Minirin Melt 120 Mcg

Kód 0018567 ( )
Registrační číslo 56/ 359/05-C
Název MINIRIN MELT 120 MCG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0018565 POR LYO 10X120RG Perorální lyofilizát, Perorální podání
0018567 POR LYO 100X120RG Perorální lyofilizát, Perorální podání
0018566 POR LYO 30X120RG Perorální lyofilizát, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MINIRIN MELT 120 MCG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010, sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010 a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MINIRIN Melt 60 μg

MINIRIN Melt 120 μg

MINIRIN Melt 240 μg

(

desmopressini acetas)

Perorální lyofilizát

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Minirin Melt a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Minirin Melt užívat 3. Jak se přípravek Minirin Melt užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Minirin melt uchovávat 6. Další informace

1.

CO JE MINIRIN Melt A K ČEMU JE POUŽÍVÁ

Desmopressin je syntetický analog přirozeného hormonu neurohypofýzy (zadního laloku podvěsku mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Ve srovnání s přirozeným hormonem má podstatně vyšší antidiuretický účinek (snižuje tvorbu moči ),ale téměř žádný účinek na hladké svalstvo. Přípravek MINIRIN Melt je indikován : - k léčbě centrálního diabetu insipidu - k léčbě primárního nočního pomočování (enuresis nocturna) u pacientů (od pěti let věku výše) s normální schopností koncentrovat moč - k symptomatické léčbě případů nykturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči, přesahující kapacitu močového měchýře. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MINIRIN Melt POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek MINIRIN Melt v následujících případech:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Minirin Melt

Habituální nebo psychogenní polydipsie (chorobná žíznivost podmíněná psychickým stavem

pacienta);

Anamneza srdeční nedostatečnosti nebo podezření na ni a jiná onemocnění, vyžadující léčbu

diuretiky;

Středně závažná až závažná insuficience (nedostatečnost) ledvin (clearance kreatininu nižší

než 50 ml/min.);

Známá hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě); Syndrom nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu);

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN Melt je zapotřebí: Používá-li se přípravek k léčbě primární noční enurézy a při indikaci nykturie , musí být příjem tekutin v období mezi 1 hodinou před podáním přípravku a 8 hodin po jeho podání omezen. Celkový příjem tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 2 decilitry. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin může vést k retenci (zadržování) vody a/nebo hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) s varovnými známkami a příznaky (bolesti hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech křeče) nebo i bez nich. Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (jako jsou systémové infekce, horečka, akutní zánět žaludku) léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě Minirinem Melt v následujících případech: u pacientů léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy – tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné léčbě nesteroidními protizánětlivými léky. Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o dodržování restrikce příjmu tekutin. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Nesteroidní protizánětlivé léky

(skupina léků užívaná při onemocněních pohybového ústrojí a při revmatismu) mohou navozovat retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Účinky diuretik (močopudné látky užívané především k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a desmopressinu se vzájemně oslabují. Léky, které podporují vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy t.j.tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a klofibrát, mohou vést k aditivnímu antidiuretickému účinku, který vede ke zvýšenému riziku retence (zadržování) vody či hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Souběžná léčba loperamidem (léčivá látka některých léků proti průjmům) může vést ke zvýšení koncentrace desmopressinu v plazmě, což může mít na následek zvýšení rizika retence (zadržování) vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Ačkoliv to nebylo prokázáno výzkumem, mohou stejný účinek vyvolávat i jiná léčiva, která zpomalují střevní peristaltiku. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek MINIRIN Melt lze používat i v těhotenství a v době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody oproti možnému riziku. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů MINIRIN Melt nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

