Mykohexal 100

Kód 0031797 ( )
Registrační číslo 26/ 067/04-C
Název MYKOHEXAL 100
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Hexal AG, Holzkirchen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0031799 POR CPS DUR 100X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187168 POR CPS DUR 100X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0031797 POR CPS DUR 20X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187166 POR CPS DUR 20X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187170 POR CPS DUR 28X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0016638 POR CPS DUR 28X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0031798 POR CPS DUR 50X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187167 POR CPS DUR 50X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0016637 POR CPS DUR 7X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187169 POR CPS DUR 7X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MYKOHEXAL 100


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP

Vážená pacientko, vážený paciente,

čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

MYKOHEXAL 100

Fluconazol

Tvrdé tobolky

Název přípravku

MYKOHEXAL 100

Držitel rozhodnutí o registraci

Kdo je odpovědný za prodej přípravku MYKOHEXAL 100?

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D 83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

SALUTAS PHARMA GmbH, Barleben, Německo

Složení

Jaká je léčivá látka?

Fluconazolum 100 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky:

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodný oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý, želatina, indigokarmín.

Léková forma a farmakoterapeutická skupina

Co je přípravek MYKOHEXAL 100?

Přípravek MYKOHEXAL 100 je systémové antimykotikum.

Charakteristika

Flukonazol je vysoce účinný přípravek proti houbovým infekcím, způsobeným zejména kvasinkami. Mechanismus působení spočívá v narušení stavby buněčné stěny kvasinek, čímž dojde k zastavení jejich růstu a množení. Flukonazol zasahuje do tvorby sterolů (základní stavební součásti stěny kvasinek). Zabráněním tvorby buněčné stěny kvasinek je dosaženo nejen léčebného účinku u již probíhající infekce, ale ve vybraných případech se při preventivním podání sníží osídlení sliznic houbami (které tam přirozeně žijí), a tak se sníží i nebezpečí vzniku infekce. Stejným způsobem se omezí i schopnost hub přichytit se na umělý povrch nitrožilně zavedených plastikových kanyl, kloubních a srdečních protéz atd.

Indikace

Proč se užívá přípravek MYKOHEXAL 100?

Přípravek MYKOHEXAL 100 se užívá k léčbě mykóz, tj. infekcí vyvolaných houbami ze skupiny kvasinek (kandid a kryptokoků), a to hlavně:

a) Při celkových (systémových) kandidózách, (tj. při infekcích houbami skupiny Candida postihujících vnitřní orgány), včetně kandidémie (tj. při výskytu hub v krvi) a kandidurie (tj. při výskytu hub v moči), kandidových infekcích diseminovaných (tj. rozšířených v jednom nebo více orgánech) nebo jinak invazívních (pronikajících do dalších oblastí v organismu); jde např. o infekce pobřišnice, plic a močových cest. Přípravek MYKOHEXAL 100 mohou užívat pacienti se zhoubnými nádorovými onemocněními, pacienti na jednotkách intenzívní péče, pacienti léčení cytostatiky při nádorovém onemocnění a pacienti léčení imunosupresívy, tj. látkami potlačujícími obranné imunitní pochody.

b) Při kandidózách (tj. při infekcích houbami skupiny Candida) postihujících povrch sliznic, např.:

- při recidivující (opakující se) kandidóze ústní dutiny, jícnu a hltanu,

- při chronické atrofické kandidóze ústní dutiny, tj. při chronické infekci ústní dutiny u pacientů s umělým chrupem, kdy běžná ústní hygiena a místní opatření např. antisepiky nestačí,

- při neinvazívní kandidóze sliznice dýchacích cest.

c) Při kryptokokové meningitidě (tj. při zánětu mozkových blan, vyvolaném houbami Cryptococcus neoformans). Takto lze léčit i pacienty trpící poruchou obranných imunitních pochodů (např. pacienty trpící AIDS nebo pacienty po transplantaci orgánů). Přípravek MYKOHEXAL 100 se používá také jako preventivní prostředek k ochraně před opakováním, recidivou kryptokokové meningitidy u pacientů s AIDS.

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Kontraindikace

Kdy byste neměl(a) užívat přípravek MYKOHEXAL 100?

Přípravek MYKOHEXAL 100 nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči flukonazolu, vůči kterékoli další složce přípravku nebo jiným azolovým látkám příbuzným flukonazolu.

Přípravek MYKOHEXAL 100 se nesmí užívat v průběhu těhotenství.

MYKOHEXAL se nesmí podávat dětem mladším než 1 rok.

Pokud se léčíte terfenadinem (antihistaminikem, používaným např. při senné rýmě), nesmíte užívat flukonazol v dávkách 400 mg denně a vyšších (tj. 4 anebo více tobolek přípravku MYKOHEXAL 100).

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení?

V průběhu těhotenství se přípravek MYKOHEXAL 100 užívat nesmí. Před zahájením léčby flukonazolem je nutné těhotenství vyloučit. Pacientka v plodném věku musí používat účinnou antikoncepci, a to ještě nejméně 7 dní po ukončení léčby MYKOHEXALem.

MYKOHEXALem léčená žena může kojit pouze, pokud jsou pro to zvlášť závažné důvody.

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí? Přípravek MYKOHEXAL 100 se nesmí podávat dětem mladším než 1 rok.

Děti a mladiství mladší než 16 let mohou přípravek MYKOHEXAL 100 užívat jedině tehdy, pokud jsou pro to mimořádně závažné důvody.

Pacienti vyššího věku obvykle užívají běžné dávky flukonazolu bez zvláštních úprav; lékař jim sníží dávkování pouze, pokud je to nutné např. pro sníženou výkonnost ledvin (při kreatininové clearanci nižší než 50 ml/min).

Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek MYKOHEXAL 100?

Lékaře musíte upozornit, pokud se Vás týká kterýkoli z údajů uvedených jako kontraindikace (přecitlivělost, těhotenství, užívání terfenadinu).

Dále musíte lékaře upozornit, jestli je Vám známo, že trpíte poruchou činnosti ledvin anebo jater, jestliže užíváte kterékoli další léčivo anebo jestliže kojíte.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku MYKOHEXAL 100.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky může přípravek MYKOHEXAL 100 působit?

Přípravek MYKOHEXAL 100 se obvykle dobře snáší, může však vyvolat některé nežádoucí účinky; pokud se vyskytnou, bývají mírné.

Ovlivnění trávicího ústrojí: Nejčastější nežádoucí účinky flukonazolu jsou ovlivnění trávicího ústrojí; nevolnost, bolesti v břiše, průjem, nadýmání.

Reakce přecitlivělosti: Ojediněle se mohou objevit těžké reakce přecitlivělosti (anafylaktická reakce).

Ovlivnění kůže: Může se objevit červenání kůže, vypadávání vlasů. Ojediněle se vyskytne těžké postižení kůže s odlupováním kůže, např. tzv. Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Především u pacientů s AIDS se může často vyvinout těžká kožní reakce po podání nejrůznějších léků. Pacienti s těžkými celkovými houbovými infekcemi musí léčbu MYKOHEXALem okamžitě přerušit, jakmile by vznikaly puchýře na kůži nebo silné zarudnutí.

Ovlivnění jater a žlučových cest: Při terapii MYKOHEXALem se mohou vyskytnout změny jaterních testů.

Ovlivnění ledvin a močových cest: Mohou se vyvinout poruchy činnosti ledvin.

Ovlivnění krve: Při léčbě MYKOHEXALem se může snížit počet bílých krvinek a krevních destiček.

Ovlivnění centrálního a periferního nervstva: Mohou se vyvinout bolesti hlavy a křeče; objevily se i poruchy periferního nervstva.

Změny činnosti jater a ledvin a změny krevního obrazu se mohou snáze objevit u pacientů s těžkým základním onemocněním, jako např. s AIDS nebo se zhoubnými nádory.

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Urychleně se obraťte na lékaře, objeví-li se u Vás reakce přecitlivělosti.

Interakce

Účinky přípravku MYKOHEXAL 100 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku MYKOHEXAL 100 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Účinky kterých léků může přípravek MYKOHEXAL 100 ovlivnit?

Přípravek MYKOHEXAL 100 může zesílit účinek kumarinových perorálních antikoagulancií, tj. přípravků používaných např. při trombózách ke snížení krevní srážlivosti; někdy je nutné při této kombinaci snížit dávky antikoagulancia, aby nevznikala krvácení.

Přípravek MYKOHEXAL 100 může prodloužit účinnost současně podávaných perorálních antidiabetik typu sulfonylarylmočovin (glibenklamidu, glipizidu a tolbutamisdu), takže může usnadnit vznik hypoglykémií (přílišného snížení hladin krevního cukru).

Přípravek MYKOHEXAL 100 může také zvýšit koncentrace současně podávaního protituberkulózního léčiva rifabutinu v krvi a při této kombinaci se může vyvinout i zánět řasnatého tělíska v oku.

Může také zvýšit koncentrace současně podávaního imunosupresíva takrolimu v krvi a při této kombinaci se může vyvinout i poškození ledvin.

Může zvýšit i koncentrace současně podávaného fenytoinu (antiepileptika a antiarytmika) v krvi, což někdy vyžaduje a snížení dávek fenytoinu.

Totéž platí o současně podávaném antiastmatiku theofylinu, takže současné podávání s flukonazolem zvyšuje možnost vzniku nežádoucích účinků theofylinu.

Také koncentrace imunosupresíva cyklosporinu se v průběhu léčby flukonazolem mohou postupně zvyšovat.

Výrazně může flukonazol zvýšit i hladinu zidovudinu v krvi (zidovudin je protivirové léčivo, používané při AIDS).

Interakce se mohou vyvinout při podávání flukonazolu současně s některým léčivem, u něhož je ukončení účinnosti závislé na působení jaterních enzymů systému P 450. MYKOHEXAL může zpomalit přeměnu těchto léčiv na neúčinné látky a tak zesílit účinnost např. antihistaminik terfenadinu a astemizolu, prokinetika cisapridu (léčiva urychlujícího vyprazdňování žaludku), protituberkulózního léčiva rifabutinu a imunosupresíva takrolimu. To pak může i velmi nepříznivě ovlivnit srdeční činnost.

Interakce se mohou také vyvinout při léčbě přípravkem MYKOHEXAL 100 současně s některým léčivem ze skupiny xanthinů (např. theofylinem), nebo antiepileptik (např. fenytoinem) nebo protituberkulózních látek (např. isoniazidem nebo rifampicinem).

Které léky ovlivňují účinek přípravku MYKOHEXAL 100?

Rifampicin (protituberkulózní léčivo) může při současném podávání zkrátit působení současně podávaného přípravku MYKOHEXAL 100; někdy je proto vhodné dávkování MYKOHEXALu zvýšit.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku MYKOHEXAL 100.

U kterých léků není známo, že by se jejich účinky s účinkem přípravku MYKOHEXAL 100 nějak ovlivňovaly?

Hydrochlorothiazid (močopudné léčivo, používané také při léčení vysokého krevního tlaku) sice může při současném podávání zvýšit hladinu flukonazolu v krvi, úprava dávkování kteréhokoli z obou léčiv však není nutná.

