda látky obsažené v přípravku Nimbex mohou přecházet do mateřského mléka. Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Nimbex podán. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Řídit nebo obsluhovat stroje brzy po operaci může být nebezpečné. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho musíte počkat, než budete moci řídit nebo obsluhovat stroje.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

3.

Jak se přípravek Nimbex používá

Neočekává se od Vás, že si budete tento přípravek podávat sám (sama). Vždy Vám bude podán pod dohledem zkušeného lékaře. Jaké množství přípravku se podává Váš lékař určí správnou dávku přípravku Nimbex podle:

vaší hmotnosti rozsahu a doby požadovaného uvolnění svalového napětí vaší předpokládané odpovědi na podání léku

Stránka 3 z 5

Jak je přípravek Nimbex podáván Přípravek Nimbex může být podán:

jako jednotlivá injekce do žíly (intravenózní bolus) jako kontinuální (nepřetržitá) infuze (obvykle s použitím infuzní pumpy) do žíly.

V tomto případě je léčivo podáváno pomalu v určitém časovém období.

Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku Nimbex než mělo Účinky přípravku Nimbex jsou pečlivě sledovány v průběhu celého zákroku a v intenzivní péči. V případě podání příliš velké dávky budou ihned provedena příslušná opatření. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Tyto reakce jsou u pacientů, kterým je podáván přípravek Nimbex, vzácné. Příznaky zahrnují:

vyrážku s pupínky a svěděním (kopřivku) otok obličeje a úst (angioedém) způsobující obtíže s dýcháním mdlobu

Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. Časté nežádoucí účinky Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:

zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) nízký krevní tlak (hypotenze)

Méně časté nežádoucí účinky Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:

vyrážka nebo zarudnutí kůže tlak na hrudi způsobující obtíže s dýcháním a pískání (bronchospazmus)

Velmi vzácné nežádoucí účinky Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:

onemocnění svalů (myopatie), svalová slabost alergické reakce (reakce přecitlivělosti)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

Jak přípravek Nimbex uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě od 2 °C do 8 °C. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek neobsahuje protimikrobní konzervační přísady, a proto se má přidávat do nosného roztoku bezprostředně před použitím a zředěný roztok k infuzi má být podán co nejdříve po

Stránka 4 z 5

přípravě. Neupotřebené zbytky zředěného roztoku k infuzi stejně jako zbytky roztoku v použité lahvičce nebo v načaté ampulce je zapotřebí zlikvidovat. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Nimbex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Nimbex obsahuje - Léčivou látkou je cisatracurii besilas. Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 2,68 mg

cisatracurii besilas, což odpovídá cisatracurium 2 mg.

- Pomocnými látkami jsou roztok kyseliny besylové a voda na injekci. Jak přípravek Nimbex vypadá a co obsahuje toto balení Injekční roztok Nimbex je bezbarvý až slabě žlutý nebo zelenožlutý roztok bez viditelných částic. Velikosti balení: 5x 10 ml, 5x 2,5 ml Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Glaxo Operations UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie Výrobci GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., , San Polo di Torrile, Parma, Itálie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na vnitřním obalu přípravku Nimbex: Cisatrakurium besylate = cisatrakurium-besylát Cisatracurium (cation) as cisatracurium besylate (2 mg/ml) = cisatrakurium (kationt) ve formě cisatrakurium-besylátu (2 mg/ml) For i.v. injection = intravenózní podání EXP = Použitelné do BN = Číslo šarže Store between 2 and 8 °C = Uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C. Protect from light = Chraňte před světlem.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.12.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky Zředěný injekční roztok přípravku Nimbex je fyzikálně a chemicky stabilní po dobu nejméně 24 hodin při teplotě 5 °C až 25 °C v koncentracích 0,1 až 2,0 mg/ml při uchovávání v obalu z polyvinylchloridu nebo polypropylenu, a to v těchto nosných infuzních roztocích:

Stránka 5 z 5

- izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,9 % m/V)

- izotonický infuzní roztok glukózy (5 % m/V)

- izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,18 % m/V) s glukózou (4 % m/V)

- izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,45 % m/V) s glukózou (2,5 %

m/V)