JAK SE MINIRIN Melt POUŽÍVÁ

Vždy používejte Minirin melt přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Centrální diabetes insipidus (úplavice močová): Dávkování je individuální, celková denní sublingvální dávka (pod jazyk) se běžně pohybuje v rozsahu 120 μg až 720 μg. Vhodná počáteční dávka u dospělých i dětí je 60 μg třikrát denně, podávaná sublingválně (pod jazyk). Tento režim dávkování by se potom měl upravit podle reakce pacienta. U většiny pacientů je udržovací dávka 60 až 120 μg sublingválně (pod jazyk) třikrát denně. V případě příznaků retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) je třeba léčbu přerušit a dávku upravit. Primární noční enuréza ( primární noční pomočování): Doporučená počáteční dávka je 120 μg před spaním, podávaná sublingválně (pod jazyk). Není-li tato dávka dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 240 μg sublingválně (pod jazyk). Je třeba dodržovat omezování příjmu tekutin (viz bod 2.).V případě známek nebo příznaků retence (zadržování) vody a/nebo hyponatrémie ( snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) tzn. bolest hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče, je třeba léčbu přerušit dokud se pacient plně nezotaví. Při znovuzahájení léčby je nutné přísné omezování příjmu tekutin (viz bod 2.). Přípravek MINIRIN Melt je určen pro délku léčby až 3 měsíce. Nutnost pokračování v léčbě by se měla znovu posoudit na základě období minimálně jednoho týdne, kdy nebude přípravek podáván. Nykturie (noční močení u dospělých): Doporučená denní dávka je 60 μg před spaním,, podaná sublingválně (pod jazyk) .Není-li tato dávka po jednom týdnu dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 120 μg a následně na 240 μg sublingválně (pod jazyk), vždy v týdenních intervalech. Je třeba dodržet omezení příjmu tekutin (viz bod 2.). Specifické skupiny pacientů Starší pacienti: Nedoporučuje se zahajovat léčbu u osob starších 65 let. Pokud by se lékař u těchto pacientů pro tuto léčbu přesto rozhodl, je třeba před zahájením léčby, tři dny po jejím zahájení nebo před zvýšením dávky i v v průběhu léčby, kdykoli to bude ošetřující lékař považovat za nutné, sledovat hladinu sodíku v séru. Pacienti se sníženou funkcí ledvin a jater viz bod 2. Pediatrická populace: Přípravek MINIRIN Melt je indikován u léčby centrálního diabetes insipidu a primární noční enurézy u dětí od 5 let.

Doporučené dávkování je stejné jako u dospělých.

V případě známek nebo symptomů retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) tzn.bolest hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče, je třeba léčbu přerušit, dokud se pacient zcela nezotaví. Při znovuzahájení léčby je třeba zajistit přísnou restrikci příjmu tekutin (viz bod 2.) Způsob podání: Tablety by se měly vložit pod jazyk a nechat se tam volně rozpustit, neměly by se polykat nebo žvýkat. Jestliže jste použil(a) více přípravku Minirin melt, než jste měl(a) Předávkování přípravkem MINIRIN Melt vede k prodloužené době trvání účinku desmopressinu se zvýšeným rizikem retence (zadržování) vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Při předávkování přerušte léčbu desmopressinem, omezte příjem tekutin a ihned se poraďte lékařem. Při náhodném požití přípravku MINIRIN Melt dítětem kontaktujte rovněž okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Minirin melt Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Minirin melt nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): Dospělí

- bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): Dospělí:

- hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě) - závrať - hypertenze (vysoký tlak) - nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa - zánět močové trubice - otoky - únava.

Děti:

- bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): Dospělí:

- ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost)) - parestézie (pocit mravenčení) - poruchy vidění - závrať - bušení srdce - ortostatická hypotenze - dušnost, nadýmání - plynatost - pocení,svědění, vyrážka, kopřivka, - křeče svalů, bolest svalů - malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění - zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie.

Děti:

- ovlivnění lability, agrese - bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy - zánět močové trubice - otoky horních a dolních končetin - únava

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): Dospělí:

- stavy zmatenosti - alergický zánět kůže

Děti:

- úzkost - noční můry - výkyvy nálad - ospalost - vysoký krevní tlak - podrážděnost

Neznámé (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit): Dospělí: anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); dehydratace, vysoké hladiny sodíku v krvi (hypernatremie); křeče, celková slabost (astenie); bezvědomí Děti: anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie), netypické chování, emoční poruchy, deprese, halucinace, nespavost, poruch pozornosti, psychomotorická hyperaktivita, křeče, krvácení z nosu (epistaxe), alergický zánět kůže, vyrážka, pocení, kopřivka.

