Mesulid

Kód 0005928 ( )
Registrační číslo 29/ 125/01-C
Název MESULID
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0005931 POR GRA SOL 15X100MG I Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0198800 POR GRA SOL 15X100MG II Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0032582 POR GRA SOL 3X100MG I Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0198802 POR GRA SOL 3X100MG II Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0005932 POR GRA SOL 30X100MG I Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0198801 POR GRA SOL 30X100MG II Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0004093 POR GRA SOL 6X100MG I Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0198799 POR GRA SOL 6X100MG II Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0005933 POR GRA SOL 60X100MG Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0004108 POR TBL NOB 10X100MG Tableta, Perorální podání
0005928 POR TBL NOB 15X100MG Tableta, Perorální podání
0004112 POR TBL NOB 20X100MG Tableta, Perorální podání
0032847 POR TBL NOB 3X100MG Tableta, Perorální podání
0005929 POR TBL NOB 30X100MG Tableta, Perorální podání
0004097 POR TBL NOB 6X100MG Tableta, Perorální podání
0005930 POR TBL NOB 60X100MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MESULID

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250787/2011a příloha k sp.zn. sukls250758/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MESULID

100 mg

tablety

granule pro přípravu perorálního roztoku

(nimesulidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek MESULID a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MESULID užívat3. Jak se přípravek MESULID užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek MESULID uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MESULID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MESULID je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek („NSAID“) tišící bolest. Používá se k léčbě akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí.

Před předepsáním přípravku MESULID Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikůmrozvoje nežádoucích účinků.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MESULIDUŽÍVAT

Neužívejte přípravek MESULID pokud

-

jste přecitlivělý/á (alergický/á) na nimesulid nebo jakoukoliv jinou složku přípravku MESULID (další složky přípravku jsou vyjmenovány v kapitole 6 na konci této příbalové informace),

-

jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po požití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků,

-

jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal/a reakci postihující játra,

-

užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící bolest nebo NSAID léky,

-

užíváte návykové látky nebo se u vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách,

-

pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,

-

trpíte onemocněním jater nebo máte zvýšenou hladinu jaterních enzymů,

-

máte nebo jste v minulosti měl/a vředy v trávicím systému (žaludeční nebo dvanácterníkové),

-

jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev,

-

jste prodělal/a krvácení do mozku (mozkovou příhodu, mrtvici),

-

máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve,

-

jste prodělal/a selhání srdce nebo máte poruchu ledvin (snížená funkce ledvin) nebojakoukoliv poruchu jater,

-

máte horečku nebo chřipku (bolí vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se nebo máte zvýšenou teplotu),

-

jste v posledních 3 měsících těhotenství,

-

kojíte.

Nepodávejte přípravek MESULID dětem do 12 let.

VarováníLéčivé přípravky jako je MESULID mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte tedy doporučené dávkování a dobu léčby.Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste mrtvici nebo se domníváte, že byste mohli být ohroženi těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti léčby.

Pokud se u vás v minulosti projevily závažné alergické reakce, přestaňte přípravek MESULID užívat při prvních známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné známce alergie a poraďte se se svým lékařem.Přerušte ihned léčbu přípravkem MESULID, vyskytne-li se u vás krvácení do trávicího traktu (způsobí dehtové zabarvení stolice) nebo zpozorujete-li projevy vředového onemocnění trávicího traktu(projevuje se bolestí břicha).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MESULID je zapotřebí

-

Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.

-

Užíváte-li některé z následujících léků, které se mohou s přípravkem MESULID vzájemně ovlivňovat, ujistěte se předtím, než začnete přípravek MESULID užívat, že váš lékař nebo lékárník ví, že tyto přípravky užíváte:-

léky ředící krev (antikoagulancia, aspirin nebo jiné salicyláty),

-

léky zvyšující tvorbu a vylučování moči (diuretika) používané při selhání srdce nebo při léčbě krevního tlaku,

-

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

-

metotrexát,

-

cyklosporin.

-

Pokud se u vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, měl/abyste užívání nimesulidu ukončit a okamžitě informovat svého lékaře. Příznaky naznačující potíže s játry zahrnují ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, přetrvávající únavu nebo tmavě zbarvenou moč.

-

Pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu nemoc, měl/a byste před užíváním přípravku MESULID informovat svého lékaře.

