Multiferon

Kód 0145445 ( )
Registrační číslo 59/ 486/09-C
Název MULTIFERON
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Swedish Orphan Biovitrum International AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0145445 INJ SOL 6X0.5ML/3MU Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak MULTIFERON

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls241653/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Interferonum alfa (HuIFN-alfa-Le)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Multiferon a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Multiferon užívat

3.

Jak se přípravek Multiferon užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Multiferon uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MULTIFERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Multiferon obsahuje interferon alfa. Je to látka produkována tělem k posílení imunobiologické obrany organizmu a má schopnost napadat buňky určitých druhů rakoviny a virů. Přípravek Multiferon je používán při léčbě maligního melanomu a v případech rezistence na biosynteticky vyráběné interferony. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MULTIFERON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Multiferon: -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na interferon alfa nebo na kteroukoli další složku přípravku Multiferon.

-

jestliže máte závažné srdeční onemocnění

-

jestliže máte závažně porušeny ledvinové nebo jaterní funkce (včetně těch způsobených metastázami)

-

jestliže máte chronický zánět jater (hepatitidu) s cirhózou

-

jestliže máte chronický zánět jater (hepatitidu) a jste nebo jste nedávno byl/a léčen/a imunosupresivy (léky užívané v souvislosti s transplantacemi ke snížení aktivity imunitního systému)

-

jestliže máte nebo jste měl/a jakékoli autoimunní onemocnění (alergická reakce na látky tělu vlastní), jako je revmatický zánět kloubů

-

jestliže máte epilepsii (padoucnici) nebo jste někdy měl/a epileptické záchvaty

-

jestliže máte nebo jste někdy měl/a psychiatrické onemocnění, zvláště závažné deprese, sebevražedné myšlenky nebo sebevražedný pokus

-

jestliže máte porušenou funkci kostní dřeně;

-

jestliže máte porušený imunitní systém následkem transplantace.

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Multiferon je zapotřebí Před zahájením léčby informujte svého lékaře, jestliže máte některou z následujících chorob: - depresi nebo psychiatrickou poruchu - poruchu funkce štítné žlázy - plicní onemocnění (například chronickou obstrukční plicní nemoc) - cukrovku - onemocnění ovlivňující krevní srážlivost, například jestliže jste někdy měl/a krevní sraženinu - poruchu funkce kostní dřeně - poruchu funkcí ledvin nebo jater - jestliže jste měl/a srdeční infarkt a/nebo jakékoli srdeční onemocnění (srdeční selhání, poruchy

rytmu)

- pokročilý karcinom (rakovinu) - lupénku - infekci (příznaky související s nachlazením, jako jsou horečka a kašel) - chronický zánět jater (hepatitidu) - HIV (virus způsobující ztrátu obranyschopnosti organizmu) - jestliže jste prodělal/a transplantaci ledvin a/nebo jater. Pokud trpíte cukrovkou, bude váš lékař pravidelně kontrolovat hladinu vašeho krevního cukru. Hladina krevního cukru se může během léčby měnit. Pokud k tomu dojde, váš lékař upraví dávky léků na léčbu cukrovky. Upozornění týkající se virů U léčivých přípravků vyráběných z lidské plazmy nebo krve je zapotřebí určitých opatření k prevenci přenosu infekcí na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se zajistilo, že lidé s rizikem přenášení infekce byli z dárcovství vyloučeni. Dále je nutné provádět testování individuálních dárců na přítomnost virů/infekce. Výrobci těchto přípravků zavedli kroky ve výrobním procesu, které inaktivují nebo odstraňují viry z krve a plazmy. Přesto, při užívání léčivých přípravků vyráběných z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela riziko přenosu infekčního agens vyloučit. To platí rovněž pro nové, dříve neznámé viry a jiné typy infekcí. Opatření přijatá u přípravku Multiferon jsou považována za účinná proti obaleným virům, jako jsou virus způsobující ztrátu lidské imunity (HIV), viry hepatitidy B, hepatitidy C a neobaleným virům jako jsou viry hepatitidy A a parvovirus B 19. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o přírodních prostředcích nebo přírodních přípravcích. Přípravek Multiferon může mít vliv nebo být ovlivněn jinými léky, jako jsou: - narkotika - léky na spaní - sedativa - teofylin (lék k léčbě astmatu a bronchitidy) - aminofylin (lék k léčbě astmatu) - šosaikoto (čínský herbální léčivý přípravek) Užívání přípravku Multiferon s jídlem a pitím Během léčby přípravkem Multiferon je důležité pít značné množství tekutin. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Dosud nejsou k dispozici klinické údaje o užívání v průběhu těhotenství. Proto musí ženy v plodném věku, které užívají přípravek Multiferon, užívat účinnou antikoncepci k zabránění těhotenství. Informujte svého lékaře, pokud jste nebo byste mohla být těhotná. Není známo, zdali interferon proniká do mateřského mléka. Pokud kojíte, vždy informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento lék pravidelně.