Při léčbě primárního nočního pomočování a nočního močení u dospělých je nutné současné omezení příjmu tekutin na noc (maximálně 2 decilitry), jinak může dojít k zadržování tekutin v organismu s doprovodnými příznaky jako je přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem. 5.

JAK PŘÍPRAVEK MINIRIN Melt UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co MINIRIN Melt obsahuje - Léčivou látkou je desmopressin.

Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 60 μg obsahuje 60 μg desmopressinum, ve formě desmopressini acetas. Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 120 μg obsahuje 120 μg desmopressinum, ve formě desmopressini acetas. Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 240 μg obsahuje 240 μg desmopressinum, ve formě desmopressini acetas..

- Pomocnými látkami jsou mannitol, želatina, bezvodá kyselina citronová. Jak MINIRIN Melt vypadá a co obsahuje toto balení Tento přípravek je bíly, perorální lyofilizát, označený na jedné straně - jedním vytlačeným symbolem (MINIRIN Melt 60 μg) - dvěma vytlačenými symboly (MINIRIN Melt 120 μg) - třemi vytlačenými symboly (MINIRIN Melt 240 μg)

Velikost balení je 10, 30 a 100 perorálních lyofilizátů. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Ferring – Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika Výrobce : Ferring GmbH, Kiel, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.8.2012

Pokyny k otvírání blistrového obalu, nepřístupného pro děti

1.

Odstraňte horní okraj blistru . Při odstraňování začněte v rohu, kde je vytištěn symbol

ruky.

2. Oddělte lyofilizát odtrhnutím blistru podle svislé perforace. Lyofilizát oddělujte po

jednom.

3. Při odstraňování folie začněte v rohu s vytištěnou šipkou. Potom lze vyjmout produkt z obalu. Jestliže se tableta rozlomí na více než tři kousky, nechejte je v blistru a vezměte si novou tabletu.

4. Další tabletu zpřístupníte odstraněním blistru podél vodorovné perforace.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010, sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010 a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg

Perorální lyofilizát

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

MINIRIN Melt 60 μg: Jedna jednotka obsahuje 60 μg desmopressinum ve formě desmopressini acetas MINIRIN Melt 120 μg: Jedna jednotka obsahuje 120 μg desmopressinum ve formě desmopressini acetas MINIRIN Melt 240 μg: Jedna jednotka obsahuje 240 μg desmopressinum ve formě desmopressini acetas Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3

LÉKOVÁ FORMA

Perorální lyofilizát. MINIRIN Melt 60 μg: Bílý perorální lyofilizát kulatého tvaru, označený na jedné straně jedním vytlačeným symbolem. MINIRIN Melt 120 μg: Bílý perorální lyofilizát kulatého tvaru, označený na jedné straně dvěma vytlačenými symboly MINIRIN Melt 240 μg: Bílý perorální lyofilizát kulatého tvaru, označený na jedné straně třemi vytlačenými symboly. 4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek MINIRIN Melt je indikován :

- pro léčbu centrálního diabetu insipidu. - pro léčbu primární noční enurézy u pacientů (od pěti let věku výše) s normální schopností

koncentrovat moč

- pro symptomatickou léčbu případů nykturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční

tvorbou moči, přesahující kapacitu močového měchýře.