-

Pokud se u vás v průběhu užívání přípravku MESULID objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce (bolí vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře.

-

Pokud máte onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cirkulační problémy nebo onemocnění ledvin, měl/a byste před užíváním přípravku MESULID informovat svého lékaře. PřípravekMESULID může zhoršit funkci ledvin.

-

Pokud jste starší, je možné, že váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že vám přípravek MESULID nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.

-

Pokud plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, jelikož přípravek MESULID může snižovat plodnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyJestliže užíváte některé z níže vyjmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat s přípravkem MESULID, ujistěte se, že váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva užíváte, než začnete užívat přípravek MESULID:-

kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),

-

léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),

-

antihypertensiva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční činnosti),

-

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

-

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),

-

methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),

-

cyclosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému).

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat MESULID nebo jakýkoliv jiný lék.

-

MESULID se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a při porodu.

-

Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože MESULID může snížit plodnost.

-

Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou vám váš lékař určil.

MESULID nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u vás objeví závratě nebo ospalost po užití přípravku MESULID.

Důležité informace o některých složkách přípravku MESULIDMESULID tablety a granule pro přípravu perorálního roztoku obsahují cukry. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MESULID UŽÍVÁ

Přípravek MESULID vždy užívejte přesně dle instrukcí vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka je jedna tableta s obsahem 100 mg účinné látky nebo 1 sáček se 100 mg účinné látky dvakrát denně po jídle.Přípravek MESULID užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu.Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu dostatečnou pro zvládnutí příznaků.Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny, granule se rozpouští ve skleničce vody. MESULID se doporučuje užívat po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MESULID, než jste měl(a)Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku MESULID, než jste měl(a), kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste s sebou zbylé léky. Pokud došlo k předávkování, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících příznaků: únava/ospalost, nevolnost, bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MESULID

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MESULID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujtesvého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadujícíokamžitou lékařskou péči:

-

žaludeční potíže či bolest, nechutenství, nevolnost (nausea), zvracení nebo krvácení žaludku či střev nebo černá stolice,

-

kožní potíže jako je vyrážka nebo zarudnutí,

-

sípaní nebo dušnost,

-

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),

-

náhlá změna množství či barvy moči,

-

otoky tváře, chodidel nebo nohou,

-

přetrvávající únava.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID)Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě.

V souvislosti s léčbou NSAID bylo popsáno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:

-

žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),

-

proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné, zvláště u starších osob).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku MESULID, jsou:

-

časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby ze 100): průjem, nevolnost, zvracení, zvýšené hodnoty krevních testů jaterních funkcí,

-

méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby ze 100): dušnost, závratě, zvýšený krevní tlak, zácpa, nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení, otoky (edém), krvácení ze žaludku nebo ze střeva; vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku.

-

vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 1 000): chudokrevnost, pokles počtu bílých krvinek v krvi, zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofylie), změny tlaku krve, krvácení, potíže při močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti nebo nervozity, noční můry, rozostřené vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání kůže, zánět kůže (dermatitida), celkový pocit nevolnosti, únava,

-

velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 osoby z 10 000): závažné kožní reakce (známé jakomultiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická dermální nekrolýza), které způsobují puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin (nefrititida), poruchy funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující krvácení pod kůži nebo v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení, zánět jater (hepatitida), který může způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie včetně vážných kolapsů a potíží s dechem, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy, ospalost, bolest žaludku, špatné trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky tváře a okolí, poruchy vidění.

Léčivé přípravky jako je MESULID mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK MESULID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Mesulid, tablety: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchováváníMesulid, granule pro přípravu perorálního roztoku: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MESULID obsahujeTablety:-

Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jedné tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Granule pro přípravu perorálního roztoku:-

Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jednom sáčku.

-

Pomocnými látkami jsou: cetomakrogol 1000, kyselina citronová, sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa usušená rozprášením, pomerančové aroma.

Jak přípravek MESULID vypadá a co obsahuje toto baleníTablety: světle žluté, kulaté, bikonvexní tabletyGranule pro přípravu perorálního roztoku: světle žlutý granulát s pomerančovou vůní

Velikost balení:Tablety: 3, 6, 10, 15, 20 nebo 30 tablet.Granule pro přípravu perorálního roztoku: 3, 6, 15 nebo 30 sáčků.

