Navelbine Oral 30 Mg

Kód 0005925 ( )
Registrační číslo 44/ 239/02-C
Název NAVELBINE ORAL 30 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0005925 POR CPS MOL 1X30MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NAVELBINE ORAL 30 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls244949/2010, sukls244958/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO UŽIVATELE

NAVELBINE

NAVELBINE Oral 20 mg NAVELBINE Oral 30 mg

Měkké tobolky

Vinorelbini ditartras

Před použitím tohoto léku si důkladně přečtěte celou tuto informaci. – Tuto příbalovou informaci si uschovejte. Možná bude nutné, abyste si ji znovu přečetli. – Máte-li jakékoliv další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. – Tento lék byl předepsaný Vám. Nedávejte jej nikomu jinému. Mohl by mu uškodit, a to i v případě, že

má stejné příznaky jako Vy.

– Pokud bude kterýkoli z nežádoucích účinků závažný nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Navelbine Oral a k čemu se používá 2. Před použitím přípravku Navelbine Oral 3. Jak užívat přípravek Navelbine Oral 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak uchovávat přípravek Navelbine Oral 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK NAVELBINE ORAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Navelbine Oral patří do skupiny léčiv používaných k léčbě rakoviny, kterým se říká vinka alkaloidy. Navelbine Oral se používá k léčbě některých typů rakoviny plic a některých typů rakoviny prsu u pacientů starších 18 let. Nedoporučuje se k použití u dětí mladších 18 let. 2. PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU NAVELBINE ORAL Neužívejte přípravek Navelbine Oral – Jestliže trpíte alergií (přecitlivělostí) na vinorelbin (léčivá látka) nebo na jiné přípravky ze skupiny

přípravků, kterým se říká vinka alkaloidy

– Jestliže trpíte alergií na jakoukoliv jinou složku přípravku Navelbine Oral (viz bod 6 této informace) – Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná – Jestliže kojíte – Jestliže trpíte závažným onemocněním jater bez souvislosti s rakovinou – Jestliže jste podstoupili operaci žaludku nebo tenkého střeva, popř. trpíte-li střevními obtížemi – Jestliže máte nízký počet bílých krvinek (leukocyty a/nebo neutrofily) nebo trpíte závažnou infekcí - v

současnosti nebo nedávné minulosti (do 2 týdnů)

– Jestliže máte nízký počet krevních destiček – Jestliže plánujete očkování proti žluté zimnici nebo jste toto očkování právě podstoupili – Jestliže vyžadujete dlouhodobou kyslíkovou terapii Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Navelbine Oral je zapotřebí: Informujte svého lékaře, jestliže: – jste prodělali infarkt nebo výraznou bolest na hrudníku – je vaše schopnost vykonávat každodenní činnosti silně omezena – jste podstoupili radioterapii, kdy místo ozáření zahrnovalo i játra – se u Vás objevují příznaky infekce (například horečka, zimnice, kašel) – užíváte nebo jste v nedávné minulosti užívali jiné léky, včetně léků vydávaných bez lékařského

předpisu

– plánujete očkování. Před léčbou přípravkem Navelbine Oral a během ní bude vyšetřován krevní obraz s cílem zjistit, zda je pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky této analýzy uspokojivé, může být vaše léčba odložena a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí k normálu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste v nedávné minulosti užívali jiné léky, včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu. Váš lékař má postupovat obzvlášť pozorně, jestliže užíváte následující léky: – léky na ředění krve (antikoagulancia) – lék k léčbě epilepsie s názvem fenytoin – protiplísňový lék s názvem itrakonazol – lék k léčbě rakoviny s názvem mitomycin C – léky, které narušují váš imunitní systém, například cyklosporin a takrolimus Souběžně s přípravkem Navelbine Oral se nedoporučuje podávat živé oslabené vakcíny (např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, atd) a vakcínu proti žluté zimnici, protože by mohly zvýšit riziko život ohrožujícího onemocnění z vakcíny. Souběžné podávání přípravku Navelbine Oral a jiných léků se známou toxicitou na kostní dřeň (které ovlivňují počet bílých a červených krvinek a krevních destiček) by také mohlo zhoršit některé nežádoucí účinky.

Užívání přípravku Navelbine Oral s jídlem a pitím Měkké tobolky Navelbine Oral mají být polykány celé bez žvýkání nebo vysávání obsahu tobolky a zapity vodou. Upřednostňuje se podání přípravku Navelbine Oral s lehkým jídlem. Navelbine nemá být zapíjen teplým nápojem, který by tobolku rozpustil příliš rychle. Plodnost mužů Mužům léčeným přípravkem Navelbine Oral se doporučuje, aby se během léčby a po dobu 3 měsíců po užití poslední tobolky vyvarovali početí dítěte a aby se před zahájením léčby poradili o možnostech konzervace spermatu, protože přípravek Navelbine by mohl narušit jejich plodnost. Ženy v plodném věku Ženy v plodném věku musejí během léčby a po dobu 3 měsíců po užití poslední tobolky používat účinnou antikoncepci. Těhotenství Neužívejte Navelbine Oral, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Jestliže musíte zahájit léčbu přípravkem Navelbine Oral a jste těhotná nebo k otěhotnění dojde během léčby tímto přípravkem, nepřestávejte Navelbine Oral užívat a ihned se u svého lékaře informujte na případná rizika pro nenarozené dítě. Kojení Neužívejte Navelbine Oral, jestliže kojíte. Je-li léčba přípravkem Navelbine Oral nutná, je nutné kojení ukončit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly provedeny žádné studie schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Stejně jako v ostatních případech byste ale neměli řídit, není-li Vám dobře nebo jestliže vám to doktor nedoporučil. Důležité informace o některých složkách přípravku Navelbine Oral Tento lék obsahuje sorbitol. Jestliže vám váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začněte tento léčivý přípravek užívat. Tento lék obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na jednu dávku. Toto malé množství na vás nebude mít žádný vliv. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK NAVELBINE ORAL UŽÍVÁ Přípravek Navelbine Oral má být předepsán kvalifikovaným lékařem se zkušenostmi s léčbou rakoviny. Navelbine Oral musí být užíván perorálně. Navelbine Oral je určen pro pacienty starší 18 let. Nedoporučuje se k použití u dětí mladších 18 let.

