Nicorette Inhalátor 15 Mg

Kód 0166999 ( )
Registrační číslo 87/ 852/11-C
Název NICORETTE INHALÁTOR 15 MG
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace McNeil AB, Helsingborg, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0167000 INH LIQ 20X15MG Tekutina k inhalaci, Inhalační podání
0166999 INH LIQ 4X15MG Tekutina k inhalaci, Inhalační podání

nahoru

Příbalový létak NICORETTE INHALÁTOR 15 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.: sukls105250/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nicorette inhalátor 15 mg

tekutina k inhalaci

nicotinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette inhalátor 15 mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Nicorette inhalátor 15 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette inhalátor 15 mg používat

3.

Jak se Nicorette inhalátor 15 mg používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Nicorette inhalátor 15 mg uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg patří do skupiny léků používaných k odvykání kouření. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg slouží rovněž jako podpůrný přípravek k překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo ke snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných nebo neochotných přestat kouřit. Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette inhalátor 15 mg můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu pomocí přípravku Nicorette inhalátor 15 mg dodávat malá množství nikotinu, který je v přípravku obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením. Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,

NEŽ ZAČNETE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nicorette inhalátor 15 mg -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na další složku přípravku levomenthol.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech: -

pokud jste v minulosti prodělal/a závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl/a léčen/a v nemocnici z důvodu srdeční nevolnosti (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris)

-

pokud jste podstoupil/a transplantaci srdečně-cévního bypassu nebo angioplastiku (plastiku cév)

-

trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem

-

trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin

-

máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu

-

trpíte-li hypertyreózou (nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem

(typ nádoru nadledvin) -

máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemá být používán bez doporučení lékaře osobami do 18 let. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg není určen nekuřákům. Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Inhalátor, včetně použitých náplní, proto uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li léčivé přípravky obsahující theofylin, takrin, klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, klomipramin, fluvoxamin, flekainid nebo pentazocin. Používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg s jídlem a pitím Účinek přípravku není závislý na příjmu potravy nebo nápojů. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo v období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin. Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množství, které může být škodlivé pro kojence. Nedokážete-li přestat kouřit bez přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze po poradě s lékařem. Doporučil-li Vám Váš lékař používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg i přestože kojíte, nepoužívejte přípravek během 2 hodin před kojením, ale co nejdříve po kojení. Snížíte tak množství nikotinu v mateřském mléce. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVÁ

Děti a mladiství Bezpečnost a účinnost u dětí a mladistvých kuřáků nebyla posuzována. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemají používat děti a mladiství do 18 let. Dospělí (včetně starších osob)

Během léčby přípravkem Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí vynaložit veškeré úsilí na to, abyste přestal/a úplně kouřit. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nicorette inhalátor 15 mg se používá v okamžiku, kdy se dostaví touha si zakouřit. Čím častěji jste schopen/na nahradit cigaretu inhalátorem, tím snazší bude pro Vás přestat kouřit. Krátce po použití několika náplní si jistě osvojíte způsob, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Při používání inhalátoru jako cigarety, ale vdechováním 8 krát více vdechů než při kouření, dodává inhalátor přibližně 1 mg nikotinu.

Nicorette inhalátor 15 mg nahrazuje kuřácký návyk - pohyb ruky k ústům - a používá se stejným

způsobem jako cigareta. Vzhledem k tomu, že množství nikotinu vdechovaného inhalátorem je mnohem nižší než u cigarety, je k odpovídajícímu stupni náhrady zapotřebí vdechovat 8-10 krát více vdechů než při kouření cigaret. Vdechování má trvat 10-20 minut. Pokud není touha po kouření zmírněna dostatečně, zvyšuje se četnost a/nebo počet vdechů. Jedna náplň nahrazuje přibližně sedm cigaret. K docílení nejlepších výsledků má být používáno 3-6 náplní denně. Používání méně než 3 náplní denně může vést k selhání léčby touhy po kouření. Dávkování je individuální, stanovené podle předchozích kuřáckých zvyklostí - stupně nikotinové závislosti. Nejlepších výsledků je dosaženo použitím 3-6 náplní za den. Používání méně než 3 náplní denně může způsobit selhání léčby.