Účinnost perorálních kontraceptiv současným užíváním MYKOHEXALu zřejmě není snížena.

Cimetidin ani antacida, prostředky používané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy, neovlivňují účinnost MYKOHEXALu.

Jak ovlivňuje účinnost přípravku MYKOHEXAL 100 jídlo?

Příjem potravy účinnost přípravku MYKOHEXAL 100 neovlivňuje.

Návod ke správnému užívání

Jaké množství přípravku MYKOHEXAL 100 máte užívat a jak často?

Jak a kdy máte užívat přípravek MYKOHEXAL 100?

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek MYKOHEXAL 100 nepřinese plný prospěch!

Tobolky užívejte jednou denně, vždy ve stejnou denní dobu podle rady lékaře, před jídlem anebo při jídle. Polykejte je celé, nerozkousané, a zapijte je přiměřeným množstvím tekutiny.

a) Při celkových (systémových) kandidózách, (tj. při infekcích houbami skupiny Candida postihujících vnitřní orgány)

Léčba se obvykle zahájí podáním 400 mg flukonazolu (tj. 4 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100) v jedné denní dávce první den; pak se pokračuje dávkováním 200 mg (tj. 2 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně. Pokud je to nutné, může se tato dávka zvýšit až na 400 mg denně (tj. 4 tobolky) po celou zbývající dobu léčby.

Při nebezpečných, život ohrožujících infekcích vyvolaných Candida sp. se dávka může zvýšit až na 800 mg (tj. 8 tobolek přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

Léčba má trvat nejméně 10 dní, může však být nutné v ní pokračovat až po 3 měsíce; pokud by léčení bylo ukončeno dříve, než již houbovou infekci nelze prokázat, snadno by došlo k novému vzplanutí infekce.

Při kandidurii (při výskytu hub Candida v moči) se obvykle užívá 50 mg flukonazolu denně po dobu 14 až 30 dní. Při těžkých infekcích se dávka může zvýšit na 100 mg (tj. 1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

b) Při kandidózách (tj. při infekcích houbami skupiny Candida) postihujících povrch sliznic

- Při recidivující (opakující se) kandidóze ústní dutiny a hltanu: Obvykle se užívá 50 mg flukonazolu denně po dobu 7 až 10 dní. Při těžkých a zejména při recidivujících infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg (tj. 1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

- Při recidivující (opakující se) kandidóze jícnu: Obvykle se užívá 50 mg flukonazolu denně po dobu 14 až 30 dní. Při těžkých a zejména při recidivujících infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg (tj. 1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

- Při chronické atrofické kandidóze ústní dutiny u pacientů s umělým chrupem: Obvykle se užívá 50 mg flukonazolu denně po dobu 14 dní. Také je nutno zajistit dodržování ústní hygieny a antiseptickou léčbu.

- Při neinvazívní kandidóze sliznice dýchacích cest: Obvykle se užívá 50 mg flukonazolu denně po dobu 14 až 30 dní. Při těžkých infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg (tj. 1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

c) Při kryptokokové meningitidě (tj. při zánětu mozkových blan, vyvolaném houbami Cryptococcus neoformans).

Terapie se obvykle zahájí dávkou 400 mg flukonazolu (tj. 4 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100) v jedné denní dávce první den; pak se pokračuje dávkováním 200 mg (tj. 2 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně. Pokud je to nutné, může se tato dávka zvýšit až na 400 mg denně (tj. 4 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100) po celou zbývající dobu terapie. Léčení obvykle trvá 6 až 8 týdnů.

Při těžké, život ohrožující infekci vyvolané Cryptococcus neoformans se může dávkování zvýšit až na 800 mg (tj. 8 tobolek přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně.

- Při prevenci recidivy kryptokokové meningitidy: Po úspěšné primární léčbě kryptokokové meningitidy u pacientů s AIDS se má zahájit profylaxe recidiv podáváním dávky alespoň 100 mg flukonazolu (tj. alespoň 1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 100) jednou denně. Jsou již zkušenosti s touto léčbou trvající až 25 měsíců.

Dávkování pacientům vyššího věku

Ti pacienti vyššího věku, u nichž nejsou známky poruchy činnosti ledvin, mohou užívat běžně doporučované dávkování. U pacientů s kreatininovou clearancí nižší než 50 ml/min je třeba dávkování upravit podle pokynů, platných pro pacienty se sníženou funkcí ledvin.

Dávkování dětem a mladistvým

Jak je uvedeno v odstavci o kontraindikacích, je třeba se dle možnosti vyhnout podávání flukonazolu dětem mladším než 16 let. Jestliže však neexistuje jiná léčebná možnost a jestliže ošetřující lékař uváží, že použití přípravku flukonazolu je pro terapii mykózy nutný přesto, že u pacientů dané věkové skupiny dosud nemáme dostatek zkušeností, doporučuje se použít u dětí starších než 1 rok toto dávkování:

U dětí starších než 1 rok a s neporušenou činností ledvin: Při povrchové kandidóze sliznice 1-2 mg flukonazolu na 1 kg tělesné váhy jednou denně (tj. dítěti vážícímu 25 kg se podá 25 až 50 mg flukonazolu denně); při systémové kandidové nebo kryptokokové váze 3-6 mg flukonazolu na 1 kg tělesné hmotnosti (tj. dítěti vážícímu 25 kg se podá 75 až 150 mg flukonazolu denně).

U dětí s poruchou funkce ledvin je nutné dávkování upravit podle pokynů pro dávkování dospělým pacientům v závislosti na stupni poruchy ledvin (viz níže).

Přesný postup při dávkování dětem určí vždy lékař!