Držitel rozhodnutí o registraci

CSC PHARMACEUTICALS Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko

VýrobceTablety:Medicom International s.r.o., Brno, Česká republikaHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin, Irsko Boehringer Ingelheim Ellas A.E , Koropi, Attiki, ŘeckoChinoin Private Co., Magyarország, MaďarskoMipharm S.p.A., Miláno, ItáliePatheon Italia S.p.A., Monza (MB), ItáliePharmasearch Ltd., Co, Galway, Irsko

Granule pro přípravu perorálního roztoku:Medicom International s.r.o., Brno, Česká republikaHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin 15, IrskoMipharm S.p.A., Miláno, ItáliePatheon Italia S.p.A., Monza (MB), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250787/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MESULID100 mgtablety granule pro přípravu perorálního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje nimesulidum 100 mg.Jeden sáček obsahuje nimesulidum 100 mg.

Tablety obsahují laktosu.Granule pro přípravu perorální roztoku obsahují sacharosu, glukosu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety: světle žluté, kulaté, bikonvexní tabletyGranule pro přípravu perorálního roztoku: světle žlutý granulát s pomerančovou vůní

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba akutní bolesti (viz bod 4.2)Primární dysmenorea

Nimesulid by se měl předepisovat pouze jako lék druhé volby. Rozhodnutí předepsat nimesulid by mělo být založeno na zhodnocení celkových rizik jednotlivého pacienta (viz bod 4.3 a 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Minimální účinná dávka má být použita po co nejkratší dobu, aby se snížil výskyt nežádoucích účinků.Maximální délka léčebného cyklu nimesulidem je 15 dní.MESULID by se měl užívat podle klinického stavu co nejkratší možnou dobu.

Dospělí:100 mg 2x denně po jídle.

Starší pacienti: u starších pacientů není třeba redukovat denní dávku (viz bod 5.2).

Děti (< 12 let): MESULID je u těchto pacientů kontraindikován (viz též bod 4.3).

Mladiství (12-18 let): vzhledem k farmakokinetice u dospělých a farmakodynamickým vlastnostem nimesulidu nejsou u těchto pacientů nutné žádné úpravy dávkování.

Porucha renálních funkcí: u pacientů s mírným až středně těžkým postižením renálních funkcí (clearance kreatininu 30-80 ml/min) nejsou, vzhledem k farmakokinetice, nutné žádné úpravy dávkování, avšak v případě těžké poruchy renálních funkcí (clearance kreatininu < 30ml/min) je MESULID kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

Porucha jaterních funkcí: u pacientů s poruchou jaterních funkcí je MESULID kontraindikován (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Známá hypersensitivita na nimesulid nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Projevy hypersensitivity (např. bronchospasmus, rinitida, kopřivka) v anamnéze, jako reakce na podání acetylsalicylové kyseliny nebo jiných nesteroidních antiflogistik.

Hepatotoxické reakce na podání nimesulidu v anamnéze.

Současné užívání jiných potenciálně hepatotoxických látek.

Alkoholismus, toxikomanie.

Aktivní žaludeční či duodenální vředy, rekurentní ulcerace či krvácení do gastrointestinálního traktu v anamnéze, cerebrovaskulární krvácení nebo jiné aktivní krvácení či poruchy krvácivosti.

Těžké poruchy krevní srážlivosti.

Těžké srdeční selhání.

Těžká porucha renálních funkcí.

Porucha jaterních funkcí.

Pacienti s horečkou a/nebo s příznaky podobnými chřipce

Děti do 12 let.

Třetí trimestr těhotenství a kojení (viz body 4.6 a 5.3).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek MESULID by neměl být podáván současně s nesteroidními protizánětlivými léčivými přípravky (NSAID) včetně selektivních inhibitorů cyclooxygenázy-2. V průběhu léčby přípravkem MESULID by mělo být pacientům doporučeno, aby se vyhnuli používání jiných analgetik.

Riziko výskytu nežádoucích účinků je možné snížit použitím minimální efektivní dávky po co nejkratší možnou dobu dostatečnou ke zvládnutí symptomů onemocnění (viz bod 4.2).

