Minirin 0,2 Mg Tablety

Kód 0098931 ( )
Registrační číslo 56/ 354/98-C
Název MINIRIN 0,2 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0098930 POR TBL NOB 15X0.2MG Tableta, Perorální podání
0042452 POR TBL NOB 30X0.2MG Tableta, Perorální podání
0098931 POR TBL NOB 90X0.2MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MINIRIN 0,2 MG TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44746/2008, sukls44747/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Minirin 0,1 mg tablety Minirin 0,2 mg tablety

(desmopressin acetas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek MINIRIN tablety a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MINIRIN tablety užívat

3.

Jak se přípravek MINIRIN tablety užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek MINIRIN tablety uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Desmopresin je syntetický analog přirozeného hormonu neurohypofýzy (zadního laloku podvěsku mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Oproti přirozenému hormonu se liší tím, že má podstatně vyšší účinek antidiuretický (snižuje tvorbu moči), ale téměř žádný účinek na hladké svalstvo. Přípravek MINIRIN tablety jsou indikovány:

-k léčbě centrálního diabetu insipidu -k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších pěti let s normální koncentrační schopností ledvin. - k symptomatické léčbě nykturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MINIRIN tablety v následujících případech:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na desmopressin nebo na kteroukoli další složku

přípravku

- jestliže trpíte habituální nebo psychogenní polydipsii (chorobná žíznivost podmíněná

psychickým stavem pacienta)

- jestliže trpíte jakýmkoli stavem spojeným s nadměrným zadržováním tekutin v těle nebo

doprovázeným sníženou osmolalitou plasmy

- jestliže trpíte sníženou hladinou sodíku v séru - v případě střední a těžké renální insuficience (ledvinná nedostatečnost)

- v případě syndromu nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN tablety je zapotřebí Při léčbě nočního pomočování a nykturie (nočního močení u dospělých) je třeba omezit příjem tekutin na noc pouze na množství nutné k zahnání žízně, a to 1 hodinu před podáním přípravku MINIRIN tablety až do následujícího rána (nejméně 8 hodin). Celkový příjem tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 2 dcl. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin zvyšuje retenci tekutin a riziko hyponatrémie spojené s příznaky jako bolest hlavy, nauzea a zvracení, přírůstek tělesné hmotnosti a ve vážných případech křeče. Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o dodržování restrikce příjmu tekutin. Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (např. horečnatá onemocnění) léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. V průběhu dne není nutno příjem tekutin omezovat a pacient by měl dodržovat normální pitný režim. Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě přípravkem MINIRIN tablety v následujících případech: u pacientů léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy –tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné léčbě nesteroidními protizánětlivými léky. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Nesteroidní protizánětlivé léky (skupina léků užívaná při onemocněních pohybového ústrojí a při revmatismu) mohou navozovat retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě). Účinky diuretik (močopudné látky užívané především k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a přípravku MINIRIN tablet se vzájemně oslabují. U neúplného diabetu insipidu nebo u zdravé hypofýzy je účinek zvyšován léky, které podporují vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy – tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a klofibrát. Souběžná léčba loperamidem (účinná látka některých léků proti průjmu) může zvyšovat koncentraci desmopresinu v plazmě, což může vést ke zvýšení rizika retence (zadržování) vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě) Používání přípravku MINIRIN tablety s jídlem a pitím Příjem potravy může omezit intenzitu a délku antidiuretického účinku orálně aplikovaného desmopresinu. Těhotenství a kojení MINIRIN tablety lze užívat i v těhotenství a době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody oproti možnému riziku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu léčby enuresis nocturna by měl lékař pacientovi laboratorně sledovat osmolalitu moči, v případě potřeby též mineralogram a osmolalitu plazmy (vyšetřením krve), zvláště při podávání vyšších dávek a pravidelné dlouhodobé léčbě. Předávkování vede k prodloužení účinku se zvýšením rizika zadržování tekutin a hyponatrémie. Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MINIRIN tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávku určuje vždy lékař individuálně. Centrální diabetes insipidus (úplavice močová) Optimální dávku stanoví vždy individuálně lékař. Podle dosavadních klinických zkušeností se denní dávka pohybuje v rozmezí 0,2 mg až 1,2 mg (tj. v rozmezí 2 až 12 tablet přípravku MINIRIN 0,1 mg nebo 1 až 6 tablet přípravku MINIRIN 0,2 mg). Vhodná počínající dávka pro děti a dospělé je 0,1 mg (tj. 1 tableta MINIRIN 0,1 mg nebo 1/2 tablety MINIRIN 0,2 mg) třikrát denně. Dávka se potom přizpůsobuje podle reakce pacienta. Pro většinu pacientů je 0,1 – 0,2 mg (tj. 1 –2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 –1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) třikrát denně optimální dávkový režim. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn. bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, má být léčba přerušena a dávka upravena. Primární enuresis nocturna (primární noční pomočování) Vhodná počáteční dávka je 0,2 mg (tj. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg nebo 1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) před spaním. Dávku je možné zvýšit na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg nebo 2 tablety přípravku MINIRIN 0,2 mg) v případě, že nižší dávkování nemá dostatečný účinek. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn. bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba léčbu ihned přerušit. Nycturia (noční močení u dospělých) Doporučovaná počáteční dávka je 0,1 mg (tj. 1 tableta MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 tablety MINIRIN 0,2 mg) před spaním. Pokud tato dávka není dostatečně účinná po jednom týdnu, může být zvýšena na 0,2 mg (tj. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) a následně až na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,2 mg) při postupném zvyšování dávky vždy v týdenních intervalech až do žádoucího účinku. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). U pacientů od 65 let věku má lékař provést měření hladiny sodíku v séru (vyšetřením krve), a to před zahájením léčby a 3 dny po jejím začátku a po každém zvýšení dávky. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn. bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba léčbu ihned přerušit. Přípravek MINIRIN tablety může být užívány společně s jídlem. Jestliže jste užil(a) více přípravku MINIRIN tablety, než jste měl(a)