Protože Nimbex neobsahuje protimikrobní konzervační přísady, má se přidávat do nosného roztoku bezprostředně před použitím, zředěný infuzní roztok má být podán co nejdříve po přípravě a neupotřebené zbytky roztoku se mají zlikvidovat. Mísením za podmínek simulujících podání do běžící nitrožilní infuze spojkou Y bylo prokázáno, že přípravek Nimbex je kompatibilní s těmito perioperačně běžně používanými léčivy: alfentanil-hydrochlorid (alfentanili hydrochloridum), droperidol (droperidolum), fentanyl-citrát (fentanyli dihydrogenocitras), midazolam-hydrochlorid (midazolami hydrochloridum) a sufentanil-citrát (sufentanili dihydrogenocitras). Podávají-li se spolu s roztokem přípravku Nimbex stejnou zavedenou jehlou nebo kanylou jiná léčiva, doporučuje se po aplikaci každého léčiva propláchnutí dostatečným objemem vhodného infuzního roztoku, např. izotonického infuzního roztoku chloridu sodného (0,9 % m/V). Je-li za místo injekce vybrána malá žíla, má se (stejně jako se to doporučuje u jiných nitrožilně podávaných léčiv) po podání injekčního roztoku Nimbex propláchnout vhodným infuzním roztokem, např. izotonickým infuzním roztokem chloridu sodného (0,9 % m/V).


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 12

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls261845/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nimbex injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cisatracurii besilas, 2,68 mg, což odpovídá cisatracurium 2,0 mg, v 1 ml roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok. Bezbarvý až slabě žlutý nebo zelenožlutý roztok bez viditelných částic. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Nimbex je středně dlouho působící nedepolarizující blokátor nervosvalového přenosu, určený k nitrožilnímu podávání. Je indikován k použití při chirurgických a jiných výkonech a v rámci intenzivní péče. Používá se jako doplněk celkové anestezie nebo sedace na jednotce intenzivní péče, k relaxaci kosterního svalstva a k usnadnění endotracheální intubace a mechanické ventilace.

4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek Nimbex se nesmí mísit ve stejné injekční stříkačce ani podávat souběžně stejnou jehlou jako injekční emulze propofolu nebo alkalické roztoky jako např. sodná sůl thiopentalu (viz bod 6.2). Přípravek Nimbex neobsahuje žádné protimikrobní konzervační přísady a je určen k jednorázovému podání. Doporučení k monitoraci Aby bylo možné individualizovat dávkování podle potřeb pacienta, doporučuje se (stejně jako u ostatních blokátorů nervosvalového přenosu) během použití přípravku Nimbex pravidelně sledovat neuromuskulární funkce. Aplikace nitrožilní bolusovou injekcí Dávkování u dospělých Endotracheální intubace: Doporučená dávka přípravku Nimbex k endotracheální intubaci u dospělých činí 0,15 mg/kg a má se podat rychle, během 5 až 10 sekund. Po indukci anestézie propofolem navodí tato dávka za 120 sekund po injekci dobré až výborné podmínky pro endotracheální intubaci.

Stránka 2 z 12

Vyšší dávky urychlují nástup nervosvalové blokády. Průměrné farmakodynamické údaje získané od „zdravých“ dospělých pacientů během opioidní (thiopental/fentanyl/midazolam) nebo propofolové anestezie při aplikaci přípravku Nimbex v dávkách 0,1 až 0,4 mg/kg shrnuje tato tabulka:

Iniciální dávka

přípravku Nimbex

[mg/kg]

Typ anestezie

Doba do dosažení

90% suprese T1*

[min]

Doba do dosažení

maximální

suprese T1*

[min]

Doba do 25%

spontánního

zotavení T1*

[min]

0,1

opioidní

3,4

4,8

45

0,15

propofolová

2,6

3,5

55

0,2

opioidní

2,4

2,9

65

0,4

opioidní

1,5

1,9

91

*T1 = záškubová odezva musculus adductor pollicis na jednorázovou stimulaci nervus ulnaris, popř. záškubová odezva musculus adductor pollicis na první ze čtyř opakovaných supramaximálních elektrostimulací („train-of-four„) nervus ulnaris.

Enfluranová nebo isofluranová anestezie může prodloužit klinicky účinné působení iniciální dávky přípravku Nimbex až o 15 %.

Udržování relaxace: Blokádu nervosvalového přenosu lze prodlužovat opakovanými udržovacími dávkami přípravku Nimbex. Dávka 0,03 mg/kg prodlouží klinicky účinnou nervosvalovou blokádu při opioidní nebo propofolové anestezii asi o 20 minut.

Opakované udržovací dávky nevedou k progresivní prolongaci účinku. Spontánní zotavení: Jakmile začne být patrné spontánní zotavování z nervosvalové blokády, je jeho další rychlost nezávislá na velikosti podané dávky přípravku Nimbex. Při opioidní nebo propofolové anestezii činí průměrná doba od 25% do 75% zotavení asi 13 minut a od 5% do 95% zotavení asi 30 minut.

