Medrol 16 Mg

Kód 0040371 ( )
Registrační číslo 56/ 156/88-B/C
Název MEDROL 16 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040371 POR TBL NOB 14X16MG Tableta, Perorální podání
0040372 POR TBL NOB 14X16MG Tableta, Perorální podání
0040373 POR TBL NOB 50X16MG Tableta, Perorální podání
0040374 POR TBL NOB 50X16MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MEDROL 16 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls45685/2011, sukls45737/2011, sukls45755/2011 a sukls45767/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Medrol 4 mg

Medrol 16 mgMedrol 32 mg

Medrol 100 mg

tablety

methylprednisolonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Medrol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medrol užívat

3.

Jak se přípravek Medrol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Medrol uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MEDROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Medrol obsahuje methylprednisolon. Methylprednisolon patří mezi kortikosteroidy. Kortikosteroidy se přirozeně vytváří ve Vašem těle a jsou důležité pro mnoho tělesných funkcí.

Methylprednisolon potlačuje příznaky místního zánětu (horečky, otoků, bolesti, zarudnutí) a alergické reakce. Působí na mnoho orgánů a metabolických procesů v těle. Používá se podle doporučení lékaře při léčbě široké škály onemocnění jako např.:

onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

revmatická onemocnění různého původu;

onemocnění imunitního systému

kožní onemocnění

alergická onemocnění, jako například senná rýma, astma, přecitlivělost na léky

oční alergická a zánětlivá onemocnění;

některá onemocnění dýchacího ústrojí;

některá hematologická (krevní) onemocnění;

onkologická onemocnění

některé záněty zažívacího ústrojí

onemocnění nervového systému

nedostatek adrenokortikoidů.

2

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDROLUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Medrol

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku přípravku Medrol

-

jestliže trpíte kvasinkovými infekcemi

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Medrol je zapotřebí

Jestliže jste trpěl/a nebo trpíte:

tuberkulózou

onemocněním zažívacího ústrojí

onemocněním srdce

infekcí

cukrovkou

postižením ledvin

epilepsií

myastenií gravis (svalová slabost)

očním oparem, glaukomem (zelený zákal)

hypertenzí

Kaposiho sarkomem (nádorové onemocnění kůže)

onemocněním žláz s vnitřní sekrecí,

cirhózou

sníženou funkcí štítné žlázy

depresí

osteoporózou

Opatrnosti je dále zapotřebí, je - li nutné dlouhodobé léčení tímto přípravkem, nebo je - li v průběhu léčby absolutně nutné očkování.

Před zahájením léčby vždy informujte svého lékaře, že jste dlouhodobě léčen/a přípravkem Medrol.Informujte svého lékaře o používání tohoto léku před podstoupením kožního testu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte některé z následujících léků, informujte o tom svého lékaře. Tyto léky, pokud jsou užívané současně s přípravkem Medrol, mohou navzájem ovlivňovat učinek/ky toho druhého.

antikoagulanty - léky ovlivňující krevní srážlivost.

antibiotika (jako například erythromycin, klarithromycin)

antituberkulotika (jako například rifampicin) používané k léčbě tuberkulózy

aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky jako například ibuprofen používaný k léčbě mírné až středně velké bolesti

antikonvulziva (jako například fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) používané k léčbě epilepsie

imunosupresiva (jako například cyklosporin) používané k léčbě těžké revmatické artritidy, těžké lupénky, po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně

anticholinergika (jako například pankuronium nebo vekuronium) - neuromuskulární blokátory používané při některých chirurgických zákrocích

3

diltiazem používaný k léčbě srdečních poruch

ketokonazol nebo itrakonazol používané k léčbě plísňových infekcí

vakcíny – informujte svého lékaře, pokud jste byl/a v nedávné době očkován/a nebo máte být očkován/a. Během užívání přípravku Medrol Vám nesmí být podány „živé“ vakcíny. Jiné vakcíny mohou být méně účinné.

Užíváte-li léky dlouhodobě:Pokud jste léčen/a pro cukrovku, vysoký krevní tlak nebo zadržování tekutin (trpíte otokem), sdělte tuto skutečnost svému lékaři. Je možné, že bude potřeba upravit dávky těchto léků.

Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře, zubního lékaře nebo anesteziologa, že užíváte přípravek Medrol.

Pokud máte podstoupit testy, sdělte lékaři nebo sestře, že užíváte přípravek Medrol. Tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů.

Užívání přípravku Medrol s jídlem a pitímPři užívání lék zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o této skutečnosti svého lékaře. Tento lék může zpomalit růst Vašeho dítěte.

Kojení:Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Malé množství kortikosteroidů se vylučuje do mateřského mléka..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři užívání tohoto přípravku nejsou očekávány negativní účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedrolTablety přípravku Medrol obsahují laktózu. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku Medrol svého lékaře.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MEDROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Medrol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dospělýchObvyklá denní dávka je 4 mg až 48 mg methylprednisolonu denně. Výše dávky závisí na Vašem onemocnění. Lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku. K léčbě některých onemocnění může být doporučena vyšší dávka.

Lékař Vám může doporučit užívání přípravku jednou děnně nebo rozložit denní dávku do více dávek během dne, případně doporučí užívat přípravek každý druhý den.

Tablety spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody.

4

Na začátku léčby Vám může lékař předepsat vyšší dávky, aby stabilizoval Váš stav. Při zlepšení onemocnění Vám lékař postupně dávku sníží.

Použití u dětíKortikosteroidy mohou ovlivnit růst dětí. Lékař proto určí nejnižší účinnou dávku pro Vaše dítě,případně předepíše léčbu každý druhý den.

