Mycosyst 150 Mg

Kód 0059876 ( )
Registrační číslo 26/ 364/00-C
Název MYCOSYST 150 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0059875 POR CPS DUR 1X150MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0059876 POR CPS DUR 2X150MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0010743 POR CPS DUR 4X150MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MYCOSYST 150 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls242080/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYCOSYST 150 mg

tvrdé tobolkyfluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je MYCOSYST a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MYCOSYST užívat

3.

Jak se MYCOSYST užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak MYCOSYST uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE MYCOSYST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Flukonazol je vysoce účinný přípravek proti infekcím, způsobených zejména mikroskopickými houbami, zejména kvasinkami. Mechanismus působení spočívá v narušení stavby buněčné stěny, čímž dojde k zastavení jejich růstu a množení. Užívá se k léčbě infekcí vnitřních orgánů, kůže, nehtů a sliznice.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MYCOSYST UŽÍVAT

Neužívejte MYCOSYST-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, flukonazol, nebo kteroukoliv jinou složku přípravku,

-

se léčíte terfenadinem (antihistaminikum), cisapridem (používaný při žaludeční nevolnosti), astemizolem (antihistaminikum), pimozidem (antipsychotikum), chinidinem (používaný k léčbě srdečních arytmií),

Zvláštní opatrnosti při použití MYCOSYST je zapotřebí-

jestliže máte nebo jste měli jaterní nebo ledvinovou poruchu,

-

jestliže jste těhotná nebo kojíte, protože za těchto okolností smíte přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře v dávce a po dobu, kterou určil.

MYCOSYST 150mg tobolky se nedoporučují dětem, protože jim je nelze přesně dávkovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky (například proti krevní srážlivosti, léky podporující žaludeční činnost, diuretika, perorální kontraceptiva, léky snižující hladinu krevního cukru, některá

antialergika nebo antihistaminika, antibiotika, protivirové přípravky nebo volně prodejné léky), protože mohou ovlivnit účinek přípravku MYCOSYST.

Užívání přípravku MYCOSYST s jídlem a pitímPotraviny nemají vliv na vstřebávání přípravku.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Musíte informovat lékaře, že jste těhotná nebo kojíte, protože za těchto okolností smíte přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře v dávce a po dobu, kterou určil.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůZkušenosti ukazují, že léčba přípravkem MYCOSYST pravděpodobně neovlivňuje schopnost řízení či obsluhy stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MYCOSYST

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE MYCOSYST UŽÍVÁ

Vždy užívejte MYCOSYST přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Tobolky se polykají celé, zapíjí se vodou a nesmí se žvýkat ani kousat. Tobolka se může užívat kdykoliv v průběhu dne, ale doporučuje se brát si lék ve stejnou denní dobu (ráno nebo večer). Trvání léčby a velikost dávky je závislá na druhu a závažnosti onemocnění, proto je nutné důsledně dodržovat pokyny lékaře.

Je také důležité dodržovat hygienická doporučení lékaře (například dezinfekce nůžek, prádla a obuvi).

Jestliže jste užil(a) více přípravku MYCOSYST, než jste měl(a)V případě, že jste si omylem vzali více tobolek, vyhledejte okamžitě lékaře, protože výplach žaludku nebo lékařská pomoc může být nevyhnutelná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MYCOSYSTVezměte si jej v průběhu příštích dvanácti hodin, ale nikdy ne dvě dávky najednou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MYCOSYST nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se mohou objevovat zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem. Kromě toho se může také objevit vyrážka, svědění, bolesti hlavy. Pokud se u Vás projeví tyto příznaky, informujte ošetřujícího lékaře. Velmi zřídka byl zaznamenán škodlivý účinek na krvetvorbu, funkcí jater a ledvin. Jako u jiných přípravků, tak se i po použití MYCOSYST tobolky mohou vyvinout reakce

přecitlivělosti. Pokud zjistíte některý z následujících příznaků jako je kožní vyrážka, kopřivka, otékání končetin, rtů nebo očních víček případně pocity na omdlení, okamžitě vyhledejte lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK MYCOSYST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

0C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

MYCOSYST nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co MYCOSYST obsahuje

-

léčivou látkou je fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce

-

pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob, laktóza, indigokarmín, želatina, povidon 40, oxid titaničitý.