Zrušení nervosvalové blokády: Nervosvalovou blokádu navozenou přípravkem Nimbex lze snadno zrušit standardními dávkami inhibitorů cholinesteráz. Po podání inhibitoru cholinesteráz při přibližně 13% zotavení T1 činí průměrná doba od 25% zotavení do 75% zotavení přibližně 2 minuty a doba do plného klinického zotavení (T4 : T1 0,7) přibližně 5 minut. Dávkování u dětí Endotracheální intubace (u dětí od 1 měsíce do 12 let): Doporučená dávka přípravku Nimbex k endotracheální intubaci činí, stejně jako u dospělých, 0,15 mg/kg. Dávka se má podat rychle, během 5 až 10 sekund. Tato dávka navodí dobré až výborné podmínky pro endotracheální intubaci za 120 sekund po injekci přípravku Nimbex. Farmakodynamické údaje pro tuto dávku jsou shrnuty v dále uvedených tabulkách. Jestliže je požadována kratší doba trvání klinického účinku, je možné, jak vyplývá z farmakodynamických údajů, použít dávku 0,1 mg/kg, která navodí srovnatelné podmínky pro intubaci za 120 až 150 sekund.

U dětí ve věku od 1 měsíce do 12 let trvá klinicky účinné působení přípravku Nimbex kratší dobu a spontánní zotavení je rychlejší než u dospělých při anestezii za podobných podmínek. Byly pozorovány malé rozdíly mezi věkovou skupinou od 1 měsíce do 11 měsíců a věkovou skupinou od 1 roku do 12 let. Tyto rozdíly jsou patrné z uvedených tabulek:

Stránka 3 z 12

Děti ve věku od 1 měsíce do 11 měsíců

Iniciální dávka

přípravku Nimbex

[mg/kg]

Typ anestezie

Doba do dosažení

90% suprese

[min]

Doba do dosažení

maximální

suprese

[min]

Doba do 25%

spontánního

zotavení T1

[min]

0,15

Halotanová

1,4

2,0

52

0,15

Opioidní

1,4

2,0

47

Děti ve věku od 1 roku do 12 let

Iniciální dávka

přípravku Nimbex

[mg/kg]

Typ anestezie

Doba do dosažení

90% suprese

[min]

Doba do dosažení

maximální

suprese

[min]

Doba do 25%

spontánního

zotavení T1

[min]

0,08

Halotanová

1,7

2,5

31

0,1

Opioidní

1,7

2,8

28

0,15

Halotanová

2,3

3,0

43

0,15

Opioidní

2,6

3,6

38

Lze očekávat, že halotan prodlouží klinicky účinné působení přípravku Nimbex až o 20 %. Nejsou dostupné informace o použití přípravku Nimbex při isofluranové nebo enfluranové anestezii u dětí, ale i u těchto léčiv lze očekávat, že prodlouží klinicky účinné působení dávky přípravku Nimbex až o 20 %.

Udržování relaxace: Blokádu nervosvalového přenosu lze prodlužovat opakovanými udržovacími dávkami přípravku Nimbex. Dávka 0,02 mg/kg prodlouží klinicky účinnou nervosvalovou blokádu při halotanové anestezii asi o 9 minut. Opakované udržovací dávky nevedou k progresivní prolongaci účinku.

Spontánní zotavení: Jakmile začne být patrné spontánní zotavování z nervosvalové blokády, je jeho další rychlost nezávislá na velikosti podané dávky přípravku Nimbex. Při opioidní nebo halotanové anestezii činí průměrná doba od 25% do 75% zotavení asi 11 minut a od 5% do 95% zotavení asi 28 minut.

Zrušení nervosvalové blokády: Nervosvalovou blokádu navozenou přípravkem Nimbex lze snadno zrušit standardními dávkami inhibitorů cholinesteráz. Po podání inhibitoru cholinesteráz při přibližně 13% zotavení T1 činí průměrná doba od 25% zotavení do 75% zotavení v průměru přibližně 2 minuty, do plného klinického zotavení (T4 : T1 0,7) přibližně 5 minut. Aplikace nitrožilní infuzí Dávkování u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 1 měsíce do 12 let Nervosvalová blokáda může být udržována infuzí přípravku Nimbex. Po prvních známkách spontánního zotavování se k obnovení 89% až 99% suprese T1 doporučuje iniciální rychlost infuze 3 g/kg/min (0,18 mg/kg/h). Po iniciálním období stabilizace nervosvalové blokády by u většiny pacientů měla být k udržení blokády v tomto rozmezí dostačující rychlost 1 až 2

g/kg/min (0,06 až 0,12 mg/kg/h).

Je-li přípravek Nimbex podáván v průběhu isofluranové nebo enfluranové anestezie, může být zapotřebí snížení rychlosti infuze až o 40 % (viz bod 4.5).