Jestliže jste užil/a více přípravku Medrol, než jste měl/aAkutní předávkování se neprojevuje ihned patrnými příznaky. Chronické předávkování vyvolává typické projevy jako "měsíčkovitý obličej", otoky, zadržování tekutin.

V případě, že užijete více přípravku, než jste měl/a, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek MedrolV případě, že jste zapomněl/a užít přípravek Medrol, vyčkejte a užijte až následující dávku. Následující dávku nezdvojujte. Informujte o této skutečnosti svého lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek MedrolPřípravek Medrol je nutné vysazovat postupně. Pokud přípravek Medrol vysadíte náhle, mohou se u Vás vyskytnout abstinenční příznaky. Zahrnují symptomy jako anorexie, nevolnost, zvracení, letargie, bolest hlavy, horečka, bolest kloubů a další.

Pokud vysadíte přípravek Medrol náhle a objeví se u Vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Medrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pacienti patřící do následujících rizikových skupin musí být pod pravidelným lékařským dohledem:

Děti: možné potlačení růstu při dlouhodobé léčbě

Diabetici: zvýšená potřeba inzulínu nebo látek snižujících glykémii

Pacienti se zvýšeným krevním tlakem a závažným srdečním onemocněním

Pacienti s osteoporózou

Pacienti s nedostatečnou funkcí ledvin

Pacienti s onemocněním zažívacího traktu

Nežádoucí účinky se objevují zřídka, pokud je lék podáván krátkodobě. Větší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků je při dlouhodobém podávání vysokých dávek.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):

infekce, Cushingova choroba, zadržování sodíku, zadržování tekutin, afektivní porucha(depresivní stavy a stavy euforie), šedý zákal, hypertenze, žaludeční vředy, porucha podkoží, akné, svalová slabost, zpomalený růst, zhoršené hojení, snížená hladina draslíku v krvi

Dále byly pozorovány nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze stanovit:

oportunní infekce

poruchy imunitního systému (reakce přecitlivělosti na lék)

poruchy žláz s vnitřní sekrecí

poruchy metabolismu, zvýšená chuť k jídlu

5

psychiatrické poruchy (mánie, blud, halucinace a schizofrenie), afektivní porucha (včetně citové lability, psychologické závislosti, sebevražedných myšlenek), mentální poruchy, změny osobnosti, změny nálady, stavy zmatenosti, abnormální chování, úzkost, nespavost, podrážděnost.

poruchy nervového systému (křeče, zvýšený nitrolebeční tlak, ztráta paměti, porucha učení, závrať, bolest hlavy

poruchy oka (zelený zákal, vystouplé oči), zvýšený nitrooční tlak

poruchy středního ucha (nestabilita)

srdeční poruchy (městnavé srdeční selhání) a cévní poruchy (nízký krevní tlak)

škytavka

poruchy zažívacího ústrojí - protržení střev, žaludeční krvácení, zánět slinivky, vředováchoroba jícnu, roztažení břicha, zánět jícnu, bolest břicha, průjem, porucha trávení, nevolnost

poruchy kůže – zarudnutí, otok podkožní tkáně, svědění, kopřivka, podlitina, červené tečky na kůži; vyrážka, nadměrný růst chlupů, zvýšené pocení, kožní strie.

poruchy svalů a kostí (např. svalová slabost; osteoporóza, bolest kloubů a svalů).

nepravidelná menstruace

únava, malátnost.

snížená tolerance uhlohydrátů, zvýšená hladina alaninaminotransferázy v krvi, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy v krvi, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšená hladina vápníku v moči

přetržení šlachy (zejména v oblasti Achilovy šlachy), kompresivní zlomenina páteře

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK MEDROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Medrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Medrol obsahujeLéčivou látkou je methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg.

Pomocnými látkami přípravku Medrol 4 mg, 16 mg a 32 mg jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, stearan vápenatý.

Pomocnými látkami přípravku Medrol 100 mg jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu

6

Jak přípravek Medrol vypadá a co obsahuje toto baleníMedrol 4 mg, 16 mg a 32 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé snápisem Upjohn u síly 4 mg, Upjohn 73 u síly 16 mg a Upjohn 176 u síly 32 mg.

Medrol 100 mg jsou modré, čočkovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé straně s označením Upjohn 3379

BaleníMedrol 4 mg: 30 a 100 tabletMedrol 16 mg: 50 a 14 tabletMedrol 32 mg: 20 tabletMedrol 100 mg: 20 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:PFIZER spol.s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:Pfizer Italia, S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:25. 5. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls45685/2011, sukls45737/2011, sukls45755/2011 a sukls45767/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MEDROL 4 mgMEDROL 16 mgMEDROL 32 mgMEDROL 100 mg

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg.Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

tabletyMedrol 4 mg, 16 mg a 32 mg:Bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Upjohn, u síly 16 mg Upjohn 73, u síly 32 mg Upjohn 176.

