Natrium Salicylicum Biotika

Kód 0000527 ( )
Registrační číslo 29/ 779/92-S/C
Název NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BB Pharma a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000527 INJ SOL 10X10ML 10% Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA

Strana 1 z 3

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40277/2007

Informace o použití, čtěte pozorně!

NATRIUM SALICYLICUM Biotika(natrii salicylas)injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

VýrobceHBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika

SloženíLéčivá látka: jedna 10 ml ampule injekčního roztoku obsahuje Natrii salicylas 1g.Pomocné látky: monohydrát theofylinu, dihydrát edetanu disodného, voda na injekci.Celkový obsah sodíku: 14,372 mg/ml, což odpovídá 0,625 mmol/ml.

Indikační skupinaAntirevmatikum, antiflogistikum

CharakteristikaSalicylát sodný je nesteroidní protizánětlivé léčivo, u nás používaný jen v injekční formě.

Farmakokinetické údajePasivně se distribuuje do mezibuněční tekutiny všech tkání. Přestup je závislý na pH. Léčivá látka prochází placentou. Biotransformuje se v mnohých tkáních, vzniká kyselina salicylurová a glukuronidy. Malé množství se oxiduje na kyselinu gentisovou a di- respektivě trihydroxybenzoovou. Vylučuje se močí (10 % jako volná kyselina salicylová, 75 % jako metabolity). Vylučování volných salicylátů je variabilní, závisí na dávce a pH moče. V alkalické moči se asi 30 % léčiva vylučuje jako volná kyselina salicylová, v kyselé moči pouze 2 %. Biologický poločas je při nízkých dávkách 12 hodin. Účinnost salicylátu sodného je 50 % účinnosti kyseliny acetylsalicylové.

IndikaceRevmatická horečka, jako paliativní lék při jiných revmatických onemocněních, kořenové syndromy,obvykle ve směsi s 1 % roztokem prokainu nebo s mezokainem k prodloužení léčby po vysazení glukokortikoidů, v dermatologii při erythema exsudativum multiforme, erythema nodosum (výskyt červenofialových bolestivých uzlů), při akutních kožních erupcích, psoriáze (není-li léčena jódem) a některých torpidních (přetrvávajících beze změny) chronických ekzémech.KontraindikacePřecitlivělost na salicyláty, vážnější poruchy jaterních funkcí, stavy krvácivosti, vředová choroba, retence sodíku a vody, období před chirurgickým výkonem, např. tonzilektomií. Třetí trimestr těhotenství. Věk do 16 let a současně probíhající horečnaté onemocnění.

Nežádoucí účinkyZvýšená krvácivost. Dyspepsie, nauzea (nevolnost), vomitus (zvracení), ulcerace (vznik vředu), krvácení do zažívacího traktu. Kožní vyrážky. Alergická reakce, která se může projevit jako urtikárie (kopřivka), angioedém (otok vznikající obvykle na alergickém podkladě na různých místech organismu), bronchospasmus (zůžení průdušek), rhinitida (rýma) nebo ortostatický kolaps (ztráta vědomí) Tyto typy reakcí se častěji vyskytují u astmatiků nebo pacientů s nosními polypy. Vzhledem k vysokému obsahu sodíku může dojít k srdečnímu selhání nebo ke zhoršení již existujícího srdečního selhání. U dětí může dojít k rozvoji Reyova syndromu (těžké onemocnění s poškozením jater).

Strana 2 z 3

InterakcePřípravek zvyšuje účinek antikoagulancií, perorálních antidiabetik, barbiturátů, fenytoinu a sulfonamidů s dlouhodobým účinkem. Snižuje účinek indometacinu, naproxenu, spironolaktonu a saluretik. Při současném podávání s fenylbutazonem je zvýšená retence urátů. Salicyláty zvyšují plasmatickou koncentraci metotrexátu, Současné podávání nesteroidních antirevmatik a kortikoidů zvyšuje riziko krvácení z gastrointestinálního traktu. Alkohol zvyšuje toxicitu salicylátů.

Dávkování a způsob podáníDávkování dospělým a adolescentůmIndividuální, průměrná denní dávka 3 až 5 g. Injekce se nejlépe aplikují v infuzi. Rychlé podání nezředěného roztoku může způsobit podráždění cévního endotelu.Při revmatické horečce je nejvhodnější podat kapénkovou infuzi, obvyklá dávka u dospělých je až 17 g denně.