Stránka 4 z 12

Rychlost infuze závisí na koncentraci cisatrakuria v infuzním roztoku, na požadovaném stupni nervosvalové blokády a na tělesné hmotnosti pacienta. Doporučené podání nezředěného roztoku přípravku Nimbex (o koncentraci 2 mg/ml) udává následující tabulka:

Rychlost podávání přípravku Nimbex v nitrožilní infuzi

Tělesná

hmotnost

[kg]

Rychlost infuze (vztažená na dodávku nezředěného roztoku Nimbex

o koncentraci 2 mg/ml) při dávce:

1,0 g/kg/min 1,5 g/kg/min 2,0 g/kg/min 3,0 g/kg/min

20

0,6 ml/h

0,9 ml/h

1,2 ml/h

1,8 ml/h

70

2,1 ml/h

3,2 ml/h

4,2 ml/h

6,3 ml/h

100

3,0 ml/h

4,5 ml/h

6,0 ml/h

9,0 ml/h

Kontinuální infuze konstantní rychlostí není spojena s progresivním vzestupem ani poklesem účinku blokujícího nervosvalový přenos. Po zastavení infuze přípravku Nimbex probíhá spontánní zotavování z nervosvalové blokády srovnatelnou rychlostí jako po podání bolusové dávky.

Podávání cisatrakuria dětem mladším 2 let nebylo specificky studováno, extrapolace farmakodynamických dat pro bolusové dávky však naznačuje, že rychlost infuze cisatrakuria má být obdobná. Dávkování u novorozenců ve věku do 1 měsíce Pro dávkování přípravku Nimbex u novorozenců nelze dát žádné doporučení, protože u této skupiny pacientů nebylo jeho podávání studováno. Dávkování u starších pacientů U starších pacientů nejsou změny v dávkování. zapotřebí. Farmakodynamický profil přípravku Nimbex u starších pacientů je podobný jako u mladších dospělých pacientů, avšak u starších pacientů může být nástup účinku poněkud opožděn.

Dávkování u pacientů s renální dysfunkcí Renální insuficience není důvodem pro změny v dávkování. Farmakodynamický profil přípravku Nimbex u pacientů s renální insuficiencí je podobný jako u pacientů s normální renální funkcí, avšak u pacientů s renální dysfunkcí může být nástup účinku poněkud opožděn.

Dávkování u pacientů s hepatální dysfunkcí Důvodem pro změny v dávkování není ani terminální hepatopatie. Farmakodynamický profil přípravku Nimbex u pacientů s terminální hepatopatií je podobný jako u pacientů s normální hepatální funkcí, avšak u pacientů s hepatální dysfunkcí může být nástup účinku poněkud urychlen.

Dávkování u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním Cisatrakurium bylo účinné v navození nervosvalové blokády u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon. Při podání rychlou bolusovou injekcí (trvající 5 až 10 sekund) dospělým pacientům s těžkým kardiovaskulárním onemocněním nebyla zaznamenána spojitost s klinicky významným kardiovaskulárním účinkem v žádné ze zkoumaných dávek (do dávky 0,4 mg/kg včetně (8 x ED 95).

Stránka 5 z 12

Dávkování u pacientů na jednotce intenzivní péče Dospělým pacientům na jednotce intenzivní péče může být Nimbex podáván v bolusových dávkách a/nebo kontinuální infuzí.

U dospělých pacientů na jednotce intenzivní péče se doporučuje iniciální rychlost infuze 3

g/kg/min (0,18 mg/kg/h). Požadavky na dávkování u jednotlivých pacientů mohou být

interindividuálně značně rozdílné a postupem času se mohou měnit (stoupat nebo klesat). Průměrná rychlost infuze v klinických studiích byla 3 g/kg/min (rozmezí od 0,5 do 10,2

g/kg/min, tj. 0,03 až 0,6 mg/kg/h).

Průměrná doba do plného zotavení po dlouhodobé (až šestidenní) infuzi přípravku Nimbex u pacientů v intenzivní péči činila přibližně 50 minut.

Průběh zotavování po infuzích přípravku Nimbex u pacientů v intenzivní péči nezávisí na délce trvání infuze.

