Nakom Mite

Kód 0132609 ( )
Registrační číslo 27/ 146/85-C
Název NAKOM MITE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Sandoz Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0132609 POR TBL NOB 100X125MG Tableta, Perorální podání
0088498 POR TBL NOB 100X125MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NAKOM MITE

Příloha č.1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls152929/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nakom mite

(carbidopum a levodopum)

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE PŘÍPRAVEK NAKOM MITE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Nakom mite Antiparkinsonikum. Přípravek Nakom mite je kombinací karbidopy, která blokuje dekarboxylaci aromatických aminokyselin, a levodopy, což je metabolický předchůdce dopaminu. Zlepšuje příznaky Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba je chronická porucha charakterizovaná pomalými a trhavými pohyby, svalovou ztuhlostí a třesem. Pokud není léčena, může Parkinsonova choroba způsobit obtíže při vykonávání běžných denních aktivit. Tablety přípravku Nakom mite obsahují dvě účinné látky, levodopu a karbidopu. Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což je přirozeně se vyskytující chemická sloučenina vytvářená určitými mozkovými buňkami. Dopamin hraje v jistých oblastech mozku, které řídí pohyby svalů, roli při přenosu informací. Pohybové obtíže se objeví tehdy, kdy se vytváří příliš málo dopaminu. Levodopa působí tak, že doplňuje dopamin v mozku, zatímco karbidopa zajišťuje, že se dostatek levodopy dostane do mozku, kde je potřeba. U mnoha pacientů se takto příznaky Parkinsonovy choroby potlačí.

1. Co je přípravek Nakom mite a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom mite užívat 3. Jak se přípravek Nakom mite užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Nakom mite uchovávat 6. Další informace

K čemu se používá přípravek Nakom mite Přípravek Nakom mite je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NAKOM MITE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nakom mite jestliže:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbidopu/levodopu nebo na kteroukoli další

složku přípravku Nakom mite;

máte podezřelé kožní léze, které Váš lékař nevyšetřil nebo pokud jste někdy měl/a rakovinu

kůže;

jste léčen/a na depresi jistými léčivy označovanými jako inhibitory MAO;

máte glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nakom mite Informujte svého lékaře o každé zdravotní potíži, kterou trpíte nebo kterou jste trpěl/a, včetně: alergií; deprese nebo duševní poruchy; problémů s plícemi, ledvinami, játry, srdcem nebo problémů hormonálních; peptické vředové choroby; křečí nebo glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže jste již byl/a levodopou léčen/a. Během léčby přípravkem Nakom mite buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Ačkoliv přípravek Nakom mite může obecně být podáván spolu s jinými léky, existují výjimky. Váš lékař Vás může varovat před jeho užíváním spolu s jistými léky používanými k léčení psychiatrických stavů nebo depresí, železa nebo doplňků obsahujících železo, léků k léčení tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, svalových spasmů nebo křečí. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení Není známo, jaký účinek by mohl přípravek Nakom mite mít na těhotenství u lidí. Levodopa, jedna ze složek přípravku Nakom mite, prochází do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, jestliže můžete otěhotnět nebo hodláte kojit, informujte svého lékaře, který Vám pomůže zvážit přínosy léčiva vůči možným rizikům.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Nakom mite může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NAKOM MITE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nakom mite přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování přípravku Nakom mite je proměnlivé, přičemž Váš lékař jej upraví podle závažnosti Vaší choroby a Vaší odpovědi na léčbu. Tablety lze dělit na půl, pokud je to předepsáno. K dosažení nejlepších výsledků přípravek Nakom mite užívejte každý den. Je důležité, abyste pečlivě dodržoval/a pokyny svého lékaře týkající se množství užívaného přípravku Nakom mite a toho, jak často jej užívat. Ihned informujte svého lékaře o jakékoli změně svého stavu, jako je nevolnost nebo abnormální pohyby, protože si to může vyžádat úpravu předepisování Vašeho léku. Lék náhle nevysazujte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.

Užívání u dětí Užívání přípravku Nakom mite u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nakom mite, než jste měl(a) Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte svého lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská péče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nakom mite Snažte se přípravek Nakom mite užívat podle předpisu. Pokud však vynecháte tabletu, užijte ji jakmile si na to vzpomenete. Pokud již téměř nastal čas k užití další tablety, vynechanou tabletu neužívejte, ale pokračujte v normálním rozpise.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nakom mite Bez porady se svým lékařem nepřestávejte přípravek Nakom mite užívat ani nesnižujte dávku. Mohla by se vyskytnout řada příznaků včetně: svalové ztuhlosti, horečky a duševních změn. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek Nakom mite je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nakom mite nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou: abnormální pohyby včetně záškubů nebo křečí (které mohou, ale nemusí připomínat příznaky Parkinsonovy choroby) a nevolnost. Další možné nežádoucí účinky zahrnují: duševní změny, neobvyklé sny, padání vlasů, změna barvy moči, potu a/nebo slin, průjem, zvýšenou sexuální touhu, mdloby, bušení srdce, pocit točení hlavy při náhlém napřímení, závratě, somnolence (nadměrná denní ospalost), epizody náhlého nástupu spánku, zvracení, ztráta chuti k jídlu, pomalé pohyby a nutkavé hráčství (gamblerství). Mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti jako: kopřivka, svědění, vyrážka a otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při dýchání nebo polykání. Pokud se tyto příznaky objeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NAKOM MITE Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém tmavém místě. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu čtyřmi číslicemi za Použitelné do: nebo EXP. První dvě číslice znamenají měsíc, poslední dvě rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nakom mite obsahuje Léčivé látky: jedna tableta obsahuje levodopum 100 mg a carbidopum 25 mg. Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, chinolinová žluť.