Vždy užívejte přípravek Navelbine Oral přesně podle pokynů svého lékaře.

Nejste-li si jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování Před zahájením léčby přípravkem Navelbine Oral a v jejím průběhu bude váš lékař kontrolovat Váš krevní obraz, aby určil, kdy má být lék podán a jaká dávka je pro Vás vhodná. Váš lékař Vám sdělí počet a sílu tobolek, které budete každý týden užívat.

Celková dávka by nikdy neměla překročit 160 mg týdně.

Nikdy byste neměli užívat přípravek Navelbine Oral častěji než jednou týdně.

Četnost podání Za běžných podmínek je přípravek Navelbine Oral podáván jednou týdně. Četnost určí Váš lékař. Doba trvání léčby Dobu trvání Vaší léčby určí lékař. Při užití léku proti nevolnosti Užívání přípravku Navelbine Oral může mít za následek zvracení (viz bod "4. Možné nežádoucí účinky"). Jestliže Vám lékař předepsal lék proti nevolnosti, vždy jej užívejte přesně podle jeho pokynů. Užívejte přípravek Navelbine Oral současně s lehkým jídlem, které pomůže potlačit pocit nevolnosti. Způsob podání Před otevřením blistru s přípravkem Navelbine Oral se ujistěte, že žádné tobolky nejsou poškozeny, protože tekutina uvnitř má dráždivé účinky a mohla by při kontaktu s pokožkou, očima nebo sliznicí způsobit jejich poškození. Jestliže k tomu dojde, postižené místo ihned důkladně omyjte.

Nepolykejte poškozené tobolky; vraťte je svému lékaři nebo lékárníkovi.

Otevření "peel-push" blistru: 1. Nůžkami odstřihněte blistr podél černě vytečkované čáry. 2. Odloupněte měkkou folii z plastu. 3. Vytlačte tobolku přes hliníkovou folii. Podání tobolky Navelbine Oral:

Spolkněte tobolku Navelbine Oral celou, nejlépe společně s lehkým pokrmem, a zapijte ji vodou.

Tobolka nemá být zapíjena teplým nápojem, který by ji příliš rychle rozpustil.

svému lékaři.

Budete-li několik hodin po užití tobolky Navelbine Oral zvracet, ihned se obraťte na svého lékaře.

Dávku neopakujte.

Jestliže užijete více tobolek Navelbine Oral, než jste měl(a) Jestliže užijete více přípravku Navelbine Oral, než kolik byste měli, obraťte se ihned na svého lékaře. Mohou se objevit závažné příznaky související se složkami Vaší krve a je možné, že pocítíte příznaky infekce (například horečku, zimnici, kašel). Kromě toho se může projevit i těžká zácpa. V takovém případě se musíte ihned obrátit na svého lékaře. Jestliže zapomenete užít měkkou tobolku Navelbine Oral Neužívejte dvojitou dávku, abyste vynechanou dávku nahradili. Obraťte se na svého lékaře, který rozhodne o změně rozpisu dávkování. Jestliže přestanete užívat měkké tobolky Navelbine Oral Váš lékař rozhodne, kdy byste měli s léčbou přestat. Chcete-li však léčbu ukončit dříve, měli byste se svým lékařem konzultovat další možnosti Máte-li další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Stejně jako všechny ostatní léky může i přípravek Navelbine Oral způsobovat nežádoucí účinky, které se však neobjeví u všech lidí.

Jestliže se u Vás v průběhu užívání přípravku Navelbine Oral objeví jeden nebo více následujících příznaků, měli byste se ihned obrátit na svého lékaře:

– příznaky závažné infekce, například horečka, zimnice, kašel – těžká zácpa doprovázená bolestí břicha, kdy se vám nepodaří vyprázdnit po dobu několika dnů, – silné závratě, točení hlavy, když se postavíte – silná bolest hrudníku, která u vás není běžná – příznaky alergie, například svědění, problémy s dechem Následuje seznam nežádoucích účinků, které se po užití přípravku Navelbine Oral u některých lidí objevily. Tento seznam je seřazen podle klesající četnosti výskytu nežádoucího účinku.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u více

než 1 z 10 léčených pacientů)

Co byste

měli dělat?

Nevolnost (nauzea) Zvracení

Jestliže budou tyto příznaky

nezvládnutelné, ihned se obraťte na

svého lékaře. Tyto nežádoucí účinky lze

upravit standardní léčbou.

Neopakujte dávku, jestliže se během

několika hodin po užití přípravku

Navelbine vyzvracíte.

počtu bílých krvinek, který může ve Vašem

těle způsobit bakteriální, virové nebo plísňové infekce (dýchacího, močového, zažívacího ústrojí a případně i jiných).

Ihned se obraťte na svého lékaře,

obzvláště jestliže Vaše teplota dosáhne

hodnoty 38°C nebo vyšší.

počtu červených krvinek (anémie), který může

vést ke zblednutí kůže a může způsobit slabost či problémy s dýcháním.

který zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin

né rozdíly ve

vnímání dotyku.

Ihned se obraťte na svého lékaře,

budou-li tyto příznaky závažné.

Zácpa. V případě bolesti břicha nebo jestliže se

nevyprázdníte po dobu několika dnů.

eční

problémy

Ihned se obraťte na svého lékaře.

Úbytek vlasů (alopecie), obvykle nepříliš závažný při

dlouhodobé léčbě

tělesné hmotnosti

Požádejte svého lékaře o radu, jestliže

příznaky přetrvávají.

Toto jsou možné příznaky v průběhu

chemoterapie.