UpozorněníPři chronické nefritidě a dně je potřebná opatrnost při aplikaci. Salicyláty mohou vyvolat reverzibilní sníženou glomerulární filtraci u pacientů s existujícím onemocněním ledvin, ale také u jednotlivců se zdravými ledvinami. U osob s asthma bronchiale nebo nosními polypy mohou vzniknout hypersenzitivní reakce s projevy bronchokonstrikce a šoku. Děti a mladiství smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař. U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Těhotenství a kojeníPřípravek se nesmí podávat ženám ve třetí třetině těhotenství, protože by mohl způsobit vážné poškození plodu. Mohl by rovněž vést k prodloužení nebo opoždění porodu a k prodloužení krvácení. Během první a druhé třetiny těhotenství se přípravek nemá podávat pokud to není zcela nezbytné. Užívá-li ze závažných důvodů přípravek žena během první a druhé třetiny těhotenství, má užívat dávky co nejnižší a doba léčby má být co nejkratší. Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.Salicyláty a jejich metabolity pronikají do mateřského mléka v malém množství. Při krátkodobém podání a malých dávkách nebyly u kojenců pozorovány žádné nežádoucí účinky. Jestliže je nezbytné opakované podávání vysokých dávek je třeba kojení přerušit.

PředávkováníPrvními projevy jsou závratě, hučení v hlavě a zhoršení sluchu. Další předávkování způsobí nauzeu, zvracení, pocení, průjem, ospalost, bolesti hlavy, psychické změny, halucinace, křeče až kómu. Porucha acidobazické rovnováhy: respirační alkalóza, metabolická acidóza až respirační utlum. Metabolická acidóza sa častěji vyskytuje u malých dětí, u starších osob je naopak tendence k rozvoji respirační alkalózy. Dalšími projevy jsou hypoglykémie (počátečním stadiu), hyperglykémie (v pozdějších stadiích intoxikace), hypernatrémie, hypokalémie, hypokalcémie, porucha srážlivosti krve.

Léčba: Podpůrná léčba spočívá v úpravě poruch metabolismu. Je nutno korigovat poruchy acido-bazické rovnováhy, poruchy glykémie, kalcémie a kalémie. Příslušné vyšetření stavu je nutno vykonávat častěji, protože se může měnit i následkem léčby. Při křečích je nutno zkontrolovat kalcémii a glykémii, případně podat diazepam nebo fenobarbital. Vylučování salicylátů je možno urychlit alkalizací moče infuzí bikarbonátů. Účinnější než forsírovaná diuréza je hemodialýza.

UchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Strana 3 z 3

VarováníNepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení10 ampulí po 10 ml injekčního roztoku

Datum poslední revize29.9.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 z 4

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40277/2007

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NATRIUM SALICYLICUM Biotika

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Natrii salicylas 1 g v 10 ml injekčního roztokuÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

injekční roztok

Popis přípravku

čirý, bezbarvý až světle hnědý roztok prakticky prostý částic.

4. Klinické údaje4.1 Terapeutické indikaceRevmatická horečka, jako paliativní lék při jiných revmatických onemocněních, kořenové syndromy, obvykle ve směsi s 1 % roztokem prokainu nebo s mezokainem k prodloužení léčby po vysazení glukokortikoidů, v dermatologii při erythema exsudativum multiforme, erythema nodosum, při akutních kožních erupcích, psoriáze (není-li léčena jódem) a některých torpidních chronických ekzémech.Natrium salicylicum nepodávat dětem a adolescentům do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.

4.2 Dávkování a způsob podáníDávkování dospělým a adolescentůmIndividuální, průměrná denní dávka 3 až 5 g. Injekce se nejlépe aplikují v infuzi. Rychlé podání nezředěného roztoku může způsobit podráždění cévního endotelu.Při revmatické horečce je nejvhodnější podat kapénkovou infuzi, obvyklá dávka u dospělých je až 17 g denně.

