Neupogen 48 Mu/0,5 Ml

Kód 0078905 ( )
Registrační číslo 87/ 267/05-C
Název NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0078905 INJ SOL 1X0.5ML Injekční roztok, Injekce
0078906 INJ SOL 5X0.5ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML

1/10

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117182-3/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEUPOGEN 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml)

NEUPOGEN

48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml)

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce /koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

v předplněné injekční stříkačce.

filgrastimum

Před prvním užitím tohoto léku si příbalovou informaci celou pozorně přečtěte.

Příbalový leták si ponechte. Mohli byste potřebovat si ho přečíst později.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento lék byl předepsán Vám. Nenabízejte ho dalším lidem. Může jim ublížit, i když mají

stejné příznaky jako Vy.

Pokud budou jakékoliv nežádoucí účinky závažné, nebo když zaznamenáte nějaké

nežádoucí účinky, které nejsou vyjmenované v tomto letáku, prosíme oznamte to svému lékaři,

zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Neupogen a k čemu se používá

2.

Než začnete užívat Neupogen

3.

Jak užívat Neupogen

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat Neupogen

6.

Další informace

7.

Návod pro aplikaci Neupogenu

1.

CO JE NEUPOGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neupogen je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do

skupiny léčiv nazývané cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se přirozeně tvoří v těle,

ale mohou být vyrobeny biotechnologií uměle a použity jako lék. Neupogen stimuluje kostní dřeň

(místo, kde vznikají nové krvinky ) ke zvýšené tvorbě bílých krvinek.Ke snížení počtu bílých

krvinek (neutropenie) může dojít z několika důvodů a toto snížení způsobuje, že je Vaše tělo

méně odolné infekci. Neupogen rychle stimuluje kostní dřeň k produkci nových bílých krvinek.

2/10

Neupogen se může používat:

na zvýšení počtu bílých krvinek po léčbě chemoterapií pro prevenci infekcí

na zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně pro prevenci infekcí

před vysokými dávkami chemoterapie, aby kostní dřeň vytvořila více kmenových buněk,

které mohou být sesbírány a vráceny zpět po léčbě. Tyto buňky mohou být odebrány Vám nebo

dárci. Kmenové buňky se potom vrací do kostní dřeně a produkují krevní buňky.

na zvýšení počtu bílých krvinek, když trpíte těžkou chronickou neutropenií pro prevenci

infekcí.

u pacientů s pokročilou infekcí HIV, což pomůže snížit riziko infekce.

2.

NEŽ ZAČNETE NEUPOGEN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Neupogen:

když jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku filgrastim nebo na kteroukoliv další

složku přípravku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neupogen užívat?

Prosíme řekněte Vašemu lékaři před začátkem léčby

když máte srpkovitou anémii, protože Neupogen může způsobit vasookluzivní krizi

když máte alergii na přírodní pryž (latex). Kryt jehly předplněné stříkačky je vyroben

z druhu přírodní pryže a může způsobit závažnou alergickou reakci.

když máte osteoporózu (nemoc kostí)

Neupogen nesmíte používat, pokud máte těžkou vrozenou neutropenii nebo se u Vás vyvine

leukemie (zhoubné onemocnění krve) nebo máte příznaky vznikající leukemie.

Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku od 16 do 60 let.

Buďte zvlášť opatrní u ostatních přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek.

Neupogen je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Váš ošetřující

lékař má vždy zaznamenat přesný název přípravku, který užíváte.

Užívání dalších léků

Prosíme oznamte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval

jakékoliv další léky včetně léků, které nejsou vázané na předpis, protože mohou ovlivnit účinky

Neupogenu.

Těhotenství a kojení

Neupogen nebyl testován na těhotných ženách. Je důležité, abyste Vašeho lékaře informovala, zda

jste těhotná, myslíte-li si, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete. Lékař pak rozhodne,

můžete-li přípravek užívat. Neupogen může ovlivnit Vaši schopnost otěhotnět nebo zůstat

těhotná. Jestliže kojíte, přípravek neužívejte.

3/10

Požádejte Vašeho lékaře nebo lékárníka o radu, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení motorových vozidel a schopnost obsluhovat stroje

Neupogen by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Přesto

doporučujeme vyčkat, jak se budete cítit po podání Neupogenu a před řízením motorových

vozidel nebo obsluhováním strojů.

Důležité informace o některých složkách Neupogenu

Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,6 mg/ml nebo 0,96 mg/ml , tzn. že je

prakticky bez sodíku..

Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK UŽÍVAT NEUPOGEN

Neupogen vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, vždy si to

zkontrolujte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se Neupogen podává a jakou dávku mám užívat?

Přípravek se obvykle podává jako denní injekce těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce). Může

také být podán jako denní pomalá injekce do žíly (tzv. intravenózní injekce). Obvyklá dávka

závisí na Vaší nemoci a hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku Neupogenu máte užívat.

Vy, nebo lidé, kteří se o Vás starají, se můžete naučit, jak si aplikovat subkutánní injekci, takže

můžete pokračovat ve Vaší léčbě i doma. Přesto to nikdy nezkoušejte sami, dokud jste nebyli

dostatečně poučeni.

Jak dlouho budu Neupogen užívat?

Budete užívat Neupogen, dokud počet Vašich bílých krvinek nebude normální. Počet bílých

krvinek ve Vašem těle bude pravidelně sledován pravidelnými testy krve. Váš lékař Vám řekne,

jak dlouho budete potřebovat užívat Neupgen.

Neupogen a děti

Neupogen se podává dětem, které dostávají chemoterapii, nebo které trpí závažně nízkým počtem

bílých krvinek (neutropenie). Dávkování pro děti je stejné jako pro dospělé.

Když užijete víc Neupogenu než jste měl/a

Nikdy si sami nezvyšujte dávku, kterou Vám naordinoval Váš lékař. Pokud si myslíte, že jste

užil/a více léku, než jste měl/a, kontaktujte Vašeho lékaře, hned jak je to možné.

Když zapomenete užít Neupogen

Pokud jste si zapomněl/a aplikovat injekci, kontaktujte Vašeho lékaře, hned jak je to možné.

Neaplikujte si dvě dávky najednou, abyste nahradil/a zapomenutou dávku.Pokud máte další

otázky, jak užívat tento produkt, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

4/10

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Prosíme oznamte Vašemu lékaři okamžitě, pokud během léčby:

budete mít alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problému s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (urtikárie), otoku rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe);

 budete mít kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože můžete mít

příznaky syndromu dechové tísně dospělých (ARDS);

 budete mít bolesti v levém podžebří nebo v levém rameni, protože tyto příznaky

mohou souviset s postižením sleziny.

Jako všechny léky i Neupogen může mít nežádoucí účinky, ačkoliv je nemá každý pacient.

Velmi časté nežádoucí účinky (má je více než 1 z 10 pacientů užívající Neupogen):

u pacientů s rakovinou

nevolnost a zvracení

bolest kostí (muskuloskeletální bolest), od které pomáhají standardní léky proti bolesti

(analgetika)

biochemické změny v krvi

u zdravých dárců kmenových buněk

bolest hlavy

 zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza), snížení počtu krevních destiček, což

snižuje schopnost krve srážet se (trombocytopenie)

bolest kostí (muskuloskeletální bolest), která může být léčena standardními tabletami

proti bolesti

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

nízký počet červených krvinek (anémie), zvětšení sleziny (splenomegalie)

biochemické změny krve

bolest kostí (muskuloskeletální bolest)

krvácení z nosu (epistaxe)

u pacientů s HIV

bolest kostí (muskuloskeletální)

Časté nežádoucí účinky (má je více než 1 ze 100 pacientů užívající Neupogen):

5/10

u pacientů s rakovinou

únava, celková slabost

bolest hlavy

zácpa, nechutenství, průjem, bolestivost a otok zažívacího traktu od úst po konečník

(mukozitida)

bolest na hrudi, bolest kostí (muskuloskeletální bolest)

kašel, bolest v krku

neobvyklé vypadávání vlasů a jejich ztenčení (alopecie), kožní vyrážka

u zdravých dárců kmenových buněk

biochemické změny krve

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

bolest hlavy

průjem

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve srážet se

(trombocytopenie)

zvětšení jater (hepatomegalie)

onemocnění, při kterém je nízká hustota kostí, proto jsou slabší, křehčí a snadněji se

lámou (osteoporóza)

neobvyklé vypadávání vlasů a jejich ztenčení (alopecie), bolest a vyrážka v místě

vpichu

u pacientů s HIV

zvětšení sleziny (splenomegalie)