Běžné nežádoucí účinky

(mohou se objevit u 1 z 10 až 1 ze 100 pacientů)

Co byste

měli dělat?

chuti

ánět v oblasti krku nebo zánět jícnu (ezofagitida)

tělesné hmotnosti

Požádejte svého lékaře o radu, jestliže

příznaky přetrvávají.

Změny vidění

příznaky, jako závratě nebo mdloby

ndardní jaterní testy

Ihned se obraťte na svého lékaře,

budou-li tyto příznaky příliš silné.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u 1 ze 100 až 1 z 1000 pacientů)

Co byste

měli dělat?

Účinky na nervový systém:

Účinky na srdce a cévy:

kotníků

Účinky na gastrointestinální ústrojí:

břicha, kdy se vám nepodaří

vyprázdnění po dobu několika dnů (paralytický ileus)

Ihned se obraťte na svého

lékaře

Následující seznam obsahuje nežádoucí účinky pozorované u přípravku Navelbine Oral, jejichž četnost není známa:

Nežádoucí účinky s neznámou četností

Co byste

měli dělat?

hyponatremie), mezi jejíž

příznaky patří únava, pocit zmatení, svalové záškuby

Gastrointestinální krvácení Srdeční záchvat (infarkt myokardu u pacientů s anamnézou

srdečních problémů nebo rizikovými faktory)

Celková infekce (sepse) způsobená značným úbytkem bílých

krvinek

Ihned se obraťte na svého

lékaře

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosíme sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Přípravek Navelbine se také prodává jako koncentrát pro infuzní roztok. Následující seznam obsahuje nežádoucí účinky pozorované pouze u Navelbine, koncentrátu pro infuzní roztok a ne v případě Vaší léčby, ale jejich výskyt nelze vyloučit.

Nežádoucí účinky pozorované u

Navelbine, koncentrátu pro infuzní roztok

Co byste měli dělat?

Méně časté nežádoucí účinky

Život ohrožující infekce v těle, s vysokou horečkou (septikemie)

ocit studených rukou a nohou (periferní chlad)

Ihned se obraťte na svého

lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky

používáte jiný lék proti rakovině s názvem mitomycin C,

mohou se u Vás objevit obtíže s dýcháním (intersticiální pneumopatie)

pectoris, infarkt myokardu)

Silné bolesti břicha a zad (pankreatitida)

Neznámá četnost:

může

zahrnovat problémy s dýcháním, závratě, kolaps, apod.)

zadržení tekutin a vede ke slabosti, únavě a pocitu zmatení (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu - SIADH)

Ihned se obraťte na svého

lékaře.

Pokud bude kterýkoli z nežádoucích účinků závažný nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosíme sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK NAVELBINE ORAL Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte přípravek Navelbine Oral po uplynutí doby expirace uvedené na blistru a krabičce (po Exp). Datum expirace se vztahuje na poslední den v daném měsíci. Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C ) v původním obalu. Léky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Z bezpečnostních důvodů musí být všechny nepoužité tobolky vráceny Vašemu lékaři nebo lékárníkovi k likvidaci. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Navelbine Oral obsahuje Léčivou látkou je: vinorelbinum (jako vinorelbini ditartras ) 20 nebo30 mg. Další složky jsou:

Obsah měkké tobolky: bezvodý ethanol, čištěná voda, glycerol, makrogol 400. Obal měkké tobolky : želatina, glycerol 85 %, dehydratovaný sorbitol, červený oxid titaničitý (E171)

(pouze Navelbine Oral 30mg) a ( E172) žlutý oxid železitý( pouze Navelbine Oral 20mg), střední nasycené triacyglyceroly a roztok fosfolipidů 53%.

Červený inkoust

Jak přípravek Navelbine Oral vypadá a co obsahuje toto balení NAVELBINE Oral 20 mg|: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky světle hnědé barvy, neprůhledné, lesklé s červeným potiskem N20. NAVELBINE Oral 30 mg: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky růžové barvy, neprůhledné, lesklé, s červeným potiskem N30. Měkké tobolky o síle 20 mg a 30 mg jsou k dispozici v balení - 1 blistr s 1 měkkou tobolkou. Držitel rozhodnutí o registraci / výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE, Francie Výrobce PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Aquitaine Pharm International Avenue du Béarn 64320 Idron, Francie. NAVELBINE : registrovaná ochranná známka společnosti PIERRE FABRE MEDICAMENT Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls244949/2010, sukls244958/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELBINE ORAL 20 mg NAVELBINE ORAL 30 mg Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka obsahuje vinorelbinum 20 mg jako vinorelbini ditartras Jedna měkká tobolka obsahuje vinorelbinum 30 mg v jako vinorelbini ditartras Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA MĚKKÉ TOBOLKY Navelbine Oral 20 mg: měkké, podlouhlé, želatinové tobolky světle hnědé barvy, neprůhledné, lesklé s červeným potiskem N20 Navelbine Oral 30 mg: měkké podlouhlé želatinové tobolky růžové barvy, neprůhledné, lesklé, s červeným s potiskem“ N30“ 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Karcinom prsu v pokročilém stadiu /ABC 4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí pacienti

Při monoterapii:

doporučené dávkování je : První tři podání v množství 60 mg/m² povrchu lidského těla, podávejte jedenkrát týdně. Následující podávání Po třetím podání se doporučuje zvýšit dávku přípravku Navelbine Oral na 80 mg/m² jedenkrát týdně, s výjimkou pacientů, u kterých poklesl počet neutrofilů jednou pod hodnotu 500/mm3 nebo více než jednou mezi hodnoty 500 a 1 000/mm3 během prvních tří podání dávky 60 mg/m².