Předávkování tabletami MINIRIN tablety vede k prodlouženému působení a zvýšenému nebezpečí retence (zadržování) tekutin či hyponatremie ((snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Léčení Ačkoliv by léčení hyponatremie mělo být individuální, lze doporučit přerušení aplikace desmopresinu, omezení příjmu tekutin a v případě potřeby symptomatickou léčbu. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MINIRIN tablety Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MINIRIN tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): Dospělí

- bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): Dospělí:

- hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě) - závrať - hypertenze (vysoký tlak) - nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa - zánět močové trubice - otoky - únava.

Děti:

- bolest hlavy - zánět močové trubice

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): Dospělí:

- ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost) nebo astenie

(tělesná slabost))

- poruchy vidění - závrať - bušení srdce - ortostatická hypotenze - dušnost, nadýmání - plynatost - pocení,svědění, vyrážka, kopřivka, - křeče svalů, bolest svalů

- malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění - zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie.

Děti:

- ovlivnění lability, agrese - hypertenze (vysoký tlak) - bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy - otoky horních a dolních končetin, únava - únava

Při léčbě nočního pomočování a nočního močení u dospělých je nutné současné omezení příjmu tekutin na noc, jinak může dojít k zadržování tekutin v organismu s doprovodnými příznaky jako je přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem. 5.

JAK PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek MINIRIN tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti}.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MINIRIN tablety obsahuje - Léčivou látkou je desmopressini acetas

Jedna tableta Minirin 0,1 mg obsahuje 0,1 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,089 mg desmopresinum. Jedna tableta Minirin 0,2 mg obsahuje 0,2 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,178 mg desmopresinum.

