Navirel

Kód 0051829 ( )
Registrační číslo 44/ 603/05-C
Název NAVIREL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MEDEVALE PHARMASERVICES LIMITED, VALE OF BARDSLEY, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0051829 INF CNC SOL 10X1ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0051832 INF CNC SOL 10X5ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0030336 INF CNC SOL 1X1ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0051830 INF CNC SOL 1X5ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak NAVIREL

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls119831/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NAVIREL

10 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Vinorelbinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, když má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Navirel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Navirel užívat

3.

Jak se Navirel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Navirel uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE NAVIREL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Navirel je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Léčivou látkou je vinorelbinum, který patří do skupiny léků označovaných jako cytostatika. Tyto látky ovlivňují růst maligních (zhoubných) buněk.Navirel je určen pro léčbu nádorů, konkrétně nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu prsu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NAVIREL UŽÍVAT

Neužívejte Navirel:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, vinorelbin, nebo jiné příbuzné léky ze skupiny vinka alkaloidů, používané při léčbě nádorových onemocnění.

jestliže máte snížený počet bílých krvinek nebo pokud máte nebo jste měl(a) v nedávné době závažnou infekci (v posledních dvou týdnech).

jestliže máte snížený počet krevních destiček.

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, která nesouvisí s nádorovým onemocněním léčeným vinorelbinem.

jestliže zároveň podstupujete očkování proti žluté zimnici.

pokud kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití Navirelu je zapotřebí

pokud jste podstoupil(a) nebo podstupujete radioterapii, při které ozařované pole zahrnuje játra.

pokud dostáváte určité formy vakcín (živé oslabené vakcíny).

jestliže zároveň dostáváte antiepileptikum zvané fenytoin nebo antimykotikum zvané itrakonazol.

pokud trpíte závažným onemocněním jater v souvislosti s Vaším nádorovým onemocněním.

jestliže máte v anamnéze srdeční záchvat nebo silnou bolest na hrudi.

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky infekce (horečka, třesavka, atd.). Informujte prosím ihned svého lékaře, aby provedl jakékoliv testy, kterých může být zapotřebí.

Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu roztoku s očima: pokud dojde ke kontaktu s očima, hrozí riziko závažného podráždění a dokonce tvorby vředů na rohovce. Dojde-li ke kontaktu s očima, musí být okamžitě vypláchnuty fyziologickým roztokem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař by měl postupovat zvlášť opatrně, užíváte-li následující léky:•

léky používané k ředění krve (antikoagulancia),

antiepileptika, jako např. fenytoin, fenobarbital a karbamazepin,

antibakteriální léky, jako např. rifampicin, klaritromycin, erytromycin,

antivirové léky, jako např. ritonavir,

antimykotika, jako např. itrakonazol a ketokonazol,

protinádorový lék zvaný mitomycin C,

léky, které narušují imunitní systém, jako např. cyklosporin a tacrolimus,

léky určené k léčbě srdečních onemocnění, jako např. verapamil a chinidin,

rostliný lék obsahující třezalku tečkovanou nebo její extrakt

Používání živých oslabených vakcín (např. vakcína proti spalničkám, vakcína proti příušnicím, vakcína proti zarděnkám) se při užívání přípravku Navirel nedoporučuje, protože by mohlo zvýšit riziko výskytu života ohrožujícího onemocnění vyvolaného vakcínou. Navirel Vám nesmí být podáván v kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Navirel Vám nesmí být podáván v průběhu těhotenství, není-li jasně indikován.Navirel Vám nesmí být podáván, jestliže kojíte. Je-li léčba nutná, musíte přestat kojit.

Ženy musí během léčby a přinejmenším tři měsíce po jejím ukončení používat účinnou metodu antikoncepce.

Muži léčení vinorelbinem musejí zajistit, aby nepočali dítě v průběhu léčby a šest měsíců po jejím ukončení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPo léčbě vinorelbinem se mohou dostavit nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud se necítíte dobře, neměl(a) byste provádět úkony, které vyžadují soustředění, jako například řízení motorového vozidla nebo obsluha strojů.

3.