Počet neutrofilů během prvních tří podání 60mg/m2 týdně

Neutrofily

>1000

Neutrofily

500 a

< 1000

( 1 případ)

Neutrofily

500 a

< 1000

(2 případy)

Neutrofily

<500

Doporučená dávka od čtvrtého podání

80

80

60

60

Úprava dávky Pro jakékoliv plánované podání dávky 80 mg/m², je-li počet neutrofilů nižší než 500/mm3 nebo více než jednou je mezi 500 a 1000/mm3, má být podání odloženo až do návratu na normální hodnotu KO a dávka má být během následujících tří podání snížena z 80 na 60 mg/m² týdně. Hladina neutrofilů po čtvrtém podání o 80 mg/m2 týdně

Neutrofily

>1000

Neutrofily

500 a <

1000

(1 případ)

Neutrofily

500 a <

1000

(2 případy)

Neutrofily

<500

Doporučená dávka od příštího podání

80

60

Je možné vrátit dávku ze 60 na 80 mg/m2 týdně, jestliže počet neutrofilů neklesl pod 500/mm3 nebo více než jednou mezi 500 a 1000/mm3 během tří podání dávky 60 mg/m2 podle pravidel definovaných pro první tři podání.

Pro kombinovanou léčbu budou dávka a rozpis upraveny podle protokolu léčby

Na základě klinických studií bylo prokázáno, že orálně podávaná dávka 80 mg/m2 odpovídá intravenózní dávce 30 mg/m2 a 60 mg/m2 intravenózní dávce 25 mg/m2. Toto je základ kombinované léčby, při které se střídá intravenózní a perorální forma podání, aby se zlepšila kvalita života pacienta. Pro kombinovanou léčbu budou dávka a rozpis upraveny podle protokolu léčby.

Ani u pacientů s BSA 2 m2 nemá celková dávka nikdy překročit 120 mg týdně při 60 mg/m2 a 160

mg týdně při 80 mg/m2.

Podání Přípravek Navelbine Oral musí být podáván pouze perorálně.

Tobolky Navelbine Oral mají být polykány celé bez žvýkání či vysávání a zapity vodou. Doporučuje se podávat tobolky během jídla. Podání u starší populace Klinické zkušenosti nezaznamenaly žádné podstatné rozdíly u starších pacientů, pokud jde o odezvu, ačkoliv vyšší citlivost u některých starších pacientů nelze vyloučit. Věk nemění farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu (viz bod 5.2). Podání u dětí Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla hodnocena a podání se tedy nedoporučuje (viz bod 5.1). Podávání u pacientů s jaterní insuficiencí Přípravek Navelbine Oral lze podávat ve standardní dávce 60 mg/m² týdně u pacientů s mírným poškozením funkce jater (bilirubin < 1,5 x ULN a ALT a/nebo AST od 1,5 do 2,5 x ULN). Přípravek Navelbine Oral lze podávat ve standardní dávce 60 mg/m² týdně u pacientů se středně závažným poškozením funkce jater (bilirubin < 1,5 x ULN a ALT a/nebo ASAT od 1,5 do - 3 x ULN). Podání přípravku Navelbine Oral pacientům se závažnou poruchou funkce jater je kontraindikováno (viz body 4.3, 4.4, 5.2). Podávání u pacientů s ledvinovou insuficiencí S ohledem na nevýznamné vylučování ledvinami neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení dávky přípravku Navelbine Oral u pacientů s vážnou ledvinovou insuficiencí (viz body 4.4, 5.2). Při podávání přípravku Navelbine Oral je nutné dodržovat konkrétní pokyny (viz bod 6.6). 4.3. Kontraindikace - Známá přecitlivělost na vinorelbin a ostatní vinka alkaloidy či na některou jejich složku. - Nemoci podstatně ovlivňující vstřebávání přípravku - Předchozí významná chirurgická resekce žaludku nebo tenkého střeva - Počet neutrofilů < 1500/mm3 nebo závažná infekce - současná nebo nedávná (během 2 týdnů). - Počet trombocytů < 100 000/mm3 - Závažná jaterní insuficience- Těhotenství (viz bod 4.6) - Kojení (viz bod 4.6) - Pacienti vyžadující dlouhodobou terapii kyslíkem • V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5) 4.4. Zvláštní varování a upozornění při používání Zvláštní varování Přípravek Navelbine Oral má předepsat lékař se zkušenostmi s používáním chemoterapie a s vybavením, které umožňuje monitorování cytotoxických léčivých přípravků. Tekutý obsah tobolky je dráždivý. Jestliže pacient neúmyslně tobolku rozžvýká nebo vysaje, je nutné vypláchnout ústa vodou nebo v ideálním případě fyziologickým roztokem. Jestliže je tobolka rozříznutá či rozlomená, její tekutý obsah je dráždivý, a proto může při kontaktu s pokožkou, sliznicí anebo s očima způsobit jejich vážné poškození. Poškozené tobolky nemají být tedy polykány a mají být vráceny do lékárny nebo lékaři, který je řádným způsobem zlikviduje. Jestliže dojde k jakémukoli kontaktu s obsahem, okamžitě omyjte místo důkladně vodou nebo v ideálním případě normálním fyziologickým roztokem. V případě zvracení během několika hodin po podání léku nikdy dávku neopakujte.

Tento stav lze zmírnit podpůrnou léčbou, například podáním antagonistů 5HT3 (např. ondansetron, granisetron) (viz bod 4.5). Přípravek Navelbine Oral vede k vyššímu výskytu nauzey / zvracení než v případě intravenózního podání. Doporučuje se primární profylaxe antiemetiky. S ohledem na obsah sorbitolu by tobolky neměli užívat pacienti se vzácnými dědičnými problémy zahrnujícími nesnášenlivost fruktózy. Během léčení je nutné provádět podrobná hematologická vyšetřování (určení hladiny hemoglobinu a leukocytů, neutrofilů a trombocytů v den každého nového podání přípravku). Dávkování má být stanoveno podle hematologického stavu pacienta.

Je-li počet neutrofilů nižší než 1500 /mm3 a/nebo počet trombocytů nižší než 100 000/mm3, má

být léčba odložena až do obnovy jejich normálních hodnot.