Méně časté nežádoucí účinky (má je více než 1 z 1000 pacientů užívající Neupogen):

u pacientů s rakovinou

nespecifická bolest

u zdravých dárců kmenových buněk

biochemické změny krve

zvětšení sleziny (splenomegalie)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

zvětšení sleziny (splenomegalie)

krev v moči (hematurie)

přemíra bílkovin v moči (proteinurie)

Vzácné nežádoucí účinky (má je více než 1 z 10 000 pacientů užívající Neupogen):

6/10

u pacientů s rakovinou

problémy s krevními cévami (vaskulární onemocnění)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (má je méně než 1 z 10 000 pacientů užívající Neupogen):

u pacientů s rakovinou

bolest při močení (dysurie)

Četnost není známa:

u pacientů s rakovinou

zánět krevních cév v kůži (kožní vaskulitida)

švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé afekce na kůži končetin (občas i na obličeji a

krku) s horečkou (Sweetův syndrom)

zhoršení revmatoidní artritidy

kašel, horečka a problémy s dýcháním (dyspnoe)

problémy s plícemi včetně závažné plicní infekce (intersticiální pneumonie), otok

a/nebo tekutina v plicích (plicní edém)

bolest a otok kloubů podobné dně (pseudodna)

u zdravých dárců kmenových buněk

kašel, horečka a problémy s dýcháním nebo vykašlávání krve

Ve Vaší krvi se mohou objevit některé biochemické změny, ale tyto změny budou odhaleny při

pravidelných vyšetřeních krve.

Pokud bude kterýkoliv nežádoucí účinek závažný, nebo pokud budete mít nějaký nežádoucí

účinek, který není uvedený v tomto seznamu, prosíme oznamte to svému lékaři, zdravotní sestře

nebo lékárníkovi.

5.

JAK UCHOVÁVAT NEUPOGEN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 až 8°C).

Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu

Neupogenu.

7/10

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP) vyznačené na obalu. Datum

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni vyznačeného měsíce.

Nepoužívejte Neupogen když bude zabarvený, zakalený nebo v něm budou volné částice.

Neupogen má být čirá, bezbarvá tekutina.

Přípravek nesmí být likvidován do kanalizace nebo s domácím odpadem. Zeptejte se svého

lékárníka, jak zlikvidovat lék, který dále nebudete používat. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Neupogen

Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek (0,6 mg/ml) nebo 48 milionů

jednotek (0,96 mg/ml).

Pomocné látky jsou trihydrát octanu sodného, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na

injekci.

Jak Neupogen vypadá a v jakém je balení

Neupogen je čirý bezbarvý injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní

koncentrát) v předplněné stříkačce.

V jednom balení Neupogenu je jedna nebo pět předplněných stříkaček. Na trhu nemusí být

všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

Tento lék je obchodován v EHP pod názvem Neupogen, s výjimkou Kypru, Řecka a Itálie, kde se

nazývá Granulokine.

Datum poslední revize textu:

17.3.2011

Podrobné informace o tomto přípravku najdete na internetových stránkách Státního ústavu pro

kontrolu léčiv www.sukl.cz

7.

NÁVOD PRO APLIKACI NEUPOGENU

Tato část obsahuje informace k podávaní přípravku Neupogen pacientem samotným

(autoaplikace).

8/10

Důležité: nepokoušejte se aplikovat si injekci sám/sama, dokud nebudete dostatečně poučeni

Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

Neupogen se obvykle aplikuje injekcí těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce).

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K autoaplikaci (podání injekce sám/sama sobě) podkožní injekce budete potřebovat následující:

novou předplněnou injekční stříkačku Neupogen

čtverečky napuštěné alkoholem k dezinfekci místa vpichu.

Co si mám přichystat, abych si mohl/a sám/sama podat podkožní injekci?

1. Injekční stříkačku s přípravkem Neupogen vyjměte z chladničky. Injekční stříkačku ponechte

30 minut při pokojové teplotě, nebo jemně držte stříkačku v dlani několik minut. Tak bude

injekce příjemnější. Neohřívejte Neupogen jiným způsobem (například v mikrovlnné troubě nebo

horké vodě).

2. Předplněnou stříkačku neprotřepávejte.

3. Nesundávejte kryt jehly, dokud nejste připraven/a k injekci.

4. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na injekční stříkačce (EXP). Přípravek

nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce.

5. Zkontrolujte vzhled Neupogenu. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud došlo ke změně

barvy, zkalení nebo obsahuje volné částice, nepoužívejte ho.

6. Pečlivě si umyjte ruce.

7. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené, čisté místo a umístěte vše potřebné na dosah.

Jak si připravit injekci Neupogen?

Před tím, než si Neupogen podáte, musíte učinit následující kroky:

1.

Aby nedošlo k ohýbání jehly, jemně sejměte kryt jehly bez kroucení jako

na obrázcích 1 a 2.

2.

Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst.

3.

Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné stříkačce.

Nemusíte vzduchovou bublinu před aplikací odstraňovat. Injekce roztoku

obsahujícího vzduchovou bublinu je neškodná.

4.

Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Kam si mám injekci aplikovat?

9/10

Nejlepší místo, kam si aplikovat injekci je horní část stehen a břicha. Pokud Vám

injekci aplikuje někdo jiný, může injekci umístit na zadní stranu paží.

Měl/a byste změnit místo vpichu, pokud je tato oblast zarudlá nebo bolestivá.

Jak si mám injekci podat?

1. Kůži vydezinfikujte pomocí alkoholového čtverečku a volně (bez mačkání) uchopte mezi

palec a ukazováček kožní řasu.

2. Jehlu zaveďte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař.

3. Zlehka zatáhněte za píst, abyste se ujistil/a, že nebyla nabodnuta céva. Spatříte-li ve stříkačce

krev, jehlu vytáhněte a zaveďte na jiné místo.

4. Tlačte na píst pomalu a rovnoměrně. Kožní řasu stále držte, dokud není stříkačka prázdná.

5. Po aplikaci roztoku vytáhněte jehlu a uvolněte kožní řasu.

6. Pokud si všimnete kapky krve, jemně ji setřete bavlněným polštářkem nebo gázou. Místo

vpichu netřete. Pokud potřebujete, můžete překrýt místo vpichu náplastí.

7. Každou stříkačku použijte pouze jednou. Nepoužívejte Neupogen, který mohl zbýt ve

stříkačce.

Pamatujte: Pokud máte jakékoliv potíže s aplikací, neostýchejte se, prosím, požádat o pomoc a

radu svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Likvidace použitých injekčních stříkaček

Na použitou injekční stříkačku nenasazujte zpět kryt, mohl/a byste se poranit.

Použité stříkačky uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Použité stříkačky nesmí být vyhozeny do běžného odpadkového koše v domácnosti. Váš

lékárník bude vědět jak zlikvidovat použité stříkačky nebo stříkačky, které už nebudete

potřebovat.

Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republikaAmgen s.r.o.Klimentská 46110 02 Praha 1Tel :+420 2 21 773 500

10/10

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokud je Neupogen používán jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být ředěn ve 20

ml 5% roztoku glukózy. Přečtěte si prosím detailní návod v Souhrnu údajů o přípravku.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/24

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117183/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce /koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v

předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 miliónů jednotek (480 mikrogramů (g)) v 0,5 ml roztoku (0,96 mg/ml).

Filgrastim (rekombinantní methionyl humánní růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) byl

vyroben pomocí r-DNA technologie na E. coli (K12).

Pomocné látky: Jeden ml roztoku obsahuje 0,0015 až 0,0023 mmol nebo 0,035 až 0,052 mg

sodíku a 50 mg sorbitolu (E420).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce .

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

NEUPOGEN je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie

u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s

výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období

neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně,

kteří jsou považováni za zvýšeně ohrožené prolongovanou těžkou neutropenií.