Dávkování při poruchách činnosti ledvin

Při opakovaném podávání flukonazolu užívají pacienti se sníženou činností ledvin (s kreatininovou clearancí nižší než 50 ml/min) po první dva dny léčby úvodní dávku 50-400 mg denně (tj. až 4 tobolky přípravku MYKOHEXAL 100). Potom se v závislosti na stupni snížení kreatininové clearance buď prodlouží dávkovací odstupy anebo sníží denní dávky platné pro příslušnou indikaci.

Jak dlouho máte přípravek MYKOHEXAL 100 užívat?

Trvání léčby určí vždy lékař; v případě potřeby může být velmi dlouhodobá.

Upozornění

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem MYKOHEXAL 100 podniknout?

Před zahájením léčby přípravkem MYKOHEXAL 100 i v jejím průběhu budete muset podstupovat opakovaná celková vyšetření, spojená s odběry krve a se sledováním činnosti různých vnitřních orgánů (např. ledvin, jater, srdce) i případných změn na kůži. Obzvlášť častá vyšetření musí podstoupit pacienti trpící AIDS nebo nádorovými onemocněními. Tato vyšetření jsou bezpodmínečně nutná, aby se sledovala účinnost léčby a aby se zabránilo vzniku a rozvoji nežádoucích účinků.

Upozornění pro diabetiky:

Jedna tobolka přípravku MYKOHEXAL 100 obsahuje 0,01 sacharidových (chlebových) jednotek.

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?

Tyto činnosti můžete vykonávat pouze, pokud Vám to výslovně povolil Váš lékař na základě zhodnocení Vaší individuální reakce na přívod léku; přípravek MYKOHEXAL 100 by totiž někdy mohl vyvolat bolesti hlavy a křeče.

Další rady

Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku

MYKOHEXAL 100?

Při předávkování se mohou objevit příznaky, popsané v odstavci o nežádoucích účincích (viz níže).

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, poraďte se, prosím, o dalším postupu s lékařem.

Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku, anebo omylem užil(a) dávku příliš malou?

V takovém případě můžete bez obav ještě týž den dodatečně užít chybějící množství.

Kdy a jak ukončit léčbu přípravkem MYKOHEXAL 100 ?

Léčbu neukončujte dříve, než Vám to doporučí Váš lékař: Předčasné ukončení léčby velmi zvyšuje pravděpodobnost nedoléčení anebo návratu infekce.

Pokyny pro uchovávání

Jak se má přípravek MYKOHEXAL 100 uchovávat?

Uchovávejte při teplotě do 30ႰC.

Varování

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení

7, 20, 28, 50 nebo 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize příbalové informace

Kdy byla tato informace schválena?

1.6.2005

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

1


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MYKOHEXAL 50

MYKOHEXAL 100

MYKOHEXAL 200

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

MYKOHEXAL 50: Fluconazolum 50 mg v jedné tobolce

MYKOHEXAL 100: Fluconazolum 100 mg v jedné tobolce

MYKOHEXAL 200: Fluconazolum 200 mg v jedné tobolce

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.

Popis přípravku:

MYKOHEXAL 50: Tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel. č. 4 ), vrchní část tyrkysová, spodní část bílá s černým potiskem FC50, uvnitř bílý prášek.

MYKOHEXAL 100: Tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel. č. 2 ), vrchní část modrá, spodní část bílá s černým potiskem FC100, uvnitř bílý prášek.

MYKOHEXAL 200: Tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel. č. 0 ), vrchní část nachová, spodní část bílá s černým potiskem FC200, uvnitř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravky MYKOHEXAL se používají k léčbě mykóz, vyvolaných kmeny Candida a Cryptococcus, a to hlavně:

a) Systémové kandidózy včetně kandidémie, kandidurie, diseminovaných a jiných invazívních kandidóz potenciálně ohrožujících život, např. infekcí peritonea, postižení endokardu, plic a močových cest, zejména u pacientů ze skupin se zvýšeným rizikem. Přípravky MYKOHEXAL se mohou použít u pacientů s maligními onemocněními, léčených na jednotkách intenzívní péče, u pacientů léčených cytostatiky nebo imunosupresívy.

b) Povrchové slizniční kandidózy, např.:

- Recidivující orofaryngeální a ezofageální kandidóza.

- Chronická atrofující orální kandidóza (infekce ústní dutiny u pacientů s umělým chrupem, u nichž ústní hygiena nebo lokální opatření nedostačují).

- Neinvazívní bronchopulmonální kandidóza.

c) Kryptokokóza, včetně kryptokokové meningitidy a jiných forem infekce. K léčbě pacientů s poruchou imunitního systému (např pacientům s AIDS nebo pacientům po transplantaci orgánů či jinak imunosuprimovaných). Flukonazol lze také použít pro udržovací léčbu k zabránění relapsu (profylaxi recidivy) kryptokokové meningitidy u pacientů s AIDS.

d) Prevence kanidóz u pacientů s poruchami imunitních rekcí, např. u pacientů se zhoubnými nádory léčených chemoterapeutiky nebo radioterapií, nebo jinak imunosuprimovaných, anebo u pacientů s AIDS.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování při systémové kandidóze:

Terapie se obvykle zahájí podáním 400 mg flukonazolu v jedné denní dávce první den; pak se pokračuje dávkováním 200 mg jednou denně. Pokud je to nutné, může se tato dávka zvýšit až na 400 mg denně po celou zbývající dobu terapie.

Při invazívní - a tedy potenciálně život ohrožující - infekci vyvolané rodem Candida může být nutná dávka až 800 mg jednou denně. Na klinické odezvě závisí i délka léčby.

Dávkování při kandidurii:

Užívá se 50 mg flukonazolu jednou denně. Při těžkých infekcích se dávka může zvýšit na 100 mg jednou denně.