Pro zvýšení dávky z 60 na 80 mg/m2 týdně po třetím podání viz bod 4.2. Pro podání dávky 80 mg/m², je-li počet neutrofilů nižší než 500/mm3 nebo více než jednou je mezi

500 a 1000/mm3, má být podání nejen odloženo, ale dávka má být navíc snížena na 60 mg/m² týdně. Je možné dávku znovu zvýšit z 60 na 80 mg/m2 týdně - viz bod 4.2.

Během klinických hodnocení, kdy léčba začala dávkou 80 mg/m2, se u několika pacientů objevily nepřiměřené neutropenické komplikace, včetně pacientů se špatným fyzickým stavem. Proto se doporučuje zahájit léčbu dávkou 60 mg/m2 a zvýšit ji na 80 mg/m2, je-li dávka dobře snášena podle popisu v body 4.2. Objeví-li se u pacientů známky nebo příznaky infekce, mají být urychleně vyšetřeni. Zvláštní upozornění při používání: Je nutné věnovat zvláštní péči při předepisování přípravku pacientům • s anamnézou ischemické choroby srdeční (viz bod 4.8). • se špatným fyzickým stavem Přípravek Navelbine nemá být podáván souběžně s radioterapií, jestliže oblast ozáření zahrnuje i jaterní krajinu. Kombinace tohoto přípravku a očkovací látky proti žluté zimnici je specificky kontraindikovaná, nedoporučuje se ho podávat ani s jinými oslabenými živými vakcínami. Je nutné postupovat obezřetně a jeho podávání se spíše nedoporučuje při kombinování přípravku Navelbine Oral a silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 (viz bod 4.5), dále s fenytoinem (stejně jako všechny cytotoxické látky) a itrakonazolem (stejně všechny vinka alkaloidy). Perorální tobolky Navelbine Oral byly zkoumány u pacientů s poškozením jater při podání následujících dávek: - 60 mg/m² u pacientů s mírným poškozením jater (bilirubin < 1,5 x ULN, a ALT a/nebo AST od 1,5 do 2,5 x ULN); - 50 mg/m² u pacientů se středně závažným poškozením jater (bilirubin od 1,5 do 3 x ULN, bez ohledu na hladinu ALT a AST). Při sledovaných dávkách nedošlo u těchto pacientů ke změně bezpečnosti a farmakokinetických vlastností vinorelbinu. Tobolky Navelbine Oral nebyly zkoušeny u pacientů se závažným poškozením jater, takže je u nich jeho použití kontraindikováno (viz body 4.1, 4.3, 5.2). S ohledem na nízkou úroveň vylučování ledvinami neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení dávky přípravku Navelbine Oral u pacientů s poškozenou funkcí ledvin (viz body 4,1, 5.2).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce společné pro všechna cytotoxika: S ohledem na zvýšení rizika trombózy v případě nádorových onemocnění je časté podávání antikoagulační léčby. Vysoká proměnlivost srážlivosti v průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů a možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a požadovanou protinádorovou chemoterapií vyžaduje zvýšení frekvence monitorování INR ( mezinárodního normalizovaného poměru) v případě rozhodnutí, že pacient bude léčen perorálními antikoagulancii. •Kontraindikované souběžné používání : Vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního generalizovaného onemocnění z vakcíny. •Nedoporučené souběžné používání: Oslabené živé vakcíny (pro vakcínu proti žluté zimnici viz kontraindikované souběžné používání): riziko generalizovaného onemocnění z vakcíny, potenciálně fatálního. Riziko je vyšší u pacientů, jejichž imunita je již oslabena základním onemocněním. Doporučuje se použít inaktivovanou vakcínu, je-li k dispozici (poliomyelitida). Fenytoin: riziko exacerbace křečí z důvodu snížení absorpce fenytoinu v zažívacím traktu kvůli cytotoxickému léku nebo riziko zvýšení toxicity či snížení účinnosti cytostatika díky zvýšenému jaternímu metabolismu vyvolanému fenytoinem. •Souběžné užívání, které je nutné zvážit: Cyklosporin, takrolimus: přílišné potlačení imunity s následným rizikem lymfoproliferace. Specifické interakce pro vinka alkaloidy: •Nedoporučené souběžné používání : Itrakonazol: vyšší neurotoxicita vinka alkaloidů kvůli snížení jejich jaterního metabolismu. •Souběžné používání, které je nutné zvážit: Mitomycin C: riziko bronchospasmu a dyspnoe je zvýšené, ve výjimečných případech byla pozorována intersticiální pneumonitida. •Jelikož vinka alkaloidy jsou známé jako živná půda pro P-glykoprotein a s ohledem na neexistenci konkrétní studie je nutné postupovat obezřetně při kombinaci přípravku Navelbine Oral se silnými modulátory tohoto membránového transportéru. Interakce specifické pro vinorelbin: Kombinace přípravku Navelbine Oral s jinými léčivy se známým toxickým účinkem na kostní dřeň pravděpodobně vedou k exacerbacimyelosupresivních nežádoucích účinků. Neexistuje vzájemná farmakokinetická interakce při kombinování přípravku Navelbine Oral s cisplatinou v průběhu několika léčebných cyklů. Nicméně výskyt granulocytopenie související s podáním přípravku Navelbine Oral v kombinaci s cisplatinou byl ale vyšší než v případě podání samotného přípravku Navelbine Oral. Při kombinaci přípravku Navelbine Oral s několika jinými chemoterapeutiky (paklitaxel, docetaxel, kapecitabin a perorální cyklofosfamid) nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Jelikož se na metabolismu vinorelbinu podílí především CYP 3A4, mohla by kombinace se silnými inhibitory tohoto izoenzymu (např. ketokonazol, itrakonazol) zvýšit koncentraci vinorelbinu v krvi a kombinace se silnými induktory tohoto izoenzymu (např. rifampicin, fenytoin) by mohla snížit jeho koncentraci v krvi. Antiemetika, jako například antagonisté 5HT3 (např. ondansetron, granisetron), nemění farmakokinetické vlastnosti měkkých tobolek Navelbine Oral (viz bod 4.4). Jídlo nemění farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu. 4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství Existuje podezření, že přípravek Navelbine podávaný během těhotenství způsobuje závažné vrozené vady (viz bod 5.3). V těhotenství je přípravek Navelbine Oral kontraindikován (viz bod 4.3). V případě vitální indikace pro léčbu přípravkem Navelbine Oral má být v případě léčby těhotné pacientky riziko nepříznivého vlivu na dítě konzultováno s lékařem. Dojde-li k otěhotnění během léčby, má být pacientce nabídnuto genetické poradenství. Ženy ve fertilním věku Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci Kojení Není známo, zda je vinorelbin vylučován do mateřského mléka. Vylučování vinorelbinu do mléka nebylo zkoumáno při studiích na zvířatech. Riziko pro kojence nelze vyloučit, takže kojení musí být před zahájením léčby přípravkem Navelbine Oral ukončeno (viz bod 4.3). Fertilita Muži léčení přípravkem Navelbine Oral nemají během léčby a alespoň 3 měsíce po jejím ukončení zplodit dítě (viz bod 4.3). Před zahájením léčby má být doporučena konzervace spermatu s ohledem na možnost ireverzibilní infertility v důsledku léčby vinorelbinem. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale na základě svého farmakodynamického profilu vinorelbin tuto schopnost neovlivňuje. Přesto je u pacientů léčených vinorelbinem nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku (viz bod 4.8). 4.8. Nežádoucí účinky Celková pozorovaná četnost nežádoucích účinků byla stanovena na základě klinických hodnocení na 316 pacientech (132 pacientů s nemalobuněčným karcinomem a 184 pacientů s karcinomem prsu), kteří užívali doporučené dávky přípravku Navelbine Oral (první tři podané dávky po 60 mg/m² týdně, následované dávkou 80mg/m² týdně). Pozorované nežádoucí účinky jsou uvedeny v řazení podle orgánu a četnosti. Další nežádoucí účinky ze zkušeností po registraci byly doplněny podle klasifikace MedDRA a jejich četnost byla stanovena jako Neznámá. Účinky byly popsány na základě společných kritérií toxicity NCI