JAK SE NAVIREL POUŽÍVÁ

Přípravu a podávání Navirelu musí provádět pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který má specializaci v onkologii.

Před každým podáním Vám bude odebrána krev na vyšetření, aby se zjistilo, zda máte dostatek krevních buněk, abyste mohli dostat Navirel. V případě, že nebudou výsledky tohoto vyšetření uspokojivé, Vaše léčba bude přerušena a bude pokračovat až po normalizaci výsledků.

Vinorelbin je zpravidla podáván jednou týdně. Obvyklá dávka pro dospělé činí 25 – 30 mg/m². Vždy se řiďte pokyny svého lékaře.

Navirel by měl být podáván výhradně do žíly. Podání do mozkomíšního moku je kontraindikováno.

Úprava dávkování:•

v případě významné nedostatečnosti jater může být dávka lékařem upravena. Řiďte se prosím pokyny svého lékaře.

v případě nedostatečnosti ledvin není nutná úprava dávky. Řiďte se prosím pokyny svého lékaře.

Jestliže bylo podáno více Navirelu, než je popsáno v příbalové informaciVáš lékař zajistí, aby Vám byla podána správná dávka přípravku. Nicméně pokud máte jakékoli obavy nebo se u Vás objeví příznaky možného předávkování, jako je horečka, zácpa nebo známky infekce, kontaktujte svého lékaře, pohotovostní službu nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Navirel nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka. Některé nežádoucí účinky mohou vyžadovat léčbu.

Některé nežádoucí účinky, které byly hlášeny po léčbě vinorelbinem, jsou uvedeny dále.

Četnost výskytu:Velmi časté (nežádoucí účinky vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů)Časté (nežádoucí účinky vyskytující se u méně než 1 z 10 a více než 1 ze 100 pacientů)Méně časté (nežádoucí účinky vyskytující se u méně než 1 ze 100 a více než 1 z 1000 pacientů)Vzácné (nežádoucí účinky vyskytující se u méně než 1 z 1000 a více než 1 z 10 000 pacientů)Velmi vzácné (nežádoucí účinky vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, bezodkladně kontaktujte svého lékaře. Tyto nežádoucí účinky jsou závažné a možná bude třeba je rychle zaléčit.

Velmi časté

Poruchy krve (snížení počtu bílých krvinek a počtu červených krvinek)

Poruchy zažívacího ústrojí (zvracení, průjem, zánět sliznice dutiny ústní, zánět jícnu [trubice vedoucí z úst do žaludku])

Celkové poruchy (ztráta některých reflexních reakcí)

Časté

Poruchy krve (snížení počtu krevních destiček [krevní tělíska, která pomáhají zastavit krvácení])

Celkové poruchy (bakteriální, virové nebo mykotické infekce v různých částech těla, dýchací obtíže nebo kožní reakce následkem alergické reakce na vinorelbin, závažné infekce, které mohou způsobit smrt)

Problémy s nervy (pocit brnění nebo píchání, zvýšené nebo snížené svalové napětí)

Problémy s dýcháním (dechová nedostatečnost)

Méně časté

Těžká otrava krve vedoucí k selhání orgánů

Nízký krevní tlak

Vysoký krevní tlak

Náhlý pocit horka a zarudnutí kůže v obličeji a na krku

Pocit chladu v rukou a nohou

Neprůchodnost střev

Vzácné

Pokles obsahu soli v krvi (snížení hladiny sodíku v krvi)

Poruchy zažívacího ústrojí (zánět slinivky břišní [orgán, který reguluje obsah glukózy v krvi])

Srdeční poruchy (onemocnění srdce, jako je angina pectoris [silná bolest na hrudi], srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep)

Problémy s dýcháním (zánět plicní tkáně)

Celkové poruchy (generalizované kožní reakce)

Lokální reakce (závažné poruchy kůže v místě vpichu)

Otrava krve

Závažné alergická reakce, které mohou zahrnovat otok obličeje nebo krku (angioedém)

Závažný pokles krevního tlaku

Mdloby

Velmi vzácné

Syndrom SIADH (tyto příznaky zahrnují např. přírůstek hmotnosti, nevolnost, svalové křeče)