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na salicyláty nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, alergická reakce (např. kopřivka, bronchospasmus, angioedém, vývoj astmatu) po předchozím podání jiných nesteroidních protizánětlivých léků. Vážnější poruchy jaterních funkcí, stavy krvácivosti, vředová choroba, retencesodíku a vody, období před chirurgickým výkonem, např. tonzilektomií. Třetí trimestr těhotenství. Věk do 16 let a současně probíhající horečnaté onemocnění. Při podání přípravků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou dětem a adolescentům v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik rozvoje Reyova syndromu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPři chronické nefritidě a dně je potřebná opatrnost při aplikaci. Salicyláty mohou vyvolat reverzibilní sníženou glomerulární filtraci u pacientů s existujícím onemocněním ledvin, ale také u jednotlivců se zdravými ledvinami. Riziko vzniku nežádoucích účinků se zvyšuje u pacientů s hepatálním poškozením. Vzhledem k obsahu sodíku v přípravku je třeba věnovat zvýšenou opatrnost nemocným s městnavým srdečním selháním. U osob s astmatem nebo nosními polypy mohou vzniknout hypersenzitivní reakce s projevy bronchokonstrikce a šoku. Při podávání kyseliny acetylsalilcylové dětem a adolescentům do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyova syndromu. Reyův syndrom je charakterizován neinfekční encefalopathií a jaterním selháním. Typicky se objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (varicela, chřipkovité onemocnění). Mezi klinické projevy patří protrahované profusní zvracení, bolest hlavy, poruchy vědomí.Existují důkazy o tom že léky, které inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie.

Strana 2 z 4

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePotencuje účinek antikoagulancií, perorálních antidiabetik, barbiturátů, fenytoinu a sulfonamidů s dlouhodobým účinkem. Snižuje účinek indometacinu, naproxenu, spironolaktonu a saluretik. Při současném podávání s fenylbutazonem je zvýšená retence urátů. Salicyláty zvyšují plamatickou koncentraci metotrexátu, Současné podávání nesteroidních antirevmatik a kortikoidů zvyšuje riziko krvácení z gastrointestinálního traktu. Alkohol zvyšuje toxicitu salicylátů.

4.6 Těhotenství a kojeníDávka 100-500 mg/denS užíváním dávek 100-500 mg/den není dostatek klinických zkušeností. Proto pro ně platí informace uvedené níže.

Dávky 500mg/den a vyššíInhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné.Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovatplod:-kardiopulmonální toxicitě ( předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertenze)-renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydroanmion

matku a novorozence na konci těhotenství:antiagregačnímu efektu a potenciálnímu prodloužení krvácení, které se může objevit i po malých dávkáchinhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Salicyláty a jejich metabolity pronikají do mateřského mléka v malém množství. Při krátkodobém podání a malých dávkách nebyly u kojenců pozorovány žádné nežádoucí účinky. Jestliže je nezbytné opakované podávání vysokých dávek je třeba kojení přerušit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNedochází k ovlivnění pozornosti.

4.8 Nežádoucí účinkyZvýšená krvácivost. Dyspepsie, nauzea, vomitus, eroze, ulcerace, krvácení do zažívacího traktu.Kožní vyrážky. Alergická reakce, která se může projevit jako urtikárie, angioedém, bronchospasmus,rhinitida nebo ortostatický kolaps( tyto typy reakcí se častěji vyskytují u astmatiků nebo pacientů s nosními polypy). Vzhledem k vysokému obsahu sodíku může dojít k srdečnímu selhání nebo ke zhoršení již existujícího srdečního selhání. U dětí může dojít k rozvoji Reyova syndromu.

4.9 PředávkováníPrvními projevy jsou závratě, hučení v hlavě a zhoršení sluchu. Další předávkování způsobí nauzeu, zvracení, pocení, průjem, ospalost, bolesti hlavy, psychické změny, halucinace, křeče až kóma. Porucha acidobazické rovnováhy: respirační alkalóza, metabolická acidóza až respirační útlum. Metabolická acidóza se častěji vyskytuje u malých dětí, u starších osob je naopak tendence k rozvoji respirační alkalózy. Dalšími projevy jsou hypoglykémie (v počátečním stadiu), hyperglykémie (v pozdějších stadiích intoxikace), hypernatrémie, hypokalémie, hypokalcémie a porucha srážlivosti krve.