4.3 Kontraindikace Nimbex je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na cisatrakurium, atrakurium nebo roztok kyseliny besylové. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Údaje specifické pro tento přípravek Cisatrakurium paralyzuje spolu s ostatními kosterními svaly také svaly dýchací, ale pokud je známo, nemá účinky na vědomí ani na práh vnímání bolesti. Nimbex má být podáván pouze pod dozorem anesteziologa nebo jiného lékaře dobře obeznámeného s aplikací a působením blokátorů nervosvalového přenosu. Přitom musí být k dispozici náležité vybavení pro tracheální intubaci a pro udržování plicní ventilace a adekvátní oxygenace arteriální krve. Podává-li se Nimbex pacientům, u kterých se v minulosti vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné blokátory nervosvalového přenosu, je nutné zachovávat zvláštní opatrnost, protože mezi blokátory nervosvalového přenosu byla popsána zkřížená senzitivita ve zvýšené míře (více než 50%) (viz bod 4.3). Cisatrakurium nemá významné vagolytické ani ganglioplegické vlastnosti, a proto Nimbex nemá klinicky významný účinek na srdeční frekvenci a nepůsobí proti bradykardii vyvolávané mnohými anestetiky nebo vagovou stimulací během chirurgického výkonu. Pacienti s myasthenia gravis nebo s jinými onemocněními postihujícími nervosvalový přenos se vyznačují výrazně zvýšenou citlivostí vůči nedepolarizujícím blokátorům nervosvalového přenosu. Doporučuje se, aby u těchto pacientů nebyla iniciální dávka přípravku Nimbex větší než 0,02 mg/kg. Citlivost pacientů vůči blokátorům nervosvalového přenosu může být větší nebo menší v důsledku přítomnosti silných acidobazických a/nebo elektrolytových dysbalancí v krevním séru. Neexistují žádné informace o použití přípravku Nimbex u novorozenců mladších než jeden měsíc, neboť podání přípravku Nimbex nebylo u této věkové skupiny hodnoceno.

Stránka 6 z 12

Nebyla studována aplikace přípravku Nimbex u pacientů s maligní hypertermií v anamnéze. Studie u prasat náchylných k maligní hypertermii naznačují, že cisatrakurium nepůsobí jako spouštěč tohoto syndromu. Nebyly provedeny žádné studie hodnotící podání cisatrakuria pacientům podstupujícím chirurgické výkony v řízené hypotermii (25 až 28 °C). Lze očekávat, že rychlost infuze potřebná k udržení adekvátní chirurgické relaxace bude (podobně jako je tomu u jiných blokátorů nervosvalového přenosu) významně nižší. Nebyla studována aplikace cisatrakuria u popálených pacientů; nicméně (stejně jako u jiných nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přenosu) podává-li se Nimbex těmto pacientům, je nutné brát v úvahu možnost potřeby vyšších nároků na dávkování a kratšího trvání účinku. Nimbex je hypotonický roztok, a nesmí se proto podávat stejným žilním přístupem jako krevní transfuze. Pacienti na jednotkách intenzivní péče Podání laudanosinu, metabolitu cisatrakuria a atrakuria, ve vysokých dávkách laboratorním zvířatům bylo spojeno s tranzitorní hypotenzí a u některých živočišných druhů s excitačními účinky na CNS. U nejcitlivějších druhů zvířat se tyto účinky objevily při plazmatických koncentracích laudanosinu podobných koncentracím zaznamenaným u některých pacientů po dlouhodobé infuzi atrakuria. Ve shodě s menšími nároky na rychlost infuze cisatrakuria v porovnání s atrakuriem jsou plazmatické koncentrace laudanosinu po infuzi cisatrakuria přibližně třetinové v porovnání s těmito koncentracemi po infuzi atrakuria. U pacientů na jednotkách intenzivní péče, kteří dostávali atrakurium spolu s jinými léčivy, byl vzácně hlášen výskyt křečí. U těchto pacientů obvykle byla přítomna jedna nebo více okolností predisponujících ke křečím (např. kraniální trauma, hypoxická encefalopatie, edém mozku, virová encefalitida, urémie). Příčinná souvislost s laudanosinem nebyla dokázána. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ovlivnění intenzity a/nebo trvání účinku nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přenosu bylo zjištěno u mnoha léčiv, mezi něž patří: Zesílení účinku:

– anestetika:

- inhalační, jako enfluran, isofluran a halothan (viz bod 4.2); - ketamin;

– jiné nedepolarizující blokátory nervosvalového přenosu; – další léčiva:

- antibiotika, včetně aminoglykosidů, polymyxinů, spektinomycinu, tetracyklinů,

linkomycinu a klindamycinu;

- antiarytmika, včetně propranololu, blokátorů vápníkových kanálů, lidokainu,

prokainamidu a chinidinu;

- diuretika, včetně furosemidu a možná thiazidů, mannitolu a acetazolamidu; - hořečnaté soli; - lithné soli;

- ganglioplegika: trimetafan, hexamethonium. Zeslabení účinku:

Stránka 7 z 12

– předchozí chronická aplikace fenytoinu nebo karbamazepinu.

