Nebido

Kód 0019373 ( )
Registrační číslo 56/ 176/05-C
Název NEBIDO
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0019373 INJ SOL 1X4ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NEBIDO

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls188958/2011 a příloha ke sp.zn.sukls158448/2010, sukls116614/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nebido 1000 mg / 4 ml, injekční roztok(testosteroni undecanoas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je Nebido a k čemu se používá2. Než je Vám Nebido podáno3. Jak se Nebido užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Nebido uchovávat6. Další informace

1. CO JE NEBIDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nebido obsahuje jako léčivou látku testosteron, mužský hormon. Nebido se podává injekcí do svalu Vašeho těla. Zde je uchováván a postupně uvolňován po určitou dobu. Nebido se používá u dospělých mužů k náhradě testosteronu v těle při léčení různých potíží způsobených nedostatkemtestosteronu (mužský hypogonadismus). Tyto příznaky musí být potvrzeny dvěma nezávislými měřeními testosteronu v krvi a zahrnují:

impotence

neplodnost

nízká sexuální energie

únavnost

depresivní nálady

úbytek kostní hmoty v důsledku nízkých hladin hormonů.

2. NEŽ JE VÁM NEBIDO PODÁNO

Neužívejte Nebido:

2

jestliže jste alergický (přecitlivělý) na testosteron undekanoát nebo na jakoukoliv další složku Nebida (viz část „Co Nebido obsahuje“)

jestliže jste někdy měl na androgenech závislý nádor nebo podezření na rakovinu prostaty nebo prsní žlázy

jestliže máte nebo jste někdy měl nádor jater.

Nebido není určen pro použití u žen.

Přípravek Nebido není určen k léčbě dětí a dospívajících. O použití Nebida u mužů mladších 18 let nejsou k dispozici žádné údaje.

Při léčbě Nebidem věnujte mimořádnou pozornost následujícímu:

Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo jste kdykoliv měl:

epilepsii

problémy se srdcem, ledvinami nebo játry

migrénu

dočasné přerušení dýchání ve spánku (apnoe), protože může dojít ke zhoršení

rakovinu, protože může být potřeba pravidelně kontrolovat hladinu vápníku ve Vaší krvi

poruchy krevní srážlivosti.

Pokud máte závažné onemocnění srdce, jater nebo ledvin, léčba Nebidem může způsobit závažné komplikace ve formě zadržování tekutiny ve Vašem těle, někdy doprovázené (městnavým) srdečním selháním.

Starší pacienti (65 let nebo více)Lékař Vám nemusí upravovat dávku, pokud je Vám více než 65 let (viz „Lékařské vyšetření/sledování“).

Pokud Vaše játra nepracujíNebyly provedeny žádné formální studie u pacientů s poškozenou funkcí jater. Pokud jste někdy měl jaterní nádor, Nebido Vám nebude předepsán (viz. „Neužívejte Nebido“).

Používání Nebida k nárůstu velikosti svalů nebo ke zvýšení tělesné zdatnosti u zdravých jedinců není vhodné.

Užívání Nebida může vést k pozitivnímu výsledku při testech na nedovolená léčiva.

Lékařské vyšetření/sledování

Mužské pohlavní hormony mohou vystupňovat růst rakoviny prostaty a zvětšení prostaty (benigní hypertrofie prostaty). Než začnete užívat Nebido, lékař Vás vyšetří, zda nemáte rakovinu prostaty.

V průběhu léčení Vám lékař bude vyšetřovat pravidelně prostatu a prsní žlázy,

zejména jste-li staršího věku. Lékař Vám také bude pravidelně odebírat vzorky krve.

3

Při léčbě hormonálními látkami jako jsou androgeny byl pozorován výskyt benigních (nezhoubných) a maligních (zhoubných) nádorů jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Lékař může upravit dávku, jestliže užíváte některé z následujících léků:

hormon ACTH nebo kortikosteroidy (používané k léčbě různých stavů, například revmatizmu, artritidy, alergických stavů a astmatu): Nebido může zvýšit riziko zadržování tekutiny, zejména jestliže Vaše srdce a játra správně nepracují.

léky, které ředí Vaši krev (antikoagulancia)

Jste-li diabetik, může být nezbytná úprava dávkování inzulínu.

Nebido může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (například štítné žlázy).Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře o tom, že užíváte Nebido.

Těhotenství a kojeníPřípravek Nebido není určen k léčbě žen a těhotné a kojící ženy jej nesmí užívat.Substituční léčba testosteronem může reverzibilně (vratně) snížit spermatogenezi.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebido nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE NEBIDO UŽÍVÁ?