4.2. Dávkování a způsob podání

Způsob podání : MINIRIN Melt se vloží pod jazyk a nechá se tam volně rozpustit, není potřeba zapíjet vodou. Příjem potravy může redukovat intenzitu a délku antidiuretického účinku v nízkých dávkách desmopressinu (viz bod 4.5). V případě známek nebo příznaků retence vody a/nebo hyponatrémie (bolest hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče) je třeba léčbu přerušit, dokud se pacient plně nezotaví. Při obnovení léčby by se měla zajistit přísná restrikce příjmu tekutin (viz bod 4.4). Jestliže se nedosáhne léčebného efektu v průběhu 4 týdnů po odpovídající titraci dávky, je nutno medikaci ukončit. Centrální diabetes insipidus (CDI): Dávkování je u diabetes insipidus individuální, celková denní sublingvální dávka se běžně pohybuje v rozsahu 120 μg až 720 μg. Vhodná počáteční dávka u dospělých i dětí je 60 μg třikrát denně, podávaná sublingválně. Tento režim dávkování by se potom měl upravit podle reakce pacienta. U většiny pacientů je udržovací dávka 60 až 120 μg sublingválně třikrát denně. Primární noční enuréza (PNE): Doporučená počáteční dávka je 120 μg před spaním, podávaná sublingválně. Není-li tato dávka dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 240 μg sublingválně. Je třeba dodržovat restrikci příjmu tekutin. Přípravek MINIRIN Melt je určen pro délku léčby až po dobu 3 měsíců. Nutnost pokračování v léčbě by se měla znovu posoudit na základě období minimálně jednoho týdne, kdy nebude přípravek podáván. Nykturie: U pacientů s nykturií by se měla k prokázání noční polyurie před započetím léčby měřit diureza po dobu minimálně dvou dnů. Noční produkce moči, přesahující funkční kapacitu močového měchýře nebo přesahující třetinu 24-hodinové produkce moči je považována za noční polyurii. Doporučená denní dávka je 60 μg před spaním, podaná sublingválně. Není-li tato dávka po jednom týdnu dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 120 μg sublingválně a následně na 240 μg sublingválně vždy v týdenních intervalech. Je třeba dodržet restrikci příjmu tekutin. Specifické skupiny pacientů Starší pacienti: Nedoporučuje se zahajovat léčbu u osob starších 65 let. Jestliže se lékař u takového pacienta rozhodne uskutečnit léčbu desmopresinem, musí před zahájením této léčby u něj změřit hladinu sodíku v séru a 3 dny po jejím zahájení či po zvýšení dávky měření zopakovat a provádět je také během léčby, kdykoliv to bude považovat za nutné.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.3. Pacienti se sníženou funkcí jater viz bod 4.5. Pediatrická populace: Přípravek MINIRIN Melt je indikován u léčby centrálního diabetes insipidu a primární noční enurézy od pěti let věku výše (viz bod 5.1. a 4.2.výše). Doporučené dávkování je stejné jako u dospělých. 4.3

Kontraindikace

Přípravek MINIRIN Melt je kontraindikován v případech:

Habituální nebo psychogenní polydipsie (vedoucí k produkci moči přesahující 40 ml/kg/24

hodin;

Anamneza srdeční insuficience nebo podezření na ni a jiná onemocnění, vyžadující léčbu

diuretiky;

Středně závažná až závažná renální insuficience (clearance kreatininu nižší než 50 ml/min); Známá hyponatrémie; SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece ADH) Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Používá-li se přípravek k léčbě primární noční enurézy a při indikaci nykturie, musí být příjem tekutin v období mezi 1 hodinou před podáním přípravku a 8 hodin po jeho podání omezen. Celkový příjem tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 0,2 l. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin může vést k retenci vody a/nebo hyponatrémii s varovnými známkami a příznaky (bolesti hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech křeče) nebo i bez nich. Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o dodržování restrikce příjmu tekutin. Upozornění: Před zahájením léčby by se měla vyloučit závažná dysfunkce močového měchýře a obstrukce močových cest. U starších pacientů a pacientů, u nichž je hladina sodíku v séru ve spodní hladině normálu, se může vyskytovat zvýšené riziko hyponatrémie. Léčbu desmopressinem je třeba přerušit při akutních přidružených onemocněních, charakterizovaných nerovnováhou tekutin a/nebo elektrolytů (jako jsou systémové infekce, horečka, gastroenteritida). Opatrnosti je třeba u pacientů s rizikem zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Desmopressin by měl být užit s opatrností u pacientů s možnou nerovnováhou tekutin a/nebo elektrolytů. V případech souběžné léčby přípravky, které vyvolávají SIADH (tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpromazin a karbamazepin či v případech souběžné léčby NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) je třeba podniknout odpovídající opatření pro zamezení hyponatrémie, včetně věnování pozornosti omezení příjmu tekutin a častějšího monitorování sodíku v séru. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, o kterých je známo, že vyvolávají SIADH, tj. tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory vychytávání serotoninu, chlorpromazin a karbamazepin, stejně tak jako antidiabetika skupiny derivátů sulfonylurey např. chlorpropamide mohou vést k aditivnímu antidiuretickému účinku, který vede ke zvýšenému riziku retence vody či hyponatrémii (viz bod 4.4). Retenci vody a hyponatrémii mohou vyvolávat i NSAID (viz bod 4.4).