Otrava krve s komplikacemi a otrava krve vedoucí ke smrti

Srdeční poruchy (zrychlený srdeční tep, vnímání srdečního rytmu, nepravidelný srdeční rytmus)

Selhání plic

Guillain-Barrého syndrom (tyto příznaky zahrnují např. slabost nebo ochrnutí nohou a rukou, problémy s dýcháním a s krevním tlakem)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

Velmi časté

Poruchy zažívacího ústrojí (horečka, nevolnost, zácpa)

Celkové poruchy (ztráta vlasů, únava, abnormální fyzická slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest na různých místech)

Lokální reakce (pocit pálení a zánět v místě vpichu)

Poruchy funkce jater (abnormální výsledky krevních testů)

Časté

Celkové poruchy (kožní reakce, bolest kloubů, bolest ve svalech)

Problémy s ledvinami (zvýšený kreatinin [krevní test pro ledviny])

Vzácné

Generalizované poruchy (bolest čelisti, slabost nohou)

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK NAVIREL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C). Injekční lahvičku uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte přípravek Navirel po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Přípravek musí být likvidován v souladu s místními požadavky na likvidaci nebezpečného materiálu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Navirel obsahujeLéčivou látkou je vinorelbinum (ve formě tartarátu), 10 mg/ml.Pomocnou látkou je voda na injekci.

Jak Navirel vypadá a co obsahuje toto baleníNavirel 10 mg/ml je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok, který je dodávaný ve skleněných injekčních lahvičkách.

Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje celkem 10 mg vinorelbinu (ve formě tartarátu).Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje celkem 50 mg vinorelbinu (ve formě tartarátu).

Velikost balení: 1 ml nebo 5 ml koncentrátu v balení obsahujícím 1 nebo 10 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: medacGesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHFehlandtstr. 320354 HamburgNěmeckoTel.: +49 4103 8006-0Fax: +49 4103 8006-100

Výrobce:medacGesellschaft für klinischeSpezialpräparate mbHTheaterstr. 622880 WedelNěmecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Česká republika

Navirel 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko

Navirel

Finsko

Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Maďarsko

Vinorelbin medac 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Německo

Navirel 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nizozemsko

Navirel 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norsko

Navirel 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polsko

Navirel

Portugalsko

Vinorelbina Navirel 10 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Rakousko

Vinorelbin medac 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Slovenská republika Navirel 10 mg/ml infúzny koncentrátŠpanělsko

Vinorelbina medac 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko

Navirel 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :27.10.2010-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak Navirel používatVinorelbin může být podáván jako pomalý bolus (5 – 10 minut) po rozředění ve 20 – 50 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) nebo jako krátká infuze (20 – 30 minut) po rozředění ve 125 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po ukončení infuze musí být vždy žíla propláchnuta fyziologickým roztokem.

Jak Navirel uchovávatRoztoky po rozředění: 24 hodin, jsou-li uchovávány při 25 °C nebo v chladničce (2 °C – 8 °C).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 – 8 ºC, pokud otevření a naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte přípravek Navirel, pokud si všimnete, že roztok není čirý, bezbarvý až světle žlutý bez viditelných částic.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls119831/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Navirel 10 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vinorelbinum (ve formě tartarátu) 10 mg/mlJedna 1 ml injekční lahvička obsahuje celkem 10 mg vinorelbinum (ve formě vinorelbini ditartras).Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje celkem 50 mg vinorelbinum (ve formě vinorelbini ditartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Vinorelbin je indikován jako:

Monoterapie metastazujícího karcinomu prsu (stadium 4), u něhož selhala nebo není vhodná léčba chemoterapeutiky obsahujícími antracyklin a taxan.

Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (stadium 3 nebo 4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Vinorelbin musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s podáváním chemoterapeutických přípravků.Přípravek je určený výhradně k intravenózní injekci pomocí infuzní kanyly.Intrathekální podání je kontraindikováno.

U dospělých:

Vinorelbin se obvykle podává v dávce 25 až 30 mg/m² jednou týdně.

Při kombinaci s dalšími cytostatiky je nutné převzít přesnou dávku z léčebného protokolu.

