Metastron

Kód 0066455 ( )
Registrační číslo 88/ 028/93-C
Název METASTRON
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GE Healthcare Limited, Amersham, Buckinghamshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066455 INJ SOL 1X4ML/150MB EXP:D Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak METASTRON

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls248709/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

METASTRON

Injekční roztok

Strontii chloridum 89Sr

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-

ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu,

-

máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře,

-

pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud

si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo sestře. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Metastron a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metastron používat

3.

Jak se Metastron používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Metastron uchovávat

6.

Další informace

1

CO JE METASTRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Metastron je radiofarmakum.

- obsahuje léčivou látku Strontii chloridum 89Sr (chlorid strontnatý (89Sr)), - může se použít pro léčbu bolestí způsobených sekundárními kostními metastázami při

karcinomu prostaty ve stádiu, kdy je hormonální terapie neúspěšná,

- použití Metastronu představuje podání radioaktivity. Lékař se pro jeho podání rozhodne,

je-li přesvědčen, že je pro Vás léčení Metastronem vhodné a možný prospěch převažuje riziko léčení. Vysvětlí Vám vše, co byste potřeboval o účinku Metastronu vědět.

2

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE METASTRON

POUŽÍVAT Nepoužívejte Metastron:

- jestliže trpíte onemocněním, při kterém se prokáže vážný útlum kostní dřeně zejména se

sníženým počtem bílých krvinek nebo krevních destiček,

- je nutné pečlivě zvážit podání Metastronu dětem.

Nepoužívejte Metastron, týká-li se Vás výše uvedené. Nejste-li si jistý, sdělte to svému lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití Metastronu je zapotřebí Před použitím Metastronu ověřte s Vaším lékařem:

- zda netrpíte poruchou funkce ledvin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Mohou to být i léčiva rostlinného původu. Je to proto, že některá léčiva mohou ovlivnit účinek Metastronu. Před podáním Metastronu informujte svého lékaře, zda neužíváte některé z léků obsahujících vápník. Nejste-li si jisti, zda se Vás něco z výše uvedeného týká, řekněte to před podáním Metastronu Vašemu lékaři. Těhotenství a kojení Vzhledem k indikaci to není relevantní. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Zeptejte se svého lékaře, zda můžete po podání Metastronu řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o Metastronu Při použití Metastronu jste vystaven radioaktivitě. Před podáním léčiva Váš lékař vždy uváží možná rizika a přínosy tohoto přípravku. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 3

JAK SE METASTRON POUŽÍVÁ

Metastron Vám bude podán speciálně vyškolenou a kvalifikovanou osobou.

- Metastron se vždy používá pouze v nemocnici nebo na klinice. - Jestliže se léčíte vápníkem, nejméně 2 týdny před podáním Metastronu Vám lékař tuto

terapii přeruší.

- Před zahájením vyšetření budete vyzváni pít větší množství tekutin a během prvních

hodin po vyšetření k co nejčastějšímu vyprazdňování moči.

- Během několika prvních dní po injekci můžete pociťovat zvýšenou bolest. Lékař pak

rozhodne její léčení normálními léky proti bolestem.

- Osoba, která Vám podá Metastron, Vám vysvětlí vše, co pro jeho bezpečné použití

potřebujete vědět.

- Je důležité, aby pacient, nebo jeho příbuzní a ošetřující personál dostali písemnou

informaci týkající se léčení a bezpečnostních opatření s tím spojených.

- Účinek Metastronu uvnitř organismu je omezen na malou oblast, ve které se hromadí.

Proto nemůže tělesný kontakt s pacientem ublížit žádnému člověku. Během prvních několika dní po injekci však bude Metastron ve Vaší krvi a moči a bude třeba po dobu prvního týdne dodržovat následující opatření:

- Tam, kde je na toaletě k dispozici normální mísa, měla by být použita přednostně

před mušlí. Toaleta by se měla splachovat dvakrát.

- Jakákoliv místa potřísněná močí setřete papírem a spláchněte jej. - Po každém použití toalety si vždy umyjte ruce.

- Dojde-li k potřísnění Vašeho prádla nebo šatů močí, ihned je vyperte. Perte toto

prádlo samostatně od ostatního a dobře jej vymáchejte.

- Používáte-li jakékoliv zařízení na sběr moči, nechte si poradit od Vašeho lékaře. - V případě poranění dobře opláchněte veškerou krev.

Bude-li potřeba dodržovat po použití tohoto přípravku některá další zvláštní opatření, lékař Vás o tom bude informovat. Obvyklá dávka je:

- jednorázová injekce 150 MBq (viz bod 6). Lékař Vám dávku s ohledem na Vaši tělesnou

hmotnost upraví.