Souběžná léčba loperamidem může vést až ke trojnásobnému zvýšení koncentrace desmopressinu v plazmě, což může vést ke zvýšení rizika retence vody a hyponatrémie. Ačkoliv to nebylo prokázáno výzkumem, mohou stejný účinek vyvolávat i jiná léčiva, která zpomalují intestinální peristaltiku. Je nepravděpodobné, že by docházelo k interakcím mezi desmopressinem a látkami ovlivňujícími metabolismus jater, protože studie in vitro s lidskými mikrosomy neukázaly významný metabolismus desmopressinu játry. Studie interakcí in vivo však nebyly provedeny. Standardizovaná strava s obsahem 27% tuku signifikantně snížila rychlost a míru absorpce přípravku MINIRIN tablety. Žádný účinek na farmakodynamiku (tvorbu moči nebo osmolalitu) nebyl pozorován. Příjem potravy může, při podání nízkých dávek přípravku MINIRIN tablety snížit intenzitu a dobu trvání antidiuretického efektu. 4.6.

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Údaje o limitovaném počtu (n = 53) těhotných žen s diabetem insipidem, stejně tak jako údaje o limitovaném počtu (n=54) těhotných žen s von Willebrandovou chorobou, nepotvrdily žádný nepříznivý účinek desmopressinu na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. Zatím nejsou k dispozici žádné jiné relevantní epidemiologické údaje. Pokusy na zvířatech neprokázaly přímý ani nepřímý vliv na těhotenství, na vývoj embrya či plodu, na porod, ani na vývoj po narození. Při předepisování desmopressinu těhotným ženám je nutná opatrnost. Studie fertility nebyly provedeny. In vitro analýza modelu kotyledonu prokázala, že při podání terapeutické koncentrace odpovídající doporučené dávce, desmopressin neprochází skrz placentu

Kojení: Výsledky analýz mléka kojících matek, které byly léčeny vysokými dávkami desmopressinu (300 μg intranasálně), ukazují, že množství desmopressinu vyloučeného do mateřského mléka je podstatně nižší než množství, které je nezbytné pro ovlivnění diurézy. 4. 7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje MINIRIN Melt nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. .

4. 8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu: Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. U většiny dospělých pacientů, léčených na nykturii u kterých se vyskytla hyponatrémie, byly pozorovány nízké hladiny sodíku po 3 dnech podávání přípravku. Generová analýza ukázala, že u žen se riziko hyponatrémie zvyšuje se zvyšující se dávkou. U dospělých byl nejčastější hlášený nežádoucí účinek bolest hlavy (12%). Časté nežádoucí účinky byly hyponatrémie (6%), závratě(3%), hypertenze (2%) a gastrointestinální poruchy (nevolnost (4%), zvracení (1%), bolest břicha (3%), průjem (2%) a zácpa (1%)). Méně časté nežádoucí účinky jsou ovlivnění kvality spánku např. insomnie, somnolence nebo astenie.Anafylaktické reakce nebyly v rámci klinického hodnocení pozorovány, ale byly hlášeny spontánně.

U dětí byl nejčastější hlášený nežádoucí účinek bolest hlavy (1%), méně časté byly psychické poruchy (ovlivnění lability, agrese, úzkost, výkyvy nálad, noční můry ), které většinou po přerušení léčby zmizí a gastrointestinální poruchy (bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy). Anafylaktické reakce nebyly v rámci klinického hodnocení pozorovány, ale byly hlášeny spontánně. Tabulka : Dospělí: Frekvence nežádoucích účinků podle klinických studií provedených s orálně podaným desmopressinem u dospělých pacientů při léčbě nykturie (N=1557) kombinovaných s postmarketingovým sledováním všech indikací pro dospělé pacienty (vč.CDI) a zpráv z postmarketingového sledování (reakce pozorované pouze v post marketingovém sledování jsou ve sloupci „Není známo“): Vyjadřování frekvence podle MedDRA

Velmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až <1/10

Méně časté ( 1/1000 až <1/100)