Vinorelbin může být podáván jako pomalý bolus (5 – 10 minut) po rozředění ve 20 – 50 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) nebo jako krátká infuze (20 –30 minut) po rozředění ve 125 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po ukončení infuze musí být vždy žíla propláchnuta fyziologickým roztokem.

Úpravy dávkování:

Metabolismus a clearance vinorelbinu probíhají hlavně v játrech: pouze 18,5 % je vylučováno v nezměněné formě močí. Není k dispozici žádná prospektivní studie srovnávající změněný metabolismus léčivé látky s jejími farmakodynamickými účinky pro stanovení doporučení ke snížení dávky u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Porucha funkce jaterU pacientů s karcinomem prsu nedochází ke změně clearance vinorelbinu při výskytu středně závažných metastáz v játrech (tj. 75 % jaterní tkáně je nahrazeno nádorem). U těchto pacientů není z farmakokinetického hlediska žádný důvod pro snížení dávek vinorelbinu.U pacientů s masivními metastázami v játrech (tj. více než 75 % jaterní tkáně je nahrazeno nádorem) nebyl skutečný dopad na poruchu eliminace léku v játrech popsán. U těchto pacientů je ze zkušenostidoporučováno, aby byla dávka snížena o jednu třetinu a aby byla pečlivě sledována hematologická toxicita.

Porucha funkce ledvinPro snížení dávky vinorelbinu u pacientů s poruchou funkce ledvin není z farmakokinetického hlediska žádný důvod.

Toxicitu limitující dávku představuje především neutropenie. Neutropenie se obvykle objevuje mezi 8. a 12. dnem po podání, je krátkodobá a není kumulativní. Klesne-li počet neutrofilů pod 2000/mm³ a/nebo počet trombocytů pod 75000/mm³, měla by být léčba až do vyrovnání hladin přerušena. Očekává se přerušení léčby o 1 týden asi u 35 % léčebných kúr.

Maximální tolerovaná dávka na podání: 35,4 mg/m² tělesného povrchu.

Maximální celková dávka na podání: 60 mg.

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla prokázána.

Podávání starším pacientůmKlinické zkušenosti neodhalily žádné významné rozdíly v poměru odpovědi u starších pacientů, i když zvýšenou citlivost u některých z těchto pacientů nelze vyloučit. Farmakokinetika vinorelbinu se v závislosti na věku nemění: viz bod 5.2.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na vinorelbin nebo jiné vinka alkaloidy

Počet neutrofilů < 2000/mm³ nebo závažná současná nebo nedávná infekce (v posledních 2 týdnech)

Počet trombocytů pod 75000/mm

3

Závažná porucha funkce jater nesouvisející s nádorovým onemocněním

V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vinorelbin musí být podáván pouze intravenózně. Intrathekální podání je kontraindikováno. Po podání by mělo být vždy provedeno propláchnutí žíly fyziologickým roztokem.

Vinorelbin musí být podáván přesně provedenou intravenózní infuzí: Je velmi důležité zajistit, aby byla kanyla před začátkem infúze vinorelbinu přesně umístěna do žíly. Pokud vinorelbin v průběhu intravenózního podání uniká mimo žílu, může způsobit značné místní podráždění. V tomto případě musí být infúze okamžitě přerušena a žíla důkladně propláchnuta fyziologickým roztokem. Zbytek dávky by měl být podán do jiné žíly. V případě extravazace mohou být podány i.v. glukokortikoidy s cílem snížit riziko flebitidy.

Léčba by měla být prováděna s pečlivým monitorováním hematologických parametrů (stanovení hemoglobinu a počtu leukocytů, granulocytů a trombocytů před každou novou injekcí). Pokud klesne počet neutrofilů pod 2000/mm

3 a/nebo počet trombocytů pod

75000/mm

3, měla by být léčba až do vyrovnání hladin přerušena a pacient by měl být sledován

(viz bod 4.2).

Pacient musí být okamžitě vyšetřen, objeví-li se u něj známky a příznaky svědčící pro infekci.

Pokud je přítomna významná porucha funkce jater, dávka by měla být snížena: je doporučována opatrnost a je třeba pečlivě monitorovat hematologické parametry (viz bod 4.2).