3

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Léčba přípravkem Multiferon může snížit schopnost určitých jedinců patřičně reagovat. Je proto na vaší odpovědnosti posoudit, zdali jste schopni řídit motorové vozidlo nebo vykonávat práci, která vyžaduje zvýšenou pozornost. Jeden z faktorů, který může ovlivnit vaši schopnost v tomto ohledu, je užívání léčivých přípravků v důsledku jejich účinků a/nebo nežádoucích účinků. Popis těchto účinků a nežádoucích účinků najdete v jiných částech. Měl(a) byste proto pro poučení číst všechny informace v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MULTIFERON UŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Multiferon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Váš lékař určí individuální dávky v závislosti na vaší potřebě a celkovém stavu. Nikdy předepsané dávky sami neměňte. Vždy se poraďte se svým lékařem. Přípravek Multiferon se injikuje subkutánně (pod kůži) lékařem, sestrou, nebo si jej můžete aplikovat sami. Váš lékař by vám měl dát podrobné instrukce, kolik přípravku Multiferon má být aplikováno, jak se má aplikovat, jak často a jak dlouho by měla léčba trvat. Pro návod, jak aplikovat přípravek Multiferon, viz Návod k aplikaci injekce přípravku Multiferon. Pokud se domníváte, že účinek přípravku Multiferon je příliš slabý nebo naopak příliš silný, poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Multiferon, než jste měl(a) Spojte se s lékařem nebo nemocnicí za účelem zhodnocení rizika a rady, jestliže jste užil(a) příliš velkou dávku léku, nebo jestliže například dítě spolklo lék omylem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Multiferon Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Multiferon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou horečka, třesavka, pocení, únava, ztuhlost, bolest kloubů nebo svalů, bolest hlavy, nechutenství a nevolnost. Tyto akutní nežádoucí účinky mohou být sníženy užitím paracetamolu a obvykle se při pokračující léčbě samy zmírní. Četnost hlášených nežádoucích účinků je uvedena níže. Velmi časté (postihují více než 1 člověka z 10): Snížený počet bílých krvinek, nechutenství, nevolnost, snížena hladina kalcia v krvi, bolest hlavy, průjem, vypadávání vlasů, zvýšené pocení, bolest svalů, bolest kloubů, příznaky podobné chřipce, únava, horečka, ztuhlost, pokles chuti k jídlu.

4

Časté (postihují 1–10 lidí ze 100): Snížený počet bílých krvinek, anemie, nauzea/zvracení. Méně časté (postihují 1–10 lidí z 1 000): Vliv na vyvážený poměr solí a elektrolytů, deprese, pocit úzkosti, duševní poruchy, zmatenost, poruchy chování, nervozita, zhoršená paměť, poruchy spánku, nervové poruchy, závratě, chuťové poruchy, mravenčení, snížené čití, třes, oční záněty, poruchy (vidění), poruchy srdečního rytmu, bušení srdce, vysoký nebo nízký krevní tlak, bolest žaludku, sucho v ústech, zhoršení lupénky, svědění, výskyt bílkoviny a zvýšený počet bílých krvinek v moči, bolest na hrudi, otok, změna ve výsledcích laboratorních testů, pokles hmotnosti. Vzácné (postihují 1–10 lidí z 10 000 ):zánět plic, opar, změny v krevním obraze, jako je agranulocytóza (nedostatek bílých krvinek)(viz níže), autoimunní poruchy (stavy, kdy jsou tělem napadány vlastní buňky a způsobují zánět a/nebo poškození tkáně), akutní alergické reakce (příznaky, jako jsou kopřivka, místní otok kůže, dušnost), změny funkce štítné žlázy, zvýšení hladiny krevního cukru, dokonaná sebevražda, pokus o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, bezvědomí, cévní změny v mozku (krevní sraženiny, krvácení), křeče, přechodná impotence, zástava srdeční, srdeční infarkt, chronické srdeční selhání, otok plic, modro-fialové zabarvení kůže, rtů a sliznic (následkem poklesu zásobení tkání kyslíkem), vaskulitida (zánět cév), dušnost, kašel, zvýšená střevní peristaltika(pohyb střev), zácpa, pálení žáhy/žaludeční reflux(návrat obsahu žaludku), pocit tlaku na bránici, plynatost, zánět slinivky, jaterní poruchy jako je jaterní selhání, kožní vyrážka, suchost kůže a sliznic, krvácení z nosu, rýma, systémový lupus erytematodes (SLE, onemocnění charakterizované vyrážkou, kloubními poruchami, postižením ledvin a krve), záněty kloubů, akutní selhání ledvin (zvláště u pacientů s onemocněním ledvin trpících rakovinou), zhoršení funkce ledvin. Velmi vzácné (postihují méně než 1 člověka z 10 000 ):Idiopatická trombocytopenická purpura (mírné krvácení do kůže a sliznic), sarkoidóza (onemocnění se zánětlivými příznaky, jako jsou horečka, celková reakce, bolest kloubů, zarudlé svědící otoky spodních částí nohou), cukrovka, zvýšená hladina krevních lipidů, opakující se žaludeční vřed, krvácení do střev, reakce v místě vpichu včetně velmi vzácných případů nekrózy. Přestaňte užívat přípravek Multiferon a okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou následující příznaky (angio-edém):

otok tváře, jazyka a hrtanu polykací obtíže kopřivka/vyrážka spolu s dušností

Okamžitě kontaktujte lékaře:

Jestliže po nebo během léčby přípravkem Multiferon dojde k poruchám nebo ztrátě zraku,

okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže se u vás projeví během léčby přípravkem Multiferon příznaky deprese, jako je špatná

nálada, pocit zbytečnosti nebo sebevražedné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Multiferon může ve vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, a proto může poškodit imunitní systém. Pokud dostanete infekci s příznaky, jako je horečka a celkově špatný stav, nebo horečku s místními příznaky, jako je bolest v krku/hrdle/ústech nebo potíže s močením, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Lékař vám odebere krevní vzorky k vyloučení agranulocytózy. Je velmi důležité, abyste informoval(a) lékaře, který vás léčí, o lécích, které užíváte. 5.

JAK PŘÍPRAVEK MULTIFERON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Multiferon po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Obsah injekční stříkačky je určen pouze pro jedno použití. Všechny nepoužité zbytky přípravku musí být zlikvidovány.

5

Uchovávejte v chladničce (2 C–8 C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak mate likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Multiferon obsahuje - Léčivou látkou je interferonum alfa. Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 3

miliony IU lidského leukocytárního interferonu alfa (HuIFN-alfa-Le).