Velmi časté

≥1/10

Časté

≥1/100, <1/10

Méně časté

≥1/1 000, <1/100

Vzácné

≥1/10 000, <1/1 000

Velmi vzácné

<1/10 000

Neznámé

Hlášení po uvedení přípravku na trh

Nežádoucí účinky pozorované po podání měkkých tobolek Navelbine Oral: Zkušenosti před uvedením přípravku na trh: Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky přípravku jsou úbytek kostní dřeně s neutropenií, anémií a trombocytopenií, gastrointestinální toxicita s nauzeou, zvracením, průjmem, stomatitidou a zácpou. Velmi často byla pozorována také únava a horečka. Zkušenosti po uvedení přípravku na trh: Měkké tobolky Navelbine Oral se používají jako samostatné léčivo nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, jako například cisplatina nebo kapecitabin Mezi orgánové třídy nejčastěji zasažené nežádoucími účinky na základě zkušeností po uvedení na trh patří: “Poruchy krve a lymfatického systému“, „Gastrointestinální poruchy“, “Infekce a infestace“ a “Celkové poruchy a reakce v místě aplikace“. Tyto informace odpovídají zkušenostem před uvedením přípravku na trh.

Infekce a infestace

Velmi časté:

Bakteriální, virové nebo mykotické infekce bez neutropenie v různých místech G1-4: 12,7 %; G3-4: 4,4 %,

Časté:

Bakteriální, virové a mykotické infekce vyplývající z útlumu kostní dřeně a/nebo poškození imunitního systému (neutropenické infekce) lze obvykle upravit vhodnou léčbou. Neutropenická infekce G3-4: 3,5%

Neznámé:

Neutropenická sepse

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Útlum kostní dřeně vedoucí zejména k neutropenii G1-4: 71,5 %; G3: 21,8 %; G 4: 25,9 %, je reverzibilní a představuje limitující faktor podávané dávky.

Leukopenie G1-4: 70,6 %; G3: 24,7 %; G4: 6 %,

Anémie G1-4: 67,4 %; G3-4: 3,8 %, Trombocytopenie G1-2: 10,8 %,

Časté:

G4 :Neutropenie související s horečkou vyšší než 38°C, včetně febrilní neutropenie: 2,8 %.

Poruchy metabolismu a výživy

Neznámé:

Závažná hyponatremie

Psychiatrické poruchy

Časté:

Nespavost G1-2: 2,8%

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Neurosenzorické poruchy G1-2: 11,1 % byly obecně omezeny na ztrátu šlachových reflexů a zřídka byly závažné.

Časté:

Neuromotorické poruchy G1-4: 9,2%; G3-4: 1,3%.

Bolesti hlavy: G1-4: 4,1 %, G3-4: 0,6%. Závratě: G1-4: 6 %; G3-4: 0,6%. Poruchy chuti: G1-2: 3,8%.

Málo časté:

Ataxie 3. stupně: 0,3%,

Poruchy oka

Časté:

Poruchy zraku G1-2: 1,3%

Srdeční poruchy

Málo časté:

Selhání srdce a srdeční arytmie

Neznámé:

Infarkt myokardu u pacientů s anamnézou srdečních problémů nebo rizikovými faktory onemocnění srdce.

.

