Naramig 2,5 Mg

Kód 0053136 ( )
Registrační číslo 33/ 531/99-C
Název NARAMIG 2,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GLAXO GMBH, OLDESLOE, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053135 POR TBL FLM 2X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0053136 POR TBL FLM 4X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0053137 POR TBL FLM 6X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NARAMIG 2,5 MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Naramig 2,5 mg

Potahované tablety

(Naratriptani hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Naramig 2,5 mg a k čemu se užívá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Naramig 2,5 mg užívat

 3. Jak se Naramig 2,5 mg užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Naramig 2,5 mg uchovávat

 6. Další informace

1. CO JE NARAMIG 2,5 mg A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Naratriptan svým účinkem zabraňuje nadměrnému rozšiřování cév v mozku, což je považováno za základní mechanismus vzniku migrény, ale nesnižuje prokrvování mozku.

Naramig se používá pouze při prokázané diagnóze migrény. Je indikován k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu ve fázi bolesti hlavy jak s aurou (stavem předcházejícím záchvatu migrény a projevujícím se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní.

Přípravek se neužívá preventivně.

Přípravek mohou užívat pacienti od 18 do 65 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NARAMIG

2,5 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Naramig 2,5 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

 • jestliže jste prodělal(a) srdeční infarkt, trpěl(a) ischemickou chorobou srdeční anebo tzv. Prinzmetalovou anginou

 • jestliže trpíte příznaky svědčícími pro ischemickou chorobu srdeční, např. bolestmi u srdce

 • jestliže trpíte onemocněním periferních, např. končetinových, cév

 • pokud jste někdy prodělal(a) cévní mozokovou příhodu, případně přechodnou (krátkodobou) cévní mozkovou příhodu

 • jestliže máte vysoký krevní tlak

 • jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo těžkým jaterním poškozením

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Naramig 2,5 mg je zapotřebí

Odpovíte-li na některou z těchto otázek kladně „ano“, než začnete přípravek užívat, obraťte se na svého lékaře a ujistěte se, zda tento přípravek je pro Vás vhodným.

 • Má-li bolest hlavy jiný charakter než obvykle cítíte během migrenózního záchvatu?

 • Už jste někdy měl reakci přecitlivělosti na přípravek Naramig, naratriptan, nebo na kteroukoliv složku přípravku Naramig?

 • Jste přecitlivělý(á) na sulfonamidová antibiotika? Jste-li přecitlivělý(á) na antibiotika, ale nejste si jist(a) na která, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 • Byl(a) jste informován(a) o možném zvýšeném riziku onemocnění srdce? Můžete se domnívat, že máte zvýšené riziko onemocnění srdce, jestliže jste muž starší 40 let, žena v menopauze, máte-li cukrovku (diabetes mellitus), zvýšenou hladinu cholesterolu, jste-li obézní nebo kouříte. Můžete také mít zvýšené riziko onemocnění srdce, jestliže Vaši příbuzní trpí srdečním onemocnění.

 • Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět?

 • Kojíte?

 • Jste mladší než 18 let nebo starší 65 let?

 • Užíváte k léčbě migrény nějaké léčivo obsahující některé z triptanů/agonisty 5-HT1 receptorů nebo přípravky obsahující ergotamin? Tyto přípravky obsahují methysergid a dihydroergotamin.

 • Užíváte nebo jste už užíval(a) nějaké léčivo na depresi ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)?

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při užívání přípravků k léčbě deprese, než začnete naramig užívat, informujte o tom lékaře.

Vzhledem k možnému vzájemnému působení současně neužívejte naratriptan a přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vzhledem k omezeným údajům ze studií na zvířatech, podání naratriptanu v období těhotenství a kojení Vám doporučí lékař pouze v případě, že očekávaný příznivý efekt na matku převažuje nad možným ohrožením plodu nebo kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Naramig se může objevit spavost, proto při užívání tohoto přípravku nesmíte vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práce ve výškách apod.).