Jak MYCOSYST vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část modrá, spodní část bílá, uvnitř bílý až téměř bílý prášek. Velikost balení : 1, 2 nebo 4 tvrdé tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.Gyömröi út 19 – 21, 1103 Budapešť , Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Tato příbalová informace byla naposledy schválena12.5. 2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls242080/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MYCOSYST 150 MG

Tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce.

Pomocné látky: laktóza

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Popis přípravku:

Tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část modrá, spodní část bílá, uvnitř bílý až téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

1. Kryptokokóza, včetně kryptokokové meningitidy a jiných forem infekce (např. plicní, kožní). K léčbě nemocných bez imunitního deficitu i pacientů s AIDS, po orgánové transplantaci či jinak imunosuprimovaných. Flukonazol lze použít pro udržovací léčbu k zabránění relapsu kryptokokového onemocnění u pacientů s AIDS.

2. Systémová kandidóza, včetně kandidemie, diseminovaná kandidóza a další formy invazivní kandidové infekce, mezi něž patří infekce peritoneální, postižení endokardu, oka, plic a močového traktu. Léčba je indikována u pacientů s maligním onemocněním, léčených na jednotkách intenzivní péče, kteří dostávají cytotoxickou nebo imunosupresivní terapii, anebo jsou vlivem jiných faktorů predisponováni ke kandidové infekci.

3. Slizniční kandidózy, k nimž patří orofaryngeální, jícnová a neinvazivní bronchopulmonální infekce, kandidurie, mukokutánní a chronická orální atrofická kandidóza (záněty vzniklé pod umělým chrupem). Léčit je možné jak nemocné imunologicky oslabené, tak i osoby bez imunologické zátěže. Prevence relapsu orofaryngeální kandidózy u pacientů s AIDS.

4. Kandidóza genitálu. Vaginální kandidóza, akutní či recidivující, dále jako profylaxe ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy (3 nebo více epizod ročně). Kandidová balanitida.

5. Prevence mykóz u pacientů s malignitami, u nichž je zvýšené riziko těchto infekcí důsledkem cytotoxické chemoterapie nebo radioterapie.

6. Dermatomykózy tj. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea unguium (onychomykóza) a kožní kandidové infekce.

7. Systémové endemické mykózy u imunokompetentních nemocných, jako jsou kokcidiomykóza, parakokcidiomykóza, sporotrichóza a histoplazmóza.

4.2. Dávkování a způsob podání

Denní dávku flukonazolu volíme podle druhu a závažnosti fungální infekce. Ve většině případů vaginální kandidózy je dostatečná jednorázová dávka. Pokud charakter infekce vyžaduje opakované dávkování, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity choroby. Při předčasném ukončení léčby může dojít k relapsu infekce.

U pacientů s AIDS, s kryptokokovou meningitidou nebo recidivující orofaryngeální kandidózou je k zabránění relapsu obvykle nutné pokračovat udržovací terapií.

Dospělí

1. U kryptokokové meningitidy, ale i v jiných lokalizacích kryptokokové infekce, je obvykle dávka 400 mg první den a dále 200-400 mg denně v 1 denní dávce. U život ohrožujících infekcí způsobených Cryptococcus neoformans může být dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně. Trvání léčby kryptokokových infekcí závisí na klinické a mykologické odezvě, ale u kryptokokové meningitidy trvá alespoň 6-8 týdnů.

K prevenci relapsu kryptokokové meningitidy je u pacientů s AIDS - po dokončení úvodní útočné terapie - vhodné trvale podávat flukonazol v denní dávce 200 mg.

2. U kandidemie, diseminované kandidózy a ostatních invazivních kandidových infekcí se obvykle první den podává 400 mg a dále 200 mg denně. V závislosti na klinické odpovědi může být denní dávka zvýšena na 400 mg. U život ohrožujících infekcí způsobených rodem Candida může být dávka zvýšena až na 800 mg jedenkrát denně. Na klinické odezvě závisí i délka léčby.

3. V případě orofaryngeální kandidózy se obvykle podává 50-100 mg v 1 denní dávce po dobu 7-14 dnů. U pacientů s těžkým postižením imunity lze v případě potřeby pokračovat v terapii po delší dobu. U atrofické orální kandidózy vzniklé ve spojitosti s umělým chrupem se obvykle podává 50 mg jedenkrát denně po dobu 14 dnů. Zubní náhradu současně dezinfikujeme lokálními antiseptiky.