Bezpečnost a účinnost NEUPOGENU jsou obdobné jak u dospělých, tak i u dětí, léčených

cytotoxickou chemoterapií.

2/24

NEUPOGEN je určen k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral

blood progenitor cells -PBPC).

Dlouhodobé podávání NEUPOGENU ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti výskytu a

délky trvání infekčních komplikací je indikováno u pacientů, dětí nebo dospělých, s těžkou

vrozenou (kongenitální), cyklickou nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají ANC (absolutní

počet neutrofilů)  0,5 x 10

9/l a těžké nebo opakované infekce v anamnéze.

NEUPOGEN je určen k léčbě přetrvávající neutropenie (ANC nižší nebo roven 1,0 x10

9/l) u

pacientů s pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakteriálních infekcí tam, kde

jsou další možnosti léčby neutropenie nevhodné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Zavedená cytotoxická chemoterapie

Doporučené dávkování NEUPOGENU JE 0,5 MU (5 g)/kg/den. První dávka NEUPOGENU by

neměla být podána dříve než 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. NEUPOGEN může být

podáván denně podkožní injekcí nebo rozředěný v 5% roztoku glukózy a aplikovaný intravenózní

infuzí po dobu 30 minut (viz níže, bod 6.6 „Návod k použití přípravku a zacházení s ním“, ve

které jsou uvedeny pokyny pro ředění). Subkutánní způsob podání je ve většině případů

upřednostňován. Výsledky klinického hodnocení, které posuzovalo efekt jediné dávky, ukázaly,

že intravenózní podání může zkrátit dobu účinku přípravku. Klinický význam těchto zjištění pro

podávání vícečetných dávek není jasný. Výběr způsobu podání přípravku by měl záviset na

individuálních klinických okolnostech. V randomizovaných klinických hodnoceních byl

přípravek podáván subkutánně v dávce 230 g/m

2/den (4,0 až 8,4 g/kg/den).

Denní podávání NEUPOGENU by mělo pokračovat až do doby, než byla překonána nejnižší

očekávaná hranice množství (nadir) neutrofilů a než se jejich počet vrátil zpět do normálního

rozmezí. Předpokládá se, že po zavedené chemoterapii solidních nádorů, lymfomů a lymfoidních

leukemií, bude léčba podle těchto kritérií trvat až 14 dní. Léčba po indukční a konsolidační terapii

akutní myeloidní leukemie může být podstatně delší, (až 38 dní) v závislosti na druhu, dávce a

časovém rozvrhu použité cytotoxické terapie.

U pacientů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií, bývá typicky pozorován přechodný

vzestup počtu neutrofilů 1 až 2 dny po zahájení léčby NEUPOGENEM. K dosažení trvalé

odpovědi na léčbu však nesmí být podávání NEUPOGENU ukončeno před tím, než je překonána

očekávaná nejnižší hranice množství neutrofilů (nadir) a než se počet neutrofilů vrátí do

3/24

normálního rozmezí. Předčasné ukončení léčby NEUPOGENEM před očekávaným nejnižším

poklesem počtu (nadirem) neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií a následnou transplantací kostní dřeně

Doporučená zahajovací dávka přípravku NEUPOGEN je 1,0 MU (10 g)/kg/den ve formě infuze

podávané intravenózně 30 minut nebo 24 hodin , případně 1,0 MU (10 g)/kg/den ve formě

kontinuální subkutánní infuze po dobu 24 hodin. NEUPOGEN se ředí do 20 ml 5% roztoku

glukózy (viz bod 6.6 „Návod k použití přípravku a zacházení s ním“ , ve které jsou uvedeny

pokyny pro ředění).

První dávka NEUPOGENU by neměla být podána dříve než za 24 hodin po cytotoxické

chemoterapii a měla by se podat do 24 hodin po transfúzi kostní dřeně.

Jakmile byla překročena nejnižší hranice počtu (nadir) neutrofilů, denní dávka NEUPOGENU by

měla být titrována podle neutrofilní odpovědi, jak je uvedeno v následující tabulce:

Počet neutrofilů

Úprava dávky NEUPOGENU

> 1,0 x 10

9/l 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5 MU/kg/den

Poté, jestliže ANC zůstane > 1,0 x 10

9/l po

dobu dalších 3 po sobě následujících dní

Ukončit léčbu NEUPOGENEM

Jestliže ANC poklesne pod < 1,0 x 10

9/l v průběhu léčby, dávkování NEUPOGENU by se mělo

zvyšovat podle výše uvedeného postupu

ANC = absolutní počet neutrofilů

Mobilizace periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral blood progenitor cells -PBPC) u pacientů léčených myelosupresivní nebo myeloablativní terapií s následnou autologní transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Doporučená dávka NEUPOGENU pro mobilizaci PBPC v monoterapii je 1,0 MU (10 g)/kg/den

ve formě podkožní kontinuální infuze podávané 24 hodin nebo jednorázové podkožní injekce

podávané denně 5 a 7 po sobě následujících dní. Pro podání infuzí se NEUPOGEN ředí do 20 ml

5% roztoku glukózy (viz bod 6.6 „Návod k použití přípravku a zacházení s ním“ , ve které jsou

uvedeny pokyny pro ředění). Časový rozvrh leukaferézy: jedna nebo dvě leukaferézy provedené

5. a 6. den obvykle postačují. Za určitých okolností mohou být nezbytné ještě další leukaferézy.

Dávkování NEUPOGENU je třeba dodržovat až do poslední leukaferézy.

Doporučená dávka NEUPOGENU k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5

MU (5 g)/kg/den podávaná denně ve formě podkožních injekcí od prvního dne ukončení

chemoterapie až do překročení očekávaného nejnižšího poklesu (nadiru) neutrofilů a návratu

4/24

počtu neutrofilů do normálního rozmezí. Leukaferéza by měla být provedena v době, kdy se ANC

pohybuje v rozmezí od < 0.5 x 10

9/l do > 5.0 x 109/l. Pacientům, kteří nebyli léčeni extenzívní

chemoterapií, stačí často jediná leukaferéza. V ostatních případech jsou doporučovány další

leukaferézy.

Mobilizace periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral blood progenitor cells -PBPC) u normálních dárců před alogenní transplantací periferních kmenových (progenitorových)buněk

Zdravým dárcům by měl být NEUPOGEN podáván kvůli mobilizaci PBPC podkožní injekcí

obvykle v dávce 10 g/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být

zahájena 5. den a může pokračovat do 6. dne, aby bylo možné odebrat 4 x 10

6 buněk CD34+ /kg

tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti s těžkou chronickou neutropenií

Vrozená (kongenitální) neutropenie: doporučená zahajovací dávka je 1,2 MU (12 g)/kg/den

podkožní injekcí v jedné dávce nebo rozděleně do více dávek. Idiopatická nebo cyklická

neutropenie: doporučená zahajovací dávka je 0,5 MU (5 g)/kg/den podkožní injekcí v jedné

dávce nebo rozděleně do více dávek.

Úprava dávky: NEUPOGEN se podává denně podkožní injekcí až do té doby, než je dosažen a

udržen počet neutrofilů vyšší než 1,5 x 10

9/l. Po dosažení odpovědi by měla být nastavena

minimální účinná dávka, která by tento počet udržovala. Dlouhodobé podávání přípravku je

zapotřebí k udržení přiměřeného počtu neutrofilů. Po jednom až dvou týdnech léčby lze

zahajovací dávku zdvojnásobit nebo snížit na polovinu v závislosti na odpovědi pacienta.

V dalším období může být dávka individuálně nastavena každé 1-2 týdny, aby byl průměrný

počet neutrofilů v rozmezí 1,5 x 10

9/l a 10 x 109/l. Při léčbě pacientů s těžkými infekcemi lze

uvažovat i o rychlejším zvyšování dávky. 97% pacientů, u kterých byla zaznamenána odpověď v

klinických hodnoceních, vykazovalo kompletní odpověď při dávkách  24 g/kg/den. Bezpečnost

dlouhodobé léčby NEUPOGENEM v dávce 24 g/kg/den u pacientů s těžkou chronickou

neutropenií nebyla stanovena.