V případě poruchy funkce ledvin z důvodu nízké hladiny renální exkrece není nutná úprava dávky (viz bod 4.2 a 5.2).

Vinorelbin by neměl být podáván současně s radioterapií, pokud ozařování zahrnuje oblast jater.

Při podávání silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 je nutno postupovat opatrně z důvodu rizika ovlivnění koncentrace vinorelbinu (viz bod 4.5).

Tento přípravek není obecně doporučován v kombinaci s živými oslabeným vakcínami (viz bod 4.5).

Používání tohoto přípravku v kombinaci s itrakonazolem nebo fenytoinem se zpravidla nedoporučuje (viz bod 4.5).

Aby se zabránilo vzniku bronchospasmu – zvláště je-li vinorelbin používán spolu s mitomycinem C – je nutno zvážit příslušná preventivní opatření. Ambulantně léčené pacienty je nutno poučit, aby v případě dušnosti kontaktovali lékaře.

Zvláštní opatrnost se doporučuje u pacientů s ischemickou chorobu srdeční v anamnéze.

Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s očima pro riziko vzniku závažného podráždění a rozvoje rohovkového vředu, pokud dojde k vstříknutí přípravku do oka pod tlakem. Dojde-li ke kontaktu s očima, musí být okamžitě vypláchnuty fyziologickým roztokem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace vinorelbinu a cisplatiny (velmi častá kombinace) neovlivňuje farmakokinetické parametry. Nicméně incidence granulocytopenie je u kombinace vinorelbinu s cisplatinou vyšší než u vinorelbinu v monoterapii.

Jelikož se na metabolismu vinorelbinu podílí zejména CYP3A4, kombinace s induktory (např. fenytoin, rifampicin, fenobarbital, karbamazepin a třezalka tečkovaná) a inhibitory tohoto enzymu (např. itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, erytromycin a ritonavir) může změnit farmakokinetiku vinorelbinu.

Současné užívání vinka alkaloidů a mitomycinu C zvyšuje riziko bronchospasmu a dušnosti. V ojedinělých případech, zvláště v kombinaci s mitomycinem, byla pozorována intersticiální pneumonitida.

Itrakonazol by neměl být podáván spolu s vinorelbinem z důvodů rizika zvýšené neurotoxicity.

Cyklosporin, tacrolimus: Je nutno vzít v úvahu nadměrnou imunosupresi s rizikem lymfoproliferace.

Vinorelbin je substrátem pro P-glykoprotein, a současné užívání s inhibitory (např. verapamil, cyklosporin a chinidin) nebo induktory tohoto transportního proteinu může ovlivnit koncentraci vinorelbinu.

Dostává-li pacient antikoagulační léčbu, je nutno zvýšit frekvenci kontrol INR z důvodů vysoké intraindividuální variability schopnosti koagulace během onemocnění a eventuální interakce mezi perorálními antikoagulancii a protinádorovou chemoterapií.

Používání tohoto přípravku v kombinaci s živými oslabenými vakcínami se zpravidla nedoporučuje (viz bod 4.4). Souběžné podávání s vakcínou proti žluté zimnici je kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.6

Těhotenství a kojení

-

Těhotenství

O podávání vinorelbinu těhotným ženám nejsou k dispozici dostatečné údaje. V reprodukčních studiích u zvířat bylo prokázáno, že má vinorelbin letální a teratogenní účinky na embryo/plod. Ženy by během léčby vinorelbinem neměly otěhotnět. Tento přípravek nesmí být podáván během těhotenství, není-li jasně indikován. Pokud k otěhotnění dojde v průběhu léčby, doporučuje se genetické poradenství.

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a ještě tři měsíce po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci a měly by informovat lékaře, pokud otěhotní.

Vinorelbin může vykazovat genotoxické účinky. Z tohoto důvodu se mužům léčeným vinorelbinem doporučuje, aby během léčby a ještě šest měsíců po ukončení terapie nepočali dítě.