Jak přípravek Nakom vypadá a co obsahuje toto balení Al/PVC blistr, krabička. Velikost balení: 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3; tel.: 221421611-13, fax: 221412629-30, office.cz@sandoz.com

Datum poslední revize této příbalové informace: 12.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/11

Příloha č.2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls152929/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU:

NAKOM mite

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

NAKOM mite: jedna tableta obsahuje levodopum 100 mg a carbidopum 25 mg.

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku:

NAKOM mite: oválné vypouklé žluté tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek NAKOM je kombinací karbidopy, MSD, což je inhibitor dekarboxylázy aromatických aminokyselin, a levodopy, MSD, což je metabolický prekurzor dopaminu a používá se k léčbě Parkinsonovy choroby a Parkinsonova syndromu.

Levodopa zmírňuje symptomy Parkinsonovy choroby tím, že je v mozku dekarboxylována na dopamin. Karbidopa, která neprostupuje hematoencefalickou bariérou, inhibuje dekarboxylaci levodopy mimo mozek, díky čemuž je k dispozici více levodopy k transportu do mozku a její následné konverzi na dopamin.

Přípravek NAKOM zlepšuje v porovnání s levodopou celkovou terapeutickou odpověď. Přípravek NAKOM poskytuje účinné dlouhotrvající plazmatické hladiny levodopy v dávkách, které jsou o přibližně 80 procent nižší než dávky potřebné při podávání levodopy samotné.

Zatímco o hydrochloridu pyridoxinu (vitamin B6) je známo, že urychluje periferní metabolismus levodopy na dopamin, karbidopa tomuto účinku brání.

Přípravek NAKOM je určen k léčbě Parkinsonovy choroby a Parkinsonova syndromu. Je užitečný při zmírňování mnoha symptomů parkinsonismu, zejména rigidity a bradykineze. Přípravek NAKOM je často užitečný při zvládání třesu, dysfagie, slinění a posturální nestability, které Parkinsonovu chorobu a Parkinsonův syndrom doprovázejí.

Pokud je terapeutická odpověď na levodopu samotnou nepravidelná a projevy a symptomy Parkinsonovy choroby nejsou během dne rovnoměrně zvládány, je obvykle substituce přípravkem NAKOM při omezování fluktuací léčebné odpovědi účinná.

Snížením jistých nežádoucích účinků navozených levodopou samotnou přípravek NAKOM umožňuje většímu množství pacientů dosáhnout odpovídající úlevy od symptomů Parkinsonovy choroby.

Přípravek NAKOM je rovněž indikován u pacientů s parkinsonismem, kteří užívají vitaminové přípravky obsahující hydrochlorid pyridoxinu (vitamin B6).

4.2

Dávkování a způsob podání

Optimální denní dávka přípravku NAKOM musí být u každého pacienta stanovena pečlivou titrací. Tablety jsou k dispozici s poměrem karbidopy k levodopě 1 : 4 (NAKOM mite) stejně jako s

2/11

poměrem 1 : 10 (NAKOM). Tablety s těmito dvěma poměry mohou být podávány odděleně nebo kombinovány podle potřeby k dosažení optimální dávky.

Každá tableta přípravku NAKOM je navržena tak, aby ji bylo možno rozpůlit minimálním tlakem.

Obecné pokyny

Dávky musí být titrovány podle individuální potřeby pacienta, což může vyžadovat jak úpravu individuální dávky, tak frekvence podávání.

Studie ukazují, že periferní dopadekarboxyláza je saturována karbidopou při dávce přibližně 70 až 100 mg denně. U pacientů dostávajících méně než toto množství karbidopy je větší pravděpodobnost výskytu nauzey a zvracení.

Během podávání přípravku NAKOM lze v podávání standardních antiparkinsonik, kromě levodopy samotné, pokračovat , i když jejich dávkování může vyžadovat úpravu.

Obvyklá zahajovací dávka

Dávkování se nejlépe zahajuje jednou tabletou přípravku NAKOM mite třikrát denně. Toto dávkové schéma poskytuje 75 mg karbidopy za den. Dávkování lze zvyšovat o jednu tabletu denně každý den nebo obden, podle potřeby, dokud se nedosáhne dávkového ekvivalentu osmi tablet přípravku NAKOM mite.

U pacientů začínajících na přípravku NAKOM je zahajovací dávkou polovina tablety jednou nebo dvakrát denně. Tato dávka však nemusí poskytnout optimální množství karbidopy, které mnozí z pacientů potřebují. Pokud je to potřeba, přidávejte 1/2 tablety každý den nebo obden, dokud se nedosáhne optimální odpovědi.

Odpověď byla pozorována během jednoho dne a někdy i po jedné dávce. Plně účinných dávek se obvykle dosáhne během sedmi dní v porovnání s týdny nebo měsíci u levodopy samotné.

Převedení pacientů z levodopy

Protože jak terapeutické, tak nežádoucí odpovědi se u přípravku NAKOM objevují rychleji než při podávání levodopy, pacienti musí být během období upravování dávek pečlivě sledováni. U mimovolních pohybů specificky platí, že se objeví u přípravku NAKOM rychleji než u levodopy. Výskyt mimovolních pohybů může vyžadovat snížení dávky. Blefarospasmus může být u některých pacientů užitečným časným projevem nadměrných dávek.

Levodopu je nutno vysadit nejméně 12 hodin před zahájením podávání přípravku NAKOM (24 hodin u přípravků levodopy s pomalým uvolňováním). Musí být zvolena taková denní dávka přípravku NAKOM, která poskytne přibližně 20 % předchozí denní dávky levodopy.

Pacienti užívající méně než 1500 mg levodopy denně musí zahájit jednou tabletou přípravku NAKOM mite třikrát nebo čtyřikrát denně. Navržená zahajovací dávka u většiny pacientů užívajících více než 1500 mg levodopy je jedna tableta přípravku NAKOM třikrát nebo čtyřikrát denně.

Udržovací dávkování

Léčba musí být individualizována a upravena podle požadované terapeutické odpovědi. K optimální inhibici extracerebrální dekarboxylace levodopy je nutno podávat alespoň 70 až 100 mg karbidopy za den.