Dávkování při kryptokokové meningitidě:

- Při terapii kryptokokové meningitidy: Terapie se obvykle zahájí dávkou 400 mg flukonazolu v jedné denní dávce první den; pak se pokračuje dávkováním 200 mg jednou denně. Pokud je to nutné, může se tato dávka zvýšit až na 400 mg denně po celou zbývající dobu terapie.

Při invazívní - a tedy potenciálně život ohrožující - infekci vyvolané Cryptococcus neoformans může být nutná dávka až 800 mg jednou denně, zejména u pacientů z rizikových skupin. - Při prevenci recidivy kryptokokové meningitidy: Po úspěšné primární terapii kryptokokové meningitidy u pacientů s AIDS se má zahájit profylaxe recidiv podáváním dávky alespoň 100 mg flukonazolu jednou denně. Během podávání je třeba monitorovat laboratorní parametry. Jsou již zkušenosti s touto aplikací trvající až 25 měsíců.

Dávkování při povrchových kanidózách sliznic:

- Při recidivující orofaryngeální kandidóze: 50 mg flukonazolu jednou denně. Při těžkých a zejména při recidivujících infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg jednou denně.

- Při recidivující kandidóze jícnu: 50 mg flukonazolu jednou denně. Při těžkých a zejména při recidivujících infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg jednou denně.

- Při chronické atrofické kandidóze ústní dutiny u pacientů s umělým chrupem: 50 mg flukonazolu jednou denně. Také je nutno zajistit dodržování ústní hygieny a antiseptickou léčbu.

- Při neinvazívní bronchopulmonální kandidóze: 50 mg flukonazolu jednou denně. Při těžkých infekcích se v případě potřeby může dávkování zvýšit až na 100 mg jednou denně.

Dávkování při časově omezených pokusech o profylaxi kandidóz u pacientů s poruchami imunitního systému (např . u pacientů s maligním onemocněním, léčených cytostatiky nebo radioterapií a u pacientů s AIDS):

a) 50 mg flukonazolu jednou denně k profylaxi kandidózy u imunodeficientních pacientů po dobu nejvýše jednoho měsíce za monitorování laboratorních parametrů.

b) U pacientů, léčených cytotoxickými chemoterapeutiky nebo radioterapií, jestliže je např. možné očekávat systémovou kandidózu následkem vyvíjejícího se prohloubení nebo prodloužení fáze neutropenie, doporučuje se jednou denně dávka 400 mg flukonazolu.

Doporučuje se zahájit podávání flukonazolu 2 až 3 dny před očekávaným nástupem neutropenie a pokračovat v terapii ještě dalších 7 dní poté, kdy počet neutrofylů stoupl na > 1000 buněk/mm3.

Dávkování pacientům vyššího věku:

U těch pacientů vyššího věku, u nichž nejsou známky poruchy renálních funkcí, je možné použít běžně doporučované dávkování. U pacientů s kreatininovou clearancí < 50 ml/min je třeba dávkování upravit podle pokynů, platných pro pacienty s poruchou renálních funkcí.

Dávkování dětem, u nichž není jiná možnost léčby:

Jak je uvedeno v bodu 4.3, "Kontraindikace", je třeba se dle možnosti vyhnout podávání přípravků MYKOHEXAL dětem mladším než 16 let. Jestliže však neexistuje jiná léčebná alternativa a jestliže ošetřující lékař uváží, že použití flukonazolu je pro terapii mykózy nutný přesto, že u pacientů dané věkové skupiny dosud nemáme dostatek zkušeností, doporučuje se použít u dětí starších než 1 rok toto dávkování:

U dětí starších než 1 rok a s neporušenou renální funkcí: Při povrchové kandidóze sliznice se podává 1-2 mg flukonazolu na 1 kg tělesné hmotnosti; při systémové kandidové nebo kryptokokové infekci 3-6 mg flukonazolu na 1 kg tělesné hmotnosti.

U dětí s poruchou renálních funkcí je nutné dávkování upravit podle pokynů pro dávkování dospělým pacientů v závislosti na stupni renální poruchy (viz níže).

Dávkování pacientům s poruchou renálních funkcí:

Flukonazol se přednostně vylučuje ledvinami v nezměněné formě. Při opakovaném podávání flukonazolu pacientům s poruchou renálních funkcí (s kreatininovou clearancí < 50 ml/min) se po první dva dny terapie podává úvodní dávka 50-400 mg denně. Potom se dávkovací intervaly anebo denní dávky platné pro příslušnou indikaci musí upravit v závislosti na stupni snížení kreatininové clearance tak, jak je uvedeno v tabulce č. 1:


Kreatininová clearance (ml/min) Dávkovací interval / dávka


> 50 24 hodin / normální jednodenní dávka

11 - 50 48 hodin / obvyklá jednodenní dávka (nebo polovina obvyklé jednodenní dávky)

Pacienti po dialýze Obvyklá dávka po ukončení každé dialýzy


Kreatininovou clearanci lze vypočíst podle vzorce:

Muži: Tělesná hmotnost v kg x (140 - věk v rocích)

72 x mg kreatininu ve 100 ml séra

Ženy: Totéž x 0,85

Způsob podávání a trvání terapie:

Tobolky přípravků MYKOHEXAL se užívají před jídlem anebo při jídle. Tobolky se polykají celé, nerozkousané, a zapijí se přiměřeným množstvím tekutiny. Při přechodu z i.v. aplikační formy na perorální podávání ani opačně není nutno měnit výši denní dávky.

a) Systémová kandidóza:

Trvání terapie závisí na klinické odpovědi; za monitorování laboratorních parametrů (viz bod 4.8, "Nežádoucí účinky"), pokračuje terapie nejméně po 10 dní, potřebná doba léčby však může dosáhnout až 3 měsíce. Doporučuje se pokračovat v léčbě, dokud laboratorními testy již není možné prokázat přítomnost houbové infekce. Při předčasném ukončení léčby může infekce recidivovat.