U ostatních kandidových slizničních infekcí (s výjimkou kandidózy genitálu - viz. níže), např. ezofagitidy, neinvazivních bronchopulmonálních infekcí, kandidurie, mukokutánních kandidóz atd. je obvykle účinná denní dávka 50-100 mg podávaná 14-30 dnů.

U nemocných s AIDS je možné po dokončení útočné fáze léčby zabránit relapsu orofaryngeální kandidózy dávkou 150 mg jedenkrát týdně.

4. Při léčbě vaginální kandidózy podáváme 150 mg flukonazolu v 1 perorální dávce.

Ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy je možné podávat 150 mg jedenkrát měsíčně. Délka léčby je individuální, pohybuje se v rozmezí 4-12 měsíců. U některých pacientek je třeba doporučit častější dávkování.

Jednorázovou dávku 150 mg používáme i pro léčbu kandidové balanitidy.

5. Pro prevenci kandidózy se doporučené dávkování pohybuje v závislosti na individuálním riziku vzniku mykotické infekce, a to od 50-400 mg denně. Pacientům s vysokým rizikem systémové infekce, např. těm, u kterých lze předpokládat hlubokou či dlouhodobou neutropenii, doporučujeme podávat 400 mg denně

v 1 dávce. Flukonazol je lépe začít podávat několik dnů před očekávaným nástupem neutropenie a v terapii pokračovat ještě dalších 7 dní potom, co počet neutrofilů dosáhl 1000/mm

3.

6. Pro kožní infekce, včetně tinea pedis, corporis, cruris a infekce kandidové je doporučené dávkování 150 mg týdně nebo 50 mg denně. Léčba obvykle trvá 2-4 týdny, ale tinea pedis může vyžadovat až 6týdenní léčbu.

U tinea versicolor je doporučená dávka 300 mg jedenkrát týdně po dobu 2 týdnů. U některých nemocných je někdy nutná ještě dávka 300 mg i ve třetím týdnu, zatímco u jiných může stačit jen jednorázové podání dávky 300-400 mg. Je také možné použít alternativní dávkování 50 mg jedenkrát denně po dobu 2-4 týdnů.

Doporučená dávka k léčbě tinea unguium je 150 mg jedenkrát týdně. Léčba by měla pokračovat až do doby, kdy je nehet poškozený infekcí nahrazen novým. To obvykle trvá 3-6 měsíců a u nehtů palců 6-12 měsíců. Růst nehtů je ale velmi individuální a záleží i na věku pacienta. I po úspěšné léčbě chronické infekce nehtu může někdy přetrvávat jeho defigurace.

7. U systémových endemických mykóz je nutná dávka 200-400 mg denně podávaná až po dobu 2 let. Délka léčby je individuální, průměrně 11-24 měsíců u kokcidiomykózy, 2-17 měsíců u parakokcidiomykózy, 1-16 měsíců u sporotrichózy a 3-17 měsíců u histoplazmózy.

Děti

Trvání léčby, tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Maximální denní dávky pro dospělé by neměly být u dětí překročeny. Flukonazol se podává v jediné dávce každý den.

Doporučené dávkování flukonazolu u slizniční kandidózy je 3 mg/kg/den. První den léčby je vhodné podat nasycovací dávku 6 mg/kg, čímž se rychleji dosáhne ustálené hladiny.

Léčba systémové kandidózy a kryptokokových infekcí vyžaduje dávku 6-12 mg/kg/den, v závislosti na celkové závažnosti onemocnění.

U imunitně oslabených pacientů s rizikem neutropenie po chemoterapii nebo po radiační léčbě je jako prevenci fungálních infekcí vhodné podávat 3-12 mg/kg denně, podle hloubky a délky trvání indukované neutropenie (viz. dávkování u dospělých) (děti s poruchou renálních funkcí - viz dávkování u pacientů s poškozením ledvin).

Děti do 4 týdnů

U novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu. V prvních 2 týdnech života je dávkování léku v mg/kg shodné jako u ostatních dětí, avšak dávky podáváme každých 72 hodin. V průběhu 2. až 4. týdne života podáváme stejnou dávku každých 48 hodin.

Podávání pacientům ve vyšším věku

Nejsou-li známky poškození ledvin, platí běžný způsob dávkování. U pacientů s renální poruchou (clearance kreatininu < 50 ml/min) dávkovací schéma upravujeme, jak je popsáno níže.