Lékař Vám podá injekci Nebida (1 ampule) velmi pomalu do svalu. Bude Vám podávat injekce každých 10 až 14 týdnů. Toto množství je dostatečné k udržení správné hladiny testosteronu a nevede k nadměrným zásobám testosteronu v krvi.

Nebido je třeba podat výhradně do svalu. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby nedošlo k injekci do krevních cév (viz „Návod k použití ampule“).

Začátek léčby

Před zahájením léčby a v časném stadiu léčby Vám lékař změří hladinu testosteronu v krvi. Druhá injekce Vám může být podána již za 6 týdnů, aby bylo rychle dosaženo správné hladiny testosteronu. Toto bude záviset na Vašich potížích a na hladinách testosteronu.

Udržení hladin Nebida během léčby

Interval mezi injekcemi by měl vždy být v doporučeném rozmezí 10 až 14 týdnů. Lékař Vám bude pravidelně měřit hladinu testosteronu v krvi na konci intervalu mezi injekcemi, aby se ujistil o její náležité hodnotě. Bude-li hladina příliš nízká, lékař může rozhodnout o častějším podávání injekcí. Bude-li hladina testosteronu příliš vysoká, lékař může rozhodnout, že Vám bude injekce podávat méně často. Nezapomeňte navštívit lékaře k podání další injekce. Jinak správná hladina testosteronu nebude udržena.

4

Jestliže si myslíte, že účinek Nebida je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o tom svého lékaře.

Jestliže jste užil více Nebida, než jste měl:

Příznaky, které mohou znamenat nadměrné množství Nebida, zahrnují:

podrážděnost

nervozitu

zvýšení hmotnosti

déletrvající nebo časté erekce

Informujte lékaře, jestliže pocítíte některý z těchto příznaků. Lékař Vám bude podávat injekce méně často nebo přeruší léčbu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nebido nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou akné a bolest v místě vpichu injekce.

Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 na každých 100 pacientů se může vyskytnout):

abnormálně vysoká hladina krevních buněk

zvýšení hmotnosti

návaly horka

akné

zvětšená prostata a přidružené problémy

různé reakce v místě podání injekce (např. bolest, modřina nebo podráždění)

Méně časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 na každých 1000 pacientů se může vyskytnout):

alergická reakce

zvýšení chuti k jídlu, změny v krevních testech (např. zvýšení krevních cukrů nebo tuků)

deprese, emoční poruchy, nespavost, neklid, agresivita nebo podrážděnost

bolest hlavy, migréna nebo třes

kardiovaskulární (srdečně cévní) poruchy, zvýšený krevní tlak nebo závratě

zánět průdušek, zánět nosních dutin (sinusitis), kašel, dušnost, chrápání nebo problémy s hlasem

průjem nebo nevolnost

změny hodnot jaterních testů

ztráta vlasů nebo různé kožní reakce (např. svědění, zarudnutí nebo suchost kůže)

bolesti kloubů, bolesti končetin, svalové potíže (např. křeče, bolest nebo ztuhlost) nebo zvýšení krevní složky kreatin fosfokinázy

5

poruchy močového ústrojí (např. snížení proudu moče, zadržování moče, nutnost močení v noci)

prostatické poruchy (např. intraepiteliální neoplasmata prostaty nebo tvrdnutí nebo zánět prostaty), změny sexuálního chování (zájem o sex), bolest varlat, bolest, ztvrdnutí nebo zvětšení prsních žláz, nebo zvýšená hladina mužských a ženských hormonů

únava, celkový pocit slabosti, výrazné pocení nebo noční pocení

Olejový roztok Nebida se může dostat do plic (plicní mikroembolizace olejového roztoku), což může ve vzácných případech vést k příznakům jako kašel, dušnost, celkově nedobrý pocit, nadměrné pocení, bolest na hrudníku, závrať, pocit píchání nebo mdloby. Tyto reakce se mohou vyskytnout v průběhu podání injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní (mohou ustoupit).

Byly hlášeny anafylaktické (vážné alergické) reakce, předpokládá se, že mohly mít souvislost s použitím Nebida.

Kromě výše uvedených nežádoucích reakcí byly při léčbě přípravky obsahujícími testosteron hlášeny: nervozita, nepřátelství, krátké přerušování dýchání ve spánku, různé kožní reakce včetně lupů a mastné kůže, zvýšená frekvence erekcí a velmi vzácně žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka).