- Pomocnými látkami jsou lidský albumin, dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan

sodný, chlorid sodný a voda pro injekci.

Jak přípravek Multiferon vypadá a co obsahuje toto balení Roztok je průzračný, bezbarvý až lehce nažloutlý. Velikost balení: 6 x 0,5 ml (0,5 ml = 3 miliony IU). Držitel rozhodnutí o registraci Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Stockholm Švédsko Telefon: +46 (0)8-697 20 00 Fax: +46 (0)8-697 23 30 Výrobce Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tvistevägen 48, Box 7979 SE-907 19 Umeå Švédsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Karla Engliše 3221/2 150 00 Praha 5 Česká republika Tel: +420 257 222 034 e-mail: mail.cz@sobi.com Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.5.2012 Podrobné informace o tomto přípravku získáte na webové stránce Medical Products Agency.

6

Návod k aplikaci injekce přípravku Multiferon Následující návod vysvětluje, jak si máte sami aplikovat injekci přípravku Multiferon. Čtěte pečlivě tento návod a následujte pokyny krok za krokem. Váš lékař nebo sestra vás poučí. Nepokoušejte se aplikovat injekci sami, pokud si nejste jistí, jak máte postupovat. Tento návod je pro subkutánní injekci (pod kůži).

1.

Injekční potřeby

Vyjměte injekční stříkačku z obalu a zkontrolujte, jestli není poškozená. Vraťte obal do chladničky. Ponechte injekční stříkačku ležet 30 minut před aplikací při pokojové teplotě. Připravte tampónek s alkoholem. Před aplikací injekce si pečlivě umyjte ruce. 2.

Předplněná injekční stříkačka

Odstraňte z jehly plastový kryt. Nyní je injekční stříkačka připravena k použití.

3

Místa vpichu

Vyberte místo vpichu:

břicho, přední strana stehen, horní a zevní část hýždí.

Abyste zabránili problémům, které mohou snadno vzniknout opakovaným vpichem do stejného místa, místo vpichu pokaždé měňte. 4

Jak injekci aplikovat

Místo, které jste ke vpichu vybrali, očistěte alkoholovým tampónkem. Nechejte kůži uschnout.

Uchopte kůži (v šířce asi 5 cm) mezi ukazováček a palec a nadzvedněte.

Tím zvednete tukovou vrstvu kůže nad svaly, které leží pod ní. Takto uchopenou kůži držte.

Držte injekční stříkačku druhou rukou v úhlu 45 a zaveďte jehlu přes kůži. Nezavádějte jehlu příliš blízko k povrchu kůže.

Poté kůži uvolněte. Přidržujte jehlu mezi palcem a ukazováčkem a

pomalu všechen obsah injekční stříkačky aplikujte.

Jehlu vytáhněte a alkoholovým tampónkem místo vpichu stlačte.

Je normální, že se po vytažení jehly objeví drobné krvácení.

7

4.

Po aplikaci injekce

Vyhoďte použitou injekční stříkačku a jehlu do kontejneru pro

rizikový odpad.

(Toto je velmi důležité, aby se nikdo jehlou neporanil.) - Obsah injekční stříkačky je k jednorázovému použití. Jakékoliv zbytky použitého materiálu musí být zlikvidovány.

Léčebné přípravky a injekční materiál vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Jestliže máte nějaké dotazy, obraťte se na sestru nebo na lékaře.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213473/2010

Souhrn údajů o přípravku

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 miliony IU interferonum alfa (HuIFN-alfa-Le) v 0,5 ml (3 miliony IU/0,5 ml)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.Roztok je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý.

4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Maligní melanom:Podpůrná léčba vysoce rizikových pacientů se stadiem II b-III kožního melanomu po dvou počátečních cyklech dakarbazinem (DTIC).

Ostatní indikace: Léčba pacientů, kteří zpočátku reagovali na rekombinaci interferonu alfa, ale u nichž léčba následně selhala, s největší pravděpodobností následkem neutralizace protilátek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Multiferon se podává subkutánně.

Podpůrná léčba maligního melanomu:3 miliony IU třikrát týdně po 6 měsíců následovně po 2 počátečních cyklech 850 mg/m

2 DTIC

podávaného intravenózně. DTIC se musí aplikovat jednou za 3 týdny a 3 týdny před začátkem podávání interferonu alfa.

Druhá linie léčby virových a maligních onemocnění:Klinické zkušenosti jsou omezené, přechod z rekombinantního interferonu alfa na přípravek Multiferon by neměl za normálních okolností znamenat změnu dávkování ( IU). Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky podobné těm, které se vyskytují při zahájení léčby interferonem alfa, jejich vznikopravňuje postupné snížení dávky.

Pokud nesnášenlivost trvá nebo se opakuje po vhodné úpravě dávky, je třeba léčbu přípravkem Multiferon přerušit. Dle úvahy lékaře si může udržovací dávku pacient aplikovat subkutánně sám. Místo aplikace injekce je třeba během léčby měnit.

Údaje o bezpečnosti a účinnosti užívání Multiferonu u dětí a mladistvých jsou velmi omezené.

2

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na lidský interferon alfa nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku

Multiferon;

závažné srdeční onemocnění;

závažné poruchy funkce ledvin nebo jater, včetně těch způsobených metastázami;

závažná myelosuprese;

chronická hepatitida s dekompenzovanou jaterní cirhózou;

chronická hepatitida u pacientů, kteří jsou nebo nedávno byli léčeni imunosupresivy

s výjimkou krátkodobé léčby kortikoidy;

autoimunní hepatitida, nebo anamnéza autoimunního onemocnění, dále imunosuprese

u příjemců transplantátu;

předcházející onemocnění štítné žlázy, pokud není substituováno obvyklou léčbou;

epilepsie nebo dysfunkce centrální nervové soustavy (CNS), viz bod 4.4.