-

Kojení

Není známo, zda se vinorelbin vylučuje do lidského mateřského mléka, a proto musí být kojení před zahájením léčby tímto přípravkem přerušeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie o účinku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími a nejzávažnějšími nežádoucími účinky při monoterapii a kombinované léčbě vinorelbinem jsou gastrointestinální příznaky a myelotoxicita.Při kombinované léčbě zahrnující vinorelbin a další protinádorové léky musí být zohledněno, že uvedený nežádoucí účinek se může vyskytnout častěji a může být závažnější než nežádoucí účinky pozorované v průběhu a po ukončení monoterapie. Kromě toho musí být brány v úvahu i další specifické nežádoucí účinky ostatních užívaných přípravků.

Četnost výskytuVelmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

ČastéBakteriální, virové nebo mykotické infekce v různých místech

Méně častéTěžká sepse se selháním dalších vnitřních orgánů

VzácnéSeptikémie

Velmi vzácnéSeptikémie s komplikacemi, fatální septikémie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi častéNeutropenie (3. stupně: 24,3 % a 4. stupně: 27,8 % při monoterapii), anémie (3. – 4. stupně: 7,4 % při monoterapii)

ČastéTrombocytopenie (3. – 4. stupně: 2,5 %), febrilní

neutropenie, neutropenická sepse s možným fatálním průběhem (u 1,2 % případů)

Poruchy imunitního systému

ČastéAlergické reakce (kožní reakce, respirační reakce)

VzácnéSystémové alergické reakce (anafylaxe, angioedém)

Poruchy metabolismu a výživy

VzácnéHyponatremie

Velmi vzácnéNepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Poruchy nervového systému

Velmi častéNeurologické poruchy (3. stupně: 2,6 %; 4. stupně: 0,1 %), zácpa (3. – 4. stupně: 2,7 % při monoterapii, 3. – 4. stupně: 4,1 % při kombinované terapii) (viz také „Gastrointestinální poruchy“), ztráta hlubokých šlachových reflexů

ČastéParestézie se senzorickými a motorickými příznaky

Méně častéParalytický ileus (viz také „Gastrointestinální poruchy“)

VzácnéSlabost dolních končetin

Velmi vzácnéGuillain-Barrého syndrom

Srdeční poruchy

VzácnéIschemická choroba srdeční jako angina pectoris, přechodné změny na elektrokardiogramu, infarkt myokardu

Velmi vzácnéTachykardie, palpitace a poruchy srdečního rytmu

Cévní poruchy

Méně častéHypotenze, hypertenze, zarudnutí a chladné periferie

VzácnéTěžká hypotenze, kolaps

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

ČastéDušnost, bronchospasmus

VzácnéIntersticiální plicní onemocnění

Velmi vzácnéDechová nedostatečnost

Gastrointestinální poruchy

Velmi častéZácpa (3. – 4. stupně: 2,7 % při monoterapii, 3. –4. stupně: 4,1 % při kombinované terapii) (viz také „Poruchy nervového systému“), nevolnost, zvracení (3. – 4. stupně: 2,2 % při monoterapii), průjem, stomatitida, ezofagitida, anorexie

Méně častéParalytický ileus (viz také „Poruchy nervového systému“)

VzácnéPankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi častéAbnormální hladiny jaterních enzymů (zvýšení celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, aspartátaminotransferázy, alaninaminotransferázy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi častéAlopecie (stupeň > 2: 4,1 % při monoterapii)

ČastéKožní reakce

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

ČastéMyalgie, artralgie

VzácnéBolest čelisti

Poruchy ledvin a močových cest

ČastéZvýšení hladiny kreatininu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi častéÚnava, horečka, bolest v různých lokalizacích, astenie, erytém v místě vpichu, bolest v místě vpichu, diskolorace v místě vpichu, flebitida v místě vpichu

VzácnéNekróza v místě vpichu

4.9

Předávkování

U člověka byly zaznamenány případy náhodného akutního předávkování. Tyto případy mohou vyústit v hypoplazii kostní dřeně a jsou někdy spojeny s infekcí, horečkou a paralytickým ileem. Podpůrná léčba zahrnující krevní transfúze nebo širokospektrá antibiotika se řídí rozhodnutím lékaře. Antidotum není známo.