Pokud je potřebné větší množství levodopy, přípravek NAKOM mite musí být nahrazen přípravkem NAKOM. Je-li to nezbytné, dávkování přípravku NAKOM může být zvyšováno o polovinu nebo jednu tabletu denně nebo obden na maximum osmi tablet za den. Zkušenosti s celkovými denními dávkami karbidopy vyššími než 200 mg jsou omezené.

Maximální doporučená dávka

Osm tablet přípravku NAKOM za den (200 mg karbidopy a 2 g levodopy). To je přibližně 3 mg/kg karbidopy a 30 mg/kg levodopy u pacienta vážícího 70 kg.

Použití u dětí:

Bezpečnost a účinnost přípravku NAKOM u dětí nebyla stanovena, a proto se jeho užívání u pacientů mladších 18 let nedoporučuje.

3/11

4.3

Kontraindikace

Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) jsou pro použití s přípravkem NAKOM kontraindikovány. Podávání těchto inhibitorů musí být ukončeno alespoň dva týdny před zahájením léčby přípravkem NAKOM. Přípravek NAKOM lze podávat souběžně s výrobcem doporučenou dávkou inhibitoru MAO se selektivitou vůči MAO typu B (např. hydrochlorid selegilinu). (Viz bod 4.5 Interkace s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce, Ostatní léčiva).

Přípravek NAKOM je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoli ze složek tohoto přípravku a u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem.

Jelikož levodopa může aktivovat maligní melanom, přípravek NAKOM se nesmí používat u pacientů s podezřelými nediagnostikovanými kožními lézemi nebo s melanomem v anamnéze.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek NAKOM se nedoporučuje k léčbě extrapyramidových reakcí navozených léky.

Přípravek NAKOM se může podávat pacientům, kteří již dostávají levodopu samotnou; podávání levodopy samotné však musí být ukončeno alespoň 12 hodin před zahájením podávání přípravku NAKOM. Náhrada přípravkem NAKOM se musí provést v dávce, která poskytne přibližně 20 procent předchozí dávky levodopy (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).

U pacientů již léčených levodopou samotnou se mohou vyskytnout dyskinéze, protože karbidopa umožní, aby se do mozku dostalo více levodopy a tedy aby se vytvořilo více dopaminu. Výskyt dyskinézí může vyžadovat snížení dávky.

Podobně jako je tomu u levodopy, přípravek NAKOM může způsobit mimovolní pohyby a duševní poruchy. Má se za to, že tyto reakce jsou důsledkem zvýšení hladin dopaminu v mozku po podání levodopy, přičemž užití přípravku NAKOM může způsobit návrat onemocnění. Může být potřebné snížit dávku. Všichni pacienti musí být pečlivě sledováni s ohledem na vznik deprese a doprovodných sebevražedných sklonů. Pacienti s prodělanými nebo akutními psychózami musejí být léčeni opatrně.

Opatrnosti je třeba při současném podávání psychoaktivních léčiv a přípravku NAKOM (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Přípravek NAKOM se musí podávat opatrně pacientům s těžkou kardiovaskulární nebo plicní chorobou, bronchiálním astmatem, chorobou ledvin nebo jater nebo s endokrinní chorobou nebo s peptickým vředem v anamnéze (kvůli možnosti krvácení v horní části trávicího traktu) nebo pacientům s anamnézou křečí.

Podobně jako je tomu u levodopy, při podávání přípravku NAKOM je potřeba postupovat opatrně u pacientů s infarktem myokardu v anamnéze, kteří mají reziduální síňové, nodální nebo komorové arytmie. U těchto pacientů je nutno monitorovat srdeční funkce zvláště během období zahajovacího dávkování a titrace.

Pacienti chronickým glaukomem se širokým úhlem mohou být přípravkem NAKOM opatrně léčeni za předpokladu, že je nitrooční tlak dobře zvládán a že je pacient během léčby pečlivě monitorován s ohledem na změny nitroočního tlaku.

Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen komplex symptomů připomínajících maligní neuroleptický syndrom včetně svalové ztuhlosti, zvýšené tělesné teploty, duševních poruch a zvýšených hladin kreatinfosfokinázy v séru. Pacienti by tudíž měli být při náhlém snížení dávek přípravku NAKOM nebo při jeho vysazení pečlivě sledováni, zejména pokud dostávají neuroleptika.

Levodopa je spojována s výskytem somnolence a epizodami náhlého nástupu spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez předcházejících varovných příznaků. Pacienti musí být na toto riziko upozorněni a poučeni o tom, aby během léčby levodopou při řízení a při obsluze strojů prováděli cvičení posilující pozornost. Pacienti , kteří již mají zkušenosti se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, se musí zdržet řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Kromě toho by měla být zvážena redukce dávkování nebo ukončení terapie.

Podobně jako je tomu u levodopy, jsou během dlouhodobější léčby doporučena pravidelná hodnocení jaterních, krvetvorných, kardiovaskulárních a ledvinných funkcí.

4/11

Jestliže je potřeba celková anestézie, lze v léčbě přípravkem NAKOM pokračovat pokud je pacientovi povolen příjem tekutin a léků ústy. Jestliže je léčba dočasně přerušena, je možné podávat obvyklou denní dávku, jakmile je pacient schopen užívat perorální léky.

U pacientů užívajících agonisty dopaminu pro léčbu Parkinsonovy nemoci, včetně přípravků NAKOM a NAKOM mite, byly hlášeny případy patologického hráčství, zvýšení libida a hypersexuality.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Opatrnosti je třeba pokud jsou s přípravkem NAKOM současně podávána následující léčiva:

Antihypertenziva:

Při přidání přípravku NAKOM k léčbě pacientů léčených jistými antihypertenzivy se vyskytla symptomatická posturální hypotenze. Při zahájení léčby přípravkem NAKOM může být nutná úprava dávky antihypertenziv.