Vzácné ( 1/10000 až <1/1000

Není známo

Poruchy imunitního sytému

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie*

Dehydratace,** Hypernatremie**

Psychiatrické poruchy

Insomnie

Stavy zmatenosti *

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy *

Závrať *

Somnolence, Parestezie

Křeče, * Astenie, ** Kóma*

Poruchy oka

Poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo *

Srdeční poruchy

Palpitace

Cévní poruchy

Hypertenze

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost,* Bolest břicha,* Průjem, Zácpa, Zvracení*

Dyspepsie, (HLT) Nadýmání, flatulence a distenze

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pocení , Pruritus Vyrážka Kopřivka

Alergický zánět kůže

Poruchy svalové a

Křeče svalů

kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

(HLT) syndrom močového měchýře a uretrální syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Otoky, Únava

Malátnost, * Bolest na hrudi, Chřipce podobné onemocnění

vyšetření

Zvýšení hmotnosti* Zvýšení jaterních enzymů, Hypokalemie

*Hyponatremie může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pády a v závažných případech křeče a kóma. ** bylo pozorováno pouze u CDI indikace Děti a mladiství: Frekvence nežádoucích účinků podle klinických studií provedených s orálně podaným desmopressinem u dětí a mladistvých při léčbě primární noční enurézy nykturie (N=1923). Reakce, které byly pozorovány pouze v rámci post-marketingového hodnocení byly přidány do sloupce s označením „není známo“. Vyjadřování frekvence podle MedDRA

Velmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až <1/10

Méně časté ( 1/1000 až <1/100)

Vzácné ( 1/10000 až <1/1000

Není známo

Poruchy imunitního sytému

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie*

Psychiatrické poruchy

Ovlivnění lability ** Agrese ***

Úzkost Noční můry* Výkyvy nálad ****

Netypické chování Emoční poruchy Deprese Halucinace Insomnie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy *

Somnolence

Poruchy pozornosti Psychomotorická hyperaktivita Křeče, *

Cévní poruchy

Hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální

Epistaxe

poruchy

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha,* Nevolnost,* Zvracení* Průjem,

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergický zánět kůže Vyrážka Pocení Kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

(HLT) syndrom močového měchýře a uretrální syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Periférní otoky Únava

Podrážděnost

*Hyponatremie může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pády a v závažných případech křeče a kóma. ** Post-marketingová hlášení byla stejná u dětí a mladistvých ( 18 let) ***Post-marketingová hlášení téměř výlučně u dětí a mladistvých ( 18 let) **** Post marketingová hlášení primárně u dětí ( 12 let) Specifické skupiny pacientů: U starších pacientů a pacientů, u nich je hladina sodíku v séru ve spodní hladině normálu, se může vyskytovat zvýšené riziko hyponatrémie (viz bod 4.4). 4.9

Předávkování

Předávkování přípravkem MINIRIN Melt vede k prodloužené době trvání účinku se zvýšeným rizikem retence vody a hyponatrémie. Léčba: Ačkoliv léčba hyponatrémie by měla být individuální, lze uvést následující obecná doporučení: přerušení léčby desmopressinem, restrikce příjmu tekutin a v případě potřeby symptomatická léčba. 5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vasopressin a analogy. ATC skupina: H01B A02. Přípravek MINIRIN Melt obsahuje desmopressin, strukturální analog přirozeného hormonu hypofýzy arginin-vasopressinu. Rozdíl je dán desaminací cysteinu a substitucí L-argininu D-argininem. To má za následek podstatně delší dobu účinku a úplné potlačení presorického účinku v klinicky používaných dávkách. Klinické studie s přípravkem MINIRIN tablety při léčbě nykturie prokázaly následující:

u 39% pacientů léčených desmopressinem bylo dosaženo snížení celkového počtu nočních

močení o minimálně 50% oproti 5% pacientů, kterým bylo podáváno placebo (p<0,0001).

Průměrný počet nočních močení poklesl u desmopressinu o 44% oproti 15% u placeba

(p<0,0001).

Medián doby trvání prvního nenarušovaného období spánku se zvýšil u desmopressinu o 64%

oproti 20% u placeba (p<0,0001).