Další údaje

Léčba NEUPOGENEM by měla probíhat pouze ve spolupráci s hematologií a s onkologickým

pracovištěm (které má zkušenostmi s podáváním G-CSF), a pouze na těch pracovištích, kde mají

k dispozici nezbytné diagnostické možnosti. Mobilizace a aferéza by se měla provádět ve

spolupráci s onkologicko-hematologickými pracovištěm, které má dostatečnou zkušenost s touto

léčbou a které je schopno správně monitorovat krvetvorné kmenové (progenitorové) buňky.

5/24

Klinických hodnocení uskutečněných s NEUPOGENEM se sice zúčastnil menší počet pacientů v

pokročilém věku, ale pro tuto skupinu pacientů nebylo provedeno žádné zvláštní klinické

hodnocení a nelze proto stanovit specifické doporučené dávkování.

Farmakokinetický a farmakodynamický profil NEUPOGENU u pacientů s těžkým postižením

funkce ledvin nebo jater byl v klinických hodnoceních podobný jako u normálních pacientů.

V těchto případech není zapotřebí upravovat dávku přípravku.

Použití u dětí se těžkou chronickou neutropenií (severe chronic neutropenia - SCN) a nádorovým onemocněním

Šedesát pět procent pacientů hodnocených v programu SCN (SCN trial program) bylo mladších

18 let. Účinnost léčby pro tuto věkovou skupinu, která do které patřila většina pacientů

s vrozenou (kongenitální) neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v profilech

bezpečnosti u dětských pacientů, kteří byli léčeni pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických hodnocení dětských pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost

NEUPOGENU jsou obdobné jak u dětí, tak i dospělých léčených cytotoxickou chemoterapií,.

Doporučené dávkování u dětí je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní cytotoxickou

chemoterapií.

Pacienti s HIV infekcí

Dosažení reverze (obratu) neutropenie

Doporučená zahajovací dávka NEUPOGENU je 0,1 MU (1 g)/kg/den, podávaná každý den

subkutánní injekcí a titrovaná postupně do maximální dávky 0,4 MU (4 g)/kg/den, dokud není

dosažen a udržen normální počet neutrofilů (ANC > 2.0 x10

9/l). V klinických hodnoceních

odpovídalo na tuto dávku více než 90% pacientů, kteří dosáhli reverze neutropenie v mediánu 2

dní.

U malého počtu pacientů (< 10%), bylo nezbytné podávat až 1,0 MU (10 g)/kg/den k dosažení

reverze (obratu) neutropenie.

Udržení normálního počtu neutrofilů

Po dosažení reverze by měla být nastavena minimální účinná dávka přípravku nezbytná k udržení

normálního počtu neutrofilů. Dávka 30 MU (300 g)/den podkožní injekcí je doporučována k

zahájení úpravy dávkování. Může být zapotřebí dávku dále upravit podle pacientova ANC tak,

aby byl počet neutrofilů > 2.0 x 10

9/l. Dávky 30 MU (300 g)/den podávané při klinických

6/24

hodnoceních 1 až 7 dní v týdnu byly nezbytné k udržení ANC > 2.0 x 10

9/l, při mediánu

frekvence 3 dávky za týden. Pro udržení ANC > 2.0 x 10

9/l může být zapotřebí dlouhodobé

podávání přípravku.

4.3

Kontraindikace

NEUPOGEN nesmí být podáván pacientům se známou přecitlivělostí na filgrastim nebo na

kteroukoli pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

NEUPOGEN nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec

ustanovených režimů dávkování.

NEUPOGEN nesmí být podáván pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se

vyvinula leukemie nebo jsou příznaky vznikající leukemie.

Růst maligních buněk

Faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) může podporovat růst myeloidních buněk in vitro

a podobné účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Bezpečnost a účinnost podávání NEUPOGENU pacientům s myelodysplastickým syndromem

nebo chronickou myelogenní leukemií nebyla dosud stanovena.

NEUPOGEN není k léčbě těchto onemocnění indikován. Zvláštní pozornost je třeba věnovat

rozlišení diagnózy blastické transformace chronické myeloidní leukemie od akutní myeloidní

leukemie.

Vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a účinnosti přípravku u pacientů se sekundární

AML je třeba v těchto případech podávat NEUPOGEN se zvýšenou opatrností.

Bezpečnost a účinnost podávání NEUPOGENU pacientům s de novo AML ve věku < 55 let

s dobrým cytogenetickým nálezem (t(8;21), t(15;17), a inv(16)) nebyla dosud stanovena.

Další zvláštní upozornění

U pacientů s osteoporózou, kteří jsou léčeni kontinuálním podáváním NEUPOGENU po dobu

delší než 6 měsíců, může být nezbytné monitorovat kostní denzitu.

Byly popsány nežádoucí účinky související s postižením plic, a to hlavně intersticiální

pneumonie po podání G-CSF. Pacienti s plicními infiltráty nebo pneumonií v anamnéze mohou

být více rizikoví. Příznaky onemocnění dýchacího ústrojí, jako jsou kašel, horečka a dušnost,

7/24

spolu s rentgenologickým nálezem plicních infiltrátů a zhoršením respiračních funkcí mohou být

prvními známkami syndromu akutního respiračního selhání (ARDS - Acute Respiratory Distress

Syndrome). Podávání NEUPOGENU se musí v tomto případě ukončit a musí být zahájena

příslušná léčba.

Kryt jehly přeplněné injekční stříkačky obsahuje přírodní pryž (derivát latexu), která může

způsobit alergické reakce.

Zvláštní upozornění u pacientů s nádorovým onemocněním

Leukocytóza

U méně než 5% pacientů, kteří byli léčení NEUPOGENEM v dávce vyšší než 0,3 MU/kg/den

(3 g/kg/den), byl pozorován počet bílých krvinek 100 x 10

9/l nebo vyšší. Nebyly zaznamenány

žádné nežádoucí účinky, které by přímo souvisely s tímto stupněm leukocytózy. Nicméně,

vhledem k možnému riziku, které souvisí s těžkou leukocytózou, měl by být počet bílých krvinek

během léčby NEUPOGENEM pravidelně kontrolován. Jestliže počet leukocytů přesáhne 50 x

10

9/l poté, co byla překročena očekávaná nejnižší hranice počtu leukocytů (nadir), léčba

NEUPOGENEM musí být ihned ukončena. Je-li NEUPOGEN podáván kvůli mobilizaci PBPC,

měla být léčba tímto přípravkem ukončena nebo dávka snížena, pokud počet leukocytů přesáhne

70 x 10

9/l.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami cytostatik

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě pacientů vysokými dávkami cytostatik, neboť u těchto

pacientů nebylo prokázáno zlepšení výsledků léčby nádorového onemocnění. Zvýšené dávky

cytostatik mohou vést ke zvýšené toxicitě s následným postižením srdce, plic, kůže a

neurologickými příznaky (viz předepsané informace o použití přípravků specifické

chemoterapie).

Léčbou NEUPOGENEM samotným nelze zabránit vzniku trombocytopenie a anémie, které se

objevují jako následek myelosupresivní chemoterapie. Vzhledem k přepokládanému podávání

vyšších dávek cytostatik (např. plné dávky podle předepsaného dávkovacího schématu) může být

pacient silněji ohrožen trombocytopenií a anémií. Doporučuje se kontrolovat pravidelně počet

krevních destiček a hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podávání jednotlivých dávek

nebo kombinované chemoterapii přípravky, o kterých je známo, že mohou způsobovat těžkou

trombocytopenii.

8/24

Podávání NEUPOGENU k mobilizaci PBPC se projevilo zmírněním poklesu počtu krevních

destiček a zkrácení doby trvání trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní

chemoterapii.

Další zvláštní upozornění

Účinky NEUPOGENU u pacientů s podstatně sníženým počtem myeloidních kmenových

progenitorových buněk nebyly dosud hodnoceny. NEUPOGEN působí v první řadě na prekurzory

neutrofilů se snahou zvýšit počet neutrofilů. Odpověď u pacientů se sníženým počtem prekurzorů

neutrofilů může být proto oslabená (podobně jako u pacientů, kteří jsou léčeni extenzívní

radioterapií nebo chemoterapií, nebo u těch, kteří trpí nádorovou infiltrací kostní dřeně).