Nepoužívejte více než 6 náplní za den. Pravidelné používání inhalátoru déle než 12 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí inhalátoru, aby se vyvarovali návratu ke kouření. Pro případ, že se dostaví náhlá touha po kouření, máte mít po ruce zásobu náplní. Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. Hladina nikotinu při použití inhalátoru je závislá na okolní teplotě. K docílení stejného účinku při nižších teplotách musí být inhalátor používán déle. Přípravek působí nejlépe při pokojové teplotě. Nižší teplota (pod 15 °C) vede ke sníženému uvolňování nikotinu, zatímco vyšší teplota (nad 25 °C) vede ke zvýšení uvolňování nikotinu a inhalace má být méně četná, abyste zamezili předávkování. 1) Ukončení kouření Je velice důležité, aby délka léčby byla dostačující. Úvodní fáze léčby trvá obvykle 3 měsíce. Poté v průběhu 6-8 týdnů postupně počet náplní snižujte až do úplného odvyknutí. 2) Snížení počtu cigaret Nicorette inhalátor 15 mg se používá mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví naléhavá potřeba kouřit, aby byla co nejvíce prodloužena doba bez kouření a úmyslně tak bylo snižováno kouření na co nejnižší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret po 6 týdnech, vyhledejte odbornou radu.

Pokus o úplné zanechání kouření byste měl/a uskutečnit, jakmile se cítíte být připraven/a, ne však později než 6 měsíců po zahájení léčby. Pokud se Vám nepodaří úplně přestat kouřit do 9 měsíců po zahájení léčby, vyhledejte odbornou radu. 3) Dočasná abstinence kouření Nicorette inhalátor 15 mg se používá v situacích bez možnosti kouřit, například v místech se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit.

Návod k používání inhalátoru Náplň se vloží do špičky podle uvedeného návodu: 1. Vyjměte z obalu špičku. Nastavte značky proti sobě a otevřete špičku tahem od sebe.

2. Vyjměte z blistru jednu nikotinovou náplň, vložte náplň do špičky a zatlačte ji do konce špičky, až prorazíte hliníkovou fólii čelního uzávěru náplně.

Nasaďte vrchní část špičky.

3. Nastavte značky proti sobě, uzavřete špičku a pootočte jí.

Po uzavření je náplň proražena na obou stranách a je připravena k použití.

Sevřete špičku ústy a vdechujte jejím prostřednictvím: je však zapotřebí vyvinout většího úsilí než při kouření cigarety. Doba, po kterou je náplň účinná, závisí na intenzitě jejího používání.

Čištění špičky

Prázdnou špičku v průběhu týdne několikrát propláchněte vodou. Jestliže jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, než jste měl/a Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li přípravek Nicorette inhalátor 15 mg a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud patříte ke kuřákům s nízkým stupněm závislosti na nikotinu. Pokud jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, nebo přípravek nedopatřením požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost. K příznakům předávkování patří nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, dechové obtíže, vyčerpání, oběhové selhání a celkové křeče. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených nemocných): -

bolesti hlavy, kašel, podráždění sliznice dutiny ústní a jícnu

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných): -

závratě, žaludeční nevolnost, škytavka, nevolnost, zvracení, překrvení nosní sliznice

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených nemocných): -

bušení srdce.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně samostatných hlášení: -

dočasná nepravidelná srdeční činnost.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinenčních příznaků a souvisí s nízkým přísunem nikotinu. V souvislosti s ukončením kouření se mohou v ústech tvořit afty, jejichž souvislost s použitím nikotinu je však nejasná. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette inhalátor 15 mg obsahuje Léčivou látkou je nikotin. Jednou 15 mg náplní je dodávána dávka 7 mg nikotinu. Pomocné látky: levomenthol.