Není-li pozorován přínos léčby, mělo by být podávání přípravku ukončeno.

Účinky na funkci jater:Vzácně bylo hlášeno, že byl přípravek MESULID spojován se závažnými jaterními reakcemi, včetně velmi vzácných případů úmrtí (viz též bod 4.8). Pacientům, u nichž se v průběhu léčby přípravkem MESULID objeví příznaky poškození jater (např. anorexie, nausea, zvracení, bolesti břicha, únava, tmavě zabarvená moč), nebo pacientům, u nichž se zjistí abnormální výsledky vyšetření jaterních funkcí, by měla být léčba přerušena. Tito pacienti by již nimesulidem neměli být znovu léčeni. Po krátkodobé expozici léčivu bylo hlášeno poškození jater, které bylo ve většině případů reverzibilní.

U pacientů, kteří užívají nimesulid a u nichž se objeví horečka a/nebo flu-like symptomy, by léčba měla být přerušena.

Účinky na gastrointestinální trakt:Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou NSAID, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3) a u starších osob. Tito pacienti by měli být léčeni nejnižší možnou dávkou přípravku. Je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy) pro dané pacienty a také pro pacienty dlouhodobě léčené acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5).Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.

Krvácení do gastrointestinálního traktu nebo ulcerace/perforace se mohou objevit kdykoliv v průběhu léčby za výskytu varovných příznaků nebo bez nich a s předchozími gastrointestinálními příhodami v anamnéze nebo bez nich. Objeví-li se u pacienta krvácení do gastrointestinálního traktu nebo ulcerace, měl by se nimesulid vysadit. Nimesulid by se měl používat s opatrností u pacientů s gastrointestinálními poruchami včetně peptických vředů, krvácení do gastrointestinálního traktu, ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby v anamnéze.

Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).Pokud se během léčby přípravkem MESULID objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.NSA by měla být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálním onemocněním v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), neboť se jejich stav může zhoršit (viz bod 4.8).

Starší pacienti jsou obzvlášť náchylní vůči nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik včetně gastrointestinálního krvácení a perforací, poruch renálních, srdečních a jaterních funkcí. Z tohoto důvodu se doporučuje klinické sledování těchto pacientů.

Účinky na kardiovaskulární a cerebrovaskulární systémy:Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSAID (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktů). Neexistují dostatečné údaje, které by mohly vyloučit toto riziko pro nimesulid.

Podávávání nimesulidu je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).

Jelikož nimesulid může ovlivňovat funkce krevních destiček, měl by se opatrně používat u pacientů s hemoragickou diatézou (viz též bod 4.3).Avšak MESULID neslouží jako náhrada acetylsalicylové kyseliny v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Účinky na funkci ledvin:U pacientů s poruchou funkce ledvin a u kardiaků by se mělo postupovat s opatrností, jelikož použití přípravku MESULID může vést ke zhoršení renálních funkcí. V případě jejich zhoršení by se měla léčba vysadit. (viz též bod 4.5).

Účinky na kůži:Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Přípravek MESULID musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity.

Účinky na plodnostPoužití přípravku MESULID může vést ke snížení plodnosti žen a nedoporučuje se v případech, kdy žena plánuje těhotenství. U žen, kterým se nedaří otěhotnět nebo u kterých existuje podezření na neplodnost, by mělo být zváženo přerušení léčby přípravkem MESULID (viz bod 4.6).

Tablety přípravku MESULID obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

Granule pro přípravu perorálního roztoku MESULID obsahují sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharoso-izomaltasové deficienci by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce:

Ostatní NSAID:Současné podávání přípravku MESULID (viz bod 4.4) a jiných NSAID včetně kyseliny acetylsalicylové podávané v protizánětlivých dávkách (≥1 g jako jedna dávka nebo ≥ 3 g celkové denní dávky) se nedoporučuje.

Kortikosteroidy:Kortikoidy zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení (viz bod 4.4).

Antikoagulancia:Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik (viz bod 4.4).Pacienti užívající warfarin nebo podobná antikoagulancia či kyselinu acetylsalicylovou vykazují při léčbě přípravkem MESULID zvýšené riziko krvácivých komplikací. Proto se tyto kombinace nedoporučují (viz též bod 4.4.) a jsou kontraindikovány u pacientů s těžkými poruchami koagulace (viz též 4.3). Není-li možné vyhnout se kombinaci uvedených látek, měly by se důkladně monitorovat parametry krevní srážlivosti.