Antidepresiva:

U pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy, viz bod 4.3 Kontraindikace.

Existují vzácné zprávy o nežádoucích účincích, včetně hypertenze a dyskinéze, které nastaly v důsledku současného použití tricyklických antidepresiv a přípravku NAKOM.

Železo:

Studie ukazují snížení biologické dostupnosti karbidopy a/nebo levodopy, jsou-li použity se síranem železa nebo glukonátem železa.

Ostatní léčiva:

Antagonisté dopaminového D2 receptoru (např. fenothiaziny, butyrofenony a risperidon) a isoniazid

mohou snižovat terapeutické účinky levodopy. Byl hlášen zvrat příznivých účinků levodopy při Parkinsonově chorobě navozený fenytoinem a papaverinem. Pacienti užívající tato léčiva s přípravkem NAKOM musejí být pečlivě sledováni s ohledem na ztrátu terapeutické odpovědi.

Souběžná léčba selegilinem a karbidopou-levodopou může být spojena s těžkou ortostatickou hypotenzí, kterou nelze přiřadit samotné kombinaci karbidopa-levodopa (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Protože levodopa soutěží s jistými aminokyselinami, může být její absorpce u některých pacientů s vysokoproteinovou dietou narušena.

4.5.1 Laboratorní testy

U přípravků obsahujících kombinaci karbidopa-levodopa se vyskytly abnormality různých laboratorních testů a mohou se objevit i u přípravku NAKOM. Tyto abnormality zahrnují zvýšení testů jaterních funkcí, jako je alkalická fosfatáza, SGOT (AST), SGPT (ALT), laktátdehydrogenáza, bilirubin, dusík močoviny v krvi, kreatinin, kyselina močová a pozitivní Coombsův test.

Bylo hlášeno snížení hemoglobinu, hematokritu, zvýšení hladiny glukózy v séru a zvýšení počtu bílých krvinek, dále bakterie a krev v moči.

Přípravky obsahující kombinaci karbidopa-levodopa mohou zapříčinit falešně pozitivní reakci na ketonové látky v moči pokud se použijí ke stanovení ketonurie testovací proužky. Tato reakce se povařením vzorku moči nezmění. Při použití glukózaoxidázových metod testování glykosurie mohou být získány falešně negativní výsledky.

4.6

Těhotenství a kojení:

Těhotenství:

Ačkoliv účinky přípravku NAKOM na lidské zdraví nejsou známy, jak levodopa, tak kombinace karbidopy a levodopy způsobily viscerální a kosterní malformace u králíků (viz bod 5.3 Předklinické údaje - Teratologické a reprodukční studie). Používání přípravku NAKOM u plodných žen tedy vyžaduje, aby očekávané přínosy léku byly zváženy oproti možným rizikům, pokud by došlo k otěhotnění.

5/11

Kojící matky:

Není známo, zda se karbidopa vylučuje do mateřského mléka. Ve studii provedené na jedné matce s Parkinsonovou chorobou bylo vylučování levodopy do mateřského mléka hlášeno. S ohledem na skutečnost, že do mateřského mléka se vylučují mnohá léčiva a vzhledem k potenciálu k závažným nežádoucím účinkům u kojenců je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo užívání přípravku NAKOM, přičemž se vezme v potaz důležitost léku pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti léčení přípravkem NAKOM nebo NAKOM mite, u nichž se objeví somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku musí být poučeni, že se v tomto případě musí zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může přivodit jim samým nebo ostatním riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud pacienti tyto opakující se epizody a somnolence nepřekonají (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucími účinky, které se u pacientů léčených přípravkem NAKOM vyskytují často, jsou nežádoucí účinky navozené v důsledku centrální neurofarmakologické aktivity dopaminu. Tyto nežádoucí účinky lze obvykle minimalizovat snížením dávky. Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou dyskinéze, včetně choreaformní dyskinéze, dystonické a jiné mimovolní pohyby a nauzea. Svalové záškuby a blefarospasmus lze brát za časné projevy, které by měly vést k úvahám o snížení dávek.

DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY HLÁŠENÉ BĚHEM KLINICKÝCH HODNOCENÍ NEBO PO ZAVEDENÍ NA TRH:

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: synkopa, bolest na hrudi, anorexie.

Srdeční poruchy: srdeční nepravidelnosti a/nebo palpitace, ortostatické účinky včetně hypotenzních epizod, hypertenze, flebitida.

Gastrointestinální poruchy: zvracení, gastrointestinální krvácení, vznik duodenálních vředů, průjem, tmavé sliny.

Poruchy krve a lymfatického systému: leukopénie, hemolytická a nehemolytická anémie, trombocytopénie, agranulocytóza.

Poruchy kůže a podkoží: angioedém, kopřivka, svědění, Henoch-Schonleinova purpura.

Poruchy nervového systému/Psychiatrické poruchy: maligní neuroleptický syndrom (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití), bradykinetické epizody (fenomén "on-off"), závratě, parestézie, psychotické epizody včetně bludů, halucinací a paranoidních myšlenek, depresí se vznikem sebevražedných sklonů nebo bez nich, demence, abnormální sny, agitovanost, zmatenost, zvýšené libido.

Užívání přípravků s levodopou je spojováno s výskytem somnolence a velmi vzácně je spojováno s nadměrnou denní ospalostí a epizodami náhlého nástupu spánku.

U pacientů užívajících agonisty dopaminu pro léčbu Parkinsonovy nemoci, včetně přípravků NAKOM a NAKOM mite, byly hlášeny případy patologického hráčství, zvýšení libida a hypersexuality, a to zejména u vyšších dávek. Tyto nežádoucí účinky většinou odezněly po snížení dávky nebo po ukončení léčby.

Respirační hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe.

Poruchy kůže a podkoží: alopecie, vyrážka, tmavý pot.

Poruchy ledvin a močových cest: tmavá moč.