Jak přípravek Nicorette inhalátor 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení Porézní váleček je umístěn v polyethylenovém průhledném pouzdru zataveném po obou stranách hliníkovou fólií s potiskem „NICORETTE“ a číslem šarže; blistr; bílá dvoudílná kuřácká špička s hroty uvnitř; krabička. Velikost balení 4 náplně v blistru, 1 kuřácká špička, 20 náplní v blistrech, 1 kuřácká špička, Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce McNeil AB 251 09 Helsingborg Švédsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111 Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.12. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.: sukls105250/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nicorette inhalátor 15 mg tekutina k inhalaci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nicotinum 15 mg v jedné náplni (aplikovaná dávka 7 mg) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tekutina k inhalaci. Popis přípravku: bílý až téměř bílý porézní váleček obsahující léčivou a pomocnou látku. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Přípravek je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků tím, že

umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit,

pomáhá kuřákům k dočasné abstinenci kouření,

umožňuje redukci kouření kuřákům neschopných ukončit kouření nebo kuřákům,

kteří nechtějí kouření ukončit. 4.2. Dávkování a způsob podání Děti a mladiství Osoby do 18 let mohou používat přípravek Nicorette inhalátor 15 mg pouze na základě doporučení lékaře. S léčbou mladistvých do 18 let přípravkem Nicorette inhalátor 15 mg není dostatek zkušeností. Dospělí (včetně starších osob) Inhalací pomocí náplně je nikotin uvolňován a absorbován sliznicí dutiny ústní. Nicorette inhalátor 15 mg se používá v okamžiku, kdy se dostaví touha zakouřit si. Čím častěji je pacient schopen nahradit cigaretu inhalátorem, tím snazší bude pro něj přestat kouřit. Nicorette inhalátor 15 mg nahrazuje kuřácký návyk - pohyb ruky k ústům - a používá se stejným způsobem jako cigareta. Vzhledem k tomu, že množství nikotinu vdechovaného inhalátorem je mnohem nižší než u cigarety, je k odpovídajícímu stupni substituce zapotřebí vdechovat 8-10 krát vice vdechů než při kouření cigaret. Vdechování by mělo trvat 10-20 minut. Pokud není touha po kouření zmírněna dostatečně, zvyšuje se frekvence a/nebo počet vdechů. Jedna náplň nahrazuje přibližně

sedm cigaret. K docílení nejlepších výsledků by mělo být používáno 3-6 náplní denně. Používání méně než 3 náplní denně může vést k selhání léčby touhy po kouření. Viz bod 5.2. pro více informací. Hladina nikotinu při použití inhalátoru je závislá na teplotě. K docílení stejného účinku při nižších teplotách musí být inhalátor používán déle. Pravidelné používání inhalátoru déle než 12 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí inhalátoru, aby se vyvarovali návratu ke kouření. Pro případ, že se dostaví náhlá touha po kouření, má mít pacient po ruce zásobu náplní. Rada a podpora okolí obvykle zvyšují úspěšnost léčby. Ukončení kouření Je velice důležité, aby délka léčby byla dostačující. Úvodní fáze léčby trvá obvykle 3 měsíce. Poté má pacient v průběhu 6-8 týdnů postupně počet náplní snižovat až do úplného odvyknutí. Redukce kouření Nicorette inhalátor 15 mg se používá mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví naléhavá potřeba kouřit, aby byl co nejvíce prodloužen interval bez kouření a úmyslně tak redukováno kouření na nejnižší možnou míru. Pokud nedojde po 6 týdnech ke snížení počtu vykouřených cigaret, pacient má vyhledat odbornou radu. Pokus o úplné zanechání kouření se má uskutečnit, jakmile se pacient cítí být připraven, ne však později než 6 měsíců od zahájení léčby. Pokud se pacientovi nepodaří definitivně přestat kouřit do 9 měsíců od zahájení léčby, má vyhledat odbornou radu. Dočasná abstinenční fáze Inhalátor se používá v situacích, kdy není umožněno kouření, například v místech se zákazem kouření nebo v jiných případech, kdy kuřák pociťuje potřebu si zapálit. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocnou látku tohoto přípravku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Nicorette inhalátor 15 mg má být používán pouze po poradě s lékařem u skupiny pacientů s kardiovaskulárními chorobami: pacienti se závažnou kardiovaskulární příhodou v anamnéze, nebo pacienti, kteří byli v posledních 4 týdnech hospitalizováni z důvodu kardiovaskulárních obtíží (k nim patří např. cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris, srdeční arytmie, transplantace koronárního arteriálního bypassu a angioplastika) nebo pacienti s nekontrolovatelnou hypertenzí. Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí používat s opatrností u pacientů se závažným/středně závažným jaterním onemocněním, závažným ledvinovým onemocněním, u pacientů s aktivními duodenálními a žaludečními vředy, chronickými chorobami hrdla a bronchospastickými chorobami. Riziko náhradní nikotinové léčby je zapotřebí posuzovat oproti riziku souvisejícího s nepřetržitým kouřením.