Děti a dospívající:

Existující nebo v minulosti prodělané závažné psychiatrické poruchy, zejména těžké

deprese, suicidiální myšlenky nebo pokus o sebevraždu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Psychiatrie a centrální nervový systém (CNS): Závažné účinky na CNS, zvláště deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy byly pozorovány u některých pacientů v průběhu léčby alfa-interferony i po ukončení léčby, hlavně během 6-ti měsíčního kontrolního období. Ostatní účinky na CNS, které byly rovněž pozorovány s alfa interferony, zahrnují agresivní chování (někdy zaměřené proti jiným osobám), zmatenost a mentální změny. Pacienti musí být bedlivě sledováni, zda se u nich neprojeví známky nebo symptomy psychiatrických poruch. Pokud se tyto příznaky projeví, potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků musí být brána v úvahu předepisujícím lékařem a nutnost patřičného léčebného opatření musí být zvažována. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou identifikovány sebevražedné úmysly, doporučuje se léčbu interferonem alfa přerušit a pacienta, pokud je to vhodné, sledovat včetně patřičné psychiatrické intervence.

Pacienti s existencí nebo anamnézou závažného psychiatrického onemocnění: Pokud je léčba interferonem alfa u pacientů s existencí nebo anamnézou závažného psychiatrického onemocnění považována za nutnou, měla by být zahájena až poté, co je zabezpečeno patřičné individuální diagnostické a léčebné zvládnutí psychiatrického onemocnění. Užívání interferonu alfa u dětí a mladistvých s existencí nebo anamnézou závažného psychiatrického onemocnění je kontraindikováno, viz bod 4.3.

U některých pacientů, obvykle pokročilého věku, kteří byli léčeni vysokými dávkami alfa interferonu, byly pozorovány závažnější stavy, jako jsou stupor a koma. Přestože tyto stavy jsou obvykle přechodné, úplné zotavení trvalo u některých pacientů až tři týdny. Velmi vzácně se u pacientů léčených vysokými dávkami interferonu alfa objevily záchvaty.

Akutní hypersenzitivní reakce (včetně kopřivky, angioedému, zúžení průdušek a anafylaxe) byly vzácně popisovány během léčby interferonem alfa. Pokud dojde k takovéto reakci, je třeba ihned léčbu tímto přípravkem přerušit a okamžitě zahájit patřičná léčebná opatření. Přechodné kožní vyrážky nevyžadují přerušení léčby.

Střední nebo závažné nežádoucí účinky si mohou vyžádat úpravu dávek léčebného režimu pacienta a v některých případech i ukončení léčby přípravkem Multiferon. Pacient, u něhož dojde během léčby Multiferonem k vývoji abnormálních jaterních funkčních testů, musí být pečlivě sledován a pokud dojde k vzestupu příznaků jejich poruchy, léčba musí být přerušena.Během prvních dvou dnů po aplikaci injekce interferonu alfa může dojít k hypotenzi, která si vyžádá podpůrnou léčbu.

3

Vzhledem k tomu, že u některých pacientů byla popsána hypotenze související se ztrátou tělesných tekutin, je třeba u nemocných léčených přípravkem Multiferon udržovat patřičnou hydrataci. Stav si může vyžádat i celkovou náhradu tekutin.

I když je během léčby interferonem alfa často popisována horečka s příznaky podobnými chřipce, je třeba vyloučit jiné příčiny zvýšené teploty.

Paracetamol se v potlačování zvýšené teploty a bolestí hlavy u nemocných léčených přípravkem Multiferon velmi osvědčil. Doporučená dávka paracetamolu je 500 mg až 1 g 30 minut před aplikací přípravku Multiferon. Maximální možná denní dávka paracetamolu je 1 g čtyřikrát denně.

Přípravek Multiferon je nutno podávat s opatrností u vyčerpaných nemocných, jako jsou pacienti s plicním onemocněním v anamnéze (např. chronická obstrukční plicní nemoc) nebo nemocní s diabetem, kteří mají tendence ke vzniku ketoacidózy. Opatrnosti je rovněž zapotřebí u nemocných s poruchami krevní srážlivosti, jako je trombóza nebo plicní embolie.

Vzácně byly popsány případy plicních infiltrátů, pneumonitid a pneumonií – včetně smrtelných – u pacientů léčených interferonem alfa. Etiologie těchto případů nebyla dosud identifikována. Tyto příznaky byly častěji popisovány u pacientů, kteří současně s interferonem alfa užívali Šo-saiko-to, čínskou a japonskou léčivou bylinu. Každý nemocný, u něhož se vyskytne horečka, kašel, dušnost nebo jiné příznaky respiračního onemocnění, by měl podstoupit rentgen plic. Pokud jsou na rentgenovém snímku plic infiltráty nebo jde o evidentní poruchu funkce plic, pacient musí být pečlivě sledován a léčba interferonem musí být přerušena, pokud se dojde k závěru, že je to třeba. Přestože tyto příznaky byly popsány častěji u nemocných s chronickou hepatitidou typu C, kteří byli léčeni interferonem alfa, byly rovněž popsány u pacientů s onkologickými onemocněními léčených interferonem alfa. Okamžité přerušení podávání interferonu alfa a léčba kortikoidy se zdá být úspěšná v řešení nežádoucích plicních účinků.