Léčba vysokými dávkami testosteronu často přerušuje nebo snižuje tvorbu spermií, která se po ukončení léčby však vrací k normálu. Substituční léčba hypogonadismu (porucha funkce varlat) testosteronem může ve vzácných případech způsobit přetrvávající bolestivou erekci (priapismus). Léčba vysokými dávkami nebo dlouhodobé podávání testosteronu může příležitostně zvyšovat zadržování vody v těle a výskyt otoků (v důsledku zadržování tekutin).

5. UCHOVÁVÁNÍ NEBIDA

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte Nebido po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nebido obsahuje

Léčivou látkou je testosteroni undecanoas 250 mg v 1 ml (to odpovídá 157,9 mg testosteronu).Jedna ampulka obsahuje 1000 mg testosteroni undecanoas.

Pomocnými látkami jsou benzylbenzoát a čištěný ricinový olej.

6

Jak Nebido vypadá a co obsahuje toto balení

Nebido je čirý až nažloutlý olejový roztok. Balení obsahuje: 1 ampulku ze žlutého skla se 4 ml roztoku pro injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

Výrobce

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Kypr, Česká republika, Řecko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko a Portugalsko: Nebido

Belgie: Nebido 1000 mg/4 ml, oplossing voor injectie

Finsko: Nebido 1000 mg/4 ml injektioneste, liuos

Francie: Nebido 1000 mg/4 ml, solution injectable

Německo:

Nebido 1000 mg Injektionslösung

Island: Nebido 1000 mg/4 ml stungulyf, lausn

Itálie: NEBID 1000 mg/4ml soluzione iniettabile

Litva: Nebido 1000 mg/4 ml injekcinis tirpalas

Maďarsko: Nebido 250 mg/ml oldatos injekció

Nizozemí: Nebido 1000 mg/4 ml

Norsko: Nebido 1000 mg/4 ml injeksjonsvæske, oppløsning

Rakousko: Nebido 1000 mg/4 ml Ampullen

Slovenská republika: Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok

Slovinsko: Nebido 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje

Španělsko: REANDRON 1000 MG/ 4 ML SOLUCIÓN INYECTABLE

Švédsko: Nebido, 1000 mg/4 ml injektionsvätska, lösning

Velká Británie a Irsko: Nebido 1000mg/4ml, solution for injection

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2011

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok k intramuskulárnímu podání je třeba před podáním zkontrolovat zrakem. Lze použít pouze čiré roztoky bez přítomnosti pevných částic.

Obsah ampulky se podává intramuskulárně ihned po jejím otevření.Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití a veškerý nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Podání:Zvláštní pozornost je třeba věnovat zamezení intravazální injekce.

7

Stejně jako všechny olejové roztoky, musí být Nebido aplikováno přísně intramuskulárně a velmi pomalu. Plicní mikroembolizace olejovým roztokem může ve vzácných případech vést ke známkám a příznakům jako je kašel, dušnost, malátnost, nadměrné pocení, bolest na hrudníku, závrať, parestezie nebo mdloba. Tyto reakce se mohou objevit během injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní. Léčba je obvykle podpůrná, např. podání kyslíku.

Byly hlášeny anafylaktické (vážné alergické) reakce, předpokládá se, že mohly mít souvislost s použitím Nebida.

Upozornění:U pacientů léčených testosteronem je nezbytné nejméně jednou ročně provádět pečlivé a pravidelné kontroly prostaty a mléčných žláz v souladu s doporučenými postupy (digitální vyšetření per rectum a stanovení sérového PSA). U pacientů v pokročilém věku a u rizikových nemocných (s přítomností klinických nebo rodinných rizikových faktorů) je nezbytné provádět tato vyšetření dvakrát ročně.Kromě laboratorního stanovení koncentrací testosteronu je u nemocných na dlouhodobé léčbě androgeny potřeba pravidelně kontrolovat tyto laboratorní parametry: hemoglobin, hematokrit a jaterní testy.

Návod k použití ampule

Na ampuli pod barevným bodem je rýha, která umožňuje, že se hrdlo nemusí před odlomením pilovat. Před otevřením se ujistěte, že veškerý roztok z horní části ampule přešel do spodní části ampule. K otevření použijte obě ruce, zatímco v jedné ruce držíte spodní část ampule, druhou rukou odlomte horní část ampule ve směru pryč od barevného bodu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41555/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nebido

1000 mg/ 4 ml, injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 250 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 157,9 mg testosteronum.