Vzácně se vyskytly křeče, příčinný vztah mezi nimi a přípravkem NAKOM nebyl zjištěn.

DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, KTERÉ BYLY HLÁŠENY u levodopy nebo u kombinace levodopa/karbidopa a které mohou být potenciálními nežádoucími účinky přípravku NAKOM jsou uvedeny dále:

6/11

Poruchy gastrointestinálního systému: dyspepsie, sucho v ústech, hořká chuť, slinění, dysfagie, skřípání zuby ve spánku, škytavka, bolesti a napětí v břiše, zácpa, flatulence, pocit pálení na jazyku.

Poruchy metabolismu a výživy: příbytek nebo úbytek tělesné hmotnosti, edém.

Poruchy nervového systému/psychiatrické poruchy: astenie, snížená ostrost myšlení, dezorientace, ataxie, necitlivost, zvýšený třes rukou, svalové křeče, křeč žvýkacího svalstva, aktivace latentního Hornerova syndromu, nespavost, úzkost, euforie, padání, abnormality chůze.

Poruchy kůže a podkoží: zrudnutí, zvýšené pocení.

Poruchy ledvin a močových cest: retence moči, inkontinence moči, priapismus.

Oční poruchy: diplopie, rozostřené vidění, rozšířené zorničky, okulogyrická krize.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: slabost, mdloby, únava, bolesti hlavy, chrapot, nevolnost, návaly horka, pocit nabuzení, zvláštní dýchání, maligní melanom (viz bod 4.3 Kontraindikace).

DODATEČNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Poruchy imunitního systému: angioedém

Neoplasmata benigní a maligní: maligní melanom (viz bod 4.3 Kontraindikace)

Poruchy krve a lymfatického systému: agranulocytóza, leukopénie, hemolytická a nehemolytická anémie, trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy: anorexie, příbytek hmotnosti, úbytek hmotnosti

Psychiatrické poruchy: agitovanost, úzkost, skřípání zuby ve spánku, zmatenost, demence, deprese se sebevražednými sklony nebo bez nich, dezorientace, abnormální sny, euforie, halucinace, nespavost, zvýšené libido, psychotické epizody včetně bludů a paranoidních myšlenek

Poruchy nervového systému: aktivace latentního Hornerova syndromu, ataxie, bradykinetické epizody (fenomén “on-off”), chorea, křeče, snížená ostrost myšlení, závratě, dyskinéze, dystonie, extrapyramidové a pohybové poruchy, mdloby, padání, abnormality chůze, bolesti hlavy, zvýšený třes rukou, necitlivost, okulogyrická krize, parestézie, pocit nabuzení, ospalost včetně velmi vzácně se vyskytující nadměrné denní ospalosti a epizod náhlého nástupu spánku, synkopa, křeč žvýkacího svalstva

Oční poruchy: blefarospasmus, rozostředné vidění, dilatované zorničky, diplopie

Srdeční poruchy: srdeční nepravidelnosti, palpitace

Cévní poruchy: zrudnutí, návaly horka, hypertenze, ortostatické účinky včetně hypotenzních epizod, flebitida

Respirační, hrudní amediastinální poruchy: zvláštní způsob dýchání, dyspnoe, chrapot

Gastrointestinální poruchy: hořká chuť, pocit pálení na jazyku, zácpa, tmavé sliny, vznik duodenálních vředů, průjem, sucho v ústech, dyspepsie, dysfagie, flatulence, gastrointestinální krvácení, bolest v gastrointestinální oblasti, škytavka, nauzea, slinění, zvracení

Poruchy kůže a podkoží: alopecie, tmavý pot, Henoch-Schonleinova purpura, zvýšené pocení, svědění, vyrážka, kopřivka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně: svalové křeče, svalové záškuby

Poruchy ledvin a močových cest: tmavá moč, inkontinence moči, retence moči

Poruchy reprodukčního systému: priapismus

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: asténie, bolest na hrudi, edém, únava, nevolnost, neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití), slabost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde:

U přípravků s obsahem karbidopy a levodopy se vyskytly abnormality různých laboratorních testů, které se mohou vyskytnout i u přípravku NAKOM. Zahrnují zvýšení jaterních funkčních testů, jako je alkalická fosfatáza, SGOT (AST), SGPT (ALT), laktátdehydrogenáza, bilirubin, dusík močoviny v krvi, kreatinin, kyselina močová a pozitivní Coombsův test.

7/11

Bylo hlášeno snížení hemoglobinu, hematokritu, zvýšení hladiny glukózy v séru a zvýšení počtu bílých krvinek, dále bakterie a krev v moči.

Přípravky obsahující kombinaci karbidopa a levodopa mohou zapříčinit falešně pozitivní reakci na ketonové látky v moči pokud se použijí ke stanovení ketonurie testovací proužky. Tato reakce se povařením vzorku moči nezmění. Při použití glukózaoxidázových metod testování glykosurie mohou být získány falešně negativní výsledky.

4.9

Předávkování

Řešení akutního předávkování přípravkem NAKOM je v zásadě stejné jako řešení akutního předávkování levodopou; pyridoxin však není při odvracení účinků přípravku NAKOM účinný.

Musí být zavedeno elektrokardiografické monitorování a pacient musí být pečlivě sledován s ohledem na vznik možných arytmií; pokud je to potřeba, je nutno podávat vhodnou antiarytmickou léčbu. Je nutno vzít v potaz možnost, že pacient mohl s přípravkem NAKOM užít jiné léky. Dosud nebyly hlášeny žádné zkušenosti s dialýzou; její hodnota při předávkování není tedy známa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum. Levodopa a inhibitor dekarboxylázy.

ATC kód: N04BA02

CHEMICKÉ SLOŽENÍ A FARMAKOLOGIE

Karbidopa, MSD, inhibitor dekarboxylázy aromatických aminokyselin, je bílá, krystalická sloučenina, mírně rozpustná ve vodě, s molekulovou hmotností 244,3. Její chemický název je monohydrát (-)-L- -hydrazino- -methyl- -(3,4-dihydroxybenzen)propanové kyseliny. Empirický vzorec je C10H14N2O4

H2O a strukturní vzorec je:

Obsah látky v tabletě je vyjádřen jako bezvodá karbidopa, která má molekulovou hmotnost 226,3.