Medrol 100 mg:Modré, čočkovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé straně s označením Upjohn 3379.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek MEDROL tablety je indikován u těchto onemocnění:

ENDOKRINNÍ PORUCHY

Primární nebo sekundární insuficience kůry nadledvin. (V těchto indikacích jsou lékem první volby hydrokortizon nebo kortizon.V případě potřeby lze syntetická analoga glukokortikoidů použít v kombinaci s mineralokortikoidy. V raném dětství je přívod mineralokortikoidů zvláště důležitý).

kongenitální hyperplazie nadledvin

nehnisavá thyreoiditida

hyperkalcémie doprovázející zhoubné nádory

OSTATNÍ PORUCHY

-

Revmatické poruchy

2

Jako doplňková terapie pro krátkodobé podávání (pro převedení pacienta přes akutní fázi nebo exacerbaci) při těchto onemocněních:

psoriatická artritida

revmatoidní artritida včetně juvenilní revmatoidní artritidy (u vybraných případů může být nutná udržovací terapie nízkými dávkami)

ankylosující spondylitida

akutní a subakutní bursitida

akutní nespecifická tendosynovitida

akutní dnavá artritida

posttraumatická osteoartritida

synovitida při osteoartritidě

epikondylitida

-

Systémová onemocnění pojiva

Při exacerbaci nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech u:

systémového lupus erythematodes

systémové dermatomyositidy (polymyositidy)

akutní revmatické karditidy

revmatické polymyalgie velkobuněčné arteritidy

-

Kožní onemocnění

pemfigus

bulózní herpetiformní dermatitida

těžké případy erythema multiforme (Stevens-Johnsonův syndrom)

exfoliativní dermatitida

mycosis fungoides

těžká forma psoriázy

těžká forma seborrhoické dermatitidy

-

Alergické stavy

Léčba závažných nebo invalidizujících alergických stavů, nezvládnutelných běžnými terapeutickými postupy:

sezónní nebo celoroční alergická rhinitida

sérová nemoc

bronchiální astma

hypersenzitivní reakce na léky

kontaktní dermatitida

atopická dermatitida

-

Oční onemocnění

Těžké akutní a chronické alergické a zánětlivé procesy postihující oko a oční adnexa, jako jsou například:

marginální vřed rohovky alergické etiologie

herpes zoster ophthalmicus

záněty předního segmentu oka

difúzní zadní uveitida a chorioiditida

sympatická oftalmie

alergická konjunktivitida

keratitida

3

chorioretinitida

zánět zrakového nervu

iritida a iridocyklitida

-

Respirační onemocnění

symptomatická sarkoidóza

Löfflerův syndrom nezvládnutelný jiným způsobem

berylióza

fulminantní nebo diseminovaná plicní tuberkulóza, při současném podávání vhodných antituberkulotik

aspirační pneumonie

-

Hematologická onemocnění

idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých

sekundární trombocytopenie u dospělých

získaná (autoimunitní) hemolytická anémie

erytroblastopenie (erytroblastová anémie)

kongenitální (erythroidní) hypoplastická anémie

-

Onkologická onemocnění

K paliativní terapii u:

leukémií a lymfomů u dospělých

akutních leukémií v dětství

-

Edematózní stavy

K navození diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, u idiopatického nefrotického syndromu nebo u nefrotického syndromu při lupus erythematodes.

-

Gastrointestinální onemocnění

K převedení pacienta přes kritické období choroby u:

ulcerózní kolitidy

Crohnovy choroby

-

Nervový systém

akutní exacerbace roztroušené sklerózy

terapie mozkového edému při mozkových nádorech

-

Ostatní

Tuberkulózní meningitida s přítomnou nebo hrozící blokádou arachnoideálního prostoru, současně s podáváním vhodné antituberkulózní chemoterapie.

Trichinóza s neurologickým postižením nebo s postižením myokardu.

-

Transplantace orgánů

4

4.2

Dávkování a způsob podání

Úvodní dávka tablet methylprednisolonu se různí podle indikace. V méně závažných případech bývají obvykle dostačující nižší dávky, zatímco u určitých pacientů je nutné podávat vyšší počáteční dávky. Mezi klinické jednotky, při nichž mohou být indikovány vysoké dávky, patří roztroušená skleróza (dávka 200 mg/den), edém mozku (200-1000 mg/den) a orgánové transplantace (až 7 mg/kg/den). Pokud se po uplynutí přiměřené doby neobjeví uspokojivá klinická odpověď na léčbu, podávání tabletmethylprednisolonu by mělo být ukončeno a pacient převeden na jinou vhodnou terapii. Při ukončení dlouhodobé léčby se doporučuje lék vysazovat postupně, nikoliv najednou.

Po dosažení příznivé odezvy na léčbu je třeba stanovit vhodnou udržovací dávku postupným snižováním úvodní dávky po malých množstvích a ve vhodných časových intervalech, dokud není dosaženo nejnižší dávky, která ještě vyvolá adekvátní klinickou odpověď. Pro správné stanovení dávky je zapotřebí neustálé sledování pacienta. Mezi situace, ve kterých může být zapotřebí dávkování upravit, patří změny klinického stavu v důsledku remise nebo exacerbace choroby, individuální reakce pacienta na podávání léku a vliv vystavení nemocného zátěžovým situacím, které nesouvisí přímo s léčeným onemocněním. V naposled jmenované situaci může být zapotřebí dávky methylprednisolonuzvýšit na dobu danou stavem pacienta.

Je třeba zdůraznit, že požadavky jednotlivých pacientů na dávkování se různí a dávky musí být stanoveny individuálně podle charakteru léčeného onemocnění a podle reakce pacienta na terapii.

LÉČBA KAŽDÝ DRUHÝ DENLéčba každý druhý den je režimem podávání kortikosteroidů, při kterém je dvojnásobek obvyklé denní dávky kortikosteroidů podáván každý druhý den v ranních hodinách. Účelem tohoto způsobu léčby je poskytnout nemocným na dlouhodobé léčbě příznivé účinky kortikoidů a současně minimalizovat některé nežádoucí projevy, včetně potlačení osy hypofýza-nadledviny, vývoje cushingoidního habitu, příznaků z vysazení kortikoidů a zpomalení růstu u dětí.