- Pomocnými látkami jsou : monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon, magnesium-stearát. Jak MINIRIN tablety vypadá a co obsahuje toto balení Tento přípravek jsou bílé, oválné a vypouklé tablety s rýhou na jedné straně a na druhé s označením 0,1 (Minirin 0,1 mg) nebo 0,2 (Minirin 0,2 mg). Velikost baleni: Minirin 0,1 mg tablety –15, 30 a 90 tablet v lahvičce Minirin 0,2 mg tablety –15, 30 a 90 tablet v lahvičce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Ferring -Léčiva, a. s., Jesenice u Prahy, Česká republika Výrobce: Ferring GmbH, Kiel, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44746/2008, sukls44747/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Minirin 0,1 mg tablety Minirin 0,2 mg tablety

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Minirin 0,1 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 0,1 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,089 mg desmopresinum.

Minirin 0,2 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 0,2 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,178 mg desmopresinum.

Pomocné látky viz 6.1.

3

LÉKOVÁ FORMA

Minirin 0,1 mg tablety: Bílé, oválné a vypouklé tablety s rýhou na jedné straně a na druhé označení 0,1.

Minirin 0,2 mg tablety: Bílé, kulaté a vypouklé tablety s rýhou na jedné straně a na druhé označení 0,2.

4

KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1

Terapeutické indikace. Tablety MINIRIN jsou indikovány: -k léčbě centrálního diabetu insipidu -k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších pěti let s normální koncentrační schopností ledvin. - k symptomatické léčbě nykturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře.

4. 2

Dávkování a způsob podání

Příjem potravy může redukovat intenzitu a délku antidiuretického účinku v nízkých dávkách desmopressinu (viz bod 4.5). V případě známek nebo příznaků retence vody a/nebo hyponatrémie (bolest hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče) je třeba léčbu přerušit dokud se pacient plně nezotaví. Při obnovení léčby by se měla zajistit přísná restrikce příjmu tekutin (viz bod 4.4). Jestliže se nedosáhne léčebného efektu v průběhu 4 týdnů po odpovídající titraci dávky, je nutno medikaci ukončit. Centrální diabetes insipidus: Optimální dávku je vždy třeba stanovit individuálně. Podle dosavadních klinických zkušeností se denní dávka pohybuje v rozmezí 0,2 mg až 1,2 mg. Vhodná počínající dávka pro děti a dospělé je 0,1 mg třikrát denně. Dávka se potom přizpůsobuje podle reakce pacienta. Pro většinu pacientů je 0,1 - 0,2 mg třikrát denně optimální dávkový režim. V případě příznaků retence vody nebo hyponatrémie má být léčba přerušena a dávka upravena. Primární enuresis nocturna:

Vhodná počáteční dávka je 0,2 mg před spaním. Dávku je možné zvýšit na 0,4 mg v případě, že nižší dávkování nemá dostatečný efekt. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz 4.4). Pokud se objeví příznaky retence vody a/nebo hyponatrémie (bolest hlavy, nausea a zvracení, přírůstek hmotnosti a, ve vážných případech křeče), je třeba léčbu přerušit až do úplné úpravy stavu. Při obnovení léčby je třeba striktně dodržovat restrikci příjmu tekutin. V indikaci primární noční enurezy je možné přípravek aplikovat bez přerušení až po dobu 3 měsíců. Potřeba pokračovat v léčbě se musí znovu posoudit po uplynutí nejméně jednoho týdne bez aplikace tablet MINIRIN.