Levodopa, MSD, aromatická aminokyselina, je bílá, krystalická sloučenina, mírně rozpustná ve vodě, s molekulovou hmotností 197,2. Její chemický název je kyselina (-)-L- -amino- -(3,4-dihydroxybenzen)propanová. Empirický vzorec je C9H11NO4 a strukturní vzorec je:

Symptomy Parkinsonovy choroby jsou spojovány s deplecí dopaminu v mozkovém corpus striatum. Levodopa, metabolický prekurzor dopaminu, zmírňuje symptomy Parkinsonovy choroby pravděpodobně tím, že se v mozku přeměňuje na dopamin.

Po perorálním podání se v extracerebrální tkáni levodopa rychle dekarboxyluje a přeměňuje na dopamin, přičemž pouze malé množství nezměněné levodopy dosáhne centrálního nervového systému. K dosažení odpovídajícího terapeutického účinku jsou tedy potřebné velké dávky levodopy v častých intervalech, přičemž mnohdy dochází k výskytu ř nežádoucích účinků, z nichž některé lze přisoudit tvorbě dopaminu v extracerebrální tkáni.

Karbidopa, která neprostupuje hematoencefalickou bariéru, inhibuje extracerebrální dekarboxylaci levodopy, což vede k tomu, že k transportu do mozku a následně ke konverzi na dopamin je k dispozici větší množství levodopy.

8/11

Protože aktivita karbidopy inhibující dekarboxylázu je omezena na extracerebrální tkáně, podávání karbidopy s levodopou zpřístupňuje k transportu do mozku větší množství levodopy. U psů poskytuje snížená tvorba dopaminu v extracerebrálních tkáních, jako je srdce, ochranu proti vzniku dopaminem indukovaných srdečních arytmií. Klinické studie zdá se podporují hypotézu o existenci podobného ochranného účinku u lidí, ačkoliv kontrolovaná data jsou dosud příliš omezená k tomu, aby bylo možno z nich vyvodit solidní závěry.

Po společném podání karbidopy a levodopy byly u lidí plazmatické hladiny levodopy výrazně zvýšeny v porovnání s hladinami zjištěnými po podání stejné dávky levodopy samotné, zatímco plazmatické hladiny dopaminu a kyseliny homovanilové, což jsou dva hlavní metabolity levodopy, byly výrazně sníženy.

Bylo zjištěno, že hydrochlorid pyridoxinu (vitamin B6) v perorálních dávkách 10 mg až 25 mg rychle zvrátil antiparkinsonické účinky levodopy. Karbidopa tomuto účinku pyridoxinu brání. Ve studii, kdy pacienti během léčby kombinací karbidopy s levodopou dostávali 100 až 500 mg pyridoxinu denně k žádnému zvratu terapeutického účinku nedošlo.

Nástup účinku při obvyklých dávkách

Odpověď byla pozorována za jeden den a někdy po jedné dávce. Plně účinných dávek se obvykle dosáhne za sedm dní.

Karbidopová složka přípravku NAKOM nesnižuje nežádoucí účinky vzniklé v důsledku centrálních účinků levodopy. Tím, že umožňuje většímu množství levodopy dosáhnout mozku, zejména pokud nauzea a zvracení nejsou faktorem limitujícím dávku, mohou se během léčby přípravkem NAKOM vyskytnout jisté nežádoucí účinky ovlivňující CNS, např. dyskinézy, při nižších dávkách a dříve, než při léčbě levodopou.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Biologický poločas

Plazmatický poločas levodopy je asi 50 minut. Při společném podání karbidopy a levodopy je biologický poločas levodopy prodloužen na asi 1 1/2 hodiny.

Metabolismus karbidopy

Po perorální dávce radioaktivně značené karbidopy zdravým subjektům a pacientům s Parkinsonovou chorobou bylo maximálních plazmatických hladin radioaktivity dosaženo za dvě až čtyři hodiny u normálních subjektů a za jednu půl až pět hodin u pacientů. Přibližně stejná množství byla u obou skupin vyloučena do moči a stolice.

Srovnání metabolitů v moči u zdravých subjektů a u pacientů ukazuje, že léčivo je u obou skupin metabolizováno stejnou měrou. Vylučování nezměněného léčiva do moči bylo v zásadě dokončeno za sedm hodin a představovalo 35 procent celkové radioaktivity vyloučené do moči. Poté byly přítomny pouze metabolity. Nebyly nalezeny žádné hydraziny.

Mezi metabolity vylučované u člověka patří -methyl-3-methoxy-4-hydroxyfenylpropionová kyselina a -methyl-3,4 dihydroxyfenylpropionová kyselina. Ty představují přibližně 14, respektive 10 procent vylučovaných radioaktivních metabolitů. Byl nalezeny dva méně významné metabolity. Jeden byl identifikován jako 3,4 dihydroxyfenylaceton a druhý byl s určitou pravděpodobností identifikován jako N-methylkarbidopa. Oba představovaly méně než pět procent metabolitů přítomných v moči. V moči je rovněž přítomna nezměněná karbidopa. Nebyly nalezeny žádné konjugáty.

Metabolismus levodopy

Levodopa je z gastrointestinálního traktu rychle absorbována a rozsáhle metabolizována. Ačkoliv může vznikat více než 30 metabolitů, je přeměňována hlavně na dopamin, adrenalin a noradrenalin a případně na dihydroxyfenyloctovou kyselinu, homovanilovou kyselinu a vanilmandlovou kyselinu. V plazmě a cerebrospinální tekutině se objevuje 3 - 0 - methyldopa. Její význam není znám.