Pacienti s poškozením ledvin

Flukonazol se v nezměněné formě vylučuje převážně močí. Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. Pacientům (včetně dětí) s poruchou renálních funkcí léčených opakovanými dávkami podáváme počáteční nasycovací dávku 50-400 mg a poté denní dávku (v závislosti na indikaci) upravíme podle následující tabulky:

Clearance kreatininu

Procento doporučené dávky

ml/min

ml/sec

> 50

> 0,8

100%

<= 50 (bez dialýzy) 0,2-0,8

50%

Pravidelná dialýza

100% po každé dialýze

Způsob aplikace

V závislosti na stavu pacienta lze flukonazol podávat buď perorálně nebo formou intravenózní infuze. Cesta podání závisí na klinickém stavu pacienta. Při přechodu od intravenózního k perorálnímu způsobu aplikace se denní dávkování nemusí měnit.

4.3. Kontraindikace

Flukonazol nepodáváme u pacientů s hypersenzitivitou k tomuto léku či k příbuzným azolovým látkám. U nemocných, kteří užívají opakované dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší je kontraindikovánosoučasné užívání terfenadinu. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol (viz 4.5. Interakce).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při léčbě flukonazolem může vzácně dojít k závažnému toxickému poškození jater s možným letálním zakončením, a to především u pacientů v závažném stavu. V případech flukonazolem navozené hepatotoxity nebyla nalezena závislost na velikosti denní dávky, délce terapie, pohlaví nebo věku. Po vysazení terapie je hepatotoxicita flukonazolu obvykle reverzibilní. Nemocní, u kterých se objeví při terapii flukonazolem patologické hodnoty jaterních testů, by vzhledem k možnému prohloubení hepatotoxicity měli být pečlivě sledováni. Pokud by byl flukonazol považován za příčinu klinických projevů spojených s jaterním poškozením, je třeba terapii tímto přípravkem přerušit.

Zřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohá léčiva jsou náchylnější pacienti s AIDS.

Pokud se u pacientů s povrchní kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být flukonazol, měla by být terapie tímto přípravkem přerušena. Jestliže se u pacientů s invazivní nebo systémovou mykózou objeví mnohočetná vyrážka, je třeba je pečlivě sledovat a terapii flukonazolem přerušit, pokud se objeví bulózní léze nebo erythema multiforme.

Současné podávání flukonazolu v dávce do 400 mg spolu s terfenadinem je třeba pečlivě monitorovat (Viz Interakce).

Stejně jako u jiných azolových přípravků se vzácně vyskytly případy anafylaxe.

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antikoagulancia: při studiu lékových interakcí zvyšoval flukonazol u zdravých mužů protrombinový čas(12%) při podávání warfarinu. Po zkušenostech s uvedením přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení

protrombinového času u pacientů užívajících warfarin současně s flukonazolem. Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu by měl být pečlivě monitorován.

Krátkodobě působící benzodiazepiny: po perorálním podávání midazolamu flukonazol způsoboval jeho významné zvýšení koncentrace s následnými psychomotorickými účinky. Tento účinek flukonazolu na midazolam se zdá být zřetelnější po perorálním podání flukonazolu než po jeho intravenózním podání. Jestliže u pacientů léčených flukonazolem je nutná souběžná léčba benzodiazepiny, mělo by se uvažovato ožném snížení jejich dávek, a pacienti by měli být monitorováni s ohledem na tuto skutečnost.

Látky obsahující sulfonylmočovinu: Flukonazol u zdravých osob prodlužoval sérový poločas současně podávaných perorálních sloučenin sulfonylmočoviny (chlorpropamid, glibenclamid, glipizid a tolbutamid). Flukonazol a perorální látky obsahující sulfonylmočovinu lze u diabetiků podávat souběžně, je však třeba mít trvale na paměti možnost hypoglykemického stavu a proto častěji kontrolovat glykémii.

Hydrochlorothiazid:

souběžné podávání mnohočetných dávek hydrochlorothiazidu zdravým

dobrovolníkům užívajícím flukonazol způsobuje zvýšení plazmatické koncentrace flukonazolu o 40%. Tento fakt není důvodem pro změnu dávkovacího režimu flukonazolu o osob souběžně užívajících diuretika, ale ordinující lékař by si toho měl být vědom.

Fenytoin: souběžné podávání flukonazolu a fenytoinu může klinicky významným způsobem zvýšit hladinu fenytoinu. Při souběžném podávání obou léků je nutné sledovat hladiny fenytoinu a příslušnou dávku fenytoinu upravovat podle rozmezí terapeutických hladin.