Jedna ampulka se 4 ml injekčního roztoku obsahuje 1000 mg testosteroni undecanoas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, nažloutlý, olejový roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Testosteron k substituční léčbě u mužského hypogonadismu, kde byl deficit testosteronu potvrzen klinickým a biochemickým vyšetřením (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

2

Jedna ampulka Nebida (odpovídající 1000 mg testosteron undekanoátu) se aplikuje jednou za 10 až 14 týdnů. Tato frekvence injekcí postačuje k udržení dostatečných hladin testosteronu a nevede k jeho akumulaci.

Zahájení léčby

Před zahájením a v úvodu léčby je třeba stanovit sérové hladiny testosteronu. V závislosti na sérových hladinách testosteronu a klinických příznacích lze interval mezi prvními dvěma injekcemi na rozdíl od doporučeného udržovacího intervalu 10 až 14 týdnů zkrátit na minimálních 6 týdnů. Touto úvodní dávkou lze rychleji docílit dostatečných rovnovážných hladin testosteronu.

Udržovací léčba a individualizace terapie

Intervaly mezi injekcemi by měly být v doporučeném rozmezí 10 až 14 týdnů. Při udržovací terapii je nezbytné pečlivé sledování sérových hladin testosteronu. Doporučovány jsou pravidelné kontroly sérových hladin testosteronu. Odběry je třeba provádět na konci intervalu mezi injekcemi a s ohledem na klinické příznaky. Sérové hladiny testosteronu by měly být v dolní třetině referenčního rozmezí. Sérové hladiny pod dolní hranicí normy naznačují nutnost zkrácení intervalu mezi injekcemi. V případě vysokých sérových hladin je třeba zvážit prodloužení intervalu mezi injekcemi.

Speciální populace

Pediatrická populace

Přípravek Nebido není určen pro děti ani dospívající a nebyl u mužů mladších 18 let klinicky hodnocen (viz bod 4.4).

Starší osoby

Omezené údaje nenaznačují, že by bylo potřeba upravovat dávkování u starších osob (viz bod 4.4).

Pacienti s poškozením funkce jater

Nebyly provedeny žádné formální studie u pacientů s poškozením funkce jater. Užití Nebida je u mužů, kteří měli v minulosti nebo právě mají jaterní nádory, kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pacienti s poškozením funkce ledvin

Nebyly provedeny žádné formální studie u pacientů s poškozením funkce ledvin.

Způsob podání

K intramuskulárnímu podání.

Injekce se musí aplikovat velmi pomalu (po více než dvě minuty). Nebido je pouze k intramuskulárnímu podání. Je třeba dbát na to, aby byla injekce Nebida aplikována hluboko

3

do hýžďového svalu, v souladu s obvyklými postupy při aplikaci intramuskulárních injekcí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zamezení intravazální injekce (viz bod 4.4 pod „Podání“). Obsah ampulky se aplikuje intramuskulárně bezprostředně po jejím otevření (viz bod 6.6 snávodem jak bezpečně otevřít ampuli).

4.3

Kontraindikace

Užití Nebida je kontraindikováno u mužů s:

-

androgen-dependentním karcinomem prostaty nebo mužské mléčné žlázy

-

dříve prodělanými nebo přítomnými nádory jater

-

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Použití Nebida u žen je kontraindikováno.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nedoporučuje se používat Nebido k léčbě dětí a dospívajících.

Přípravek Nebido by měl být užíván pouze v případě průkazu hypogonadismu (hyper- a hypogonadotropního), pokud byla před zahájením terapie vyloučena jiná etiologie, která by mohla příznaky způsobovat. Je třeba jednoznačně prokázat insuficienci testosteronu přítomností klinických příznaků (regrese sekundárních pohlavních znaků, změny stavby těla, astenie, pokles libida, erektilní dysfunkce apod.) a potvrdit dvěma samostatnými stanoveními koncentrace testosteronu v krvi.

U mužů v pokročilém věku (nad 65 let) jsou s užíváním Nebida omezené zkušenosti. Dosud nepanuje shoda ohledně věkově specifického referenčního rozmezí hladin testosteronu. Je však nutno vzít v úvahu, že sérové hladiny testosteronu s věkem fyziologicky klesají.

Lékařské vyšetření

Před zahájením podávání testosteronu musí být všichni pacienti podrobně vyšetřeni, aby bylo vyloučeno riziko preexistujícího karcinomu prostaty. U pacientů léčených testosteronem je nezbytné nejméně jednou ročně provádět pečlivé a pravidelné kontroly prostaty a mléčných žláz v souladu s doporučenými postupy (digitální vyšetření per rectum a stanovení sérového PSA). U pacientů v pokročilém věku a u rizikových nemocných (s přítomností klinických nebo rodinných rizikových faktorů) je nezbytné provádět tato vyšetření dvakrát ročně.V úvahu je třeba vzít lokální pokyny vztahující se k monitoringu bezpečnosti při substituční léčbě testosteronem.