Byla zaznamenána hlášení o nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli („graft versus host

disease“-GvHD) a fatálních příhod u pacientů dostávajících G-CSF (faktor stimulující kolonie

granulocytů = granulocyte colony-stimulating factor) po alogenní transplantaci kostní dřeně (viz

bod 5.1).

Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně jako odpověď na léčbu růstovým faktorem bylo

spojeno s přechodnými abnormálními nálezy při zobrazovacích vyšetřeních kostí.To je třeba

zvážit při interpretaci výsledků těchto vyšetření.

Zvláštní upozornění u pacientů s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Mobilizace

Neexistuje žádné prospektivně randomizované srovnání dvou doporučovaných způsobů

mobilizace (NEUPOGEN v monoterapii (samotný) nebo v kombinaci s myelosupresivní

chemoterapií) ve stejné populaci pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi

laboratorními analýzami buněk CD34

+ způsobuje, že přímé srovnání mezi různými hodnoceními

je obtížné. Doporučit optimální způsob mobilizace je proto komplikované. Výběr vhodné

mobilizační metody musí vycházet z celkového cíle léčby každého jednotlivého pacienta.

Předchozí léčba cytotoxickými přípravky

U pacientů, kteří nejprve podstoupili velmi agresivní myelosupresivní terapii, nemusí být

mobilizace PBPC dostatečná k dosažení doporučeného minimálního výtěžku progenitorových

buněk ( 2.0 x 10

6 CD34+ buněk/kg) nebo k urychlení obnovy krevních destiček na stejné úrovni.

Některé cytotoxické látky působí toxicky právě na krvetvorné progenitorové buňky a mohou

nepříznivě ovlivnit jejich mobilizaci. Látky jako melfalan, karmustin (BCNU) a karboplatina,

jsou-li podávány delší dobu před mobilizací progenitorových buněk, mohou snížit výtěžek

9/24

mobilizace. Podávání melfalanu, karboplatiny nebo BCNU současně s NEUPOGENEM působí

pozitivně na mobilizaci progenitorových buněk. Pokud se uvažuje o transfúzi periferních

kmenových (progenitorových) buněk, je vhodné naplánovat jejich mobilizaci do počáteční fáze

léčby. Před podáváním vysokých dávek cytostatik je třeba se u těchto pacientů zaměřit především

na počet progenitorových buněk. Je-li jejich výtěžek nedostatečný (podle výše uvedených

kriterií), měly by být zváženy jiné způsoby léčby, které podporu progenitorových buněk

nevyžadují.

Zhodnocení výtěžku progenitorových buněk

Při hodnocení počtu získaných progenitorových buněk u pacientů léčených NEUPOGENEM je

třeba věnovat zvýšenou pozornost způsobu jejich kvantifikace. Výsledky průtokové cytometrie

buněk CD34

+ se liší v závislosti na použité metodice a doporučení založená na počtech

stanovených v jiných laboratořích by měla být interpretována velmi opatrně.

Statistická analýza poměru mezi počtem reinfundovaných buněk CD34

+ a rychlostí obnovy

krevních destiček po vysokých dávkách cytostatik naznačuje komplexní, ale kontinuální vztah.

Hodnota doporučeného minimálního výtěžku  2.0 x 10

6 buněk CD34+ /kg je založena na

publikovaných zkušenostech s odpovídající hematologickou obnovou. Uvedené hodnoty zřejmě

korelují s rychlejším zotavením, hodnoty pod touto hranicí jsou spojeny s pomalejším zotavením.

Zvláštní upozornění u zdravých dárců, kteří podstupují mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk.

Mobilizace PBPC nepřináší zdravým dárcům žádný přímý klinický užitek a měla by být

vyhrazena pouze pro alogenní transplantaci kmenových buněk.

Mobilizaci PBPC lze provádět pouze u dárců, kteří splňují obvyklá klinická a laboratorní kriteria

pro dárcovství kmenových buněk se zvláštním zřetelem na hodnoty hematologických vyšetření a

možná infekční onemocnění.

Bezpečnost a účinnost NEUPOGENU u zdravých dárců ve věku < 16 let nebo > 60 let nebyla

stanovena.

Přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

9/l) po podání filgrastimu a

leukaferéze byla pozorována u 35 % hodnocených subjektů. Pouze ve dvou případech byl

zaznamenán počet destiček < 50 x 10

9/l , který byl přisuzován provedené leukaferéze.

10/24

Pokud je nezbytné provést více než jednu leukaferézu, je třeba věnovat zvláštní pozornost

dárcům, kteří mají před leukaferézou počet krevních destiček < 100 x 10

9/l; obecně by se

leukaferéza neměla provádět při počtu destiček < 75 x 10

9/l.

Leukaferéza by se dále neměla provádět u dárců užívajících antikoagulancia nebo u těch, kteří

mají poruchu srážení krve.

Podávání NEUPOGENU by mělo být přerušeno nebo dávka snížena v případě, že počet leukocytů

překročí 70 x10

9/l.

Dárci , kterým byl podáván G-CSFs kvůli mobilizaci PBPC by měli být sledováni do doby, než se

jejich hematologické hodnoty vrátí k normě.

Byly popsány přechodné cytogenetické abnormality u zdravých dárců po podání G-CSF. Význam

těchto změn je dosud neznámý.

V současné době pokračuje sledování dlouhodobé bezpečnosti přípravku u dárců. U zdravých

dárců nelze zcela vyloučit riziko vzniku maligního myeloidního klonu. Doporučuje se proto, aby

centra provádějící aferézu nejméně 10 let systematicky sledovala dárce kmenových buněk

z hlediska dlouhodobé monitorace bezpečnosti přípravku.

Po podání G-CSF se běžně objevovaly asymptomatické případy splenomegalie, velmi vzácné

byly případy ruptury sleziny u zdravých dárců (a pacientů). Některé případy ruptury sleziny

skončily fatálně. Je třeba proto pečlivě kontrolovat velikost sleziny (např. klinickým vyšetřením,

ultrazvukem) a na možnost ruptury sleziny pomýšlet u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na

bolesti v levém podžebří nebo v levém rameni.

U zdravých dárců byly v postmarketingových klinických hodnoceních velmi vzácně popsány

plicní nežádoucí účinky (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie). Při

podezření nebo výskytu plicních nežádoucích účinků je třeba zvážit přerušení léčby Neupogenem

a poskytnout odpovídající zdravotní péči.

Zvláštní upozornění u příjemců alogenních periferních kmenových (progenitorových) buněk mobilizovaných NEUPOGENEM.

Z údajů, které jsou v současnosti dostupné, vyplývá, že imunologické interakce mezi alogenním

PBPC štěpem a příjemcem mohou být spojeny se zvýšeným rizikem akutní nebo chronické

nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (Graft versus Host Disease - GvHD) ve srovnání

s transplantací kostní dřeně.

11/24

Zvláštní upozornění u pacientů s těžkou chronickou neutropenií (SCN)

Krevní obraz

Je nezbytné pečlivě sledovat počet krevních destiček, a to zejména v průběhu prvních několika

týdnů léčby NEUPOGENEM. Je třeba zvážit možnost snížení dávky nebo přechodného vysazení

NEUPOGENU u pacientů s trombocytopenií. t.j. při počtu krevních destiček trvale pod 100

000/mm

3.

Může docházet i k dalším změnám počtu krvinek včetně anémie a přechodného zvýšení počtu

myeloidních progenitorových buněk. Tyto změny vyžadují pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace do leukemie nebo myelodysplastického syndromu

V případě těžké chronické neutropenie je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejímu odlišení od

jiných poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplasie a myeloidní leukemie. Před

zahájením léčby by měl být vyšetřen kompletní diferenciální krevní obraz, počet krevních

destiček a morfologie kostní dřeně s určením karyotypu.

V průběhu klinických hodnocení byl u pacientů s těžkou formou chronické neutropenie léčených

NEUPOGENEM zaznamenán malý počet případů (přibližně 3%) myelodysplastického syndromu

nebo leukemie. Tento výskyt byl zjištěn pouze u pacientů s kongenitální neutropenií.