Cévní poruchy

Časté:

Hypertenze G1-4: 2,5 %; G3-4: 0,3%; Hypotenze G1-4: 2,2 %; G3-4: 0,6%

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

Dyspnoe G1-4: 2,8 %; G3-4: 0,3%. Kašel: G1-2: 2,8%

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Nauzea: G1-4: 74,7 %; G3-4: 7,3%;

Zvracení G1-4: 54,7 %; G 3-4: 6,3 %; podpůrná léčba (například perorální setrony) může výskyt nauzey a zvracení snížit. Průjem G1-4: 49,7 %; G3-4: 5,7%; Anorexie G 1-4 : 38,6 %; G 3-4: 4,1%. Stomatitida G1-4:10,4 %; G3-4: 0,9%, Bolest břicha: G1-4: 14,2% Zácpa G1-4: 19 %; G3-4: 0,9 % Předepsání laxativ může být vhodné u pacientů s anamnézou zácpy a/nebo pacientů, kteří podstupovali souběžnou léčbu morfinem nebo morfinovými mimetiky. Žaludeční poruchy: G1-4: 11,7%

Časté:

Ezofagitida G1-3: 3,8 %; G3: 0,3%

Dysfagie: G1-2: 2,3%

Málo časté:

Paralytický ileus G3-4: 0,9 % [výjimečně může být fatální v léčbě lze pokračovat po obnovení běžné peristaltiky

Neznámé:

Gastrointestinální krvácení

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Jaterní poruchy: G1-2: 1,3%

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

Alopecie, obvykle mírná G1-2: 29,4 % se může objevit.

Časté:

Kožní reakce G1-2: 5,7%

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Artralgie včetně bolesti čelisti, myalgie G 1-4: 7 %, G3-4: 0,3%

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Dysurie G1-2: 1,6% Jiné urogenitální poruchy G1-2: 1,9%

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Únava/pocit neklidu G1-4: 36,7 %; G3-4: 8,5 % ;

Horečka G 1-4: 13,0 %, G3-4: 12,1%

Časté:

Bolest, včetně bolesti v místě nádoru G 1-4: 3,8 %, G3-4: 0,6%.

Zimnice: G1-2: 3,8%

Vícenásobná vyšetření

Velmi časté:

Úbytek tělesné hmotnosti G1-4: 25 %, G3-4: 0,3%

Časté:

Přírůstek tělesné hmotnosti G1-2: 1,3%

Nežádoucí účinky pozorované u Navelbine, koncentrátu pro infuzi: U Navelbine, koncentrátu pro infuzi před i po registraci byly pozorovány některé nežádoucí účinky, které nebyly hlášeny v případě měkkých tobolek Navelbine Oral: Za účelem poskytnutí kompletních informací a podpory bezpečného užívání měkkých tobolek Navelbine Oral jsou tyto účinky uvedeny níže:

Infekce a infestace

Málo časté:

Septikemie (velmi zřídka fatální)

Poruchy imunitního systému

Neznámé

Systémové alergické reakce jako anafylaxe, anafylaktický šok či anafylaktoidní reakce

Poruchy endokrinního systému

Neznámé:

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Cévní poruchy

Málo časté:

Červenání a periferní chlad

Vzácné:

Těžká hypotenze, kolaps

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Málo časté:

Může se objevit bronchospasmus, stejně jako u ostatních vinka alkaloidů.

Vzácné:

Byla pozorována intersticiální pneumopatie, zejména u pacientů léčených přípravkem Navelbine v kombinaci s mitomycinem.

Gastrointestinální poruchy

Vzácné:

Pankreatida

4.9. Předávkování Příznaky Předávkování měkkými tobolkami Navelbine Oral může mít za následek aplazii kostní dřeně, někdy spojenou s infekcí, horečkou a paralytickým ileem a jaterními poruchami. Pohotovostní postup Podle rozhodnutí lékaře mají být dle nutnosti zahájení obecná podpůrná opatření společně s aplikací krevní transfuze, růstovými faktory a léčbou širokospektrálními antibiotiky. Doporučuje se podrobné sledování funkce jater.

Antidotum Není známo žádné antidotum proti předávkování přípravkem Navelbine Oral. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Vinka alkaloidy a analoga ATC kód: L01CA04 Přípravek Navelbine Oral je antineoplastické cytostatikum ze skupiny vinka alkaloidů. Na rozdíl od všech ostatních vinka alkaloidů se ale u vinorelbinu změnila struktura jeho katarantinové frakce. Tato působí na molekulární úrovni na dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním ústrojí buňky. Inhibuje polymerizaci tubulinu a přednostně se spojuje s mitotickými mikrotubuly, přičemž na axonální mikrotubuly působí až při dosažení vysoké koncentrace. Jeho schopnost spiralizovat tubulin je nižší než u vincristinu. Navelbine Oral blokuje mitózu ve fázi G2-M, způsobuje usmrcení buňky v mezifázi nebo ve fázi následující mitózy. Bezpečnost a účinnost přípravku Navelbine Oral u dětských pacientů nebyla doposud plně stanovena. Klinické údaje ze dvou studií fáze II o jedné skupině s využitím intravenózního vinorelbinu na 33 a 46 dětských pacientech s opakovanými nádory, včetně rabdomyosarkomu, jiného sarkomu měkké tkáně, Ewingova sarkomu, liposarkomu, synoviálního sarkomu, fibrosarkomu, karcinomu centrálního nervového systému, osteosarkomu, neuroblastomu, při dávkách 30 až 33,75 mg/m² D1 a D8 každé 3 týdny nebo jednou týdně po dobu 6 týdnů každých 8 týdnů neukazují na žádnou smysluplnou klinickou aktivitu. Profil toxicity byl podobný profilu u dospělých pacientů( viz oddíl 4.2). 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetické parametry vinorelbinu byly hodnoceny v krvi.

Vstřebávání

Po perorálním podání je Navelbine Oral rychle absorbován. Po podání dávky 80 mg/m2 je Tmax dosaženo za 1,5 až 3 hodiny při maximální plazmatické koncentraci krve (Cmax) okolo 130 ng/ml. Absolutní biodisponibilita je okolo 40%. Současný příjem potravy neovlivňuje koncentraci vinorelbinu v krvi. Po perorálně podané dávce 60 a 80 mg/m2 je koncentrace vinorelbinu v krvi srovnatelná s koncentrací přípravku v krvi získanou podáním 25 a 30 mg/m2 intravenózně. Krevní expozice vinorelbinu se zvyšuje poměrně s dávkou až do hodnoty 100 mg/m2. Proměnlivost expozice u jednotlivců je podobná při intravenózním i perorálním podání.