Kandidurie:

Potřebná doba terapie je 14-30 dní.

b) Povrchová kandidóza sliznic:

- recidivující orofaryngeální kandidóza: Nutná doba léčby je 7-14 dní.

- Recidivující kandidóza jícnu: Nutná doba léčby je 14-30 dní.

- Chronická atrofická ústní kandidóza ve spojení s nošením zubních protéz: Nutná doba léčby je 14 dní.

- Neinvazívní bronchopulmonální kandidóza: Nutná doba léčby je 14-30 dní.

c) Kryptokoková meningitida:

Obvyklá doba terapie je 6-8 týdnů.

Po úspěšném ukončení primární terapie kryptokokové meningitidy u pacientů s AIDS je možno zahájit preventivní terapii (profylaxi recidivy) za monitorování laboratorních parametrů. Jsou již zkušenosti s tímto typem terapie po dobu až 25 měsíců.

d) Profylaxe kandidózy u imunodeficientních pacientů:

Preventivní podávání flukonazolu k prevenci kandidóz u imunodeficientních pacientů se má za stálého monitorování laboratorních parametrů provádět nejdéle po dobu jednoho měsíce (viz kapitola než. úč.).

U pacientů se zhoubnými nádory se profylaxe má provádět po dobu trvání chemoterapie nebo radioterapie.

4.3 Kontraindikace

Přípravky MYKOHEXAL se nesmějí užívat při přecitlivělosti vůči flukonazolu nebo kterékoli jiné složce přípravku a při přecitlivělosti vůči azolovým derivátům příbuzným flukonazolu.

Přípravky MYKOHEXAL se nesmějí podávat dětem mladším než jeden rok.

Flukonazol je kontraindikován v průběhu gravidity.

Pacientům léčeným terfenadinem je kontraindikováno podávat flukonazol v dávkách 400 mg denně a vyšších.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Dokud nebude k dispozici více zkušeností, doporučuje při podávání přípravků MYKOHEXAL velmi pečlivě monitorovat pacienty s těžkou poruchou jaterních funkcí.

U některých pacientů, zejména u pacientů trpících AIDS a zhoubnými nádory, se v průběhu terapie flukonazolem objevily abnormity jaterních, renálních a hematologických parametrů (např. leukocytopenie a trombocytopenie). Je třeba pečlivě sledovat příslušné laboratorní parametry.

Ojediněle se zejména u pacientů s těžkým základním onemocněním při terapii flukonazolem projevily hepatotoxické změny, v některých případech fatální. Nepodařilo se však najít zřetelný vztah k denní dávce, k trvání terapie, k věku nebo pohlaví pacienta. Hepatotoxické změny byly obvykle reverzibilní, ustoupily po ukončení léčby flukonazolem. Pacienty, u nichž se v průběhu terapie flukonazolem projeví porucha jaterních funkcí, je nutno pečlivě sledovat, aby se zabránilo riziku zhoršení jaterní poruchy. Terapii flukonazolem je třeba ukončit, jestliže se objeví klinické příznaky poškození jater, které by bylo možné přisoudit působení flukonazolu.

Objeví-li se u pacienta s povrchovou kandidózou sliznic v průběhu terapie flukonazolem rash, je třeba terapii přerušit. Zejména u pacientů s AIDS se snadno vyvine těžká kožní reakce po přívodu nejrůznějších léčiv. Pacienty s invazívní systémovou houbovou infekcí (s postižením vnitřních orgánů), u nichž se objeví rash, je třeba pečlivě monitorovat; terapii flukonazolem je třeba přerušit, objeví-li se bulózní erupce nebo erythema multiforme.

Pečlivě je třeba sledovat pacienty, léčené terfenadinem současně s terapií flukonazolem v dávkách nižších než 400 mg denně (při dávkách flukonazolu 400 mg denně a vyšších je podávání terfenadinu kontraindikováno).

Upozornění pro diabetiky:

1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 50 a MYKOHEXAL 100 obsahuje 0,01 sacharidové jednotky;

1 tobolka přípravku MYKOHEXAL 200 obsahuje 0,02 sacharidové jednotky.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání kumarinových antikoagulancíí může flukonazol prodloužit protrombinový čas, jsou možné krvácivé příhody; dávkování současně podávaných kumarinových derivátů je proto třeba pečlivě upravit podle potřeby.

Flukonazol může prodlužovat biologický poločas současně podávaných perorálních antidiabetik ze skupiny sulfonylarylmočovin (glibenklamidu, glipizidu, tolbutamidu). To je třeba mít v patrnosti při současném podávání flukonazolu a antidiabetik; je riziko vzniku hypoglykémie.

Flukonazol může zvýšit sérovou koncentraci rifabutinu. Existují také údaje o vzniku uveitidy u pacientů, léčených současně flukonazolem a rifabutinem. Pacienty, léčené touto kombinací, je třeba pečlivě monitorovat.

Existují také údaje o zvýšení sérové koncentrace takrolimu při současné aplikace flukonazolu i o nefrotoxických změnách při kombinovaném léčení flukonazolem takrolimem. Pacienty léčené touto kombinací je třeba pečlivě sledovat.

Při opakovaném podávání flukonazolu současně s opakovaným podáváním fenytoinu se může klinicky významně zvýšit koncentrace fenytoinu v séru. Doporučuje se proto monitorovat sérové koncentrace fenytoinu, aby bylo možné upravit dávkování podle potřeby.