Myelodysplastický syndrom (MDS) a leukemie jsou přirozenými komplikacemi tohoto

onemocnění a jejich spojitost s podáváním NEUPOGENU je nejistá. Ve skupině čítající přibližně

12% pacientů, kteří měli na počátku léčby normální cytogenetický nález, byly následně objeveny

při pravidelných vyšetřeních abnormality včetně monosomie 7. chromozomu. V současné době

není zcela jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů trpících těžkou formou chronické neutropenie

predisponuje tyto pacienty ke vzniku cytogenetických abnormalit, MDS nebo leukemické

transformace. U těchto pacientů se doporučuje pravidelné (každých 12 měsíců) morfologické a

cytogenetické vyšetření kostní dřeně.

Další zvláštní upozornění

Měly by být vyloučeny další příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Splenomegalie je přímým následkem léčby NEUPOGENEM. U třiceti jednoho procenta (31%)

pacientů, kteří se zúčastnili klinických hodnocení, byla nalezena pohmatem zjistitelná

splenomegalie. Zvětšení objemu sleziny, určené radiograficky, se objevovalo časně po zahájení

léčby NEUPOGENEM, a mělo tendenci dále stagnovat. Snížení dávky vedlo ke zpomalení růstu

sleziny nebo se zvětšování zastavilo. U 3% pacientů bylo nutné slezinu chirurgicky odstranit.

12/24

Velikost sleziny by měla být pravidelně kontrolována. Ke zhodnocení abnormálního zvětšení

sleziny by mělo stačit palpační vyšetření břicha (pohmatem).

U nízkého počtu pacientů se vyskytovala hematurie/proteinurie. Ke sledování těchto příznaků je

nezbytný pravidelný rozbor moči.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku novorozencům a pacientům s autoimunní neutropenií

nebyla stanovena.

Zvláštní upozornění u pacientů s HIV infekcí

Krevní obraz

Absolutní počet neutrofilů (absolute neutrophil count - ANC) by měl být pečlivě sledován, a to

zejména během prvních týdnů po zahájení léčby NEUPOGENEM. Někteří pacienti mohou na

zahajovací dávku NEUPOGENU reagovat velmi rychle a značným zvýšením počtu neutrofilů.

První 2 až 3 dny léčby NEUPOGENEM se doporučuje kontrolovat ANC denně. V průběhu další

léčby se doporučuje kontrolovat ANC nejméně dvakrát týdně během prvních dvou týdnů léčby a

poté jednou za týden nebo jednou za dva týdny po dobu udržovací terapie. Při intermitentním

podávání 30 MU (300 g) NEUPOGENU za den může docházet k výraznému kolísání počtu

neutrofilů. K určení nejnižší hranice (nadiru) absolutního počtu neutrofilů se doporučuje odebírat

krevní vzorky ke stanovení ANC bezprostředně před plánovaným podáním NEUPOGENU.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčiv

Léčbou samotným NEUPOGENEM nelze předejít vzniku trombocytopenie a anémie vyvolané

myelosupresivní léčbou. Důsledkem případného podávání vysokých dávek nebo velkého počtu

těchto přípravků zároveň s léčbou NEUPOGENEM může být pro pacienta zvýšené riziko

trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelně kontrolovat krevní obraz (viz výše).

Infekce a maligní onemocnění vyvolávající myelosupresi (útlum kostní dřeně)

Neutropenie může vzniknout následkem infekce oportunními mikroorganizmy, infiltrujícími

kostní dřeň, jakými je například Mycobacterium avium , nebo na podkladě maligních

onemocnění, jako je lymfom. U pacientů, kterým byla zjištěna infekční infiltrace kostní dřeně

nebo malignita, je třeba kromě podávání NEUPOGENU kvůli neutropenii i zvážit příslušnou

léčbu základního onemocnění. Účinky NEUPOGENU na neutropenii vyvolanou infekční

infiltrací kostní dřeně nebo maligním onemocněním nebyly dostatečně zhodnoceny.

13/24

Zvláštní upozornění u pacientů se srpkovitou anémií

U pacientů se srpkovitou anemií byly ve spojení s podáváním NEUPOGENU popsány vazo-

okluzivní krize, v některých případech s fatálním koncem. Při úvaze o použití NEUPOGENU u

pacientů se srpkovitou anemií by měl proto lékař postupovat velice opatrně a podrobně zvážit

vzájemný poměr možných rizik a přínosů léčby.

Všichni pacienti

Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pacienti se vzácnými vrozenými problémy s intolerancí

fruktózy by neměli být léčeni tímto přípravkem.

Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,6 mg/ml, čili je v podstatě bez sodíku.Pro lepší dohledatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF) se má v záznamu

pacienta zřetelně zaznamenávat obchodní název podaného přípravku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost NEUPOGENU podávaného ve stejný den s myelosupresivní cytotoxickou

chemoterapií nebyla definitivně stanovena. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních

buněk na myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii, není podání NEUPOGENU doporučováno

v časovém období od 24 hodin před chemoterapií až 24 hodin po chemoterapii. Předběžné

výsledky získané od malého počtu pacientů léčených NEUPOGENEM současně s 5-

fluorouracilem ukazují na možnost zhoršení neutropenie.

Případné interakce s jinými hematopoetickýni růstovými faktory a cytokiny nebyly dosud v rámci

klinických hodnocení studovány.

Vzhledem k tomu, že lithium podporuje uvolňování neutrofilů, může dojít při jeho podávání k

zesílení účinku NEUPOGENU. Přestože tato interakce nebyla formálně hodnocena, není k

dispozici důkaz o její škodlivosti.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost podávání NEUPOGENU těhotným ženám nebyla stanovena. Existují literární údaje

popisující transplacentární průnik filgrastimu u těhotných žen. Studie na krysách a králících

nepodaly důkaz o teratogenitě NEUPOGENU. U králíků byla zaznamenána vyšší incidence

potratů, ale nebyly pozorovány žádné malformace. Možné riziko léčby NEUPOGENEM u

těhotných žen musí být zváženo v poměru k předpokládanému léčebnému prospěchu.

Není známo, zda NEUPOGEN přechází do mateřského mléka. Kojícím ženám se nedoporučuje

NEUPOGEN podávat.

14/24

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádná klinická hodnocení o vlivu NEUPOGENU na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyla

prováděna.

4.8

Nežádoucí účinky

Zkušenosti z klinických studií

Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny ve skupinách podle orgánových systémů dle MedDRA

(SOC).V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky popsány v pořadí podle klesající

závažnosti. Posouzení nežádoucích účinků je založeno na následujících skupinách dle četnosti:

Velmi časté:

≥1/10

Časté:

≥1/100, <1/10

Méně časté:

≥1/1,000, <1/100

Vzácné:

≥1/10,000, <1/1,000

Velmi vzácné:

<1/10,000

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Pacienti s nádorovým onemocněním

Nejčastějším nežádoucím účinkem, který byl pozorován v souvislosti s podáváním doporučených

dávek NEUPOGENU při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému mírné až

střední intenzity, které se vyskytovaly u 10 % pacientů. U 3 % pacientů byly tyto bolesti silné.

Bolesti pohybového systému lze obvykle potlačit běžnými analgetiky. K méně častým

nežádoucím účinkům patřily poruchy močení, především lehká až středně závažná dysurie.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních nezvyšoval NEUPOGEN

incidenci nežádoucích účinků spojených s cytotoxickou chemoterapií. Nežádoucí účinky uváděné

se stejnou frekvencí u pacientů léčených kombinací NEUPOGEN/chemoterapie a

placebo/chemoterapie byly : nevolnost a zvracení, alopecie, průjem, únava, nechutenství , záněty

sliznic , bolesti hlavy, kašel, vyrážka, bolesti na hrudi, astenie, faryngolaryngeální bolest, zácpa a

bolest.

Reverzibilní a na dávce závislé mírné až střední zvýšení laktátdehydrogenázy, alkalické fosfatázy,

kyseliny močové a -glutamyl transferázy bylo zaznamenáno při léčbě doporučenými dávkami

NEUPOGENU přibližně u 50%, 35%, 25%, respektive 10% pacientů.

Ojediněle byly uváděny přechodné poklesy krevního tlaku nevyžadující klinickou léčbu.

Byly popsány případy GvHD a úmrtí pacientů, kteří byli léčeni G-CSF po alogenní transplantaci

kostní dřeně (viz. bod 5.1).