Nykturia: U pacientů s nykturií je nutno minimálně 2 dny před zahájením léčby sledovat četnost močení a měřit objem moče. Jestliže tvorba moče v noci převyšuje funkční kapacitu měchýře nebo 1/3 čtyřiadvacetihodinové tvorby, je to považováno za noční polyurii. Doporučovaná počáteční dávka je 0,1 mg před spaním. Pokud tato dávka není dostatečně účinná po jednom týdnu, může být zvýšena na 0,2 mg a následně až na 0,4 mg při postupném zvyšování dávky vždy v týdenních intervalech až do žádoucího účinku. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz 4.4). Specifické skupiny pacientů Starší pacienti: Nedoporučuje se zahajovat léčbu u osob starších 65 let. Jestliže se lékař u takového pacienta rozhodne uskutečnit léčbu desmopresinem, musí před zahájením této léčby u něj změřit hladinu sodíku v séru a 3 dny po jejím zahájení či po zvýšení dávky měření zopakovat a provádět je také během léčby, kdykoliv to bude považovat za nutné. Pacienti se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.3.

Pacienti se sníženou funkcí jater viz bod 4.5.

Pediatrická populace: Přípravek je indikován u léčby centrálního diabetes insipidu a primární noční enurézy (viz bod 5.1. a 4.2.výše). Dávkování je stejné jako pro dospělé. 4. 3

Kontraindikace

Tablety MINIRIN jsou kontraindikovány v těchto případech:

habituální nebo psychogenní polydipsie (v jejímž důsledku dochází k vyšší tvorbě moči než

40 ml/kg/24 hodiny);

anamnéza známé srdeční insuficience nebo podezření na její existenci a jiné stavy vyžadující

léčbu diuretiky;

střední a těžká renální insuficience (clearance kreatininu nižší než 50 ml/min); opakovaná hyponatrémie; syndrom nepřiměřené sekrece ADH; přecitlivělost na desmopresin nebo na jakoukoliv pomocnou látku tablet MINIRIN.

4. 4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při léčbě nočního pomočování a nocturie je třeba omezit příjem tekutin na minimum, a to 1 hodinu před podáním tablet MINIRIN až do následujícího rána ( nejméně 8 hodin). Celkový příjem tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 0,2 l. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin může vést k retenci tekutin a hyponatrémii spojené s možnými příznaky jako bolest hlavy, nausea a zvracení, zvýšení tělesné hmotnosti a ve vážných případech křeče.

Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o dodržování restrikce příjmu tekutin. Upozornění: Před zahájením léčby je nutno vyloučit těžkou dysfunkci močového měchýře a neprůchodnost močových cest. U pacientů starších 65 let je zvýšené riziko hyponatrémie. Léčbu desmopresinem je nutno přerušit při akutních onemocněních, pro něž je charakteristická dysbalance tekutin/elektrolytů (např.systémové infekce, horečnatá onemocnění a gastroenteritida). Opatrnosti je třeba u pacientů s rizikem zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Desmopressin by měl být užit s opatrností u pacientů s možnou nerovnováhou tekutin a/nebo elektrolytů. Při souběžné léčbě léky, o nichž je známo, že stimulují vylučování ADH z neurohypofýzy, například tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), chlorpromazin a karbamazepin a při souběžné léčbě nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) , je zvýšené riziko hyponatremie, proto je nutné důkladně omezit příjem tekutin a častější kontrolovat hladinu sodíku v séru.

4. 5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, o nichž je známo, že že stimulují vylučování ADH z neurohypofýzy, například tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpromazin a karbamazepin, stejně tak jako antidiabetika skupiny derivátů sulfonylurey např. chlorpropamide mohou vyvolávat doplňkový antidiuretický účinek vedoucí ke zvýšení nebezpečí retence vody nebo hyponatrémie (viz 4.4). Nesteroidní protizánětlivé léky zvyšují pravděpodobnost retence vody a hyponatrémie (viz 4.4). Souběžná léčba loperamidem může mít za následek trojnásobné zvýšení koncentrace desmopresinu v séru, což může vést ke zvýšenému nebezpečí retence vody či hyponatrémie. Ačkoliv to nebylo zkoumáno, stejný účinek by mohla mít jiná léčiva zpomalující intestinální peristaltiku. Interakce desmopresinu s léky působícími na látkovou přeměnu v játrech je nepravděpodobná, jak vyplývá ze studií in vitro s lidskými mikrozómy – bylo prokázáno, že se desmopresin látkové přeměny v játrech významně neúčastní. Formální interakční studie in vivo však nebyly provedeny. Současné požití s jídlem zvýší rychlost a prodlouží absorpci přípravku MINIRIN tablety o 40%. Co se týče farmakodynamiky (tvorba moče a osmolalita), nebyl pozorován žádný významný vliv. Příjem potravy může omezit intenzitu a délku antidiuretického účinku orálně aplikovaného desmopresinu.