Protože neexistuje specifické antidotum pro intravenózní předávkování vinorelbinem, je v případě předávkování nutná symptomatická léčba, např.:

-

Průběžná kontrola základních životních funkcí a pečlivé monitorování pacienta.

-

Denní kontroly krevního obrazu pro sledování potřeby krevní transfúze, růstových

-

faktorů, a pro detekci potřeby intenzívní péče a pro minimalizaci rizika infekce.

-

Opatření k zabránění vzniku nebo k léčbě paralytického ileu.

-

Kontrola krevního oběhu a funkce jater.

-

Mohou být nutná širokospektrá antibiotika v případě komplikací v důsledku infekcí.

-

Při paralytickém ileu může být nutná dekomprese pomocí sondy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: protinádorové a imunomodulační přípravky, vinka alkaloidyATC kód: L01CA04

Vinorelbin je antineoplasticky působící látka ze skupiny vinka alkaloidů, ale na rozdíl od všech ostatních vinka alkaloidů podlehla katarantinová část vinorelbinu strukturální modifikaci. To na molekulární úrovni ovlivňuje dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním systému buňky.

Vinorelbin inhibuje polymerizaci tubulinu a váže se přednostně na mitotické mikrotubulymikrotubuly axonů ovlivňuje pouze ve vysokých koncentracích. Spiralizaci tubulinu indukuje v menším rozsahu než vinkristin. Vinorelbin blokuje mitózu ve fázi G2-M, a způsobuje tak buněčnou smrt v interfázi nebo v následující mitóze.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózní bolusové injekci nebo infúzi je plazmatická koncentrace vinorelbinu charakterizována tříexponenciální eliminační křivkou. Terminální eliminační fáze odráží dlouhý biologický poločas, který je větší než 40 hodin. Celková clearance vinorelbinu je vysoká (0,97 – 1,26 l/h/kg).

Léčivá látka je široce distribuovaná v těle s distribučním objemem v rozmezí 25,4 – 40,1 l/kg. Chirurgické biopsie provedené v jedné studii prokázaly významný průnik vinorelbinu do plicní tkáně s poměrem koncentrací tkáň/plazma až 300. Vinorelbin se mírně váže na plasmatické proteiny (13,5 %), ale silně na trombocyty (78%). Pro intravenózně podávaný vinorelbin až do dávky 45 mg/m² byla prokázána lineární farmakokinetika.Vinorelbin je primárně metabolizován CYP3A4 subjednotkou cytochromu P450. Byly identifikovány všechny metabolity. Kromě 4-O-deacetylvinorelbinu, který je hlavním metabolitem vkrvi,žádné z těchto identifikovaných metabolitů nejsou aktivní.

Renální eliminace je nízká (< 20 % dávky). U člověka byl v močí objeven vinorelbin v nezměněné formě, ale také nízké koncentrace deacetylvinorelbinu. Eliminace léčivé látky probíhá hlavně biliární cestou, jak pro metabolity, tak především pro nezměněný vinorelbin. .

Účinek dysfunkce ledvin na distribuci vinorelbinu nebyl hodnocen, nicméně snížení dávky není na základě sníženého vylučováni ledvinami u selhání ledvin indikováno. U pacientů s jaterními metastázami došlo ke změnám v průměrné clearance vinorelbinu pouze při postižení jater nad 75 %. U šesti pacientů s nádorovým onemocněním a se středně těžkou dysfunkcí jater (bilirubin ≤ 2 x horní hranice normálu [ULN] a aminotransferázy ≤ 5 x ULN) léčených dávkou až 25 mg/m² a u osmi pacientů s nádorovým onemocněním a se závažnou dysfunkcí jater (bilirubin > 2 x ULN a/nebo aminotransferázy > 5 x ULN) léčených dávkou až 20 mg/m² korespondovala průměrná celková clearance ve dvou dílčích skupinách s hodnotou u pacientů s normální jaterní funkcí. Tyto údaje však nemusí platit pro pacienty se sníženou eliminační kapacitou jater, a proto je u těchto pacientů doporučována opatrnost a je nutné pečlivé sledování hematologických parametrů (viz bod 4.2 a 4.4).