Předchozí podání suxamethonia nemělo vliv na trvání nervosvalové blokády po bolusových dávkách přípravku Nimbex, ani na nároky na rychlost jeho infuze. Podání suxamethonia k prodloužení účinku nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přenosu může vést k prolongované a komplexní blokádě, která je obtížně zrušitelná inhibitory cholinesteráz. Ve vzácných případech mohou některá léčiva zhoršit nebo demaskovat latentní myasthenia gravis nebo dokonce vyvolat myastenický syndrom, a tím by mohla zvýšit citlivost vůči nedepolarizujícím blokátorům nervosvalového přenosu. K takovýmto léčivům patří různá antibiotika, -blokátory (propranolol, oxprenolol), antiarytmika (prokainamid, chinidin), antirevmatika (chlorochin, penicilamin), trimetafan, chlorpromazin, kortikosteroidy, fenytoin a lithium. Inhibitory cholinesteráz, které se běžně používají k léčbě Alzheimerovy choroby (např. donepezil), mohou zkracovat délku trvání nebo snižovat neuromuskulární blokádu cisatrakuria. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Nejsou k dispozici adekvátní informace o použití přípravku Nimbex u těhotných žen. Studie prováděné na zvířatech nejsou dostatečné z pohledu vlivu na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka není známo. Přípravek Nimbex by neměl být v těhotenství podáván. Není známo, zda se cisatrakurium nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Řízení vozidel ani obsluha strojů nepřipadají při použití přípravku Nimbex v úvahu. Nimbex je vždy podáván při celkové anestézii, a proto je nutné dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření při vykonávání všech činností po celkové anestezii. 4.8 Nežádoucí účinky Při určování frekvence velmi častých až méně častých nežádoucích účinků se vycházelo z údajů získaných v klinických studiích. K určování frekvence se užívá následující klasifikace: velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 a < 1/10, méně časté ≥ 1/1000 a < 1/100, vzácné ≥ 1/10 000 a < 1/1000, velmi vzácné < 1/10 000. Údaje z klinických studií Srdeční poruchy Časté bradykardie Cévní poruchy Časté hypotenze Méně časté prchavý erytém (flush)

Stránka 8 z 12

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté bronchospasmus Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté vyrážka Údaje získané po uvedení přípravku na trh Poruchy imunitního systému Velmi vzácné anafylaktická reakce Po podání blokátorů nervosvalového přenosu byly pozorovány anafylaktické reakce různé závažnosti. Byly hlášeny velmi vzácné případy závažných anafylaktických reakcí u pacientů, kteří dostali Nimbex spolu s jedním nebo více anestetiky. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi vzácné myopatie, svalová slabost Existují hlášení o svalové slabosti a/nebo myopatii po prolongované aplikaci myorelaxancií u těžce nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče. Většina těchto pacientů byla souběžně léčena kortikosteroidy. Ve spojitosti s přípravkem Nimbex byly tyto příhody hlášeny zřídka a příčinná souvislost nebyla prokázána. 4.9 Předávkování Příznaky Jako hlavní příznak předávkování lze očekávat prolongovanou svalovou paralýzu a její následky. Terapie Dokud se neobnoví dostatečné spontánní dýchání, je nezbytné udržovat plicní ventilaci a oxygenaci arteriální krve. Protože Nimbex nenarušuje vědomí, je nutná plná sedace. Jakmile se objeví známky spontánního zotavování, lze jej urychlit podáním inhibitoru cholinesteráz. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina - Periferní myorelaxancia ze skupiny kvarterních amoniových sloučenin. Klasifikace ATC - M03AC11 Mechanismus účinku Cisatrakurium je středně dlouho působící nedepolarizující relaxans kosterního svalstva ze skupiny benzylisochinolinových derivátů. Farmakodynamické účinky Klinické studie u lidí ukázaly, že při podávání přípravku Nimbex není uvolňování histaminu závislé na velikosti dávky ani při dávkách odpovídajících osminásobku ED95. Cisatrakurium se váže na cholinergní receptory motorické nervosvalové ploténky, čímž antagonizuje působení acetylcholinu a kompetitivně blokuje nervosvalový přenos.

Stránka 9 z 12

Výsledkem je kompetitivní blokáda nervosvalového přenosu. Tento účinek lze snadno zrušit inhibitory cholinesteráz, např. neostigminem nebo edrofoniem. ED95 (dávka potřebná k vyvolání 95% suprese záškubové reakce musculus adductor pollicis na

stimulaci

nervus

ulnaris)