4.3

Kontraindikace

Tablety methylprednisolonu jsou kontraindikovány u pacientů se:

systémovými mykózami

známou přecitlivělostí na methylprednisolon

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Imunosupresivní účinky/zvýšená náchylnost k infekcím.

Kortikosteroidy mohou zvyšovat náchylnost k infekcím, mohou maskovat některé projevy infekčních onemocnění a během jejich podávání může dojít k rozvoji nových infekcí. Během léčby kortikosteroidy se může projevit snížení odolnosti organismu vůči infekcím a neschopnost lokalizovat infekční procesy. Infekce v jakékoliv lokalizaci, způsobené různými patogeny, včetně virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních nebo helmintických organizmů, mohou vzniknout ve spojitosti s užíváním samotných kortikosteroidů i jejich kombinací s jinými imunosupresivními látkami ovlivňujícími buněčnou imunitu, humorální imunitu nebo funkci neutrofilů. Tyto infekce mohou být mírné, závažné a někdy i smrtelné. Se stoupající dávkou kortikosteroidů stoupá i výskyt infekčních komplikací.

Pacienti, kteří užívají léky potlačující imunitní odpověď organismu, jsou více náchylní k infekcím než zdraví jedinci. Varicela a spalničky mohou mít například závažnější nebo dokonce i fatální průběh uneimunních dětí nebo dospělých, kteří užívají kortikosteroidy.

5

Podobně by měly být kortikoidy užívány s velkou opatrností u pacientů se známou či suspektníparazitární infekcí, jako například napadení hlísticemi. U těchto pacientů může kortikosteroidy vyvolaná imunosuprese vést k hyperinfekci a diseminaci parazita s rozsáhlou larvální migrací často doprovázenou závažnou enterokolitidou a potencionálně fatální gram-negativní septikémií.

Role kortikosteroidů při septickém šoku je kontroverzní. Rané studie hlásily jak pozitivní, tak škodlivé účinky. V poslední době se ukázalo, že by doplňkové užívání kortikosteroidů mohlo být prospěšné pacientům s diagnostikovaným septickým šokem, kteří trpí insuficiencí nadledvin. Přesto se doplňkové používání kortikosteroidů v běžné praxi při septickém šoku nedoporučuje. Systematické přezkoumání nevedlo k průkazu prospěšnosti krátkodobého podávání vysokých dávek kortikosteroidůa nepodpořilo tedy jejich užívání. Meta-analýzy a přezkoumání závěrů nicméně naznačují, že delší užívání (5-11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může snížit úmrtnost, především u jedinců s vasopressor-dependentním septickým šokem.

Podávání živých, oslabených vakcín je kontraindikováno u pacientů užívajících imunosupresivní dávky kortikosteroidů. Usmrcené nebo inaktivované vakcíny mohou být pacientům užívajícím imunosupresivní dávky kortikosteroidů podány, ale odpověď na tuto vakcinaci může být snížena.Indikované imunizační postupy mohou být provedeny u pacientů užívajících neimunosupresivní dávky kortikosteroidů.

Použití kortikosteroidů u nemocných s aktivní tuberkulózou by mělo být vyhrazeno pro případy fulminantní nebo diseminované tuberkulózy při současné léčbě vhodnými antituberkulózními chemoterapeutiky. Pokud jsou kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo s tuberkulinovou reaktivitou, je nezbytné pečlivé sledování nemocných, jelikož může dojít k reaktivaci onemocnění. V průběhu dlouhodobé léčby kortikosteroidy by měli tito pacienti dostávat chemoprofylaxi.

U pacientů užívajících kortikosteroidy byl zaznamenán výskyt Kaposiho sarkomu. Přerušení užíváníkortikosteroidů v takových případech může vést ke klinické remisi.

Krev a lymfatický systém

Aspirin a nesteroidní protizánětlivá agens by měly být používány s opatrností, pokud jsou podávány společně s kortikosteroidy.

Imunitní systém

Mohou se vyskytnout alergické reakce (např. angioedém).

Endokrinní systém

Farmakologické dávky dlouhodobě podávaných kortikosteroidů mohou vést k supresi hypotalamo-hypofyzární-adrenální (HPA) osy (sekundární adrenokortikální insuficience). Stupeň a trvání vzniklé adrenokortikální insuficience se mezi pacienty liší. Závisí na dávce, frekvenci, času podání a celkovém trvání glukokortikoidové léčby. Tento nežádoucí účinek lze minimalizovat použitím léčby každý druhý den (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání, léčba každý druhý den).

V případě, že je glukokortikoidová léčba vysazena náhle, může dojít k rozvoji akutní adrenální insuficience s fatálním následkem.

Vznik polékové insuficience kůry nadledvin lze minimalizovat postupným snižováním dávek. Tento typ relativní insuficience může po přerušení terapie přetrvávat po dobu několika měsíců. Pokud je pacient vystaven jakékoliv zátěži během tohoto období, měla by být opět zavedena hormonální terapie. Protože může být postižena i sekrece mineralokortikoidů, měl by být zajištěn současný přívod solí a/nebo mineralokortikoidů.

6

Jelikož glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, neměly by být podávány pacientům, kteří trpí Cushingovou chorobou.

Kortikosteroidy vykazují silnější účinky u pacientů s hypotyreozou.

Metabolismus a výživa

Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, mohou zvyšovat hladinu glukosy v krvi, zhoršit již existující diabetes a predisponovat pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy ke vzniku diabetes mellitus.

Psychiatrické poruchy

Během léčby glukokortikoidy se mohou objevit psychické poruchy jako například euforie, nespavost, změny nálad, změny osobnosti až těžká deprese či manifestace pravé psychózy. Kortikosteroidy mohou rovněž prohloubit již existující emoční labilitu a zesílit psychotické sklony.