Kromě laboratorního stanovení koncentrací testosteronu je u nemocných na dlouhodobé léčbě androgeny potřeba pravidelně kontrolovat tyto laboratorní parametry: hemoglobin, hematokrit a jaterní testy (viz bod 4.8).

4

Z důvodu variability laboratorních hodnot je třeba všechna měření testosteronu provádět ve stejné laboratoři.

Nádory

Androgeny mohou akcelerovat progresi subklinického karcinomu prostaty a benigní hyperplazie prostaty.

Nebido je třeba používat s opatrností u pacientů s nádory, kteří mají riziko hyperkalcémie (a asociované hyperkalciurie) z důvodu kostních metastáz. U těchto nemocných se doporučuje pravidelné sledování sérových koncentrací vápníku.

U uživatelů hormonálních látek jako jsou androgenové látky se vyskytly benigní a maligní tumory jater. Pokud se u mužů, kteří užívají Nebido, objeví vážné potíže v horní části břicha, zvětšení jater nebo příznaky intraabdominálního krvácení, je třeba do diferenciálně-diagnostických úvah zahrnout i jaterní nádory.

Jiné stavy

U nemocných se závažnou kardiální, jaterní nebo renální insuficiencí a nebo s ischemickou chorobou srdeční může léčba testosteronem způsobit závažné komplikace ve smyslu otoků, které mohou a nemusí být provázeny kongestivním srdečním selháním. V případě výskytu těchto komplikací je nezbytné neprodleně ukončit terapii. Nebyly provedeny studie, hodnotící účinnost a bezpečnost tohoto léčivého přípravku u pacientů s postižením ledvin nebo jater. Proto je při substituční léčbě testosteronem u těchto pacientů potřebná opatrnost.

Opatrnosti je třeba u pacientů s predispozicí k edémům, jelikož léčba androgeny může zvýšit retenci sodíku (viz bod 4.8).

Dle obecných pravidel je u pacientů se získanými nebo vrozenými poruchami srážlivosti krve vždy třeba uvážit rizika intramuskulární aplikace injekce.

Pacientům s epilepsií a migrénou je třeba podávat Nebido opatrně, protože může dojít ke zhoršení zmíněných stavů.

U nemocných léčených androgeny, kteří v důsledku substituční léčby dosahují normálních plazmatických koncentrací testosteronu, může dojít ke zlepšení inzulínové senzitivity.

Nadměrná expozice androgenům se může klinicky projevovat podrážděností, nervozitou, zvýšením tělesné hmotnosti, protrahovanými nebo častými erekcemi. Při výskytu těchto příznaků je potřebná úprava dávkování.

Může dojít k zesílení preexistující spánkové apnoe.

Sportovce léčené testosteronovou substitucí z důvodu primárního nebo sekundárního mužského hypogonadismu je třeba informovat o tom, že tento léčivý přípravek obsahuje aktivní látku způsobující pozitivní reakci v antidopingových testech.

Androgeny nejsou vhodné k posilování vývinu svalů u zdravých lidí ani ke zvyšování fyzické zdatnosti.

5

Jestliže příznaky nadměrné expozice androgenům přetrvávají nebo se opakovaně objevují v průběhu terapie při doporučovaných dávkovacích intervalech, je třeba léčbu Nebidem natrvalo ukončit.

Podání

Stejně jako jiné olejové roztoky, musí se Nebido aplikovat přísně intramuskulárně a velmi pomalu (po více než dvě minuty). Plicní mikroembolizace olejovým roztokem může ve vzácných případech vést ke známkám a příznakům jako je kašel, dušnost, malátnost,nadměrné pocení, bolest na hrudníku, závrať, parestezie nebo synkopa. Tyto reakce se mohou objevit během injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní. Aby bylo zavčasu možno rozpoznat známky a příznaky olejové plicní mikroembolizace, musí být pacient během aplikace injekce a těsně po ní sledován. Léčba je obvykle podpůrná, např. podání kyslíku.