Pokud se pacientům s Parkinsonovou chorobou nalačno podá jediná testovací dávka radioaktivní levodopy, plazmatické hladiny radioaktivity dosáhnou maximální úrovně za půl až dvě hodiny a zůstanou měřitelné po čtyři až šest hodin. Při maximálních hladinách je asi 30 % radioaktivity ve formě katecholaminů, 15 % jako dopamin a 10 % jako dopa. Radioaktivní sloučeniny se rychle vylučují do moči, jedna třetina dávky se objeví za dvě hodiny. Osmdesát až devadesát procent metabolitů v moči jsou fenylkarboxylové kyseliny, zejména kyselina homovanilová. Za 24 hodin představuje jedno až dvě

9/11

procenta zjištěné radioaktivity dopamin a méně než jedno procento je adrenalin, noradrenalin a nezměněná levodopa.

Účinek karbidopy na metabolismus levodopy

U zdravých subjektů karbidopa v porovnání s placebem zvyšuje plazmatické hladiny levodopy o statisticky významná množství. To bylo ukázáno při podání karbidopy před levodopou a při jejich současném podání. V jedné studii zvýšilo předchozí podání karbidopy plazmatické hladiny jediné dávky levodopy asi pětkrát a prodloužilo trvání měřitelných plazmatických koncentrací levodopy ze čtyř hodin na osm hodin. Pokud byla tato dvě léčiva podána současně v jiných studiích, byly získány podobné výsledky.

Ve studii, kde byla pacientům s Parkinsonovou chorobou předem ošetřeným karbidopou podána jediná dávka levodopy značené na kostře molekuly, došlo k prodloužení biologického poločasu celkové plazmatické radioaktivity odvozené od levodopy ze 3 hodin na 15 hodin. Podíl radioaktivity přetrvávající jako nemetaboliziovaná levodopa byl karbidopou zvýšen alespoň třikrát. Dopamin a kyselina homovanilová v plazmě a moči byly předcházejícím ošetřením karbidopou sníženy.

FARMAKOLOGIE NA ZVÍŘATECH

Karbidopa nemá žádný známý účinek na metabolismus endogenních aminů a v obvykle podávaných dávkách nemá žádné zjevné farmakodynamické účinky. Výsledky farmakologických, biochemických a radioaktivních studií ukazují, že karbidopa zjevně neprostupuje do struktur centrálního nervového systému. Pokud je podána s levodopou, navodí se vyšší hladiny levodopy a dopaminu v mozku než pokud je podána stejná dávka levodopy samotné.

Levodopa u myší zvyšuje motorickou aktivitu a dráždivost a antagonizuje reserpinem navozenou hypotermii, potlačenou lokomoci a ptózu. Všechny tyto účinky jsou předchozím podáním karbidopy dvakrát až šestkrát zesíleny.

Zvýšená motorická aktivita navozená levodopou u krys je rovněž předchozím podáním karbidopy zesílena, ale nejsou zesíleny všechny účinky levodopy na centrální nervový systém.

Naproti tomu levodopou navozené zvracení je u psů a holubů předchozím podáním karbidopy významně zesíleno.

METABOLISMUS

Karbidopa není u krys, psů a opic rodu rhesus zcela absorbována a metabolizována. Mezi metabolity nebyly nalezeny žádné hydraziny. U opic neměla perorální dávka levodopy podaná hodinu po podání radioaktivně značené karbidopy žádný významný vliv na absorpci nebo vylučování radioaktivity. Maximálních plazmatických hladin radioaktivity bylo dosaženo za stejnou dobu a vymizely stejnou rychlostí jako u karbidopy samotné.

Tkáňová distribuce radioaktivity u krys usmrcených jednu hodinu po intravenózní dávce 20 mg/kg

14C-karbidopy ukázala, že velký díl radioaktivity je koncentrován v ledvinách, plicích, tenkém střevě a v játrech, seřazeno sestupně.

Radioaktivity nebyla v mozku detekována po podání intravenózní dávky 20 mg/kg léčiva značeného na kostře molekuly. Radioaktivita byla přítomna rovněž v obsahu tenkého střeva, což naznačuje eliminaci žlučí. Po perorálním podání krysám bylo vylučování do žluči méně než sedm procent dávky. V mozku nebylo detekováno nic.

Zdá se, že levodopa po perorálním podání psům podstupuje rozsáhlou a rychlou biotransformaci. Maximálních plazmatických hladin bylo dosaženo 25 až 30 minut po podání dávky 14C-levodopy. Analýza poměru hladin intaktní levodopy a celkových hladin 14C ukazuje, že 22 až 30 procent dávky dosáhlo celkového oběhu jako intaktní levodopa. Okolo 57 až 70 procent bylo vyloučeno do moči za 72 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologie

Perorální LD50 karbidopy jsou 1750 mg/kg u dospělých myších samic a 4810, respektive 5610 mg/kg u

mladých dospělých samic a samců krys. Akutní perorální toxicita karbidopy je podobná u odstavených a dospělých krys, nicméně sloučenina je toxičtější u krysích mláďat. Projevy účinku léčiva byly

10/11

podobné jak u myší, tak u krys a sestávaly z ptózy, ataxie a snížené aktivity. U myší se vyskytla bradypnea. K úhynům došlo obvykle přes noc s příležitostnými úhyny až za 12 dnů.

Perorální LD50 levodopy se pohybují v rozmezí od 800 mg/kg u samic a samců mláďat krys po

2260 mg/kg u mladých dospělých samic krys. Projevy účinku léčiva byly vokalizace, podrážděnost, excitabilita, ataxie a zvýšená aktivita následovaná za jednu až dvě hodiny aktivitou sníženou. K úhynům došlo obvykle za 30 minut až přes noc s příležitostnými úhyny až za pět dní.