Antiagregační látky a SSRI:Současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4).

Diuretika, ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II:NSA mohou snížit účinnost diuretik a antihypertensiv.U některých pacientů se sníženou renální funkcí (např. dehydratovaní pacienti nebo starší osoby s nedostatečnou funkcí ledvin) může současné podávání ACE inhibitorů a inhibitorů cyklooxygenázy mít za následek zhoršení renálních funkcí, včetně možné akutní renální insuficience, která je obvykle reverzibilní.Výskyt těchto interakcí by měl být zvážen v případě pacientů, kteří musí užívat MESULID současně s ACE inhibitory či antagonisty angiotensinu II.Pokud jsou tyto léky podávány současně, je třeba zejména u starších pacientů zavést následující opatření: Pacienti by měli být řádně hydratováni, jejich renální funkce by měly být od zavedení současné léčby monitorovány a periodicky analyzovány.

Farmakokinetické interakce: účinky nimesulidu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků:

Furosemid:U zdravých osob nimesulid přechodně zeslabuje účinek furosemidu na vylučování sodíku, v menší míře i na vylučování draslíku a snižuje odpověď na podání diuretika. Následkem současného podání nimesulidu a furosemidu dochází ke snížení AUC (asi o 20%) a kumulativní exkrece furosemidu, bez ovlivnění renální clearance. Při současném podání furosemidu a přípravku MESULID je nutné dbát opatrnosti u pacientů s postižením ledvin a srdce, dle informací uvedených v bodě 4.4.

Lithium:

Dle některých hlášení snižují nesteroidní antiflogistika clearance lithia, následkem čehož dochází ke zvýšení jeho hladiny v plazmě a k toxickým projevům. Je-li MESULID podáván pacientům léčeným lithiem, měla by být jeho hladina důkladně monitorována.

In vivo byly též studovány možné farmakokinetické interakce s glibenklamidem, teofylinem, warfarinem, digoxinem, cimetidinem a antacidy (tj. kombinace hliníku a hydroxidu hořečnatého). Nebyly zaznamenány žádné klinicky významné interakce.

Nimesulid inhibuje CYP2C9. Plazmatické koncentrace léků, které jsou tímto enzymem metabolizovány, mohou být při současném podávání přípravku MESULID zvýšeny.

Opatrnosti je třeba, pokud je nimesulid podán méně než 24 hodin před podáním nebo po podání methotrexátu, jelikož sérové hladiny methotrexátu mohou být zvýšeny, a tak může být vyšší i toxicita tohoto léčiva.

Z důvodu účinku na renální prostaglandiny mohou inhibitory prostaglandin syntetázy, jako je nimesulid, zvyšovat nefrotoxicitu cyklosporinů.

Farmakokinetické interakce: Ovlivnění účinku nimesulidu jinými léčivy:

Studie in vitro prokázaly vytěsnění nimesulidu z vazebních míst působením tolbutamidu, kyselinou salicylovou a kyselinou valproovou. Bez ohledu na možné ovlivnění plazmatických hladin však tyto interakce neměly žádný klinický význam.

4.6

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku MESULID je kontraindikováno v průběhu posledního trimestru těhotenství (viz bod 4.3).Stejně jako u jiných NSAID, podávání přípravku MESULID ženám, které se snaží otěhotnět, se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít negativní vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% až na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou léčby.

U zvířat bylo prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení pre- a post-implantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla u zvířat po podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů v průběhu organogenetické periody hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních.

Studie provedené na králících ukázaly atypickou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3) a k dispozici nejsou žádná adekvátní data o podávání přípravku MESULID těhotným ženám. Potenciální riziko pro člověka není známo a podávání přípravku v průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Pokud je MESULID podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být délka léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

-

kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze);

-

renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

-

potenciálnímu prodloužení krvácení

-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Proto je nimesulid kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení:Není známo, zda se nimesulid u lidí vylučuje do mateřského mléka. MESULID je u kojících žen kontraindikován (viz body 4.3 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie s přípravkem MESULID, které by se týkaly možného ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Nicméně pacienti, u nichž se po podání přípravku MESULID objeví vertigo nebo somnolence, by řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje neměli.