O dávce, která bude pro Vás nejvhodnější, rozhodne lékař. Jestliže jste dostal více Metastronu než jste měl Metastron se podává v nemocnici nebo na klinice speciálně vyškolenou a kvalifikovanou osobou. Je nepravděpodobné, že ho dostanete příliš mnoho. Budete-li mít nějaké obavy, promluvte si s Vaším lékařem. 4

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Metastron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se projevit tyto nežádoucí účinky:

- dochází k přechodnému zhoršení bolesti, - útlum kostní dřeně, což se může projevit snížením počtu krevních destiček, bílých

krvinek, snížením červeného krevního barviva, nebo počtem červených krvinek,

- časté návaly.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo sestře. 5

JAK METASTRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení léku je označeno informací o správných podmínkách skladování a době použitelnosti dané šarže. Zaměstnanci nemocnice zajistí, že lék je správně uchováván a zlikvidován a není použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. 6

DALŠÍ INFORMACE

Co Metastron obsahuje

- Léčivou látkou je Strontii chloridum 89Sr. Každá lahvička Metastronu obsahuje 150

MBq/4 ml (MBq – Megabecquerel – jednotka, kterou se měří radioaktivita stroncia-89 v určitém čase).

- Pomocnými látkami jsou chlorid strontnatý a voda na injekci.

Jak Metastron vypadá a co obsahuje toto balení Metastron se dodává jako jedna lahvička z bezbarvého skla, obsahující injekční roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA Velká Británie Výrobce GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG Gieselweg 1 38110 Braunschweig Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.11.2012 Číslo registrace 88/028/93-C


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls248709/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

METASTRON Injekční roztok 2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Strontii chloridum 89Sr (Chlorid strontnatý–(89Sr)):

37 MBq/ml

Roztok léčivé látky chloridu strontnatého–(89Sr) (150 MBq) ve 4 ml vody. Stroncium-89 je čistý beta zářič s energií 1,492 MeV a s poločasem přeměny 50,5 dní. Úplný seznam pomocných látek:

viz bod 6.1.

3

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok Čirý, bezbarvý roztok 4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Metastron je indikován jako doplněk a alternativa terapie ozařováním z vnějšího zdroje pro paliativní léčbu bolestí způsobených sekundárními kostními metastázami při karcinomu prostaty ve stádiu, kdy hormonální terapie selhává. 4.2

Dávkování a způsob podání

Metastron je vodný roztok pro intravenózní injekci a má se používat bez ředění. Doporučuje se injekce dávky 150 MBq. U nemocných zvláště robustních nebo lehké tělesné konstituce je alternativně možné použít dávku 2 MBq/kg tělesné hmotnosti nezohledňující tuk. Tato dávka je vhodná pro starší pacienty. Podání Metastronu se nemá opakovat dříve než za 3 měsíce. U nemocných bez odezvy na předešlou léčbu Metastronem nejsou jeho další podání indikována. Lék není určen pro podávání dětem. Pokyny pro přípravu radiofarmaka jsou uvedeny v bodě 12. 4.3

Kontraindikace

Metastron se nemá použít k primární léčbě při kompresi provazce míšního vyvolanou páteřními metastázami, kdy je nutná rychlejší léčba.

Použití přípravku se nedoporučuje u nemocných s prokázaným vážným útlumem kostní dřeně, obzvláště s nízkým počtem neutrofilů a krevních destiček, s výjimkou případů, kdy přínos léčení by mohl převažovat nad možným rizikem. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zdůvodnění rizika/přínosu pro pacienta: U každého pacienta musí být vystavení ionizujícímu záření opodstatněno na základě pravděpodobného přínosu. Aplikovaná dávka musí být taková, aby výsledná dávka záření byla co nejmenší a přitom bylo dosaženo požadovaného terapeutického výsledku. Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba poměr rizika a přínosu pečlivě zvážit, neboť je možná zvýšená expozice záření. Pediatrická populace: Podání je nutno pečlivě zvážit, neboť efektivní dávka na MBq je vyšší než u dospělých. Příprava pacienta: Před zahájením vyšetření by měl být pacient dobře hydratován a během prvních hodin po vyšetření vyzván k co nejčastějšímu vyprazdňování moči, aby se snížilo jeho ozařování. Aby se minimalizovalo riziko radioaktivní kontaminace, mají se prokazatelně inkontinentní pacienti cévkovat. Musí se dodržovat směrnice pro likvidování radioaktivních odpadů. Zvláštní upozornění: Použití přípravku se nedoporučuje u pacientů s prokázanou závažnou poruchou kostní dřeně, zejména s nízkým počtem neutrofilů a krevních destiček, pokud potenciální přínos léčby nepřeváží její riziko. Za tu se obecně považují tyto hodnoty:

Leukocyty

>3000/μl

Krevní destičky

>100000/μl

Hemoglobin (Hb)

>90 g/l

Doporučuje se sledování hematologických hodnot pacientů. Uvažuje-li se o opakovaném podání Metastronu, je potřeba vzít v úvahu pacientovu reakci na první podanou dávku, jeho hodnoty počtu krevních destiček a jiné možné známky potlačení funkce kostní dřeně. Má-li nemocný léčený Metastronem stabilně hematologické hodnoty v normálním rozsahu, lze mu podávat cytotoxické látky. Mezi dvěma terapiemi se doporučuje odstup 12 týdnů. Pro pacienty s očekávanou délkou života kratší než 4 týdny je terapie Metastronem nevhodná. Vzhledem k opožděnému nástupu paliativního účinku je podání výhodnější u pacientů s očekávanou relativně dlouhou délkou života. Při léčbě pacienta by se mělo brát v úvahu zmírnění bolesti nastávající za 10–20dnů po podání Metastronu. Retence 89Sr v metastatických kostních lézích je asi 90 nebo více dnů a tudíž ve srovnání s retencí v normální kostní tkáni je významně prodloužená.

Nemocným, kteří byli z terapeutických důvodů ozařováni nebo obdrželi jiné injekce osteotropních radionuklidů, by měl být před léčením kontrolován hematologický stav. Je důležité, aby pacient, jeho příbuzní a ošetřující personál dostal písemné informace týkající se léčení a bezpečnostních opatření s tím spojených. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. v podstatě bez sodíku. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejméně 2 týdny před podáním Metastronu se má přerušit terapie vápníkem. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Netýká se této indikace 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 4.8

Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány takto: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů). Poruchy krve a lymfatického systému:

-

velmi časté -

útlum kostní dřeně, včetně vážné trombocytopenie, vážná leukopenie,

snížení hemoglobinu nebo snížený počet červených krvinek (viz bod

4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě podání:

-

velmi časté -

zhoršení bolesti (přechodné)

Cévní poruchy:

-

časté

-

návaly

Mezi nežádoucí účinky lze zahrnout nové vzplanutí bolesti (extracerbaci) během prvních několika dní po podání léku. Při klinických zkouškách byl tento jev přechodný a zvládl se analgetiky. Po podání Metastronu se očekávají jeho určité nepříznivé hematologické účinky, jako trombocytopenie a leukopenie. Normální je, při porovnání s původními hodnotami, pokles krevních destiček asi o 30 % (při 95% mezích spolehlivosti 10−55 %). U některých nemocných lze následkem přirozeného vývoje nemoci pozorovat vážnější pokles hladiny krevních destiček. 4.9

Předávkování

Netýká se tohoto léku. 5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

terapeutická radiofarmaka, zmírnění bolesti (látky s afinitou

ke kostem) stroncium (89Sr) chlorid

Kód ATC: V10B X01 Stroncium napodobuje chemickými vlastnostmi in vivo vápník, rychle se lokalizuje v proliferující se kosti. Stroncium-89 je beta zářič (100%) s fyzikálním poločasem přeměny 50,5 dní. Dosah - částic ve tkáni je 0,8 cm. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Rozsah vychytávání stroncia-89 a jeho retence závisí na metastatickém rozsahu v kostech. Stroncium se, ve srovnání s fyzikálním poločasem stroncia-89, zadržuje v lézích s dlouhým biologickým poločasem, zatímco stroncium vychytané v normální kosti vykazuje biologický poločas 14 dní. Delší retence stroncia-89 v metastázách umožňuje vyšší radiační dávku do metastáz, zatímco v kostní dřeni je radiační dávka poměrně nižší. Stroncium, které se v kostech nevychytalo, se vylučuje hlavně močí, malé množství i stolicí. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Je dostatečně prokázané, že chemická toxicita neradioaktivního stroncia má pro pacienta malé důsledky, obzvláště z hlediska poměru prospěchu nemocného a rizika.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid strontnatý Voda na injekci Ph.Eur. 6.2

Inkompatibility

Vzhledem k neexistenci studií kompatibility, tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 28 dní od referenčního data. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Uchovávejte v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Přípravek se dodává ve formě vodného roztoku v injekční lahvičce z neutrálního skla. Lahvička je uzavřena zátkou z butylkaučuku potaženou polytetrafluoroethylénem a kovovou objímkou. Je balena jednotlivě. Každá lahvička je balena ve stínícím olověném kontejneru. Velikost balení:

1 lahvička 150 MBq.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Dodržují se bezpečnostní opatření pro zacházení s radioaktivními látkami. Veškerý materiál použitý k přípravě a podávání radiofarmak včetně nepoužitého radiofarmaka ajeho obalu se musí dekontaminovat nebo s ním zacházet jako s radioaktivním odpadem podle

předpisů místních kompetentních úřadů. Kontaminovaný materiál musí být likvidován schváleným postupem. 7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA Velká Británie 8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

88/028/93-C 9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.1.1993 / 21.5.2008 10

DATUM REVIZE TEXTU

14.11.2012 11

DOZIMETRICKÉ ÚDAJE

Odhadované radiační dávky, které mohou po intravenózním podání 1 MBq stroncia-89 obdržet zdravé dospělé osoby, jsou v tabulce níže. Údaje jsou převzaty z publikace ICRP č. 53 (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1987).

Radiační dávky z intravenózní injekce stroncia-89

pro normální dospělé osoby

Orgán

Absorbovaná dávka

(mGy/MBq)

Povrch kostí

17,0

Červená kostní dřeň

11,0

Stěna tlustého střeva – dolní část

4,7

Stěna močového měchýře

1,3

Varlata

0,78

Jsou-li přítomny kostní metastázy, dochází v nich k významně zvýšené lokalizaci radiofarmaka. To odpovídá vyšším radiačním dávkám v metastázách, než v jiných orgánech. Ve skupině 10 pacientů s různým rozsahem metastatického onemocnění v páteři byla zjišťovánaabsorbovaná dávka záření . Minimální, maximální a střední dávka naměřená v této skupině je uvedena níže.

Radiační dávka do páteřních metastáz

po intravenózní injekci stroncia-89

Absorbovaná dávka

(mGy/MBq)

Minimální

60

Maximální

610

Střední

230

Blake, G.M., et all: Strontium-89 therapy: Measurement of absorbed dose to skeletal metastases. J.

Nucl. Med. 1988, 29(4), 549-557. Pro stroncium-89 je efektivní dávkový ekvivalent (EDE) 465 mSv/150 MBq (ICRP 80, 1998). 12

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Toto radiofarmakum mohou přijímat, používat a podávat pouze oprávněné osoby v určených zdravotnických zařízeních. Jejich příjem, skladování, používání, přeprava a likvidace jsou dané předpisy a/nebo příslušnými povoleními místních kompetentních oficiálních organizací (viz bod 6.6). Podávání radiofarmak je spojeno s rizikem vnějšího ozáření jiných osob nebo kontaminací z rozlité moči, zvratků atd. V souladu s národními předpisy se musí dodržovat bezpečnostní opatření radiační ochrany.


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU PŘI NEPŘÍTOMNOSTI VNĚJŠÍHO OBALU Shield Label – Metastron 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METASTRONTM 37 MBq/ml Solution for injection Strontium-89 chloride

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Strontium-89 chloride: 37 MBq/ml at activity reference date.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Strontium chloride: 10.9−22.6 mg/ml Water for injections: q.s. Contains no antimicrobial preservative. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Solution for injection for intravenous use. 150 MBq 4 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenous use. Handling and disposal: see pack leaflet. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Keep out of the reach and sight of children. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Store below 25°C. Do not refrigerate or freeze. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare Limited,

HP7 9NA, UK

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA PL 00221/0127 PA 240/6/1 Cyprus (Exceptional MA) S00438 13. ČÍSLO ŠARŽE 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ POM – Product subject to medical prescription. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Není požadován 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.

NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

GE Healthcare Limited,

HP7 9NA, UK

GE Healthcare Canada Inc., Mississauga, ON, L5N 5P9 Est. Lic. No. 100129-A

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vial Label – Metastron 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

METASTRONTM 37 MBq/ml Solution for injection Strontium (89Sr) Chloride

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP: dd MM yyyy 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo} 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

4 ml 6.

JINÉ

RADIOACTIVE, RADIOACTIF, RADIOAKTIV

8. NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

[Vyžadováno podle článku 66 směrnice 2001/83/ES, ve znění pozdějších předpisů] Uvádí se pouze název a adresa výrobce (omezené množství podrobností). GE Healthcare Limited, HP7 9NA, UK 9.

MNOŽSTVÍ RADIOAKTIVITY

[Vyžadováno podle článku 66 směrnice 2001/83/ES, ve znění pozdějších předpisů] 150 MBq, (4 mCi), IV at xx:xx h GMT on dd MMM yyyy

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.