Pokud se podává interferon alfa po dobu několika měsíců, mohou se objevit nežádoucí účinky na zrak, i když byly popsány i po kratší době užívání. Každý pacient, který si stěžuje na zhoršení zrakové ostrosti nebo zúžení zorného pole, nebo který popisuje jakékoli jiné zrakové potíže během užívání interferonu alfa, musí být vyšetřen očním lékařem. Vzhledem k tomu, že účinek na retinu je třeba odlišit od diabetické nebo hypertonické retinopatie, je doporučeno provést oftalmologické vyšetření před započetím léčby interferonem alfa u nemocných s diabetem a hypertenzí.

Pacienti s chronickým srdečním selháváním, infarktem myokardu a/nebo s předchozími či současnými arytmiemi, kteří vyžadují léčbu interferonem alfa, musí být pečlivě sledováni. Pacienti se srdečním onemocněním a pokročilým karcinomem musí mít před započetím a v průběhu léčby EKG vyšetření. Srdeční arytmie, zvláště supraventrikulární, obvykle odpovídají na konvenční léčbu, ale někdy si mohou vynutit i přerušení léčby interferonem alfa.

Vzhledem k tomu, že u nemocných s existující psoriázou byly popsány exacerbace onemocnění, je třeba indikovat léčbu interferonem alfa u těchto pacientů pouze tehdy, jestliže potenciální přínos léčby vyváží potenciální riziko.

Předběžné údaje naznačují, že léčba interferonem alfa může souviset se zvýšeným počtem odloučených štěpů u nemocných po transplantaci jater nebo ledvin.

V průběhu léčby interferonem alfa byl rovněž popsán výskyt různorodých auto-protilátek. Klinické projevy autoimunitního onemocnění během léčby interferonem alfa se mohou vyskytnout mnohem častěji u pacientů predisponovaných k rozvoji těchto onemocnění.

Léčba interferonem alfa musí být přerušena u pacientů s chronickou hepatitidou, u nichž se vyskytne prodloužení koagulačních parametrů, které mohou upozorňovat na jaterní selhání.

4

Vzácně byla popsána u pacientů léčených interferonem alfa hyperglykémie. Hladina krevního cukru musí být u všech pacientů s hyperglykémií monitorována. Léčebné dávky antidiabetických přípravků, které jsou předepisovány pacientům s cukrovkou, si mohou vyžádat úpravu.Mírná nebo střední porucha funkce ledvin nebo jater, jakož i myelosuprese, musí být pečlivě sledována.

Chronická hepatitida C: Výskyt poruch funkce štítné žlázy, ať už hypotyreóza nebo hypertyreóza, byl občas hlášen u nemocných léčených interferonem alfa. Mechanizmus působení interferonu alfa na štítnou žlázu není znám. Před započetím léčby interferonem alfa u nemocných s chronickou hepatitidou C je nutno vyšetřit sérovou hladinu Thyreotropinu (TSH). Jakákoliv porucha funkce štítné žlázy zjištěná v tuto dobu musí být léčena konvenčním způsobem. Léčba interferonem alfa může být zahájena teprve poté, co je medikamentózní léčbou dosaženo normálních hodnot TSH. Hladina TSH musí být u každého pacienta léčeného interferonem alfa s podezřením na dysfunkcí štítné žlázy kontrolována. V léčbě interferonem alfa může být u pacientů s poruchou štítné žlázy pokračováno, pokud je hladina TSH udržována léčbou na normálních hodnotách. Přerušení léčby interferonem alfa u nemocných, u nichž se vyskytla dysfunkce štítné žlázy během léčby interferonem alfa, nevedlo k vyřešení poruchy.

Současná chemoterapie: Podávání interferonu alfa v kombinaci s ostatními chemoterapeutiky může zvýšit riziko jejich toxicity (závažnosti a délky), která může být život ohrožující nebo smrtelná následkem současně podávaného léčebného přípravku. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, které mohou být potenciálně život ohrožující nebo smrtelné, zahrnují záněty sliznice, průjmy, neutropénii, poruchy funkce ledvin a elektrolytové rovnováhy. V důsledku zvýšeného rizika toxicity musí být současně podávané dávky interferonu alfa a jiného chemoterapeutika pečlivě upraveny.

Kaposiho sarkom související s onemocněním AIDS: Interferon alfa by neměl být podáván s inhibitory proteázy. Nejsou známy žádné bezpečnostní údaje o kombinaci přípravku Multiferon s inhibitory nukleotid reverzní transkriptázy.

Laboratorní vyšetření: Leukocyty a diferenciální počet leukocytů, jakož i krevní destičky, elektrolyty, jaterní testy, sérový protein, sérový bilirubin a sérový kreatinin, by měly být vyšetřeny u všech pacientů před zahájením a v pravidelných intervalech během léčby přípravkem Multiferon.

U pacientů léčených na hepatitidu B nebo C jsou doporučené intervaly vyšetření 1, 2, 4, 8, 12 a 16 týdnů, poté jednou za měsíc během léčby. Pokud nejsou pozorovány příznaky jaterního selhání, může být v léčbě přípravkem Multiferon pokračováno, i když se hodnota alanin aminotrasferázy (ALT) zvýší na dvojnásobek základní hodnoty nebo vyšší hodnotu. Pokud hodnoty ALT stoupají, je třeba monitorovat hladiny protrombinového času, alkalických fosfatáz, albuminu a bilirubinu v dvoutýdenních intervalech.

U pacientů léčených pro maligní melanom musí být jaterní testy, leukocyty a diferenciální počet leukocytů sledovány v úvodní fázi a během udržovací léčby v měsíčních intervalech.

Užití v pediatrii: Klinické zkušenosti s léčbou dětí jsou omezené. Přínos léčby musí být pečlivě zvažován ve srovnání s potenciálními riziky.