Při užívání systémových steroidů se mohou objevit potencionálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky (viz bod 4.8 Psychiatrické nežádoucí účinky). Symptomy se obvykle objeví během několika dnů či týdnů od začátku léčby. Většina účinků vymizí se snížením dávky nebo s vysazením léku, nicméně v některých případech je zapotřebí specifická léčba. Psychologické nežádoucí účinky byly hlášeny po vysazení kortikosteroidů, četnost není známa. V případě výskytu psychologickýchsymptomů by pacienti/ošetřovatelé měli vyhledat lékařskou pomoc, a to především při podezření na depresivní stavy nálad nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/ošetřovatelé by měli být připraveni na možnost výskytu psychiatrických poruch během léčby nebo okamžitě po snížení dávky/vysazení systémových steroidů.

Pacientům léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, se doporučuje zvýšené dávkování kortikosteroidů s rychlým nástupem účinku před, během i po stresové situaci.

Nervový systém

Kortikosteroidy by měly být užívány s opatrností u pacientů se záchvatovitými onemocněními.

Kortikosteroidy by měly být užívány s opatrností u pacientů s myastenií gravis.

Oční poruchy

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů trpících herpes simplex ophthalmicusz důvodu možné perforace rohovky.

Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit vznik zadních subkapsulárních katarakt,nukleárních katarakt (především u dětí), exoftalmu nebo zvýšení nitroočního tlaku, které může vyústitv glaukom s možným poškozením zrakových nervů. U pacientů užívajících glukokortikoidy je zvýšené riziko výskytu sekundárních plísňových a virových infekcí oka.

Srdeční poruchy

Systémové kortikosteroidy by měly být v případech městnavého srdečního selhání užívány s opatrností a pouze pokud je to nezbytně nutné.

Cévní poruchy

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů s hypertenzí.

7

Gastrointestinální poruchy

Neexistuje jednoznačný všeobecně přijímaný názor na to, zda jsou kortikosteroidy samy o sobě zodpovědné za vznik peptických vředů během terapie. Nicméně je zřejmé, že podávání glukokortikoidů může maskovat symptomy peptického vředu, takže jeho perforace a krvácení mohou proběhnout bez výraznější bolestivosti.

Kortikosteroidy je nutné podávat opatrně pacientům s nespecifickou ulcerózní kolitidou, pokud existuje riziko perforace, abscesu nebo jiné pyogenní infekce, divertikulitidy, čerstvé střevní anastomózy či aktivního nebo latentního peptického vředu.

Hepatobiliární poruchy

Kortikosteroidy vykazují silnější účinky u pacientů s cirhózou.

Muskuloskeletální poruchy

Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie. Nejčastěji se tyto případy vyskytovaly u pacientů s poruchami nervosvalového přenosu (např. myastenia gravis) nebo u pacientů souběžně užívajících anticholinergika, jako například přípravky blokující nervosvalový přenos (např. pankuronium). Tato forma akutní myopatie má generalizovanou formu, může postihovat oční a dýchací svalstvo a může vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatinkinázy. Po vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až roky.

Častým, avšak nepříliš často rozpoznaným nežádoucím účinkem, který doprovází dlouhodobé podávání vysokých dávek glukokortikoidů, je osteoporóza.

Poruchy vylučovací soustavy

Kortikosteroidy by měly být používány s opatrností u pacientů s renální insuficiencí.

Vyšetření

Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou vyvolat vzestup krevního tlaku, retenci solí a tekutin a zvýšené vylučování draslíku. Výskyt těchto účinků je méně pravděpodobný při použití syntetických derivátů, pokud nejsou podávány ve vysokých dávkách. Může být zapotřebí snížený přísun solí v potravě a náhrada draslíku. Všechny kortikosteroidy vedou ke zvýšenémuvylučování vápníku.

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Vysoké dávky systémových kortikosteroidů by neměly být používány k léčbě traumatických poraněnímozku.

Jiné

Výskyt komplikací léčby glukokortikoidy závisí na výši dávky a na době trvání léčby. V každém individuálním případě je proto nutné zvážit poměr rizika a možného přínosu terapie, a to jak z hlediska výše dávky a délky trvání terapie, tak z hlediska rozhodnutí o každodenním nebo intermitentním podávání.

K léčbě by měly být použity nejnižší možné dávky kortikosteroidů a pokud je možné dávku snížit, snížení by mělo být postupné.

8

Použití u dětí

U kojenců i starších dětí podstupujících dlouhodobou kortikosteriodovou léčbu je třeba pečlivě sledovat růst a vývoj.

U dětí, které jsou dlouhodobě léčeny glukokortikoidy a každý den dostávají několik dílčích dávek, může dojít ke zpomalení růstu. Použití tohoto dávkovacího schématu by proto mělo být omezeno pouze na nejzávažnější indikace. Těmto nežádoucím účinkům lze obvykle předejít nebo je minimalizovat podáním glukokortikoidů každý druhý den. (Viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání, léčba každý druhý den)

Kancerogenita, mutagenita, vliv na plodnost

Neexistují žádné důkazy o tom, že by kortikosteroidy měly kancerogenní nebo mutagenní vlastnosti nebo že by nepříznivě ovlivňovaly plodnost.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosyPacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malasorpcí glukózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Methylprednisolon je substrátem enzymu cytochrom P450 (CYP), kterým je také převážněmetabolizován. CYP3A4 je dominantní enzym nejpočetnější podskupiny CYP v játrech dospělého člověka. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, základní 1. fázi metabolismu endogenních i syntetických kortikosteroidů. Mnohé jiné sloučeniny jsou také substráty CYP3A4. U některých z nich bylo prokázáno (stejně jako u jiných léků), že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (zvýšenou aktivizací) nebo inhibicí enzymu CYP3A4.