Distribuce

Objem distribuce v ustáleném stavu je značný, v průměru 21,2 l.kg-1 (rozsah: 7,5 - 39,7 l.kg-1), což ukazuje na rozsáhlou distribuci v tkáních. Vazba přípravku na plazmatické bílkoviny je nízká (13,5%). Naopak je prokázaná silná vazba na buňky v krvi, zvláště pak na trombocyty (78 %).

V plicích dochází ke značnému vychytávání vinorelbinu, což bylo zjištěno při chirurgické biopsii plic, která ukázala koncentraci až 300 krát vyšší než v séru. Vinorelbin se nedostává do centrálního nervového systému.

Biotransformace

Všechny metabolity vinorelbinu vytváří izoforma CYP 3A4 cytochromů P450, s výjimkou 4-O-diacetylvinorelbinu, který je pravděpodobně vytvářen karboxylesterázou. 4-O-diacetylvinorelbin je jediným aktivním metabolitem a hlavním metabolitem v krvi. Nejsou pozorovány konjugáty sulfátu ani glukuronidu.

Eliminace

Střední poločas eliminace vinorelbinu je asi 40 hodin. Krevní clearance je vysoká a blíží se průtoku krve v játrech, činí 0,72 l/hod/kg (rozsah: 0,32-1,26 l/hod/kg). Eliminace ledvinami je nízká (<5 % podané dávky) a zahrnuje většinou základní sloučeninu. Hlavním způsobem eliminace je vylučování žlučníkem, a to v případě nezměněného vinorelbinu, který je hlavní získanou sloučeninou, i jeho metabolitů.

Zvláštní skupiny pacientů

Poškození ledvin a jater: Účinky ledvinové dysfunkce na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nebyly zkoumány. V případě narušené funkce ledvin však není indikováno snížení dávky vinorelbinu s ohledem na nízkou hladinu eliminace ledvinami. Farmakokinetické vlastnosti perorálního vinorelbinu se nezměnily po podání dávky 60 mg/m² pacientům s mírným poškozením jater (bilirubin < 1,5 x ULN a ALT a/nebo AST od 1,5 do 2,5 x ULN) a 50 mg/m² pacientům se středně závažným poškozením jater (bilirubin od 1,5 do 3 x ULN, bez ohledu na hladinu ALT a AST). Nejsou k dispozici údaje pro pacienty se závažným poškozením jater, takže je u nich použití přípravku Navelbine Oral kontraindikováno (viz bod 4.3). Starší pacienti Studie perorálního vinorelbinu u starších pacientů ( 70 let) s NSCLC ukázala, že farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nejsou věkem ovlivněny. Jelikož organismus starších pacientů je již oslaben, mělo by se u této skupiny postupovat obezřetně se zvyšováním dávky tobolek Navelbine Oral (viz bod 4.2).

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Mezi expozicí krve a úbytkem leukocytů nebo PMN ( polymorfonukleárních leukocytů) byla prokázána úzká souvislost. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Vinorelbin způsobil poškození chromozomů, ale při Amesově testu nebyl mutagenní. Předpokládá se, že vinorelbin může vést u lidí k mutagenním účinkům (vyvolání aneuploidie a polyploidie).

Při reprodukčních studiích na zvířatech byl vinorelbin embryo- i fetoletální a teratogenní. U psů užívajících vinorelbin v maximální tolerované dávce nebyly zjištěny žádné hemodynamické účinky; bylo pozorováno jen menší, nevýznamné poškození repolarizace, stejně jako u ostatních zkoušených vinka alkaloidů. U primátů, kteří dostávali opakované dávky vinorelbinu po dobu 39 týdnů, nebyl pozorován žádný vliv na kardiovaskulární systém. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE 6.1. Seznam pomocných látek Obsah měkké tobolky: bezvodý ethanol, čistěná voda, glycerol, makrogol 400 Obal měkké tobolky: želatina, glycerol 85%, dehydratovaný sorbitol červený oxid titaničitý( E 171) (pouze Navelbine Oral 30 mg) a (E172) , žlutý oxid železitý (pouze Navelbine Oral 20 mg) , střední nasycené triacylglyceroly a roztok fosfolipidů 53%. Červený inkoust 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se 6.3. Doba použitelnosti Navelbine Oral 20mg a 30mg -3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C) v původním obalu. 6.5. Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/Al blistr, opatřený bezpečnostní ochrannou folií, krabička. Jedna krabička (balení) obsahuje 1 tobolku: 1 x tobolka 20 mg, 1x tobolka 30mg, 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Návod k manipulaci s přípravkem: Otevření obalu: 1.Odřízněte blistr podél černě vytečkované čáry. 2. Odloupněte měkkou fólii z plastu. 3. Vytlačte tobolku přes hliníkovou fólii. Nepoužité přípravky či odpadní materiály mají být zlikvidovány podle místních požadavků. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PIERRE FABRE MEDICAMENT Boulogne Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Navelbine Oral 20mg 44/238/02-C Navelbine Oral 30mg 44/239/02-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 25.9. 2002/20.1.2010 10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 17.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navelbine Oral 30 mg měkké tobolky vinorelbini ditartras 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje vinorelbinum 30mg ve formě vinorelbini ditartras 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycerol, ethanol, makrogol 400, čištěná voda. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

měkké tobolky 1 měkká tobolka 30 mg 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Poškozený lék vraťte lékaři anebo do lékárny. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce ( 2 - 8°C) v původním obalu. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance 92100 Boulogne , Francie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 44/ 239/ 02-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Navelbine Oral 30 mg EAN kód MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navelbine Oral 30 mg měkké tobolky vinorelbini ditartras 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament

3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.