Byly hlášeny anafylaktické reakce, předpokládá se, že mohly mít souvislost s použitím Nebida.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia

U testosteronu a jeho derivátů byl popsán vliv na zvýšení aktivity perorálních antikoagulancií. Pacienti užívající perorální antikoagulancia musí být pod pečlivým dohledem, a to především na začátku nebo na konci terapie androgeny. Doporučuje se zvýšené sledování protrombinového času a INR.

Jiné interakce

Současné podání testosteronu a ACTH nebo kortikosteroidů může vystupňovat vznik otoků; tyto aktivní látky je proto třeba podávat obezřetně, a to především u nemocných s onemocněním srdce nebo jater a nebo u pacientů se sklonem k otokům.

Interakce s laboratorními testy: androgeny mohou snížit hladiny globulinu vázajícího tyroxin, následkem čehož dochází k poklesu hladin celkového T4 a ke zvýšenému vychytávání T3 a T4. Hladiny volných hormonů štítné žlázy se však nemění a klinické nálezy nesvědčí pro dysfunkci štítné žlázy.

4.6

Plodnost, těhotenství a kojení

Plodnost

Substituční léčba testosteronem může reverzibilně snížit spermatogenezi (viz bod 4.8 a 5.3).

Těhotenství a kojení

Nebido není určen k léčbě žen. Těhotné ani kojící ženy jej nesmějí užívat, viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebido nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

6

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním androgenů viz také bod 4.4.

Nejčastější hlášené nežádoucí účinky během léčby Nebidem jsou akné a bolest v místě injekce.

Plicní mikroembolizace olejovým roztokem může ve vzácných případech vést ke známkám a příznakům jako je kašel, dušnost, malátnost, nadměrné pocení, bolest na hrudníku, závrať, parestezie nebo synkopa. Tyto reakce se mohou objevit během injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní. Případy, které společnost nebo ohlašující považovali za možné projevy olejové plicní mikroembolizace, byly vzácně hlášeny v klinických studiích (≥1/10 000 až < 1/1000 injekcí) i v postmarketingovém sledování (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Byly hlášeny anafylaktické reakce, předpokládá se, že mohly mít souvislost s použitím Nebida.

Androgeny mohou akcelerovat progresi subklinického karcinomu prostaty a benigní hyperplazie prostaty.

Tabulka 1 níže uvádí nežádoucí reakce (ADR) podle orgánových systémů MedDRA (MedDRA SOCs) hlášené u Nebida. Frekvence jsou založeny na údajích z klinických studií a definované jako časté ( 1/100 až < 1/10) a méně časté ( 1/1000 až < 1/100). Nežádoucí reakce byly hlášeny v 6 klinických studiích (N=422) a souvislost s léčbou Nebidem byla hodnocena přinejmenším jako možná.

Tabulka 1, rozřazeno s ohledem na četnost u mužů s nežádoucími účinky, dle MedRA SOC –založeno na shromážděných datech ze šesti klinických hodnocení, N=422 (100%), to je N=302 hypogonadálních mužů léčených i.m. injekcemi 4 ml a N=120 mužů léčených 3 ml TU 250 mg/ml.

Třída orgánových systémů

Časté (≥1/100 až < 1/10 )

Méně časté (≥1/1000 až < 1/100

Poruchy krve a lymfatického systému

Polycytémie

Zvýšený hematokritZvýšený počet červených krvinekZvýšený hemoglobin

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení tělesné hmotnosti

Zvýšená chuť k jídluZvýšený glykosylovaný hemoglobinHypercholesterolémieZvýšené triglyceridy v krviZvýšený cholesterol v krvi

Psychiatrické poruchy

DepreseEmoční poruchyNespavostNeklidAgresivitaPodrážděnost

Poruchy nervového systému

Bolest hlavyMigrénaTřes

Cévní poruchy

Návaly horka

Kardiovaskulární poruchyHypertenze

7

Závrať

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

BronchitisSinusitisKašelDušnostChrápáníDysfonie

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Abnormální jaterní testyZvýšená aspartát aminotransferáza

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Akné

AlopecieErytémVyrážka1SvěděníSuchá kůže

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest kloubůBolest v končetináchPoruchy svalů2Muskuloskeletální ztuhlostZvýšená kreatin fosfokináza v krvi

Poruchy ledvin a močových cest

Snížený proud močeRetence močePoruchy močového ústrojíNoční močeníDysurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Zvýšení specifického prostatického antigenuAbnormální výsledky při vyšetření prostatyBenigní hyperplázie prostaty

Intraepiteliální neoplasmata prostatyIndurace prostatyProstatitisPoruchy prostatyZměny libidaTestikulární bolestIndurace prsouBolest prsouGynekomastieZvýšený estradiolZvýšený testosteron

Celkové a jinde nezařazené reakce a lokální reakce po podání

Různé typy reakcí v místě injekce3

ÚnavaAstenieHyperhidrosis4

K popisu určitých nežádoucích reakcí jsou použity nejvhodnější termíny dle databáze MedDRA. Synonyma nebo příbuzné stavy nejsou vyjmenovány, ale měly by být také brány v úvahu.