4.8

Nežádoucí účinky

a)

Obecně

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání některých NSAID (obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktu) (viz. bod 4.4).

V souvislosti s léčbou nesteroidním antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.Velmi vzácně byly pozorovány kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po léčbě byly pozorovány také nausea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hematemeza, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.

b)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže uvedený seznam nežádoucích účinků se zakládá na provedených kontrolovaných klinických studiích* (přibližně 7800 pacientů) a na postmarketingovém sledování s následujícím hodnocením výskytu nežádoucích příhod: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1,000, <1/100); vzácné (>1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), včetně ojedinělých případů.

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Anemie* Eozinofilie*

Velmi vzácné

TrombocytopeniePancytopeniePurpura

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersensitivita*

Velmi vzácné

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné

Hyperkalemie*

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Úzkost*Nervozita*Noční můry*

Poruchy nervového systému

Méně časté

Závrať*

Velmi vzácné

Bolesti hlavySomnolenceEncefalopatie (Reyův syndrom)

Oční poruchy

Vzácné

Zastřené vidění*

Velmi vzácné

Poruchy vidění

Ušní poruchy

Velmi vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Vzácné

Tachykardie*

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze*

Vzácné

Krvácení*Kolísání krevního tlaku*Návaly horka*

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy

Méně časté

Dyspnoe*

Velmi vzácné

AstmaBronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem* Nauzea* Zvracení*

Méně časté

Zácpa*Nadýmání*Gastrointestinální krvácení Vřed a perforace duodenaVřed a perforace žaludku

Velmi vzácné

Gastritida* Bolesti břichaDyspepsieStomatitidaMeléna

Poruchy jater a žlučových cest(viz bod 4.4”Zvláštní upozornění a opatření pro použití”)

Časté

Zvýšení hodnot jaterních enzymů*

Velmi vzácné

HepatitidaFulminantní hepatitidy (vč. fatálních)ŽloutenkaCholestáza

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté

Pruritus* Vyrážka* Zvýšené pocení*

Vzácné

Erytém*Dermatitida*

Velmi vzácné

KopřivkaAngioneurotický edémEdém obličejeErythema multiformeStevens Johnsonův syndromToxická epidermální nekrolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné

Dysurie*Hematurie*

Velmi vzácné

Retence moči*Selhání ledvinOligurieIntersticiální nefritida

Ostatní a celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Edém*

Vzácné

Malátnost*Astenie*

Velmi vzácné

Hypotermie

*frekvence výskytu založena na klinických studiích

4.9

Předávkování

Příznaky akutního předávkování nesteroidními antiflogistiky se obvykle omezují na otupělost, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest v oblasti epigastria, jež jsou za podpůrné péče obvykle reverzibilní. Může se objevit krvácení do GIT. Také se může vyskytnout hypertenze, akutní renální selhání, útlum dýchání a koma, tyto příznaky jsou však vzácné. Při léčbě terapeutickými dávkami nesteroidních antiflogistik byl hlášen výskyt anafylaktoidních reakcí, jež se mohou objevit i v případě předávkování.

Při předávkování nesteroidními antiflogistiky by měla být pacientům podána symptomatická a podpůrná léčba. Neexistují žádná specifická antidota. O účinnosti hemodialýzy neexistují žádné informace, na základě vysokého stupně vazby nimesulidu na bílkoviny plazmy (až 97,5%) však není pravděpodobné, že by dialýza byla při předávkování řešením. U pacientů do 4 hodin po předávkování nebo v případě předávkování vysokými dávkami léku je možné indikovat emezi a/nebo aktivní uhlí (60-100g u dospělých) a/nebo osmotické projímadlo. Vzhledem k silné vazbě na bílkoviny plazmy nebude pravděpodobně účinná ani forsírovaná diuréza, alkalizace moči, hemodialýza, ani hemoperfúze. Měly by se monitorovat funkce ledvin a jater.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, nimesulidATC kód: M01AX17

Nimesulid patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv s analgetickým a antipyretickým účinkem, nimesulid účinkuje jako inhibitor enzymu cyklooxygenázy, která se účastní syntézy prostaglandinů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nimesulid se po perorálním podání dobře absorbuje. Po podání jednotlivé dávky 100 mg nimesulidu je u dospělých dosaženo maximální plazmatické koncentrace (3-4 mg/l) v průběhu 2-3 hodin. AUC=20-35 mg.h/l. Mezi těmito hodnotami a výsledky získanými po podávání dávky 100 mg 2x denně po dobu 7 dní nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly.