Nikotin absorbovaný v rámci náhradní nikotinové léčby i kouření vyvolávají uvolňování katecholaminů z dřeně nadledvin. Nicorette inhalátor 15 mg se proto musí používat s opatrností také u pacientů s nekontrolovatelnou hypertyreózou nebo s feochromocytomem. Pacienti s diabetes mellitus mohou mít v důsledku zanechání kouření snížené požadavky na dávkování inzulínu. Někteří pacienti mohou pokračovat v používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg po doporučené době léčby; možné riziko dlouhodobého používání je mnohem nižší než riziko spojené s opětným kouřením. Pokud dítě polkne, žvýká nebo vdechne nikotinovou náplň (použitou i nepoužitou), existuje riziko intoxikace dítěte. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kouření (nikoli však nikotin) je spojeno se zvýšením aktivity enzymu CYP1A2. Po zanechání kouření může dojít ke snížení clearance substrátů tohoto enzymu. To může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací některých léčiv s možným klinickým významem u některých léčiv s podobnou terapeutickou šíří (např. theofylinu, takrinu, klozapinu a ropinirolu). Plazmatické koncentrace ostatních léčiv částečně metabolizovaných CYP1A2 např. imipraminu, olanzapinu, klomipraminu a fluvoxaminu mohou být v období po zanechání kouření také zvýšeny. Prozatím však neexistující data, která by tento předpoklad potvrzovala a pravděpodobný klinický význam tohoto účinku pro tato léčiva není znám. Na základě omezeného množství dat lze usuzovat o možnosti metabolické indukce flekainidu a pentazocinu kouřením. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Nikotin proniká placentární bariérou a působí na dechovou a srdeční frekvenci plodu. Účinek na srdeční frekvenci závisí na výši podané dávky. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo dítě, a matka (nastávající matka) by tedy měla co nejdříve přestat kouřit. Nastávající matka by měla přestat kouřit pokud možno bez použití náhradní nikotinové léčby. Těhotné ženy by však měly Nicorette inhalátor 15 mg používat pouze po poradě s lékařem. Riziko pro plod, plynoucí z používání Nicorette inhalátor 15 mg během těhotenství, není zatím zcela objasněno. Prospěch náhradní nikotinové léčby u těhotných žen, které nejsou schopny přestat kouřit bez této léčby, však převyšuje riziko plynoucí z nepřetržitého kouření. Kojení Nikotin proniká do mateřského mléka v malých množstvích, která mohou působit na kojence i v případě terapeutických dávek. Ke snížení expozice na dítě by Nicorette inhalátor 15 mg měl být používán ihned po kojení. Nedokáže-li kojící žena přestat kouřit bez použití náhradní nikotinové léčby, je nutné náhradní nikotinovou léčbu zahájit pouze po poradě s lékařem. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nicorette inhalátor 15 mg nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky Nicorette inhalátor 15 mg může být příčinou vzniku nežádoucích účinků obdobných těm, které jsou pozorovány při dodávání nikotinu jiným způsobem, jako je např. kouření. Tyto nežádoucí účinky jsou závislé především na výši dávky. Asi u 40 % pacientů byly pozorovány místní nežádoucí účinky mírného stupně, jako je kašel a podráždění sliznice dutiny ústní a jícnu. Většina nežádoucích účinků se vyskytla během prvních týdnů po zahájení léčby. Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinenčních příznaků souvisejících s abstinencí kouření. V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat aftózní ulcerace nejasné kauzality. Incidence nežádoucích účinků Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné <1/10 000), včetně samostatných hlášení. Poruchy nervového systému: Velmi časté: bolesti hlavy Časté:

závratě

Srdeční poruchy: Méně časté:

palpitace

Velmi vzácné: reverzibilní síňová fibrilace Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Velmi časté: kašel Gastrointestinální poruchy: Časté:

gastrointestinální diskomfort, škytavka,

nauzea, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

podráždění sliznice dutiny ústní a jícnu

Časté:

překrvení nosní sliznice

4.9 Předávkování Nadměrný příjem nikotinu přípravky náhradní nikotinové léčby a /nebo kouřením může způsobovat projevy předávkování. Příznaky předávkování jsou srovnatelné s těmi, které vznikají při akutní otravě nikotinem a patří k nim: nauzea, slinění, bolesti břicha, průjmy, pocení, bolesti hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Ve vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat hypotenze, slabost a nepravidelný tep, dýchací obtíže, sklíčenost, selhání oběhu, kolaps a celkové křeče. Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby tolerovány, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí s fatálními následky. Léčba předávkování Okamžité ukončení podávání nikotinu a zahájení symptomatické léčby. V případě požití nedopatřením, perorální podání aktivního uhlí snižuje gastrointestinální absorpci nikotinu. Akutní minimální letální dávka nikotinu u člověka činí 40 - 60 mg.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Přípravek pro odvykání kouření ATC kód: N07B A01 Farmakologické účinky nikotinu jsou dobře dokumentovány. Hlavním farmakologickým účinkem jsou centrální stimulace a/nebo útlum, přechodné hyperpnoe, periferní vazokonstrikce (vedoucí ke zvýšenému systolickému tlaku), snížení chuti k jídlu a stimulace peristaltiky. Náhlé přerušení používání tabákových výrobků po dlouhém období každodenního dodávání nikotinu může vyvolat vznik čtyř nebo více charakteristických abstinenčních příznaků, k nimž patří: dysforie nebo depresivní nálada; nespavost; podrážděnost, frustrace nebo agresivita; úzkost; zhoršená koncentrace, neklid nebo netrpělivost; snížení srdeční frekvence; a zvýšená chuť k jídlu nebo přibývání tělesné hmotnosti. Touha po nikotinu, považovaná za klinický významný příznak, je také důležitou součástí nikotinového odvykání. Klinické studie prokazují, že přípravky obsahující nikotin pomáhají při odvykání kouření zmírněním abstinenčních příznaků. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Větší část nikotinu uvolňovaná z přípravku Nicorette inhalátor 15 mg je absorbována sliznicí dutiny ústní. Přibližně 50 % uvolněného nikotinu je systémově biologicky dostupné. Vstřebávání nikotinu bukální sliznicí je pomalé a nevede k vysokým a rychlým plazmatickým koncentracím nikotinu jako při kouření cigaret. Faktory, které ovlivňují množství nikotinu uvolněného z inhalátoru, jsou objem vzduchu procházející náplní a teplota vzduchu. Objem inhalace se liší mezi jednotlivci také v laboratorních podmínkách s definovaným návodem k použití. Intenzivní používání (80 hlubokých inhalací nebo 600 mělkých vdechů) během 20 minut má podle toho za následek široké rozmezí dávek nikotinu. V průměru jsou 2 mg nikotinu uvolňovány během 20 minut intenzivního používání. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo do 15 minut po ukončení inhalace. Rovnovážného stavu přibližně 20 ng/ml je dosaženo při trvalé rychlé inhalaci během 20 minut každou hodinu (viz. popis výše), jedné nové náplně každou hodinu, za 11 hodin v laboratorních podmínkách při běžné teplotě místnosti, tj. podobné jako po kouření každou hodinu. Podání dle vlastních potřeb (ad lib. v klinickém používání) vede obvykle k plazmatickým hladinám nikotinu 6-8 ng/ml, což představuje 1/3 hladin dosažených při kouření cigaret. Při používání inhalátoru jako cigarety, ale vdechováním 8 krát více vdechů ve srovnání s kouřením, dodává inhalátor přibližně 1 mg nikotinu. Při tomto způsobu používání dodává 15 mg náplň shodné množství nikotinu (přibližně 1 mg) po sedm následných použití, což výsledně představuje přibližně 50 % náhradu hladiny nikotinu ve srovnání s hodinovým kouřením. Uvolňování nikotinu z přípravku Nicorette inhalátor 15 mg je závislé na teplotě. Biologická dostupnost roste se zvyšující se teplotou. Odpovídající plazmatické hladiny ve 30 °C a 40 °C jsou vyšší ve srovnání s dávkou dostupnou při 25 °C a odpovídají přibližně 25 a 30 ng/ml.