Perorální LD50 různých kombinací karbidopy a levodopy u myší se pohybovala v rozmezí od

1930 mg/kg u poměru 1:1 do 3270 mg/kg u poměru 1:3. Tato množství jsou součtem jednotlivých dávek karbidopy a levodopy. Testované poměry nad 1:3 (1:4, 1:5, 1:10) neměnily měřitelně hodnotu LD50 od hodnoty zjištěné pro poměr 1:3. Poměry 1:3 a vyšší byly méně toxické než poměry 1:1 a 1:2.

Projevy toxicity zahrnovaly napřímené ocasy, naježení chlupů, ataxii, slzení a zvýšenou aktivitu. Klonické křeče a zvýšená dráždivost byly pozorovány při dávkách 1500 mg/kg a vyšších. Silný třes hlavy a těla byly pozorovány při dávkách 4120 mg/kg a vyšších. K úhynům došlo za 30 minut až 24 hodin u dávek 4120 a 5780 mg/kg, a za až 12 dní po dávce 2940 mg/kg.

Studie chronické perorální toxicity karbidopy byly provedeny v trvání jeden rok u opic a 96 týdnů u krys v dávkách od 25 do 135 mg/kg/den. U opic nebyly pozorovány žádné účinky související s léčivem. U krys došlo ve všech dávkových skupinách u některých zvířat k ochablosti. Střední hodnota hmotnosti ledvin u krys v nejvyšší dávkové skupině byla významně vyšší než střední hodnota hmotnosti ledvin u odpovídajících kontrol, ačkoliv nebyly pozorovány žádné výrazné nebo mikroskopické změny, které by k tomu přispívaly. V důsledku léčby nedošlo k žádným histologickým změnám. V 96-týdenní studii na krysách karbidopa neovlivnila typ nebo incidenci neoplázií.

Karbidopa podávaná psům vedla k deficitu pyridoxinu, čemuž bylo zabráněno současným podáváním pyridoxinu.

Kromě deficitu pyridoxinu u psů nevykazovala karbidopa vzory toxicity spojované s hydraziny.

Tři dávkové poměry karbidopy a levodopy podávané perorálně opicím po dobu 54 týdnů a krysám po dobu 106 týdnů ukázaly, že hlavní fyzické účinky nastaly v důsledku farmakologické aktivity sloučenin. Studované dávky byly (karbidopa/levodopa) 10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/den. Dávky 10/20 mg/kg/den neměly žádné zjevné fyzické účinky.

Hyperaktivita se objevila u opic v dávkách 10/50 a 10/100 mg/kg/den a u vyšší dávky přetrvávala 32 týdnů. U dávky 10/50 mg/kg/den se hyperaktivita v průběhu studie snižovala a po čtrnácti týdnech nebyla pozorována. Svalová dyskoordinace a slabost byly u dávky 10/100 mg/kg/den pozorovány do dvacátého druhého týdne. Patologické studie neukázaly žádné morfologické změny.

Krysy, kterým bylo podáváno 10/50 a 10/100 mg/kg/den měly sníženou normální aktivitu a vykazovaly abnormální polohy těla. Vyšší dávka způsobila nadměrné slinění. Došlo ke zpomalení přírůstku na váze. Patologické studie odhalily velmi slabou hypertrofii acinárních buněk podčelistních žláz dvou krys, které dostávaly 10/100 mg/kg/den po dobu 26 týdnů. U žádné z dávek nebyly po 54 nebo 106 týdnech zjištěny žádné histomorfologické účinky. Hypertrofie acinárních buněk slinných žláz nebyla u krys ošetřovaných vyššími dávkami kombinace po kratší dobu a levodopou samotnou zjištěna.

Teratologické a reprodukční studie

Karbidopa nevykázala u myší nebo králíků v dávkách 120 mg/kg/den žádné průkazy teratogenity

Levodopa navodila u králíků v dávkách 125 a 250 mg/kg/den viscerální a skeletální malformace.

Při podávání karbidopy a levodopy v kombinacích, a to v dávkách od 25/250 až po 100/500 mg/kg/den, nebyla u myší pozorována žádná teratogenita, avšak u králíků se vyskytly viscerální a skeletální malformace, které byly kvantitativně i kvalitativně podobné malformacím, pozorovaným po podání samotné levodopy.

Karbidopa neměla žádný vliv na páření, plodnost a přežití mláďat při perorálním podání krysám v dávkách 30, 60 nebo 120 mg/kg/den. Nejvyšší dávka způsobila u samců mírný pokles přírůstku na váze.

Podávání karbidopy/levodopy v dávkách 10/20, 10/50 nebo 10/100 mg/kg/den neovlivnilo nepříznivě plodnost samců nebo samic krys, jejich reprodukční chování nebo růst a přežití jejich mláďat.

11/11

Karcinogeneze

V 96týdenní studii karbidopy podávané perorálně v dávkách 25, 45 nebo 135 mg/kg/den nebyly z hlediska mortality nebo novotvarů zjištěny mezi potkany s aplikací karbidopy a kontrolními potkany žádné významné rozdíly.

Potkanům byly perorálně podávány kombinace karbidopy a levodopy (10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/den) po dobu 106 týdnů. Po srovnání s kontrolami nebyl zjištěn žádný vliv na mortalitu ani na incidenci a typy novotvarů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

NAKOM mite: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, chinolinová žluť, mikrokrystalická celulosa. 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

3 roky. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti vyznačeném na obalu. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém tmavém místě. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistr, krabička. Velikost balení: 100 tablet. 6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovinsko Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 27/146/85-C/PI/001/12 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 12.12.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 12.12.2012


nahoru

Informace na obalu

Přelepka Nakom Mite, 100 tbl, max. rozměry: 40 mm šířka x 50 mm výška

EAN kód 859416840067 Název souběžně dováženého přípravku: Nakom mite Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR: LEK Pharmaceuticals, d.d., Ljubljana, Slovinsko Registrační číslo: 27/146/85/-C/PI/001/12 Text v Braillově písmu: Nakom Mite 100 mg/25 mg tablety (uvedeno na původní krabičce)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.