15/24

Cévní onemocnění včetně venookluzívní choroby a poruch bilance tekutin byly uváděny ojediněle

u pacientů léčených vysokými dávkami cytostatik a následnou autologní transplantací kostní

dřeně. Příčinná souvislost s podáváním NEUPOGENU nebyla stanovena.

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Zvýšení alkalické fosfatázy krvi

Zvýšení laktátdehydrogenázy v krviZvýšení kyseliny močové v krvi

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Vzácné

Angiopatie

Časté

KašelFaryngolaryngeální bolest

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Plicní infiltrace

Velmi časté

NauseaZvracení

Gastrointestinální poruchy

Časté

ZácpaPrůjem

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Zvýšení gamaglutamyltransferázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

AlopecieVyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolesti kostí a svalů

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Abnormality moči

Časté

Únava

Astenie

Záněty sliznicBolest na hrudi

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Bolest

Nežádoucí účinky u zdravých dárců s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem byly přechodné bolesti pohybového systému mírné až

střední intenzity. Leukocytóza (počet bílých krvinek /WBC/ > 50 x 10

9/l) byla zaznamenána u

16/24

41% dárců a přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

9/l) po podání

filgrastimu a leukaferéze se vyskytovala u 35% dárců.

Přechodné, lehké zvýšení alkalické fosfatázy, laktátdehydrogenázy, aspartátaminotransferázy a

kyseliny močové bylo popsáno u zdravých dárců, kterým byl podáván filgrastim; tyto nálezy

neměly klinickou odezvu.

Exacerbace příznaků artritidy byla pozorována velmi vzácně.

Bolesti hlavy, které jsou přičítány podávání filgrastimu, byly popsány v klinických hodnoceních

dárců PBPC.

U zdravých dárců byl často zaznamenán výskyt splenomegalie, obvykle však bezpříznakové.

Velmi vzácně byly popsány případy ruptury sleziny u zdravých dárců a pacientů po podávání

faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF = granulocyte colony-stimulating factor) (viz

bod 4.4).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Leukocytóza

Trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Časté

Zvýšení alkalické fosfatázy v krvi

Zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Méně časté

Zvýšení aspartátaminotransferázy

Hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Velmi časté

Bolest pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Exacerbace revmatoidní artritidy

Nežádoucí účinky u pacientů s těžkou formou chronické neutropenie (SCN)

Frekvence nežádoucích účinků, které byly popsány v souvislosti s léčbou NEUPOGENEM U

pacientů s SCN, se postupem času snižovala.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, přisuzovanými NEUPOGENU, byly bolesti kostí a obecně

bolesti pohybového systému.

17/24

K dalším pozorovaným nežádoucím účinkům patřila splenomegalie, v menšině případů

progresivní, a trombocytopenie. Bolesti hlavy a průjmy byly zaznamenány krátce po zahájení

léčby NEUPOGENEM u méně než 10% pacientů. Popsána byla také anémie a případy epistaxe .

Přechodné zvýšení sérové hladiny kyseliny močové, laktátdehydrogenázy a alkalické fosfatázy

nebylo doprovázeno klinickými příznaky. Bylo zaznamenáno také přechodné mírné snížení

glykémie.

Nežádoucí účinky pravděpodobně související s léčbou NEUPOGENEM, které se vyskytují u

< 2% pacientů s SCN byly: reakce v místě vpichu injekce, bolest hlavy, hepatomegalie, bolesti

kloubů, alopecie, osteoporóza a kožní vyrážka.

Při dlouhodobé léčbě byla u 2 % pacientů s SCN zjištěna kožní vaskulitida. Velmi zřídka došlo k

výskytu proteinurie/hematurie.

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Anemie

Splenomegalie

Časté

Trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Velmi časté

Zvýšení alkalické fosfatázy v krvi

Zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi

Snížení glukózy v krvi

Hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Alopecie

Kožní vaskulitida

Vyrážka

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Osteoporóza

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Hematurie

Proteinurie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Bolest v místě vpichu

18/24

Nežádoucí účinky u pacientů s infekcí HIV

Jedinými nežádoucími účinky, které byl pozorovány v souvislosti s podáváním doporučených

dávek NEUPOGENU při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému, především

bolesti kostí mírné až střední intenzity a bolesti svalů. Incidence těchto případů byla podobná jako

u pacientů s nádorovým onemocněním.

Splenomegalie související s léčbou NEUPOGENEM se vyskytovalo u < 3% pacientů. Ve všech

případech se jednalo o mírné až střední zvětšení, diagnostikované fyzikálním vyšetřením.

Klinický průběh byl vždy benigní; u žádného pacienta nebyl zjištěn hypersplenizmus a žádný

pacient nemusel podstoupit splenektomii. Vzhledem k tomu, že splenomegalie bývá u pacientů

infikovaných HIV časté a objevuje se v různém stupni u pacientů s AIDS, je souvislost s léčbou

NEUPOGENEM nejasná.

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Poruchy sleziny

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Zkušenosti po uvedení na trh

Pacienti s nádorovým onemocněním

U pacientů léčených NEUPOGENEM byly velmi vzácně zaznamenány případy výskytu kožní

vaskulitidy. Mechanizmus vzniku této vaskulitidy u pacientů, kterým je podáván NEUPOGEN,

není znám.

Ojediněle byl hlášen výskyt Sweetova syndromu (akutní febrilní dermatóza).

V individuálních případech byla zaznamenána exacerbace revmatoidní artritidy.

Vzácně byl uváděn výskyt nežádoucích účinků souvisejících s postižením plic typu intersticiální

pneumonie, plicního otoku a plicních infiltrátů s následným rozvojem respiračního selhání nebo

syndromem akutní dechové tísně (ARDS), které může být fatální (viz bod 4.4.).

U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byl v úvodu léčby či v jejím průběhu popsán

v postmarketingovém období výskyt alergických reakcí různých typů včetně anafylaxe, vyrážky,

19/24

kopřivky, angioedému, dyspnoe a hypotenze. Celkově byla hlášení častější po i.v. podání.

V některých případech se tyto reakce znovu vyskytly při opětném zahájení léčby, naznačujíc tak

příčinnou souvislost. NEUPOGEN by neměl být vůbec podáván pacientům s anamnézou

prodělaných závažných alergických reakcí.

U pacientů se srpkovitou anemií byly hlášeny izolované případy vazo-okluzivní krize (viz bod

4.4.).

U pacientů s rakovinou léčených filgrastimem byla popsána pseudodna.

Zdraví dárci

U zdravých dárců byla v postmarketingovém období popsána anafylaxe.

Plicní nežádoucí účinky (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie) byly

hlášeny u zdravých dárců v postmarketingovém období (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Účinky NEUPOGENU v případě předávkování nebyly stanoveny. Ukončení léčby

NEUPOGENEM vede obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50% během 1 až 2 dnů, jejich

návrat do normy trvá 1 až 7 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytokiny, ATC kód: L03AA02

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní

dřeně. NEUPOGEN obsahující rekombinantní methionyl humánní G-CSF (filgrastim) způsobuje

během 24 hodin významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi spolu s lehkým zvýšením

monocytů. U některých pacientů s těžkou formou chronické neutropenie může filgrastim také

vyvolávat mírné zvýšení počtu cirkulujících eosinofilů a bazofilů vzhledem k jejich počátečním

hodnotám; někteří tito pacienti mohou mít eosinofilii nebo bazofilii již před zahájením léčby.

Zvýšení počtu neutrofilů je v rozsahu doporučovaného dávkování závislé na dávce. Neutrofily

tvořené v lidském těle po podání filgrastimu mají normální nebo zesílenou funkci, jak bylo

prokázáno testy chemotaktických a fagocytárních funkcí. Ukončení léčby filgrastimem vede

obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50% během 1 až 2 dní, jejich návrat do normy trvá 1

až 7dní.

20/24

Podávání filgrastimu pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií vede k signifikantnímu

poklesu incidence, závažnosti a doby trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Léčba

filgrastimem významně zkracuje dobu trvání febrilní neutropenie, užívání antibiotik a

hospitalizace po chemoterapii pro akutní myelogenní leukemii nebo po myeloablativní léčbě

s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence horečky a prokázaných infekcí snížena nebyla.