Vliv na fertilitu: Interferon může poškodit fertilitu. Ve studiích na zvířecích primátech byly pozorovány poruchy menstruačního cyklu. U žen léčených lidským leukocytárním interferonem jsou popisovány snížené sérové koncentrace estradiolu a progesteronu. Následkem toho nesmějí být ženy léčeny přípravkem Multiferon, pokud neužívají během léčby účinnou antikoncepci. U mužů ve fertilním věku je třeba užívat přípravek Multiferon s opatrností.

Virologická bezpečnost: Přípravek Multiferon je lidský leukocytární interferon, kde je lidská krev (buffy coat) užitá jako základní materiál ve výrobním procesu. Standardní opatření prevence infekcí při použití léčivých přípravků vyrobených z plazmy nebo lidské krve zahrnují výběr dárců a jejich testování na specifické ukazatele infekce, stejně jako přizpůsobení výrobních kroků tak, aby byly viry

5

účinně inaktivovány nebo odstraněny. Nicméně přenos infekčních agens při použití léčivých přípravků vyrobených z plazmy nebo lidské krve nelze zcela vyloučit. To se vztahuje také na nové, dříve neznámé viry a jiné patogeny.

Opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako jsou HIV, HBV a HCV, a neobalených virů jako je HAV a Parovirus 19. Jako účinný byl rovněž vyhodnocený výrobní proces u viru Sendai (pro člověka nepatogenní), který je používán k indukci produkce interferonu u leukocytů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivý přípravek / interakce s léčivým přípravkem: Narkotika, hypnotika a sedativa by měla být podávána současně s interferonem alfa uvážlivě.

Interakce mezi přípravkem Multiferon a ostatními léčivými přípravky nebyly dosud vyhodnoceny. Je třeba postupovat uvážlivě, pokud je přípravek Multiferon podáván současně s jinými potenciálně myelosupresivními přípravky.

Interferony mohou ovlivňovat oxidační metabolické procesy. Tento fakt je třeba vzít v úvahu během současné léčby s léčivými přípravky, jako jsou xantinové deriváty teofylinu a aminofylinu, které jsou tímto způsobem metabolizovány. Během současné léčby s xantinovými přípravky musí být sledovány sérové hladiny teofylinu a pokud je to nutné, dávka interferonu musí být upravena.

4.6

Těhotenství a kojení

Údaje o podávání přípravku Multiferon během těhotenství jsou nedostatečné. Interferon alfa by měl být během těhotenství podáván pouze tehdy, jestliže jeho přínos je větší, než potenciální riziko na plod.U opic Macaca mulatta (makak rhesus) bylo prokázáno, že interferon alfa má abortivní účinky u dávek 90krát až 180krát vyšších, než jsou doporučené subkutánní nebo intramuskulární dávky 2 miliony IU/m

2. Z tohoto důvodu je Multiferon doporučován ženám ve fertilním věku pouze pokud

budou během léčby užívat účinnou antikoncepci.

Není známo, zda-li interferon alfa nebo jeho metabolity pronikají do mateřského mléka.Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit podávání /nepodávat Multiferon kojícím ženám a zároveň vzít v úvahu prospěch kojení pro dítě a prospěch léčby pro ženu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, u nichž se v průběhu léčby přípravkem Multiferon projeví únava, ospalost nebo zmatenost, by neměli řídit osobní vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky jsou horečka, třesavka, pocení, únava, bolesti kloubů, bolesti svalů, bolesti hlavy, nechutenství a nauzea. Horečka a únava jsou závislé na velikosti dávky a jsou reverzibilní do 72 hodin po přerušení nebo ukončení léčby.

Tyto akutní nežádoucí účinky mohou být obyčejně zmírněny nebo odstraněny současným podáváním paracetamolu. S pokračující léčbou nebo s její úpravou mají tendenci ustupovat, ačkoliv pokračující léčba může způsobit letargii, slabost a trvalou únavu.

Vyšetření:Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Zvýšená alanin aminotransferáza (ALT) a alkalická fosfatáza v krvi a transaminázách. Pokles váhy.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Vysoké hladiny krevní LDH, bilirubinu, kreatininu, kyseliny močové a močoviny.

Srdeční poruchy:

6

Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Arytmie, včetně atrioventrikulárního bloku, palpitace.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Srdeční zástava, infarkt myokardu, chronické srdeční selhání, edém plic a cyanóza.

Poruchy krve a lymfatického systému:Velmi časté (≥1/10): Leukopenie.Časté (≥1/100, <1/10): Trombocytopenie, anémie.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Agranulocytóza, hemolytická anémie.Velmi vzácné (<1/10 000): Idiopatická trombocytopenická purpura.

Poruchy nervového systému:Velmi časté (≥1/10): Bolest hlavy.Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Neuropatie, závratě, somnolence, dysgeuzie, parestesie, hypestesie a třes.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Koma, cévní mozková příhoda, křeče, dočasné poruchy erekce.

Poruchy oka: Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Zánět spojivek, poruchy vidění.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Ischemická retinopatie.Velmi vzácné (<1/10 000): Neuropatie optiku, uzávěr retinální arterie nebo žíly, retinopatie, krvácení do retiny, edém papily, výpotek v sítnici.

Poruchy ucha a labyrintu : Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Závratě.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Dušnost, kašel.

Gastrointestinální poruchy: Velmi časté (≥1/10): Průjem.Časté (≥1/100, <1/10): Nauzea, zvracení.Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Bolest břicha, sucho v ústech.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Střevní hypermotilita, zácpa, dyspepsie, plynatost, pankreatitida.Velmi vzácné (<1/10 000): Recidiva žaludečního vředu, krvácení z gastrointestinálního traktu neohrožující život.