1 Vyrážka včetně papulární vyrážky

2 Svalové poruchy: spasmus svalů, napětí svalů a bolest svalů

3 Různé typy reakcí v místě injekce: bolest a nepříjemný pocit v místě injekce, svědění, erytém, hematom, podráždění a reakce obecně v místě podání injekce.

4 Hyperhidrosis: hyperhidrosis a noční pocení

Plicní mikroembolizace olejového roztoku může ve vzácných případech vést ke známkám a symptomům jako jsou kašel, dušnost, malátnost, hyperhidróza, bolest na hrudníku, závrať, parestezie nebo mdloby. Tyto reakce se mohou vyskytnout v průběhu podání injekce nebo bezprostředně po ní a jsou reverzibilní. Případy, které společnost nebo ohlašující považovali za možné projevy olejové plicní mikroembolizace, byly vzácně hlášeny v klinických studiích (≥1/10 000 až < 1/1000 injekcí) i v postmarketingovém sledování (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Kromě výše uvedených nežádoucích reakcí byly při léčbě přípravky obsahujícími testosteron hlášeny: nervozita, nepřátelství, spánková apnoe, různé kožní reakce včetně seborey, zvýšená frekvence erekcí a velmi vzácně žloutenka.

8

Léčba vysokými dávkami testosteronu často reverzibilně přerušuje nebo snižuje spermatogenezi a redukuje velikost testes, substituční léčba hypogonadismu testosteronem může ve vzácných případech způsobit přetrvávající bolestivou erekci (priapismus). Léčba vysokými dávkami nebo dlouhodobé podávání testosteronu může příležitostně zvyšovat retenci tekutin nebo výskyt otoků.

4.9

Předávkování

Po předávkování nejsou kromě ukončení léčby daným léčivým přípravkem nebo kromě redukce jeho dávky potřebná žádná zvláštní léčebná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Androgeny, 3-oxoandrosten (4) deriváty

ATC kód: G03B A03

Testosteron undekanoát je ester přirozeně se vyskytujícího androgenu testosteronu. Aktivní forma – testosteron – vzniká odštěpením postranního řetězce.

Testosteron je nejdůležitější mužský androgen. K jeho syntéze dochází především v testes, malé množství vzniká v kůře nadledvin.

Testosteron je v průběhu fetálního období, v raném dětství a dospívání zodpovědný za mužské charakteristické rysy, posléze udržuje mužský fenotyp a androgen-dependentní funkce (např. spermatogenezi, přídavné pohlavní žlázy). Vykonává rovněž funkce např. v kůži, svalech, kostech, ledvinách, játrech, kostní dřeni a CNS.

V závislosti na cílovém orgánu je spektrum účinků testosteronu především androgenní (např. prostata, semenné váčky, nadvarlata) a nebo proteoanabolické (svaly, kosti, krvetvorba, ledviny, játra).

Ke vlivu testosteronu na některé orgány dochází po periferní konverzi testosteronu na estradiol, který se poté váže na estrogenové receptory jader cílových buněk, např. hypofýza, tuková tkáň, mozek, kosti a testikulární Leydigovy buňky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Nebido je depotní přípravek k intramuskulární aplikaci s obsahem testosteron undekanoátu, který nepodléhá “first-pass”efektu. Po intramuskulární injekci olejového roztoku testosteron undekanoátu se směs postupně uvolňuje z depotního místa a je téměř úplně štěpena sérovými esterázami na testosteron a undekanovou kyselinu. Zvýšené sérové hladiny testosteronu nad základní hodnoty lze nalézt jeden den po podání přípravku.

9

Podmínky ustáleného stavu

Po aplikaci první intramuskulární injekce 1000 mg testosteron undekanoátu mužům s hypogonadismem bylo dosaženo průměrných hodnot Cmax 38 nmol/l (11 ng/ml) po 7 dnech. Druhá dávka byla podána 6 týdnů po první injekci, přičemž bylo dosaženo maximální koncentrace testosteronu přibližně ve výši 50 nmol/l (15 ng/ml). Následující tři injekce byly podány v konstantním dávkovacím intervalu 10 týdnů, ustáleného stavu bylo dosaženo mezi třetí a pátou injekcí. Průměrné hodnoty Cmax a Cmin testosteronu v ustáleném stavu byly přibližně 37 (11 ng/ml) a 16 nmol/l (5 ng/ml). Medián intra- a interindividuální variability (variační koeficient, %) hodnot Cmin byl 22 % (rozmezí: 9-28%) a 34% (rozmezí: 25-48%).