INHIBITORY CYP3A4 – léky, které inhibují aktivitu CYP3A4, obecně snižují hepatickou clearance a zvyšují plazmatickou koncentraci léků, které jsou substráty CYP3A4, například methylprednisolon. Je možné, že v přítomnosti inhibitorů CYP3A4, bude potřeba dávku methylprednisolonu titrovat, aby se předešlo steroidní toxicitě.

INDUKTORY CYP3A4 – léky, které indukují aktivitu CYP3A4, obecně zvyšují hepatickou clearance, což má za následek snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substráty pro CYP3A4. Současné podávání může vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

SUBSTRÁTY CYP3A4 - v přítomnosti dalšího substrátu CYP3A4 může být hepatická clearance methylprednisolonu potlačena nebo zvýšena, což vyžaduje odpovídající úpravu dávek. Při současném užívání je více pravděpodobný výskyt nežádoucích účinků spojených s užitím každého z lékůsamostatně.

ÚČINKY NEZÁVISLÉ NA CYP3A4 – další interakce a účinky, které se vyskytujíu methylprednisolonu jsou popsány níže v tabulce 1.

Tabulka 1 - seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo účinků methylprednisolonu.

Léková skupina nebo Typ -LÉKU nebo LÁTKY

Interakce/Účinek

antibiotikum, antituberkulotikumRIFAMPIN

INDUKTOR CYP3A4

9

Léková skupina nebo Typ -LÉKU nebo LÁTKY

Interakce/Účinek

antikoagulancia (perorální)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je variabilní. Bylo zaznamenáno jak zvýšení, tak snížení účinkůantikoagulancií při současném podání s kortikosteroidy. K udrženípožadovaného antikoagulačního účinku by měly být sledoványkoagulační parametry.

antikonvulzivumKARBAMAZEPIN

INDUKTOR (a SUBSTRÁT) CYP3A4

antikonvulzivumFENOBARBITALFENYTOIN

INDUKTORY CYP3A4

anticholinergikaNEUROMUSKULÁRNÍBLOKÁTORY

Kortikosteroidy mohou ovlivňovat účinek anticholinergik.1) Při současném podání vysokých dávek kortikosteroidů a anticholinergik, jako například léků blokujících nervosvalový přenos, byl hlášen rozvoj akutní myopatie. (více informací viz bod4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Muskuloskeletálníporuchy.) 2) U pacientů užívajících kortikosteroidy byl hlášen antagonismus účinku neuromuskulární blokády pankuronia a vekuronia. Tyto vzájemné účinky mohou být očekávány u všech kompetitivních neuromuskulárních blokátorů.

antiemetikumAPREPITANTFOSAPREPITANT

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

antimykotika ITRAKONAZOL KETOKONAZOL

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

Blokátor kalciového kanáluDILTIAZEM

INHIBITOR (a SUBSTRÁT) CYP3A4

kontraceptiva (perorální)ETHINYLESTRADIOL/NORETHINDRON

INHIBITORY (a SUBSTRÁT) CYP3A4

GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

INHIBITOR CYP3A4

Imunosupresivum CYKLOSPORIN

INHIBITOR (a SUBSTRÁT) CYP3A41) Při současném užívání cyklosporinu a methylprednisolonu se uplatňuje vzájemná inhibice metabolismu CYP3A4, což může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace některého z léků nebo obou. Je proto možné, že při současném podání se mohou s větší pravděpodobností vyskytnout nežádoucí účinky spojené s užitím každého z léků samostatně.2) Při současném užití cyklosporinu a methylprednisolonu byl hlášen výskyt křečí.

ImunosupresivumCYKLOFOSFAMIDTAKROLIMUS

SUBSTRÁTY CYP3A4

makrolidová antibiotikaKLARITHROMYCINERYTHROMYCIN

INHIBITORY (a SUBSTRÁTY) CYP3A4

makrolidové antibiotikumTROLEANDOMYCIN

INHIBITOR CYP3A4

NSAID (nesteroidníprotizánětlivé léky) ASPIRIN ve vysokých dávkách(kyselina acetylsalicylová)

1) Při současném užívání kortikosteroidů s NSAID může častěji docházet k tvorbě vředů a gastrointestinálnímu krvácení. 2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance

aspirinu

podávaného ve vysokých dávkách. Snížení sérových hladin

10

Léková skupina nebo Typ -LÉKU nebo LÁTKY

Interakce/Účinek

salicylátu může při vysazení methylprednisolonu vést ke zvýšenému riziku salicylátové toxicity.

antivirotikaINHIBITORY HIVPROTEÁZY

INHIBITORY (a SUBSTRÁTY) CYP3A4 1) Inhibitory proteázy, jako například indinavir a ritonavir, mohou zvyšovat plazmatické koncentrace kortikosteroidů. 2) Kortikosteroidy mohou indukovat metabolismus inhibitorů HIVproteázy s následkem snížení její plazmatické koncentrace.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíV některých studiích provedených na zvířatech se prokázalo, že podávání vysokých dávek kortikosteroidů během březosti může způsobit malformace plodu. Avšak nezdá se pravděpodobné, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku kongenitálních anomálií.