Poruchy ledvin a močových cest:Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Proteinurie a zvýšený počet buněk v moči.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Akutní renální selhání (primárně u nemocných rakovinou s onemocněním ledvin), poruchy renálních funkcí.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Velmi časté (≥1/10): Alopecie (reverzibilní po skončení léčby, zvýšené vypadávání vlasů může pokračovat několik týdnů po ukončení léčby), zvýšená potivost.Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Exacerbace nebo vyprovokování psoriázy, svědění.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Vyrážka, suchá kůže a sliznice, epistaxe, rinorea.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Velmi časté (≥1/10): Myalgie, artralgie.Vzácné(≥1/10 000, <1/1 000): Systémový lupus erytematodus, artritida.Není známo: Rhabdomyolysa

Endokrinní poruchy: Vzácné (≥1/10 000, <1/1,000): Hypertyreóza, hypotyreóza, poruchy štítné žlázy.

Poruchy metabolizmu a výživy:Velmi časté (≥1/10): Anorexie, nauzea, hypokalcemie klinicky nevýznamná.

7

Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Rozvrat elektrolytové rovnováhy, dehydratace.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Hyperglykemie.Velmi vzácné (<1/10 000): Diabetes mellitus, hypertriglyceridemie.

Infekce a infestace:Vzácné (>1/10 000, <1/1 000): Pneumonie, herpes simplex (včetně exacerbace labiálního herpesu).

Cévní poruchy:Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Hypertenze, hypotenze.Vzácné (≥1/10 000, <1/1 000): Vaskulitida.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Velmi časté (≥1/10): Příznaky podobné chřipce, únava, horečka, ztuhlost, pokles chuti k jídlu.Méně časté (≥1/1 000, <1/100): Bolest na hrudi, otoky.Velmi vzácné (<1/10 000): Nekrózy v místě vpichu injekce, zánětlivé reakce v místě vpichu injekce.

Poruchy imunitního systému:Vzácné (>1/10 000, <1/1 000): Autoimunní choroby, akutní hypersenzitivní reakce, jako jsou kopřivka, angio edém, bronchospazmus a anafylaxe.Velmi vzácné (<1/10 000): Sarkoidóza.

Poruchy jater a žlučových cest:Vzácné (>1/10 000, <1/1 000): Selhání jater, poškození jater, zhoršení jaterních funkcí.

Psychiatrické poruchy:Méně časté (>1/1 000, <1/100): Depresivní poruchy, anxiozní poruchy, mentální poruchy, zmatenost, poruchy chování, nervozita, poruchy paměti, poruchy spánku.Vzácné (>1/10 000, <1/1 000): Sebevražda, pokus o sebevraždu, sebevražedné myšlenky.

Bezpečnost v souvislosti s přenosnými agens, viz bod 4.4.

Dentální a periodontální poruchy (které mohou vést ke ztrátě zubů) a ztráta sluchu byly navrženy do orgánových tříd účinků léčby alfa interferonem.

4.9

Předávkování

Předávkování přípravkem Multiferon nebylo dosud hlášeno, ale jako u každé farmakologicky aktivní látky je indikována symptomatická léčba s častým monitorováním základních životních funkcí a pečlivé sledování pacienta.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, interferony. ATC kód: LO3AB01

Přípravek Multiferon je humánní leukocytární interferon, který se skládá z mnoha přirozeně se vyskytujících subtypů interferonu alfa. Subtypy interferonu alfa jsou purifikovány ze supernatantu kultivačního média z primárně lidských leukocytů (nazývaných „buffy coat“) vystavených působení viru Sendai. Purifikace je založena na metodě popsané Cantellem, modifikované inkluzí chromatografické imunoafinity a kroky gelové filtrace za účelem zvýšení specifické aktivity.

Interferony jsou přirozeně se vyskytující proteiny s antivirovými, antiproliferativními a imunomodulačními vlastnostmi o molekulové váze přibližně od 19 000 do 27 000 daltonů. Jsou vytvářeny a secernovány buňkami jako reakce na virovou infekci nebo na různé syntetické či biologické podněty.

8

Byly identifikovány tři velké skupiny interferonů: alfa, beta a gama. Tyto skupiny jako takové nejsou homogenní a mohou obsahovat mnoho různých molekulárních druhů interferonů. Lidská genetická informace obsahuje 13 funkčních genů, které kódují interferon alfa. Přípravek Multiferon je klasifikován jako přirozený interferon alfa.

Interferony uplatňují své buněčné aktivity vazbou na specifické receptory membrán buněčného povrchu. Studie s jinými interferony prokázaly druhovou specificitu. Nicméně jisté druhy opic, jako je například macacus rhesus, vnímají farmakodynamickou stimulaci při expozici humánním typem interferonů 1.

Jakmile se interferon naváže na buněčnou membránu, zahájí komplexní sekvenci intracelulárních procesů, včetně indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento proces je alespoň částečně zodpovědný za nejrůznější buněčné reakce na interferon, včetně inhibice replikace virů v buňkách infikovaných viry, potlačení proliferace buněk a imunomodulačních aktivit, jako je zvýšení fagocytové aktivity makrofágů a zvýšení specifické cytotoxicity lymfocytů na cílové buňky. Všechny tyto aktivity se mohou podílet na léčebných účincích interferonu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Udávané farmakokinetické parametry interferonu alfa jsou charakterizovány extenzivní variabilitou. Subkutánní podání 3 milionů IU dosáhne maximální sérové koncentrace asi 15 IU/ml (rozpětí: 7–24). Farmakokinetika klinických dávek interferonu alfa je lineární a časově závislá. Interferon alfa je nejpravděpodobněji metabolizován ledvinami. Jenom velmi malé množství nemetabolizovaného interferonu alfa bylo nalezeno v moči. Sérová koncentrace interferonu alfa u nemocných s metastatickým karcinomem ledvin je 3–4 násobně vyšší než normálně. Žádné údaje o vazbě na plazmové proteiny nejsou dosud k dispozici.