Důležité informace o některých složkách přípravku Naramig 2,5 mg

Přípravek Naramig 2,5 mg obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE NARAMIG 2,5 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Naramig 2,5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vám poskytne informace jak přípravek užívat a jak často. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek by se měl užívat ihned po nástupu migrenózního záchvatu, ale může se užít v kterékoliv době během záchvatu.

V případě, že se po předchozí úlevě záchvat opakuje, můžete v odstupu 4 hodin od první tablety užít další dávku.

Během 24 hodin nesmíte užít více než dvě tablety 2,5 mg naratriptanu.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.

Pokud by po první dávce nedošlo k úlevě, po 4 hodinách, další dávka na týž záchvat Vám nepomůže.

Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky pro léčbu bolesti hlavy s výjimkou přípravků obsahujících sumatriptan nebo přípravky obsahující ergotamin. Tyto přípravky obsahují methysergid a dihydroergotamin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Je velmi důležité, aby jste přípravek užíval(a) v doporučených dávkách. Jestliže jste náhodně překročil(a) doporučenou denní dávku, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka nebo nejbližší nemocniční oddělení intenzivní péče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Naramig 2,5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Někteří pacienti mohou být přecitlivělí na tento přípravek. Jestliže po podání přípravku Naramig se vyskytnou některé z níže popsaných příznaků, ihned UKONČETE podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

Náhlá dušnost nebo pocit svírání na hrudi.

Otok očních víček, tváře nebo rtů.

Zhrubění kožní vyrážky nebo „kopřivka“ kdekoliv na těle.

Někteří pacienti mohou pociťovat bolest nebo mravenčení, závrať, ospalost, horko, těžkost nebo tlak na kterémkoliv místě těla, včetně hrudníku a krku. Tyto příznaky mohou být intenzivní, ale obecně rychle ustupují. Jestliže příznaky přetrvávají a zhoršují se, ihned kontaktujte lékaře. Může to být příznak počínajícího srdečního onemocnění. Velmi vzácně může dojít k poruše srdečního rytmu, zrychlení nebo zpomalení srdeční akce. Dříve než Vaše příznaky zkonzultujete s lékařem, neužívejte další dávku přípravku Naramig.

Několik málo pacientů může mít zkušenost s výskytem pocitu chladu, bledosti nebo ztráty normálního zbarvení prstů na horních a dolních končetinách. Vyskytne-li se některý z těchto příznaků, nepřerušujte podávání přípravku, ale při další návštěvě informujte o tom svého lékaře. Avšak jsou-li Vaše prsty na rukou a na nohou trvale purpurově zbarvené, měl(a) byste přestat přípravek užívat a ihned vyhledat svého lékaře.

Velmi vzácně byl pozorován výskyt zánětu tlustého střeva.

Pokud po užití přípravku Naramig cítíte nevolnost, nebo jste zvracel(a), nepřerušujte užívání přípravku a informujte o tom svého lékaře.

Velmi vzácně může dojít k pocitu neostrého vidění, nebo poruše vidění. Informujte o tom svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NARAMIG 2,5 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Naramig 2,5 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je naratriptani hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje naratriptani hydrochloridum 2,78 mg, což odpovídá naratriptanum 2,5 mg.

 • Pomocnými látkami jsou mikrokrastalická celulosa, laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, potahová soustava opadry OY-S-21027 (hypromelosa, oxid titaničitý, triacetin, žlutý oxid železitý, hlinitý lak indigokarmínu)

Jak přípravek Naramig vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: zelené bikonvexní potahované tablety tvaru „D“, na jedné straně vyraženo GX CE5.

Velikost balení: 2, 4 nebo 6 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd.,

Greenford, Middlesex,

Velká Británie

Výrobce

Glaxo Wellcome Operations, Ware, Velká Británie

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznaň, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline, s.r.o.; Na Pankráci 17/1685; 140 21 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

24. 10. 2007

Vysvětlení údajů uvedených na blistru

B.N. - číslo šarže

EXP - použitelné do


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Naramig 2,5 mg

Potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje naratriptani hydrochloridum 2,78 mg, což odpovídá naratriptanum 2,5 mg.