V klinické studii kontrolované placebem flukonazol podávaný v dávce 200 mg denně po 14 dní snížil o 18 % plazmatickou clearanci theofylinu. Proto pacienti, léčení vysokými dávkami theofylinu anebo pacienti, u nichž je riziko přecitlivělosti na theofylin, by při současném podávání theofylinu a flukonazolu měli být monitorováni, aby se dávkování theofylinu mohlo upravit podle potřeby.

Při současném podávání azolových antimykotik a terfenadinu se objevilo prodloužení intervalu QTC a je popsán i vznik těžkých srdečních arytmií. Ve studii s flukonazolem v dávce 200 mg denně se interval QTC neprodloužil. V jiné studii, kdy se flukonazol podával v dávce 400 mg a 800 mg denně, se zvýšila koncentrace terfenadinu v plazmě. Podávání flukonazolu v dávkách 400 mg denně a vyšších je proto při současném léčení terfenadinem kontraindikováno. Při současné terapii terfenadinem a flukonazolem v dávkách nižších než 400 mg denně je třeba pacienta pečlivě monitorovat.

Při současném podávání cisapridu a flukonazolu se objevily kardiální komplikace včetně torsades de pointes.

Flukonazol inhibuje enzymy systému cytochromu a snižuje dekompozici látek, metabolizovaných působením těchto enzymů. Současné podávání flukonazolu a cisapridu nebo astemizolu, rifabutinu, takrolimu a jiných látek metabolizovaných působením systému cytochromu P450 vede ke zvýšení sérových koncentrací těchto látek. Protože dosud není k dispozici dostatek údajů, je třeba pacienty při takové kombinaci léčiv s flukonazolem pečlivě monitorovat.

Ve dvou studiích, sledujících možné interakce zidovudinu a flukonazolu, byly zjištěny zvýšené koncentrace zidovudinu v plazmě; přisuzují se snížení přeměny zidovudinu na jeho hlavní metabolit. Ve studiích s pacienty trpícími AIDS a ARC se zjišťovaly hladiny zidovudinu před podáním flukonazolu i v průběhu podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně po dobu 15 dnů. Při podávání flukonazolu se významně zvýšila AUC zidovudinu o 20 %. V jiné zkřížené randomizované studii 11 pacientů infikovaných HIV dostávalo 200 mg zidovudinu každých 8 hodin - buď samotný nebo v kombinaci se 400 mg flukonazolu denně - po dobu 7 dnů. Vymývací ("wash-out") fáze mezi oběma léčebnými sekvencemi byla 21 dní. Současně podávaný flukonazol statisticky významně zvýšil AUC zidovudinu o 74 %. Pacienty léčené touto kombinací je proto třeba pečlivě monitorovat, zda se u nich neobjevují nežádoucí účinky zidovudinu.

Také je třeba monitorovat pacienty, léčené současně flukonazolem a buď xanthinovými deriváty, nebo antiepileptiky anebo isoniazidem.

Rifampicin může snížit koncentraci flukonazolu v plazmě a zkrátit biologický poločas flukonazolu. Někdy je vhodné uvážit zvýšení dávky flukonazolu při současném podávání rifampicinu.

Opakované podávání hydrochlorothiazidu může zvýšit plazmatické koncentrace flukonazolu; úprava dávkování flukonazolu však není nutná.

Při opakovaném podávání flukonazolu a perorálních kontraceptiv neměl flukonazol v dávkách 50 mg denně výrazné účinky na koncentraci endogenních steroidů v séru ani na kinetiku perorálních kontraceptiv u žen. Naproti tomu však po podání flukonazolu v dávce 200 mg denně byla AUC (plocha pod křivkou plazmatické koncentrace) ethinylestradiolu zvýšena o 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Není proto pravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v tomto dávkovém rozsahu mohlo negativně ovlivnit účinnost kombinované perorální antikoncepce.

Ve farmakokinetické studii sledující pacienty po transplantaci ledvin bylo zjištěno postupné zvyšování koncentrace cyklosporinu v plazmě po podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně. V jiné studii flukonazol v dávce 100 mg denně neovlivnil koncentrace cyklosporinu u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Doporučuje se průběžně monitorovat plazmatické koncentrace cyklosporinu u pacientů, současně léčených i flukonazolem.

Nebyly zjištěny významné změny absorpce perorálně podávaného flukonazolu současným podáváním potravy anebo aplikací cimetidinu a antacid, anebo v průběhu ozařování celého těla v souvislosti s transplantací kostní dřeně.

4.6 Těhotenství a kojení

V reprodukčních studiích na laboratorních zvířatech flukonazol ovlivnil jak vývoj fétů, tak i průběh porodu. U potkaních samic, které dostávaly flukonazol v dávkách 10 až 25 mg na 1 kg tělesné hmotnosti, byla březnost prodloužena a porod byl ztížen. Frekvence anatomických abnormit fétů se zvyšovala až do dávek 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Při dávkách 100 mg/kg a vyšších se objevovaly malformace, které mohly být způsobeny kompresí při zesílených a prodloužených kontrakcích uteru následkem antiestrogenního účinku flukonazolu.

V seriích testů, sledujících mutagenitu flukonazolu, mutagenní účinky nalezeny nebyly.

Klinické endokrinologické studie nenalezly zřetelné změny průměrných koncentrací 17beta-estradiolu u žen, které užívaly flukonazol po dobu 3 týdnů. O použití flukonazolu v průběhu těhotenství a laktace u člověka však není dostatek zkušeností. Existují údaje o případech mnohočetných kongenitálních anomalií u dětí, jejichž matky užívaly vysoké dávky flukonazolu (400-800 mg denně) po 3 měsíce anebo déle při léčbě velmi vzácného onemocnění kokcidiomykózou. Nebylo zjištěno, zda v těchto případech existovala příčinná souvislost s užíváním flukonazolu.