Perorální antikoncepce: při současném podávání flukonazolu v dávce 50 mg a perorálních kontraceptiv nedochází k významnější změně sérové hladiny u ethinylestradiolu a levonorgestrelu, avšak při dávce 200 mg denně je plocha pod křivkou sérové koncentrace ethinylestradiolu zvýšena o 40% a levonorgestrelu o 24%. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.

Rifampicin: souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25% snížení plochy pod křivkou flukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20%. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Cyklosporin: kinetická studie u pacientů po renální transplantaci potvrdila, že 200 mg flukonazolu denně zvolna zvyšuje koncentrace cyklosporinu. Ovšem v jiné studii, při které bylo opakovaně podáváno 100 mg flukonazolu denně, nedošlo u pacientů po transplantaci kostní dřeně ke změnám v hladinách cyklosporinu. Doporučuje se monitorovat plazmatické koncentrace cyklosporinu u pacientů souběžně užívajících flukonazol.

Theofylin: v placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po 14 dní k 18% poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách theofylinové toxicity a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Terfenadin: protože byl popsán výskyt závažných dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem, byly provedeny studie interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně s terfenadinem, dochází k signifikantnímu vzestupu sérových hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinen, je tedy kontraindikováno (Viz 4.3. Kontraindikace). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivěsledovat.

Cisaprid: vyskytly se zprávy o srdečních příhodách včetně poruch komorového rytmu typu torsade de pointes u nemocných, kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol.

Rifabutin: vyskytly se zprávy o možné interakci při souběžném užívání rifabutinu a flukonazolu, kdy může dojít ke zvýšení sérových hladin rifabutinu. Objevily se zprávy o výskytu uveitídy u nemocných, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Proto při souběžném podávání flukonazolu a rifabutinu je třeba nemocné pečlivě monitorovat.

Tacrolimus: vyskytly se zprávy o možné interakci při souběžném užívání tacrolimu a flukonazolu, kdy může dojít ke zvýšení sérových hladin tacrolimu. Objevily se zprávy o výskytu nefrotoxicity u nemocných, kteří souběžně užívali flukonazol a tacrolimus. Proto při souběžném podávání flukonazolu a tacrolimu je třeba nemocné pečlivě monitorovat.

Zidovudin: ve dvou kinetických studiích byla pozorována zvýšená hladina zidovudinu způsobená sníženou konverzí zidovudinu na jeho hlavní metabolit. Při první studii byla studována hladina zidovudinu u pacientů s AIDS nebo ARC před a po podávání 200 mg flukonazolu po dobu 15 dnů. Došlo k podstatnému zvýšení AUC (plochy pod křivkou plazmatické koncentrace) zidovudinu (20%). Ve druhé, randomisované dvoufázové dvojitě zkřížené studii, byly zjišťovány hladiny zidovudinu u pacientů s HIV infekcí. Ve dvou případech s odstupem 21 dnů pacienti dostávali zidovudin 200 mg každých 8 hodin, a to buď samostatně nebo s flukonazolem v dávce 400 mg denně po dobu 7 dnů. Během současného podávání s flukonazolem došlo k podstatnému zvýšení AUC zidovudinu (74%). Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci by měli být monitorováni s ohledem na možnost rozvoje nežádoucích reakcí spojených s vyšší hladinou zidovudinu.

Současné užívání flukonazolu s astemizolem, nebo jinými léky metabolizovanými systémem cytochromu P-450 může být spojeno se vzestupem sérových hladin těchto léků. Než budou učiněny definitivní závěry, je třeba při souběžném podávání těchto léků s flukonazolem postupovat opatrně a nemocné pečlivě monitorovat.

Interakční studie dále prokázaly, že orální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje při současném podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Lékaři si musí být vědomi faktu, že studie interakcí s jinými léky nebyly dosud provedeny, ale že se s těmito interakcemi mohou setkat.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nebyly provedeny žádné kontrolované studie u těhotných žen, které užívaly flukonazol. Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených poruchách u novorozenců jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400-800 mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito příhodami není jasný. U zvířat docházelo k nežádoucím účinkům na plod jen při podávání vysokých dávek toxických pro matku.

Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických zvláštností u plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinné pánvičky) a opožděná osifikace byly pozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg (průměrně 20-60x vyšší než je doporučovaná dávka pro dospělé) do 320 mg/kg byla popisována zvýšená embryoletalita plodů potkanů, včetně abnormalit plodu zahrnující mimo jiné zvlněná žebra, rozštěp patra a abnormální kranio-faciální osifikace. Tyto účinky jsou shodné s inhibicí syntézy estrogenu u potkanů, a mohou být výsledkem známých účinků sníženého množství estrogenu v těhotenství, při organogenezi a při porodu. Flukonazol se

nedoporučuje podávat těhotným; ovšem s výjimkou pacientek s těžkými, život ohrožujícími fungálními infekcemi, u nichž očekávaný přínos léčby vyváží možné ohrožení plodu.

Kojení

Flukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích obdobných plazmatickým, proto je nevhodné ho podávat kojícím matkám.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Zkušenosti ukazují, že léčba flukonazolem pravděpodobně neovlivňuje schopnost řízení vozidla či obsluhy stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Flukonazol je všeobecně dobře tolerován. Nejčastějšími nežádoucími účinky spojenými s užíváním flukonazolu jsou:

Centrální a periferní nervový systém: bolesti hlavy.

Dermatologické: vyrážka.

Pokud u pacientů léčených pro povrchové mykotické infekce dojde k rozvoji rashe, jehož vznik předpokládáme v souvislosti s podáváním flukonazolu, pak by měla být léčba přerušena. Pokud dojde k rozvoji rashe u pacientů léčených pro invazivní nebo systémovou mykózu, je třeba je pečlivě sledovat a pokud dojde k rozvoji bulózní dermatitídy, léčbu ihned přerušit.

Gastrointestinální: nevolnost, bolesti v břiše, průjem a flatulence.

U některých nemocných, obvykle s vážnou základní nemocí, zejména AIDS a maligními nádory, došlo v průběhu léčby flukonazolem nebo srovnatelnými přípravky ke změnám v renálních funkcích, hematologických výsledcích a k odchylkám v jaterních testech (viz. 4.4. Speciální upozornění), ale klinický význam všech těchto nálezů je sporný a jejich souvislost s léčbou nejistá.

Jaterní/žlučové: jaterní toxicita včetně vzácných případů úmrtí, zvýšená hladina alkalické fosfatázy, zvýšená hladina bilirubinu, zvýšení AST, ALT.

Další následující nežádoucí účinky se objevily v průběhu postmarketingového sledování:

Centrální a periferní nervový systém: závratě, křeče.

Dermatologické: alopecie, exfoliativní kožní poruchy včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Gastrointestinální: dyspepsie, zvracení.

Hematopoetický a lymfatický systém: leukopenie včetně neutropenie a agranulocytózy, trombocytopenie.

Imunologické: anafylaxe (včetně angioedému, otoku tváře, svědění).

Jaterní/žlučové: jaterní selhání, hepatitida, hepatocelulární nekróza, žloutenka.

Metabolické/nutriční: hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, hypokalemie.

Ostatní: odchylky v chuťovém vnímání.

Stejně jako u jiných azolových derivátů, může flukonazol vyvolat anafylaktoidní reakci.

4.9. Předávkování

Při předávkování je indikována symptomatiká léčba (s eventuálními podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku).

Flukonazol je výrazně vylučován do moči. Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotikum, ATC kód: J02AC01.

Flukonazol, který patří do nové skupiny triazolových antifungálních přípravků, je silným, specifickým inhibitorem sterolové syntézy v houbách.

Perorálně i intravenózně podaný flukonazol byl účinný v řadě fungálních infekcí na zvířecích modelech. Účinnost byla prokázána u oportunních mykóz způsobených druhy Candida spp., včetně systémové kandidózy imunokompromitovaných zvířat; dále u Cryptococcus neoformans, včetně intrakraniálních infekcí, u Microsporum spp. a u Trichophyton spp.

Flukonazol byl účinný i u zvířecích modelů endemických mykóz, jako jsou infekce způsobené Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis, včetně intrakraniálních infekcí, Histoplasma capsulatumu normálních i imunosuprimovaných zvířat.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené druhy Candidas jinými než Candida albicans, které nejsou většinou přirozeně citlivé k flukonazolu (např. Candida crusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.