4. 6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Limitované údaje o počtu (n = 53) těhotných žen s diabetem insipidem, stejně tak jako údaje o limitovaném počtu (n=53) těhotných žen s von Willebrandovou chorobou, neprokazují žádný nepříznivý účinek desmopresinu na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. Zatím nejsou k dispozici žádné jiné relevantní epidemiologické údaje. Pokusy na zvířatech neprokázaly přímý ani nepřímý vliv na těhotenství, na vývoj embrya či plodu, na porod, ani na vývoj po narození. Při předepisování desmopresinu těhotným ženám je nutná opatrnost.

Studie fertility nebyly provedeny. In vitro analýza modelu kotyledonu prokázala, že při podání terapeutické koncentrace odpovídající doporučené dávce, desmopressin neprochází skrz placentu Kojení: Výsledky analýz mléka kojících matek, které užívaly vysoké dávky desmopresinu (300 µg intranasálně) ukazují, že množství desmopresinu vyloučeného do mateřského mléka je značně nižší, než je potřebné k ovlivnění diurézy. 4. 7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje 4. 8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu: Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. U většiny dospělých pacientů, léčených na nykturii u kterých se vyskytla hyponatrémie, byly pozorovány nízké hladiny sodíku po 3 dnech podávání přípravku. Generová analýza ukázala, že u žen se riziko hyponatrémie zvyšuje se zvyšující se dávkou. U dospělých byl nejčastější hlášený nežádoucí účinek bolest hlavy (12%). Časté nežádoucí účinky byly hyponatrémie (6%), závratě(3%), hypertenze (2%) a gastrointestinální poruchy (nevolnost (4%), zvracení (1%), bolest břicha (3%), průjem (2%) a zácpa (1%)). Méně časté nežádoucí účinky jsou ovlivnění kvality spánku např. insomnie, somnolence nebo astenie.Anafylaktické reakce nebyly v rámci klinického hodnocení pozorovány, ale byly hlášeny spontánně. U dětí byl nejčastější hlášený nežádoucí účinek bolest hlavy (1%), méně časté byly psychické poruchy (ovlivnění lability, agrese, úzkost, výkyvy nálad, noční můry ), které většinou po přerušení léčby zmizí a gastrointestinální poruchy (bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy). Anafylaktické reakce nebyly v rámci klinického hodnocení pozorovány, ale byly hlášeny spontánně. Tabulka : Dospělí: Frekvence nežádoucích účinků podle klinických studií provedených s orálně podaným desmopressinem u dospělých pacientů při léčbě nykturie (N=1557) kombinovaných s postmarketingovým sledováním všech indikací pro dospělé pacienty (vč.CDI) a zpráv z postmarketingového sledování (reakce pozorované pouze v post marketingovém sledování jsou ve sloupci „Není známo“): Vyjadřování frekvence podle MedDRA

Velmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až <1/10

Méně časté ( 1/1000 až <1/100)

Vzácné ( 1/10000 až <1/1000

Není známo

Poruchy imunitního sytému

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie*

Dehydratace,** Hypernatremie**

Psychiatrické poruchy

Insomnie

Stavy zmatenosti

*

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy *

Závrať *

Somnolence, Parestezie

Křeče, * Astenie, ** Kóma*

Poruchy oka

Poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo *

Srdeční poruchy

Palpitace

Cévní poruchy

Hypertenze

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost,* Bolest břicha,* Průjem, Zácpa, Zvracení*