Léčba: Podpůrná léčba spočívá v úpravě poruch metabolismu. Je nutno korigovat poruchy acidobázické rovnováhy, poruchy glykémie, kalcémie a kalémie. Příslušné vyšetření stavu je nutno

Strana 3 z 4

vykonávat častěji, protože se může měnit i následkem léčby. Při křečích je nutno zkontrolovat kalcémii a glykémii, případně podat diazepam nebo fenobarbital. Vylučování salicylátů je možno urychlit alkalizací moče infuzí bikarbonátů. Účinnější než forsírovaná diuréza je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupinaAntirevmatikum, antiglogistikum.ATC kód: N02BA04Mechanizmus účinkuSalicylát sodný je nesteroidní protizánětlivé léčivo, u nás používaný jen v injekční formě. Salicyláty inhibují biosyntézu prostaglandinů ireverzibilní blokádou enzymu cyklooxygenázy (prostaglandin-syntetázy). Tento enzym katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na endoperoxidy. Mimo snížené tvorby prostaglandinů inhibují salicylany v závislosti na dávce i syntézu tromboxanu A2, což má za následek inhibici agregace krevních deštiček.Snížením syntézy mediátorů zánětu inhibují adherenci granulocytů na poškozených cévách, stabilizují lysozomy a inhibují migraci polymorfonukleárních leukocytů a makrofágů do míst zánětu.Analgetický účinek se dosáhne periferním vlivem na projevy zánětu a také potlačením bolestivých stimulů v podkorových centrech.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPasivně se distribuuje do mezibuněčné tekutiny všech tkání. Přestup závisí na pH. Účinná látka přechází placentou. Biotransformuje se v mnohých tkáních, vzniká kyselina salicylurová a glukuronidy. Malé množství se oxiduje na kyselinu gentisovou a di- respektivě trihydroxybenzoovou. Vylučuje se močí (10 % jako volná kyselina salicylová, 75 % jako metabolity). Vylučování volných salicylátů je variabilní, závisí na dávce a pH moče. V alkalické moči se asi 30 % léčiva vylučuje jako volná kyselina salicylová, v kyselé moči pouze 2 %. Biologický poločas je při nízkých dávkách 12 hodin. Účinnost salicylátu sodného je 50 % účinnosti kyseliny acetylsalicylové.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Lék není považován za toxický. Toxicita je možná jenom při extrémním podávání u některých stavů,kterému však brání nízký objem přípravku.Experimentální výsledky s kyselinou acetylsalicylovou obsaženou v přípravku neprokázaly mutagenní ani karcinogenní potenciál ASA, u několika živočišných druhů byl prokázán teratogenní potenciál. Za teratogenní účinek salicylanu sodného u myší jsou pravděpodobně zodpovědné vysoké dávky v přepočtu na kilogram živé hmotnosti zvířat, jaké se v terapii u lidí nepoužívají.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Pomocné látky: monohydrát theofylinu, dihydrát edetanu disodného, voda na injekci.Obsah sodíku: 14,372 mg/ml, což odpovídá 0,625 mmol/l.

6.2 InkompatibilityNejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost baleníAmpule z bezbarvého skla, vložka z PVC, krabička.Velikost balení: 10 ampulí po 10 ml injekčního roztoku

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Strana 4 z 4

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

29/779/92-S/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.12.1992/ 29.9.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU29.9.2010


nahoru

Informace na obalu

Návrh vnějšího obalu - textová část

Text na krabičku:

NATRIUM SALICYLICUM Biotika

10 amp. po 10 mlNATRIUM SALICYLICUM Biotikainjekční roztokJedna ampule obsahuje Natrii salicylas 1 g.Pomocné látky : monohydrát teofylinu, dihydrát edetanu disodného, voda na injekci.Celkový obsah sodíku: 14,378 mg/ml, to odpovídá 0,626 mmol/ml.Pro intravenózní a i.v. infúzní aplikaciVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě 10-25°C. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

č.š.:použ.do:reg.č. ČR: 29/779/92-S/CEAN kód

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.

Návrh vnitřního obalu - textová část

Text na etiketu

NATRIUM SALICYLICUM Biotika

10 ml NATRIUM SALICYLICUMBiotika injNatrii salicylas 1 g v amp.i.v., i.v.inf.č.š.:použ. do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.