Navzdory výsledkům studií na zvířatech se zdá, že pravděpodobnost poškození plodu při užívání přípravku během těhotenství je malá. Odpovídající humánní reprodukční studie týkající se kortikosteroidů nebyly provedeny. Vzhledem k tomu, že neexistují dostatečné důkazy o bezpečnosti použití kortikosteroidů v těhotenství u člověka, měla by být tato léčiva v těhotenství užita pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

Některé kortikosteroidy rychle pronikají placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn častější výskyt nižší porodní váhy u dětí narozených ženám užívajícím kortikosteroidy. Přestože se neonatální adrenální insuficience u novorozenců vystavených kortikosteroidům v děloze jeví vzácná, jedinci kteří byli vystaveni značným dávkám kortikosteroidů, by měli být pečlivě sledováni a vyšetřeni s ohledem na projevy nedostatečnosti funkcí nadledvin.

Vliv kortikosteroidů na průběh porodu není znám.

Při použití kortikosteroidů během těhotenství, u kojících matek nebo u žen ve fertilním věku je nutnopečlivě zvážit přínos terapie v poměru k možným rizikům pro matku, embryo nebo plod.

KojeníKortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka. Kortikosteroidy, které se dostávají do mateřského mléka mohou u kojených dětí zpomalit růst a zasahovat do tvorby endogenních glukokortikoidů. Vzhledem k tomu, že s glukokortikoidy nebyly provedeny adekvátní reprodukční studie u člověka,tato léčiva by měla být podána kojícím matkám pouze v případě, že přínosy terapie převáží nad potenciálními riziky pro kojence.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly hodnoceny. Neexistují důkazy o tom, že by tablety methylprednisolonu ovlivňovaly schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nejsou očekávány negativní účinky kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

11

4.8

Nežádoucí účinky

Třída orgánových systémůpodle databáze MedDRA

Četnost†

Nežádoucí účinky

Časté

Infekce

Infekce a infestace

Není známo

oportunní infekce

Poruchy imunitního systému

Není známo

hypersenzitivní

reakce

na lék

(včetně

anafylaktické reakce a anafylaktoidní reakce); potlačení reaktivity při kožních testech

Časté

Cushingoid

Endokrinní poruchy

Není známo

hypopituitarizmus

Časté

retence sodíku, retence tekutin

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo

hypokalemická alkalóza, metabolická acidóza,snížená tolerance glukózy, zvýšená potřeba insulinu nebo perorálních hypoglykemických agens u diabetiků, zvýšená chuť k jídlu (může vést k nárůstu tělesné hmotnosti).

Časté

afektivní porucha (včetně depresivního stavu a stavu euforie)

Psychiatrické poruchy

Není známo

psychotické poruchy (včetně mánie, bludu, halucinace

a

schizofrenie

(zhoršení)),

psychotické chování; afektivní porucha (včetněcitové lability, psychologické závislosti, sebevražedných myšlenek), duševní poruchy, změny osobnosti,

změny nálad,

stavy

zmatenosti, abnormální chování,

úzkost,

insomnie, podrážděnost.

Poruchy nervového systému

Není známo

křeče,

zvýšený

intrakraniální

tlak

(s

papiloedémem

(benigní

intrakraniální

hypertenze)), amnézie, kognitivní poruchy, závrať, bolest hlavy

Časté

subkapsulární katarakta,

Poruchy oka

Není známo

Glaukom, exoftalmus.

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo

vertigo

Srdeční poruchy

Není známo

městnavé srdeční selhání (u citlivých pacientů)

Časté

hypertenze

Cévní poruchy

Není známo

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastální poruchy

Není známo

škytavka

Časté

peptický vřed (s možností perforace nebo krvácení)

Gastrointestinální poruchy

Není známo

perforace

střev,

žaludeční

krvácení,

pankreatitida, ulcerativní esofagitida, břišní distenze, esofagitida, bolest břicha, průjem, dyspepsie, nevolnost

Časté

atrofie podkoží, akné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

zarudnutí; angioedém, svědění, kopřivka, ekchymóza; petechie; vyrážka; hirsutismus,hyperhidróza; kožní strie.

12

Časté

svalová slabost, zpomalený růst

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

patologické fraktury, osteonekróza, svalová atrofie, neuropatická artropatie, myopatie; osteoporóza, artralgie, myalgie.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo

nepravidelná menstruace

Časté

zhoršené hojení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo

únava, malátnost V případě náhlého vysazení glukokortikoidů se může vyskytnout „syndrom z vysazení“ steroidů,

který

zdánlivě

nesouvisí

s adrenokortikální insuficiencí. Tento syndrom zahrnuje symptomy jako: anorexie, nevolnost, zvracení, letargie, bolest hlavy, horečka, bolest kloubů, deskvamace, myalgie, ztráta hmotnostia/nebo hypotenze. Tyto projevy jsou spíše považovány za následek náhlé změny v koncentraci glukokortikoidů, než za důsledek jejich nízkých hladin.

Časté

snížená hladina draslíku v krvi

Vyšetření

Není známo

zvýšený nitrooční tlak, snížená tolerance uhlohydrátů,

zvýšená

hladina

alaninaminotransferázy,

zvýšená

hladina

aspartátaminotransferázy,

zvýšení

hladiny

alkalické fosfatázy v krvi, zvýšená hladina kalcia v moči

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Není známo

šlachové ruptury (zejména v oblasti Achilovy šlachy), kompresivní zlomenina páteře

† Časté (≥1/100 až <1/10); Méně časté (≥1/1,000 až <1/100); Vzácné (≥1/10,000 až <1/1,000); Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

4.9

Předávkování

Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Hlášení akutní otravy a/nebo smrti po akutním předávkování kortikosteroidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje žádnýspecifický protilék. Léčba při předávkování má být podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony (léčiva s hormonální aktivitou)ATC kód: HO2ABO4

Methylprednisolon patří do skupiny syntetických glukokortikoidů.