cisatrakuria

při

opioidní

anestezii

(thiopental/fentanyl/midazolam) se odhaduje na 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti. ED95 cisatrakuria u dětí při halotanové anestezii je 0,04 mg/kg tělesné hmotnosti. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Nekompartmentová farmakokinetika cisatrakuria je ve studovaném dávkovém rozmezí (0,1 až 0,2 mg/kg, tj. dvojnásobek až čtyřnásobek ED95) nezávislá na velikosti dávky. Populační farmakokinetické modelování potvrzuje a rozšiřuje tato zjištění až na dávky 0,4 mg/kg (osminásobek ED95). Distribuce Po injekčním podání cisatrakuria v dávkách 0,1 a 0,2 mg/kg „zdravým“ dospělým chirurgickým pacientům byl distribuční objem v ustáleném stavu 121 až 161 ml/kg. Metabolismus Cisatrakurium se za fyziologického pH a fyziologické teploty v organismu odbourává chemickým pochodem – Hofmannovou eliminací – za vzniku laudanosinu a monokvarterního akrylátového metabolitu. Tento monokvarterní akrylát podléhá hydrolýze nespecifickými plazmatickými esterázami za vzniku monokvarterního alkoholového metabolitu. Tyto metabolity nejsou účinné v blokádě nervosvalového přenosu. Eliminace Eliminace cisatrakuria je z valné části orgánově nezávislá, ovšem jeho metabolity jsou vylučovány hlavně játry a ledvinami. Aplikace nitrožilní bolusovou injekcí Farmakokinetické parametry po podání injekčního roztoku přípravku Nimbex „zdravým“ dospělým chirurgickým pacientům v dávkách 0,1 a 0,2 mg/kg shrnuje tato tabulka:

Parametr

Rozmezí středních hodnot

Clearance

4,7 až 5,7 ml/min/kg

Eliminační poločas

22 až 29 min

Farmakokinetika při infuzích Farmakokinetika cisatrakuria po podání přípravku Nimbex nitrožilní infuzí je podobná jako po jeho podání jednorázovou bolusovou injekcí. Farmakokinetika byla studována u „zdravých“ chirurgických pacientů, kteří dostali úvodní bolusovou dávku cisatrakuria 0,1 mg/kg, po které následovala udržovací infuze cisatrakuria k udržení 89 až 99% suprese T1. Průměrná clearance cisatrakuria byla 6,9 ml/kg/min a eliminační poločas byl 28 minut. Průběh zotavování po infuzi přípravku Nimbex nezávisí na délce trvání infuze a je podobný jako po jednorázových bolusových injekcích. Zvláštní skupiny pacientů Farmakokinetika u starších pacientů

Stránka 10 z 12

Ve farmakokinetice cisatrakuria nejsou klinicky významné rozdíly mezi staršími a mladšími dospělými pacienty. Ve srovnávací studii nebyla plazmatická clearance ovlivněna věkem. Malé rozdíly v distribučním objemu (+ 17 %) a poločasu (+ 4 minuty) neovlivnily průběh zotavování (viz bod 4.2). Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce ledvin Ve farmakokinetice cisatrakuria nejsou klinicky významné rozdíly mezi pacienty s terminálním selháním ledvin a „zdravými“ dospělými pacienty. Ve srovnávací studii nebyly pozorovány statisticky signifikantní nebo klinicky významné rozdíly ve farmakokinetických parametrech cisatrakuria. Průběh zotavování zůstává nezměněn (viz bod 4.2). Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce jater Ve farmakokinetice cisatrakuria nejsou klinicky významné rozdíly mezi pacienty s terminální hepatopatií a „zdravými“ dospělými pacienty. Ve srovnávací studii u pacientů podstupujících transplantaci jater a zdravých dospělých byly pozorovány malé rozdíly v distribučním objemu (+ 21 %) a clearance (+ 16 %), ale žádný rozdíl v terminálním eliminačním poločase cisatrakuria. Průběh zotavování zůstává nezměněn (viz bod 4.2). Farmakokinetika u pacientů na jednotkách intenzivní péče Farmakokinetika cisatrakuria u pacientů v intenzivní péči dostávajících prolongované infuze je podobná jako farmakokinetika u „zdravých“ dospělých chirurgických pacientů dostávajících infuze nebo jednorázové bolusové injekce. Průměrná clearance cisatrakuria byla 7,5 ml/kg/min a eliminační poločas byl 27 minut. Průběh zotavování po infuzích přípravku Nimbex u pacientů na jednotkách intenzivní péče nezávisí na délce trvání infuze. U těch pacientů na jednotkách intenzivní péče, kteří mají abnormální renální a/nebo hepatální funkci, jsou přítomny vyšší koncentrace metabolitů (viz bod 4.4). Tyto metabolity se nepodílejí na blokádě nervosvalového přenosu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Mutagenita Mutagenní riziko u pacientů podstupujících myorelaxaci přípravkem Nimbex je považováno za zanedbatelné. Kancerogenita Testy na kancerogenitu nebyly provedeny. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Roztok kyseliny besylové Voda na injekci 6.2 Inkompatibility Při ředění s Ringerovým infuzním roztokem s mléčnanem sodným (Ringeri infusio cum natrii lactate, tzv. Ringer-laktát) nebo s Ringer-laktátem s 5% glukózou je degradace cisatrakuriumbesylátu rychlejší než při ředění roztoky uvedenými v bodě 6.6. Ringer-laktát a Ringer-laktát s 5% glukózou se tedy nedoporučuje používat k ředění přípravku Nimbex, protože cisatrakurium v nich není chemicky stabilní.