Starší pacientiStudie vinorelbinu u starších pacientů (≥ 70 let) s nemalobuněčným karcinomem plic, provedená inovátorem, prokázala, že farmakokinetika vinorelbinu není ovlivněna věkem. Nicméně, protože starší pacienti jsou slabí, je nutno při zvyšování dávky vinorelbinu postupovat opatrně: viz bod 4.2.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Limitující toxicitou u zvířat byl útlum kostní dřeně. Ve studiích na zvířatech indukoval vinorelbin aneuploidii a polyploidii. Předpokládá se, že vinorelbin může mít genotoxické účinky u člověka (indukce aneuploidie a polyploidie). Výsledky studií sledujících karcinogenní potenciál u myší a potkanů byly negativní, ale byly hodnoceny pouze nízké dávky.V reprodukčních studiích byly u zvířat pozorovány účinky při subterapeutických dávkách. Byly pozorovány embryotoxické a fetotoxické účinky, jako je retardace intrauterinního vývoje a zpoždění osifikace. Teratogenní účinky (srůst obratlů, chybějící žebra) byly pozorovány při dávkách toxických pro matku. Kromě toho došlo ke snížení spermatogeneze a sekrece prostaty a semenných váčků, ale fertilita u potkanů nebyla snížena.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

-

Navirel,10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku nesmí být ředěn v alkalickém roztoku (riziko tvorby precipitátů).

-

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřené balení: 3 roky.Po naředění:Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 2 – 8 ºC a při 25 ºC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 – 8 ºC, pokud otevření a naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Skleněná injekční lahvička typu I s brombutylovou pryžovou zátkou (potaženou fluoropolymerovou vrstvou) a hliníkový kryt.

Velikost balení: 1 ml nebo 5 ml koncentrátu v balení obsahujícím 1 nebo 10 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava a podávání vinorelbinu by měly být prováděny pouze školeným personálem. Musí být použity vhodné ochranné brýle, jednorázové rukavice a jednorázové oblečení. Rozlitá a uniklá látka musí být setřena.Je třeba se vyvarovat jakéhokoli kontaktu přípravku s očima. Dojde-li ke kontaktu s očima, musí být okamžitě vypláchnuty větším množstvím fyziologického roztoku.

Po skončení přípravy musí být jakákoli exponovaná plocha důkladně opláchnuta a umyty ruce a obličej.

Nebyla zjištěna inkompatibilita mezi obsahem Navirelu a obalem a neutrální skleněnou lahví, PVC vakem, vinylacetátovým vakem nebo infuzním setem s PVC hadičkami.

Doporučuje se podávat vinorelbin v infuzi v průběhu 5 – 10 minut po rozředění ve 20 – 50 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) nebo jako krátká infuze (20 –30 minut) po rozředění ve 125 ml fyziologického roztoku nebo v roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po ukončení infuze musí být žíla vždy propláchnuta minimálně 250 ml fyziologického roztoku.

Nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

m e d a cGesellschaft für klinischeSpezialpräparate mbHFehlandtstraße 320354 HamburgNěmeckoTelefon: +49 4103 8006-0Fax:

+49 4103 8006-100

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/603/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28/12/2005 / 26/02/2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27/10/2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navirel 10 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztokuVinorelbinum (ve formě vinorelbini ditartras)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 10 mg vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras).1 lahvička 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 50 mg vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.1 x 1 ml1 x 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání. Podání jinou cestou je smrtelné.Před použitím nařeďte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

CYTOSTATIKUM.Používat podle pokynů lékaře.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 °C – 8 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Chraňte před mrazem.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Pouze pro jednorázové použití – nepoužitý obsah náležitě zlikvidujte.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medacGesellschaft für klinischeSpezialpräparate mbHFehlandtstr. 320354 HamburgNĕmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

44/603/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce (10 mg a 50 mg)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Navirel 10 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztokuVinorelbinum (ve formě vinorelbini ditartras)

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání. Podání jinou cestou je smrtelné.

Před použitím nařeďte. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 lahvička 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 10 mg vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras).1 lahvička 5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 50 mg vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras).

6.

JINÉ

Cytostatikum.

medac GmbHFehlandtstrasse 320354 HamburgNěmecko

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.