Distribuce

V séru mužů je asi 98% cirkulujícího testosteronu vázáno na globulin vázající pohlavní hormony (sex hormone binding globulin, SHBG) a na albumin. Za biologicky aktivní je pokládána pouze volná frakce testosteronu. Po intravenózní infúzi testosteronu mužům v pokročilém věku byl eliminační poločas testosteronu asi jedna hodina a zřejmý distribuční objem asi 1,0 l/kg.

Metabolismus

Testosteron, vznikající esterovým štěpením z testosteron undekanoátu, je metabolizován a vylučován stejně jako endogenní testosteron. Undekanoová kyselina je metabolizována ß-oxidací stejně jako jiné alifatické karboxykyseliny. Hlavními aktivními metabolity testosteronu jsou estradiol a dihydrotestosteron.

Vylučování

Testosteron podléhá značnému hepatálnímu a extrahepatálnímu metabolizmu. Po podání radioaktivně značeného testosteronu se asi 90% radioaktivity objevuje v moči ve formě konjugátů s kyselinou glukuronovou a sírovou a 6% se po průchodu enterohepatálním oběhem nachází ve stolici. K produktům vylučovaným do moči patří androsteron a etiocholanolon. Po intramuskulárním podání tohoto depotního přípravku je rychlost uvolňování charakterizována poločasem přibližně 90±40 dnů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologické studie neprokázaly jiné účinky Nebida, než které lze vysvětlit hormonálním profilem léku.

V in vitro testech na reverzním mutačním modelu (v Amesově testu) ani na křeččích ovariálních buňkách nebyl testosteron shledán mutagenním. Ve studiích na laboratorních zvířatech byl nalezen vztah mezi léčbou androgeny a některými nádory. Experimentální údaje ze studií na potkanech prokázaly po léčbě testosteronem zvýšený výskyt karcinomu prostaty.

Je známo, že pohlavní hormony urychlují rozvoj některých nádorů, indukovaných známými karcinogeny. Klinický význam zmíněného pozorování není znám.

Studie fertility na hlodavcích a primátech prokázaly, že léčba testosteronem může zhoršit plodnost z důvodu suprese spermatogeneze, přičemž tento vliv je závislý na výši dávky.

10

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

BenzylbenzoátČištěný ricinový olej

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

Léčivý přípravek musí být použit ihned po otevření.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

5 ml ampulka ze žlutého skla (typ I), s plnícím objemem 4 ml.

Velikost balení: 1 x 4 ml

6.6

Návod k likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Roztok k intramuskulárnímu podání je třeba před podáním zkontrolovat zrakem. Lze použít pouze čiré roztoky bez příměsi.

Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití. Nepoužitý roztok je třeba zlikvidovatv souladu s místními požadavky.

Návod k použití ampule

Na ampuli pod barevným bodem je rýha, která omezuje potřebu pilovat hrdlo. Před otevřením se ujistěte, že veškerý roztok z horní části ampule přešel do spodní části ampule. K otevření použijte obě ruce, zatímco v jedné ruce držíte spodní část ampule, druhou rukou odlomte horní část ampule ve směru pryč od barevného bodu.

11

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlín Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/176/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.6.2005/22.12.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20.4.2012


nahoru

Informace na obalu

1

Údaje uváděné na vnějším obaluKrabička

Nebido

1000 mg / 4 ml, injekční roztok

Testosteron undekanoát

Léčivá látka: Testosteroni undecanoas 250 mg v 1 mlPomocné látky: benzylbenzoát, čištěný ricinový olej

Pouze pro intramuskulární podáníPouze do rukou lékaře

Pro jednorázové použití.Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Bayer Pharma AGBerlín, Německo

Registrační číslo: 56/176/05-C

Č. šarže:

Použitelné do:

Logo, EAN

Braillovo písmo: není uváděno

2

Údaje uváděné na vnitřním obaluAmpulka

Nebido

1000 mg / 4 ml, injekční roztok

Testosteroni undecanoas

Pouze pro intramuskulární podání.

i.m.

4 ml

č.š.: Exp.

Bayer Pharma AG

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.