Doba horečky nebyla zkrácena u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou

transplantací kostní dřeně.

Užívání filgrastimu, ať už samotného nebo po chemoterapii, mobilizuje hematopoetické kmenové

(progenitorové) buňky do periferní krve. Tyto autologní periferní progenitorové buňky

(peripheral blood progenitor cells- PBPC) mohou být odebrány a podávány zpět infuzí po léčbě

vysokými dávkami cytotoxických přípravků, buď namísto transplantace kostní dřeně nebo jako

její doplněk. Podání PBPC urychluje obnovu krvetvorby, zkracuje tím dobu, po kterou trvá riziko

krvácivých komplikací a snižuje spotřebu transfúzí krevních destiček.

U příjemců alogenních periferních progenitorových buněk mobilizovaných NEUPOGENEM

došlo podstatně rychleji k obnově hematologických parametrů, což vedlo k významnému zkrácení

doby neléčené obnovy počtu krevních destiček v porovnání s alogenní transplantací kostní dřeně.

Jedno retrospektivní evropské hodnocení hodnotící používání G-CSF po alogenní transplantaci

kostní dřeně u pacientů s akutními leukemiemi naznačuje zvýšené riziko GvHD, mortality

související s léčbou (TRM) a mortality, pokud byl G-CSF podáván. V jiném retrospektivním

mezinárodním hodnocení u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukemií nebyl žádný vliv

na riziko GvHD, TRM a mortalitu pozorován. Metaanalýzou hodnocení alogenních transplantací,

včetně výsledků 9 prospektivních randomizovaných hodnocení, 8 retrospektivních hodnocení a 1

hodnocení případů a kontrol, nebyl zjištěný žádný vliv na riziko akutní GvHD, chronickou GvHD

nebo časnou TRM.

Relativní

Riziko

(95%

CI)

GvHD

a

TRM

po léčbě s G-CSF po transplantaci kostní dřeně

Publikace

Trvání studie

N

Akutní stupeň II-IV GvHD

chronická GvHD

TRM

Meta-Analýza(2003)

1986-2001

a

1198

1.08 (0.87, 1.33)

1.02 (0.82, 1.26)

0.70 (0.38, 1.31)

Evropské retrospektivní hodnocení (2004)

1992-2002

b

1789

1.33 (1.08, 1.64)

1.29 (1.02, 1.61)

1.73 (1.30, 2.32)

21/24

Mezinárodní retrospektivní hodnocení (2006)

1995-2000

b

2110

1.11 (0.86, 1.42)

1.10 (0.86, 1.39)

1.26 (0.95, 1.67)

aAnalýza zahrnuje hodnocení týkající se transplantace kostní dřeně v tomto období; v některých hodnoceních se používal GM-CSF

bAnalýza zahrnuje pacienty po transplantaci kostní dřeně v tomto období

Podávání filgrastimu zdravým dárcům k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk před alogenní transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Dávka 10 g/kg/den podávaná subkutánně zdravým dárcům po dobu 4 až 5 po sobě následujících

dní umožňuje získat  4 x 10

6 CD34+ buněk/kg tělesné váhy u většiny dárců po dvou

leukaferézách.

Podávání filgrastimu pacientům (dětem nebo dospělým) s těžkou formou chronické neutropenie

(těžká vrozená, cyklická a idiopatická neutropenie) vede k přetrvávajícímu zvýšení absolutního

počtu neutrofilů v periferní krvi a sníženému počtu infekčních komplikací a souvisejících stavů.

Podávání filgrastimu pacientům infikovaným HIV vede k udržení normálního počtu neutrofilů,

což umožňuje podávání antivirových a/nebo dalších myelosupresívních léčiv podle plánovaného

schématu dávkování. Nejsou důkazy o tom, že by u pacientů infikovaných HIV docházelo ke

zvýšené replikaci HIV.

Tak jako jiné hematopoetické růstové faktory, G-CSF vykazuje in vitro stimulační vlastnosti na

lidských endoteliálních buňkách.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Clearance

filgrastimu

probíhá

podle

farmakokinetiky

prvního

řádku

(first-order

pharmacokinetics) po subkutánním i intravenózním podání. Poločas sérové eliminace filgrastimu

je přibližně 3,5 hodiny při rychlostí clearance přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální podávání

NEUPOGENU v infuzi po dobu až 28 dní pacientům v rekonvalescenci po autologní transplantaci

kostní dřeně nevedlo k akumulaci filgrastimu, přičemž poločas eliminace byl srovnatelný po

celou dobu podávání. Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní lineární

korelace, ať je podán intravenózně nebo subkutánně. Po subkutánním podání doporučených dávek

přetrvávaly sérové koncentrace nad 10 ng/ml po dobu 8 až 16 hodin. Distribuční objem v krvi je

přibližně 150 ml/kg.

22/24

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou žádné další předklinické údaje důležité pro preskripci, které by doplňovaly údaje již

uvedené v ostatních kapitolách Souhrnu údajů o přípravku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného*

Sorbitol (E420)

Polysorbát 80

Voda na injekci

* Trihydrát octanu sodného byl vyroben titrací ledové kyseliny octové s hydroxidem sodným

6.2

Inkompatibility

NEUPOGEN se nesmí ředit solnými roztoky.

Rozpuštěný filgrastim může se může adsorbovat na skle a plastech.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6 (Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci).

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku před použitím byla prokázána po dobu 24

hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po

naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat 24

hodin při 2 až 8C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2C - 8C.

Naředěný roztok NEUPOGENU je třeba uchovávat při teplotě 2C až 8C

Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu

NEUPOGENU.

23/24

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jedno balení obsahuje jednu nebo pět předplněných stříkaček s 0,5 ml NEUPOGENU ve formě

injekčního roztoku.

Předplněné injekční stříkačky jsou vyrobeny ze skla typu I a mají trvale připojenu injekční jehlu z

nerezavějící oceli. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní gumu

(derivát latexu). Viz bod 4.4.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a jeho likvidaci

Pokud je třeba, NEUPOGEN může být ředěn 5% roztokem glukózy.

V žádném případě se nedoporučuje ředění na výslednou koncentraci nižší než 0,2 MU (2 g)/ml.

Roztok přípravku před podáním prohlédněte. Použít lze jen čiré roztoky bez volných částic.

Při léčbě filgrastimem naředěným do koncentrace nižší než 1.5 MU (15 g)/ml je třeba do roztoku

přidat lidský albumin (HSA) až do výsledné koncentrace 2 mg/ml.

Například: v připravené injekci o obsahu 20 ml s celkovou dávkou filgrastimu nižší než 30 MU

(300 g) by mělo být přidáno 0,2 ml 20% lidského albuminu (human albumin solution Ph. Eur).

NEUPOGEN neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální

kontaminace jsou injekční lahvičky NEUPOGENU určeny pouze k jednorázovému použití.

NEUPOGEN, pokud je naředěný 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a řadou

plastických materiálů včetně PVC, polyolefinu (kopolymer polypropylrnu a polyethylenu) a

polypropylenu.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/267/05-C

24/24

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.8.2005 / 17.6.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.3.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEUPOGEN 48MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce filgrastimum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 48 milionů jednotek

(0,96 mg/ml) filgrastimu

v 0,5 ml sterilního roztoku bez konzervační látky. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Pomocné látky: octan sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuze v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml na jednorázové použití . 1 předplněná injekční stříkačka v 1 balení. 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K subkutánnímu podání nebo intravenóznímu podání po naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při 2° až 8°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/267/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Neupogen 48

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA NA OBALU S 5 STŘÍKAČKAMI 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEUPOGEN 48MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce filgrastimum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 48 milionů jednotek

(0,96 mg/ml) filgrastimu

v 0,5 ml sterilního roztoku bez konzervační látky. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Pomocné látky: octan sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuze v předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml na jednorázové použití. 5 předplněných stříkaček v 1 balení. 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K subkutánnímu podání nebo intravenóznímu podání po naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při 2° až 8°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/267/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Neupogen 48

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

NEUPOGEN 48MU/0,5 ml injekční roztok/ sterilní koncentrát filgrastimum s.c./i.v. 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Exp: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml 6.

JINÉ

Amgen Europe B.V.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.