Methylprednisolon je silný protizánětlivý steroid. Má větší protizánětlivý účinek než prednisolon a menší tendenci vyvolávat retenci sodíku a tekutin. Relativní účinek methylprednisolonu vůči hydrokortizonu je nejméně 4 ku 1.

13

FARMAKODYNAMIKAGlukokortikoidy difundují buněčnou membránou a tvoří komplexy se specifickými cytoplazmatickými receptory. Tyto komplexy poté vstupují do buněčného jádra, vážou se na DNA (chromatin) a stimulují transkripci mRNA s následnou proteosyntézou řady enzymů, jejichž aktivita, jak se zdá, je v konečném důsledku zodpovědná za účinky glukokortikoidů po celkovém podání. Glukokortikoidy nemají důležitý vliv jen na zánětlivé a imunologické procesy; zasahují významně rovněž do metabolismu glycidů, bílkovin a tuků. Ovlivňují také kardiovaskulární systém, kosterní svalstvo a centrální nervový systém.

Účinky na zánětlivé a imunologické procesy:Protizánětlivých, imunosupresivních a antialergických vlastností glukokortikoidů se využívá ve většině terapeutických indikací. Tyto vlastnosti jsou podkladem těchto následujících účinků:

-

redukce počtu imunoaktivních buněk v blízkosti zánětlivého ložiska,

-

omezení vazodilatace,

-

stabilizace membrán lysozomů,

-

inhibice fagocytózy,

-

snížení tvorby prostaglandinů a příbuzných látek.

Dávka 4,4 mg methylprednisolon acetátu (4 mg methylprednisolonu) má stejný glukokortikoidní (protizánětlivý) účinek jako 20 mg hydrokortizonu. Mineralokortikoidní účinky methylprednisolonujsou minimální (200 mg methylprednisolonu má stejné mineralokortikoidní účinky jako 1 mg dezoxykortikosteronu).

Účinky na metabolismus glycidů a proteinů:Glukokortikoidy mají katabolický účinek na metabolismus proteinů. Uvolněné aminokyseliny jsou v játrech, v procesu glukoneogeneze, přeměněny na glukózu a glykogen. Dochází k poklesu resorpce glukózy v periferních tkáních, což může vést k hyperglykémii a glykosurii, zvláště u pacientů, kteří jsou náchylní k diabetu.

Účinky na metabolismus tuků:Glukokortikoidy se vyznačují lipolytickou aktivitou, jež postihuje především tkáně končetin. Zároveň však vyvolávají i lipogenezi, jejíž projevy jsou nejzřetelnější v oblasti hrudníku, krku a hlavy. Tyto účinky vedou ke změně rozložení tuku v organismu.

Maximální farmakologická účinnost kortikosteroidů nastupuje s určitým zpožděním vůči maximálním hladinám v plazmě, což naznačuje, že většina účinků látek této skupiny je zprostředkována spíše ovlivněním aktivity enzymů, než přímým působením léku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika methylprednisolonu je lineární, nezávislá na způsobu podání.

Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání u zdravých jedinců je zpravidla vysoká (82-89%). Methylprednisolon se rychle vstřebává. Maximální hladina plazmatické koncentrace methylprednisolonu po perorálním podání zdravým dospělým jedincům je dosažena během 1,5 až 2,3 hodin mezi dávkami.

Methylprednisolon se široce distribuuje do tkání, prochází hematoencefalickou bariérou a vylučuje se do mateřského mléka. Vzaba methlyprednisolonu na proteiny plasmy u člověka je přibližně 77%.

Methylprednisolon se u člověka metabolizuje v játrech na neaktivní metabolity. Hlavními metabolity jsou 20α-hydroxymethylprednisolon a 20β-hydroxymethylprednisolon. Metabolismus v játrech probíhá primárně prostřednictvím enzymu CYP3A4. (Seznam lékových interakcí na základě metabolismu zprostředkovaného CYP3A4 viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce)

14

Průměrný poločas rozpadu methylprednisolonu je v rozmezí 1,8 až 5,2 hodin.

Methylprednisolon, jako mnoho substrátů CYP3A4, může být také substrátem pro p-glykoprotein –transportní protein rodiny ABC (ATP – bidning cassette (ABC)), který ovlivňuje distribuci do tkání a interakce s jinými léky.

V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Databáze neklinických údajů v kombinaci s údaji o bezpečnosti shromážďenými v průběhu několika let klinických studií a prostřednictvím poregistračního sledování, podporují použití tablet methylprednisolonu jako bezpečného a účinného protizánětlivého agens pro léčbu krátkodobýchzánětlivých poruch.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Medrol 4 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, stearan vápenatýMedrol.16 mg a32 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, stearan vápenatýMedrol 100 mg: sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

tablety `a 32 mg v blistru: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Druh obalu a velikost balení

Skleněná lahvička s uzávěrem z plastické hmoty, krabička

blistr PVC/Al, krabička

Balení:Medrol 4 mg: 30 a 100 tabletMedrol 16 mg: 50 a 14 tabletMedrol 32 mg: 20 tabletMedrol 100 mg: 20 a 100 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

15

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PFIZER spol.s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A

MEDROL 4 mg: 56/156/88-A/CMEDROL 16 mg: 56/156/88-B/CMEDROL 32 mg: 56/156/88-C/CMEDROL 100 mg: 56/156/88-D/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.3. 1988 / 4.11. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25. 5. 2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.