Flukonazol vykazuje vysokou specifičnost vůči enzymům fungálních cytochromů P-450. V dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů ani koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol 200-400 mg denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů a hormonální odpověď po stimulaci ACTH u zdravých dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukázaly, že jedna ani více 50 mg dávek flukonazolu neovlivňuje metabolismus této látky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním i perorálním podání. Perorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává. Plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnost) dosahují 90% hladin po intravenózní aplikaci. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání na lačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30-90 minut a poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. Devadesátiprocentního ustáleného stavu koncentrace v plazmě po opakovaném podání jedné denní dávky je dosaženo za 4-5 dnů.

Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout devadesátiprocentního rovnovážného stavu již do druhého dne léčby. Distribuční objem léku se blíží celkové tělesné vodě. Vazba na bílkoviny plazmy je slabá (11-12%).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80% odpovídajících hladin v plazmě. Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při jedné denní dávce 50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 mikrogramů/g tkáně

a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě 5,8 mikrogramů/g tkáně. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 mikrogramů/g tkáně a 7 dní po druhé dávce 7,1 mikrogramů/g tkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po čtyřech měsících užívání dávky 150 mg jednou týdně byla 4,05 mikrogramů/g ve zdravých nehtech a 1,8 mikrogramů/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80% podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy a dávkování jednou denně nebo jednou týdně u jiných indikací.

Byla provedena studie srovnávající koncentrace ve slinách a v plazmě při jednotlivé dávce flukonazolu 100 mg podané buď v suspenzi, která byla 2 minuty ponechána v ústech a poté spolknuta nebo podané v tobolkách. Při užití suspenze byla nejvyšší koncentrace flukonazolu ve slinách pozorována 5 minut po požití a byla 182krát vyšší než nejvyšší koncentrace dosažená ve slinách 4 hodiny po požití tobolek. Zhruba po čtyřech hodinách byly v obou případech koncentrace flukonazolu ve slinách shodné. Nejvyšší AUC (0-96) ve slinách byly signifikantně vyšší u suspenze při srovnání s tobolkami. Nebyly pozorovány žádné rozdíly při eliminaci ze slin nebo v plazmatických farmakokinetických parametrech u obou lékových forem.

5.3. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku

Karcinogeneze

Nebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu u myší a potkanů, léčených perorálně po 24 měsíců dávkami 2, 2,5, 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 2-7krát vyššími dávkami než jsou doporučené pro člověka). U samců potkanů, léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den, byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

Mutageneze

Flukonazol, následně po metabolické aktivaci, ale i bez ní, vykazoval negativní výsledky testu mutagenicity u 4 kmenů S. typhimurium a v systému myšího lymfomu L5178Y. Cytogenetické studie jak in vivo (buňky kostní dřeně myši po perorálním podání flukonazolu), tak in vitro (lidské lymfocyty vystavené dávce flukonazolu 1000 mikrogramů/ml) nepřinesly žádné známky chromozomálních mutací.

Poruchy fertility

Flukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic krys, léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg, ačkoli začátek porodu se při perorálních dávkách 20 mg/kg mírně opožďoval. Při perinatální studii na krysách při dávce léku 5, 20 a 40 mg/kg podaného intravenózně došlo u několika samic k funkčním poruchám děložních kontrakcí a prodloužení porodu. Postižené samice dostávaly 20 mg/kg (asi 5-15 násobek dávky doporučené u člověka) a 40 mg/kg. K ovlivnění porodu nedošlo při podávání dávky 5 mg/kg. Porodní poruchy způsobily zvýšený počet mrtvě narozených mláďat a zvýšily novorozeneckou úmrtnost při odpovídajícím dávkování. Ovlivnění porodu krys souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů, jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen užívajících flukonazol nenacházíme. (Viz. Farmakodynamické vlastnosti).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob, laktosa, indigokarmín, želatina, povidon 40, oxid titaničitý.

6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 5 let.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25ºC

6.5. Druh obalu a velikost balení Al/PVC blistr, krabička.

Velikost balení: 1, 2 nebo 4 tvrdé tobolky.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Perorální podání. Tobolky se polykají vcelku.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Gedeon Richter Plc. Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/364/00-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 21.06.2000 / 12.5. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 12.5. 2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MYCOSYST 150 mg

tvrdé tobolkyfluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje: fluconazolum 150 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktóza

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 tvrdá tobolka (2 nebo 4 tvrdé tobolky)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použit. do :

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť, Maďarsko

((RG-logo))

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 26/364/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MYCOSYST 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MYCOSYST 150 mg

tvrdé tobolkyfluconazolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.

((RG-emblem))

3.

POUŽITELNOST

Použit. do :

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.