Distribuce Distribuční objem po intravenózní aplikaci nikotinu činí přibližně 2-3 l/kg a eliminační poločas činí přibližně 2 hodiny. Biotransformace Hlavním orgánem vylučování jsou játra, a průměrná plazmatická clearance činí přibližně 70 l/hod. Nikotin je metabolizován rovněž v ledvinách a plicích. Bylo identifikováno více než 20 metabolitů, které jsou méně účinné než nikotin. Vazba nikotinu na plazmatické proteiny je nižší než 5 %. Významný účinek na jeho kinetiku při současném užívání léků nebo změnách plazmatických bílkovin způsobených onemocněním se proto nepředpokládá. Hlavním metabolitem nikotinu je kotinin s eliminačním poločasem 15-20 hodin, který dosahuje koncentrací 10 x převyšujících koncentrace nikotinu. Eliminace Primárním močovým metabolitem je kotinin (15 % dávky) a trans-3-hydroxykotinin (45 % dávky). Přibližně 10 % nikotinu je vyloučeno nezměněno močí. Více než 30 % může být vyloučeno při zvýšeném průtoku a acidifikaci nižší než pH 5. Těžší renální postižení pravděpodobně působí snížení celkové clearance nikotinu. Farmakokinetika nikotinu není ovlivněna u cirhotických pacientů s mírným jaterním postižením (Child-Pugh skóre 5) a je snížena u cirhotických pacientů se středním jaterním poškozením (Child-Pugh skóre 7). U kuřáků v dialyzačním programu byly zjištěny zvýšené plazmatické hladiny nikotinu. Mírné snížení celkové clearance nikotinu bylo shledáno u zdravých starších pacientů, avšak bez nutnosti úpravy dávkování. U mužů a žen není rozdíl ve farmakokinetice nikotinu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Data o bezpečnosti přípravku Nicorette inhalátor 15 mg nebyla ověřována v předklinických studiích. Toxicita nikotinu jako jedné ze složek tabáku je velmi dobře známa. Typickými příznaky akutní otravy jsou slabost a nepravidelný puls, dýchací obtíže a celkové křeče. Nebylo potvrzeno, že by měl nikotin mutagenní nebo genotoxické účinky. Neexistují žádné jasné důkazy o genotoxicitě nebo mutagenitě nikotinu. Dobře známá karcinogenita způsobená kouřením tabáku je připisována látkám vznikajícím procesem pyrolýzy tabáku. Žádná z těchto látek se nevyskytuje v přípravku Nicorette inhalátor. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Levomenthol 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 2 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5. Druh obalu a velikost balení Porézní váleček je umístěn v polyethylenovém průhledném pouzdru zataveném po obou stranách hliníkovou fólií s potiskem „NICORETTE“ a číslem šarže; blistr; bílá dvoudílná kuřácká špička s hroty uvnitř; krabička. Velikost balení: 4 náplně v blistru + 1 kuřácká špička + příbalová informace 20 náplní v blistru + 1 kuřácká špička + příbalová informace Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Způsob zacházení Náplň se vloží do špičky podle návodu. Pacient vdechuje prostřednictvím špičky ústy: je však zapotřebí vyvinout většího úsilí než při kouření cigarety. Uvolňující se nikotin se vstřebává sliznicí dutiny ústní, jen malé množství se dostává do plic. Přibližně po 20 minutách intenzivního používání se dosahuje nejvyšší dávky; ve stejné době dochází ke snižování množství uvolněného nikotinu z náplně, takže pacient inhalátor odkládá. Náplň se vloží do špičky podle uvedeného návodu: 1. Vyjměte z obalu špičku. Nastavte značky proti sobě a otevřete špičku tahem od sebe.