Dyspepsie, (HLT) Nadýmání, flatulence a distenze

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pocení , Pruritus Vyrážka Kopřivka

Alergický zánět kůže

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Křeče svalů Myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

(HLT) syndrom močového měchýře a uretrální syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Otoky, Únava

Malátnost, * Bolest na hrudi, Chřipce podobné onemocnění

vyšetření

Zvýšení hmotnosti* Zvýšení jaterních enzymů, Hypokalemie

*Hyponatremie může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pády a v závažných případech křeče a kóma. ** bylo pozorováno pouze u CDI indikace.

Děti a mladiství:Frekvence nežádoucích účinků podle klinických studií provedených s orálně podaným desmopressinem u dětí a mladistvých při léčbě primární noční enurézy nykturie (N=1923). Reakce, které byly pozorovány pouze v rámci post-marketingového hodnocení byly přidány do sloupce s označením „není známo“.

Vyjadřování frekvence podle MedDRA

Velmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až <1/10

Méně časté ( 1/1000 až <1/100)

Vzácné ( 1/10000 až <1/1000

Není známo

Poruchy imunitního sytému

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie*

Psychiatrické poruchy

Ovlivnění lability ** Agrese ***

Úzkost Noční můry* Výkyvy nálad ****

Netypické chování Emoční poruchy Deprese Halucinace Insomnie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy *

Parestezie

Somnolence

Poruchy pozornosti Psychomotorická hyperaktivita Křeče, *

Cévní poruchy

Hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha,* Nevolnost,* Zvracení* Průjem,

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergický zánět kůže Vyrážka Pocení Kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

(HLT) syndrom močového měchýře a uretrální syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Periférní otoky Únava

Podrážděnost

*Hyponatremie může způsobit bolest hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, vertigo, pády a v závažných případech křeče a kóma. ** Post-marketingová hlášení byla stejně u dětí a mladistvých ( 18 let) ***Post-marketingová hlášení téměř výlučně u dětí a mladistvých ( 18 let)

**** Post marketingová hlášení primárně u dětí ( 12 let) Specifické skupiny pacientů: U starších pacientů a pacientů, u nich je hladina sodíku v séru ve spodní hladině normálu, se může vyskytovat zvýšené riziko hyponatrémie. 4. 9

Předávkování

Předávkování tabletami MINIRIN vede k prodlouženému působení a zvýšenému nebezpečí retence tekutin či hyponatremie. Léčení Ačkoliv by léčení hyponatremie mělo být individuální, lze doporučit přerušení aplikace desmopresinu, omezení příjmu tekutin a v případě potřeby symptomatickou léčbu.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC skupina : hormony - vazopresin a analogy - H01B A02 Tablety MINIRIN obsahují desmopresin, strukturální analog endogenního lidského hormonu zadního laloku hypofýzy, arginin vazopresinu. Rozdíl spočívá v dezaminaci cysteinu a v nahrazení L-argininu D-argininem. To má za následek podstatně delší působení a naprostou absenci presorického účinku při klinicky používaných dávkách. Desmopresin je velmi účinná látka s EC50 hodnotou pro antidiuretický

účinek 1.6 pg/ml. Po orální aplikaci lze očekávat účinek trvající od 6 do 14 nebo více hodin. Klinické zkoušky tablet desmopresinu při léčbě nokturie ukázaly toto:

Minimálně 50 % snížení průměrného počtu močení během noci bylo dosaženo u 39 %

pacientů užívajících desmopresin ve srovnání s 5 % pacientů užívajících placebo (p<0.0001).

Průměrný počet močení za noc se snížil o 44 % u pacientů užívajících desmopresin ve

srovnání s 15 % u pacientů užívajících placebo (p<0.0001).

Průměrné délka první etapy nerušeného spánku se při užívání desmopresinu zvýšila o 64

%, zatímco při užívání placeba o 20 % (p<0.0001).