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 94,07 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Zelené bikonvexní potahované tablety tvaru „D“, na jedné straně vyraženo GX CE5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tablety naratriptanu jsou indikovány při akutních záchvatech migrény ve fázi bolesti hlavy s aurou i bez aury.

4.2 Dávkování a způsob podá

Tablety naratriptanu se užívají ihned po vzniku migrenózních bolestí hlavy. Přípravek je však účinný i při užití v pozdějším stadiu.

Tablety naratriptanu se neužívají profylakticky.

Tablety naratriptanu se polykají celé a zapíjejí se vodou.

Dospělí (18 až 65 let)

Obvyklou doporučenou dávkou naratriptanu je jedna 2,5 mg tableta.

Celková dávka by v průběhu 24 hodin neměla přesáhnout dvě tablety po 2,5 mg léčivé látky.

Pokud se po počátečním zlepšení znovu projeví příznaky záchvatu (rekurence ataky), lze podat další dávku s minimálním časovým odstupem čtyř hodin mezi oběma dávkami.

Pokud by pacient na první dávku naratriptanu nereagoval, není pravděpodobné, že by na týž záchvat účinkovala další dávka.

Naratriptan může být podán v průběhu následujícího migrenózního záchvatu.

Dospívající (12 17 let)

U této věkové kategorie se účinnost naratriptanu neprokázala, neboť v klinických studiích bylo zjištěno vysoké procento placebo efektu. Pro tuto věkovou skupinu tedy nelze přípravek doporučit.

Děti mladší než 12 let

Neexistují žádné údaje o užívání naratriptanu u dětí mladších než 12 let, a proto se u této věkové skupiny nedoporučuje přípravek podávat.

Pacienti starší než 65 let

Bezpečnost a účinnost naratriptanu u pacientů starších než 65 let se nestudovaly. S postupujícím věkem dochází k poklesu jeho clearance (viz bod Farmakokinetické vlastnosti).

Pacienti s poruchou renálních funkcí

Přípravek Naramig 2,5 mg by měl být podáván s opatrností u pacientů s poruchou renálních funkcí, maximální denní dávkou je 2,5 mg léčivé látky. Při poklesu clearance kreatininu na méně než 15 ml/min je podávání naratriptanu kontraindikováno (viz Kontraindikace a Farmakokinetické vlastnosti).

Pacienti s poruchou jaterních funkcí

Přípravek Naramig 2,5 mg by měl být podáván s opatrností u pacientů s poruchou jaterních funkcí, maximální denní dávkou je 2,5 mg léčivé látky. Pacientům s těžkým poškozením jater (Child-Pugh, stupeň C) je podávání naratriptanu kontraindikováno (viz Kontraindikace a Farmakokinetické vlastnosti).

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

- Přípravek se nedoporučuje podávat pacientům s infarktem myokardu v anamnéze nebo s ischemickou chorobou srdeční, Prinzmetalovou anginou, koronárními spazmy, onemocněním periferních cév nebo pacientům majícím subjektivní nebo objektivní příznaky ischemické choroby srdeční

- Naratriptan by neměl být podáván pacientům s anamnézou cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky.

- Kontraindikované je podání naratriptanu pacientům s nekontrolovanou hypertenzí.

- Naratriptan je kontraindikován u pacientů s těžkým onemocněním ledvin nebo těžkým jaterním poškozením.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Naratriptan by měl být užíván pouze tehdy, je-li prokázaná diagnóza migrény.

Naratriptan není indikován u pacientů s hemiplegickou, bazilární nebo oftalmoplegickou formou migrény.

Stejně jako při ostatních formách terapie akutní migrény by se u pacientů, u nichž předtím nebyla diagnostikována migréna, a u pacientů s atypickými symptomy měly vyloučit jiné potenciálně závažné neurologické poruchy. Pacienti s migrénou jsou vystaveni riziku častějšího výskytu mozkových cévních příhod (cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka).