Před zahájením terapie flukonazolem je třeba vyloučit graviditu. Je třeba, aby ženy v produktivním věku při užívání flukonazolu a ještě 7 dní po ukončení terapie používaly účinnou antikoncepci.

Protože flukonazol se vylučuje do mateřského mléka v koncentracích odpovídajících koncentracím v plazmě, nedoporučuje se, aby flukonazolem léčené ženy kojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Protože flukonazol může jako nežádoucí účinek vyvolat mírné bolesti hlavy a křeče, dají se přípravky MYKOHEXAL považovat za přípravky s možností mírného nežádoucího ovlivnění těchto funkcí.

4.8 Nežádoucí účinky

Přípravky MYKOHEXAL se obvykle dobře snášejí, mohou však vyvolat některé nežádoucí účinky; bývají většinou mírné.

Ovlivnění trávicího ústrojí: Nejčastější nežádoucí účinky MYKOHEXALu jsou ovlivnění trávicího ústrojí; nauzea, bolesti v břiše, průjem, flatulence.

Reakce přecitlivělosti: Ojediněle se objevily těžké anafylaktické reakce.

Ovlivnění kůže a kožních adnex: Může se objevit rash a alopecie. Ojediněle se vyskytne těžká exfoliativní porucha, např. Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Především u pacientů s AIDS se může často objevit těžká kožní reakce po podání nejrůznějších léků. Je třeba pečlivě sledovat pacienty s invazívními systémovými mykózami, u nichž se vyvine rash, a je třeba terapii přerušit, jakmile by vznikala bulózní erupce nebo erythema multiforme.

Ovlivnění jater a žlučových cest: Při terapii MYKOHEXALem se objevily změny jaterních funkcí. Je třeba pečlivě monitorovat příslušné laboratorní parametry.

Ovlivnění ledvin a močových cest: Existují údaje o vyvolaných abnormitách renálních funkcí. Je třeba pečlivě monitorovat příslušné laboratorní parametry.

Ovlivnění krve, krevních elementů, koagulace: Existují údaje o vniku leukopenie (včetně neutropenie a agranulocytózy) a trombopenie. Je třeba pečlivě monitorovat příslušné laboratorní parametry.

Ovlivnění centrálního a periferního nervstva: Mohou se vyvinout bolesti hlavy a křeče; objevily se i poruchy periferního nervstva.

Změny laboratorních parametrů jaterních a renálních funkcí a hematologické změny, např. leukocytopenie a trombocytopenie, se v průběhu terapie přípravky MYKOHEXAL objevily především u pacientů s těžkým základním onemocněním, jako např. s AIDS nebo s maligními onemocněními. Laboratorní parametry je třeba pečlivě sledovat.

4.9 Předávkování

Je popsán jeden případ předávkování MYKOHEXALem. U 42-letého muže infikovaného HIV se po požití 8200 mg flukonazolu vyvinul paronoidní stav s halucinacemi; po hospitalizaci se stav upravil v průběhu 48 hodin.

Terapie předávkování je symptomatická. Může být zapotřebí i laváž žaludku. Specifické antidotum není známo.

MYKOHEXAL se vylučuje především ledvinami. Tříhodinová hemodialýza sníží koncentraci flukonazolu v plazmě asi o 50 %. O účinnosti forsírované diurézy chybějí údaje.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek MYKOHEXAL je antimykotikum pro celkové použití, ATC kód J02 AC01.

Flukonazol je triazolový derivát. Působí zejména proti druhům Candida a proti kryptokokům. V buňkách hub je vysoce specificky účinný proti enzymům, závislým na cytochromu P450, a je účinný a specifický inhibitor syntézy sterolů v houbách.

MYKOHEXAL má široké spektrum antimykotické účinnosti. V různých studiích účinnosti u živočichů in vivo flukonazol po p.o. a i.v. podání prokázal vysokou účinnost poroti povrchovým i systémovým infekcím vyvolaným kmeny Candida, Cryptococus, Aspergillus a různými dermatofyty.

Flukonazol byl také účinný v laboratorních modelech endemické živočišné mykózy včetně infekcí Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis a Histoplasma capsulatum u pokusných zvířat s normálním i porušeným imunitním systémem. Metodologie testů in vitro není dostatečně standardizována; proto jsou výsledky testů in vitro pro posouzení skutečné klinické účinnosti méně použitelné než výsledky pokusů in vivo, sledující působení flukonazolu a jiných azolů.

Flukonazol v dávkách 200 - 400 mg denně neměl ve studii u dobrovolníků klinicky významný účinek na koncentrace endogenních steroidů v plazmě ani na uvolnění kortizolu účinkem ACTH.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika flukonazolu je po perorálním a intravenózním podání podobná. Flukonazol se dobře absorbuje z trávicího ústrojí. Současné podání potravy absorpci neovlivňuje. Po podání nalačno je maximum koncentrace v plazmě dosaženo za 0,5 až 1,5 hodiny po podání; eliminační poločas v plazmě je přibližně 30 hodin. V dávkovém rozmezí do 1600 mg denně jsou dosažené plazmatické koncentrace úměrné podané dávce.

Po opakovaném podávání flukonazolu jednou denně dosáhnou plazmatické koncentrace za 4 až 5 dní 90 % koncentrace při rovnovážném stavu. Distribuční objem se přibližně rovná objemu veškerých tělních tekutin. Vazba na plazmatické proteiny je nízká (12 %).


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.