Průměrná délka prvního intervalu nerušeného spánku se při užívání desmopresinu zvýšila

o 2 hodiny ve srovnání s 31 min. při užívání placeba (p<0.0001).

Výsledek léčby s orální aplikací individuálních dávek 0,1 mg až 0,4 mg desmopresinu trvající 3 týdny ve srovnání s aplikací placeba (získané údaje)

Desmopresin

Placebo

Statistická váha versus placebo

Proměnná

Průměrná základní hodnota

Průměrná hodnota během 3 týdnů léčby

Průměrná základní hodnota

Průměrná hodnota během 3 týdnů léčby

Počet močení v průběhu noci

2.97 (0.84)

1.68 (0.86)

3.03 (1.10)

2.54 (1.05)

p<0.0001

Intenzita noční diurézy (ml/min.)

1,51 (0.55)

0.87 (0.34)

1.55 (0.57)

1.44 (0.57)

p<0.0001

Délka prvního intervalu neruše-ného spánku (min.)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p<0.0001

Ve fázi titrace dávky přerušilo léčbu 8 % pacientů pro vedlejší účinky a 2 % pacientů ji přerušila v následující dvojitě slepé fázi (0,63 % osob užívajících desmopresin a 1,45 % osob užívajících placebo). 5. 2

Farmakokinetické vlastnosti

Absolutní biologická dostupnost orálně aplikovaného desmopresinu se pohybuje v rozsahu 0,08 % až 0,16 %. Maximální koncentrace v plazmě se dosahuje během 2 hodin. Souběžný příjem potravy snižuje rychlost a rozsah absorpce o 40 %. Distribuční objem činí 0,2 až 0,3 l/kg. Desmopresin neprochází hematoencefalickou bariérou. Biologický poločas po perorální aplikaci se pohybuje v rozsahu 2,0 až 3,21 hod.. Desmopresin vykazuje mírnou až vysokou proměnlivost biologické dostupnosti v rámci jednoho subjektu i mezi subjekty. Po orální aplikaci jednotlivé dávky 2 x 200 μg Minirin tablety zdravým dobrovolníkům, přibližně 50% dobrovolníků mělo koncentraci desmopresinu v plazmě vyšší než 1 pg/ml po dobu nejméně 14 hodin po podání. Studie in-vitro s mikrozómy lidských jater prokázaly, že se nemetabolizuje významné množství desmopresinu, takže látková přeměna v játrech in vivo p není pravděpodobná. Po intravenózní injekci lze 45 % množství desmopresinu do 24 hodin izolovat v moči.

5. 3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bez zvláštních informací. 6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon, magnesium-stearát. 6. 2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6. 3

Doba použitelnosti

3 roky 6. 4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu. 6. 5

Druh obalu a velikost balení

HDPE lahvička s ochranným šroubovacím PP uzávěrem s HDPE kontejnerem se silikagelem, krabička. Velikost balení: Minirin 0,1mg tablety 15, 30 a 90 tablet v lahvičce

Minirin 0,2mg tablety 15, 30 a 90 tablet v lahvičce

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring - Léčiva a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika 8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/353/98-C Minirin 0,1 mg tablety 56/354/98-C

Minirin 0,2 mg tablety

9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.12.1998 / 25.7.2012 10

DATUM REVIZE TEXTU

25.7.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Minirin 0,2 mg tablety (desmopressini acetas) 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje 0,2 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,178 mg desmopresinum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Laktosa, bramborový škrob, magnesium-strearát, povidon 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety 15 tablet 30 tablet 90 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Ferring – Léčiva, a.s. Jesenice u Prahy Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 56/354/98-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Minirin 0,2 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Minirin 0, 2 mg tablety (desmopressini acetas) 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

K perorálnímu podání 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 tableta obsahuje 0,2 mg desmopressini acetas 15 tablet 30 tablet 90 tablet 6.

JINÉ

Ferring- Léčiva, a.s.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.