Stejně jako další agonisté 5-HT1 receptorů by naratriptan neměl být podávan pacientům, u kterých nebyla přesně stanovena diagnóza kardiovaskulárního onemocnění.

Do této kategorie se řadí ženy po menopauze, muži starší než 40 let a pacienti se zvýšeným rizikem výskytu koronární choroby.

Při vzniku symptomů ischemické choroby srdeční je nutné pacienta důkladně celkově vyšetřit.

U pacientů užívajících současně triptany a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)/inhibiroty zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) byl výskyt serotoninového syndromu (včetně mentální alterace, autonomní nestability a neuromuskulárních abnormalit). V případě souběžného podávání naratriptanu a SSRI/SNRI je třeba pacienty odpovídajícím způsobem sledovat (viz Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Nedoporučuje se podávat současně naratriptan a přípravky obsahující ergotamin, deriváty ergotaminu (včetně methysergidu) a některé triptány/agonisty 5-HT1 receptorů.

V klinických studiích však současné podávání naratriptanu a ergotaminu, dihydroergotaminu nebo sumatriptanu nevedlo k negativnímu působení na krevní tlak, srdeční frekvenci nebo EKG nebo ovlivnění expozice naratriptanu.

Protože přípravek Naramig obsahuje sulfonamidovou složku, jsou pacienti se známou přecitlivělostí na sulfonamidy při jeho užívání teoreticky ohroženi vznikem alergické reakce.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Doporučená dávka naratriptanu by neměla být překročena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interace

Při současné léčbě triptany a SSRI/SNRI byl popsán výskyt serotoninového syndromu (včetně mentální alterace, autonomní nestability a neuromuskulárních abnormalit) (viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Nebyly prokázány farmakokinetické interakce mezi naratriptanem a beta-blokátory, tricyklickými antidepresivy, selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, alkoholem nebo složkami potravy.

Naratriptan neinhibuje enzymy monoaminooxidázy in vitro, proto se nepředpokládají interakce s inhibitory monoaminooxidázy. Omezený metabolismus naratriptanu a široké spektrum podílejících se izoenzymů cytochromu P450 vylučují pravděpodobnost statisticky významné interakce naratriptanu s jinými léčivy (viz Farmakokinetické vlastnosti).

Při současném užívání triptanů a třezalky tečkované se mohou častěji vyskytnout nežádoucí účinky.

4.6 Těhotenství a kojení

Zatím nebyla prokázána bezpečnost podávání naratriptanu těhotným ženám. V experimentech na zvířatech se neprokázaly žádné teratogenní účinky nebo škodlivé působení na perinatální a postnatální vývoj.

Vzhledem k tomu, že poznatky získané u zvířat není možné plně aplikovat na lidi, je podání naratriptanu ženám v období těhotenství možné doporučit pouze v případě, že očekávaný příznivý efekt na matku převažuje nad možným ohrožením plodu.

V pokusech na potkanech bylo zjištěno, že naratriptan a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka, proto by se mělo pečlivě zvážit podávání naratriptanu kojícím ženám.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po podání naratriptanu se může objevit spavost, proto při jeho užívání se doporučuje opatrnost pacientům řídícím motorové vozidlo, vykonávajícím další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, soustředění a koordinaci pohybů.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky vztahující se k možným příznakům souvisejícím s léčbou podle níže uvedených orgánových systémů a frekvenci výskytu. Četnost je definována: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100; < 1/10), méně časté (> 1/1000, < 1/100), vzácné (> 1/10000, < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10000). Výskyt častých a méně častých nežádoucích účinků byl odhadován z klinických studií. Četnost velmi vzácných nežádoucích účinků byl obecně odvozován od spontánních hlášení.

Údaje z klinických studií

V terapeutických dávkách je výskyt nežádoucích účinků uváděný v klinických studiích srovnatelný s výskytem nežádoucích účinků po podávání placeba.