Po léčbě přípravkem Multiferon nebyly pozorovány žádné neutralizující protilátky anti interferonu alfa.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vzhledem k tomu, že interferon alfa je akčně druhově specifický, byly s přípravkem Multiferon provedeny jen velmi omezené klinické bezpečnostní projekty. Ve studiích toxicity jednotlivých dávek provedených na myších a potkanech nebyla pozorována žádná toxicita.

Studie reprodukční toxicity přípravku Multiferon nebyly prováděny, ale bylo prokázáno, že interferon alfa ve vysokých dávkách způsobuje potraty u opic.

Studie mutagenity přípravku Multiferon nebyly prováděny, ale studie s rekombinantním interferonem alfa v Amesově a mikrojádrové zkoušce byly negativní.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

lidský albumindihydrogenfosforečnan sodnýhydrogenfosforečnan sodnýchlorid sodný voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinýmiléčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

9

Pouze pro jedno použití. Všechen zbývající materiál musí být zlikvidován.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 C – 8 C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Za účelem transportu nebo usnadnění použití může být přípravek uchováván až po dobu 2 měsíců při pokojové teplotě (25

oC nebo méně). Pokud není během 2 měsíců použit, nesmí být uložen zpět do

chladničky. Musí být zlikvidován.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční stříkačka 1 ml (borosilikátové sklo), píst injekční stříkačky z plastu, injekční jehla pro subkutánní injekci z nerezové oceli, zatavená v silikonu, připojena k injekční stříkačce lepidlem tvrzeným UV paprsky, jehla je chráněna plastovým krytem.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 miliony IU interferonu alfa na 0,5 ml injekčního roztoku, připraveno k použití.

Velikost balení: 6 x 0,5 ml (0,5 ml = 3 miliony IU)

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Swedish Orphan Biovitrum International ABSE-112 76 StockholmŠvédsko

8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

59/486/09-C

9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.6.2009

10

DATUM REVIZE TEXTU

7.6.2010


nahoru

Informace na obalu

1

MULTIFERON – OBAL ČJ, SK a SI ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

interferonum alfa (HuIFN-alfa-Le) 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 miliony IU interferonum alfa (HuIFN-alfa-Le) v 0,5ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

lidský albumin, dihydrogenfosforečnan sodný bezvodý, hydrogenfosforečnan sodný , chlorid sodný a voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 6 x 0,5 ml (0,5 ml = 3 miliony IU)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K subkutánnímu podání (s.c.) Pouze pro jednorázové použití Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 C – 8 C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Stockholm Švédsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 59/486/09-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Multiferon

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Balení pro předplněnou injekční stříkačku 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok

HuIFN-alfa-Le s.c. 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Swedish Orphan Biovitrum International AB 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ 0,5 ml

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Předplněná injekční stříkačka 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Multiferon, 3 miliony IU, injekční roztok

HuIFN-alfa-Le 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

s.c. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml 6.

JINÉ

5

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL 1.

NÁZOV LIEKU

Multiferon 3 milióny IU, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Interferón alfa (HuIFN-alfa-Le) 2.

LIEČIVO

Naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 milióny IU interferónu-alfa (HuIFN-alfa-Le) z ľudských leukocytov. 3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ľudský albumín, dihydrogenfosforečnan sodný, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu. 4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 6 x 0,5 ml (0,5 ml = 3 milióny IU) 5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na subkutánnu injekciu (s.c.) Len na jednorazové použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 7.

INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

6

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C – 8 C), v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.. Neuchovávajte v mrazničke. 10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Swedish Orphan Biovitrum International AB 112 76 Štokholm Švédsko 12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO Reg. č.: 59/0417/09-S 13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Č. šarže: 14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. 15. POKYNY NA POUŽITIE 16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

multiferon

7

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH Balenie naplnenej injekčnej striekačky 1.

NÁZOV LIEKU

Multiferon 3 milióny IU, injekčný roztok HuIFN-alfa-Le s.c. 2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Swedish Orphan Biovitrum International AB 3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot 5.

INÉ

0,5 ml

8

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Naplnená injekčná striekačka 1.

NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Multiferon 3 milióny IU, injekčný roztok HuIFN-alfa-Le 2.

SPÔSOB PODANIA

s.c. 3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml 6.

INÉ

9

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ZUNANJA ŠKATLA 1.

IME ZDRAVILA

Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje v napolnjenih injekcijskih brizgah

interferon alfa (HuIFN-alfa-Le) 2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Napolnjena injekcijska brizga vsebuje 3 milijone i.e. humanega levkocitnega interferona alfa (HuIFN-alfa-Le). 3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

humani albumin, brezvodni natrijev dihidrogen fosfat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, natrijev klorid in voda za injekcije 4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v napolnjenih injekcijskih brizgah 6 x 0,5 ml (0,5 ml = 3 milijone i.e.)

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za subkutano uporabo Samo za enkratno uporabo. Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

navedba smiselno ni potrebna 8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: 9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 C - 8 C) v originalni ovojnini za zagotovitev zaščitite pred svetlobo. Ne zamrzujte.

10

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

navedba smiselno ni potrebna

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Stockholm Švedska 12. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET 13. ŠTEVILKA SERIJE Lot 14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju -. 15. NAVODILA ZA UPORABO 16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI Multiferon

11

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU pakiranje za napolnjeno injekcijsko brizgo 1.

IME ZDRAVILA

Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje

HuIFN-alfa-Le s.c. 2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Swedish Orphan Biovitrum International AB 3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: 4.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot: 5. DRUGI PODATKI 0,5 ml

12

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH Napolnjena brizga 1.

IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje

HuIFN-alfa-Le

2.

POSTOPEK UPORABE

s.c. 3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: 4.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot: 5.

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml 6.

DRUGI PODATKI

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.