Stránka 11 z 12

Protože injekční roztok Nimbex je stabilní jen v kyselých roztocích, nesmí se mísit ve stejné stříkačce ani podávat souběžně stejnou jehlou s alkalickými roztoky, např. s roztokem sodné soli thiopentalu (thiopentalum natricum). Nimbex je inkompatibilní s injekčními/infuzními emulzemi obsahujícími trometamolovou sůl ketorolaku (ketorolacum trometamolum) nebo propofol (propofolum). 6.3 Doba použitelnosti 2 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě 2 °C - 8 °C. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5. Druh obalu a obsah balení Ampulky z bezbarvého skla, papírová vložka s přepážkami, krabička. Velikost balení: 5 x 10 ml; 5 x 2,5 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním Zředěný injekční roztok přípravku Nimbex je fyzikálně a chemicky stabilní po dobu nejméně 24 hodin při teplotě 5 °C až 25 °C v koncentracích 0,1 až 2,0 mg/ml při uchovávání v obalu z polyvinylchloridu nebo polypropylenu, a to v těchto nosných infuzních roztocích:

- izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,9 % m/V) - izotonický infuzní roztok glukózy (5 % m/V) - izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,18 % m/V) s glukózou (4 % m/V) - izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,45 % m/V) s glukózou (2,5 %

m/V)

Protože Nimbex neobsahuje protimikrobní konzervační přísady, má se přidávat do nosného roztoku bezprostředně před použitím, zředěný infuzní roztok má být podán co nejdříve po přípravě a neupotřebené zbytky roztoku se mají zlikvidovat. Mísením za podmínek simulujících podání do běžící nitrožilní infuze spojkou Y bylo prokázáno, že přípravek Nimbex je kompatibilní s těmito perioperačně běžně používanými léčivy: alfentanil-hydrochlorid (alfentanili hydrochloridum), droperidol (droperidolum), fentanyl-citrát (fentanyli dihydrogenocitras), midazolam-hydrochlorid (midazolami hydrochloridum) a sufentanil-citrát (sufentanili dihydrogenocitras). Podávají-li se spolu s roztokem přípravku Nimbex stejnou zavedenou jehlou nebo kanylou jiná léčiva, doporučuje se po aplikaci každého léčiva propláchnutí dostatečným objemem vhodného infuzního roztoku, např. izotonického infuzního roztoku chloridu sodného (0,9 % m/V). Je-li za místo injekce vybrána malá žíla, má se (podobně jako při nitrožilním podávání jiných léčiv) po podání injekčního roztoku Nimbex propláchnout vhodným infuzním roztokem, např. izotonickým infuzním roztokem chloridu sodného (0,9 % m/V).

Stránka 12 z 12

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Glaxo Operations UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 63/140/00-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1.3.2000 / 31.10.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 7.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

OZNAČENÍ NA OBALU: Nimbex 5x10ml (síla 20mg/10ml)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nimbex injekční roztok cisatracurii besilas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Cisatracurii besilas 2,68 mg, což odpovídá cisatracurium 2 mg v 1 ml roztoku 2 mg/ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: roztok kyseliny besylové, voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 x 10 ml injekční roztok 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po naředění okamžitě spotřebovat.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

2

Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Operations UK Limited Brentford, Middlesex Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 63/140/00-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa na ampulce s injekčním roztokem 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nimbex Cisatracurii besilas 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v. podání 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 mg cisatracuria v 1 ml roztoku 10 ml 6.

JINÉ

Glaxo Operations UK Limited Velká Británie

4

OZNAČENÍ NA OBALU: Nimbex 5x2,5ml (síla 2mg/1ml)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nimbex injekční roztok cisatracurii besilas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Cisatracurii besilas 2,68 mg, což odpovídá cisatracurium 2 mg v 1 ml roztoku 2 mg/ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: roztok kyseliny besylové, voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 x 2,5 ml injekční roztok 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po naředění okamžitě spotřebovat.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

5

Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Operations UK Limited Brentford, Middlesex Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 63/140/00-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

6

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa na ampulce s injekčním roztokem 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nimbex Cisatracurium besylate cisatracurium (cation) as cisatracurium besylate (2 mg/ml) 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

For i.v. injection 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

BN 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 mg 2,5 ml 6.

JINÉ

Store between 2 and 8°C Protect from light

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.