Poruchy nervového systému

Časté: brnění, závrať, ospalost

Tyto příznaky jsou obvykle přechodné, mohou být intenzivní a mohou ovlivnit kteroukoliv část těla včetně hrudníku a krku.

Gastrointestinální poruchy

Časté: nevolnost a zvracení

Tyto příznaky se vyskytly u několika pacientů, ovšem přímá souvislost s podáním naratriptanu není jasná.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté: pocit těžkosti

Tyto příznaky jsou obvykle přechodné a mohou být intenzivní a mohou ovlivnit kteroukoliv část těla včetně hrudníku a krku.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Následující příznaky jsou obvykle přechodné a mohou být intenzivní a mohou ovlivnit kteroukoliv část těla včetně hrudníku a krku.

Časté: bolest, pocit tepla nebo chladu

Méně časté: pocit tlaku nebo napětí

Postmarketingové údaje

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce přecitlivělosti v rozsahu od kožních reakcí přecitlivělostí až po anafylaktickou reakci.

Srdeční poruchy

Méně časté: bradykardie, tachykardie, palpitace

Velmi vzácné: koronární arteriální vazospasmus, přechodné ischemické změny na EKG, angina pectoris a infarkt myokardu (viz Kontraindikace a Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Cévní poruchy

Velmi vzácné: periferní vaskulární ischémie

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné: ischemická kolitida

Oční poruchy

Méně časté: neostré vidění / poruchy vidění

4.9 Předávkování

Příznaky

Podání vysoké dávky naratriptanu (25 mg) zdravému dobrovolníkovi vedlo ke zvýšení krevního tlaku až o 71 mm Hg a k následujícím nepříznivým projevům včetně závratí, pnutí v oblasti šíje, zvýšené únavy a ztráty koordinace. Hodnoty krevního tlaku se bez jakéhokoliv farmakologického ovlivnění po osmi hodinách vrátily k výchozímu stavu.

Není znám vliv hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy na plazmatické koncentrace naratriptanu.

Léčba

Při předávkování naratriptanem se má postižený po dobu alespoň 24 hodin monitorovat a podle potřeby se musí indikovat standardní podpůrná léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimigrenikum, ATC kód: N02CC02

Mechanismus účinku

Naratriptan je selektivní agonista receptorů 5-hydroxytryptaminu (5-HT1). Tyto receptory jsou umístěny převážně v intrakraniálních (mozkových a durálních) cévách. Naratriptan má vysokou afinitu k lidským klonovaným receptorům 5-HT1B a 5HT1D, přičemž lidský receptor 5-HT1B zřejmě odpovídá cévnímu receptoru 5-HT1, zprostředkovávajícímu kontrakci intrakraniálních cév. Naratriptan má malý nebo vůbec žádný vliv na ostatní subtypy receptoru 5-HT (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 a 5-HT7).

Farmakodynamické vlastnosti

U zvířat naratriptan navozuje selektivní konstrikci karotid. Krkavice zajišťují přísun krve do extrakraniálních a intrakraniálních tkání (např. mozkových plen) a dilatace a edém těchto cév se považují za mechanismus vzniku migrény u člověka. Výsledky experimentů navíc svědčí o tom, že naratriptan inhibuje aktivitu trojklanného nervu. Oba tyto účinky mohou přispívat k protimigrénovému působení naratriptanu u člověka.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se naratriptan rychle vstřebává a maximálních plazmatických koncentrací se dosahuje po dvou až třech hodinách. Po podání 2,5 mg naratriptanu dosahuje Cmax u žen 8,3 nanogramů/ml (95% interval spolehlivosti: 6,5 až 10,5 nanogramů/ml) a u mužů 5,4 ng/ml (95% interval spolehlivosti: 4,7 až 6,1 ng/ml).

Biologická dostupnost po perorálním podání představuje u žen 74 % a u mužů 63 %, a to bez rozdílů v účinnosti a snášenlivosti, proto není zapotřebí upravovat dávku v závislosti na pohlaví.

Distribuce


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.