2. Vyjměte z blistru jednu nikotinovou náplň, vložte náplň do špičky a zatlačte ji do konce špičky, až prorazíte hliníkovou fólii čelního uzávěru náplně. Nasaďte vrchní část špičky.

3. Nastavte značky proti sobě, uzavřete špičku a pootočte jí. Po uzavření je náplň proražena na obou stranách a je připravena k použití.

Sevřete špičku ústy a vdechujte jejím prostřednictvím: je však zapotřebí vyvinout většího úsilí než při kouření cigarety. Doba, po kterou je náplň účinná, závisí na intenzitě jejího používání. Čištění špičky Prázdnou špičku v průběhu týdne několikrát propláchněte vodou. Nicorette inhalátor 15 mg se používá v době, kdy má pacient chuť na cigaretu anebo má pocity související s odvykáním, ne však více než 6 náplní denně. Přípravek působí nejlépe při pokojové teplotě. Nižší teplota (pod 15 °C) vede ke sníženému uvolňování nikotinu, zatímco vyšší teplota (nad 25 °C) vede ke zvýšení uvolňování nikotinu a inhalace má být méně četná k zamezení předávkování. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI McNeil AB, Helsingborg, Švédsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/852/11-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 28.12. 2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 28.12. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nicorette inhalátor 15 mg tekutina k inhalaci nicotinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Nicotinum 15 mg v jedné náplni (aplikovaná dávka 7 mg) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka levomenthol. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

tekutina k inhalaci 4 náplně 20 náplní 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

orální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

McNeil AB 251 09 Helsingborg Švédsko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/852/11-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování je individuální, stanovené podle stupně Vaší nikotinové závislosti. Při zahájení léčby používejte 3-6 náplní za den. Nepoužívejte více než 6 náplní za den. Pravidelné používání inhalátoru déle než 12 měsíců se obvykle nedoporučuje. Nepoužívejte v případě alergie na nikotin nebo menthol. Poraďte se nejdříve s lékařem pokud

jste těhotná/kojíte

jste mladší 18 let

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nicorette inhalátor 15 mg 17.

JINÉ

Čárový kód Kód SÚKL Zelený bod

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní obal 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Nicorette inhalátor 15 mg tekutina k inhalaci nicotinum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

orální podání 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

6.

JINÉ

McNeil AB

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Náplň 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

NICORETTE 15 mg 2.

POUŽITELNOST

MM/YYYY

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.