Až 97,5% se váže na bílkoviny plazmy.

Nimesulid je několika způsoby výrazně metabolizován v játrech, včetně izoenzymu 2C9 systému cytochromu P450(CYP). Při podávání kombinací léčiv, která jsou taktéž metabolizována CYP2C9, je tedy nutné uvažovat o možných interakcích (viz bod 4.5). Hlavním metabolitem je para-hydroxy derivát, jenž je také farmakologicky aktivní. Časový interval do zjištění této látky v krevním oběhu je krátký (cca 0,8 hodiny), avšak rychlost jeho tvorby není vysoká a je mnohem nižší než je rychlost absorpce nimesulidu. Hydroxynimesulid je jediný metabolit, který je možné v plazmě detekovat a je téměř úplně konjugován. Hodnota T½ činí 3,2-6,0 hod.

Nimesulid je vylučován převážně močí (cca 50% podané dávky). Jen 1-3% se vylučuje v nezměněné formě. Hydroxynimesulid, hlavní metabolit, je možné zjistit jen ve formě glukuronátu. Přibližně 29% podané dávky se po metabolizaci vylučuje stolicí.

Kinetický profil nimesulidu byl po jednotlivém i opakovaném podání starším pacientům nezměněn.

V rámci akutní experimentální studie, kdy byl nimesulid podáván pacientům trpícím mírným či středně závažným postižením renálních funkcí (clearance kreatininu 30-80 ml/min) a zdravým dobrovolníkům, nebyla maximální plazmatická koncentrace nimesulidu ani jeho hlavního metabolitu u osob s postižením renálních funkcí oproti zdravým dobrovolníkům zvýšená. Hodnoty AUC a t1/2 beta byly o 50% vyšší, byly však vždy v souladu s kinetikou pozorovanou v případě nimesulidu u zdravých dobrovolníků. Opakované podání léku nezpůsobilo jeho akumulaci v organismu.Nimesulid je kontraindikován u pacientů s postižením jaterních funkcí (viz bod 4.3).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Předklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.V rámci studia toxicity při opakovaném podání vykazoval nimesulid gastrointestinální, renální a hepatální toxicitu.V rámci výzkumu reprodukční toxicity byly pozorovány embryotoxické a teratogenní účinky (malformace kostry, dilatace mozkových komor) u pokusných králíků, ale nikoliv u potkanů, v dávce netoxické pro březí samice. U potkanů byla zaznamenána zvýšená úmrtnost potomstva v období těsně po porodu a nimesulid vykazoval také nežádoucí účinky na fertilitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

TabletyMikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, monohydrát laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, hyprolosa.

Granule pro přípravu perorálního roztokuCetomakrogol 1000, kyselina citronová, sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa usušená rozprášením, pomerančové aroma.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Granule pro přípravu perorálního roztoku: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tablety: blistr Al/PVC bílý neprůhledný, krabičkaVelikost balení: 3, 6, 10, 15, 20, 30 tablet.

Granule pro přípravu perorálního roztoku: papír/PE/Al/Surlyn sáček nebo papír/Al/PE sáček, krabička.Velikost balení: 3, 6, 15, 30 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Tablety: Žádné zvláštní požadavky. Granule pro přípravu perorálního roztoku: Před užitím rozpustit ve sklenici vody.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSC PHARMACEUTICALS Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

Tablety: 29/125/01-CGranule pro přípravu perorálního roztoku: 29/124/01-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.3.2001/

10.

DATUM REVIZE TEXTU

24.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> > {Krabička} 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MESULID 100 mg tablety nimesulidum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: Léčivá látka: nimesulidum 100 mg v 1 tabletě. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

3 tablety (6, 10, 15, 20, 30 tablet) 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 29/125/01-C

13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU MESULID

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {Blistr} 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MESULID 100 mg Tabl. nimesulidum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH 3. POUŽITELNOST Vyraženo na okraji blistru 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Vyraženo na okraji blistru 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.