Průměrná doba trvání prvního nenarušovaného období spánku se zvýšila u desmopressinu o 2

hodiny oproti 31 minutám u placeba (p<0,0001).

Účinek léčby individuálními orálními dávkami přípravku MINIRIN tablety od 0,1 do 0,4 mg po dobu 3 týdnů ve srovnání s placebem (shromážděné údaje)

Desmopressin

Placebo

Statistická významnost oproti placebu

Proměnná

Průměrná hodnota na počátku léčby

Průměrná hodnota během tří týdnů léčby

Průměrná hodnota na počátku léčby

Průměrná hodnota během tří týdnů léčby

Počet močení v průběhu noci vyprazdňování

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

(p<0,0001)

Koeficient noční diurézy (ml/min.)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

(p<0,0001)

Doba trvání prvního období nenarušovaného spánku (min.)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

(p<0,0001)

V souvislosti s nežádoucími příhodami přerušilo 8% procent pacientů léčbu v průběhu období titrace dávky a 2% pacientů v následném období dvojitě zaslepené léčby (0,63% léčených desmopressinem a 1,45%, kterým bylo podáváno placebo). 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Celková průměrná systémová biologická dostupnost sublingválně podávaného desmopressinu jako přípravku MINIRIN Melt v dávkách 200, 400 a 800 μg je 0,25% s 95% intervalem spolehlivosti rozmezí 0,21-0,31%. Cmax byla po podání 200, 400 resp. 800 μg 14, 30 a 65 pg/ml, tmax byl pozorován

0,5 – 2,0 hodiny po podání. Geometrický průměr terminálního poločasu je 2,8 (CV = 24%) hodiny. Korelační tabulka mezi přípravky MINIRIN tablet a MINIRIN Melt: MINIRIN tablety

MINIRIN tablety

MINIRIN Melt

MINIRIN Melt

Desmopressin acetát Volná báze

desmopressinu

Volná báze desmopressinu

Desmopressin acetát

0,1 mg

89 μg

60 μg

Cca 67 μg*

0,2 mg

178 μg

120 μg

Cca 135 μg*

0,4 mg

356 μg

240 μg

Cca 270 μg*

* Počítáno pro účel srovnání

Distribuční objem desmopressinu po intravenosním podání je 33 litrů (0,41 l/kg). Desmopressin neprostupuje hematoencefalitickou bariérou. Desmopressin vykazuje střední až vysokou variabilitu biologické dostupnosti, jak v rámci subjektů tak mezi jednotlivými subjekty. Souběžné požívání potravy snižuje rychlost a rozsah absorpce o 40%. Studie in vitro na preparátech z lidských jaterních mikrozómů prokázaly, že desmopressin není významně metabolizován a tudíž není pravděpodobné, že by docházelo u člověka k in vivo metabolismu v játrech.

Po intravenosní injekci lze do 24 hodin se vyloučí 45% množství podaného desmopressinu v moči. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bez zvláštních informací. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Želatina Mannitol Kyselina citronová bezvodá 6.2.

Imkompatibility

Neuplatňuje se

.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný blistr z vrstveného materiálu (spodní část z PVC/polyamid/Al/polyamidPVC, vrchní část z papír/PET/Al/lak) Velikost balení je 10, 30 a 100 perorálních lyofilizátů . Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

MINIRIN Melt 60 μg : 56/358/05-C MINIRIN Melt 120 μg : 56/359/05-C MINIRIN Melt 240 μg : 56/360/05-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10. 2005/22.8.2012 10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.8.2012


nahoru

Informace na obalu

1

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MINIRIN Melt 120 μg (Desmopressini acetas) 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 perorální lyofilizát obsahuje 120 μg desmopressinum ve formě desmopressini acetas 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: želatina, mannitol, kyselina citronová bezvodá 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Perorální lyofilizát 10 perorálních lyofilizátů 30 perorálních lyofilizátů 100 perorálních lyofilizátů 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K podání pod jazyk. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP.: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí..

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Ferring – Léčiva,a.s. Jesenice u Prahy Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 56/359/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU MINIRIN Melt 120 μg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MINIRIN Melt 120 μg (Desmopressini acetas) por.lyo. 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring 3.

POUŽITELNOST

EXP.: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.